Number of found documents: 145
Published from to

Pohledávky okresních soudů a jejich vymáhání
2022 -
Rigorózní práce se zaměřuje na vymáhání pohledávek okresních soudů. Práce podrobně rozebírá jednotlivé typy pohledávek soudů dle jejich exekučních titulů a rozebírá specifika vymáhání jednotlivých pohledávek s důrazem na vymáhání pohledávek postupem dle daňového řádu. Dále práce rozebírá konkrétní postupy jednotlivých okresních soudů při vymáhání pohledávek a porovnává úspěšnost, efektivitu a soulad se zákonem. Závěrem tato práce porovnává úpravu vymáhání pohledávek ve Slovenské republice. Keywords: vymáhání pohledávek; daňová exekuce; výkon rozhodnutí; správa okresního soudu Available in digital repository of ZČU.
Pohledávky okresních soudů a jejich vymáhání

Rigorózní práce se zaměřuje na vymáhání pohledávek okresních soudů. Práce podrobně rozebírá jednotlivé typy pohledávek soudů dle jejich exekučních titulů a rozebírá specifika vymáhání jednotlivých ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Nemovitost jako předmět obligace
2022 -
Rigorózní práce se zabývá postavením nemovitosti jako předmětu obligace v systému práva. Práce je členěna do tematických kapitol, které obsahují analýzu problematiky v právu římském a v právu moderním. Závěrem každé kapitoly je vzájemná komparace. Cílem práce je analýza postavení nemovitostí v systému práva a porovnání současných souvisejících institutů s jejich římskými předchůdci. Keywords: římské právo; obligace; věc nemovitá; vlastnictví; nemovitost; převod vlastnictví; nebezpečí na věci; odpovědnost za náhodu. Available in digital repository of ZČU.
Nemovitost jako předmět obligace

Rigorózní práce se zabývá postavením nemovitosti jako předmětu obligace v systému práva. Práce je členěna do tematických kapitol, které obsahují analýzu problematiky v právu římském a v právu ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Princip zákazu diskriminace v pracovněprávnich vztazích
2022 -
Rigorózní práce se věnuje komplexně a v souvislostech principu diskriminace v pracovněprávních vztazích a to jak v kontextu historickém, lidskoprávním, tak v kontextu současné situace v pracovněprávních vztazích a jejich směřování. Dále se tato práce věnuje zhodnocení současné právní úpravy zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích a to jak z pohledu práva českého, slovenského, německého ale i evropského práva. Keywords: diskriminace; princip; pracovněprávní vztahy; zákon; pronásledování; mobbing; bossing; sexuální orientace; věc; pohlaví; víra; náboženství; světový názor; zdravotní postižení; národnost; rasa; etnický původ Available in digital repository of ZČU.
Princip zákazu diskriminace v pracovněprávnich vztazích

Rigorózní práce se věnuje komplexně a v souvislostech principu diskriminace v pracovněprávních vztazích a to jak v kontextu historickém, lidskoprávním, tak v kontextu současné situace v ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Směnka vlastní a její interpretace soudy
2022 -
Smyslem této práce je poskytnout skutečně komplexní pohled na směnku vlastní. Rozebrat každou její náležitost, doložku či jakýkoliv jiný jev vyskytující se na směnce v praxi, a tyto jednotlivé oblasti doplnit o bohatou judikaturu a různorodou odbornou literaturu. Cílem takového podrobného rozboru v této práci je především praktické využití. Cílem je, u každé jednotlivé náležitosti či doložky, s níž se lze na směnce setkat, zaměřit se i na nejčastější výkladové problémy objevující se v praxi a uvést přiléhající soudní judikaturu. Práce tak neupozorňuje jen na to, jak kterou náležitost na směnku napsat, aby směnka byla platná, ale cílem je i upozornit na reálná rizika, která již byla řešena v praxi a která odborné publikace neobsahují. Keywords: směnka vlastní; směnka; náležitosti směnky; směnečné doložky Available in digital repository of ZČU.
Směnka vlastní a její interpretace soudy

Smyslem této práce je poskytnout skutečně komplexní pohled na směnku vlastní. Rozebrat každou její náležitost, doložku či jakýkoliv jiný jev vyskytující se na směnce v praxi, a tyto jednotlivé oblasti ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Flexibilní formy výkonu práce
2021 -
Rigorózní práce je zaměřena na flexibilní formy výkonu práce. V úvodu práce jsou vymezeny vybrané základní zásady pracovního práva, je popsán pojem flexicurity a jeho dvě složky - flexibilita a ochrana a uplatňování flexicurity v pracovním právu. Dále je uvedeno vymezení a dělení flexibilních forem výkonu práce. Jádrem práce je pojednání o flexibilních formách pracovní doby a flexibilních formách zaměstnání, v tomto kontextu je vymezena i pracovní doba a doba odpočinku. Jsou popsány flexibilní formy výkonu práce upravené v zákoníku práce i ty zákoníkem práce neupravené, zejm. kratší pracovní doba, konto pracovní doby, práce přesčas, pracovní poměr na dobu určitou, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, agenturní zaměstnávání, práce mimo pracoviště zaměstnavatele, sdílení pracovního místa aj. Další kapitoly se věnují popisu flexibilních forem výkonu práce v EU, vybraným rozhodnutím českých soudů a rozhodnutí SDEU souvisejících s flexibilními formami výkonu práce a komparaci se zahraniční právní úpravou. Na závěr je zařazeno pojednání o dopadu onemocnění COVID-19 na výkon závislé práce. Keywords: zaměstnanec; zaměstnavatel; flexibilita; ochrana; flexicurity; pracovní doba; pracovní poměr na dobu určitou; dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr; dočasné přidělení; agenturní zaměstnávání; práce mimo pracoviště zaměstnavatele; sdílení pracovního místa; covid-19 Available in the ZČU Library.
Flexibilní formy výkonu práce

Rigorózní práce je zaměřena na flexibilní formy výkonu práce. V úvodu práce jsou vymezeny vybrané základní zásady pracovního práva, je popsán pojem flexicurity a jeho dvě složky - flexibilita a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty
2021 -
Rigorózní práce poskytuje ucelený pohled na využití institutu ručení jako zajišťovacího nástroje v případech nezaplacené DPH. V rámci práce jsou analyzovány jednotlivé právní prameny, které normují užití ručení za nezaplacenou DPH. Těžištěm práce je kapitola 4., která je věnována detailnímu rozboru jednotlivých skutkových podstat obsažených v zákoně o dani z přidané hodnoty, jejichž naplnění je podmínkou pro uplatnění ručení za nezaplacenou DPH. Závěr práce obsahuje shrnutí jednotlivých skutkových podstat a související návrhy právní úpravy ručení za nezaplacenou DPH de lege ferenda. Keywords: daň z přidané hodnoty; dph; ručení za nezaplacenou daň; ručení za nezaplacenou dph; podvod na dph; nespolehlivý plátce; odepření nároku na odpočet daně Available in the ZČU Library.
Ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty

Rigorózní práce poskytuje ucelený pohled na využití institutu ručení jako zajišťovacího nástroje v případech nezaplacené DPH. V rámci práce jsou analyzovány jednotlivé právní prameny, které normují ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Incidenční spory v insolvenčním řízení
2021 -
Rigorózní práce se zabývá incidenčními spory v insolvenčním řízení. Práce má dvě hlavní části - obecnou a zvláštní. První, "obecná" část práce se věnuje všeobecným otázkám, které jsou všem incidenčním sporům společné. "Zvláštní" část práce pak tvoří samostatné kapitoly věnující se jednotlivým incidenčním sporům, doplněné o kratší kapitolu zabývající se spory, které nejsou incidenčními spory, a kapitolu pojednávající o výhodách a nevýhodách přidělení incidenčního sporu specializovanému soudnímu oddělení. Keywords: insolvenční řízení; incidenční spory; úpadek; insolvenční správce; dlužník; věřitel Available in digital repository of ZČU.
Incidenční spory v insolvenčním řízení

Rigorózní práce se zabývá incidenčními spory v insolvenčním řízení. Práce má dvě hlavní části - obecnou a zvláštní. První, "obecná" část práce se věnuje všeobecným otázkám, které jsou všem incidenčním ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Důkazní břemeno a jeho přenesení ve vybraných sporech
2021 -
Rigorózní práce se zabývá problematikou důkazního břemene a jeho přenesením ve vybraných sporech. V rámci své práce se nejprve zaměřuji na obecnou problematiku dokazování v civilním soudním řízení, poté na obecnou právní úpravu důkazního břemene, a to včetně břemene tvrzení a vysvětlovací povinnosti strany nezatížené důkazním břemenem. Stěžejní část práce je pak věnována problematice přenesení důkazního břemene, a to jak na základě zákona, tak i v ostatních případech. Keywords: procesní právo; sporné řízení; civilní soudní řízení; zásady dokazování; důkazní břemeno; vysvětlovací povinnost; důkaz; protidůkaz; přenesení důkazního břemena Available in digital repository of ZČU.
Důkazní břemeno a jeho přenesení ve vybraných sporech

Rigorózní práce se zabývá problematikou důkazního břemene a jeho přenesením ve vybraných sporech. V rámci své práce se nejprve zaměřuji na obecnou problematiku dokazování v civilním soudním řízení, ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Poškozený v trestním řízení v praxi
2021 -
Tato rigorózní práce je věnována tématu poškozeného v trestním řízení a jeho ochrany a jeho procesním právům, kterými v trestním řízení disponuje. Práce je členěna do šestnácti kapitol, přičemž je rozdělena na dvě hlavní části - teoretickou a praktickou. První teoretická část práce se zaměřuje na postavení poškozeného v českém právu. Druhá praktická část je věnována praktickým příkladům, konkrétně obsahuje patnáct reálných případů, které byly řešeny mnou jako advokátem. Keywords: poškozený v trestním řízení; oběť trestného činu; trestní řízení; práva poškozeného; náhrada škody Available in digital repository of ZČU.
Poškozený v trestním řízení v praxi

Tato rigorózní práce je věnována tématu poškozeného v trestním řízení a jeho ochrany a jeho procesním právům, kterými v trestním řízení disponuje. Práce je členěna do šestnácti kapitol, přičemž je ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Trestněprávní aspekty organizovaného zločinu
2021 -
Rigorózní práce se zabývá historií, aktuální právní úpravou a definicemi institutu organizované zločinecké skupiny (§ 361 TZ a § 107 TZ) a organizované skupiny (§ 129 TZ). Obsahem je rovněž úprava právních nástrojů zaměřených na postih organizovaného zločinu v čele s úpravou (podpůrných) operativně pátracích prostředků. Práce však definuje i další nástroje obsažené v trestním řádu napomáhající postihu daného druhu kriminality, a to odposlech a záznam telekomunikačního provozu, domovní a osobní prohlídku, prohlídku jiných prostor a pozemků, vstup do obydlí, jiných prostor a pozemků, zadržení a otevření zásilek, jejich záměnu a sledování, zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti, dočasné odložení trestního stíhání a dohodu o vině a trestu. V průběhu práce jsou jednotlivé nástroje srovnávány se zahraniční právní úpravou, současně je zde věnován prostor návrhům na změny právní úpravy, které vyplývají z řešené problematiky jednotlivých institutů. Keywords: organizovaný zločin; organizovaná kriminalita; organizovaná skupina; organizovaná zločinecká skupina; zločinné spolčení; operativně pátrací prostředky; policejní provokace; spolupracující obviněný; odposlech; záznam telekomunikačního provozu; domovní prohlídka; osobní prohlídka; zadržení zásilek; sledování zásilek; nástroje trestné činnosti; výnosy z trestné činnosti; dočasné odložení trestního stíhání; dohoda o vině a trestu Available in digital repository of ZČU.
Trestněprávní aspekty organizovaného zločinu

Rigorózní práce se zabývá historií, aktuální právní úpravou a definicemi institutu organizované zločinecké skupiny (§ 361 TZ a § 107 TZ) a organizované skupiny (§ 129 TZ). Obsahem je rovněž úprava ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases