Number of found documents: 108
Published from to

Krajní nouze a nutná obrana v českém a zahraničním trestním právu
2020 -
Rigorózní práce se zaměřuje na problematiku krajní nouze a nutné obrany, tedy institutů vylučujících protiprávnost, které mají své stabilní místo v trestněprávní teorii i praxi, a samozřejmě i v trestních zákonech. V práci je detailně rozebrána platná právní úprava obou zmíněných institutů v českém trestním právu z pohledu samotného znění zákona, ale také z pohledu trestněprávní nauky a z pohledu soudní praxe a dále pak srovnání se slovenskou a německou právní úpravou. Keywords: nutná obrana; krajní nouze; protiprávnost Available in digital repository of ZČU.
Krajní nouze a nutná obrana v českém a zahraničním trestním právu

Rigorózní práce se zaměřuje na problematiku krajní nouze a nutné obrany, tedy institutů vylučujících protiprávnost, které mají své stabilní místo v trestněprávní teorii i praxi, a samozřejmě i v ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Fučíkovo spektrum Laplaceova operátoru s integrální okrajovou podmínkou a jeho parametrizace
2020 -
Tato práce se zabývá úlohou na vlastní čísla a Fučíkovým spektrem radiálně symetrického Laplaceova operátoru s nelokální (integrální) okrajovou podmínkou v obecné dimenzi $ n $. Nejdříve vyšetříme úlohu na vlastní čísla a odvodíme první větev Fučíkova spektra. Hlavní částí této práce je však regulární parametrizace celého Fučíkova spektra ve třetí dimenzi. Keywords: radiální symetrie; nelokální okrajová podmínka; vlastní čísla; fučíkovo spektrum; regulární parametrizace Available in digital repository of ZČU.
Fučíkovo spektrum Laplaceova operátoru s integrální okrajovou podmínkou a jeho parametrizace

Tato práce se zabývá úlohou na vlastní čísla a Fučíkovým spektrem radiálně symetrického Laplaceova operátoru s nelokální (integrální) okrajovou podmínkou v obecné dimenzi $ n $. Nejdříve vyšetříme ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Právní úprava a vývoj dědického práva v 16. až 19. století
2020 -
Práce se zaměřáje na historický vývoj dědického práva v období od 16. do 19. století. Zabývá se vývojem dědického práva v právu zemském, dědického práva v právu městském i dědického práva v právu vrchnostensko-poddanském v českých zemích. Keywords: dědické plrávo; zemské právo; městské právo; zůstavitel; dědic; kšaft Available in digital repository of ZČU.
Právní úprava a vývoj dědického práva v 16. až 19. století

Práce se zaměřáje na historický vývoj dědického práva v období od 16. do 19. století. Zabývá se vývojem dědického práva v právu zemském, dědického práva v právu městském i dědického práva v právu ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Spolupracující obviněný
2020 -
Rigorózní práce se věnuje právní úpravě institutu spolupracujícího obviněného, která je v českém právním řádu obsažena v ustanovení § 178a trestního řádu a souvisejících ustanoveních trestního zákoníku. Cílem rigorózní práce je analýza platné a účinné právní úpravy institutu spolupracujícího obviněného, její vyhodnocení z hlediska jejích aplikačních možností, jakož i zasazení zkoumané právní úpravy do historického, teoretického a praktického kontextu, včetně vyjádření návrhů možných změn současného pojetí. Keywords: spolupracující obviněný; korunní svědek; organizovaný zločin; zvláštní ochrana svědků Available in digital repository of ZČU.
Spolupracující obviněný

Rigorózní práce se věnuje právní úpravě institutu spolupracujícího obviněného, která je v českém právním řádu obsažena v ustanovení § 178a trestního řádu a souvisejících ustanoveních trestního ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Metodika a vyšetřování válečných zločinů
2020 -
Tato práce se zabývá systematickým a strukturovaným popsáním základní metodiky vyšetřování v oblasti válečných zločinů. V práci jsou vymezeny základní trestné činy v rámci válečných zločinů, včetně způsobů jejich páchání, vlastností pachatelů a obětí válečných zločinů. Prostor byl také věnován příslušné právní úpravě a jednotlivým fázím počátečních úkonů vyšetřování. Keywords: válečný zločin; válka; výslech; metodika vyšetřování; pachatel válečného zločinu; oběť válečného zločinu Available in digital repository of ZČU.
Metodika a vyšetřování válečných zločinů

Tato práce se zabývá systematickým a strukturovaným popsáním základní metodiky vyšetřování v oblasti válečných zločinů. V práci jsou vymezeny základní trestné činy v rámci válečných zločinů, včetně ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Kárná odpovědnost advokáta a kandidáta advokátského v letech 1872 - 1938
2020 -
Tématem této práce je Kárná odpovědnost advokáta a kandidáta advokátského v období let 1872 ? 1938. Cílem této práce bylo zpracovat disciplinární řízení vedené nad advokáty a kandidáty advokacie v uvedeném období. Hlavním zákonným pramenem pro psaní této práce byl zákona č. 40/1872 ř. z., o vykonání moci disciplinární nad advokáty a kandidáty advokátskými, který byl přijat v roce 1872. Důležitá rozhodnutí vydávaná v rámci disciplinárního řízení byla uveřejňována nejdříve v časopise Právník a později v Úředním věstníku Advokátní komory v království Českém, který byl později přejmenován na Úřední věstník advokátní komory v Čechách (dále jen ?Věstník?). Dalším z cílů této práce bylo analyzovat významná kárná rozhodnutí publikovaná v časopisech Právník a Věstník a provést právní výklad těchto rozhodnutí. Keywords: disciplinární řád; advokátní řád; kárná odpovědnost; disciplinární řízení; disciplinární rada; výbor komory; zástupce komory; ministr spravedlnosti; disciplinární trest; advokát; kandidát advokátský disciplinární řád; advokátní řád; kárná odpovědnost; disciplinární řízení; disciplinární rada; výbor komory; zástupce komory; ministr spravedlnosti; disciplinární trest; advokát; kandidát advokátský Available in digital repository of ZČU.
Kárná odpovědnost advokáta a kandidáta advokátského v letech 1872 - 1938

Tématem této práce je Kárná odpovědnost advokáta a kandidáta advokátského v období let 1872 ? 1938. Cílem této práce bylo zpracovat disciplinární řízení vedené nad advokáty a kandidáty advokacie v ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele veřejné zakázky
2020 -
Autor se v této práci zabývá otázkou prostředků ochrany proti nesprávnému postupu zadavatele veřejné zakázky, především pak problematikou námitkového řízení a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže Keywords: veřejná zakázka; zadavatel; nabídka; přezkum; úřad pro ochranu hospodářské soutěže; zásady Available in digital repository of ZČU.
Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele veřejné zakázky

Autor se v této práci zabývá otázkou prostředků ochrany proti nesprávnému postupu zadavatele veřejné zakázky, především pak problematikou námitkového řízení a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Policie České republiky - skutečně jednotný bezpečnostní sbor?
2020 -
Autor této rigorózní práce (dále jen "práce") zpracoval právně statusovou analýzu Policie České republiky (dále jen "policie") zaměřenou na pozitivní a negativní vlivy platné právní úpravy na její týlové zabezpečení. Jejím cílem není hodnotit to či ono období existence uvedeného bezpečnostního sboru z pohledu správnosti organizace práce (služby) nebo materiální funkčnosti. Cílem není ani hodnotit kroky vedoucích funkcionářů policie a Ministerstva vnitra České republiky (dále jen "ministerstvo") během jednotlivých uplynulých období. Práce je zaměřena na zhodnocení aktuálního stavu policie i jiných vybraných organizací a zpracování výsledku použitelného jako doporučení pro takovou změnu dotčených právních předpisů, která se bude jevit jako nejpraktičtější. Navrženy jsou varianty dalšího vývoje v zájmu nalezení nejvhodnějšího modelu organizačního uspořádání policie z hlediska formální funkčnosti i z hlediska plnění úkolů uložených zákonem a očekávaných veřejností. Keywords: policie české republiky; právně statusová analýza; pozitivní a negativní vlivy platné právní úpravy Available in digital repository of ZČU.
Policie České republiky - skutečně jednotný bezpečnostní sbor?

Autor této rigorózní práce (dále jen "práce") zpracoval právně statusovou analýzu Policie České republiky (dále jen "policie") zaměřenou na pozitivní a negativní vlivy platné právní úpravy na její ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Trestněprávní aspekty domácího násilí
2020 -
Předkládaná rigorózní práce se zabývá problematikou domácího násilí a jejími trestněprávními aspekty. Rigorózní práce je krom úvodu a závěru rozdělena na šest kapitol, které jsou dále členěny na podkapitoly. V první a druhé kapitole je pojednáno o pojmu domácího násilí a je podán stručný exkurz do vývoje trestněprávní úpravy ve vztahu k tomuto fenoménu. Stěžejní kapitolou je kapitola třetí, která pojednává o trestném činu týrání osoby žijící ve společném obydlí podle § 199 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, který je v souvislosti s domácím násilím trestným činem naprosto klíčovým. V části zabývající se procesními aspekty jsou zmíněny zejména specifika dokazování domácího násilí. Poté následuje exkurz do německé právní úpravy tohoto fenoménu. V závěru práce jsou navrženy změny stávající trestněprávní úpravy ve vztahu k fenoménu domácího násilí. Keywords: domácí násilí; trestněprávní aspekty; týrání osoby žijící ve společném obydlí; práva obětí; dokazování domácího násilí; německá trestněprávní úprava Available in digital repository of ZČU.
Trestněprávní aspekty domácího násilí

Předkládaná rigorózní práce se zabývá problematikou domácího násilí a jejími trestněprávními aspekty. Rigorózní práce je krom úvodu a závěru rozdělena na šest kapitol, které jsou dále členěny na ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Vazba v českém trestním právu
2020 -
Tématem rigorózní práce je "Vazba v českém trestním právu". Současná právní úprava trestního institutu vazby byla zavedena zákonem č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, který byl do současné doby již 100x novelizován. Účelem vazby, coby zajišťovacího opatření, je zajištění obviněného pro účely trestního řízení s plným respektováním základních lidských práv a svobod. Druhá kapitola obsahuje historický exkurz do právní úpravy vazby. Třetí kapitola se zaměřuje na existenci a dodržování základních lidských práv v souvislosti s omezením osobní svobody. Čtvrtá kapitola se zabývá aktuální právní úpravou institutu vazby v českém trestním právu. Pátá kapitola uvádí čtenáře do poskytování právních služeb obviněnému. V šesté kapitole autorka seznamuje čtenáře s existencí vazebních věznic na území ČR, s životem ve vazbě a s právními předpisy, které výkon vazby upravují. Sedmá kapitola nese název "Trestní institut vazby z pohledu veřejnosti". Osmá kapitola obsahuje srovnání právní úpravy vazby mezi českým a slovenským trestním právem. Keywords: vazba; obviněný; státní zástupce; policejní orgán; soud; obhájce; zásada presumpce neviny Available in digital repository of ZČU.
Vazba v českém trestním právu

Tématem rigorózní práce je "Vazba v českém trestním právu". Současná právní úprava trestního institutu vazby byla zavedena zákonem č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, který byl do současné ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases