Number of found documents: 15689
Published from to

Běh v kontextu vývojové kineziologie
Růžek, Ondřej; Bačáková, Radka; Pokorný, Jan
2024 - Czech
Title: Running in the context of developmental kinesiology Objective: The objective of this diploma thesis was to describe the running gait in the context of human developmental ontogenesis. From information sources working with the topic of developmental kinesiology, a comprehensive text was prepared on the influence of establishing posture on the subsequent development of locomotion patterns of walking and running. Methods: The compilation method was used in this work. Relevant peer-reviewed articles were drawn upon to identify current information on running kinesiology for subsequent interdisciplinary comparison of approaches to the definition and description of the running stride cycle. Results: In the thesis, it was repeatedly emphasized that reaching the float phase in a running gait is a genetically conditioned in a person's life. The thesis that the central control of postural-locomotor function is already engaged in the first year of life thanks to genetically encoded programs. In parallel with how the musculoskeletal system strengthens during the first year of life with the aim of overcoming gravity and achieving bipedality, the strength of functional control at the level of the CNS. Key words: step cycle of running, running, locomotion, posture, kinesiology of running Název: Běh v kontextu vývojové kineziologie Cíl: Cílem této diplomové práce bylo popsat krokový cyklus běhu v kontextu motorické ontogeneze člověka. Z informačních zdrojů pracujících s tématem vývojové kineziologie byl zpracován ucelený text o vlivu založení postury na následovný vývoj lokomočních vzorů chůze a běhu. Metody: V práci byla využita metoda kompilace. Bylo čerpáno z relevantních odborných článků s cílem zjištění aktuálních informací o kineziologii běhu pro následovné mezioborové srovnání přístupů k definici a popisu krokového cyklu běhu. Výsledky: V práci bylo opakovaně akcentováno, že dosažení letové fáze v běžeckém kroku je geneticky podmíněnou vývojovou etudou v životě člověka. Práce vysvětluje, že centrální kontrola posturálně-lokomoční funkce se angažuje již v prvním roce života právě díky geneticky zakódovaným programům. Paralelně s tím, jak sílí muskuloskeletální aparát v průběhu prvního roku života s cílem přemoci gravitaci a dosáhnout na bipedalitu, sílí rovněž funkční řízení na úrovni CNS. Klíčová slova: krokový cyklus běhu, běh, lokomoce, postura, kineziologie běhu Keywords: krokový cyklus běhu; běh; lokomoce; postura; kineziologie běhu; gait cycle of running; running; locomotion; posture; kinesiology of running Available in a digital repository NRGL
Běh v kontextu vývojové kineziologie

Title: Running in the context of developmental kinesiology Objective: The objective of this diploma thesis was to describe the running gait in the context of human developmental ontogenesis. From ...

Růžek, Ondřej; Bačáková, Radka; Pokorný, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Ultrarychlá dynamika nosičů náboje ve 2D materiálech
Koutenský, Petr; Kozák, Martin
2024 - Czech
Title: Ultrafast dynamics of charge carriers in 2D materials Author: Bc. Petr Koutenský Department: Department of Chemical Physics and Optics Supervisor: RNDr. Martin Kozák, Ph.D., Department of Chemical Physics and Optics Abstract: The goal of this thesis was to study ultrafast dynamics of excitons in monolayers of transient metal dichalcogenides WSe2 and MoS2 using methods of ultrafast laser spectroscopy. We focus on two types of processes in this thesis. We measured ultrafast dynamics of carrier recombination and inter-valley scattering of excitons. We also focused on ultrafast manipulation with excitonic energy levels which allows us to remove the energy degeneracy in different minima of the band structure using coherent optical effects (optical Stark effect and Bloch-Siegert shifts). In the future, the observed phenomena could contribute to developement of new utrafast optical and optoelectronical devices exploting so called valley polarization of electrons in the studied materials. Keywords: Ultrashort laser puses, time-resolved laser spectroscopy, nonlinear op- tics, 2D crystals iii Název práce: Ultrarychlá dynamika nosičů náboje ve 2D materiálech Autor: Bc. Petr Koutenský Katedra: Katedra chemické fyziky a optiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Martin Kozák, Ph.D., Katedra chemické fyziky a optiky Abstrakt: Cílem této práce bylo experimentálně zkoumat ultrarychlou dynamiku excitonů v monovrstvách dichalkogenidů přechodných kovů WSe2 a MoS2 pomocí metod ultrarychlé laserové spektroskopie. Práce se zaměřuje na pozorování dvou typů procesů. Konkrétně jsme měřili dynamiku rekombinace a meziúdolního roz- ptylu excitonů. Dále se v práci zaměřujeme na ultrarychlou manipulaci s energe- tickými hladinami excitonů dovolující sejmout energetickou degeneraci v různých minimech pásové struktury pomocí optických koherentních jevů (optický Star- kův jev a Bloch-Siegertův posuv). Pozorované jevy mohou v budoucnu přispět k rozvoji nového typu ultrarychlých optických a optoelektronických součástek a nového typu elektroniky využívající tzv. údolní polarizaci elektronů v látkách. Klíčová slova: Ultrakrátké laserové pulzy, časově-rozlišená laserová spektroskopie, nelineární optika, 2D krystaly iii Keywords: Ultrakrátké laserové pulzy|časově-rozlišená laserová spektroskopie|nelineární optika|2D krystaly; Ultrashort laser puses|time-resolved laser spectroscopy|nonlinear optics|2D crystals Available in a digital repository NRGL
Ultrarychlá dynamika nosičů náboje ve 2D materiálech

Title: Ultrafast dynamics of charge carriers in 2D materials Author: Bc. Petr Koutenský Department: Department of Chemical Physics and Optics Supervisor: RNDr. Martin Kozák, Ph.D., Department of ...

Koutenský, Petr; Kozák, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Hodnocení úrovně wellbeingu u vybraných vysokoškolských studentů a nastavení mysli ve vztahu ke studijním výsledkům
Koldová, Petra
2024 - Czech
This diploma thesis focuses on the level of well-being of selected university students and their mindset in relation to school results. The theoretical part is focused on explaining the key concept of well-being and its possible measurement methods. The next big chapter consists of mindset, its brief characteristics and the possibilities of its division. At the end of the theoretical part, there is a chapter focused on the mindset of university students, the content of which is supported by many foreign studies. The practical part elaborates the collected data from on a questionnaire survey, which was based on the set goals, i.e. the determination of the level of academic well-being among selected university students with the expanding goal of determining well-being from a short-term perspective. To find out student life satisfaction and try to confirm the relationship between mindset and school success. When comparing the data, it was found that the overall level of well-being among the university students interviewed was above average, i.e. 6.06, which is a positive result and well-being in the short term is also at a relatively high level, specifically the average value was 5.7. We can say that the selected students are mentally well, without major depression. In the long term, students are... Tato diplomová práce se zaměřuje na úroveň wellbeingu u vybraných vysokoškolských studentů a jejich mindset ve vztahu se školními výsledky. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení stěžejního pojmu wellbeing a jeho možné způsoby měření. Další velkou kapitolu tvoří mindset, jeho stručná charakteristika a možnosti jeho dělení. Teoretickou část uzavírá kapitola zaměřená na mindset vysokoškolských studentů, jejíž obsah je podložen mnoha zahraničními studiemi. Praktická část rozpracovává nasbíraná data z dotazníkového šetření, které se opíralo o stanovené cíle, tj. zjištění úrovně akademického wellbeingu u vybraných vysokoškolských studentů s rozšiřujícím cílem zjišťující wellbeing z krátkodobého hlediska. Zjistit studentskou životní spokojenost a pokusit se potvrdit vztah mezi mindsetem a školní úspěšností. Při komparaci dat bylo zjištěno, že celková úroveň wellbeingu u dotazovaných vysokoškolských studentů byla nadprůměrná, tj. 6,06, což je pozitivní výsledek a rovněž wellbeing z krátkodobého hlediska je na relativně vysoké úrovni, konkrétní průměrná hodnota byla 5,7. Můžeme říct, že vybraní studenti jsou v psychické pohodě bez větších depresí. Z dlouhodobého hlediska jsou studenti unavení a čelí vysoké míře stresu, což může kopírovat lifestyle vysokoškolských studentů. Nadprůměrná hodnota, tj. 6,8,... Keywords: blahobyt; nastavení mysli; pozitivní psychologie; školní úspěšnost; vysokoškolští studenti; wellbeing; mindset; positive psychology; school success; university students Available in a digital repository NRGL
Hodnocení úrovně wellbeingu u vybraných vysokoškolských studentů a nastavení mysli ve vztahu ke studijním výsledkům

This diploma thesis focuses on the level of well-being of selected university students and their mindset in relation to school results. The theoretical part is focused on explaining the key concept of ...

Koldová, Petra
Univerzita Karlova, 2024

Metody značení těla a potravy hmyzu a jejich využití u včel (Anthophila)
Macháčková, Lenka
2024 - Czech
Marking methods represent often an essential part of many studies which target on insect biology. These marking techniques sometimes represent the only possible way to obtain new and important informations. In the first part of the thesis I deal with individual insect labeling, which was used for marking of solitary bees and their nests as a tool of obtaining informations about nesting bee dynamics in aggregation. Our study show that nest owner replacements are very common in all four species. However, a large percentage of the nests were abandoned by the female owners before owner change. Only a part of all the nests were trully usurped on the nesting site. The true usurpations thus represent rather minor part of observed nest owner replacement situations. The bees surprisingly often abandon their nests and found the new ones. The frequent contacts of the females on a nesting site occur as a result of common nest owner replacements. High tolerance of bees to each other together with tolerance of usurpations and low level of aggression may thus represent one of the possible ways towards communality and other types of social behaviour. In the second part of the thesis I focus on the possibilities of food marking in bees. Effectivity of sugar and pollen utilization are not yet fully understood in... Metody zna ení p edstavují asto nezbytnou sou ást ady studií, které se zabývají biologií hmyzu. Tyto zna ící techniky mnohdy p edstavují jedinou možnost, jak získat nové a d ležité informace. V první ásti práce se zabývám individuálním zna ením, které bylo využito pro ozna ení samotá ských v el a jejich hnízd jakožto prost edku získání informací o hnízdní dynamice samic žijících na hnízdišti v agregaci. Práce ukazuje, že samice se v hnízdech m ní velmi asto a b žn u všech ty ech studovaných druh . Avšak velké procento obsazení hnízda samicí nastalo až po jeho opušt ní p edchozí majitelkou. Pouze ást ze všech hnízd na hnízdišti byla skute n usurpovaná. Pravé usurpace reprezentují tedy spíše minoritní ást pozorovaných zm n majitel v hnízdech. V ely p ekvapiv asto opouští svá hnízda a zakládají nová. Díky astému st ídání majitelek v hnízdech dochází k astým kontakt m samic na hnízdišti. Velká tolerance v el v i sob , spolu s p ekvapivou tolerancí usurpací a nízkou agresivitou, tak m že p edstavovat možnou cestu ke vzniku komunálního spole enství v el a jiných typ sociálního chování. V druhé ásti práce se potom zam uji na možnosti ozna ení potravy u v el. Efektivita využívání pylu a cukru v kolonii eusociálních v el nejsou dosud pln pochopeny. Zkoumání složitosti nutri ního toku v kolonii však vyžaduje... Keywords: metody značení; lanthanoidy; ICP-OES; včely; marking technique; lanthanides; ICP-OES; bees Available in a digital repository NRGL
Metody značení těla a potravy hmyzu a jejich využití u včel (Anthophila)

Marking methods represent often an essential part of many studies which target on insect biology. These marking techniques sometimes represent the only possible way to obtain new and important ...

Macháčková, Lenka
Univerzita Karlova, 2024

Československé filmové zpravodajství v průsečíku společenských změn (1989-1990)
Černý, Ondřej; Lokšík, Martin; Moravec, Václav
2024 - Czech
This thesis deals with the end of film news in Czechoslovakia, which was realized in the form of film weekly newsreels until 1990. In the first part I define film news from the theoretical and terminological point of view and try to describe its specifics. I then explain its birth and the production of newsreel films on our country's territory, from its beginnings before the First World War until the fall of the communist regime in Czechoslovakia and the establishment of democracy, which ended the continuous, state- subsidized and controlled production of regularly published weeklies. In the second, practical part, I use the method of qualitative content analysis to examine the form and thematic framework of the weekly newsreels produced in 1989, when a new concept of film reporting focused on the so-called magazines began to take effect, and in 1990, the year Czechoslovakia entered the democratic process. My aim is to find out what was the role of weekly newsreels as a means of socialist propaganda and a channel of social criticism in the first, revolutionary year and how they changed in the second, democratic year. Although they were no longer bound by ideology, the end of the state film monopoly brought an end to their financial support and power protection, which led to an early end of their... Tato diplomová práce se zabývá koncem filmového zpravodajství v Československu, které bylo realizováno v podobě filmových týdeníků až do roku 1990. V první části definuji filmové zpravodajství z teoretického a terminologického hlediska a snažím se postihnout jeho specifika. Následně popisuji jeho zrod a výrobu zpravodajských filmů na našem území, od jejích počátků před první světovou válkou až do pádu komunistického režimu v Československu a nastolení demokracie, s nímž skončila kontinuální, státem dotovaná a řízená tvorba pravidelně vydávaných týdeníků. Ve druhé, praktické části metodou kvalitativní obsahové analýzy zkoumám podobu a tematický rámec týdeníků natočených v roce 1989, kdy začala platit nová koncepce filmového zpravodajství zaměřená na takzvané magazíny, a v roce 1990, do něhož Československo vstupovalo jako demokratická země. Mým cílem je zjistit, jaká byla role týdeníků coby prostředku socialistické propagandy a zároveň i kanálu společenské kritiky v prvním, revolučním roce a jak se změnily v roce druhém, svobodném. Tehdy je sice přestala svazovat ideologická rovina, ale se zánikem státního filmového monopolu skončila jejich finanční podpora i mocenská ochrana, což vedlo k brzkému ukončení jejich výroby. Keywords: zpravodajský film; filmové týdeníky; Československo; propaganda; normalizace; sametová revoluce; kvalitativní obsahová analýza; film news; newsreels; Czechoslovakia; propaganda; normalization period; Velvet Revolution; qualitative content analysis Available in a digital repository NRGL
Československé filmové zpravodajství v průsečíku společenských změn (1989-1990)

This thesis deals with the end of film news in Czechoslovakia, which was realized in the form of film weekly newsreels until 1990. In the first part I define film news from the theoretical and ...

Černý, Ondřej; Lokšík, Martin; Moravec, Václav
Univerzita Karlova, 2024

Sebepojetí současných českých sportovních novinářů
Chladová, Marta; Němcová Tejkalová, Alice; Waic, Marek; Waschková Císařová, Lenka
2024 - Czech
The profession of sports journalists, according to the literature, is in various ways outside the standards of journalistic practice. The content, form and importance of their work is often questioned. Sports editorial offices tend to work according to rules that are not typical of the rest of the media; they operate in a 'world of their own'. This dissertation reveals how sports journalists themselves perceive their profession. The qualitative research, based on in-depth interviews with former and active sports journalists from different types of media, describes their work in general terms and highlights the unique features of the profession that might enlighten their position in the journalistic hierarchy and identify any specifics that the journalists themselves perceive as relevant. The grounded theory method has been used for the analysis, through which the thesis defines the central and other major themes that resonate in and out of academia and co-create the image of sports journalists. The main aim of the research is to answer the question what the professional self-concept of Czech sports journalists is. The dissertation is a summary of findings concerning the everyday life of Czech sports journalists, with an emphasis on the characteristics of the key specifics of their profession and... Profese sportovních novinářů se podle odborné literatury v různých směrech vymyká standardům žurnalistické praxe. Obsah, forma a důležitost jejich práce bývá zpochybňována. Sportovní redakce často pracují podle pravidel, jež nejsou typická pro zbytek daného média, fungují ve "vlastním světě". Disertační práce ukazuje, jak svou profesi vnímají sami sportovní novináři a novinářky. Kvalitativní výzkum založený na hloubkových rozhovorech s bývalými i aktivními sportovními novináři z různých typů médií obecně popisuje jejich práci a akcentuje výjimečné rysy profese, jež by mohly objasnit jejich postavení v žurnalistické hierarchii a odhalit případná specifika, která sami žurnalisté vnímají jako relevantní. Pro analýzu byla využita metoda zakotvené teorie, jejímž prostřednictvím se v práci definuje ústřední i další hlavní témata, která rezonují na akademické půdě i mimo ni a spoluutvářejí obraz sportovních novinářů. Cílem výzkumu je především odpovědět na otázku, jaké je profesní sebepojetí českých sportovních novinářů. Disertační práce je souhrnem zjištění, která se týkají každodenního života českých sportovních novinářů, s důrazem kladeným na charakteristiku klíčových specifik jejich profese a pracovního prostředí. Klíčová slova sportovní novináři, sportovní novinářky, sportovní žurnalistika, zakotvená... Keywords: sportovní novináři; sportovní novinářky; sportovní žurnalistika; zakotvená teorie; Sports journalists; Sports female journalists; Sports journalism; Grounded theory Available in a digital repository NRGL
Sebepojetí současných českých sportovních novinářů

The profession of sports journalists, according to the literature, is in various ways outside the standards of journalistic practice. The content, form and importance of their work is often ...

Chladová, Marta; Němcová Tejkalová, Alice; Waic, Marek; Waschková Císařová, Lenka
Univerzita Karlova, 2024

Metabolismus a účinnost nových potenciálních anthelmintik
Zajíčková, Markéta; Skálová, Lenka; Várady, Marián; Vadlejch, Jaroslav
2024 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Mgr. Markéta Zajíčková Supervisor: Prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Consultant: PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D. Title of Dissertation Thesis: Metabolism and efficacy of new potential anthelmintics Overpopulation of gastrointestinal nematodes represents global health and economical problem. Therefore, suitable solution in the form of effective anthelmintic treatment is needed. Several anthelmintics with distinct mechanism of action are available on the market, however, the widespread resistance limits their efficacy. As a consequence, finding a new possible alternative becomes important. In present dissertation thesis, the novel anthelmintic candidates were selected and their effect against model parasitic nematode Haemonchus contortus was examined. The studies encompassed three approaches within the field of drug discovery: new molecular entity identification and structure modification, drug repurposing, and medicinal plants screening. Newly synthesized compounds designated as BLK127, HBK4 and BLK127 derivatives, already known antipsychotic drug sertraline (SRT) and the extracts from eight European ferns species from genus Dryopteris, Athyrium and Blechnum were the subjects of our interests. Two... Karlova Univerzita Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidátka: Mgr. Markéta Zajíčková Školitelka: Prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Konzultant: PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D. Název dizertační práce: Metabolismus a účinnost nových potenciálních anthelmintik Přemnožení gastrointestinálních hlístic představuje globální zdravotní a ekonomický problém. Proto je potřeba nalézt vhodné řešení v podobě účinné anthelmintické léčby. Na trhu je k dispozici několik anthelmintik s odlišným mechanismem účinku, avšak rozšířená léková rezistence omezuje jejich účinnost. Proto je důležité najít novou možnou alternativu. V této disertační práci byla vybrána nová potenciální anthelmintika a byl zkoumán jejich účinek proti modelové parazitické hlístici Haemonchus contortus. Studie zahrnovaly tři odlišné přístupy v oblasti vývoje léčiv: identifikace nových molekulárních entit a modifikace struktury, změna indikace již schváleného léčiva a screening léčivých rostlin. Předmětem našeho zájmu byly nově syntetizované sloučeniny označené jako BLK127, HBK4 a deriváty BLK127, dlouhodobě používané antipsychotikum sertralin (SRT) a extrakty z osmi evropských druhů kapradin rodu Dryopteris, Athyrium a Blechnum. Pro screening anthelmintické účinnosti byla použita dvě vývojová stádia, vajíčka a dospělci,... Available in a digital repository NRGL
Metabolismus a účinnost nových potenciálních anthelmintik

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Mgr. Markéta Zajíčková Supervisor: Prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Consultant: PharmDr. Ivan ...

Zajíčková, Markéta; Skálová, Lenka; Várady, Marián; Vadlejch, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2024

Individualizace při výuce hudební výchovy v heterogenní třídě na 1. stupni základní školy s ohledem na současné trendy ve vzdělávání
Růžičková, Veronika
2024 - Czech
This dissertation thesis deals with individualization in music education in a heterogeneous class- room at the first level of primary school. The theoretical part focuses on the turnaround in edu- cation that occurred with the advent of reform pedagogy, bringing about efforts to change teaching,differentiation of studentsand curriculum,individualization of learning, and specialed- ucation projects. The text organizes the findings of general pedagogy, which are followed by the principles and suggestions of the disciplinary didactics concerning the teaching of music educa- tion. At the same time, the specifics that distinguish music education from other subjects and influence the feasibility of individualization or the choice of appropriate methods are presented. The chronological arrangement of the findings from the general and disciplinary didactics is completed with a description of the situation in the present school. This is characterised by the 'diverse classroom', in which pupils with different talents, from different family back- grounds, with different attitudes to education, music and culture, or speaking different mother tongues learn together. The elaboration of the topic takes into account the current trends in education (formulated in the Strategy for Education Policy of the Czech... Tato disertační práce se zabývá individualizací při výuce hudební výchovy v heterogenní třídě na prvním stupni základní školy. Teoretická část je zaměřena na obrat ve vzdělávání, který nastal s příchodem reformní pedagogiky a přinesl snahy o změnu výuky, diferenciaci žáků a učiva, individualizaci učení i mimořádné vzdělávací projekty. V textu jsou utříděny poznatky z obecné pedagogiky, na které navazují principy, zásady a podněty oborové di- daktiky týkající se výuky hudební výchovy. Zároveň jsou uvedena specifika, která hudební výchovu odlišují od ostatních předmětů a mají vliv na proveditelnost individualizace nebo volbu vhodných metod. Chronologické uspořádání poznatků z obecné i oborové didaktiky je završeno popisem si- tuace v současné škole. Pro tu je charakteristická "pestrá třída", ve které se společně učí žáci různě nadaní, z rozdílně situovaných rodin, s nestejným vztahem ke vzdělání, hudbě a kultuře či mluvící odlišným mateřským jazykem. Zpracování tématu zohledňuje současné trendy ve vzdělávání (formulované ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+), které akcentují individualizaci výuky a poskytování podpory žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Empirická část práce je zaměřena na získání, zpracování a vyhodnocení informací o použí- vání individualizace při hodinách... Keywords: Hudební výchova; individualizace; diferenciace; heterogenní třída; smíšený výzkum; Music education; individualization; differentiation; heterogeneous classroom; mixed research design Available in a digital repository NRGL
Individualizace při výuce hudební výchovy v heterogenní třídě na 1. stupni základní školy s ohledem na současné trendy ve vzdělávání

This dissertation thesis deals with individualization in music education in a heterogeneous class- room at the first level of primary school. The theoretical part focuses on the turnaround in edu- ...

Růžičková, Veronika
Univerzita Karlova, 2024

Postavení předsedy parlamentu: britský parlament v komparativním srovnání
Krahulíková, Aneta; Říchová, Blanka; Brunclík, Miloš
2024 - Czech
The thesis deals with the position of the Speaker of the House of Commons of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. It analyses the position of the Speakers of the parliaments in six selected cases, which are the devolved parliaments and the parliaments of Crown dependencies. The thesis aims to determine whether the position of the Speaker of the parliament in the devolved parliaments of Scotland, Wales, and Northern Ireland, and the parliaments of Crown dependencies, namely the Isle of Man, Jersey, and Guernsey, is derived from the British model. The first part of the thesis introduces the institution of the Speaker of the House of Commons of the United Kingdom and its significant position within the Westminster Parliament. The thesis then examines the position of the Speakers of the devolved parliaments of Scotland, Wales, and Northern Ireland, which were established as part of the devolution process in 1998. It then analyses the position of the Speakers in the parliaments of the Isle of Man, Jersey, and Guernsey, which have been Crown dependencies of the United Kingdom since 1801. The last part of the thesis compares the selected cases with the case of the United Kingdom, identifying the shared and different aspects of the position of the Speakers of the parliaments. The... Diplomová práce se zabývá postavením předsedy Dolní sněmovny Parlamentu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a analýzou postavení předsedů parlamentů v šesti vybraných případech, kterými jsou devoluční parlamenty a parlamenty korunních dependencí. Záměrem práce je zjistit, zda se postavení předsedy parlamentu v devolučních parlamentech Skotska, Walesu, Severního Irska a parlamentech korunních dependencí, kterými jsou Ostrov Man, Jersey a Guernsey, odvíjí od britského modelu. První část práce představuje institut předsedy Dolní sněmovny Parlamentu Spojeného království a jeho signifikantní postavení v rámci Westminsterského parlamentu. Následně práce zkoumá postavení předsedů parlamentů Skotska, Walesu a Severního Irska, jejichž funkce byla ustanovena v rámci devolučního procesu v roce 1998 a poté jsou analyzována postavení předsedů v parlamentech Ostrova Man, Jersey a Guernsey. Poslední část práce provádí komparaci vybraných případů s případem Spojeného království a jsou identifikovány shodné a odlišné rysy v postavení předsedů parlamentů. Práce by měla zodpovědět otázku, zda je pozice předsedy parlamentu ve vybraných případech ustanovena podobným způsobem jako je tomu v případě britského speakera. Keywords: Speaker; House of Commons; Britské ostrovy; New Labour; Speaker; House of Commons; British Isles; New Labour Available in a digital repository NRGL
Postavení předsedy parlamentu: britský parlament v komparativním srovnání

The thesis deals with the position of the Speaker of the House of Commons of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. It analyses the position of the Speakers of the parliaments in ...

Krahulíková, Aneta; Říchová, Blanka; Brunclík, Miloš
Univerzita Karlova, 2024

Prázdné skořápky. Tři příběhy o relativizaci axiologického jádra demokracie
Horák, Filip; Franěk, Jakub; Salamon, Janusz
2024 - Czech
Empty Shells. Three Tales on the Relativization of the Axiological Core of Democracy - Abstract JUDr. Bc. Filip Horák The purpose of this thesis is to discuss the problem of gradual softening of the democratic political system's axiological core. Firstly, the thesis illustrates the problem via three tales narrated by Carl Schmitt, Hannah Arendt and Leo Strauss, who in a very similar manner critically analyzed the "axiological leap" leading to the disintegration of fundamental values and principles of democracy. Secondly, the thesis offers a new methodological approach combining empirical functional analysis of the individual values constituting democracy's axiological core (i.e. equality, liberty, justice and dignity) with a teleological approach focusing on the original purposes and functions of these values. Using functional analysis, the thesis examines possible interpretations and functions of the aforementioned values and shows that all of them evince a high degree of vagueness and ambiguity, which makes them so-called "empty shells" that can be filled with almost any content, meaning or function. This is also the main cause of the disintegration of the democracy's axiological core. Thirdly, the thesis theoretically reconstructs the original and stable axiological core using teleological approach.... Prázdné skořápky. Tři příběhy o relativizaci axiologického jádra demokracie - Abstrakt JUDr. Bc. Filip Horák Cílem této práce je pojednat o problému postupného rozmělňování axiologického jádra demokratického politického systému. Práce nejprve ilustruje tento problém prostřednictvím tří příběhů z pera Carla Schmitta, Hannah Arendt a Leo Strausse, kteří velmi podobným způsobem kriticky analyzovali "axiologický skok", vedoucí k rozvolňování hodnotových a principiálních základů demokracie. Následně práce nabízí nový metodologický přístup propojující empirickou funkcionální analýzu jednotlivých hodnot tvořících axiologické jádro demokracie (tj. rovnosti, svobody, spravedlnosti a důstojnosti) s teleologickým přístupem zaměřujícím se na původní účely a funkce těchto hodnot. Prostřednictvím funkcionální analýzy práce zkoumá možné významy a funkce uvedených hodnot, a ukazuje, že všechny vykazují vysoký stupeň vágnosti a mnohoznačnosti, což z nich činí tzv. "prázdné skořápky" naplnitelné takřka jakýmkoli obsahem, významem či funkcí. Právě v tom je spatřována příčina rozvolňování celého axiologického jádra demokracie. Práce následně prostřednictvím teleologického přístupu teoreticky rekonstruuje původní a stabilní axiologické jádro. Konečně, takto vytvořenou teorii axiologického jádra práce ověřuje prostřednictvím... Keywords: krize hodnot; axiologie; funkcionální analýza; prázdné skořápky; crisis of values; axiology; functional analysis; empty shells Available in a digital repository NRGL
Prázdné skořápky. Tři příběhy o relativizaci axiologického jádra demokracie

Empty Shells. Three Tales on the Relativization of the Axiological Core of Democracy - Abstract JUDr. Bc. Filip Horák The purpose of this thesis is to discuss the problem of gradual softening of the ...

Horák, Filip; Franěk, Jakub; Salamon, Janusz
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases