Number of found documents: 12949
Published from to

Aktuální trendy v systému předškolního vzdělávání v Anglii
Ristić, Petra
2024 - Czech
This paper examines current trends and developments in the early childhood care and education system in England. The aim of the thesis is to provide a comprehensive understanding of English early childhood education. The thesis focuses on the current anchoring of early childhood care and education in the English education system. It provides an analysis and deeper insight into the circumstances of the emergence, progress and direction of current reforms and trends. The thesis is framed by a qualitative research paradigm while the research design is a single country case study using content analysis of documents, semi-structured expert interviews and participant observation. The thesis captures the historical background to English early childhood education and its influence on the creation of the current situation. It has focused on analysis of external (European) and internal influences on educational policy in England and their reflection in curriculum development documents. The thesis also thematises the developments in workforce policy and their impact on the contemporary situation of early years professionals. It thus identifies current trends, reforms and challenges in early childhood education in England. The early childhood education system in England has undergone dynamic developments from... Práce se zabývá současnými trendy a vývojovými aspekty systému předškolní péče a vzdělávání v Anglii. Jejím cílem je přinést hlubší i širší pohled na anglickou předškolní výchovu. Práce se zaměřuje na současné ukotvení předškolní výchovy a vzdělávání v anglickém vzdělávacím systému. Analyzuje okolnosti vzniku, průběhu a směřování současných reforem a tendencí v předškolním vzdělávání v Anglii. Metodologicky je práce zarámována paradigmatem kvalitativního výzkumu. Výzkumným designem je případová studie jedné země, k jejímuž zpracování se použila metoda obsahové analýzy dokumentů, polostrukturované expertní rozhovory a zúčastněné pozorování. Práce zachycuje historický kontext institucionální předškolní výchovy a jeho vliv na utváření současného národního anglického systému předškolního vzdělávání. Systém předškolního vzdělávání v Anglii se od konce 20. století do současnosti dynamicky vyvíjí. Nastavení podmínek předškolního vzdělávání prošlo řadou reformních kroků. K nejvýznamnějším se řadí systémová podpora dostupnosti předškolního vzdělávání, stanovení závazného národního kurikulárního rámce a vydávání následných revizí, nastavení jednotných kontrolních mechanismů kvality a výsledků předškolního vzdělávání a kvalitativní posun v profesionalizaci pracovníků v předškolních službách. Nechybí ani... Keywords: předškolní vzdělávání v Anglii; vývojové trendy; reformy předškolního vzdělání; přípravná role předškolního vzdělání; připravenost dítěte na povinnou školní docházku; případová studie; obsahová analýza dokumentů; early childhood education in England; developmental trends; early childhood education reforms; preparatory role of early childhood education; school readiness; case study; content analysis Available in a digital repository NRGL
Aktuální trendy v systému předškolního vzdělávání v Anglii

This paper examines current trends and developments in the early childhood care and education system in England. The aim of the thesis is to provide a comprehensive understanding of English early ...

Ristić, Petra
Univerzita Karlova, 2024

Molekulárně-genetická analýza karcinomů štítné žlázy u dětských a dospívajících pacientů
Bulanová, Barbora
2024 - Czech
Thyroid nodules are rare in pediatric and adolescent patients, but they are at greater risk of malignancy than adult patients. Thyroid carcinomas are the most common endocrine malignancy and their incidence is increasing. Although there are several types of thyroid carcinoma, 90% of cases in pediatric and adolescent patients are papillary thyroid carcinomas (PTCs). The aim of this study was to analyze a large cohort of PTCs from pediatric and adolescent patients, determine their genetic cause, and correlate the findings with clinical pathological data. Another aim was to characterize the most frequent findings and compare them with a cohort of adult patients with thyroid carcinoma positive for the same mutation. The final objective was to optimize a suitable methodology for detecting the most common findings in pediatric and adolescent patients for routine use. Thyroid tumor tissue samples were examined using molecular genetic methods, mostly using next-generation sequencing and real-time PCR analysis. We found that fusion genes were the most common cause of PTC in pediatric and adolescent patients, detected in 56% of patients. In total, 20 different types of fusion genes were identified, some of which have not been previously described in the literature. The fusion genes included the oncogenes... U dětských a dospívajících pacientů se uzly ve štítné žláze objevují vzácně, ale je u nich větší riziko malignity než u dospělých pacientů. Karcinomy štítné žlázy představují nejčastější endokrinní malignitu, jejíž incidence stále narůstá. I když existuje několik typů karcinomů štítné žlázy, z 90 % případů se u dětských a dospívajících pacientů jedná o papilární karcinom štítné žlázy (PTC). Cílem práce bylo zanalyzovat rozsáhlý soubor PTC od dětských a dospívajících pacientů, zjistit jejich genetickou příčinu a nálezy korelovat s klinicko-patologickými daty. Dalším cílem bylo charakterizovat nejčastější nálezy a porovnat je se souborem dospělých pacientů pozitivních na tutéž mutaci. Posledním cílem bylo zoptimalizovat vhodnou metodiku pro detekci nejčastějších nálezů u dětských a dospívajících pacientů pro rutinní využití. Vzorky nádorové tkáně štítné žlázy byly vyšetřeny pomocí molekulárně genetických metod, převážně za využití masivně paralelního sekvenování a analýzy real-time PCR. Zjistili jsme, že nejčastější příčinou PTC dětských a dospívajících pacientů jsou fúzní geny, které jsme detekovali v 56 % pacientů. Celkem bylo identifikováno 20 různých typů fúzních genů, z nichž některé nebyly dosud v literatuře popsány. Fúzní geny zahrnovaly onkogeny RET, NTRK, BRAF, ALK, MET. Dalšími genetickými... Keywords: štítná žláza; karcinom; genetika; děti; mutace; thyroid; carcinoma; genetics; children; mutation Available in a digital repository NRGL
Molekulárně-genetická analýza karcinomů štítné žlázy u dětských a dospívajících pacientů

Thyroid nodules are rare in pediatric and adolescent patients, but they are at greater risk of malignancy than adult patients. Thyroid carcinomas are the most common endocrine malignancy and their ...

Bulanová, Barbora
Univerzita Karlova, 2024

Umělá inteligence jako výzva pro justifikaci lidských práv
Florian, Oldřich Tristan; Koloušek, Martin
2024 - Czech
Artificiál Intělligěncě ás á Chállěngě for thě Justificátion of Humán Rights Abstráct Thěrě is á long-stánding děbátě ábout thě morál státus of ánimáls, humáns in á věgětátivě státě, or ěmbrýos, ánd bý ěxtěnsion ábout thěir possiblě rights. In thě ěrá of thě risě of ártificiál intělligěncě, thěsě quěstions ěxtěnd to robots. This těxt áttěmpts to rělátě thěsě děbátěs to thě fiěld of humán rights thěoriěs. Humán rights thěoriěs árě ábout justifýing humán rights in morál sěnsě, ánd this dissěrtátion ěxáminěs whěthěr ádváncěs in ártificiál intělligěncě máý problěmátisě várious such justificátion thěoriěs. Kěýwords lěgál philosophý, humán rights, ártificiál intělligěncě, robots, humán rights thěoriěs, rights, robot rights Umělá intěligěncě jáko výzvá pro justifikáci lidských práv Anotácě Dlouhodobě sě diskutujě o morálním státusu zvírát, lidí vě věgětátivním stávu ci ěmbrýí, á prěněsěně pák o jějich prípádněm nositělství práv. V ěrě rozmáchu umělě intěligěncě sě týto otázký rozsirují i ná robotý. Těnto těxt sě pokousí týto děbátý vztáhnout ná oblást těorií lidských práv. Těoriě lidských práv spocívájí vě zduvodnění (justifikáci) lidských práv v morálním smýslu, á disěrtácní prácě sě zábývá tím, zdá pokrok v oblásti umělě intěligěncě muzě ruzně týto justifikácní těoriě problěmátizovát. Klícová slová právní filozofiě, lidská prává, umělá intěligěncě, roboti, těoriě lidských práv, subjěktivní prává, prává robotu Keywords: právní filozofie; lidská práva; umělá inteligence; roboti; teorie lidských práv; subjektivní práva; práva robotů; legal philosophy; human rights; artificial intelligence; robots; human rights theories; rights; robot rights Available in a digital repository NRGL
Umělá inteligence jako výzva pro justifikaci lidských práv

Artificiál Intělligěncě ás á Chállěngě for thě Justificátion of Humán Rights Abstráct Thěrě is á long-stánding děbátě ábout thě morál státus of ánimáls, humáns in á věgětátivě státě, or ěmbrýos, ánd ...

Florian, Oldřich Tristan; Koloušek, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Odpovědnost právnické osoby z hlediska doktríny vicarious liability
Holcová, Eliška; Beran, Karel; Tryzna, Jan
2024 - Czech
Liability of a legal person in perspective of the doctrine of vicarious liability The purpose of this thesis is to present a comparative analysis of the doctrine of vicarious liability with the Czech legal regulation of legal liability of legal persons. The doctrine of vicarious liability has been developed in the common law and is applied mainly in the field of liability of an employer (typically a legal person) for the torts of an employee or an agent of the employer. It has a long tradition in the common law, as the origins of the doctrine can be traced back to the 13th century. On the other hand, the Czech legal regulation of legal liability of legal persons has been established relatively recently. This means that a comparative study of these two legal systems may provide possible de lege ferenda suggestions for the Czech legal system, which may find inspiration in the common law. In connection with this aim of the rigorous thesis, two partial aims can be outlined, which are necessary for the comparative study itself. These aims are the analysis of the doctrine of vicarious liability and the analysis of the Czech legal regulation of legal liability of legal persons. The first part of the rigorous thesis is an introduction to the issue of legal liability, as it deals with legal liability in... Odpovědnost právnické osoby z hlediska doktríny vicarious liability Tato rigorózní práce si klade za cíl předložit komparatistiku doktríny vicarious liability s českou právní úpravou právní odpovědnosti právnických osob. Doktrína vicarious liability vznikla v rámci common law a uplatňuje se zejména v oblasti odpovědnosti zaměstnavatele (typicky právnické osoby) za delikty zaměstnance, případně zástupce zaměstnavatele. V common law má již svoji dlouhodobou tradici, jelikož počátky této doktríny lze datovat až do 13. století. Na druhé straně česká právní úprava právní odpovědnosti právnických osob vznikla poměrně nedávno. To znamená, že komparatistika těchto dvou právních úprav může přinést možné návrhy de lege ferenda pro českou právní úpravu, která tak může nalézt inspiraci v common law. V souvislosti s tímto cílem rigorózní práce lze vytyčit dva dílčí cíle, které jsou nezbytné pro samotnou komparatistiku. Těmito cíli jsou analýza doktríny vicarious liability a analýza české právní úpravy právní odpovědnosti právnických osob. První část rigorózní práce představuje uvedení do problematiky právní odpovědnosti, neboť se věnuje právní odpovědnosti obecně. Zabývá se funkcemi a prvky právní odpovědnosti a rovněž jejími koncepcemi. Následuje komplexní analýza doktríny vicarious liability v common law.... Available in a digital repository NRGL
Odpovědnost právnické osoby z hlediska doktríny vicarious liability

Liability of a legal person in perspective of the doctrine of vicarious liability The purpose of this thesis is to present a comparative analysis of the doctrine of vicarious liability with the Czech ...

Holcová, Eliška; Beran, Karel; Tryzna, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Technologie založená na umělé inteligenci: Právní aspekty ochrany dat a soukromí
Hendrychová, Lucie; Svobodová, Magdaléna; Exner, Jan
2024 - Czech
Technology Based on Artifical Intelligence: Legal Aspects of Data and Privacy Protection Abstract The thesis focuses on technologies based on the principles of artificial intelligence and their regulation in the field of the European Union with an emphasis on the data protection. It is divided into three parts. Firstly, the focus is on the term artificial intelligence itself, the definition of which is not simple, but quite indispensable for legal regulation. The second part of the thesis deals with the European Union legislation relevant to artificial intelligence, leaving aside neither soft law, which has an indispensable role in the field of artificial intelligence, nor legislation that is still in the legislative process. This section already demonstrates the legislative shortcomings, which can be divided into two groups. The first group of shortcomings is characterised by incomprehensibility of definitions or excessive vagueness of formulations, which cause interpretative difficulties even in essential facts, which undoubtedly include the scope of the regulation. A common feature of the second group of legislative shortcomings is the lack of reflection on the specifics of artificial intelligence, which can, in the most extreme case, lead to an absurd situation where the obligation laid down by the... Technologie založené na umělé inteligenci: právní aspekty ochrany dat a soukromí Abstrakt Práce se soustředí na technologie založené na principech umělé inteligence a jejich právní úpravě na poli Evropské unie s důrazem na ochranu dat. Je rozdělena do tří částí. Nejprve je pozornost zaměřena na samotný termín umělé inteligence, jehož definice není jednoduchá, ovšem pro právní úpravu zcela nepostradatelná. Druhá část práce pojednává o legislativě Evropské unie, jež je pro umělou inteligenci relevantní, přičemž opomenuty nezůstávají ani soft law, které právě v oblasti umělé inteligence má svou nezastupitelnou roli, ani právní úprava, která je teprve v legislativním procesu. Již v této části jsou demonstrovány legislativní nedostatky, jež lze rozdělit do dvou skupin. Pro první skupinu nedostatků je charakteristická nesrozumitelnost definic či přílišná vágnost formulací, jež zapříčiňují interpretační potíže i v zásadních skutečnostech, mezi něž se bezpochyby řadí působnost předpisu. Společným rysem druhé skupiny legislativních nedostatků je neúplná reflexe specifik umělé inteligence, která může v nejzazším případě vést k absurdní situaci, kdy nelze povinnost stanovenou právním předpisem splnit. Poslední část práce se věnuje oblasti ochrany dat a soukromí v kontextu umělé inteligence. V této části práce je... Keywords: umělá inteligence; ochrana dat; právo umělé inteligence; zásady zpracování dat v souvislosti s umělou inteligencí; artificial intelligence; data protection; AI law; principles relating to data processing in the context of artificial intelligence Available in a digital repository NRGL
Technologie založená na umělé inteligenci: Právní aspekty ochrany dat a soukromí

Technology Based on Artifical Intelligence: Legal Aspects of Data and Privacy Protection Abstract The thesis focuses on technologies based on the principles of artificial intelligence and their ...

Hendrychová, Lucie; Svobodová, Magdaléna; Exner, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Biologické a sociální prediktory a koreláty lidské morálky
Kopecký, Robin
2024 - Czech
In this dissertation, we delve into the multifaceted domains of biological and social factors influencing human morality. The connecting element of this collection of four studies is both an interest in human morality as a traditional philosophical topic and the use of methods from empirical sciences, particularly biology, behavioural, and cognitive sciences. The first study focuses on the moral algorithms in autonomous vehicles. We examined moral preferences regarding the choice between software types that differ in their built-in algorithms for dealing with lethal collisions. These are categorized into three specific types: selfish, altruistic, and conservative. Respondents exhibited a preference for the altruistic strategy, which is reinforced when signalled to others. The altruistic preference is the most pronounced when it applies to everybody else, weaker when it reflects only a personal choice, and the weakest when choosing for one's own child. We conclude that making a choice public significantly sways individuals towards a more socially beneficial solution. The second study investigates the relationship between parasite Toxoplasma gondii infection and its subsequent impact on human political beliefs and values. Infected participants exhibited a tendency towards heightened tribalism and... V této disertační práci se zabýváme rozličnými oblastmi biologických a sociálních faktorů ovlivňujících lidskou morálku. Spojujícím prvkem tohoto souboru čtyř studií je souběžně zájem o lidskou morálku jako tradiční filozofické téma spolu s využitím metod empirických věd, zejména biologie, behaviorálních a kognitivních věd. První studie se zaměřuje na morální algoritmy v autonomních vozidlech. Zkoumali jsme morální preference týkající se volby mezi typy softwaru, které se liší zabudovanými algoritmy pro řešení smrtelných kolizí. Příslušné typy jsou kategorizovány do tří strategií: sobecké, altruistické a konzervativní. Respondenti preferovali altruistické strategie, a tato preference se ještě posílila, pokud byla signalizována ostatním. Altruistická preference je nejvýraznější, když se vztahuje na všechny ostatní, slabší, když odráží pouze osobní volbu, a nejslabší při volbě pro vlastní dítě. Docházíme k závěru, že zveřejnění volby výrazně ovlivní jedince směrem ke společensky výhodnějšímu řešení. Druhá studie zkoumá vztah mezi infekcí parazitem Toxoplasma gondii a jejím následným dopadem na politické přesvědčení a hodnoty lidí. Nakažení účastníci vykazovali tendenci ke zvýšenému tribalismu a sníženému kulturnímu liberalismu a antiautoritářství. Statisticky odfiltrovaný vliv horšího fyzického a... Keywords: morální soud; altruismus; wellbeing; experimentální filosofie; náboženství; toxoplazmóza; moral judgement; altruism; wellbeing; experimental philosophy; religion; toxoplasmosis Available in a digital repository NRGL
Biologické a sociální prediktory a koreláty lidské morálky

In this dissertation, we delve into the multifaceted domains of biological and social factors influencing human morality. The connecting element of this collection of four studies is both an interest ...

Kopecký, Robin
Univerzita Karlova, 2024

Právní postavení rodičů při osvojení
Vampolová, Gabriela; Frinta, Ondřej; Lederer, Vít
2024 - Czech
Legal status of parents in adoption Abstract The goal of this diploma thesis is the analysis of the Czech legal regulation of the position of the parent during an adoption. According to Act No. 89/2012 Coll., of the the Civil Code, essence of the adoption is primarily a status change in the legal status of the parent and child, which consists in the termination of family relationships, including obligations and rights to the adoptee's original family. The consequence of adoption is the termination of the relationship between parent and child, which is considered for the basic status relationship of family law. However, the termination of family relations will not occur in the case of adoption of an adult, which is not similar to the adoption of a underage. The first part of the thesis is briefly devoted to the concept of family, it reflects on its importance and a possible definition of this concept. The second part deals with parenthood in the legal sense, the purpose of this part is to determine to who can be considered as a parent in accordance with Czech legislation, to whom the parental duties and rights testify, and mainly who create the basic status relationship of parent and child. Within this part, the legal regulation of maternity and paternity is discussed separately. Regarding the legal... Právní postavení rodičů při osvojení Abstrakt Cílem této diplomové práce je analýza české právní úpravy postavení rodiče při osvojení. Podstatou osvojení je podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, především statusová změna právního postavení rodiče a dítěte, která spočívá v zániku příbuzenských vztahů, včetně povinností a práv k původní rodině osvojence. Následkem osvojení je tak zánik vztahu mezi rodičem a dítětem, který je považován za základní statusový vztah rodinného práva. K zániku příbuzenských vztahů však nedojde v případě osvojení zletilého, které není obdobou osvojení nezletilého. První část práce se v krátkosti věnuje pojmu rodina, zamýšlí se nad její důležitostí a možnou definicí tohoto pojmu. Druhá část se zabývá rodičovstvím v právním slova smyslu, účelem této části je určení toho, koho lze za rodiče v souladu s českou právní úpravou považovat, komu svědčí rodičovské povinnosti a práva a převážně kdo tvoří základní statusový vztah rodič a dítě. V rámci této části je zvlášť probírána právní úprava mateřství a otcovství. U právního institutu otcovství je uvedena jak právní úprava jeho určení, tak i právo otce popřít své otcovství. Třetí část je zaměřena na právní úpravu vzájemných povinností a práv, které jsou obsahem vztahu utvořeným mezi rodičem a dítětem a které jsou postupně... Keywords: rodiče; osvojení; rodinné právo; parents; adoption; family law Available in a digital repository NRGL
Právní postavení rodičů při osvojení

Legal status of parents in adoption Abstract The goal of this diploma thesis is the analysis of the Czech legal regulation of the position of the parent during an adoption. According to Act No. ...

Vampolová, Gabriela; Frinta, Ondřej; Lederer, Vít
Univerzita Karlova, 2024

Ultrarychlá dynamika nosičů náboje ve 2D materiálech
Koutenský, Petr; Kozák, Martin
2024 - Czech
Title: Ultrafast dynamics of charge carriers in 2D materials Author: Bc. Petr Koutenský Department: Department of Chemical Physics and Optics Supervisor: RNDr. Martin Kozák, Ph.D., Department of Chemical Physics and Optics Abstract: The goal of this thesis was to study ultrafast dynamics of excitons in monolayers of transient metal dichalcogenides WSe2 and MoS2 using methods of ultrafast laser spectroscopy. We focus on two types of processes in this thesis. We measured ultrafast dynamics of carrier recombination and inter-valley scattering of excitons. We also focused on ultrafast manipulation with excitonic energy levels which allows us to remove the energy degeneracy in different minima of the band structure using coherent optical effects (optical Stark effect and Bloch-Siegert shifts). In the future, the observed phenomena could contribute to developement of new utrafast optical and optoelectronical devices exploting so called valley polarization of electrons in the studied materials. Keywords: Ultrashort laser puses, time-resolved laser spectroscopy, nonlinear op- tics, 2D crystals iii Název práce: Ultrarychlá dynamika nosičů náboje ve 2D materiálech Autor: Bc. Petr Koutenský Katedra: Katedra chemické fyziky a optiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Martin Kozák, Ph.D., Katedra chemické fyziky a optiky Abstrakt: Cílem této práce bylo experimentálně zkoumat ultrarychlou dynamiku excitonů v monovrstvách dichalkogenidů přechodných kovů WSe2 a MoS2 pomocí metod ultrarychlé laserové spektroskopie. Práce se zaměřuje na pozorování dvou typů procesů. Konkrétně jsme měřili dynamiku rekombinace a meziúdolního roz- ptylu excitonů. Dále se v práci zaměřujeme na ultrarychlou manipulaci s energe- tickými hladinami excitonů dovolující sejmout energetickou degeneraci v různých minimech pásové struktury pomocí optických koherentních jevů (optický Star- kův jev a Bloch-Siegertův posuv). Pozorované jevy mohou v budoucnu přispět k rozvoji nového typu ultrarychlých optických a optoelektronických součástek a nového typu elektroniky využívající tzv. údolní polarizaci elektronů v látkách. Klíčová slova: Ultrakrátké laserové pulzy, časově-rozlišená laserová spektroskopie, nelineární optika, 2D krystaly iii Keywords: Ultrakrátké laserové pulzy|časově-rozlišená laserová spektroskopie|nelineární optika|2D krystaly; Ultrashort laser puses|time-resolved laser spectroscopy|nonlinear optics|2D crystals Available in a digital repository NRGL
Ultrarychlá dynamika nosičů náboje ve 2D materiálech

Title: Ultrafast dynamics of charge carriers in 2D materials Author: Bc. Petr Koutenský Department: Department of Chemical Physics and Optics Supervisor: RNDr. Martin Kozák, Ph.D., Department of ...

Koutenský, Petr; Kozák, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Právní úprava střelných zbraní a střeliva ve světle práva Evropské unie
Jandásek, Vlastimil; Staša, Josef; Sharp, Vladimír
2024 - Czech
Thesis title: Firearms and ammunition legal regulation from the perspective of the law of the European Union The thesis deals with the legal regulation on firearms and ammunition in the Czech Republic with an emphasis on the new legislation as a result of adoption of the relevant European Union legal framework. The individual principles and legal concepts related to firearms and ammunition are analyzed, the relevant European directive approach is illustrated and novelties, modifications, restrictions as well as mitigations incorporated by the new European legislation are highlighted there. The thesis focuses on civilian acquisition, possession and carrying of firearms from the administrative law point of view. In the first chapter the basic definitions and concepts are defined. The second chapter is dedicated to the European legal regulation, its history and the legal basis on which it now stands. The third chapter deals with the current system of firearms in the Czech Republic. The fourth chapter deals with the effects of the European legal regulation on the legal framework in the Czech Republic and critically evaluates individual partial changes. The fifth chapter deals with the new legal draft. Although it preserves the key conceptual elements of the existing regulation, it can be characterized... Název práce: Právní úprava střelných zbraní a střeliva ve světle práva Evropské unie Tato rigorózní práce se zabývá problematikou právní úpravy střelných zbraní a střeliva v České republice, s akcentem na novelizaci, k níž došlo v důsledku přijetí příslušné evropské legislativy. Rozebrány jsou jednotlivé zásady a právní pojmy, jež se váží k oblasti zbraní a střeliva, přiblížena je příslušná evropská směrnice a vyzdviženy jsou novinky, modifikace, restrikce či naopak rozvolnění, které nová evropská právní úprava přináší. Těžiště práce představuje civilní nabývání, držení a nošení střelných zbraní a střeliva z pohledu správního práva. V první kapitole jsou vymezeny základní definice a pojmy, které se váží k právní úpravě zbraní a střeliva v České republice. Druhá kapitola se věnuje evropské zbraňové směrnici, přiblížena je její historie a základy, na kterých nyní stojí, včetně jejích právních východisek. Třetí kapitola se věnuje současné podobě systematiky střelných zbraní v zákoně o zbraních. Čtvrtá kapitola se věnuje dopadům zbraňové směrnice na podobu právní úpravy zbraní a střeliva v České republice a jednotlivé dílčí změny kriticky hodnotí. Pátá kapitola se věnuje návrhu nového zákona o zbraních a střelivu, jenž ačkoli zachovává stěžejní koncepční prvky dosavadního předpisu, lze jej označit za... Keywords: Střelná zbraň; střelivo; právo Evropské unie; Firearm; ammunition; European union legislation Available in a digital repository NRGL
Právní úprava střelných zbraní a střeliva ve světle práva Evropské unie

Thesis title: Firearms and ammunition legal regulation from the perspective of the law of the European Union The thesis deals with the legal regulation on firearms and ammunition in the Czech Republic ...

Jandásek, Vlastimil; Staša, Josef; Sharp, Vladimír
Univerzita Karlova, 2024

Náboženská společenství a čl. 9 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod v kontextu činnosti některých orgánů Rady Evropy
Crnčević, Filip; Tymofeyeva, Alla
2024 - Czech
The diploma thesis focuses on how the European Court of Human Rights (hereinafter as "ECtHR") and the European Commission for Democracy through Law (hereinafter as "Venice Commission") influence chosen aspects of the religious freedom. The objectives of this thesis are to examine how the work of ECtHR and Venice Commission has formulated legal interpretation of the issue of the legal personality of religious communities, to typify disputes between states and religious communities and to compare the approaches of the Venice Commission and ECtHR to selected aspects. Besides the Introduction and Conclusion parts the diploma thesis is divided into five chapters, which are further divided into subchapters or parts thereof. In the first chapter, I discuss generally the issue of religious freedom and the autonomy of religious communities. I also introduce the ECtHR and the Venice Commission as for this thesis relevant Council of Europe bodies. The second chapter is devoted to the case study which is focused on the case law of the ECtHR in Greek cases where I discuss the judgments of the ECtHR which in, my opinion, are key cases for the thesis's subject. Subject of the third chapter is the Venice Commission. In this chapter, I will introduce how the Venice Commission works and what is its outputs' nature.... Diplomová práce se zabývá dopady činností Evropského soudu pro lidská práva (dále jen "ESLP") a Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva (dále jen "Benátské komise") na vybrané aspekty problematiky náboženské svobody. Cíly této práce je zkoumat, jak činnost ESLP a Benátské komise formulovala právní výklad problematiky právní subjektivity náboženských společenství, provést typizaci sporů mezi státem a náboženským společenstvím a komparaci přístupů k vybraným problematikám mezi Benátskou komisí a ESLP. Kormě úvodu a závěru je diplomová práce členěná do pěti kapitol, které se dále člení na dílčí podkapitoly, případně i jejich části. V první kapitole pojednávám obecně o problematice náboženské svobody a autonomii náboženských společenství. Zde rovněž představím ESLP a Benátskou komisi jako pro práci předmětné orgány Rady Evropy. Druhá kapitola je věnována případové studii zaměřené na judikaturu ESLP v řeckých případech, kde rozeberu rozsudky ESLP, jež jsou dle mého názoru klíčové pro předmět zkoumání této diplomové práce. Předmětem třetí kapitoly je Benátská komise. V této kapitole představím, jakým způsobem Benátská komise pracuje a jaký je charakter jejích výstupů. Rovněž zde rozeberu, jakým způsobem Benátská komise přistupuje k vybraným aspektům náboženské svobody. Ve čtvrté kapitole... Keywords: Autonomie náboženských společenství; právní subjektivita náboženských společenství; ochrana náboženské svobody; Autonomy of religious communities; legal personality of religious communities; protection of religious freedom Available in a digital repository NRGL
Náboženská společenství a čl. 9 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod v kontextu činnosti některých orgánů Rady Evropy

The diploma thesis focuses on how the European Court of Human Rights (hereinafter as "ECtHR") and the European Commission for Democracy through Law (hereinafter as "Venice Commission") influence ...

Crnčević, Filip; Tymofeyeva, Alla
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases