Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 350066
Published from to

Cementové kompozity pro imobilizaci radioaktivního odpadu
Kolář Karel; Jaroslava Zatloukalová; Hobst Leonard
2021 -
Odparkové koncentráty (evaporator concentrates, EC) vznikají úpravou chladiva primárního okruhu jaderných elektráren (JE) s vodou chlazenými reaktory, jež využívají kyselinu boritou jako absorbér neutronů, a jsou klasifikovány jako kapalný středně radioaktivní odpad. Pro minimalizaci objemu radioaktivního odpadu je chladivo JE po každém palivovém cyklu upravováno na odparných stanicích za vzniku koncentrovaného solného roztoku, obsahujícího radionuklidy se středním poločasem rozpadu, jako jsou Cs-137, Cs-134, Co-60, Sr-90, Mn-54. Vzhledem ke zjevné nutnosti bezpečného uložení takového odpadu je potřeba navrhnout spolehlivou matrici pro zapouzdření EC jakožto primární obal multi-bariérového systému podzemního úložiště. Trvanlivost, radiační a teplotní stálost primárního obalu jsou důležitými vlastnostmi hledané matrice, a proto se nabízí jako výhodné použití materiálů na bázi cementu. Avšak, je známo, že přítomnost kyseliny borité v odparkovém koncentrátu komplikuje průběh hydratace portlandského cementu. Dále je nutno brát v potaz fenomén radiolýzy pórové vody vlivem ozáření vznikajícím rozpadem nestabilních nuklidů, jež způsobují uvolňování expandujícího plynného vodíku v uzavřeném prostředí, což představuje bezpečností rizika. Tato práce cílí na nalezení vhodného pojiva pro imobilizaci odparkových koncentrátů a dále studuje možnosti návrhu cementového kompozitu. Vývoj cementového kompozitu začíná studiem tuhnutí a tvrdnutí a reologií čerstvé pojivové směsi. Vytipované pojivo je dále testováno z hlediska radiační stability a odolnosti zvýšeným teplotám, rizik spojených s radiolýzou pórové vody a mechanických vlastností. Ozařování zdrojem Co-60 s celkovou absorbovanou dávkou 2 MGy probíhalo v rámci pracovní stáže autora v prostorách CEA ve Francii. Navazuje návrh cementového kompozitu a citlivostní analýza vlivu jednotlivých složek kompozitu a jejich poměrů na vybrané vlastnosti – objemové změny, mechanické vlastnosti, vyluhování radionuklidů a absorpce vody. Navržené pojivo založené na směsi portlandského cementu a bezsádrovcového cementu (NP), jež vykazovalo uspokojivý průběh hydratace po zamíchání s odparkovým koncentrátem, se prokázalo být radiačně a teplotně stálé i přes přítomnost velkého množství rozpuštěných solí, zejména sodných a draselných iontů, boritanů a dalších. Nanoindentací a elektronovou mikroskopií po ozáření bylo zjištěno mírné zpevňování cementové pasty po jejím vystavení radiaci jako důsledek tvorby alkalických uhličitanů. Přítomnost vysoké koncentrace solí v cementové pastě zmírnilo rychlost radiolýzy pórové vody, zejména přítomné dusičnany účinně potlačují tvorbu nebezpečného plynného vodíku. Kompozity založené na sulfo-aluminátovém cementu (SAC), jež byly zařazeny do výzkumu vzhledem k udávané vysoké schopnosti sorpce radionuklidů a dalším výhodným vlastnostem, prokázaly svou převahu z hlediska rychlého tuhnutí a tvrdnutí i mechanických vlastností, avšak pouze za laboratorních podmínek. Po jednoduchém testu tří cyklů vysušení a saturace kompozitů došlo k jejich úplnému rozpadu jako důsledek nestability hlavního hydratačního produktu – ettringitu. Naproti tomu, kompozity založené na navrženém pojivu NP, jež obsahují velmi malé množství ettringitu, vykazovaly po skončení testu nárůst pevnosti díky pokračující hydrataci. Všech 6 navržených směsí poslední etapy experimentů prokázalo svou vhodnost z hlediska vyluhování radionuklidů. SAC kompozit však neprokázal výrazně vyšší sorpci Cs+, naopak směsi obsahující metakaolin a přírodní zeolit dosáhly lepšího výsledku.Evaporator concentrates (EC) are classified as liquid inter-mediate-level radioactive waste (ILW). They are generated by nuclear power plants (NPPs) with pressurized reactors which use light water cooling system with addition of boric acid as a neutron absorber. After its lifetime, the coolant is usually treated by filtration, ion exchange and evaporation leaving behind a salt concentrate containing medium lived radionuclides, such as Cs-137, Cs-134, Co-60, Sr-90, Mn-54. Safe disposal of such waste is crucial, and the waste cannot be disposed of in its original liquid state. Therefore, a reliable solid matrix for the encapsulation of EC needs to be designed as a part of primary package of the multi-barrier system for underground disposal. Durability, radiation stability and temperature stability of the primary package are essential factors for the matrix performance, which may be met by the use of cement matrix. However, the presence of boron compounds in the evaporator concentrate hinders the hydration of Ordinary Portland Cement (OPC). Furthermore, the radioactivity of unstable nuclides in EC induces pore water radiolysis, which pose safety hazards thanks to expansive gaseous H2 generation. This thesis aims at finding a suitable binder for proper hydration of cement when mixed with evaporator concentrates and further studies the possibilities of suitable cement composite design for use as a reliable immobilization material. The development of cement composites starts with studies of setting, hardening and rheology leading to finding a favorable type of cement as the main binder component. The binder is tested for radiation stability and resistance to elevated temperatures by means of microstructure changes, risks of radiolysis induced phenomena and mechanical properties. Irradiation of cement pastes using source Co-60 up to absorbed doses of 2 MGy was conducted during author´s internship in CEA, France. The investigation of specific admixtures effect on the composite function and comparison with composite based on calcium-suplho-aluminate binder follows. The proposed composites are studied in terms of volume changes, mechanical properties, leaching and absorption properties. Keywords: odparkový koncetrát; imobilizace; cementový kompozit; nakládání s radioaktivním odpadem; radioactive waste management; repository; evaporator concentrate; cement composite; radionuclides’ immobilization Available in digital repository of ČVUT.
Cementové kompozity pro imobilizaci radioaktivního odpadu

Odparkové koncentráty (evaporator concentrates, EC) vznikají úpravou chladiva primárního okruhu jaderných elektráren (JE) s vodou chlazenými reaktory, jež využívají kyselinu boritou jako absorbér ...

Kolář Karel; Jaroslava Zatloukalová; Hobst Leonard
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Aplikace biologických algoritmů při normování práce ve stavebnictví
Jarský Čeněk; Kateřina Petlíková; Gašparík Jozef
2021 -
Postupy normování práce v České republice jsou založené výhradně na matematické statistice. Autorka navrhuje aplikaci neuronových sítí při normování práce a při dalších odhadech realizovaných v průběhu přípravné fáze staveb. Modely založené na neuronových sítích mají potenciál zefektivnit a optimalizovat například výpočet doby provádění konkrétních stavebních procesů respektive nákladů na jejich realizaci. Za předpokladu, že bude k dispozici dostatečné množství dat, díky technologickému pokroku a zavádění Informačního modelování staveb (BIM), a že se současně provede další výzkum v oblasti optimalizace neuronových sítí, by měly postupy představené práci vést k optimálním predikčním modelům. Hlavní cíl práce spočívající v návrhu a testování modelů vytvořených pomocí neuronových sítí, byl splněn prostřednictvím třech příkladů, které na základě teoretických i reálných dat predikují vybrané výstupy a zkoumají závislosti mezi množstvím a podrobností vstupních dat a kvalitou neuronové sítě a obsahují metody určení parametrů, které mají neopomenutelný vliv na výsledné hodnoty.In the Czech Republic, established methods in work standardization are based solely on mathematical statistics. The authoress suggests using neural networks models in standardization of construction works or for other predictions in preconstruction phases. Such models are able to predict e.g. the time of implementation of the project and price of implemented projects based on the learned context (experience). Assuming that sufficient data will be available thanks to technological progress and the implementation of Building Information Modeling (BIM) and further research will be done in the field of neural network optimization, the suggested procedures should lead to the optimal predictive model. Preparatory processes will be automated and there will be more time left for qualified professional work. The main objective of the thesis the designing and testing models created using neural networks has been achieved through three examples which based on theoretical and real data predicted the selected outputs and examined the relationship between the amount and detail of input data and quality of neural network model and encompassed methods determining the parameters that have an unavoidable effect on the resulting values. Keywords: normování práce; neuronové sítě; biologické algoritmy; automatizace; BIM; construction work standardization; neural networks; biological algorithms; automation; BIM Available in digital repository of ČVUT.
Aplikace biologických algoritmů při normování práce ve stavebnictví

Postupy normování práce v České republice jsou založené výhradně na matematické statistice. Autorka navrhuje aplikaci neuronových sítí při normování práce a při dalších odhadech realizovaných v ...

Jarský Čeněk; Kateřina Petlíková; Gašparík Jozef
České vysoké učení technické v Praze, 2021

PUF založený na kruhových oscilátorech pro FPGA
Lórencz Róbert; Filip Kodýtek; Vašíček Zdeněk
2021 -
This dissertation thesis deals with Physical Unclonable Functions (PUFs). PUFs are an important topic in hardware security as they are being increasingly used in cryptographic architectures. Since PUFs provide a digital ngerprint of the device they are implemented on, they oer an eective solution to security applications such as device identication, authentication, and secure storage of cryptographic keys. In this dissertation thesiswe provide a general description of PUFs and present numerous state-of-the-art PUF constructions focused on PUFs suitable for eld-programmable gate arrays (FPGAs). Moreover, we present and compare PUF evaluation metrics and their variants since they are not always uniform across publications. We then introduce our proposal of a PUF design based on ring oscillators (ROs) and we discuss its properties. Furthermore, several measurement techniques that are suitable for the proposed design are presented. The proposed PUF design with dierent measurement methods is analysed and tested on dierent FPGA families (Spartan-3E, Spartan-6, Spartan-7) at both a stable and varying temperature and voltage. Moreover, we made several dierent implementations using mutually asymmetric and symmetric ROs in order to compare their behaviour mainly at a varying temperature and voltage, since there had been indications that the symmetry of ROs may have an in uence on the stability of the PUF's responses. We present and discuss the results of our experiments performed on the proposed PUF design.This dissertation thesis deals with Physical Unclonable Functions (PUFs). PUFs are an important topic in hardware security as they are being increasingly used in cryptographic architectures. Since PUFs provide a digital ngerprint of the device they are implemented on, they oer an eective solution to security applications such as device identication, authentication, and secure storage of cryptographic keys. In this dissertation thesiswe provide a general description of PUFs and present numerous state-of-the-art PUF constructions focused on PUFs suitable for eld-programmable gate arrays (FPGAs). Moreover, we present and compare PUF evaluation metrics and their variants since they are not always uniform across publications. We then introduce our proposal of a PUF design based on ring oscillators (ROs) and we discuss its properties. Furthermore, several measurement techniques that are suitable for the proposed design are presented. The proposed PUF design with dierent measurement methods is analysed and tested on dierent FPGA families (Spartan-3E, Spartan-6, Spartan-7) at both a stable and varying temperature and voltage. Moreover, we made several dierent implementations using mutually asymmetric and symmetric ROs in order to compare their behaviour mainly at a varying temperature and voltage, since there had been indications that the symmetry of ROs may have an in uence on the stability of the PUF's responses. We present and discuss the results of our experiments performed on the proposed PUF design. Keywords: Physical unclonable function; ring oscillator; hardware security; device identication; key generation; true random number generator; Physical unclonable function; ring oscillator; hardware security; device identication; key generation; true random number generator Available in digital repository of ČVUT.
PUF založený na kruhových oscilátorech pro FPGA

This dissertation thesis deals with Physical Unclonable Functions (PUFs). PUFs are an important topic in hardware security as they are being increasingly used in cryptographic architectures. Since ...

Lórencz Róbert; Filip Kodýtek; Vašíček Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Hardverově generované klíče pro kryptografické systémy a protokoly
Lórencz Róbert; Simona Buchovecká; Macko Dominik
2021 -
The main topic of this dissertation thesis is the generation of cryptographic keys in hardware and embedded systems. For lightweight and embedded devices, the True Random Number Generators (TRNGs) are usually implemented, utilizing non-deterministic eects in analogue or digital circuits, since this is resource and power ecient way. In the dissertation thesis we propose and analyze the secure TRNG design, as well as we deal with the proper testing of hardware based TRNG, attempting also attacking the device. Further, we present the authentication protocols based on Physically Unclonable Function (PUF) as the PUFs usage is promising to solve the issue of secure storage of cryptographic keys. Instead of storing the key in memory, the key is generated at the time it is needed. We designed combined PUF/TRNG circuit as a suitable alternative for the purpose of key generation and authentication. We show the possibilities of securing communication and authentication of the embedded systems and simple micro-controllers used in Internet of Things (IoT) devices, using PUF and TRNG for secure key generation, without requirement to store secrets on the device itself, thus allowing to signicantly simplify the problem of key management on the simple hardware devices and micro-controllers.The main topic of this dissertation thesis is the generation of cryptographic keys in hardware and embedded systems. For lightweight and embedded devices, the True Random Number Generators (TRNGs) are usually implemented, utilizing non-deterministic eects in analogue or digital circuits, since this is resource and power ecient way. In the dissertation thesis we propose and analyze the secure TRNG design, as well as we deal with the proper testing of hardware based TRNG, attempting also attacking the device. Further, we present the authentication protocols based on Physically Unclonable Function (PUF) as the PUFs usage is promising to solve the issue of secure storage of cryptographic keys. Instead of storing the key in memory, the key is generated at the time it is needed. We designed combined PUF/TRNG circuit as a suitable alternative for the purpose of key generation and authentication. We show the possibilities of securing communication and authentication of the embedded systems and simple micro-controllers used in Internet of Things (IoT) devices, using PUF and TRNG for secure key generation, without requirement to store secrets on the device itself, thus allowing to signicantly simplify the problem of key management on the simple hardware devices and micro-controllers. Keywords: cryptographic key; key generation; key storage; key management; TRNG; PUF; cryptographic key; key generation; key storage; key management; TRNG; PUF Available in digital repository of ČVUT.
Hardverově generované klíče pro kryptografické systémy a protokoly

The main topic of this dissertation thesis is the generation of cryptographic keys in hardware and embedded systems. For lightweight and embedded devices, the True Random Number Generators (TRNGs) are ...

Lórencz Róbert; Simona Buchovecká; Macko Dominik
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Experimentální vyšetřování orientace vláken v cementovém kompozitu
Litoš Jiří; Romana Lovichová; Doležel Tomáš
2021 -
Disertační práce je zaměřena na uspořádání a orientaci ocelových vláken v čerstvé směsi vysokopevnostního betonu a na možnosti záměrné orientace vláken ve směsi. Rešeršní část se věnuje podstatě, vzniku a popisu viskózního chování tekutin, seznamuje s problematikou v oblasti měření viskozity viskoelastických látek a nalezením vhodné metody pro měření viskozity čerstvého betonu. Pozornost je zde především zaměřena na nenewtonské kapaliny, jejich vlastnosti, typy, teoretické způsoby výpočtu viskozity a srovnání s newtonskými tekutinami. Dále práce obecně popisuje a přibližuje definici cementu a cementových kompozitů. Následuje podrobnější popis cementových kompozitů vyztužených ocelovými vlákny s důrazem na orientaci vláken. V experimentální části práce jsou obsaženy materiálové zkoušky, které zahrnovaly experimentální měření konzistence a viskozity tekuté směsi a mechanické zatěžování zralých betonových vzorků. Prostřednictvím zkoušky pevnosti v tahu ohybem byl pro vzorky z cementové směsi s vlákny experimentálně ověřován vliv směru ukládání směsi do bednění na výslednou orientaci vláken. Ověření bylo provedeno ukládáním směsi do bednících forem v navzájem kolmých směrech. Z výsledků zkoušek tahové pevnosti v ohybu byly dále dopočítány hodnoty specifické lomové energie. Vyhodnocení naměřených dat bylo provedeno i pro pevnost v tlaku. Část práce je zároveň pro srovnání věnována simulaci ukládání směsi pomocí průhledné hmoty s konzistencí podobnou čerstvému betonu. Do průhledného bednění byl ukládán sonogel s rozptýlenou ocelovou výztuží, čímž bylo možné velmi dobře vizuálně zkoumat uspořádání a orientaci ocelových vláken ve směsi. Balistické zkoušky rozšiřují zkoumané vlastnosti kompozitu o odolnost materiálu v extrémních podmínkách. Provedené experimenty zaměřené na cílenou orientaci vláken ve směsi jsou doplněny o možnosti vyrovnávání ocelových vláken v čerstvé cementové směsi prostřednictvím působení magnetického pole.The doctoral thesis focuses on the arrangement and orientation of steel fibres in a fresh mixture of high-strength concrete and the possibilities of targeted orientation of the fibres in the mixture. The search section looks at the nature of the viscous behaviour of liquids, familiarises the issues of measuring viscosity of viscoelastic substances, and finds a suitable method for measuring the viscosity of fresh concrete. The attention is mainly focused on non-Newtonian liquids, their properties, types, theoretical ways of calculating viscosity and comparisons with Newtonian liquids. Further, the work broadly describes and interprets the definition of cement and cement composites, followed by a more detailed description of steel-fibre reinforced cement composites with an emphasis on fibre orientation. The experimental part of the work includes material tests, which comprise experimental measurements of the viscosity and determining the consistency of the liquid mixture and various types of mechanical loading of concrete samples. The influence of the direction of mixture casting into the formwork on the resultant orientation of the fibres was experimentally verified through the bending tensile strength test. The tests were performed by pouring the mixture into the formworks in two perpendicular directions. Specific fracture energy values were further calculated from the results of the bending strength tests. The measurement data evaluation was also done for the pressure strength. Part of the work, for comparison, is devoted to simulating the deposition of the mixture using a transparent substance with a dispersed steel fibre reinforcement. A sonogel with a consistency similar to fresh concrete was poured into the transparent formwork. In this way, the arrangement and orientation of the steel fibres in the mixture can be very well visually examined. Ballistic testing extends the studied properties of the composite by the material resistance under extreme conditions. Experiments carried out for the targeted orientation of the fibres in the mixture are amended by the possibility of aligning steel fibres in a fresh cement mixture by the action of a magnetic field. Keywords: Cementový kompozit; ocelová vlákna; orientace vláken; uspořádání vláken; viskozita; pevnost v tahu ohybem; směr ukládání; sonogel; magnetické pole; Cementitious composite; steel fibres; fibre orientation; fibre arrangement; viscosity; tensile strength by bending; casting direction; ultra-sound gel; magnetic field Available in digital repository of ČVUT.
Experimentální vyšetřování orientace vláken v cementovém kompozitu

Disertační práce je zaměřena na uspořádání a orientaci ocelových vláken v čerstvé směsi vysokopevnostního betonu a na možnosti záměrné orientace vláken ve směsi. Rešeršní část se věnuje podstatě, ...

Litoš Jiří; Romana Lovichová; Doležel Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Kompozit na bázi geopolymeru jako nový materiál v podzemním stavebnictví
Litoš Jiří; Alexey Manaenkov; Rovnaník Pavel
2021 -
Mezi důvody, proč geopolymer (GP) nahrazuje portlandský cement jako pojivo v betonu, patři jeho vysoká pevnost, ultra mikro-poréznost, nízké objemové smrštění a odolnost vůči agresivnímu prostředí. GP je již využíván pro opravy nebo výstavbu mostů, budov, podzemních tunelů a pro sanaci potrubí. Navíc GP může být i levnější než portlandský cement a jeho výroba produkuje snížené množství CO2. Současná práce ukazuje, že kompozit na bázi geopolymeru Baucis LNa vyráběný v České republice s obsahem až 70 % hm. písku Zlosyn vykazuje téměř 60 MPa pro pevnost v tlaku a až 18 MPa pro pevnost v ohybu. Testované GP kompozity vykazovaly vynikající odolnost vůči agresivnímu prostředí: kyselým roztokům HCl a H2SO4. Po 4 měsících ponoření nedošlo ke snížení pevnosti ani v tlaku ani v ohybu. Malé množství kaolinu v metakaolinu (až do 3 % hm.) zlepšilo vlastnosti GP po zkouškách mrazuvzdornosti (zvýšení pevnosti v tlaku a ohybu) ve srovnání se vzorky před zkouškou. Přítomnost až 20 % hm. kaolinu neovlivnila pevnost GP v ohybu, ale mírně zvyšila pevnost v tlaku. Na základě získaných výsledků lze docílit peněžních úspor ve velkoobjemové produkci buď přimícháním surového kaolinu do metakaolinu nebo řádnou regulací procesu spalování. Důležitým výsledkem dané práce je nalezení optimální receptury GP kompozitu na bázi písku Zlosyn, která vykazuje dobré fyzikální a mechanické vlastností a zároveň je finančně nízkonákladová.There are several reasons why geopolymer (GP) is substituting Portland cement as a binder in concrete, like its high strength, ultra-porosity, low drying shrinkage, low creep and high acid resistance. GP is already utilized for repairing and building bridges, buildings, underground tunnels, and in the pipes rehabilitation. Moreover, GP is usually cheaper than Portland cement, and its production produces a reduced amount of CO2. Current work shows that the Czech-produced geopolymer Baucis LNa based composite with up to 70 wt.% content of Zlosyn sand has shown almost 60 MPa for a compressive strength and up to 18 MPa for a flexural strength. The tested GP composites showed excellent resistance to the aggressive environment: HCl and H2SO4 acid solutions. After 4 months of immersion compressive and flexural strengths did not decrease. Small amount of kaolin residua in metakaolin (up to 3 wt.%) improved the geopolymer performance in compressive and flexural strength tests after frost-resistance tests in comparison with no-frost samples. Furthermore, the presence of up to 20 wt% of kaolin did not affect the flexural strength of the geopolymer but slightly improved a compressive strength. Based on the obtained results, monetary savings in a large volume production can be achieved by either admixing raw kaolin into metakaolin or properly regulating the burning process. According to this work, the best recipe is ordinary Zlosyn sand-based one due to its good physical and mechanical characteristics as well as a low cost. Keywords: geopolymer; pevnost v tlaku; pevnost v ohybu; odolnost vůči agresivnímu prostředí; mrazuvzdornost; geopolymer; compressive strength; flexural strength; aggressive environment resistance; frost resistance Available in digital repository of ČVUT.
Kompozit na bázi geopolymeru jako nový materiál v podzemním stavebnictví

Mezi důvody, proč geopolymer (GP) nahrazuje portlandský cement jako pojivo v betonu, patři jeho vysoká pevnost, ultra mikro-poréznost, nízké objemové smrštění a odolnost vůči agresivnímu prostředí. GP ...

Litoš Jiří; Alexey Manaenkov; Rovnaník Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vlivy působící na přesnost výstupů z RPAS
Pavelka Karel; Jaroslav Šedina; Hanzl Vlastimil
2021 -
V této práci jsou přestaveny jednotlivé vlivy působících na přesnost výstupů z RPAS (systém dálkově řízeného letadla) a možné způsoby jejich eliminace. V práci je probrána problematika kalibrace kamery, stability prvků vnitřní orientace, korelace prvků vnitřní a vnější orientace, varianty provedení snímkového letu, minimalizace počtu vlícovacích bodů při snímkování RPAS s RTK/PPK GNSS aparaturou, a další vlivy působící na přesnost výstupů z RPAS. Část této práce se zabývá návrhem a testováním algoritmu (DEAn), který detekuje, zda v modelu působí systematická chyba. Algoritmus DEAn určí velikost této chyby na základě analýzy souřadnicových oprav projekčních center. Algoritmus určí optimální hodnotu středních chyb oprav, pokud je odstraněna systematická chyba modelu. Algoritmus Korata je druhým výstupem, který iteračně optimalizuje prvky vnitřní orientace kamery na základě minimalizace střední prostorové chyby souřadnicových oprav projekčních center snímků. Algoritmus Korata dosahoval zlepšení průhybu fotogrammetrického modelu o cca 50%. V jednom případě byly výsledky aplikace algoritmu Korata výrazně horší. Výsledky této práce naznačují nezanedbatelný dopad povětrnostních podmínek při snímkovém letu na přesnost výstupů z RPAS.The aim of this work is to introduce the individual influences affecting the accuracy of the RPAS (remotely piloted aircraft system) outputs. This work suggests possible ways of elimination of their action. The issues of camera calibration are widely discussed here, also the stability of interior orientation elements, correlation between interior and exterior orientation elements, survey flight design, control points reduction by using RPAS equipped with RTK / PPK GNSS receivers, and other influences affecting the accuracy of RPAS outputs. The next part of this thesis deals with the design and implementation of an algorithm DEAn). Algorithm detects and describes systematic error of photogrammetric models known as “dome error”. The DEAn algorithm determines dome error magnitude based on the analysis of corrections of projection centre coordinates. The algorithm smoothes the height coordinate corrections and fit sphere to corrections. The Korata algorithm is the second output that iteratively optimizes the interior orientation elements by minimizing the spatial standard deviation of coordinate’s correction of projection centres. The Korata algorithm improved the dome error of the photogrammetric model by about 50%. The results of the Korata apply were significantly worse just in one case. A poor light conditions and relatively strong wind can cause the weak results of imaged area. Results suggests considerable impact of weather conditions on the accuracy of RPAS outputs. Keywords: fotogrammetrie; RPAS; přesnost výstupů; deformace modelů; prvky vnitřní orientace; prvky vnější orientace; projekční centrum; kalibrace kamery; photogrammetry; RPAS; outputs accuracy; model deformation; elements of interior orientation; elements of exterior orientation; projection center; camera calibration Available in digital repository of ČVUT.
Vlivy působící na přesnost výstupů z RPAS

V této práci jsou přestaveny jednotlivé vlivy působících na přesnost výstupů z RPAS (systém dálkově řízeného letadla) a možné způsoby jejich eliminace. V práci je probrána problematika kalibrace ...

Pavelka Karel; Jaroslav Šedina; Hanzl Vlastimil
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Využití odpadního mramoru na bázi odprašku ve stavebnictví
Tesárek Pavel; Zdeněk Prošek; Keršner Zbyněk
2021 -
Predložená disertacní práce je souhrnem experimentálního výzkumu zamereného na charakterizaci a využití odpadního materiálu na bázi mramoru ve stavebnictví. Pro úpravu mramorového odpadu byla zvolena recyklace pomocí vysokoenergetického mletí. V rámci provedené práce byly využity experimenty pro stanovení souboru materiálových parametru, které charakterizují vstupní materiál pred a po vysokoenergetickém mletí, predevším pomocí elektronové mikroskopie. Následne byly vytvoreny vzorky, jež obsahovaly mikromletou mramorovou moucku, která redukovala množství použitého cementu, prírodního plniva a mikroplniva. Na vzorcích byly následne stanoveny charakteristiky popisující fyzikální, chemické a mechanické vlastnosti výsledného kompozitu. Materiálové vlastnosti tvorily následne podklady pro vytvorení mikromechanického modelu a aplikaci ve forme malt, lepidel, omítacích smesí a plných i lehcených zdicích bloku.The dissertation is a summary of experimental research, which was designed to describe and use marble-based waste material in civil engineering. Recycling using high-energy milling was chosen for the treatment of marble waste. The work used experiments to determine a set of material parameters that characterize the input material before and after high-energy milling, especially using electron microscopy. Subsequently, samples were made that contained micronized marble powder, which reduced the amount of cement, natural filler and microfiller used. The samples were then characterized by characteristics that describe the physical, chemical and mechanical properties of the resulting composite. The material properties subsequently formed the basis for the creation of a micromechanical model and application in the form of mortars, plaster and solid and lightweight masonry blocks. Keywords: odpadní mramorová moucka; recyklace; mechanické vlastnosti; elektronová; waste marble powder; recyklation; mechanical properties; electron Available in digital repository of ČVUT.
Využití odpadního mramoru na bázi odprašku ve stavebnictví

Predložená disertacní práce je souhrnem experimentálního výzkumu zamereného na charakterizaci a využití odpadního materiálu na bázi mramoru ve stavebnictví. Pro úpravu mramorového odpadu byla zvolena ...

Tesárek Pavel; Zdeněk Prošek; Keršner Zbyněk
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Hyperspektrální snímkování a jeho pozemní aplikace
Pavelka Karel; Eva Matoušková; Halounová Lena
2021 -
Cílem práce je porovnání a zhodnocení využití několika metod používaných pro určení složení historických materiálů, zejména těch využívajících odrazivostní spektrometrii a hyperspektrálním snímkování. Tyto metody jsou ve své podstatě neinvazivní, a proto velmi zajímavé pro dokumentaci historických památek. Složení materiálů, jejich analýza a rozpoznání bylo zaměřeno zejména na historické objekty – konkrétně malby, omítky a malty. Dále bylo zkoumáno i biologické znečištění kamenů. Bylo zjištěno, že pomocí výše zmíněných metod lze získat nové informace o zkoumaných objektech, které mohou být následně použity například pro restaurátorské práce. Základní informací je použitý rozsah vlnových délek – rozmezí mezi viditelným a blízkým infračerveným pásmem je vhodné zejména pro analýzu biologických pokryvů, zatímco střední infračervená pásma se hodí spíše pro určení složení materiálů. V této práci bylo použito hyperspektrální snímkování v rozsahu 400 – 1000nm a metoda odrazivostní spektrometrie v rozsahu 900 – 2500nm. V rozsahu 1000 – 2500nm byla v rámci práce vytvořena spektrální knihovna materiálů nazvaná “CTU material spectral library”, která je určena zejména pro určení složení historických malt a omítek. Knihovna byla vytvořena pro středoevropský region a následně využita pro analýzy jedenácti vzorků. Tyto výsledky byly pro kontrolu porovnány s výsledky z elektronového mikroskopu (Scanning Electron Microscope). Bylo zjištěno, že za pomoci vhodných analýz je možné určit složení neznámých vzorků, pokud je k dispozici vhodná spektrální knihovna. Vzhledem k vysoké míře podobnosti jednotlivých směsí malt a omítek je tento úkol velmi náročný, a proto byl pro tuto úlohu testován i přístup založený na tzv. rozhodovacím stromu.The goal of this thesis is to compare and evaluate various exact methods of historical material determination, with special interest to methods based on reflectance spectroscopy and hyperspectral imaging. These methods are non-invasive and therefore very interesting for historic preservation. The material decomposition was oriented to several historical objects like paintings, plasters and mortars, but biological contamination of stone was also tested. It was found that these methods can provide new information about historic materials and therefore help with object identification and restoration works. The key issue is the used spectral range where the visible near infrared spectral region gives information mainly for biological purposes and the short-wave for material determination. In this work, hyperspectral imaging was used in the spectral range 400-1000nm and reflectance spectroscopy in 900-2500nm. In the 1000 – 2500nm region, the new material spectral library was created for the material decomposition of historical plasters and mortars. This library is produced with respect to the Central Europe region and then applied for eleven historical samples analysis using various algorithms. Final results were then compared to the Scanning electron microscope findings. It was ascertained that classification analysis can be used for material decomposition of samples when a convenient spectral library is available, although the similarity of plaster and mortar mixture makes the task very challenging. Due to this fact, a decision tree approach was successfully tested. Keywords: Hyperspektrální snímkování; Odrazivostní spektrometrie; Spektrální knihovna; Kulturní dědictví; určení složení materiálů; Omítka; Malta; Biologické znečištění kamene; Hyperspectral imaging; Reflectance spectroscopy; Spectral library; Cultural heritage; Material determination; Plaster; Mortar; Biological contamination of stone Available in digital repository of ČVUT.
Hyperspektrální snímkování a jeho pozemní aplikace

Cílem práce je porovnání a zhodnocení využití několika metod používaných pro určení složení historických materiálů, zejména těch využívajících odrazivostní spektrometrii a hyperspektrálním snímkování. ...

Pavelka Karel; Eva Matoušková; Halounová Lena
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Kompozitní materiály na bázi cementu: Využití betonového recyklátu
Plachý Tomáš; Jaroslav Topič; Slížková Zuzana
2021 -
Disertační práce se zaměřuje na využití velmi jemné frakce recyklovaného betonu ve stavebnictví. Rešerše je věnována recyklaci betonu ve stavebnictví a zdokumentování možností využití velmi jemné frakce. Cílem této práce je efektivně využít tento odpadní materiál s minimálními náklady na úpravu. Pro tento účel bylo využito vysokorychlostní mletí a vytvořen produkt nazvaný mikromletá betonová moučka (MBM), který je využit jako mikroplnivo a částečná náhrada cementu. Experimentální část se zaměřuje na popis vlastností mikromleté betonové moučky z různých zdrojů s rozdílnou jemností mletí. Pro zjišťování mechnicko-fyzikálních a mikrostrukturálních vlastností byly vytvořeny vzorky cementové pasty s rozdílným množstvím mikromleté betonové moučky. Na základě získaných dat byl následně navržen postup pro výběr a využití mikromleté betonové moučky v cementových kompozitech.The dissertation focuses on reuse of very fine fraction of recycled concrete in construction. The searches is dedicated to concrete recycling in construction and possible use of very fine fraction. The goal of this work is effective reuse of this waste material with minimal treatment cost. The high-speed milling process was used for this purpose and micro-milled concrete powder was produced and used as microfiller and cement replacement. Experimental part focuses on description of properties of micro-milled concrete powder from different sources and with different fines. Then the cement paste samples with different amount of micromilled concrete powder were made. The mechanical-physical and microstructural properties of these samples were determined. Based on obtained data, the approach to selection and reuse of micro-milled concrete powder in cement-based composites was suggested. Keywords: Betonová moučka; cementový kompozit; recyklace; mechanické vlastnosti; Concrete powder; cementitious composite; recycling; mechanical properties Available in digital repository of ČVUT.
Kompozitní materiály na bázi cementu: Využití betonového recyklátu

Disertační práce se zaměřuje na využití velmi jemné frakce recyklovaného betonu ve stavebnictví. Rešerše je věnována recyklaci betonu ve stavebnictví a zdokumentování možností využití velmi jemné ...

Plachý Tomáš; Jaroslav Topič; Slížková Zuzana
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases