Number of found documents: 49
Published from to

Josef Redlich, liberární učenec v době krize
Koluch, Petr Vilém; Šedivý, Ivan
2022 - German
This thesis covers the personality of Josef Redlich, a university professor and a member of the House of Deputies of the Imperial Austro-Hungarian Council representing Moravia, who was appointed the Austrian Minister of Finance at difficult times. His extensive estate allows us to understand the Austrian society and follow its social transformation. The purpose of the research project focused on Josef Redlich is to provide a comprehensive analysis of social phenomena in the years 1848-1918, which led to the disintegration of the monarchy and the establishment of individual republican states. The thesis comprises three story lines. The first part of the thesis, conceived from the perspective of cultural history, seeks to find a link between the birth of the modernist movement and the rise and fall of the liberal regime in Austria- Hungary. It describes the rise of the bourgeois class, the Jewish patriarchy and the Redlichs, a South Moravian business family, together with the story of Josef Redlich. It also presents the relation of bourgeoisie to art and its role of the bearer of cultural and social transformation in the 19th century. Based on the study of the results of Austrian researchers and recognised personalities from the field of cultural history, the thesis aims to introduce social changes... Tato práce se zabývá osobností Josefa Redlicha, univerzitního profesora a poslance Poslanecké sněmovny Říšské rady Rakousko-Uherska zastupujícího Moravu, který byl v těžkých dobách jmenován rakouským ministrem financí. Jeho rozsáhlá pozůstalost umožňuje pochopit rakouskou společnost a sledovat její společenské proměny. Cílem výzkumného projektu zaměřeného na Josefa Redlicha je podat komplexní analýzu společenských jevů v letech 1848- 1918, které vedly k rozpadu monarchie a vzniku jednotlivých republikánských států. Práce se skládá ze tří dějových linií. První část práce, koncipovaná z pohledu kulturních dějin, se snaží najít souvislost mezi zrodem modernistického hnutí a vzestupem a pádem liberálního režimu v Rakousku-Uhersku. Popisuje vzestup měšťanské třídy, židovského patriarchátu a jihomoravské podnikatelské rodiny Redlichů spolu s příběhem Josefa Redlicha. Představuje také vztah měšťanstva k umění a jeho roli nositele kulturních a společenských proměn v 19. století. Na základě studia výsledků rakouských badatelů a uznávaných osobností z oblasti kulturních dějin si práce klade za cíl představit sociální změny probíhající v rakouské společnosti na konci 19. století. Druhá část práce se věnuje formování liberální mentality městských elit a analyzuje prvky Redlichova ústavního myšlení. Josef... Keywords: Josef Redlich; Josef Redlich Available in a digital repository NRGL
Josef Redlich, liberární učenec v době krize

This thesis covers the personality of Josef Redlich, a university professor and a member of the House of Deputies of the Imperial Austro-Hungarian Council representing Moravia, who was appointed the ...

Koluch, Petr Vilém; Šedivý, Ivan
Univerzita Karlova, 2022

Literární díla německy píšících autorů českého/slovenského původu a jejich využití ve výuce cizích jazyků, popřípadě hodinách literární výchovy
Eichenmann, Lukáš; Tvrdík, Milan; Bučková, Tamara
2020 - German
The thesis focuses on German language authors of Czech and Slovak origin, who emigrated to German speaking countries in the second half of the 20th century. It first aims to define the concept of migration literature, and then deals with individual authors, their biographies and works. Subsequently, the thesis analyses whether select literary works by these authors may or may not be used in teaching foreign languages and literature. Rigorózní práce se zaměřuje na německy píšící autory českého, resp. slovenského původu, kteří ve 2. polovině 20. století emigrovali do německy mluvící země. Po vymezení pojmu migrační literatura se práce zaměřuje na konkrétní autory, jejich biografii a tvorbu. Následně je pozornost soustředěna na možné využití vybraných literárních děl těchto autorů ve výuce cizích jazyků či výuce literatury. Keywords: Fremde; Fremdsprache; Heimat; Literaturdidaktik; Migrationsliteratur; Foreigner; foreign languages; homeland; literature didactics; migrant literature Available in a digital repository NRGL
Literární díla německy píšících autorů českého/slovenského původu a jejich využití ve výuce cizích jazyků, popřípadě hodinách literární výchovy

The thesis focuses on German language authors of Czech and Slovak origin, who emigrated to German speaking countries in the second half of the 20th century. It first aims to define the concept of ...

Eichenmann, Lukáš; Tvrdík, Milan; Bučková, Tamara
Univerzita Karlova, 2020

Lužickosrbské motivy ve vybraných umělých pohádkách současné literatury
Valášková, Tereza; Bučková, Tamara; Markvartová, Eva
2016 - German
TITLE Motifs of Sorbian Lusatia in contemporary literature focusing on the genre of modern fairy-tale AUTHOR Bc. Tereza Valášková DEPARTMENT Department of German Studies SUPERVISOR PhDr. Tamara Bučková, Ph.D ABSTRACT This master thesis deals with the motifs of Sorbian Lusatia in the selected modern fairy-tales in contemporary children's and young adult literature. The problem is explained on the basis of fifteen books by eight Sorbian writers and one German writer. The motifs of Sorbian Lusatia are sought in the Sorbian cultural history, mythology and folklore. This master thesis wants to prove, if motifs of Sorbian Lusatia are used in contemporary children's and young adult literature of the selected authors in the genre of modern fairy-tale. It demonstrates that the issues associated with the culture of this West Slavic minority are in contemporary, especially in Sorbian, but also German literature, a popular source of multicultural enrichment in Europe, which is threatened by monoculture. The methods include especially motif analysis, verification or falsification of the hypothesis, then interpretation and comparison. The work is constructed deductively and it focuses on the description of the issue. It was found that in the selected modern fairy-tales these following motifs occur: history of the Sorbian... NÁZEV Lužickosrbské motivy ve vybraných umělých pohádkách současné literatury AUTORKA Bc. Tereza Valášková KATEDRA Katedra germanistiky VEDOUCÍ PRÁCE PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. ABSTRAKT Předkládaná diplomová práce se zabývá lužickosrbskými motivy ve vybraných umělých pohádkách v současné literatuře pro děti a mládež. Problematika je zkoumána v patnácti titulech od současných osmi lužickosrbských autorů a jednoho německého spisovatele. Lužickosrbské motivy jsou rozděleny do tří oblastí - lužickosrbské kulturní dějiny, mytologie a folklor. Cílem práce je zjistit, zda a v jaké míře jsou lužickosrbské motivy v žánru umělé pohádky současné literatury pro děti a mládež aktuálním literárním zdrojem. Tímto má být doloženo, že témata spojená s kulturou této západoslovanské národnostní menšiny jsou v současné, zejména lužickosrbské, ale i německé literatuře vyhledávaným zdrojem multikulturního obohacení meziliterárních vztahů v Evropě, která je v současnosti ohrožena monokulturou. Jako metody jsou v práci využity zejména motivická analýza, dále verifikace a falzifikace pracovní hypotézy, částečně interpretace a komparace, přičemž je práce vystavěna deduktivně a zaměřena na deskripci dané problematiky. Bylo potvrzeno, že se ve vybraných umělých pohádkách vyskytují následující motivy: dějiny národnostní menšiny... Keywords: Současná literatura pro děti a mládež; umělá pohádka; Horní a Dolní Lužice; lužickosrbské kulturní dějiny; mytologie a folklor; Otfried Preußler; Jurij Brězan; Contemporary children's and young adult literature; modern fairy-tale; Upper and Lower Sorbian Lusatia; Sorbian cultural history; mythology and folklore; Otfried Preußler; Jurij Brězan Available in a digital repository NRGL
Lužickosrbské motivy ve vybraných umělých pohádkách současné literatury

TITLE Motifs of Sorbian Lusatia in contemporary literature focusing on the genre of modern fairy-tale AUTHOR Bc. Tereza Valášková DEPARTMENT Department of German Studies SUPERVISOR PhDr. Tamara ...

Valášková, Tereza; Bučková, Tamara; Markvartová, Eva
Univerzita Karlova, 2016

Lužickosrbské motivy ve vybraných umělých pohádkách současné literatury
Valášková, Tereza; Bučková, Tamara; Markvartová, Eva
2016 - German
TITLE Motifs of Sorbian Lusatia in contemporary literature focusing on the genre of modern fairy-tale AUTHOR Bc. Tereza Valášková DEPARTMENT Department of German Studies SUPERVISOR PhDr. Tamara Bučková, Ph.D ABSTRACT This master thesis deals with the motifs of Sorbian Lusatia in the selected modern fairy-tales in contemporary children's and young adult literature. The problem is explained on the basis of fifteen books by eight Sorbian writers and one German writer. The motifs of Sorbian Lusatia are sought in the Sorbian cultural history, mythology and folklore. This master thesis wants to prove, if motifs of Sorbian Lusatia are used in contemporary children's and young adult literature of the selected authors in the genre of modern fairy-tale. It demonstrates that the issues associated with the culture of this West Slavic minority are in contemporary, especially in Sorbian, but also German literature, a popular source of multicultural enrichment in Europe, which is threatened by monoculture. The methods include especially motif analysis, verification or falsification of the hypothesis, then interpretation and comparison. The work is constructed deductively and it focuses on the description of the issue. It was found that in the selected modern fairy-tales these following motifs occur: history of the Sorbian... NÁZEV Lužickosrbské motivy ve vybraných umělých pohádkách současné literatury AUTORKA Bc. Tereza Valášková KATEDRA Katedra germanistiky VEDOUCÍ PRÁCE PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. ABSTRAKT Předkládaná diplomová práce se zabývá lužickosrbskými motivy ve vybraných umělých pohádkách v současné literatuře pro děti a mládež. Problematika je zkoumána v patnácti titulech od současných osmi lužickosrbských autorů a jednoho německého spisovatele. Lužickosrbské motivy jsou rozděleny do tří oblastí - lužickosrbské kulturní dějiny, mytologie a folklor. Cílem práce je zjistit, zda a v jaké míře jsou lužickosrbské motivy v žánru umělé pohádky současné literatury pro děti a mládež aktuálním literárním zdrojem. Tímto má být doloženo, že témata spojená s kulturou této západoslovanské národnostní menšiny jsou v současné, zejména lužickosrbské, ale i německé literatuře vyhledávaným zdrojem multikulturního obohacení meziliterárních vztahů v Evropě, která je v současnosti ohrožena monokulturou. Jako metody jsou v práci využity zejména motivická analýza, dále verifikace a falzifikace pracovní hypotézy, částečně interpretace a komparace, přičemž je práce vystavěna deduktivně a zaměřena na deskripci dané problematiky. Bylo potvrzeno, že se ve vybraných umělých pohádkách vyskytují následující motivy: dějiny národnostní menšiny... Keywords: Současná literatura pro děti a mládež; umělá pohádka; Horní a Dolní Lužice; lužickosrbské kulturní dějiny; mytologie a folklor; Otfried Preußler; Jurij Brězan; Contemporary children's and young adult literature; modern fairy-tale; Upper and Lower Sorbian Lusatia; Sorbian cultural history; mythology and folklore; Otfried Preußler; Jurij Brězan Available in a digital repository NRGL
Lužickosrbské motivy ve vybraných umělých pohádkách současné literatury

TITLE Motifs of Sorbian Lusatia in contemporary literature focusing on the genre of modern fairy-tale AUTHOR Bc. Tereza Valášková DEPARTMENT Department of German Studies SUPERVISOR PhDr. Tamara ...

Valášková, Tereza; Bučková, Tamara; Markvartová, Eva
Univerzita Karlova, 2016

První kvítky vykvétaly: Pražská květobraní doby osvícenství a obrození
Jakubcová, Alena; Wögerbauer, Michael; Meise, Helga
2015 - German
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Tel.: (+420)221 619 111 http://www.ff.cuni.cz Jedná se o rigorózní práci, která je uznanou diplomovou či disertační prací. Děkujeme za pochopení. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Tel.: (+420)221 619 111 http://www.ff.cuni.cz Jedná se o rigorózní práci, která je uznanou diplomovou či disertační prací. Děkujeme za pochopení. Available in a digital repository NRGL
První kvítky vykvétaly: Pražská květobraní doby osvícenství a obrození

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Tel.: (+420)221 619 111 http://www.ff.cuni.cz Jedná se o rigorózní práci, která je uznanou ...

Jakubcová, Alena; Wögerbauer, Michael; Meise, Helga
Univerzita Karlova, 2015

První kvítky vykvétaly: Pražská květobraní doby osvícenství a obrození
Jakubcová, Alena; Wögerbauer, Michael; Meise, Helga
2015 - German
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Tel.: (+420)221 619 111 http://www.ff.cuni.cz Jedná se o rigorózní práci, která je uznanou diplomovou či disertační prací. Děkujeme za pochopení. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Tel.: (+420)221 619 111 http://www.ff.cuni.cz Jedná se o rigorózní práci, která je uznanou diplomovou či disertační prací. Děkujeme za pochopení. Available in a digital repository NRGL
První kvítky vykvétaly: Pražská květobraní doby osvícenství a obrození

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Tel.: (+420)221 619 111 http://www.ff.cuni.cz Jedná se o rigorózní práci, která je uznanou ...

Jakubcová, Alena; Wögerbauer, Michael; Meise, Helga
Univerzita Karlova, 2015

Motiv zakázané lásky v díle Roberta Musila
Hansl, Jiří; Glosíková, Viera; Bučková, Tamara
2013 - German
TITLE: The Motive of "Forbidden" Love in Work of Robert Musil SUMMARY: The thesis deals with the problems of adolescence of a young boarder in a boarding school. The objective of the thesis was to analyze the novel of Robert Musil "The Confusions of Young Törless" in context of behaviour models and the role of sensuality in the development of adolescent personality from the viewpoint of rational reasoning of own thinking processes. The analysis stresses the importance of the motive of young man's solitude, furthermore the motive of violence, the role of sensual cognition in adolescence as well as the role of these factors during determination of preferred relationships that might, however, come into contrast with the contemporary taboos and become "forbidden". "The Confusions" of the main character may so be structured and interpreted on several levels. KEYWORDS: Robert Musil, The Confusions of Young Törless, adolescence, sexuality, solitude, violence, visual cognition, love NÁZEV: Motiv "zakázané" lásky v díle Roberta Musila ABSTRAKT: Diplomová práce se zabývá problematikou dospívání mladého chovance v chlapeckém internátě. Cílem práce bylo analyzovat román Roberta Musila "Zmatky chovance Törlesse" v kontextu modelů chování a role smyslnosti ve vývoji dospívající osobnosti z hlediska rozumového zdůvodnění myšlenkových postupů. V analýze byl zdůrazněn motiv osamělosti mladého člověka, dále motiv násilí, role smyslové kognice při dospívání, jakož i role těchto faktorů při určování vztahových preferencí, které se však mohou dostat do rozporu s dobovou tabuizací a stávají se "zakázanými". "Zmatky" protagonisty tak lze strukturovat a interpretovat na několika úrovních. KLÍČOVÁ SLOVA Robert Musil, Zmatky chovance Törlesse, dospívání, sexualita, osamělost, násilí, zrakové vnímání, láska Keywords: Robert Musil; Zmatky chovance Törlesse; dospívání; sexualita; osamělost; násilí; zrakové vnímání; láska; Robert Musil; The Confusions of Young Törless; adolescence; sexuality; solitude; violence; visual cognition; love Available in a digital repository NRGL
Motiv zakázané lásky v díle Roberta Musila

TITLE: The Motive of "Forbidden" Love in Work of Robert Musil SUMMARY: The thesis deals with the problems of adolescence of a young boarder in a boarding school. The objective of the thesis was to ...

Hansl, Jiří; Glosíková, Viera; Bučková, Tamara
Univerzita Karlova, 2013

Motiv zakázané lásky v díle Roberta Musila
Hansl, Jiří; Glosíková, Viera; Bučková, Tamara
2013 - German
TITLE: The Motive of "Forbidden" Love in Work of Robert Musil SUMMARY: The thesis deals with the problems of adolescence of a young boarder in a boarding school. The objective of the thesis was to analyze the novel of Robert Musil "The Confusions of Young Törless" in context of behaviour models and the role of sensuality in the development of adolescent personality from the viewpoint of rational reasoning of own thinking processes. The analysis stresses the importance of the motive of young man's solitude, furthermore the motive of violence, the role of sensual cognition in adolescence as well as the role of these factors during determination of preferred relationships that might, however, come into contrast with the contemporary taboos and become "forbidden". "The Confusions" of the main character may so be structured and interpreted on several levels. KEYWORDS: Robert Musil, The Confusions of Young Törless, adolescence, sexuality, solitude, violence, visual cognition, love NÁZEV: Motiv "zakázané" lásky v díle Roberta Musila ABSTRAKT: Diplomová práce se zabývá problematikou dospívání mladého chovance v chlapeckém internátě. Cílem práce bylo analyzovat román Roberta Musila "Zmatky chovance Törlesse" v kontextu modelů chování a role smyslnosti ve vývoji dospívající osobnosti z hlediska rozumového zdůvodnění myšlenkových postupů. V analýze byl zdůrazněn motiv osamělosti mladého člověka, dále motiv násilí, role smyslové kognice při dospívání, jakož i role těchto faktorů při určování vztahových preferencí, které se však mohou dostat do rozporu s dobovou tabuizací a stávají se "zakázanými". "Zmatky" protagonisty tak lze strukturovat a interpretovat na několika úrovních. KLÍČOVÁ SLOVA Robert Musil, Zmatky chovance Törlesse, dospívání, sexualita, osamělost, násilí, zrakové vnímání, láska Keywords: Robert Musil; Zmatky chovance Törlesse; dospívání; sexualita; osamělost; násilí; zrakové vnímání; láska; Robert Musil; The Confusions of Young Törless; adolescence; sexuality; solitude; violence; visual cognition; love Available in a digital repository NRGL
Motiv zakázané lásky v díle Roberta Musila

TITLE: The Motive of "Forbidden" Love in Work of Robert Musil SUMMARY: The thesis deals with the problems of adolescence of a young boarder in a boarding school. The objective of the thesis was to ...

Hansl, Jiří; Glosíková, Viera; Bučková, Tamara
Univerzita Karlova, 2013

Hlasy přistěhovalců: Nerodilí mluvčí v současné rakouské literatuře na příkladě Radka Knappa a Dimitré Dineva
Mrhal, Jaromír; Hadwiger, Julia Nina Vanessa; Glosíková, Viera
2013 - German
SUMMARY: This thesis deals with the phenomenon of German migrant literature in the context of contemporary Austrian literature. The theoretical part is about general questions of the migrant literature in German-speaking countries - from the search of a suitable term to the dispute about its justification - and further there is a description of the specific situation in Austria. The second and the third part are dedicated to the presentation of two exponents of this sort of literature, the Pole Radek Knapp and the Bulgarian Dimitré Dinev. Based on the analysis of their two most important novels, Herrn Kukas Empfehlungen and Engelszungen, the presence of themes and motifs referring to their origin or migrant experience was confirmed. Nevertheless, as the comparison with their complete works shows, these themes and motifs are definitely not the exclusive ones. Tato práce se zabývá fenoménem německy psané migrantské literatury v kontextu současné literatury rakouské. V teoretické části je zpracována obecná problematika migrantské literatury v německy mluvících zemích - od hledání vhodného pojmu po spor o jeho opodstatnění - a dále je zde popsána specifická situace v Rakousku. Druhá a třetí část jsou věnovány představení dvou zástupců této literatury, Poláka Radka Knappa a Bulhara Dimitré Dineva. Na základě analýzy jejich dvou nejdůležitějších románů, Herrn Kukas Empfehlungen a Engelszungen, byla potvrzena přítomnost témat a motivů odkazujících na jejich původ, resp. migrační zkušenost. Ze srovnání s jejich souborným dílem však vyplynulo, že se rozhodně nejedná o témata a motivy výhradní. Keywords: současná rakouská literatura; migrantská literatura; Radek Knapp; Dimitré Dinev; contemporary Austrian literature; migrant literature; Radek Knapp; Dimitré Dinev Available in a digital repository NRGL
Hlasy přistěhovalců: Nerodilí mluvčí v současné rakouské literatuře na příkladě Radka Knappa a Dimitré Dineva

SUMMARY: This thesis deals with the phenomenon of German migrant literature in the context of contemporary Austrian literature. The theoretical part is about general questions of the migrant ...

Mrhal, Jaromír; Hadwiger, Julia Nina Vanessa; Glosíková, Viera
Univerzita Karlova, 2013

Hlasy přistěhovalců: Nerodilí mluvčí v současné rakouské literatuře na příkladě Radka Knappa a Dimitré Dineva
Mrhal, Jaromír; Hadwiger, Julia Nina Vanessa; Glosíková, Viera
2013 - German
SUMMARY: This thesis deals with the phenomenon of German migrant literature in the context of contemporary Austrian literature. The theoretical part is about general questions of the migrant literature in German-speaking countries - from the search of a suitable term to the dispute about its justification - and further there is a description of the specific situation in Austria. The second and the third part are dedicated to the presentation of two exponents of this sort of literature, the Pole Radek Knapp and the Bulgarian Dimitré Dinev. Based on the analysis of their two most important novels, Herrn Kukas Empfehlungen and Engelszungen, the presence of themes and motifs referring to their origin or migrant experience was confirmed. Nevertheless, as the comparison with their complete works shows, these themes and motifs are definitely not the exclusive ones. Tato práce se zabývá fenoménem německy psané migrantské literatury v kontextu současné literatury rakouské. V teoretické části je zpracována obecná problematika migrantské literatury v německy mluvících zemích - od hledání vhodného pojmu po spor o jeho opodstatnění - a dále je zde popsána specifická situace v Rakousku. Druhá a třetí část jsou věnovány představení dvou zástupců této literatury, Poláka Radka Knappa a Bulhara Dimitré Dineva. Na základě analýzy jejich dvou nejdůležitějších románů, Herrn Kukas Empfehlungen a Engelszungen, byla potvrzena přítomnost témat a motivů odkazujících na jejich původ, resp. migrační zkušenost. Ze srovnání s jejich souborným dílem však vyplynulo, že se rozhodně nejedná o témata a motivy výhradní. Keywords: současná rakouská literatura; migrantská literatura; Radek Knapp; Dimitré Dinev; contemporary Austrian literature; migrant literature; Radek Knapp; Dimitré Dinev Available in a digital repository NRGL
Hlasy přistěhovalců: Nerodilí mluvčí v současné rakouské literatuře na příkladě Radka Knappa a Dimitré Dineva

SUMMARY: This thesis deals with the phenomenon of German migrant literature in the context of contemporary Austrian literature. The theoretical part is about general questions of the migrant ...

Mrhal, Jaromír; Hadwiger, Julia Nina Vanessa; Glosíková, Viera
Univerzita Karlova, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases