Number of found documents: 2228
Published from to

Farmakokinetika intramuskulárně aplikovaných termoresponsivních polyakrylamidů
Groborz, Ondřej
2024 - English
6 Pharmacokinetics of Intramuscularly Administered Thermoresponsive Polyacrylamides Author: Ondřej Groborz Supervisor: doc. Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc. Institute of Macromolecular Chemistry, Czech Academy of Sciences Advisers: Ing. Pavel Švec RNDr. Lenka Loukotová, PhD. Abstract Polymer solutions with lower critical solution temperature (LCST) undergo a phase separation when heated above their cloud point temperature (TCP). These thermoresponsive polymers have numerous promising medicinal applications, such as in situ depot-forming radiotherapy (brachytherapy), controlled drug-release, immuno-radiotherapy, injectable thermogelling for tissue engineering and cell culture and magnetic resonance imaging (MRI), among others. Yet, despite extensive research on medicinal applications of thermoresponsive polymers, their fate after their administration remains largely unknown. Thus, in our study, we synthesized and thoroughly characterized four different thermoresponsive polyacrylamides, namely poly(N-(2,2-difluoroethyl)acrylamide), poly(N- isopropylacrylamide), poly(N,N-diethylacrylamide) and poly(N-acryloylpyrrolidine) under physiologically relevant conditions. Subsequently, we determined their biodistribution kinetics in mice and proposed a data-based pharmacological model to describe their in vivo behaviour,... 5 Farmakokinetika intramuskulárně aplikovaných termoresponzivních polyakrylamidů Autor: Ondřej Groborz Vedoucí práce: doc. Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc. Ústav makromolekulární chemie, Akademie věd České republiky Konzultanti: Ing. Pavel Švec RNDr. Lenka Loukotová, PhD. Abstrakt Roztoky některých polymerů vykazují dolní kritickou rozpouštěcí teplotu (lower critical solution temperature, LCST). Takové polymery za určitých podmínek vytvářejí homogenní roztoky, ale jakmile teplota roztoku překročí kritickou teplotu (cloud point temperature, TCP), dojde k fázové separaci. Pro tyto polymery bylo navrženo nespočet aplikací v rámci medicinální chemie a medicíny, například in situ formovaná depa pro radioterapii (brachytherapii), in situ formovaná depa pro protrahované uvolňování léčiv, imunoradiotherapie, injekční thermogelling pro tkáňová inženýrství a pěstování buněčných kultur, tracery pro magnetickou rezonanci (MRI) a mnoho dalších. Navzdory četným navrženým využitím a rozsáhlému výzkumu těchto polymerů, farmakokinetika injekovaných termoresponzivních polymerů stále není dostatečně dobře prozkoumána. V této práci se věnujeme syntéze a důkladné fyzikálně-chemické charakterizaci čtyř různých termoresponzivních polyakrylamidů, konkrétně poly(N-(2,2-difluoroethyl)akrylamidu, poly(N- isopropylakrylamidu),... Keywords: polyakrylamidy; thermoresponzivní; farmakokinetika; in vivo; polymery; biodistribuce; fluorescence; LCST; polyacrylamides; thermoresponsive; pharmacokinetics; in vivo; polymers; biodistribution; fluorescence; LCST Available in a digital repository NRGL
Farmakokinetika intramuskulárně aplikovaných termoresponsivních polyakrylamidů

6 Pharmacokinetics of Intramuscularly Administered Thermoresponsive Polyacrylamides Author: Ondřej Groborz Supervisor: doc. Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc. Institute of Macromolecular Chemistry, Czech ...

Groborz, Ondřej
Univerzita Karlova, 2024

Struktura a složitost homomorfismů
Bok, Jan; Nešetřil, Jaroslav
2024 - English
This thesis is concerned with computational complexity aspects of graph homomorph- isms and related concepts. We are mainly interested in various polynomial time versus NP-complete dichotomies. These results are especially popular thanks to the seminal result of Hell and Nešetřil providing the complexity dichotomy for graph homomorph- ism problems and the recent breakthrough result proving the complexity dichotomy for constraint satisfaction problems. The thesis is divided into three parts, all unified by the common goal to provide complexity classifications of various graph homomorphism problems. The first part is about list homomorphism problems for signed graphs. We study the complexity of such problems and obtain a structural description and dichotomy first for the case of targets being signed trees and then for the so-called separable graphs. The second part focuses on graph covering projections, also known as locally bijective homomorphisms. To the best of our knowledge, we are the first to initiate cataloguing the complexity of the corresponding problems for (mutli)graphs with semi-edges. We have three larger goals here. (1) Providing the complete dichotomy for one- and two- vertex target graphs. (2) Discuss and propose the right definition of graph cover in the case of disconnected targets. (3)... Tato práce se zabývá výpočetními problémy okolo grafových homomorfismů a příbuz- ných konceptů. Především se zabýváme složitostními dichotomiemi, které rozlišují mezi polynomiálními a NP-úplnými problémy. Výsledky tohoto typu jsou velmi populární, a to jak díky klasickému výsledku Hella a Nešetřila, tak i díky nedávnému vyřešení hypotézy o dichotomii pro problémy s omezujícími podmínkami (CSP). Práce se dělí na tři části, jejichž společným pojítkem je cíl prozkoumat složitost a následně určit dichotomii různých problémů speciálních typů či zobecnění grafových ho- momorfismů. První část se zabývá signed grafy, kde dokazujeme složitostní dichotomii listové, do- sud nezkoumané varianty homomorfismu pro případ, že cílový graf je strom anebo graf tzv. cyklově- nebo cestově-separovatelný. Druhá část se zabývá problémem grafového na- krytí, který je známý jak v algebraické, tak v algoritmické teorii grafů. Tato část práce si klade za cíl rozšířit zkoumání složitosti na grafy s povolenými vícenásobnými hranami, smyčkami a s půlhranami. Zde zkoumáme (a) klasifikaci složitosti pro jednovrcholové a dvouvrcholové cíle, (b) jaká je správná definice grafového nakrytí pro nesouvislé cíle a (c) co se stane, když přidáme do problému listové podmínky. Poslední část se zabývá acyklickými barveními a složitostí hledání... Keywords: grafy|homomomrfismy grafů|složitost|signed grafy|nakrytí|barvení|acyklické barvení; graphs|graph homomorphism|complexity|signed graphs|covering projections|colouring|acyclic colouring Available in a digital repository NRGL
Struktura a složitost homomorfismů

This thesis is concerned with computational complexity aspects of graph homomorph- isms and related concepts. We are mainly interested in various polynomial time versus NP-complete dichotomies. These ...

Bok, Jan; Nešetřil, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2024

Přesné měření parametrů oscilací neutrin
Dohnal, Tadeáš; Leitner, Rupert
2024 - English
The Daya Bay Reactor Neutrino Experiment, located in Southeast China, was de- signed to measure short baseline oscillation of electron antineutrinos originating from six 2.9 GWth nuclear reactors. In 2012, it discovered the nonzero value of the θ13 mixing angle and currently provides the world's most precise measurement of this neutrino os- cillation parameter. The goal of this thesis is to check the performance of the detector nonuniformity correction used by the Daya Bay experiment and then design a new im- proved version. For that purpose, the Daya Bay experiment is introduced including the procedure of the event reconstruction. Several types of signals are then studied in detail and later they are used to scrutinize the performance of the nonuniformity correction. Several issues are identified, most significantly an absence of radial dependence in the azimuthal part of the correction and inability to deal with dead photomultipliers. A new improved version of the correction that addresses these issues is then designed with the main goal to improve the precision of Daya Bay neutrino oscillation analyses, especially ongoing one which uses neutron capture on hydrogen. The impact of the new improved correction on said analyses is also assessed. 1 Experiment s reaktorovými neutriny Daya Bay (The Daya Bay Reactor Neutrino Experiment) situován v jihovýchodní Číně byl navržen k měření oscilací neutrin pocháze- jících z šesti 2.9 GWth jaderných reaktorů. V roce 2012 jako první naměřil nenulovou hodnotou směšovacího úhlu θ13 a dnes je jeho měření tohoto oscilačního parametru nej- přesnější na světě. Cílem této práce je zhodnotit, jak dobře funguje korekce neuniformity detektorů používaná experimentem Daya Bay, a posléze navrhnout novou vylepšenou verzi této korekce. Za tímto účelem je prvně představen experiment Daya Bay a jeho pro- ces rekonstrukce událostí. Následně je detailně prostudováno několik typů signálů, které by mohly být použity právě ke zhodnocení stávající korekce neuniformity a tvorbě nové verze. Je identifikováno několik problémů stávající korekce, zejména to, že v azimutální části chybí závislost na vzdálenosti od osy detektoru, a dále nemožnost plně korigovat efekt způsobený nefunkčními fotonásobiči. Proto je následně navržena nová vylepšená verze korekce neuniformity, která se s těmito problémy vypořádává, a to s cílem zpřesnit měření oscilací neutrin, především v analýze, která využívá záchytu neutronů na vodíku. V závěru práce je zhodnocen vliv nové verze korekce na toto měření. 1 Keywords: Neutrina|směšování neutrin|oscilace neutrin|neutrinové experimenty; Neutrino|neutrino mixing|neutrino oscillations|neutrino experiments Available in a digital repository NRGL
Přesné měření parametrů oscilací neutrin

The Daya Bay Reactor Neutrino Experiment, located in Southeast China, was de- signed to measure short baseline oscillation of electron antineutrinos originating from six 2.9 GWth nuclear reactors. In ...

Dohnal, Tadeáš; Leitner, Rupert
Univerzita Karlova, 2024

Studium horninových struktur v Českém ráji pomocí seismického šumu
Müller, Jozef
2024 - English
We carry out non-invasive ambient noise investigation of rock structures in Bohemian Paradise (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic). The study is focused on two key topics: 1) An in-situ elastic moduli estimate of competent, horizontally deposited sandstone layers. This is done by performing an ambient noise array measurement. The recording is processed with f-k array analysis, from which frequency-dependent Love and Rayleigh wave dispersion curves as well as the Rayleigh wave ellipticity are retrieved. The data are inverted for P- and S-wave velocity profiles, from which the Young's and shear modulus are successfully estimated. 2) Study of local response of Kapelník rock tower. We analyse a dataset of ambient noise recordings from the top of the tower and from its foot. Information about tower oscillation frequencies and directions, together with amplification ratios, are retrieved from particle motion polarisation analysis and from site-to-reference spectral ratios. The Euler-Bernoulli beam theory is finally used to interpret the measured data using the elastic moduli estimated from the noise array measurement. Keywords: Bohemian Paradise, rock tower, seismic ambient noise, seismic surface waves V práci se zabýváme neinvazivním studiem skalních struktur pomocí seismického šumu na dvou lokalitách v Českém ráji (česká křídová pánev). Práce si stanovuje dva dílčí cíle: 1) in-situ odhad modulů pružnosti kompetentních, horizontálně uložených pískovcových vrstev. K dosažení tohoto cíle využíváme tzv. arrayového měření seismického šumu. Záznamy seismického neklidu jsou zpracovány frekvenčně-vlnočíslovou analýzou, ze které jsou získány frekvenčně závislé disperzní křivky Loveho a Rayleigho vln spolu s elipticitou Rayleigho vln. Tyto pozorování jsou invertována za účelem zjištění rychlostních profilů objemových seismických vln, ze kterých jsou pak odhadnuty Youngův a střižný modul zmíněných pískovcových vrstev. 2) Studium lokální odezvy skalní věže Kapelník, v rámci které analyzujeme měření seismického šumu na vrcholu této věže a u její paty. S pomocí polarizační analýzy pohybu částice a ze spektrálních poměrů záznamů stanic v různých výškových úrovních získáme informace o frekvencích a směrech vlastních oscilací věže, spolu s relativním zesílením pohybů vůči stanici u paty věže. K výsledné interpretaci naměřených dat je využita Euler-Bernoulliho teorie pro jednostranně vetknutý nosník s využitím modulů pružnosti odhadnutých z dříve zmíněného arrayového měření šumu. Klíčová slova: Český ráj, skalní... Keywords: Český ráj; skalní věž; seismický šum; seismické povrchové vlny; Bohemian Paradise; rock tower; seismic ambient noise; seismic surface waves Available in a digital repository NRGL
Studium horninových struktur v Českém ráji pomocí seismického šumu

We carry out non-invasive ambient noise investigation of rock structures in Bohemian Paradise (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic). The study is focused on two key topics: 1) An in-situ elastic ...

Müller, Jozef
Univerzita Karlova, 2024

Syntéza, zpracování a vlastnosti vysokoteplotních vodičů kyslíku
Alemayehu, Adam
2024 - English
Ceramic oxygen conductors are important materials used as solid electrolytes in solid oxide fuel cells and oxygen sensors. Among the many electrolyte materials, cerium dioxide is attracting a lot of attention. This is mainly due to ceria's lower operating temperature than the widely used yttria-stabilized zirconia. Moreover, the doping of cerium dioxide with other lanthanide ions is easily carried out and the final material is stable due to the similar properties of different lanthanides. The most common doping element for cerium dioxide is gadolinium. In this thesis, a study of the precipitation of cerium and gadolinium with oxalic acid was studied focusing especially on the homogeneity of the final oxalate precipitate. The thermal decomposition of the oxalates into oxides and the homogeneity of the final oxide materials were studied. Additionally, large crystals of lanthanide oxalates were obtained by homogeneous precipitation using oxamic acid. The consolidation of the prepared oxides via ultrafast high- temperature sintering was compared with the conventional furnace sintering and the effect of electric fields on grain growth of CeO2 nanocrystalls was described. Key words: ceramic materials, oxygen conductors, oxalates, cerium dioxide, sintering, field- assisted sintering Keramické kyslíkové vodiče jsou důležité materiály používané jako pevné elektrolyty v palivových článcích na bázi pevných oxidů a v kyslíkových senzorech. Mezi mnoha elektrolytickými materiály přitahuje velkou pozornost oxid ceričitý. To je způsobeno především nižší provozní teplotou oxidu ceričitého, než široce používaný oxid zirkoničitý stabilizovaný oxidem yttritým. Navíc se dopování oxidu ceričitého jinými lanthanoidovými ionty snadno provádí a konečný materiál je stabilní díky podobným vlastnostem různých lanthanoidů. Nejběžnějším prvkem pro dopování oxidu ceričitého je gadolinium. V této práci byla studována srážení ceru a gadolinia kyselinou šťavelovou se zvláštním zájmem o homogenitu výsledné sraženiny šťavelanů. Dále byl studován tepelný rozklad šťavelanů na oxidy a homogenita finálního směsi oxidů. Také byla prozkoumána srážení velkých krystalů šťavelanů lanthanoidů pomocí homogenního srážení kyselinou oxamovou. Konsolidace oxidického preparátu ultrarychlým vysokoteplotním slinováním byla porovnána s konvenčním slinováním v peci a dále pak popsány vlivy elektrického pole na růst nanokrystalů CeO2. Klíčová slova: keramické materiály, vodiče kyslíka, kyselina šťavelová, oxid ceričitý, sintrace, sintrace v poli Available in a digital repository NRGL
Syntéza, zpracování a vlastnosti vysokoteplotních vodičů kyslíku

Ceramic oxygen conductors are important materials used as solid electrolytes in solid oxide fuel cells and oxygen sensors. Among the many electrolyte materials, cerium dioxide is attracting a lot of ...

Alemayehu, Adam
Univerzita Karlova, 2024

Hledání nových spinových kapalin - syntéza kagomé a pyrochlór-fluoridových magnetů
Kancko, Andrej; Colman, Ross Harvey
2024 - English
This thesis focuses on the synthesis and characterization of a new AA′ B2F7-type pyrochlore fluoride family, NaCdB2F7 (B = Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn) predicted by a cal- culated pyrochlore structural tolerance factor, as well as the synthesis of new kagome flu- orides Na3CdCo3AlF14, Rb2SnCo3F12 and Cs2ZrCo3F12, aiming to expand the knowledge about the frustrated pyrochlore and kagome antiferromagnets. The synthesis techniques included solid-state reactions, laser floating zone melting and melt crystallization. All pyrochlore fluorides were successfully synthesized, although only B = Zn, Co, Mn and Ni as phase-pure single crystals. PXRD refinements confirmed the Fd̄3m structure in all synthesized pyrochlores, while SCXRD showed full Na/Cd disorder on the A-site and no A/B intersite mixing in the Co pyrochlore. Magnetization measurements revealed domi- nant antiferromagnetic interactions evidenced by large negative Curie-Weiss temperatures (from -38 K in Mn to -108 K in Co), with a spin-freezing transition below 4 K in B = Co, Mn and Ni, evidenced by further AC susceptibility and heat capacity measurements in Co and Mn. Cu showed no spin freezing down to the lowest-measured temperature, 1.8 K, implying a very large magnetic frustration. Fe has not been measured due to the large impurity content. The... Tato práce se zaměřuje na syntézu a charakterizaci nové skupiny fluoridových py- rochlorů typu AA′ B2F7: NaCdB2F7 (B = Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn) predikované po- mocí vypočítaného tolerančního faktoru pro pyrochlorovou strukturu, a také na syntézu nových kagomé fluoridů Na3CdCo3AlF14, Rb2SnCo3F12 a Cs2ZrCo3F12 s cílem rozšířit znalosti o frustrovaných pyrochlorových a kagomé antiferomagnetech. Techniky syntézy zahrnovaly reakce v pevné fázi, tavení v laserové peci s plovoucí zónou a pomalou krys- talizaci z taveniny. Všechny pyrochlorfluoridy byly úspěšně syntetizovány, i když pouze B = Zn, Co, Mn a Ni jako fázově čisté monokrystaly. Prášková rentgenová difrakce potvrdila strukturu Fd̄3m ve všech syntetizovaných pyrochlorech, zatímco monokrys- talová rentgenová difrakce prokázala úplnou neuspořádanost Na/Cd na poloze A a žádné A/B mezipolohové míšení v Co pyrochloru. Magnetizační měření odhalila dominantní antiferomagnetické interakce prokázané velkými negativními Curie-Weissovými teplotami (od -38 K v Mn do -108 K v Co), s přechodem do stavu spinového skla pod 4 K v B = Co, Mn a Ni, o čemž svědčí další měření AC susceptibility a tepelné kapacity v Co a Mn. Cu nevykazovalo žádné spinové zmrazení až do nejnižší měřené teploty, 1.8 K, což znamená velmi velkou magnetickou frustraci. Fe nebylo měřeno... Keywords: frustrovaný magnetizmus|kvantová spinová kapalina|pyrochlor|kagome|antiferomagnet; Magnetism|Synthesis|Quantum spin liquid Available in a digital repository NRGL
Hledání nových spinových kapalin - syntéza kagomé a pyrochlór-fluoridových magnetů

This thesis focuses on the synthesis and characterization of a new AA′ B2F7-type pyrochlore fluoride family, NaCdB2F7 (B = Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn) predicted by a cal- culated pyrochlore structural ...

Kancko, Andrej; Colman, Ross Harvey
Univerzita Karlova, 2024

Úloha transkripčních faktorů MEIS při vzniku a diferenciaci buněk neurální lišty
Fábik, Jaroslav
2024 - English
Unique to the vertebrate embryo, neural crest cells represent a multipotent cell population that migrates throughout the body and gives rise to a multitude of different types of cells and tissues. Cranial neural crest cells populate the developing pharyngeal arches and establish skeletogenic condensations that generate the future bones and cartilages of the face and neck. Moreover, these cells send out and receive signals from adjacent tissues of non-neural crest origin, such as the mandibular epithelium and muscle precursor cells. Such reciprocal interactions give rise to organs and structures, for instance, to the tongue. The aim of this work was to elucidate the roles of homeodomain-containing MEIS transcription factors in neural crest cells and in craniofacial development, by using a mouse model with conditional inactivation of Meis2 gene in neural crest cells. We show that transcription factor MEIS2 is expressed in the medial region of the developing mandible and in the developing tongue. Conditional Meis2 inactivation using the Wnt1-Cre2 mouse strain caused mandible and tongue hypoplasia, and ectopic bone formation at the expense of tongue development. These mandibular arch anomalies were accompanied by the loss of Hedgehog signaling in the mandibular epithelium, expanded RUNX2 expression in... (SLOVAK) Jedinečná u stavovcov, neurálna lišta predstavuje multipotentnú bunkovú populáciu, ktorá migruje cez telo a dáva vznik množstvu rôznych typov buniek a tkanív. Bunky hlavovej neurálnej lišty osídľujú vyvíjajúce sa faryngové oblúky a zakladajú skeletogénne kondenzácie, ktoré vytvárajú budúce kosti a chrupky tváre a krku. Tieto bunky tiež vysielajú a prijímajú signály zo susedných tkanív ne-neurálneho pôvodu, akými sú napríklad mandibulárny epitel a prekurzory svalových buniek. Takéto vzájomné interakcie dávajú vznik orgánom a štruktúram, ako napríklad jazyku. Cieľom tejto práce bolo objasniť úlohy transkripčných faktorov MEIS, obsahujúcich homeodoménu, v bunkách neurálnej lišty a behom kraniofaciálneho vývoja, a to prostredníctvom myšieho modelu s kondicionálnou inaktiváciou Meis2 génu v bunkách neurálnej lišty. V našej práci ukazujeme, že transkripčný faktor MEIS2 je exprimovaný v mediálnej oblasti vyvíjajúcej sa mandibuly (dolnej čeľuste) a vo vyvíjajúcom sa jazyku. Kondicionálna inaktivácia Meis2 v bunkách neurálnej lišty prostredníctvom myšej línie Wnt1-Cre2 vedie k hypoplázii jazyka a mandibuly, ako i k tvorbe ektopickej kosti na úkor vývoja jazyka. Tieto anomálie súvisiace s mandibulárnym oblúkom sú sprevádzané stratou Hedgehog signalizácie v mandibulárnom epiteli, rozšírenou expresiou... Keywords: Meis; neurálna lišta; kraniofaciálny vývoj; faryngové oblúky; jazylka; mandibula; Meis; neural crest; craniofacial development; pharyngeal arches; hyoid bone; mandible Available in a digital repository NRGL
Úloha transkripčních faktorů MEIS při vzniku a diferenciaci buněk neurální lišty

Unique to the vertebrate embryo, neural crest cells represent a multipotent cell population that migrates throughout the body and gives rise to a multitude of different types of cells and tissues. ...

Fábik, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2024

Dědičné poruchy glykosylace a jejich dopad na buněčný a energetický metabolismus
Rychtárová, Lucie
2024 - English
Inherited disorders of glycosylation (CDG) are a large group of more than 160 types of metabolic disorders caused by genetic defects that lead to impaired glycan biosynthesis and modification. The lipid dolichol plays an essential role in glycan biosynthesis. Glycans play a key role in the function and structure of proteins and lipids and their deficiency leads to severe clinical symptoms. CDG usually manifests in childhood as a multisystem disorder. Families thus face a serious health problem due to the progressive and highly variable nature of the disease, the unfavorable prognosis and, with few exceptions, the unavailability of treatment. Currently, we still do not have a sufficient range of methods to recognize rare types of CDG and our knowledge of the pathophysiology of CDG is still limited. The first aim of this work was to optimize the method of determination of dolichol isoforms and to study them in physiology and pathology. The second aim of the work was to investigate the bioenergetic status and overall metabolism in the most common type of CDG - deficiency of phosphomannomutase 2 (PMM2-CDG), and in CDG caused by a defect in dolichol biosynthesis. The distribution of urinary dolichol isoforms in the population was characterized using an optimized method. The dolichol isoforms profile... Dědičné poruchy glykosylace (CDG) jsou velkou skupinou více než 160 typů metabolických poruch způsobených genetickými defekty, které vedou k poruše biosyntézy a modifikace glykanů. Nezastupitelnou roli v biosyntéze glykanů hraje lipid dolichol. Glykany hrají klíčovou roli ve funkci a struktuře proteinů a lipidů a jejich nedostatek vede k závažným klinickým příznakům. CDG se obvykle projevuje v dětství jako multisystémová porucha. Rodiny tak čelí závažnému zdravotnímu problému vzhledem k progresivní a velmi variabilní povaze onemocnění, nepříznivé prognóze a až na výjimky nedostupnosti léčby. V současné době stále nemáme k dispozici dostatečnou paletu metod k rozpoznání vzácných typů CDG a naše znalosti patofyziologie CDG jsou zatím omezené. Prvním cílem práce bylo optimalizovat metodu stanovení izoforem dolicholu a studovat je ve fyziologii a patologii. Druhým cílem práce bylo prozkoumat bioenergetický stav a celkový metabolismus u nejčastějšího typu CDG - poruchy fosfomanomutázy 2 (PMM2-CDG), au CDG způsobených defektem biosyntézy dolicholu. Pomocí optimalizované metody byla v populaci charakterizována distribuce izoforem dolicholu v moči. Profil izoforem dolicholu se mění s věkem, což naznačuje možné změny fyzikálních vlastností membrán během stárnutí v důsledku proporcionální změny izoforem... Available in a digital repository NRGL
Dědičné poruchy glykosylace a jejich dopad na buněčný a energetický metabolismus

Inherited disorders of glycosylation (CDG) are a large group of more than 160 types of metabolic disorders caused by genetic defects that lead to impaired glycan biosynthesis and modification. The ...

Rychtárová, Lucie
Univerzita Karlova, 2024

A novel structurally characterized haloacid dehalogenase superfamily phosphatase from Thermococcus thioreducens with diverse substrate specificity
HAVLÍČKOVÁ, Petra
2024 - English
This RNDr. thesis is focused on complex studies of a haloacid dehalogenase superfamily phosphatase member with an unknown substrate specificity, isolated from a hyperthermofilic archeon Thermococcus thioreducens. The HAD phosphatase, internally named as Tt82, was isolated, expressed and purified using standard techniques and the crystal structure was solved by X-ray crystallography method. The refined crystal structure displayed characteristic HAD superfamily elements, such as the HAD canonical fold with the HAD signature motifs in the active site. Further, possible substrates for the enzyme were proposed and examined by computational docking in the active site of the HAD phosphatase. The results of the docking studies served as a basis for an experimental measurement of Tt82 enzymatic activity against selected substrates at two different temperatures. HAD phosphatase Tt82 is a promising target for the biotechnological field, mainly for its wide substrate specificity and higher temperature optima. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
A novel structurally characterized haloacid dehalogenase superfamily phosphatase from Thermococcus thioreducens with diverse substrate specificity

This RNDr. thesis is focused on complex studies of a haloacid dehalogenase superfamily phosphatase member with an unknown substrate specificity, isolated from a hyperthermofilic archeon Thermococcus ...

HAVLÍČKOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Vliv kriminální minulosti na ukládání trestů
Košatka, Martin; Richter, Martin
2024 - English
158 The Role of Criminal History in Sentencing Theory and Practice Abstract While criminal history enhancements are ubiquitous, they are also a theoretically problematic practice. The distinction between retributive and utilitarian punishment theory was introduced, while typical approaches within these theories of punishment were described and subjected to critical analysis. None of these approaches was found to offer a complete and workable sentencing system. The hybrid theory of limiting retributivism was presented and suggested as a realistic and pragmatic approach. The approaches to sentencing repeat offenders were considered and mutually confronted. Neither the retributive nor the utilitarian approaches were found to be sufficient justifications for broad criminal history enhancements. Enhanced culpability and limiting retributivist models of criminal history enhancements were found theoretically unconvincing but usable in practice as approaches ensuring proportionality. Almost no evidence was found for a coherent justification for enhanced punishment for repeat offenders in Czechia. The legal framework was assessed as too vague and imprecise regarding criminal history enhancements. Policy suggestions based on Roberts and Frase's hybrid model were offered to achieve clearer limits of the criminal... 157 Role trestní minulosti při ukládání trestů v teorii a praxi Abstrakt Přestože přídatky za trestní minulost jsou běžné, představují zároveň z hlediska teorie problematickou praxi. V této práci byl zhodnocen rozdíl mezi retributivními a utilitárními teoriemi trestání, přičemž byly popsány obvyklé přístupy k trestání a tyto byly následně podrobeny kritickému rozboru. Bylo zjištěno, že žádný z těchto přístupů nenabízí ucelený a funkční systém trestání. Byla zde představena hybridní teorie omezujícího retributivismu a doporučena k použití v praxi, jakožto realistický a pragmatický přístup. V práci byly zváženy a navzájem konfrontovány různé přístupy k trestání recidivistů. Nebylo zjištěno, že by retributivní či utilitární přístupy dostatečně ospravedlňovaly plošné přídatky za trestní minulost. Modely přídatku za trestní minulost založené na teorii zvýšené míry zavinění nebo omezujícího retributivismu byly sice shledány z hlediska teorie nepřesvědčivými, avšak v praxi použitelnými jako přístupy zajišťující přiměřenost trestu. V České republice nebyly nalezeny téměř žádné náznaky promyšleného odůvodnění zpřísňování trestů recidivistům. Právní rámec byl ve vztahu k přídatkům za trestní minulost zhodnocen jako příliš vágní a nepřesný. Byly navrženy změny de lege ferenda vycházející z Robertsova a Fraseho... Keywords: teorie trestání; ukládání trestů; trestní minulost; kvantitativní kriminologie; punishment theories; sentencing; criminal history; quantitative criminology Available in a digital repository NRGL
Vliv kriminální minulosti na ukládání trestů

158 The Role of Criminal History in Sentencing Theory and Practice Abstract While criminal history enhancements are ubiquitous, they are also a theoretically problematic practice. The distinction ...

Košatka, Martin; Richter, Martin
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases