Number of found documents: 13
Published from to

Historie nebo fikce? Problematika hybridních útvarů: román HHhH Laurenta Bineta
Soukup, Jan; Šuman, Záviš
2022 - French
The diploma thesis concerns the questions of hybrid literature, especially the novel HHhH by Laurent Binet. Even though history and fiction can impact and enrich each other, their relationship is quite problematic. Therefore philosophers, historians and literary critics are trying to answer the questions of how to write (about) history. Laurent Binet tackles this in his novel HHhH, in which two storylines keep alternating. In the first one narrator constantly addresses the reader, expressing his doubts if it is even possible to give a faithful account of an historical event. In the second storyline he portrays the events that led to the assassination of deputy Reich Protector of the Bohemia and Moravia Reinhard Heydrich. The goal of the thesis is to analyse the relationship between history and fiction, as this relationship has during the 20th century undergone rapid changes, which are also apparent in the analysed text. The thesis is divided in two parts. The first, which serves as a theoretical base for the subsequent analysis of HHhH, depicts the historiographical approaches, which have changed and evolved significantly in the 20th century. The second part tracks the reflections of the particular historiographical approaches in HHhH and examines, which conclusions has the author reached in his... Tato diplomová práce se zabývá problematikou hybridních útvarů, zvláště románem HHhH Laurenta Bineta. Přestože se historie i fikce navzájem ovlivňují a obohacují, jejich vztah je značně problematický. I proto se filosofové, historici i literární kritici snaží nalézt odpověď na otázku, jak psát (o) historii. Touto otázkou se zabývá také Laurent Binet ve svém románu HHhH, ve kterém se střídají dvě dějové linie. V první se vypravěč neustále obrací na čtenáře, se kterým sdílí své pochyby o možnosti jakkoli věrně pojednat o historické události. Ve druhé linii líčí události, které vedly mj. k atentátu na zastupujícího říšského protektora Protektorátu Čechy a Morava, Reinharda Heydricha. Cílem práce je pojednat o vztahu mezi historií a fikcí, jelikož tento vztah během 20. století prošel překotnými změnami, které jsou patrné i v analyzovaném textu. Práce je rozdělena do dvou oddílů. První, který slouží jako teoretický podklad pro následnou analýzu HHhH, pojednává o historiografických přístupech, které se ve 20. století významně měnily a vyvíjely. Druhý oddíl sleduje odraz jednotlivých historiografických přístupů v HHhH a zkoumá, k jakým úsudkům došel autor románu ve snaze nalézt odpověď nejen na otázku, jak psát (o) historii v postmoderní době, ale také kudy vede hranice (pokud nějaká ještě existuje) mezi... Keywords: Laurent Binet|HHhH|histoire|fiction|postmodernisme|méta-narration|méta-textualité|écriture hybride; Laurent Binet|HHhH|history|fiction|postmodernism|metanarration|metatextuality|hybrid text Available in a digital repository NRGL
Historie nebo fikce? Problematika hybridních útvarů: román HHhH Laurenta Bineta

The diploma thesis concerns the questions of hybrid literature, especially the novel HHhH by Laurent Binet. Even though history and fiction can impact and enrich each other, their relationship is ...

Soukup, Jan; Šuman, Záviš
Univerzita Karlova, 2022

Vokalická délka: srovnání českého a francouzského vokalického systému z hlediska fonetického a fonologického. Kontrastivní studie s pedagogickým zaměřením
Suková Vychopňová, Kateřina
2015 - French
TITLE: Vowel Lenght: Comparison of Czech and French Vowel Systems from the Phonetic and Phonological Point of View. A Pedagogically Focused Contrastive Study. AUTHOR: Kateřina Vychopňová DEPARTMENT: Department of French Language and Literature SUPERVISOR: prof. PhDr. Marie DOHALSKÁ, DrSc./ prof. Philippe MARTIN The thesis, one of the French-Czech contrastive studies, deals with the issue of vowel length in Czech and French language. The first part of the thesis, which was intentionally written for a potential pedagogic use, introduces the comparison of the main phonetic and phonological characteristics of both languages, their typology considering vowels length and its development through the history of these languages. The second part, experimental, brings the description and results of several attempts which observe whether the French native speakers learning Czech respect the length of Czech vowels, further the influence of following consonants, final and initial stress and also the type of a syllable on the length of French vowels, both in the production of French native speakers and Czech native speakers learning French. The results prove that articulatory habits which both groups of speakers use in their mother tongue have a significant influence on the production of the acquired language. In... NÁZEV: Vokalická délka: srovnání českého a francouzského vokalického systému z hlediska fonetického a fonologického. Kontrastivní studie s pedagogickým zaměřením AUTOR: Kateřina Vychopňová KATEDRA: Katedra francouzského jazyka a literatury ŠKOLITEL: prof. PhDr. Marie DOHALSKÁ, DrSc. / prof. Philippe MARTIN Dizertační práce, jedna z francouzsko-českých kontrastivních studií, se zabývá problematikou vokalické délky v českém a francouzském jazyce. První část práce, jež byla vytvořena se záměrem možného pedagogického využití, představuje srovnání hlavních fonetických a fonologických charakteristik obou jazyků, jejich typologii z hlediska vokalické délky a její vývoj napříč historií obou jazyků. Druhá část, experimentální, přináší popis a výsledky několika pokusů, jež sledují, zda francouzští mluvčí, učící se češtině, respektují délku českých samohlásek, dále pak vliv následujících konsonantů, finálního a iniciálního přízvuku, jakožto i typu slabiky na délku samohlásek francouzských, a to jak v produkci francouzských rodilých mluvčích, tak českých mluvčích učících se francouzštině. Výsledky potvrzují, že artikulační návyky, jež používají obě skupiny mluvčích v jazyce mateřském, mají značný vliv na produkci jazyka osvojovaného. Ve třetí části jsou představeny výsledky analýz učebních souborů... Keywords: délka vokálů; přízvuk; rytmus; fonetika ve výuce francouzštiny a češtiny jakožto jazyků cizích; učení se; výuka cizích jazyků; the length of vowels; stress; rhythm; phonetics in French and Czech language teaching as foreign languages; learning; teaching foreign languages Available in a digital repository NRGL
Vokalická délka: srovnání českého a francouzského vokalického systému z hlediska fonetického a fonologického. Kontrastivní studie s pedagogickým zaměřením

TITLE: Vowel Lenght: Comparison of Czech and French Vowel Systems from the Phonetic and Phonological Point of View. A Pedagogically Focused Contrastive Study. AUTHOR: Kateřina Vychopňová DEPARTMENT: ...

Suková Vychopňová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2015

Vokalická délka: srovnání českého a francouzského vokalického systému z hlediska fonetického a fonologického. Kontrastivní studie s pedagogickým zaměřením
Suková Vychopňová, Kateřina
2015 - French
TITLE: Vowel Lenght: Comparison of Czech and French Vowel Systems from the Phonetic and Phonological Point of View. A Pedagogically Focused Contrastive Study. AUTHOR: Kateřina Vychopňová DEPARTMENT: Department of French Language and Literature SUPERVISOR: prof. PhDr. Marie DOHALSKÁ, DrSc./ prof. Philippe MARTIN The thesis, one of the French-Czech contrastive studies, deals with the issue of vowel length in Czech and French language. The first part of the thesis, which was intentionally written for a potential pedagogic use, introduces the comparison of the main phonetic and phonological characteristics of both languages, their typology considering vowels length and its development through the history of these languages. The second part, experimental, brings the description and results of several attempts which observe whether the French native speakers learning Czech respect the length of Czech vowels, further the influence of following consonants, final and initial stress and also the type of a syllable on the length of French vowels, both in the production of French native speakers and Czech native speakers learning French. The results prove that articulatory habits which both groups of speakers use in their mother tongue have a significant influence on the production of the acquired language. In... NÁZEV: Vokalická délka: srovnání českého a francouzského vokalického systému z hlediska fonetického a fonologického. Kontrastivní studie s pedagogickým zaměřením AUTOR: Kateřina Vychopňová KATEDRA: Katedra francouzského jazyka a literatury ŠKOLITEL: prof. PhDr. Marie DOHALSKÁ, DrSc. / prof. Philippe MARTIN Dizertační práce, jedna z francouzsko-českých kontrastivních studií, se zabývá problematikou vokalické délky v českém a francouzském jazyce. První část práce, jež byla vytvořena se záměrem možného pedagogického využití, představuje srovnání hlavních fonetických a fonologických charakteristik obou jazyků, jejich typologii z hlediska vokalické délky a její vývoj napříč historií obou jazyků. Druhá část, experimentální, přináší popis a výsledky několika pokusů, jež sledují, zda francouzští mluvčí, učící se češtině, respektují délku českých samohlásek, dále pak vliv následujících konsonantů, finálního a iniciálního přízvuku, jakožto i typu slabiky na délku samohlásek francouzských, a to jak v produkci francouzských rodilých mluvčích, tak českých mluvčích učících se francouzštině. Výsledky potvrzují, že artikulační návyky, jež používají obě skupiny mluvčích v jazyce mateřském, mají značný vliv na produkci jazyka osvojovaného. Ve třetí části jsou představeny výsledky analýz učebních souborů... Keywords: délka vokálů; přízvuk; rytmus; fonetika ve výuce francouzštiny a češtiny jakožto jazyků cizích; učení se; výuka cizích jazyků; the length of vowels; stress; rhythm; phonetics in French and Czech language teaching as foreign languages; learning; teaching foreign languages Available in a digital repository NRGL
Vokalická délka: srovnání českého a francouzského vokalického systému z hlediska fonetického a fonologického. Kontrastivní studie s pedagogickým zaměřením

TITLE: Vowel Lenght: Comparison of Czech and French Vowel Systems from the Phonetic and Phonological Point of View. A Pedagogically Focused Contrastive Study. AUTHOR: Kateřina Vychopňová DEPARTMENT: ...

Suková Vychopňová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2015

Studium elektromagnetických emisí pozorovaných družicí DEMETER
Píša, David
2013 - French
David PÍŠA Study of electromagnetic emissions recorded by the DEMETER satellite Abstract : This thesis presents results based on wave measurements performed by the DEMETER space- craft. This French spacecraft was operating between 2004 and 2010 at the altitude of ∼660 km. We focus on measurements of the electromagnetic waves and plasma density in the vicinity of imminent earthquakes. In the first part, we present a study of plasma density variations in the vicinity of a very powerful earthquake in Chile (Mw 8.8) which occurred on February 27, 2010. Data recorded before the main shock along orbits close to the future epicenter showed increasing plasma den- sities. A statistical analysis using 4 years of data to monitor density variations under similar conditions has been performed. This study shows that a large increase of the plasma density is very uncommon at this location. In the second part, a statistical study (∼6.5 years) of variations of VLF wave intensity is shown. We have analyzed all available data measured close (in time and space) to large earth- quakes (M≥5). Data related to more than 12000 earthquakes have been compared with an unperturbed background distribution. We confirm the previously reported results of a statis- tically significant decrease of the wave intensity at frequencies of about... David PÍŠA Studium elektromagnetických emisí pozorovaných družicí DEMETER Abstract : Výsledky této práce jsou založené na pozorování družice DEMETER. Mise tohoto francouzského satelitu se uskutečnila mezi lety 2004 a 2010 na nízké orbitě ve výšce ∼660 km. V naší práci jsme se zaměřili na měření elektromagnetický vln a variací hustot plazmatu, které byly pozorovány před následnými zemětřeseními. V první části práce prezentujeme výsledky studie variací hustot plazmatu v blízkosti silného zemětřesení v Chile (Mw 8.8), které postihlo dne 27. února 2010. Variace hustot pozorované před hlavním otřesem v blízkosti epicentra ukázaly nárůst hustoty ionosférického plazmatu. V druhém kroku této studie jsme provedli pozorování pro 4 roky dat, kdy jsme sledovali variace hustot při podobných podmínkách měření. Z této analýzy je vidět, že takto velký nárůst hustot ionosférického plazmatu je velmi výjimečný pro danou lokaci a roční období. Druhá část práce se zabývá statistickou studií (∼6,5 let) variací vlnové intenzity v pásmu VLF. Provedli jsme analýzu všech dostupných dat měřených v blízkosti téměř 12000 silných zemětřesení (M≥5). Tato data byla porovnána s distribucí variací intenzit elektromagnetických... Available in a digital repository NRGL
Studium elektromagnetických emisí pozorovaných družicí DEMETER

David PÍŠA Study of electromagnetic emissions recorded by the DEMETER satellite Abstract : This thesis presents results based on wave measurements performed by the DEMETER space- craft. This French ...

Píša, David
Univerzita Karlova, 2013

Studium elektromagnetických emisí pozorovaných družicí DEMETER
Píša, David
2013 - French
David PÍŠA Study of electromagnetic emissions recorded by the DEMETER satellite Abstract : This thesis presents results based on wave measurements performed by the DEMETER space- craft. This French spacecraft was operating between 2004 and 2010 at the altitude of ∼660 km. We focus on measurements of the electromagnetic waves and plasma density in the vicinity of imminent earthquakes. In the first part, we present a study of plasma density variations in the vicinity of a very powerful earthquake in Chile (Mw 8.8) which occurred on February 27, 2010. Data recorded before the main shock along orbits close to the future epicenter showed increasing plasma den- sities. A statistical analysis using 4 years of data to monitor density variations under similar conditions has been performed. This study shows that a large increase of the plasma density is very uncommon at this location. In the second part, a statistical study (∼6.5 years) of variations of VLF wave intensity is shown. We have analyzed all available data measured close (in time and space) to large earth- quakes (M≥5). Data related to more than 12000 earthquakes have been compared with an unperturbed background distribution. We confirm the previously reported results of a statis- tically significant decrease of the wave intensity at frequencies of about... David PÍŠA Studium elektromagnetických emisí pozorovaných družicí DEMETER Abstract : Výsledky této práce jsou založené na pozorování družice DEMETER. Mise tohoto francouzského satelitu se uskutečnila mezi lety 2004 a 2010 na nízké orbitě ve výšce ∼660 km. V naší práci jsme se zaměřili na měření elektromagnetický vln a variací hustot plazmatu, které byly pozorovány před následnými zemětřeseními. V první části práce prezentujeme výsledky studie variací hustot plazmatu v blízkosti silného zemětřesení v Chile (Mw 8.8), které postihlo dne 27. února 2010. Variace hustot pozorované před hlavním otřesem v blízkosti epicentra ukázaly nárůst hustoty ionosférického plazmatu. V druhém kroku této studie jsme provedli pozorování pro 4 roky dat, kdy jsme sledovali variace hustot při podobných podmínkách měření. Z této analýzy je vidět, že takto velký nárůst hustot ionosférického plazmatu je velmi výjimečný pro danou lokaci a roční období. Druhá část práce se zabývá statistickou studií (∼6,5 let) variací vlnové intenzity v pásmu VLF. Provedli jsme analýzu všech dostupných dat měřených v blízkosti téměř 12000 silných zemětřesení (M≥5). Tato data byla porovnána s distribucí variací intenzit elektromagnetických... Available in a digital repository NRGL
Studium elektromagnetických emisí pozorovaných družicí DEMETER

David PÍŠA Study of electromagnetic emissions recorded by the DEMETER satellite Abstract : This thesis presents results based on wave measurements performed by the DEMETER space- craft. This French ...

Píša, David
Univerzita Karlova, 2013

Produkce a percepce schwa (E caduc) ve francouzštině a v češtině. Srovnávací studie s pedagogickou aplikací
Nováková, Sylva; Bořek - Dohalská, Marie; Radimská, Jitka; Wioland, Francois
2012 - French
This thesis is a French-Czech contrastive study which deals with schwa (mute E) in the two languages. It is conducted in a pedagogical perspective. After comparing the principal phonetic/phonological characteristics of the two languages, the topic of the theoretical part is schwa in spoken French. One of the chapters concerns the treatment of mute E in French songs and its treatment in poetry. The second part consists in an experimental study ; it contains the description and the results of three experiments concerning the two languages. The acoustic realization of schwa (or a "schwa-like" vocalic segment) is observed through production tasks and perception tests of syllabicity in French and Czech words. The acoustic analyses seem to support the well-known hypotheses that it is not just the effect of the phonological cribble, but also a mental representation of the graphical form that is operating in the process of the perception of a foreign language. Furthermore, the representation of the graphical form seems to play a role for French listeners when hearing their own language. The articulatory habits of native speakers can considerably influence not only the production of a foreign language being studied, but also its perception. In the case of our first two perception tests the French listeners were... Tato dizertační práce je francouzsko-českou kontrastivní studií zkoumající schwa (fr. E caduc) v obou jazycích. Po srovnání foneticko-fonologických vlastností obou jazyků představuje první, teoretická, část fenomén schwa v mluvené francouzštině. Jedna kapitola je věnována E caduc ve francouzštině zpívané a v poezii. Druhá část, experimentální, přináší popis a výsledky tří pokusů týkajících se obou jazyků. Hláska [] zde byla sledována prostřednictvím testů zaměřených na percepci a produkci slabičných struktur francouzských a českých slov. Provedené akustické analýzy se zdají být potvrzením dříve uvedených hypotéz, podle nichž v procesu percepce cizího jazyka hraje roli nejen tzv. fonologické síto, ale i mentální obraz grafického záznamu řeči; v případě Francouzů, kteří se do pokusů zapojili, je do určité míry ovlivněna i percepce jazyka vlastního. Nejen na produkci, ale i na percepci osvojovaného jazyka mají zřejmě značný dopad artikulační návyky používané v jazyce mateřském. Dodejme, že v případě prvních dvou percepčních testů frankofonní posluchače pravděpodobně mátl vokalický charakter českých souhlásek [r] a [l] v pozici slabičného jádra. Poslední část přináší několik návrhů aplikace provedeného výzkumu na výuku francouzštiny nebo češtiny jako cizího jazyka. Available in a digital repository NRGL
Produkce a percepce schwa (E caduc) ve francouzštině a v češtině. Srovnávací studie s pedagogickou aplikací

This thesis is a French-Czech contrastive study which deals with schwa (mute E) in the two languages. It is conducted in a pedagogical perspective. After comparing the principal phonetic/phonological ...

Nováková, Sylva; Bořek - Dohalská, Marie; Radimská, Jitka; Wioland, Francois
Univerzita Karlova, 2012

Studium fázového přechodu ferroelektirického-ferroelastického KD2PO4 tvaru fázového rozhranní v závislosti na gradientu teploty
Kvítek, Zdeněk; Valvoda, Václav
2010 - French
Etude de la transition ferroelectrique-ferroelastique du KD2PO4 forme du front de phase en fonction du gradient thermique The thesis explores complex process of first order transition of KD2PO4 crystal from tetragonal phase to ferroelectric - ferroelastic orthorhombic phase and back at temperature 209 K. The experimental set up of nitrogeneous cryostat allowes temperature and temperature gradient variations during simultaneous three axes optical sample observations, dielectric measurements. The discontinous change of order parameters especially strain uzz along tetragonal-feroelectric axis is important for form of phase front, which tents to be perpendicular to tetragonal axis z. To the contrary, if external electric field along tetragonal ferrolectric axis is applied, phase front tents to be parallel to applied electric field. Coupled strain shear and electric polarisition of orthorhombic low symetry phase are compensated by domain structure. The observed flat and zigzag shapes of phase front under different experimental conditions are explained. It is shown that the resulting shape which is often of a zigzag form for temperature gradient perpendicular to ferroelectric axis follows from the competition between the free energy induced by the gradient, the elastic-strain energy caused by lattice misfits... Studium fázového přechodu ferroelektirického-ferroelastického KD2PO4 tvaru fázového rozhranní v závislosti na gradientu teploty Doktorská práce se zaměřuje na kompexní proces fázového přechodu 1. druhu v krystalu KD2PO4 z tetragonální fáze do ferroelektrické-ferroelastické ortorombické a zpět při teplotě 209 K. Experimentální uspořádání dusíkového kryostatu umožňovalo měnit teplotu a teplotní gradient během současného optického pozorování vzorku, dielektrického měření. Skoková změna parametru uspořádání, zvláště deformace uzz podél tetragonální-ferroelektrické osy je důležitá pro tvar fázového rozhraní, které se snaží být kolmé k tetragonální ose z. Naopak, pokud je aplikováno vnější elektrické pole podél tetragonální feroelektrické osy , fázové rozhraní se snaží být paralelení s aplikovaným elektrickým polem. Vázaný střih a elektrická polarizace v ortorombické fázi s nižší symetrií jsou kompenzovány doménovou strukturou. Jsou vysvětleny pozorované rovinné či zalomené tvary fázového rozhranní v rozdílných expetrimentálních situacích. Je ukázáno, že výsledný tvar rozhraní, který je často zalomený pro teplotní gradient kolmý k ferroleketrické ose minimalizuje volnou energii vyvolanou teplotním gradientem, elastickou energii vyvolanou rozdílnou velikostí mřížek v obou fázích a plošnou energii rozhranní.... Available in a digital repository NRGL
Studium fázového přechodu ferroelektirického-ferroelastického KD2PO4 tvaru fázového rozhranní v závislosti na gradientu teploty

Etude de la transition ferroelectrique-ferroelastique du KD2PO4 forme du front de phase en fonction du gradient thermique The thesis explores complex process of first order transition of KD2PO4 ...

Kvítek, Zdeněk; Valvoda, Václav
Univerzita Karlova, 2010

Studium fázového přechodu ferroelektirického-ferroelastického KD2PO4 tvaru fázového rozhranní v závislosti na gradientu teploty
Kvítek, Zdeněk; Valvoda, Václav
2010 - French
Etude de la transition ferroelectrique-ferroelastique du KD2PO4 forme du front de phase en fonction du gradient thermique The thesis explores complex process of first order transition of KD2PO4 crystal from tetragonal phase to ferroelectric - ferroelastic orthorhombic phase and back at temperature 209 K. The experimental set up of nitrogeneous cryostat allowes temperature and temperature gradient variations during simultaneous three axes optical sample observations, dielectric measurements. The discontinous change of order parameters especially strain uzz along tetragonal-feroelectric axis is important for form of phase front, which tents to be perpendicular to tetragonal axis z. To the contrary, if external electric field along tetragonal ferrolectric axis is applied, phase front tents to be parallel to applied electric field. Coupled strain shear and electric polarisition of orthorhombic low symetry phase are compensated by domain structure. The observed flat and zigzag shapes of phase front under different experimental conditions are explained. It is shown that the resulting shape which is often of a zigzag form for temperature gradient perpendicular to ferroelectric axis follows from the competition between the free energy induced by the gradient, the elastic-strain energy caused by lattice misfits... Studium fázového přechodu ferroelektirického-ferroelastického KD2PO4 tvaru fázového rozhranní v závislosti na gradientu teploty Doktorská práce se zaměřuje na kompexní proces fázového přechodu 1. druhu v krystalu KD2PO4 z tetragonální fáze do ferroelektrické-ferroelastické ortorombické a zpět při teplotě 209 K. Experimentální uspořádání dusíkového kryostatu umožňovalo měnit teplotu a teplotní gradient během současného optického pozorování vzorku, dielektrického měření. Skoková změna parametru uspořádání, zvláště deformace uzz podél tetragonální-ferroelektrické osy je důležitá pro tvar fázového rozhraní, které se snaží být kolmé k tetragonální ose z. Naopak, pokud je aplikováno vnější elektrické pole podél tetragonální feroelektrické osy , fázové rozhraní se snaží být paralelení s aplikovaným elektrickým polem. Vázaný střih a elektrická polarizace v ortorombické fázi s nižší symetrií jsou kompenzovány doménovou strukturou. Jsou vysvětleny pozorované rovinné či zalomené tvary fázového rozhranní v rozdílných expetrimentálních situacích. Je ukázáno, že výsledný tvar rozhraní, který je často zalomený pro teplotní gradient kolmý k ferroleketrické ose minimalizuje volnou energii vyvolanou teplotním gradientem, elastickou energii vyvolanou rozdílnou velikostí mřížek v obou fázích a plošnou energii rozhranní.... Available in a digital repository NRGL
Studium fázového přechodu ferroelektirického-ferroelastického KD2PO4 tvaru fázového rozhranní v závislosti na gradientu teploty

Etude de la transition ferroelectrique-ferroelastique du KD2PO4 forme du front de phase en fonction du gradient thermique The thesis explores complex process of first order transition of KD2PO4 ...

Kvítek, Zdeněk; Valvoda, Václav
Univerzita Karlova, 2010

Grammar in textbooks of French as a foreign language for teenagers and adult learners
Vít, Radek; Fenclová, Marie; Vacková, Alena
2007 - French
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 tel.: +420 221 900 111 www.pedf.cuni.cz IČ 00216208 DIČ CZ00216208 Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html a čl. 1 Opatření děkana 17/2010 se z časového hlediska závěrečné práce dělí do tří skupin: a. "nové práce", tj. práce odevzdávané k obhajobě počínaje 29. 9. 2010, b. "starší práce", tj. práce odevzdané k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010, c. "práce před rokem 2006", tj. práce odevzdané k obhajobě před 1. 1. 2006. V tomto případě jde o "starší práci" odevzdanou k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010. Omlouváme se, ale dokument není k dispozici. Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 tel.: +420 221 900 111 www.pedf.cuni.cz IČ 00216208 DIČ CZ00216208 Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html a čl. 1 Opatření děkana 17/2010 se z časového hlediska závěrečné práce dělí do tří skupin: a. "nové práce", tj. práce odevzdávané k obhajobě počínaje 29. 9. 2010, b. "starší práce", tj. práce odevzdané k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010, c. "práce před rokem 2006", tj. práce odevzdané k obhajobě před 1. 1. 2006. V tomto případě jde o "starší práci" odevzdanou k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010. Omlouváme se, ale dokument není k dispozici. Available in a digital repository NRGL
Grammar in textbooks of French as a foreign language for teenagers and adult learners

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 tel.: +420 221 900 111 www.pedf.cuni.cz IČ 00216208 DIČ CZ00216208 Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací ...

Vít, Radek; Fenclová, Marie; Vacková, Alena
Univerzita Karlova, 2007

Handicap ve světle resilience
Iblová, Petra; Šturma, Jaroslav; Šulová, Lenka
2006 - French
Resilience je neopominutelmi zivotni realita, vsudypritomna v Bibli, v pohadkach a legendach vsech kultur. Ve francouzské psychologii se jedna o velmi aktualni a diskutovanou problematiku v poslednich sedmi letech. V anglosaském svete je znama o neco déle. V Ceské republice zustava resilience okrajovym tématem, predevsim z duvodu jazykové hariéry pramenu. Profesor Matejcek uvedl v roce 1998 tento koncept do ceské psychologie kratkym clankem v psychologickém casopise ,Ceskoslovenska psychologie", rocnik XLII, cislo 2, 1998, s. 97-105. Resilienci bychom mohli definovat spolecne s M. Rutterem jako:Zto : « Resilience je fenomén, ktery se objevuje u mladych jedincu, vyvijejicich se zdarne i pres to, ie proiili takovy stres, ktery pro beznou populaci pfedstavuje zavainé riziko negativnich dusledku. » v nasi rigor6zni praci bychom chteli prestavit tento koncept, jeho historii, definice a nektera prakticka vyuziti. Zamerili jsme se predevsim na studii resilience jedincu s pohybovym postizenim nasledkem urazu nebo nemoci. Teoricka cast rigor6zni prace ma za ukol predstavit historické pozadi a teoretické zaklady konceptu resilience, ospravedlnit zarazeni urazu a nemoci mezi zatezové situace a popsat mechanismy vyrovnavani se s temito situacemi. Dale se zabyva definicemi handicapu a podrobne se venuje psychologii... Available in a digital repository NRGL
Handicap ve světle resilience

Resilience je neopominutelmi zivotni realita, vsudypritomna v Bibli, v pohadkach a legendach vsech kultur. Ve francouzské psychologii se jedna o velmi aktualni a diskutovanou problematiku v poslednich ...

Iblová, Petra; Šturma, Jaroslav; Šulová, Lenka
Univerzita Karlova, 2006

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases