Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 344520
Published from to

Návrh požárního schodiště
Dolejš Jakub; Aleksandra Ivanova; Cábová Kamila
2020 -
Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením požárního schodiště. Jedná se o samostatně stojící venkovní schodiště s úrovní horní podesty +4,500 m nad okolním terénem. Jako konstrukční materiál byla použita ocel S 355 J0. Statický 3D model jsem tvořila pomocí výpočetního programu SCIA Engineer. Pro celou konstrukci je použit nelineární a stabilitní výpočet. Spoje nosných prvků jsou modelované jako klouby. Po vytvoření modelu byl proveden statický výpočet všech nosných části a hlavních detailů. Výsledkem mé práce je statický posudek nosných prvků a hlavních detailů, vypracování výkresové dokumentace a technická zpráva.Bachelor's thesis deals with the design and assessment of the fire staircase. It is a separate outdoor standing staircase with a level of upper landing +4,500 m above the surrounding terrain. Structural material is steel S 355 J0. I created a static 3D model using the SCIA Engineer software. For the entire structure, a nonlinear and stability calculation is used. Connections of the supporting elements are modeled as joints. After the model was created, a static calculation was made for all the supporting parts and the main details. The result of my work is a static assessment of the supporting elements and the main details, the drawing up the drawing documentation and the technical report. Keywords: Požární schodiště; ocelové schodiště; stabilitní výpočet; nelineární výpočet; sloup; styčník; Fire staircase; steel staircase; stability calculation; nonlinear calculation; column; joint Available in digital repository of ČVUT.
Návrh požárního schodiště

Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením požárního schodiště. Jedná se o samostatně stojící venkovní schodiště s úrovní horní podesty +4,500 m nad okolním terénem. Jako konstrukční materiál ...

Dolejš Jakub; Aleksandra Ivanova; Cábová Kamila
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Mateřská škola v Golčově Jeníkově
Hanzalová Lenka; Lenka Svitáková; Paroubková Jitka
2020 -
Předmětem bakalářské práce je dokumentace ke stavebnímu povolení pro mateřskou školu v Golčově Jeníkově. Zadáním práce byla architektonická studie mateřské školy. Projekt se zabývá konstrukčním a materiálovým návrhem objektu. Jedná se o objekt mateřské školy se 2 nadzemními a jedním podzemním podlažím.The subject of this bachelor thesis is to process a project documentation of a kindergarten in Golčův Jeníkov. The assignment was an architectural study of a kindergarten. The work focuses mainly on structural and materiál design. It is an object of kindergarten with two above ground and one underground floor. Keywords: Projektová dokumentace; mateřská škola; jednoplášťová plochá střecha; kontaktní zateplovací systém; Project documentation; kindergarten; single-skin flat roof; external thermal insulation composite systems Available in digital repository of ČVUT.
Mateřská škola v Golčově Jeníkově

Předmětem bakalářské práce je dokumentace ke stavebnímu povolení pro mateřskou školu v Golčově Jeníkově. Zadáním práce byla architektonická studie mateřské školy. Projekt se zabývá konstrukčním a ...

Hanzalová Lenka; Lenka Svitáková; Paroubková Jitka
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Způsoby sanace vodárenských a balneotechnických nádrží.
Horký Filip; Jiří Buchl; Šťastný Bohumil
2020 -
Tato bakalářská práce se zabývá úpravou povrchů nádrží sloužící jako zásobník pitné vody pro obyvatelstvo nebo nádrže využívané v balneotechnice, jako jsou bazény, lázně a wellness centra. Součástí práce je rozpis materiálů, ze kterých se nádrže vyrábějí, jejich popis výstavby a porovnání výhod a nevýhod jednotlivých typů. Hlavní část práce se věnuje výpisu způsobů úpravy povrchů všech typů nádrží, na jaké bázi je tato úprava založena, jak se provádí, náročnost a jaká je jejich životnost případně cenové rozpoložení. V praktické část se věnuje porovnání těchto parametrů jednotlivých typů úpravy. Hlavním přínosem práce je zmapování všech dostupných úprav a sanací povrchů vodárenských a balneotechnických nádrží. Tento výpis lze aplikovat pro výběr případných metod úprav jednotlivých typů nádrží.This bachelor thesis deals with surface rehabilitation of reservoirs serving as reservoir of drinking water for inhabitants or reservoirs used in balneotechnica, such as swimming pools, spas and wellness centers. Part of the work is a breakdown of materials from which tanks are made, their description of construction and comparison of advantages and disadvantages of individual types. The main part of the work is devoted to listing the methods of surface treatment of all types of tanks, on what basis is this treatment based, how it is performed, demanding and what is their lifetime or price mood. The practical part deals with the comparison of these parameters of individual types of treatment. The main contribution of this work is the mapping of all available treatments and remediation of surfaces of water and balneotechnical tanks. This listing allows you to apply modifications to individual tank groups to select possible methods. Keywords: Sanace; oprava; vodojem; bazén; nádrž; povrch; lázně; projekty; Rehabilitation; repair; water tank; pool; tank; suface; spa; projects Available in digital repository of ČVUT.
Způsoby sanace vodárenských a balneotechnických nádrží.

Tato bakalářská práce se zabývá úpravou povrchů nádrží sloužící jako zásobník pitné vody pro obyvatelstvo nebo nádrže využívané v balneotechnice, jako jsou bazény, lázně a wellness centra. Součástí ...

Horký Filip; Jiří Buchl; Šťastný Bohumil
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Vzduchová neprůzvučnost:od teorie k praxi
Nováček Jiří; Jiří Bečka; Vychytil Jaroslav
2020 -
Bakalářská práce se zabývá problematikou vzduchové neprůzvučnosti, jež je součástí stavební akustiky. Cílem je představit důležitost vzduchové neprůzvučnosti a provést ucelený přehled nejen o způsobech jejího zjištění a vyhodnocení na základě požadavků, ale též o provádění (a případných chybách) konstrukcí a rozboru chování stavebních prvků zabudovaných ve stavbách. První část se věnuje hlavně teoretickému výkladu a vysvětlení, jak vzduchovou neprůzvučnost vyhodnocovat v případech laboratoře a především na stavbě. Ve druhé části se teorie prolíná s praxí a jsou v ní představeny časté způsoby provedení stavebních konstrukcí, pro něž jsou stanoveny hodnoty zvukové izolace vlastními výpočty a následně porovnány s výsledky z praxe. Ve třetí části se práce zaměřuje na chybná řešení, s nimiž se občas může člověk setkat v praxi a jejichž provedení nevede ke splnění normových požadavků.The Bachelor thesis deals with the problematics of airborne sound insulation, which is a part of building acoustics. The purpose is to introduce the importance of airborne sound insulation and perform a complete survey not only about the ways of its finding and appraisal according to the requirements, but also about carrying out (and possible mistakes) of structures and analysis of behaviour of building blocks which are built into constructions. The first part focuses primarily on theoretical explanation of how to evaluate the airborne sound insulation in case of being either in laboratory or mainly on a building site. The second part runs through both theory and practice and introduces common ways of performing the structures, for which the values of sound insulation are set by self calculation and after that compared with results out of practice. The third part deals with wrong solutions that are possible to meet with in practice and whose performance does not lead to meeting the standard requirements. Keywords: Stavební akustika; zvuk; akustický tlak; vzduchová neprůzvučnost; zvuková izolace; bytový dům; požadavky; měření; technická metoda; dělicí konstrukce; Building acoustics; sound; sound pressure; airborne sound insulation; sound insulation; residential building; requirements; measurement; technical method; section partition Available in digital repository of ČVUT.
Vzduchová neprůzvučnost:od teorie k praxi

Bakalářská práce se zabývá problematikou vzduchové neprůzvučnosti, jež je součástí stavební akustiky. Cílem je představit důležitost vzduchové neprůzvučnosti a provést ucelený přehled nejen o ...

Nováček Jiří; Jiří Bečka; Vychytil Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Požární řešení víceúčelového objektu v Roztokách u Prahy
Hejtmánek Petr; Alžběta Kohoutová; Vyštajnová Hana
2020 -
Předmětem této bakalářské práce je vypracování požárně bezpečnostního řešení ke stavbě řešené v rámci konstrukčního ateliéru studentkou Fakulty stavební, programu Architektura a stavitelství. Bakalářská práce je rozdělena do tří části. První část tvoří samotné zadání bakalářské práce. Druhá část obsahuje původní projektovou dokumentaci, která sloužila jako podklad ktvorbě požárně bezpečnostního řešení. Toto požárně bezpečnostní řešení pak tvoří samostatnou třetí část této práce. Byla provedena revize původního projektu, která je, vzhledem ke svému nevelkému rozsahu, začleněna do struktury požárně bezpečnostního řešení.The main subject of this bachelor thesis is a fire safety design to a building designed by a student of the Faculty of Civil Engineering, study programme Architecture and Building Sciences, as part of the Construction Atelier course. The bachelor thesis is composed of three parts. Part one comprises the assignment of the bachelor thesis. Part two consists of the original project documentation the fire safety design was based on. This fire safety design forms the third individual part of the thesis. The revision of the original project was carried out and it was, due to its minor scope, integrated into the content of the fire safety design. Keywords: Požárně bezpečnostní řešení; víceúčelová stavba; administrativa; knihovna; škola; provětrávaná fasáda; dřevěný obklad; Roztoky; Fire safety design; multifunctional building; administrative; library; school; ventilated facade; timber cladding; Roztoky Available in digital repository of ČVUT.
Požární řešení víceúčelového objektu v Roztokách u Prahy

Předmětem této bakalářské práce je vypracování požárně bezpečnostního řešení ke stavbě řešené v rámci konstrukčního ateliéru studentkou Fakulty stavební, programu Architektura a stavitelství. ...

Hejtmánek Petr; Alžběta Kohoutová; Vyštajnová Hana
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Vinařství Obelisk Valtice
Zigler Radek; Alžběta Svobodová; Čejka Tomáš
2020 -
Předmětem bakalářské práce je vypracování vybraných částí dokumentace pro stavební povolení pro budovu vinařství. Objekt má jedno nadzemní podlaží a dvě podzemní, je umístěn do svahu. Vinařství slouží pro výrobu a skladování vinných výrobků a zároveň má čtyři ubytovací jednotky pro hosty. Nosné konstrukce jsou železobetonové monolitické. Tyto konstrukce jsou posouzeny v předběžném statickém výpočtu. Důraz je kladen na komplexní konstrukční řešení budovy a návrh hlavních stavebních detailů. Konstrukce a vybrané detaily jsou podrobněji posouzeny z hlediska tepelné techniky.The subject of the bachelor's thesis is the elaboration of selected parts of the winery building documentation for a building permit. The structure has one above ground floor and two underground floors and is located on a slope. The winery building is used for the production and storage of wine products and has four guest rooms. Load bearing structures are made from reinforced concrete and are assessed in a preliminary static calculation. The emphasis is on the complex constructional solution of selected building and design of main structural details. Constructions and details are assessed in more detail in terms of thermal engineering. Keywords: Vinařství; konstrukční detaily; novostavba; železobeton; projektová dokumentace; tepelná technika; Wine-makery; structural details; new building; reinforced concrete; building documentation; thermal engineering Available in digital repository of ČVUT.
Vinařství Obelisk Valtice

Předmětem bakalářské práce je vypracování vybraných částí dokumentace pro stavební povolení pro budovu vinařství. Objekt má jedno nadzemní podlaží a dvě podzemní, je umístěn do svahu. Vinařství slouží ...

Zigler Radek; Alžběta Svobodová; Čejka Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Návrh bytového domu se zaměřením na stavební fyziku
Vychytil Jaroslav; Elizaveta Fatyanova; Nováček Jiří
2020 -
Cílem této bakalářské práce je návrh bytového domu na základě existující architektonické studie. V rámci práce se provede konstrukční návrh objektu, předběžný statický návrh nosných prvků a posouzení vybraných kritických části objektu z hlediska tepelné techniky, světelné techniky a akustiky. Pro této účely byla vypracována výkresová dokumentace, uvedena v příloze, v rozsahu potřebném pro vybraná posouzení. Textová část práce bude zahrnovat obecnější popis objektu, vybrané kapitoly souhrnné technické zprávy navrženého bytového domu, popis výše popsaných stavebně-fyzikálních oboru a posouzení konstrukce na příslušné požadavky. Skladby obvodových konstrukcí budou posouzeny na tepelně technické požadavky a vnitřní dělicí konstrukce na požadavky akustické (konkrétně vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost). Kritické byty a vybrané prostory k pronájmu budou ohodnoceny z hlediska proslunění a úrovně denního osvětlení. Při nevyhovujících výsledcích bude popsáno možné opatření.The object of this bachelor thesis is to design an apartment building based on an existing architectural study. As part of the work, will be performed the structural design of the building, preliminary static design of load-bearing elements and assessment of selected critical parts of the building in terms of heating technology, lighting and acoustics. For this purpose, will be prepared customers’ drawing, listed in the annex, to the extent necessary for the selected assessments. The textual part of the work will include a general description of the building, selected chapters of the summary technical report of the proposed apartment building, a description of the above-described construction and physical fields and assessment of the structure to the relevant requirements. The compositions of the peripheral structures will be assessed for thermal technical requirements and the internal dividing structures for acoustic requirements (specifically airborne and impact sound insulation). Critical apartments and selected areas for rent will be assessed for insolation and daylight levels. In case of unsatisfactory results, will be escribed a possible measure. Keywords: Bytový dům; denní osvětlení; proslunění; vzduchová neprůzvučnost; kročejový zvuk; tepelná ochrana budov; Apartment building; daylighting; insolation; soundproofing; impact sound; thermal protection of building Available in digital repository of ČVUT.
Návrh bytového domu se zaměřením na stavební fyziku

Cílem této bakalářské práce je návrh bytového domu na základě existující architektonické studie. V rámci práce se provede konstrukční návrh objektu, předběžný statický návrh nosných prvků a posouzení ...

Vychytil Jaroslav; Elizaveta Fatyanova; Nováček Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Sestavení hydraulického modelu a analýza tlakových poměrů vodovodní sítě městské části Praha Přední Kopanina
Slavíčková Kateřina; Lucia Vachová; Sláma Jindřich
2020 -
Predmetom diplomovej práce je zostavenie matematického modelu a hydraulická analýza vodovodnej siete menšieho rozsahu. Teoretická časť je zameraná na popis zásobovania vodou od zdroja až k spotrebiteľovi, výpočet potreby vody, hydrauliku vodovodných sietí, matematické modelovanie vodovodných sietí a súhrn programov pre modelovanie distribučných systémov. V praktickej časti je popísaná tvorba hydraulického modelu vodovodnej siete pre vybranú lokalitu a kalibrácia modelu. Pre vodovodnú sieť je navrhnutých niekoľko záťažových stavov, ktoré zahŕňajú ako aktuálny, tak aj výhľadový stav siete. Všetky varianty výpočtu sú následne posúdené a vyhodnotené z hydraulického hľadiska. Cieľom práce je vyhodnotenie tlakových pomerov vo vodovodnej sieti a návrh opatrení, ktoré by prispeli k lepšiemu fungovaniu systému.Subject of this diploma thesis is design of mathematical model and hydraulic analysis of water supply system of smaller size. Theoretical part describes water supply system all the way from the source to the consumer, specification of water consumption, hydraulics of water distribution systems, mathematical modelling of water distribution systems and software that can be used to simulate these systems. Practical part deals with the design of mathematical model of distribution system for selected town district and calibration of the model. Several scenarios are included. Some of them reflect existing distribution system, while others are focused on how distribution system will work in the future, after connection of development areas and new demands. All scenarios are computed, assessed and evaluated. The main goal of this thesis is to evaluate pressure in distribution system and to suggest possible solutions to improve distribution system. Keywords: zásobovanie vodou; matematické modelovanie vodovodných sietí; zostavenie a kalibrácia hydraulického modelu; hydraulická analýza; tlakové pomery vo vodovodnej sieti; water supply; mathematical modelling of water distribution systems; design and calibration of hydraulic model; hydraulic analysis; pressure in water distribution systems Available in digital repository of ČVUT.
Sestavení hydraulického modelu a analýza tlakových poměrů vodovodní sítě městské části Praha Přední Kopanina

Predmetom diplomovej práce je zostavenie matematického modelu a hydraulická analýza vodovodnej siete menšieho rozsahu. Teoretická časť je zameraná na popis zásobovania vodou od zdroja až k ...

Slavíčková Kateřina; Lucia Vachová; Sláma Jindřich
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Návrh systému zásobování pitnou vodou ve vybrané obci.
Horký Filip; Štefan Ambrozi; Švec Daniel
2020 -
Tato diplomová práce se zabývá zásobováním obyvatelstva pitnou vodou. V prví části práce je vypracována rešerše odborné literatury na téma vodárenství. V druhé části je zdokumentován současný stav zásobování pitnou vodou ve vybrané obci, proveden výpočet potřeby vody a navrženo rozšíření sítě do zbytku zastavěného území. Návrhový stav je vymodelován a následně vyhodnocen pomocí programu EPANET 2, který slouží k posuzování a navrhování vodárenských systémů.The main topic of this thesis is supply of drinking water. The first section of the thesis consists of technical literature seacht on the topic water supply. In the secont part, there is a documentation of current status of water supply in selected municipality, water demand calculation and new design of network expansion. The design is modeled and evaluated with use of EPANET 2, which is a program for water flow calculation. Keywords: vodovod; vodovodní potrubí; pitná voda; potřeba vody; automatická tlaková stanice; EPANET; hydraulické modelování; water supply; water pipes; drinking water; water demand; automatic pressure station; EPANET; hydraulic modeling Available in digital repository of ČVUT.
Návrh systému zásobování pitnou vodou ve vybrané obci.

Tato diplomová práce se zabývá zásobováním obyvatelstva pitnou vodou. V prví části práce je vypracována rešerše odborné literatury na téma vodárenství. V druhé části je zdokumentován současný stav ...

Horký Filip; Štefan Ambrozi; Švec Daniel
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Návrh štíhlého pilíře dálničního mostu
Drahorád Michal; Martin Vlk; Sochor Pavel
2020 -
Hlavním cílem této bakalářské práce je studium metod návrhu štíhlých železobetonových pilířů. Nejprve je však objasněno historické pozadí této problematiky. Dále jsou popsány a porovnány zjednodušené metody vyšetřující účinky II. řádu uvedené v normách platných v ČR i většině Evropy. Následuje jejich aplikace na návrh štíhlého pilíře dálničního mostu. V rámci této práce byl vytvořen automatizovaný interakční diagram v MS Excel založený na metodě mezních poměrných přetvoření. Ten je schopen dle zadaných dat vykreslit interakční diagram pro různé průřezy, materiály i vyztužení. Praktické posouzení navrženého pilíře probíhá právě v tomto programu. Součástmi návrhu štíhlého betonového pilíře jsou statické výpočty a výkresy pilíře.The main goal of this bachelor´s thesis is a study of slender reinforced concrete piers design methods. Firstly a historical background of the problem is clarified. Furthermore simplified methods exploring effects of the second order stated in codes valid in Czech Republic as well as most of Europe are described and compared. Its application on the design of the slender highway pier follows. An automatic interaction diagram based on the ultimate relative strains method was created in MS Excel as a part of this thesis. It is able to draw an interaction diagram of variable cross sections, materials and reinforcement according to entered data. The practical assessing of the designed pier is running in this programme. Static calculations and drawings are parts of the slender concrete pier design. Keywords: Štíhlý pilíř; betonový pilíř; vzpěr; Euler; dálniční most; účinky II. řádu; metoda založená na jmenovité tuhosti; metoda založená na jmenovité křivosti; metoda mezních poměrných přetvoření; interakční diagram; Eurokód; Slender pier; concrete pier; buckling; Euler; highway bridge; the second order effects; nominal stiffness method; nominal curvature method; ultimate relative strains method; interaction diagram; Eurocode Available in digital repository of ČVUT.
Návrh štíhlého pilíře dálničního mostu

Hlavním cílem této bakalářské práce je studium metod návrhu štíhlých železobetonových pilířů. Nejprve je však objasněno historické pozadí této problematiky. Dále jsou popsány a porovnány zjednodušené ...

Drahorád Michal; Martin Vlk; Sochor Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases