Number of found documents: 3
Published from to

Na pozadí legendy: neznámé pohledy na ilegální skupinu "Tři králové"
Jedličková, Blanka
2015 - Czech
„Tři králové“ – jedna z legend českého protinacistického odboje. Činnost této zpravodajsko-sabotážní skupiny Obrany národa tvořené pplk. Josefem Balabánem, pplk. Josefem Mašínem a škpt. Václavem Morávkem je dnes již poměrně dobře známá, nicméně i přesto, nebo možná právě proto, můžeme toto téma uchopit jinak, než jsme byli doposud zvyklí. Tato práce se dívá na pozadí této dnes již legendární skupiny. Ve třech rovinách odkrývá neznámé pohledy. Zaprvé se zabývá otázkou paměti a vzpomínkové kultury ve vztahu ke Třem králům. Zadruhé nastiňuje staré ale i nové otazníky, se kterými se v příběhu Třech králů setkáváme, a tím ukazuje možnosti pro další bádání. A za třetí nepřibližuje jen činnost skupiny jako takové, ale především zobrazuje její zázemí, ve kterém nacházíme i mnoho žen s velmi zajímavými osudy. Tyto ženy se musely potýkat nejenom s každodenní realitou života v Protektorátu Čechy a Morava, starat se o své děti a rodiny, ale také prokázaly, že jsou ženami, o které se jejich muži mohli v těžkých chvílích opřít, ať už to znamenalo cokoliv. Na konkrétních případech práce ukazuje, jakým odbojovým činnostem se ženy věnovaly, ale co je snad cennější, přibližuje i jejich myšlenkový svět. Součástí práce jsou i teoretické otázky směřující k vysvětlení, jak vůbec legenda o „Třech králích“ českého protinacistického odboje vznikla, co ji živilo a udrželo až do dneška. Keywords: Tři králové; Protektorát Čechy a Morava; každodennost; ženy; odboj; Three kings; Protectorate of Bohemia and Moravia; everyday life; women; revolt Available in the UPCE Library.
Na pozadí legendy: neznámé pohledy na ilegální skupinu "Tři králové"

„Tři králové“ – jedna z legend českého protinacistického odboje. Činnost této zpravodajsko-sabotážní skupiny Obrany národa tvořené pplk. Josefem Balabánem, pplk. Josefem Mašínem a škpt. Václavem ...

Jedličková, Blanka
Univerzita Pardubice, 2015

Městské opevnění v Chrudimi: srovnávací analýza výpovědi písemných, ikonografických a archeologických pramenů
Musil, Jan
2012 - Czech
Východočeské královské věnné město Chrudim je více než třicet let systematicky archeologicky sledováno. Během tohoto období bylo možno na základě archeologických objevů formulovat základní hypotézy o přerodu pravěkého a raně středověkého hradiště v plně institucionální město vrcholného středověku. Jedním z výrazných znaků královského města je i opevnění. Cílem rigorózní práce je provedení srovnávací analýzy písemných, ikonografických a archeologických pramenů a jejich korelace s výsledky stavebně historického průzkumu. Hlavní městská hradba vznikla záhy po lokaci města ve druhé polovině 13. století. Již během 15. století je těleso hlavní městské hradby pohlcováno zástavbou, což je jev známý i z jiných českých královských měst. Reakcí na toto porušení obranyschopnosti je vznik druhého pásma zděného opevnění, který je kladen k roku 1435. Výstavba této hradební linie je završena koncem 15. století postavením bašty Prachárny. Patrně ještě v tomto období vzniklo předsunuté provizorní dřevozemní opevnění, které známe z nejstarších chrudimských vedut. Současně je patrně využito k obraně i valové těleso na Novém městě. V průběhu první poloviny 16. století je zahájena výstavba zděného opevnění chrudimských předměstí. postaveny byly pouze branské objekty a jižní linie hradební zdi novoměstského předměstí. Výstavba byla přerušena patrně kvůli sankcím za účast v prvním stavovském povstání. následné požáry a hrůzy třicetileté války, při nichž byla městská populace silně zredukována, zabránily v pokračování výstavby. Keywords: středověk; města; opevnění; hradby; fortifikace; stratigrafie; archeologie; middle age; towns; fortification; town walls; stratigraphy; archeology Available in the UPCE Library.
Městské opevnění v Chrudimi: srovnávací analýza výpovědi písemných, ikonografických a archeologických pramenů

Východočeské královské věnné město Chrudim je více než třicet let systematicky archeologicky sledováno. Během tohoto období bylo možno na základě archeologických objevů formulovat základní hypotézy o ...

Musil, Jan
Univerzita Pardubice, 2012

Bronzové nádoby z doby římské na Moravě a naddunajské části Dolního Rakouska
Jílek, Jan; Titz, Pavel; Droberjar, Eduard; Komoróczy, Balázs
2010 - Czech
Od posledního komplexního zpracování římských bronzových nádob na Moravě a na území naddunajské části Dolního Rakouska od J. Tejrala uplynulo 42 let. Současný stav je obohacen o exempláře bronzových nádob z královského hrobu v Mušově, okr. Břeclav a o v předběžných zprávách zmíněných bronzových nádobách ze žárového pohřebiště v Modřicích, okr. Brno-venkov. Většina získaných kusů pochází ze žárových pohřebišť nebo jednotlivých žárových hrobů např. Velatice, Mikulov, Velké Hostěrádky, Šitbořice, Modřice, Mannersdorf a. d. March, Mistelbach. Z moravského prostředí dominuje soubor z královského hrobu v Mušově. Z bronzových nádob z kostrových hrobů uveďme pánve typu Eggers 140/142 z Blučiny a Ladné. Z mladší doby římské pochází nález bronzové konvice typu Bolla 1b z Horních Dunajovic, který pravděpodobně pochází z kostrového hrobu. Předměty z hromadných nálezů z germánských zemnic byly uloženy ve vědrech typu Eggers 40 z Blučiny a pozdním vědru typu Eggers 41 z Mušova (U sv. Jana). Keywords: bronzové nádoby; doba římská; římsko-germánské kontakty; germánská sídliště; hroby; bronze vessels; Roman period; Roman-Germanic relations; Germanic settlement; graves Available in digital repository of UPCE.
Bronzové nádoby z doby římské na Moravě a naddunajské části Dolního Rakouska

Od posledního komplexního zpracování římských bronzových nádob na Moravě a na území naddunajské části Dolního Rakouska od J. Tejrala uplynulo 42 let. Současný stav je obohacen o exempláře bronzových ...

Jílek, Jan; Titz, Pavel; Droberjar, Eduard; Komoróczy, Balázs
Univerzita Pardubice, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases