Number of found documents: 183
Published from to

Přípustnost převzetí a další držení ve zdravotním ústavu
2023 -
Rigorózní práce rozebírá téma přípustnosti převzetí a dalšího držení ve zdravotním ústavu po procesní i hmotné stránce, a to od fyzického převzetí osoby zdravotním ústavem, přes soudní proces, až po fázi propuštění ze zdravotního ústavu. Vedle merita práce, kterým je nedobrovolná zdravotní detence z důvodu, že osoba bezprostředně ohrožuje sebe nebo své okolí a jeví známky duševní choroby nebo je pod vlivem návykové látky, je v práci rozebráno i téma nařízení izolace a karantény v souvislosti s onemocněním SARS CoV-2 v České republice i Německu, a dále je v práci věnováno porovnání problematiky trestní detence s detencí občanskoprávní, kdy lze pacienta bez jeho souhlasu hospitalizovat, na základě pravomocného rozhodnutí soudu, ukládající ochranné léčení formou lůžkové péče. Keywords: detence; detenční řízení; nedobrovolná hospitalizace; umístěný; zdravotní ústav; základní lidská práva a svobody Available in digital repository of ZČU.
Přípustnost převzetí a další držení ve zdravotním ústavu

Rigorózní práce rozebírá téma přípustnosti převzetí a dalšího držení ve zdravotním ústavu po procesní i hmotné stránce, a to od fyzického převzetí osoby zdravotním ústavem, přes soudní proces, až po ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Odpovědnost státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím
2023 -
Tato rigorózní práce podrobně pojednává o odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím. Rigorózní práce je rozdělena do sedmi kapitol. Práce počíná vymezením klíčových pojmů k dané problematice a pramenů právní úpravy, včetně historického exkurzu. Následně je práce věnována současné právní úpravě odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím. Práce pojednává o subjektech odpovědnostního vztahu, předpokladech vzniku odpovědnosti státu, uplatnění nároku na náhradu škody, včetně jeho promlčení, způsobu a rozsahu náhrady škody a regresní úhradě. Závěr práce je věnován komparaci české právní úpravy odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím s právní úpravou Slovenské republiky. Keywords: odpovědnost státu; škoda; výkon veřejné moci; nezákonné rozhodnutí; náhrada škody Available in digital repository of ZČU.
Odpovědnost státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím

Tato rigorózní práce podrobně pojednává o odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím. Rigorózní práce je rozdělena do sedmi kapitol. Práce počíná vymezením ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Vývoj poštovního práva, poštovní správy a její organizace v 19. století
2023 -
Cílem této práce je nabídnout analýzu poštovního práva a poštovní správy v 19. století. Toto století představuje období, kdy v oblasti poštovního práva došlo k velkým změnám. V oblasti vnitrostátního práva bylo započato s pracemi na novém poštovním zákoně, který byl vydán roku 1838, a na něj navazovala celá řada dalších právní předpisů. V tomto období se se také setkáváme s uzavíráním jednotlivých mezinárodních smluv týkajících se poštovního práva. Poštovní historii nám nepřipomínají pouze právní předpisy poštovního práva ale budovy dodnes existujících starých poštovních stanic, milníky při silnicích nebo symbolika poštovní trubky, která přetrvala dodnes. Keywords: pošta; právo; 19.století.; organizace pošt; správa pošt; poštovní úřad; právní předpisy; vývoj Available in digital repository of ZČU.
Vývoj poštovního práva, poštovní správy a její organizace v 19. století

Cílem této práce je nabídnout analýzu poštovního práva a poštovní správy v 19. století. Toto století představuje období, kdy v oblasti poštovního práva došlo k velkým změnám. V oblasti vnitrostátního ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Boj domažlických Chodů za zachování práv a svobod přiznaných jim královskými privilegii
2023 -
Ve své rigorózní práci jsem se zaměřil na podrobné seznámení s historií regionu Chodska a hlavně domažlických Chodů, jakožto zásadních určovatelů a hybatelů toku dějin v této oblasti. Mým hlavním cílem bylo vytvořit ucelený vhled do dějin regionu a jeho obyvatel žijících v okolí česko-německé hranice, na jejich záslužnou činnost při střežení hraničních hvozdů, za což byli odměňováni na tehdejší dobu výjimečnými královskými svobodami a privilegií. Zásadním tématem této rigorózní práce byl boj těchto privilegovaných obyvatel proti vrchnostem, jež je utiskovaly na jejich právech a z toho plynoucí následné snahy za zachování těchto práv. Keywords: chodové; chodsko; domažlice; jan sladký kozina; laminger; královská privilegia; právní postavení; soudní spory; čeští králové; české království; povstání; poprava; staré zvykové právo Available in digital repository of ZČU.
Boj domažlických Chodů za zachování práv a svobod přiznaných jim královskými privilegii

Ve své rigorózní práci jsem se zaměřil na podrobné seznámení s historií regionu Chodska a hlavně domažlických Chodů, jakožto zásadních určovatelů a hybatelů toku dějin v této oblasti. Mým hlavním ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Mravnostní kriminalita páchaná mladistvými pachateli a její vyšetřování
2023 -
Práce je zaměřena zejména na specifický druh kriminality, kriminality mravnostní, která je páchána mladistvými pachateli. Tento specifický druh kriminality je zkoumán za pomocí analýzy a následné syntézy. Zpracována je rovněž specifická metodika vyšetřování této mravnostní kriminality páchané mladistvými pachateli, opět za pomoci analytické a syntetické metody. Součástí příloh je pak trestněprávní vymezení zkoumaných trestných činů, pojednání o trestní odpovědnosti mladistvého pachatele, úprava sankcionování mladistvých pachatelů a srovnání se zahraničními právními úpravami zkoumané problematiky. Keywords: mladistvý pachatel; mravnostní kriminalita; kriminalita mladistvých; znásilnění; sexuální nátlak; fenomenologie; etiologie; metodika vyšetřování; počáteční úkony; následné úkony; odlišnosti zacházení s mladistvým; sexuální trestné činy; trestní odpovědnost mladistvého; sankcionování mladistvých Available in digital repository of ZČU.
Mravnostní kriminalita páchaná mladistvými pachateli a její vyšetřování

Práce je zaměřena zejména na specifický druh kriminality, kriminality mravnostní, která je páchána mladistvými pachateli. Tento specifický druh kriminality je zkoumán za pomocí analýzy a následné ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Celní sazebník a jeho aplikace
2023 -
Práce s ohledem na stanovený cíl poskytuje pohled na tu část celního práva, která se věnuje oblasti sazebního zařazování, vysvětluje pojem sazebního zařazování, jeho charakteristiku účelu a význam v kontextu právních předpisů, které danou oblast upravují. Následně provazuje teoretickou část s částí praktickou a propojuje teoretické poznatky s judikaturou českých i evropských soudů a poukazuje na dopady nesprávného postupu při sazebním zařazování. Keywords: clo; společný celní sazební; harmonizovaný systém; taric; sazební zařazení; závazná informace o sazebním zařazení; rozhodovací praxe soudů v oblasti sazebního zařazení Available in digital repository of ZČU.
Celní sazebník a jeho aplikace

Práce s ohledem na stanovený cíl poskytuje pohled na tu část celního práva, která se věnuje oblasti sazebního zařazování, vysvětluje pojem sazebního zařazování, jeho charakteristiku účelu a význam v ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Komparativní studie trestního práva procesního (na pozadí tr. ř. 119/1873 ř. z. a tr. ř. 87/1950 Sb.)
2023 -
Rigorózní práce se zabývá vývojem a významem dvou trestně-procesních právních předpisů. Práce je zaměřena na související historický kontext určitého období, jeho vliv na podobu konkrétních trestně-procesních právních kodexů a jejich vzájemnou komparaci. Práce obsahuje ucelený výklad o klíčových rozdílech a společných znacích porovnávaných trestních řádů. Keywords: historický kontext; kodifikace práva; trestní justice; trestní právo procesní; trestní řád; unifikace Available in digital repository of ZČU.
Komparativní studie trestního práva procesního (na pozadí tr. ř. 119/1873 ř. z. a tr. ř. 87/1950 Sb.)

Rigorózní práce se zabývá vývojem a významem dvou trestně-procesních právních předpisů. Práce je zaměřena na související historický kontext určitého období, jeho vliv na podobu konkrétních ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Vývoj právní úpravy institutu oddlužení
2023 -
Práce se zaměřuje na vývoj právní úpravy oddlužení v ČR. Chronologickým srovnáním klíčových novel se pokoušíme zjistit, jak se institut oddlužení vyvíjel v čase a jaké jsou bariéry oddlužení pro zadlužené občany. Práce se zaměřuje i na budoucí vývoj oddlužení v ČR, zejména pak s ohledem na evropskou legislativu. Keywords: insolvence; oddlužení; konkurs; dlužník; věřitel; soud; novela; zákon; insolvenční správce; formuláře; evropská unie Available in digital repository of ZČU.
Vývoj právní úpravy institutu oddlužení

Práce se zaměřuje na vývoj právní úpravy oddlužení v ČR. Chronologickým srovnáním klíčových novel se pokoušíme zjistit, jak se institut oddlužení vyvíjel v čase a jaké jsou bariéry oddlužení pro ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Daňověprávní aspekty sportu v ČR
2023 -
Hlavním cílem rigorózní práce s názvem ?Daňověprávní aspekty sportu v ČR? je především poukázat na současnou legislativní situaci a zavedenou praxi v oblasti přímých daních a sportovního práva pomocí jednoho z nejpopulárnějších sportovních odvětví, fotbalu. Práce je členěna do tří samostatných kapitol. V první kapitole se věnuji primárně právu sportovnímu a jeho aktuální pozici v českém a slovenském právním řádu. První kapitola je dále obohacena o exkurz do struktury fotbalového prostředí na národní i mezinárodní úrovni. Druhá kapitola poskytuje přehled vybraných institutů zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, se kterými je ve zbylém textu pracováno. Těžištěm práce je kapitola třetí, která se věnuje jednotlivým praktickým aspektům z oblasti přímých daní a sportovního práva. Závěry z jednotlivých subkapitol třetí části mají za cíl poskytnout čtenáři ucelený pohled na aktuální situaci v oblasti zdaňování příjmů profesionálních sportovců v ČR a nabídnout možná řešení ?de lege ferenda?. Keywords: daň; sport; sportovní právo; daňové právo; daň z příjmů fyzických osob; závislá činnost; samostatně výdělečná činnost; sportovní činnost Available in digital repository of ZČU.
Daňověprávní aspekty sportu v ČR

Hlavním cílem rigorózní práce s názvem ?Daňověprávní aspekty sportu v ČR? je především poukázat na současnou legislativní situaci a zavedenou praxi v oblasti přímých daních a sportovního práva pomocí ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Vybrané otázky trestní odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy
2023 -
Tato rigorózní práce komplexně pojednává o otázkách trestněprávní odpovědnosti ve sportu s přihlédnutím k odborné literatuře, stávající právní úpravě a za užití příslušné judikatury. Těžiště této práce spočívá ve snaze vymezit hranice odpovědnosti sportovce za sportovní úrazy. Po obecném vymezení vztahu sportu a práva se práce zaměřuje na obecné aspekty odpovědnosti za sportovní úrazy v obecném a historickém hledisku a též z hlediska pojetí této problematiky z pohledu doktrín převažujících v jednotlivých státech. V neposlední řadě se práce snaží objasnit úlohu sportovních pravidel v posuzování odpovědnosti za sportovní úrazy. Práce se v závěru snaží zjištěné poznatky aplikovat na oblast českého trestního práva a následně i zhodnotit vývoj české judikatury. Keywords: trestněprávní odpovědnost; soukromoprávní odpovědnost; sport; sportovní úrazy; sportovní právo; trestní právo; subsidiarita trestní represe; okolnosti vylučující protiprávnost; sportovní riziko Available in digital repository of ZČU.
Vybrané otázky trestní odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy

Tato rigorózní práce komplexně pojednává o otázkách trestněprávní odpovědnosti ve sportu s přihlédnutím k odborné literatuře, stávající právní úpravě a za užití příslušné judikatury. Těžiště této ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases