Number of found documents: 75
Published from to

Řešení rodičovského konfliktu, včetně řešení metodou Cochemské praxe
2023 -
Tato rigorózní práce pojednává o způsobech řešení rodičovského konfliktu, a to ať už se jedná o řešení konfliktu v případě sezdaných či nesezdaných rodičů dětí. V práci se zaměřuji jak na řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem (tedy na soudní řešení), tak i na jiné způsoby řešení včetně metody Cochemské praxe. Metodě Cochemské praxe je věnována třetí část této rigorózní práce za účelem zjištění, zda tato metoda opravdu může být modelem (při zohlednění jejích výhod i limitů), který by mohl napomoci řešení rodičovského konfliktu a mohl by alespoň zčásti pomoci minimalizovat vytíženost českých soudů. Práce je doplněna nejen o praktické zkušenosti odborníků zaměřujících se na metodu Cochemské praxe, ale taktéž o zdroje z oblasti psychologie a sociologie. Dle mého názoru je totiž v této matérii potřeba nejen právního zhodnocení legislativní úpravy a souvisejících procesních postupů, ale i posouzení z pohledu jiných humanitních oborů. Závěr této rigorózní práce je věnován návrhům "de lege ferenda". Keywords: rodičovství; rodičovský konflikt; péče o nezletilé; řízení o rozvod manželství; řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem; participační práva dítěte; rodičovská odpovědnost; výživné; mediace; collaborative law; cochemská praxe; orgán sociálně právní ochrany dětí; soudní tajemník; kolizní opatrovník. Available in digital repository of ZČU.
Řešení rodičovského konfliktu, včetně řešení metodou Cochemské praxe

Tato rigorózní práce pojednává o způsobech řešení rodičovského konfliktu, a to ať už se jedná o řešení konfliktu v případě sezdaných či nesezdaných rodičů dětí. V práci se zaměřuji jak na řízení o ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Likvidace pozůstalosti
2023 -
Práce se soustředí na téma řízení o likvidaci pozůstalosti. Hlavním cílem bylo podat ucelený a systematický výklad řízení, který bude doplněn o praktický pohled a judikaturu. První část práce je věnována hmotněprávní úpravě s cílem položit právní základ pro možnost procesního výkladu. Další část obsahuje popis řízení od jeho zahájení po skončení. Závěrečné kapitoly pojednávají o komparaci s cizí právní úpravou a o úvahách de lege ferenda. Keywords: likvidace pozůstalosti; řízení o pozůstalosti; zůstavitel; dědic; dluh; věřitel; likvidační správce; notář; smrt Available in digital repository of ZČU.
Likvidace pozůstalosti

Práce se soustředí na téma řízení o likvidaci pozůstalosti. Hlavním cílem bylo podat ucelený a systematický výklad řízení, který bude doplněn o praktický pohled a judikaturu. První část práce je ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Systems with concave-convex nonlinearities: existence and multiplicity of solutions
2023 -
Tato práce se zabývá okrajovou úlohou pro systém dvou obyčejných diferenciálních rovnic druhého řádu s konkávními a konvexními nelinearitami a Dirichletovými okrajovými podmínkami. Jedna z rovnic obsahuje kladný parametr $\lambda$. Cílem práce je vyšetřit existenci a násobnost netriviálních řešení úlohy na základě hodnot parametru $\lambda$. Práce nejprve prezentuje výsledky numerických experimentů, díky nimž čtenář získá představu o chování zadaného systému. Stěžejním výsledkem této části je bifurkační diagram, který vykresluje závislost počtu netriviálních řešení na hodnotách parametru $\lambda$. Ve zbytku práce jsou pak poznatky získané z numerických experimentů dokazovány analyticky. K získání výsledků je použita alternativní formulace úlohy pomocí jedné obyčejné diferenciální rovnice čtvrtého řádu s Navierovými okrajovými podmínkami. Pomocí variačních metod je nalezen omezený interval pro parametr $\lambda$ tak, aby úloha měla s jistotou alespoň dvě různá netriviální řešení. V závěru práce jsou získané analytické výsledky porovnány s výsledky numerických experimentů. Keywords: okrajová úloha; parametr; systém obyčejných diferenciálních rovnic; mountain pass; existence a~násobnost řešení; bifurkační diagram Available in digital repository of ZČU.
Systems with concave-convex nonlinearities: existence and multiplicity of solutions

Tato práce se zabývá okrajovou úlohou pro systém dvou obyčejných diferenciálních rovnic druhého řádu s konkávními a konvexními nelinearitami a Dirichletovými okrajovými podmínkami. Jedna z rovnic ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Celní právo a celní správa v letech 1848 - 1938
2023 -
Práce zachycuje vývoj celního práva a celní správy v letech 1848 ? 1938 na českém území. Práce se dělí na úvod a dvě kapitoly. První kapitola je zaměřena na vývoj celního práva. V rámci první kapitoly je část práce věnována historickému vývoji celního práva na českém území do roku 1848. V první podkapitole se práce věnuje celnímu právu v rakouské a rakousko-uherské monarchii se zaměřením na celní tarify, mezinárodní smlouvy a nařízení. Další podkapitola se věnuje úpravě celního práva v první Československé republice. V této části práce je značný prostor věnován juristickému rozboru zákona č. 114/1927 Sb. Z. a n., celní zákon. Druhá kapitola práce je zaměřena na vývoj celní správy. Tato část práce zahrnuje historický exkurz do vývoje celní správy na českém území. V dalších podkapitolách je práce zaměřena na organizaci a strukturu celní správy v rakouské a rakousko-uherské monarchii, následně pak na organizaci a strukturu celní správy v první Československé republice se zaměřením na vznik nové celní soustavy a zřízení pohraniční finanční stráže. Závěr druhé kapitoly je pak věnován JUDr. Emilu Martincovi, který je považován za jednu z nejvýznamnějších osobností v oblasti celní správy. Keywords: celní právo; celní správa; rakouská monarchie; rakousko-uherská monarchie; první československá republika; celní smlouva; výběr cla; celní zákon; emil martinec Available in digital repository of ZČU.
Celní právo a celní správa v letech 1848 - 1938

Práce zachycuje vývoj celního práva a celní správy v letech 1848 ? 1938 na českém území. Práce se dělí na úvod a dvě kapitoly. První kapitola je zaměřena na vývoj celního práva. V rámci první kapitoly ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Přípustnost převzetí a další držení ve zdravotním ústavu
2023 -
Rigorózní práce rozebírá téma přípustnosti převzetí a dalšího držení ve zdravotním ústavu po procesní i hmotné stránce, a to od fyzického převzetí osoby zdravotním ústavem, přes soudní proces, až po fázi propuštění ze zdravotního ústavu. Vedle merita práce, kterým je nedobrovolná zdravotní detence z důvodu, že osoba bezprostředně ohrožuje sebe nebo své okolí a jeví známky duševní choroby nebo je pod vlivem návykové látky, je v práci rozebráno i téma nařízení izolace a karantény v souvislosti s onemocněním SARS CoV-2 v České republice i Německu, a dále je v práci věnováno porovnání problematiky trestní detence s detencí občanskoprávní, kdy lze pacienta bez jeho souhlasu hospitalizovat, na základě pravomocného rozhodnutí soudu, ukládající ochranné léčení formou lůžkové péče. Keywords: detence; detenční řízení; nedobrovolná hospitalizace; umístěný; zdravotní ústav; základní lidská práva a svobody Available in digital repository of ZČU.
Přípustnost převzetí a další držení ve zdravotním ústavu

Rigorózní práce rozebírá téma přípustnosti převzetí a dalšího držení ve zdravotním ústavu po procesní i hmotné stránce, a to od fyzického převzetí osoby zdravotním ústavem, přes soudní proces, až po ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Odpovědnost státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím
2023 -
Tato rigorózní práce podrobně pojednává o odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím. Rigorózní práce je rozdělena do sedmi kapitol. Práce počíná vymezením klíčových pojmů k dané problematice a pramenů právní úpravy, včetně historického exkurzu. Následně je práce věnována současné právní úpravě odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím. Práce pojednává o subjektech odpovědnostního vztahu, předpokladech vzniku odpovědnosti státu, uplatnění nároku na náhradu škody, včetně jeho promlčení, způsobu a rozsahu náhrady škody a regresní úhradě. Závěr práce je věnován komparaci české právní úpravy odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím s právní úpravou Slovenské republiky. Keywords: odpovědnost státu; škoda; výkon veřejné moci; nezákonné rozhodnutí; náhrada škody Available in digital repository of ZČU.
Odpovědnost státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím

Tato rigorózní práce podrobně pojednává o odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím. Rigorózní práce je rozdělena do sedmi kapitol. Práce počíná vymezením ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Vývoj poštovního práva, poštovní správy a její organizace v 19. století
2023 -
Cílem této práce je nabídnout analýzu poštovního práva a poštovní správy v 19. století. Toto století představuje období, kdy v oblasti poštovního práva došlo k velkým změnám. V oblasti vnitrostátního práva bylo započato s pracemi na novém poštovním zákoně, který byl vydán roku 1838, a na něj navazovala celá řada dalších právní předpisů. V tomto období se se také setkáváme s uzavíráním jednotlivých mezinárodních smluv týkajících se poštovního práva. Poštovní historii nám nepřipomínají pouze právní předpisy poštovního práva ale budovy dodnes existujících starých poštovních stanic, milníky při silnicích nebo symbolika poštovní trubky, která přetrvala dodnes. Keywords: pošta; právo; 19.století.; organizace pošt; správa pošt; poštovní úřad; právní předpisy; vývoj Available in digital repository of ZČU.
Vývoj poštovního práva, poštovní správy a její organizace v 19. století

Cílem této práce je nabídnout analýzu poštovního práva a poštovní správy v 19. století. Toto století představuje období, kdy v oblasti poštovního práva došlo k velkým změnám. V oblasti vnitrostátního ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Boj domažlických Chodů za zachování práv a svobod přiznaných jim královskými privilegii
2023 -
Ve své rigorózní práci jsem se zaměřil na podrobné seznámení s historií regionu Chodska a hlavně domažlických Chodů, jakožto zásadních určovatelů a hybatelů toku dějin v této oblasti. Mým hlavním cílem bylo vytvořit ucelený vhled do dějin regionu a jeho obyvatel žijících v okolí česko-německé hranice, na jejich záslužnou činnost při střežení hraničních hvozdů, za což byli odměňováni na tehdejší dobu výjimečnými královskými svobodami a privilegií. Zásadním tématem této rigorózní práce byl boj těchto privilegovaných obyvatel proti vrchnostem, jež je utiskovaly na jejich právech a z toho plynoucí následné snahy za zachování těchto práv. Keywords: chodové; chodsko; domažlice; jan sladký kozina; laminger; královská privilegia; právní postavení; soudní spory; čeští králové; české království; povstání; poprava; staré zvykové právo Available in digital repository of ZČU.
Boj domažlických Chodů za zachování práv a svobod přiznaných jim královskými privilegii

Ve své rigorózní práci jsem se zaměřil na podrobné seznámení s historií regionu Chodska a hlavně domažlických Chodů, jakožto zásadních určovatelů a hybatelů toku dějin v této oblasti. Mým hlavním ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Mravnostní kriminalita páchaná mladistvými pachateli a její vyšetřování
2023 -
Práce je zaměřena zejména na specifický druh kriminality, kriminality mravnostní, která je páchána mladistvými pachateli. Tento specifický druh kriminality je zkoumán za pomocí analýzy a následné syntézy. Zpracována je rovněž specifická metodika vyšetřování této mravnostní kriminality páchané mladistvými pachateli, opět za pomoci analytické a syntetické metody. Součástí příloh je pak trestněprávní vymezení zkoumaných trestných činů, pojednání o trestní odpovědnosti mladistvého pachatele, úprava sankcionování mladistvých pachatelů a srovnání se zahraničními právními úpravami zkoumané problematiky. Keywords: mladistvý pachatel; mravnostní kriminalita; kriminalita mladistvých; znásilnění; sexuální nátlak; fenomenologie; etiologie; metodika vyšetřování; počáteční úkony; následné úkony; odlišnosti zacházení s mladistvým; sexuální trestné činy; trestní odpovědnost mladistvého; sankcionování mladistvých Available in digital repository of ZČU.
Mravnostní kriminalita páchaná mladistvými pachateli a její vyšetřování

Práce je zaměřena zejména na specifický druh kriminality, kriminality mravnostní, která je páchána mladistvými pachateli. Tento specifický druh kriminality je zkoumán za pomocí analýzy a následné ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Postupné vlny v asymetricky podepřeném nosníku
2023 -
V tomto textu se zaměříme na nelineární parciální diferenciální rovnici čtvrtého řádu, která může sloužit jako model asymetricky podepřeného nosníku či jako zobecněný model visutého mostu. Předkládáme shrnutí již existujících výsledků pro související úlohy. K důkazu existence řešení ve tvaru postupné vlny je použit variační přístup, konkrétně věta Mountain Pass Theorem společně s nenulovou slabou konvergencí po vhodné translaci. Ukazujeme, že takové řešení existuje za předpokladů značně oslabených oproti těm dosud využívaným v literatuře. Na druhou stranu se zdá, že připuštěním funkcí zachovávajících znaménko dochází k omezení možných hodnot vlnové rychlosti. Na závěr předkládáme numerické experimenty prováděné za účelem nalezení konkrétního tvaru klasického řešení. Keywords: nelineární parciální diferenciální rovnice čtvrtého řádu; postupná vlna; model visutého mostu; nelineární vratná síla; asymetricky podepřený nosník; mountain pass theorem Available in digital repository of ZČU.
Postupné vlny v asymetricky podepřeném nosníku

V tomto textu se zaměříme na nelineární parciální diferenciální rovnici čtvrtého řádu, která může sloužit jako model asymetricky podepřeného nosníku či jako zobecněný model visutého mostu. Předkládáme ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases