Number of found documents: 117
Published from to

Flexibilní formy výkonu práce
2021 -
Rigorózní práce je zaměřena na flexibilní formy výkonu práce. V úvodu práce jsou vymezeny vybrané základní zásady pracovního práva, je popsán pojem flexicurity a jeho dvě složky - flexibilita a ochrana a uplatňování flexicurity v pracovním právu. Dále je uvedeno vymezení a dělení flexibilních forem výkonu práce. Jádrem práce je pojednání o flexibilních formách pracovní doby a flexibilních formách zaměstnání, v tomto kontextu je vymezena i pracovní doba a doba odpočinku. Jsou popsány flexibilní formy výkonu práce upravené v zákoníku práce i ty zákoníkem práce neupravené, zejm. kratší pracovní doba, konto pracovní doby, práce přesčas, pracovní poměr na dobu určitou, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, agenturní zaměstnávání, práce mimo pracoviště zaměstnavatele, sdílení pracovního místa aj. Další kapitoly se věnují popisu flexibilních forem výkonu práce v EU, vybraným rozhodnutím českých soudů a rozhodnutí SDEU souvisejících s flexibilními formami výkonu práce a komparaci se zahraniční právní úpravou. Na závěr je zařazeno pojednání o dopadu onemocnění COVID-19 na výkon závislé práce. Keywords: zaměstnanec; zaměstnavatel; flexibilita; ochrana; flexicurity; pracovní doba; pracovní poměr na dobu určitou; dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr; dočasné přidělení; agenturní zaměstnávání; práce mimo pracoviště zaměstnavatele; sdílení pracovního místa; covid-19 Available in the ZČU Library.
Flexibilní formy výkonu práce

Rigorózní práce je zaměřena na flexibilní formy výkonu práce. V úvodu práce jsou vymezeny vybrané základní zásady pracovního práva, je popsán pojem flexicurity a jeho dvě složky - flexibilita a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty
2021 -
Rigorózní práce poskytuje ucelený pohled na využití institutu ručení jako zajišťovacího nástroje v případech nezaplacené DPH. V rámci práce jsou analyzovány jednotlivé právní prameny, které normují užití ručení za nezaplacenou DPH. Těžištěm práce je kapitola 4., která je věnována detailnímu rozboru jednotlivých skutkových podstat obsažených v zákoně o dani z přidané hodnoty, jejichž naplnění je podmínkou pro uplatnění ručení za nezaplacenou DPH. Závěr práce obsahuje shrnutí jednotlivých skutkových podstat a související návrhy právní úpravy ručení za nezaplacenou DPH de lege ferenda. Keywords: daň z přidané hodnoty; dph; ručení za nezaplacenou daň; ručení za nezaplacenou dph; podvod na dph; nespolehlivý plátce; odepření nároku na odpočet daně Available in the ZČU Library.
Ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty

Rigorózní práce poskytuje ucelený pohled na využití institutu ručení jako zajišťovacího nástroje v případech nezaplacené DPH. V rámci práce jsou analyzovány jednotlivé právní prameny, které normují ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Volný pohyb pracovníků v rámci jednotného vnitřního trhu Evropské unie
2021 -
Autorka této rigorózní práce si dává za cíl zanalyzovat základní svobodu, kterou je volný pohyb pracovníků v rámci jednotného vnitřního trhu Evropské Unie, a to od jeho samotného počátku až do současnosti a provázat tak logicky jednotlivé kapitoly, které se budou zabývat jak samotným vznikem jednotného trhu, tak orgány Evropské Unie, které s volným pohybem pracovníků v rámci jednotného vnitřního trhu souvisejí a vydávají ať už závazné či jen doporučující právní předpisy. Následně se bude autorka zabývat problematikou samotných pracovníků a jejich právy a povinnostmi, stejně tak jako právy a povinnostmi jejich rodinných příslušníků. Na závěr by neměla být opomenuta ani omezení, která mohou pracovníky při volném pohybu v rámci vnitřního trhu potkat. Keywords: evropská unie; jednotný trh; jednotný vnitřní trh evropské unie; pracovník; evropský pracovník; primární právo eu; sekundární právo eu; judikatura eu; orgány a instituce eu; volný pohyb pracovníků; překážky volného pohybu pracovníků; diskriminace pracovníků; zaměstnávání cizinců; zaměstnávání čechů Available in the ZČU Library.
Volný pohyb pracovníků v rámci jednotného vnitřního trhu Evropské unie

Autorka této rigorózní práce si dává za cíl zanalyzovat základní svobodu, kterou je volný pohyb pracovníků v rámci jednotného vnitřního trhu Evropské Unie, a to od jeho samotného počátku až do ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Dohled nad činností soudních exekutorů
2021 -
Tématem mé práce je dohled nad činností soudních exekutorů. V hlavní kapitole popisující dohled se zabývám jednotlivými dohledovými orgány, jejich postupem při výkonu dohledu a jejich pravomocemi. Pro celkové zhodnocení rozsahu a obsahu dohledu nad soudními exekutory jsem provedla komparaci dohledu nad jinými právními profesemi, a to nad advokáty, notáři a soudci. Rovněž jsem provedla komparaci dohledu nad činností soudních exekutorů u nás a ve Slovenské republice. Keywords: soudné exekutoři; dohled; kárná odpovědnost; komparace Available in the ZČU Library.
Dohled nad činností soudních exekutorů

Tématem mé práce je dohled nad činností soudních exekutorů. V hlavní kapitole popisující dohled se zabývám jednotlivými dohledovými orgány, jejich postupem při výkonu dohledu a jejich pravomocemi. Pro ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Přípravné řízení ve věcech daňových trestných činů
2021 -
Tato rigorozní práce se zabývá tématem daňových trestných činů, jejich odhalováním a bojem proti nim. Cílem je komplexně analyzovat současnou právní úpravu v České republice, a to jak z hlediska jednotlivých druhů daňových trestných činů, tak z hlediska obecného, a nalézt slabá místa přípravného řízení. Keywords: daňové trestné činy; přípravné řízení; zkrácení daně; neodvedení daně; policie; státní zástupce; soudce; trestní zákoník; trestní řád; finanční úřad; oznámení; prověřování; vyšetřování; informace; rigorózní práce Available in the ZČU Library.
Přípravné řízení ve věcech daňových trestných činů

Tato rigorozní práce se zabývá tématem daňových trestných činů, jejich odhalováním a bojem proti nim. Cílem je komplexně analyzovat současnou právní úpravu v České republice, a to jak z hlediska ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Domnělý zločin genocidia spáchaný proti skupině Rohingya ve státě Rakhine, Myanmar
2021 -
Rigorózní práce se zabývá otázkou, zdali protiprávní jednání spáchané proti jedné z nejohroženějších skupin světa, skupině Rohingya, žijící ve státě Rakhine v Myanmaru, především v období let 2016 a 2017 naplňují skutkovou podstatu zločinu genocidia či nikoli. Práce je rozdělena na část teoretickou, jež analyzuje interpretaci zločinu genocidia z pohledu právní nauky a z pohledu judikatury mezinárodních soudů, a na část aplikační, jež analyzovanou interpretaci zločinu genocidia aplikuje na zločiny spáchané v Myanmaru proti výše uvedené mezinárodním právem chráněné skupině Rohingya. Keywords: genocidium; myanmar; rohingové; chráněná skupina; tatmadaw; čistkové operace Available in the ZČU Library.
Domnělý zločin genocidia spáchaný proti skupině Rohingya ve státě Rakhine, Myanmar

Rigorózní práce se zabývá otázkou, zdali protiprávní jednání spáchané proti jedné z nejohroženějších skupin světa, skupině Rohingya, žijící ve státě Rakhine v Myanmaru, především v období let 2016 a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Právní úprava držení a nošení zbraní v historickém vývoji
2021 -
Rigorózní práce se zabývá problematikou právní úpravy držení a nošení zbraní na území dnešní České republiky, a to od středověku po současnost. Cílem této práce je tedy zejména provedení analýzy právní úpravy ve vztahu k jednotlivým obdobím, zmapování základních vývojových tendencí včetně zasazení předmětné problematiky do širších historických souvislostí. Vedle právní úpravy samotné je pozornost věnována rovněž aplikační praxi a jejímu zhodnocení. Nechybí však ani částečná komparace některých právních institutů, respektive komparace přístupu zákonodárců k vybraným otázkám souvisejícím s právní úpravou držení a nošení zbraní v průběhu historického vývoje. Keywords: držení zbraní; nošení zbraní; zbraňová legislativa; historický vývoj Available in the ZČU Library.
Právní úprava držení a nošení zbraní v historickém vývoji

Rigorózní práce se zabývá problematikou právní úpravy držení a nošení zbraní na území dnešní České republiky, a to od středověku po současnost. Cílem této práce je tedy zejména provedení analýzy ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Zaknihované cenné papíry
2021 -
Tato rigorózní práce se blíže věnuje fenoménu, kterým je zaknihovaný cenný papír. Tento fenomén v posledních letech prochází značným rozvojem, přičemž tato práce pozoruje zaknihovaný cenný papír napříč jeho vývojem. Cílem rigorózní práce je především detailně a komplexně zanalyzovat zaknihovaný cenný papír zejména pokud jde o jeho vznik, definice, přeměny, s detailním důrazem na fungovaní evidence zaknihovaných cenných papírů a v neposlední řadě též rozebrat případné dispozice se zaknihovaným cenným papírem, spočívající v možnosti zastavení a převodů. Závěr rigorózní práce je věnován nastínění právní úpravy stěžejního tématu této práce i v jiných právních řádech. Keywords: zaknihovaný cenný papír; cenné papíry; evidence zaknihovaných cenných papírů; centrální depozitář; převod zaknihovaných cenných papírů; zástavní právo k zaknihovaným cenným papírům; majetkové účty; občanský zákoník Available in the ZČU Library.
Zaknihované cenné papíry

Tato rigorózní práce se blíže věnuje fenoménu, kterým je zaknihovaný cenný papír. Tento fenomén v posledních letech prochází značným rozvojem, přičemž tato práce pozoruje zaknihovaný cenný papír ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Blasfemie jako svoboda projevu a její limity
2021 -
Tato rigorózní práce se zabývá blasfemií, respektive ochranou náboženského sentimentu věřících. Autor předkládá práci, která téma blasfemie a ochrany náboženského sentimentu pojímá ze široka. Na úvod práce se autor věnuje právu na svobodu projevu, respektive právu, na základě, kterého lze blasfemické výroky šířit. Následně se autor věnuje právům, do kterých může být blasfemickým výrokem zasaženo, tedy právu na svobodu náboženského vyznání, resp. právu na ochranu náboženského sentimentu věřících a právu na soukromí. Následující kapitola je věnována vzájemnému střetu těchto práv a metodice jeho řešení v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. V závěrečné kapitole se autor věnuje blasfemii, respektive následkům zásahu do náboženského sentimentu věřících v podústavním právu. Prostor je věnován především právní úpravě náhrady nemajetkové újmy v občanském zákoníku, a to s ohledem na možnost odškodňovat zásah do náboženského sentimentu věřících jako nemajetkovou újmu. Následně autor analyzuje právní úpravu v dalších relevantních podústavních předpisech (např. trestní zákoník, antidiskriminační zákon apod.). Autor tak vytvořil ojedinělou práci, která pojímá blasfemii, resp. ochranu náboženského sentimentu věřících ze všech myslitelných právních pohledů. Keywords: blasfemie; ochrana náboženského sentimentu; náhrada nemajetkové újmy při zásahu do práva na ochranu náboženského sentimentu; svoboda projevu; náboženská svoboda; test proporcionality Available in the ZČU Library.
Blasfemie jako svoboda projevu a její limity

Tato rigorózní práce se zabývá blasfemií, respektive ochranou náboženského sentimentu věřících. Autor předkládá práci, která téma blasfemie a ochrany náboženského sentimentu pojímá ze široka. Na úvod ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Srovnání vybraných principů smluv dle českého a anglického práva
2021 -
Tato práce se zabývá základními principy, které ovládají české a anglické smluvní právo a na jejich základě provádí komparaci smluvního práva obou právních řádů. Značná část práce se věnuje popisu kontraktačního procesu, v jehož rámci popisuje jednotlivé smluvní principy. Další se část práce zabývá principem protiplnění, jež tvoří v anglickém právu jednu z podmínek vzniku smlouvy. V českém právu je tento princip dovozen pro určité případy judikaturou. Poslední část práce se věnuje institutu předsmluvní odpovědnosti, jež byl do českého právního řádu explicitně zakotven občanským zákoníkem. V anglickém právu není předsmluvní odpovědnost výslovně upravena, avšak soudní praxe vyvinula dva instituty, které s předsmluvní odpovědností souvisí. Jedná se o tzv. promissory estoppel a misrepresentation. Keywords: principy smluvního práva; anglické právo; vznik smlouvy; předsmluvní odpovědnost; protiplnění Available in the ZČU Library.
Srovnání vybraných principů smluv dle českého a anglického práva

Tato práce se zabývá základními principy, které ovládají české a anglické smluvní právo a na jejich základě provádí komparaci smluvního práva obou právních řádů. Značná část práce se věnuje popisu ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases