Number of found documents: 7
Published from to

Na pozadí legendy: neznámé pohledy na ilegální skupinu "Tři králové"
Jedličková, Blanka
2015 - Czech
„Tři králové“ – jedna z legend českého protinacistického odboje. Činnost této zpravodajsko-sabotážní skupiny Obrany národa tvořené pplk. Josefem Balabánem, pplk. Josefem Mašínem a škpt. Václavem Morávkem je dnes již poměrně dobře známá, nicméně i přesto, nebo možná právě proto, můžeme toto téma uchopit jinak, než jsme byli doposud zvyklí. Tato práce se dívá na pozadí této dnes již legendární skupiny. Ve třech rovinách odkrývá neznámé pohledy. Zaprvé se zabývá otázkou paměti a vzpomínkové kultury ve vztahu ke Třem králům. Zadruhé nastiňuje staré ale i nové otazníky, se kterými se v příběhu Třech králů setkáváme, a tím ukazuje možnosti pro další bádání. A za třetí nepřibližuje jen činnost skupiny jako takové, ale především zobrazuje její zázemí, ve kterém nacházíme i mnoho žen s velmi zajímavými osudy. Tyto ženy se musely potýkat nejenom s každodenní realitou života v Protektorátu Čechy a Morava, starat se o své děti a rodiny, ale také prokázaly, že jsou ženami, o které se jejich muži mohli v těžkých chvílích opřít, ať už to znamenalo cokoliv. Na konkrétních případech práce ukazuje, jakým odbojovým činnostem se ženy věnovaly, ale co je snad cennější, přibližuje i jejich myšlenkový svět. Součástí práce jsou i teoretické otázky směřující k vysvětlení, jak vůbec legenda o „Třech králích“ českého protinacistického odboje vznikla, co ji živilo a udrželo až do dneška. Keywords: Tři králové; Protektorát Čechy a Morava; každodennost; ženy; odboj; Three kings; Protectorate of Bohemia and Moravia; everyday life; women; revolt Available in the UPCE Library.
Na pozadí legendy: neznámé pohledy na ilegální skupinu "Tři králové"

„Tři králové“ – jedna z legend českého protinacistického odboje. Činnost této zpravodajsko-sabotážní skupiny Obrany národa tvořené pplk. Josefem Balabánem, pplk. Josefem Mašínem a škpt. Václavem ...

Jedličková, Blanka
Univerzita Pardubice, 2015

Politický aktivismus českých exilových skupin stojících mimo Radu svobodného Československa v období 1948-1956
Cholínský, Jan
2014 - Czech
Práce je zaměřena na představení politického aktivismu nejvýznamnějších českých exilových skupin ve svobodném světě v období 1948 až 1956, které stály v opozici vůči Spojenými státy americkými financované Radě svobodného Československa prezentující se jako zastřešující československý exilový politický orgán. Mapuje vznik, programové zaměření a politickou činnost tří skupin - Českého národního výboru, Sdružení českých demokratických federalistů a Českého křesťansko-demokratického hnutí - odmítající personální a programovou kontinuitu Rady svobodného Československa s vládou tzv. Národní fronty v poválečném Československu. Ve stručnosti se zabývá také metodologií výzkumu exilové problematiky, souvislostmi exilového vývoje s příčinami komunistického vítězství v Československu a paralelním vývojem a situací ve slovenském exilu. Keywords: Československo; poúnorový exil; protikomunistický odboj; politický aktivismus; Czechoslovakia; post-February exile; anti-communist resistance; political activism Available in the UPCE Library.
Politický aktivismus českých exilových skupin stojících mimo Radu svobodného Československa v období 1948-1956

Práce je zaměřena na představení politického aktivismu nejvýznamnějších českých exilových skupin ve svobodném světě v období 1948 až 1956, které stály v opozici vůči Spojenými státy americkými ...

Cholínský, Jan
Univerzita Pardubice, 2014

Východočeští nekatolíci v době baroka a osvícenství: Chrudimský kraj v letech 1621-1781
Nekvapil, Ladislav; Maur, Eduard
2013 - Czech
Práce se zabývá fenoménem (tajného) nekatolictví ve východních Čechách a jeho vývojem v 17. a 18. století se zvláštním zřetelem na situaci v tehdejších Chrudimském kraji. Vybrané aspekty náboženských poměrů jsou pak sledovány s využitím mikrohistorických přístupů v rámci panství Rychmburk (jižní část Chrudimska). Kromě reflexe tuzemské i zahraniční literatury byla využita řada písemných pramenů různé provenience. Metodologicky se práce opírá zejména o přístupy sociálních dějin a historické antropologie. Keywords: náboženství; rekatolizace; nekatolíci; protestanti; evangelíci; Čechy; Chrudim; 17.-18. století; religion; recatholisation; non-Catholics; protestants; evangelicals; Bohemia; 17th-18th century Available in the UPCE Library.
Východočeští nekatolíci v době baroka a osvícenství: Chrudimský kraj v letech 1621-1781

Práce se zabývá fenoménem (tajného) nekatolictví ve východních Čechách a jeho vývojem v 17. a 18. století se zvláštním zřetelem na situaci v tehdejších Chrudimském kraji. Vybrané aspekty náboženských ...

Nekvapil, Ladislav; Maur, Eduard
Univerzita Pardubice, 2013

Hlavní rasový a osídlovací úřad SS, pobočka pro Čechy a Moravu, 1941-1945
Novotný, René; Jiránek, Tomáš
2013 - Czech
Pobočka hlavního rasového a osídlovacího úřadu SS (RuSHA) pro Čechy a Moravu byla založena v únoru 1941. Jejím účelem bylo, na podnět Franka, Heydricha a Himmlera, provést plošný rasový výzkum českých školáků. Cílem mělo být zjistit podíl poněmčitelného obyvatelstva v Protektorátu Čehy a Morava. Výsledek měl sloužit jako směrodatná informace pro budoucí germanizaci česko-moravského prostoru. Pobočka zakládala své služebny v jednotlivých regionech Protektorátu. Nedlouho na to získala pobočka další kompetence: posuzování vhodnosti smíšených sňatků, žádostí o přiznání německé státní příslušnosti, žádostí o umístění českých žáků do německých škol, selekci českých odborníků za účelem jejich nasazení v Říši atd. Došlo i na další rozsáhlé výzkumy českého obyvatelstva. Později se působnost rozšířila i do Říšské župy Sudety. Autor se věnuje především organizačním záležitostem pobočky, jejím kompetencím, personálním otázkám a vztahům s jinými německými úřady. Organizační vývoj rozdělil do čtyř fází: budovatelské, konsolidační, vrcholné a regresivní. Odhadl také počet osob rasově vyšetřených pracovníky pobočky od roku 1941 až do prvních měsíců roku 1945. Koncem války byla činnost pobočky postupně utlumována a nakonec byli její pracovníci připravováni na eventuální bojové nasazení. Autor se v práci snaží zasadit úlohu pobočky RuSHA do širšího kontextu germanizační politiky v českých zemích během nacistické okupace. Keywords: Hlavní rasový a osídlovací úřad SS; RuSHA; Protektorát Čechy a Morava; Říšská župa Sudety; rasová politika; germanizace; rasová selekce; rasové výzkumy; Race and Settlement Main Office of the SS; Protectorate of Bohemia and Moravia; Sudetenland; racial policy; Germanization; racial selection; racial research Available in the UPCE Library.
Hlavní rasový a osídlovací úřad SS, pobočka pro Čechy a Moravu, 1941-1945

Pobočka hlavního rasového a osídlovacího úřadu SS (RuSHA) pro Čechy a Moravu byla založena v únoru 1941. Jejím účelem bylo, na podnět Franka, Heydricha a Himmlera, provést plošný rasový výzkum českých ...

Novotný, René; Jiránek, Tomáš
Univerzita Pardubice, 2013

Slované na Prostějovsku ve světle hrobů a pohřebišť
Fojtík, Pavel
2012 - Czech
Práce předkládá komplexní pohled na dosud známou pramennou základnu pocházející celkem z 53 pohřebišť rozložených na katastrálních územích 45 obcí bývalého administrativně-správního okresu Prostějov a kritickým odhadem tak čítající cca 600 až 700 hrobů náležejících slovanskému etniku 6. až 12. století. Mapuje tedy značný nálezový fond získaný od konce 19. století až do dnešních dnů. Přínosnými jsou zejména lokality dotčené moderně vedenými záchrannými archeologickými výzkumy posledních let - tj. venkovské pohřebiště 9. až začátku 10. století na Okružní ulici v Prostějově a řadová nekropole 11. století v Určicích, které byly využity k podrobnějším "modelovým" analýzám. Závěrem jsou též předloženy předběžné výsledky zcela nedávných odkryvů významného mladohradištního pohřebiště rozloženého u obce Dětkovice, okr. Prostějov. Keywords: Slované; Prostějov; hroby; pohřebiště; raný středověk; Slavs; graves; burial sites; early medieval Available in the UPCE Library.
Slované na Prostějovsku ve světle hrobů a pohřebišť

Práce předkládá komplexní pohled na dosud známou pramennou základnu pocházející celkem z 53 pohřebišť rozložených na katastrálních územích 45 obcí bývalého administrativně-správního okresu Prostějov a ...

Fojtík, Pavel
Univerzita Pardubice, 2012

Městské opevnění v Chrudimi: srovnávací analýza výpovědi písemných, ikonografických a archeologických pramenů
Musil, Jan
2012 - Czech
Východočeské královské věnné město Chrudim je více než třicet let systematicky archeologicky sledováno. Během tohoto období bylo možno na základě archeologických objevů formulovat základní hypotézy o přerodu pravěkého a raně středověkého hradiště v plně institucionální město vrcholného středověku. Jedním z výrazných znaků královského města je i opevnění. Cílem rigorózní práce je provedení srovnávací analýzy písemných, ikonografických a archeologických pramenů a jejich korelace s výsledky stavebně historického průzkumu. Hlavní městská hradba vznikla záhy po lokaci města ve druhé polovině 13. století. Již během 15. století je těleso hlavní městské hradby pohlcováno zástavbou, což je jev známý i z jiných českých královských měst. Reakcí na toto porušení obranyschopnosti je vznik druhého pásma zděného opevnění, který je kladen k roku 1435. Výstavba této hradební linie je završena koncem 15. století postavením bašty Prachárny. Patrně ještě v tomto období vzniklo předsunuté provizorní dřevozemní opevnění, které známe z nejstarších chrudimských vedut. Současně je patrně využito k obraně i valové těleso na Novém městě. V průběhu první poloviny 16. století je zahájena výstavba zděného opevnění chrudimských předměstí. postaveny byly pouze branské objekty a jižní linie hradební zdi novoměstského předměstí. Výstavba byla přerušena patrně kvůli sankcím za účast v prvním stavovském povstání. následné požáry a hrůzy třicetileté války, při nichž byla městská populace silně zredukována, zabránily v pokračování výstavby. Keywords: středověk; města; opevnění; hradby; fortifikace; stratigrafie; archeologie; middle age; towns; fortification; town walls; stratigraphy; archeology Available in the UPCE Library.
Městské opevnění v Chrudimi: srovnávací analýza výpovědi písemných, ikonografických a archeologických pramenů

Východočeské královské věnné město Chrudim je více než třicet let systematicky archeologicky sledováno. Během tohoto období bylo možno na základě archeologických objevů formulovat základní hypotézy o ...

Musil, Jan
Univerzita Pardubice, 2012

Bronzové nádoby z doby římské na Moravě a naddunajské části Dolního Rakouska
Jílek, Jan; Titz, Pavel; Droberjar, Eduard; Komoróczy, Balázs
2010 - Czech
Od posledního komplexního zpracování římských bronzových nádob na Moravě a na území naddunajské části Dolního Rakouska od J. Tejrala uplynulo 42 let. Současný stav je obohacen o exempláře bronzových nádob z královského hrobu v Mušově, okr. Břeclav a o v předběžných zprávách zmíněných bronzových nádobách ze žárového pohřebiště v Modřicích, okr. Brno-venkov. Většina získaných kusů pochází ze žárových pohřebišť nebo jednotlivých žárových hrobů např. Velatice, Mikulov, Velké Hostěrádky, Šitbořice, Modřice, Mannersdorf a. d. March, Mistelbach. Z moravského prostředí dominuje soubor z královského hrobu v Mušově. Z bronzových nádob z kostrových hrobů uveďme pánve typu Eggers 140/142 z Blučiny a Ladné. Z mladší doby římské pochází nález bronzové konvice typu Bolla 1b z Horních Dunajovic, který pravděpodobně pochází z kostrového hrobu. Předměty z hromadných nálezů z germánských zemnic byly uloženy ve vědrech typu Eggers 40 z Blučiny a pozdním vědru typu Eggers 41 z Mušova (U sv. Jana). Keywords: bronzové nádoby; doba římská; římsko-germánské kontakty; germánská sídliště; hroby; bronze vessels; Roman period; Roman-Germanic relations; Germanic settlement; graves Available in digital repository of UPCE.
Bronzové nádoby z doby římské na Moravě a naddunajské části Dolního Rakouska

Od posledního komplexního zpracování římských bronzových nádob na Moravě a na území naddunajské části Dolního Rakouska od J. Tejrala uplynulo 42 let. Současný stav je obohacen o exempláře bronzových ...

Jílek, Jan; Titz, Pavel; Droberjar, Eduard; Komoróczy, Balázs
Univerzita Pardubice, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases