Number of found documents: 220
Published from to

SMV-2018-01: Reliéfní struktury na principu difraktivní optiky
Horáček, Miroslav; Kolařík, Vladimír; Matějka, Milan; Krátký, Stanislav; Chlumská, Jana; Meluzín, Petr; Král, Stanislav
2018 - Czech
Výzkum a vývoj v oblasti fyzikální realizace grafických a optických struktur na principu difraktivní optiky prostředky elektronové litografie v záznamovém materiálu neseném křemíkovou nebo skleněnou deskou. Výzkum zahrnuje analýzu grafického resp. optického motivu, výzkum a aplikaci reliéfních struktur realizujících požadované grafické resp. optické vlastnosti, výzkum a modelování možností fyzikální realizace reliéfních struktur, vypracování a analýzu technologie realizace reliéfní struktury s ohledem na limity současných vědeckých přístrojů, ověření teoretických úvah expozicí vzorku reliéfní struktury. Research and development in the field of physical realization of graphic and optical structures based on the principle of diffractive optics by means of electron beam lithography in a recording material supported by a silicon or glass board. The research covers the analysis of the graphical or optical motive, research and application of relief structures implementing the required graphic and optical properties, research and modeling of the physical possibilities of implementation of relief structures, preparation and analysis of technology of implementation of relief structures with regard to the limits of current scientific instruments, verification of theoretical considerations by means of relief structure sample exposure. Keywords: diffractive optical structures; relief structure; e-beam lithography Available at various institutes of the ASCR
SMV-2018-01: Reliéfní struktury na principu difraktivní optiky

Výzkum a vývoj v oblasti fyzikální realizace grafických a optických struktur na principu difraktivní optiky prostředky elektronové litografie v záznamovém materiálu neseném křemíkovou nebo skleněnou ...

Horáček, Miroslav; Kolařík, Vladimír; Matějka, Milan; Krátký, Stanislav; Chlumská, Jana; Meluzín, Petr; Král, Stanislav
Ústav přístrojové techniky, 2018

SMV-2018-12: Vývoj pájených a svařovaných spojů mechanických sestav
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
2018 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a vývoj postupů teplotní stabilizace kovových dílů. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické postupy pro konkrétní sestavy. Pro daný projekt byla charakteristická značná experimentální náročnost. The subject of the project was further research and development of permanent joints of metal materials by electron beam welding and development of procedures of temperature stabilisation of metal part. The outcome of the project were specific technological procedures for the given assemblies. The significant experimental demands were characteristic for this project. Keywords: electron beam welding; vacuum brazing; temperature stabilisation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2018-12: Vývoj pájených a svařovaných spojů mechanických sestav

Předmětem řešeného projektu byl další výzkum a vývoj nerozebiratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a vývoj postupů teplotní stabilizace kovových ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2018

SMV-2018-13: Výzkum a vývoj elektronových trysek pro svařování
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
2018 - Czech
Předmětem projektu bylo pokračování výzkumu a vývoje trysek pro elektronové svařování a příslušenství. Probíhající fáze byla zaměřena na úpravy dílčích součástí trysek. Pro otestování modifikací byly vyrobeny ověřovací vzorky. The subject of the project was further research and development of the electron gun for electron beam welding. The improvements were aimed to specific components from which are the electron guns assembled. A series of samples was produced for the product evaluation. Keywords: electron gun; electron beam welding machine Available at various institutes of the ASCR
SMV-2018-13: Výzkum a vývoj elektronových trysek pro svařování

Předmětem projektu bylo pokračování výzkumu a vývoje trysek pro elektronové svařování a příslušenství. Probíhající fáze byla zaměřena na úpravy dílčích součástí trysek. Pro otestování modifikací byly ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2018

SMV-2018-07: Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů a zrcadel
Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel
2018 - Czech
Vývoj různých druhů beam splitterů/combinerů a zrcadel včetně antireflexních vrstev pro dopad světla 45° a depozice jejich funkčních vzorků. Development of various beam splitters/combiners and mirrors including antireflective coatings for 45° incidence and test sample deposition. Keywords: thin film optics; interference filters; e-beam evaporation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2018-07: Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů a zrcadel

Vývoj různých druhů beam splitterů/combinerů a zrcadel včetně antireflexních vrstev pro dopad světla 45° a depozice jejich funkčních vzorků....

Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel
Ústav přístrojové techniky, 2018

SMV-2018-20: Elektronově optické vlatnosti multi-svazkového zdroje elektronů
Radlička, Tomáš
2018 - Czech
Elektronový svazek je generovaný v jednom auto-emisním elektronovém zdroji, a na jednotlivé se svazečky se rozdělí na speciální apertuře, na které je 14x14 malých kruhových aperturek. Ty zároveň fungují jako čočky pro každý svazeček. Byla studována možnost korekce sklenutí pole a astigmatizmu a vzájemný vliv jednotlivých aperturek pomoci 3D výpočtu pole. The electron beam is generated in the field-emission electron source and it is separated to number of indiviual beamlets in the aperture array containg 14x14 small apertures – aperture lenses. We studied possible correction of field curvature and astigmatism as well as influence of surrounding apertures on the properties of the electron beam. Keywords: electron source; multi-beam SEM Available at various institutes of the ASCR
SMV-2018-20: Elektronově optické vlatnosti multi-svazkového zdroje elektronů

Elektronový svazek je generovaný v jednom auto-emisním elektronovém zdroji, a na jednotlivé se svazečky se rozdělí na speciální apertuře, na které je 14x14 malých kruhových aperturek. Ty zároveň ...

Radlička, Tomáš
Ústav přístrojové techniky, 2018

SMV-2018-22: Optimalizace recyklace hélia v Národním NMR centru J. Dadoka
Srnka, Aleš; Hanzelka, Pavel; Krejčí, Pavel; Heinige, Vladimír
2018 - Czech
Experimentální výzkum pokrýval všechny aspekty zabezpečení optimální a efektivní recyklace hélia. Zejména byl optimalizován postup doplňování kapalného média do jednotlivých přístrojů a byly identifikovány a odstraněny nežádoucí ztráty na jednotlivých částech technologického řetězce včetně transportních Dewarových nádob. Experimental research included all aspects of ensuring optimal and effective helium recycling. There were particularly optimized procedures of liquid helium refilling to the individual apparatuses and were identified and eliminated undesirable losses on separate parts of technological chain including transport Dewar vessels. Keywords: helium cooling and recycling; helium losses; recycling effectivity Available at various institutes of the ASCR
SMV-2018-22: Optimalizace recyklace hélia v Národním NMR centru J. Dadoka

Experimentální výzkum pokrýval všechny aspekty zabezpečení optimální a efektivní recyklace hélia. Zejména byl optimalizován postup doplňování kapalného média do jednotlivých přístrojů a byly ...

Srnka, Aleš; Hanzelka, Pavel; Krejčí, Pavel; Heinige, Vladimír
Ústav přístrojové techniky, 2018

SMV-2018-14: Výzkum a vývoj elektrického vakuového konektoru
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
2018 - Czech
Předmětem projektu byl výzkum a vývoj elektrického vakuového konektoru. Výsledkem projektu byl návrh uspořádání konektoru a technologie výroby skleněných zátavů. Technologie byla testována na řadě vzorků. The project dealt with research and development of an electric vacuum connector. The outcome of the project was design layout of the connector and the technology to produce glass seals. Technology was tested on series of samples. Keywords: vacuum connector Available at various institutes of the ASCR
SMV-2018-14: Výzkum a vývoj elektrického vakuového konektoru

Předmětem projektu byl výzkum a vývoj elektrického vakuového konektoru. Výsledkem projektu byl návrh uspořádání konektoru a technologie výroby skleněných zátavů. Technologie byla testována na řadě ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2018

SMV-2018-05: Vývoj testovacích preparátů pro REM
Matějka, Milan; Horáček, Miroslav; Meluzín, Petr; Chlumská, Jana; Král, Stanislav; Kolařík, Vladimír; Krátký, Stanislav; Knápek, Alexandr
2018 - Czech
Vývoj přesných reliéfních struktur v křemíku určených pro testování zobrazování v rastrovacích elektronových mikroskopech (REM). Pro přípravu preparátů byly využity mikro litografické techniky opracování křemíku. Byly vyvinuty přípravky pro technologické operace depozice a rezistu a pro operace leptání. Optimalizace bylo dosaženo i v oblasti transferu reliéfní struktury do křemíkové podložky při anizotropním leptání, díky modifikacím leptací aparatury. Pro kontrolu a vyhodnocení jakosti čipů mezi jednotlivými technologickými operacemi byly vyvinuty standardizované postupy. Development in the field realization of precise relief structures in the silicon dedicated to the testing of the scanning electron microscopes (SEM) deflection field and accuracy. Micro-lithographic techniques for the recording of patterns in the silicon were used. New tools for handling during technological operations of resist deposition and etching were developed. Optimization was reached in the process of transfer of the relief structure into silicon via anisotropic etching, due modification of etching apparatus. Standardized procedures for inspection and quality control were developed. Keywords: relief structure; e-beam lithography; silicon etching; microlithography Available at various institutes of the ASCR
SMV-2018-05: Vývoj testovacích preparátů pro REM

Vývoj přesných reliéfních struktur v křemíku určených pro testování zobrazování v rastrovacích elektronových mikroskopech (REM). Pro přípravu preparátů byly využity mikro litografické techniky ...

Matějka, Milan; Horáček, Miroslav; Meluzín, Petr; Chlumská, Jana; Král, Stanislav; Kolařík, Vladimír; Krátký, Stanislav; Knápek, Alexandr
Ústav přístrojové techniky, 2018

SMV-2018-19: Systém pro analýzu EKG
Plešinger, Filip; Jurák, Pavel; Halámek, Josef; Viščor, Ivo
2018 - Czech
Předmětem smluvního výzkumu je vývoj algoritmů pro automatické zpracování EKG z jednosvodových EKG holterů. Jmenovitě se jedná o:\n- vývoj algoritmu pro detekci QRS komplexů s důrazem na odolnost vůči rušení\n- vývoj algoritmu pro analýzu arytmií na základě RR intervalů a dalších ukazatelů. Algoritmus využívá strojové učení (neuronovou síť). Vstupem jsou informace o QRS komplexech a další deskriptory extrahované z EKG signálu. Výstupem je kategorie hodnoceného EKG bloku (fibrilace síní, AV-blok, nekvalitní signál, supraventrikulární extrasystoly, komorové extrasystoly, sinusový rytmus, supraventrikulární tachykardie a komorová tachykardie)\n- implementaci algoritmů jako software pro .NET platformu v jazyce C#. Cílová aplikace je optimalizována pro použití na vícevláknových počítačích (předpokládán výpočetní server zhotovitele). A subject of this contracional research is development of algorithms for automated ECG processing from 1-lead ECG holters. Namely, it consists of:\n- development of algorithm for QRS recognition with focus on robustness against noise\n- development of classification algorithm to recognize arrhythmias, the algorithm is based on analysis of RR intervals and other ECG descriptors. The algorithm implements machine learning (neural networks). The input is Information related to QRS complexes and other descriptors extracted from ECG. The output is category of classified ECG block (atrial fibrillation, AB-block, non-quality signal, premature atrial contractions, premature ventricular contractions, sinus rhythm, supraventricular tachycardia and ventricular tachycardia)\n- Implemetation of these algorithms as software for .NET platform in C# language. It is optimized for multi-thread computers (computing server of the customer).\n Keywords: ECG; neural networks; machine learning; arrythmias; QRS Available at various institutes of the ASCR
SMV-2018-19: Systém pro analýzu EKG

Předmětem smluvního výzkumu je vývoj algoritmů pro automatické zpracování EKG z jednosvodových EKG holterů. Jmenovitě se jedná o:\n- vývoj algoritmu pro detekci QRS komplexů s důrazem na odolnost vůči ...

Plešinger, Filip; Jurák, Pavel; Halámek, Josef; Viščor, Ivo
Ústav přístrojové techniky, 2018

SMV-2018-21: Výpočet optiky XPS zdroje
Radlička, Tomáš
2018 - Czech
Výpočet a optimalizace elektronově optických vlastností trysky, která se používá v zdroji Roentgenovéo foto-emisního spektroskopu. Jednalo se o výpočet termoemise limitované prostorovým nábojem. Pro výpočet byly použity metody vyvinuté na ÚPT. Calculation and optimization of the electron optical properties of the electron gun, which is used in the source of X-ray photoemission spectroscope. For the calculation of the space-charge limitted emission was used method developed in the ISI.\n Keywords: thermoemionic electron gun; space-charge; electron optics Available at various institutes of the ASCR
SMV-2018-21: Výpočet optiky XPS zdroje

Výpočet a optimalizace elektronově optických vlastností trysky, která se používá v zdroji Roentgenovéo foto-emisního spektroskopu. Jednalo se o výpočet termoemise limitované prostorovým nábojem. Pro ...

Radlička, Tomáš
Ústav přístrojové techniky, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases