Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 423937
Published from to

Metodika průzkumu, revize a pasportizace historického knihovního fondu
Šípek, Richard; Mašek, Petr; Hájek, Pavel; Paličková, Tereza
2023 - Czech
Metodika má za cíl představit přehlednou syntetickou příručku a pomůcku péče o historický knižní fond, jeho analýzu z hlediska obsahového, chronologického a provenienčního a jeho syntetizujícího zhodnocení formou studie. Kromě obsáhlé sekundární bibliografie k problematice historického knižního fondu v nejširším slova smyslu a přehledu platných legislativních předpisů, obsahuje rovněž přehledného průvodce pro globální zpracování historické knižní sbírky podle jejího specifického typu a také doporučení pro její dlouhodobou správu a péči o ni. Součástí metodiky jsou rovněž rady při selekci knih určených ke konzervování a restaurování a při zajišťování vhodných podmínek uložení historického knižního fondu. The aim of the methodology is to present a clear synthetic guide and tool for the care of the historical book collection, its analysis in terms of content, chronology and provenance and its synthesizing evaluation in the form of a study. In addition to a comprehensive secondary bibliography on the issue of the historical book collection in the broadest sense and an overview of current legislation, it also contains a clear guide to the global treatment of the historical book collection according to its specific type, as well as recommendations for its long-term management and care. The methodology also includes advice on the selection of books for conservation and restoration and on ensuring appropriate storage conditions for the historic book collection. Keywords: metodika; historické knihovní fondy; katalogizace; inventarizace; knihovní depozitáře; výstavy; legislativa; konzervování; restaurování; methodology; historical library collections; cataloging; inventorying; library depositories; exhibitions; legislation; conservation; restoration Available in a digital repository NRGL
Metodika průzkumu, revize a pasportizace historického knihovního fondu

Metodika má za cíl představit přehlednou syntetickou příručku a pomůcku péče o historický knižní fond, jeho analýzu z hlediska obsahového, chronologického a provenienčního a jeho syntetizujícího ...

Šípek, Richard; Mašek, Petr; Hájek, Pavel; Paličková, Tereza
Národní muzeum, 2023

Studium genotoxicity organických látek pomocí DNA biosenzorů
Augustín, Michal; Vyskočil, Vlastimil; Trnková, Libuše; Labuda, Ján
2023 - Slovak
Proposed dissertation thesis presents novel hybrid electrochemical DNA biosensors based on distinct forms of pyrolytic graphite ("edge-plane" and "basal-plane") and their potential in terms of applicability in the field of DNA electrochemistry. Testing of the applicability of the presented bioanalytical tools was preceded by thorough optimization process involving selection of the optimal values for the most crucial operational parameters of the electrochemical DNA biosensors fabricated by means of electrostatic adsorption - deposition potential (Edep), deposition time (tdep), optimal DNA concentration for electrostatic adsorption (cg(DNA)), and possible involvement of convection during the adsorption procedure. Initially, applicability of presented bioanalytical tools was investigated in relation to monitoring DNA damage by utilization of triplet of external DNA damaging sources - UV light irradiation, one- electron oxidants, and hydroxy radicals. Outcome of the damaging processes was monitored directly (via monitoring changes in the redox signals of DNA) or indirectly (via monitoring changes in the redox signals of redox indicator) by the use of voltammetric methods - square- wave voltammetry (SWV), cyclic voltammetry (CV), linear-sweep voltammetry (LSV), and electrochemical impedance... Navržená disertační práce představuje nové hybridní elektrochemické DNA biosenzory založené na odlišných formách pyrolytického grafitu ("edge-plane" a "basal-plane") a jejich potenciál z hlediska použitelnosti v oblasti elektrochemie DNA. Testování použitelnosti prezentovaných bioanalytických nástrojů předcházel důkladný optimalizační proces zahrnující výběr optimálních hodnot pro nejdůležitější provozní parametry elektrochemických DNA biosenzorů připravených pomocí elektrostatické adsorpce - depoziční potenciál (Edep), doba depozice (tdep), optimální koncentrace DNA pro elektrostatickou adsorpci (cg(DNA)) a možné zapojení konvekce během adsorpčního procesu. Nejprve byla zkoumána použitelnost prezentovaných bioanalytických nástrojů ve vztahu ke sledování poškození DNA s využitím tripletu externích zdrojů poškozujících DNA - UV záření, jednoelektronových oxidantů nebo hydroxylových radikálů. Výsledky poškozujících procesů byly sledovány přímo (prostřednictvím sledování změn redoxních signálů DNA) nebo nepřímo (prostřednictvím sledování změn redoxních signálů redoxního indikátoru) a to za pomoci voltametrických metod - square-wave voltametrie (SWV), cyklická voltametrie (CV), lineární voltametrie (LSV) a elektrochemické impedanční spektroskopie (EIS). Dále byla hodnocena použitelnost navrženého... Keywords: Elektrochemické biosenzory; výzkum supramolekulárních interakcí; detekce poškození DNA; ultrastopová analýza; biomarkery; chemoterapeutika; biologické a environmentální matrice; Electrochemical Biosensors; Investigation of Supramolecular Interactions; DNA Damage Detection; Ultra-Trace Analysis; Biomarkers; Chemoterapeutics; Biological and Environmental Matrices Available in a digital repository NRGL
Studium genotoxicity organických látek pomocí DNA biosenzorů

Proposed dissertation thesis presents novel hybrid electrochemical DNA biosensors based on distinct forms of pyrolytic graphite ("edge-plane" and "basal-plane") and their potential in terms of ...

Augustín, Michal; Vyskočil, Vlastimil; Trnková, Libuše; Labuda, Ján
Univerzita Karlova, 2023

Řízení o pozůstalosti v České republice a v Rakousku komparativní studie
Gadasová, Simona; Macková, Alena; Frintová, Dita
2023 - Czech
108 Inheritance proceedings in the Czech Republic and Austria Abstract This rigorous thesis entitled "Inheritance proceedings in the Czech Republic and Austria" focuses on the analysis of legal regulation of probate in both mentioned countries and also on their comparison. The aim of this work is not a detailed description of all institutes related to probate, but rather a comprehensive overview of the proceedings in both countries. Furthermore, this thesis focuses on pointing out the problems occurring in notary practice in connection with inheritance proceedings, which in some respects are brought about by unclear legal regulation as well as certain changes and news in society, which are also manifested in court proceedings. Part of this thesis is also the proposal of possible legislative solutions to the mentioned problems. The work itself is divided into three main parts, namely Inheritance proceedings in the Czech Republic, Inheritance proceedings in Austria and a Comparison of probate proceedings in the Czech Republicand in Austria. The first part of this thesis focuses on the historical development of notaries in our country, its current status and legal regulation. Subsequently, the probate proceedings are described in general terms, including the principles applied in it, its participants and also... 106 Pozůstalostní řízení v České republice a v Rakousku Abstrakt Tato rigorózní práce s názvem "Pozůstalostní řízení v České republice a v Rakousku" se zaměřuje na analýzu právní úpravy pozůstalostního řízení v obou zmiňovaných zemích a také na jejich komparaci. Cílem této práce není detailní popis všech institutů týkajících se pozůstalostního řízení, nýbrž zpracování uceleného přehledu průběhu řízení v obou zemích. Dále se tato práce zaměřuje na poukázání na problémy vyskytující se v notářské praxi v souvislosti s pozůstalostním řízením, které přináší v některých ohledech nejasná právní úprava a také určité změny a novoty ve společnosti, které se projevují také v soudních řízeních. Součástí této práce je také navržení možných legislativních řešení zmiňovaných problémů. Samotná práce se člení na tři hlavní části, a to Pozůstalostní řízení v České republice, Pozůstalostní řízení v Rakousku a srovnání pozůstalostního řízení v České republice a v Rakousku. První část této práce se zaměřuje na historický vývoj notářství na našem území, jeho aktuální stav a také právní úprava. Následně je popsáno pozůstalostní řízení v obecné rovině, včetně zásad v něm uplatňovaných, jeho účastníků a také insitutu soudního komisaritátu. V této části je také analyzována aktuálně platná právní úprava týkající se pozůstalostního... Keywords: pozůstalost; notář; Rakousko; inheritance; notary; Austria Available in a digital repository NRGL
Řízení o pozůstalosti v České republice a v Rakousku komparativní studie

108 Inheritance proceedings in the Czech Republic and Austria Abstract This rigorous thesis entitled "Inheritance proceedings in the Czech Republic and Austria" focuses on the analysis of legal ...

Gadasová, Simona; Macková, Alena; Frintová, Dita
Univerzita Karlova, 2023

Ovlivnění efektivity sběru náboje v detektorech záření laserovými pulsy.
Betušiak, Marián; Belas, Eduard
2023 - Czech
The main focus of this thesis is the characterization of the charge transport in CdZnTe radiation detectors and the study of the effect of the detector illumination on charge transport. The transport properties are evaluated using Laser-induced Transient Current Technique and the Monte Carlo simulation is used for fitting the measured current waveforms. The properties of the detector prepared from semi-insulating CdZnTe single crystal with a platinum Schottky contacts were measured in the dark in the unpolarized and polarized state and under the anode and cathode continuous LED above-bandgap illumination. Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je charakterizácia transport náboja v CdZnTe radiačných detektoroch a stúdia vplyvu osvetlenia detektoru na transport náboja.Transportné vlastnosti sú zmerané pomocou metódy laserom-indukovaných tranzientných prúdov a simulácia Monte Carlo bola použitá na fitovanie meraných prúdových waveform. V tejto práci boli skúmané vlastnosti detektoru pripraveného semi-izolačného monokryštálu CdZnTe s platinovými Schottkyho kontaktami za tmy v nepolarizovanom a polarizovanom stave. Vlastnosti detektoru boli tiež skúmané s kontinuálnym nadgapovým LED osvetlením anódy a katódy. Keywords: Generace náboje; Sběr náboje; Detektory záření; Charge generation; Charge collection; Radiation detectors Available in a digital repository NRGL
Ovlivnění efektivity sběru náboje v detektorech záření laserovými pulsy.

The main focus of this thesis is the characterization of the charge transport in CdZnTe radiation detectors and the study of the effect of the detector illumination on charge transport. The transport ...

Betušiak, Marián; Belas, Eduard
Univerzita Karlova, 2023

Elektrické a optické vlastnosti SiC monokrystalů
Brynza, Mykola; Belas, Eduard
2023 - Czech
Silicon carbide is a semiconductor with a wide bandgap of up to 3.2 eV and is capable of operating in extreme conditions, high temperature and high energy modes. This work focuses on the investigation of electrical and optical properties of monocrystalline SiC by various methods including Raman spectroscopy, volt-ampere characteristics, L-TCT and spectroscopic techniques. The adhesion of contacts and the influence of different contact materials on the ability to detect ionizing radiation are also studied to optimize the technology of preparation of quality SiC-based radiation detectors. Karbid křemíku (SiC) je polovodič s širokým zakázaným pásem až do 3,2 eV. Aplikace na bázi SiC jsou schopné pracovat v extrémních podmínkách, vysokoteplotních a vysokoenergetických režimech. Tato práce je zaměřena na zkoumání elektrických, optických a spektroskopických vlastností monokrystalického SiC různými metodami včetně Ramanovy spektroskopie, volt-ampérových charakteristik, měření transientních proudů a spektroskopických metod. Také je studována adheze kontaktů a vliv různých materiálů kontaktů na schopnost detekovat ionizující záření za účelem optimalizace technologie přípravy kvalitních radiačních detektorů na bázi SiC. Keywords: SiC; detektory záření; kontakt kov-polovodič; V-A charakteristiky; Ramanova spektroskopie; SiC; radiation detectors; metal-semiconductor contacts; V-A characteristics; Raman spectroscopy Available in a digital repository NRGL
Elektrické a optické vlastnosti SiC monokrystalů

Silicon carbide is a semiconductor with a wide bandgap of up to 3.2 eV and is capable of operating in extreme conditions, high temperature and high energy modes. This work focuses on the investigation ...

Brynza, Mykola; Belas, Eduard
Univerzita Karlova, 2023

Fenomén minoritského kláštera ve středověké společnosti.
Svobodová, Jana; Bláhová, Marie; Hlaváček, Petr; Blechová, Lenka
2023 - Czech
The dissertation presents an edition of the medieval Latin chronicle of Eberhard Ablauff de Rheno. It is a previously unprocessed source. The chronicle is part of the Cheb Codex from the provenance of the Franciscans of the Bohemian-Moravian-Silesian vicariate. Today it is stored in the National Library. The Ablauff Chronicle records events concerning the Franciscans from 1451 to 1528, when Ablauff probably died. The chronicle is set in the broader context of late medieval Franciscan historiography produced in the Central European geographical area. The dissertation includes a codicological and paleographical analysis of the chronicle. On the basis of the editorially accessible text of the Ablauff Chronicle, it has been possible to discuss in a separate chapter the figure of the chronicler Eberhard Ablauff de Rheno, whose life can be imagined from inscriptions in his copied and written texts or from notes in the books he read. The edition of the Chronicle is supplemented by an overview of the Franciscan friars mentioned in the so-called Registrum fratrum. The edited chronicle can serve as a basic source for the religious and ecclesiastical history of our territory. Ablauff captured the continuity of the development of the Bohemian-Moravian-Silesian vicariate, where provincial chapters were... Disertační práce přináší edici latinsky psané středověké kroniky Eberharda Ablauffa de Rheno. Jedná se o dosud nezpracovaný pramen. Kronika je součástí chebského kodexu z provenience františkánů z česko-moravsko-slezského vikariátu. Dnes je uložena v Národní knihovně. Ablauffova kronika zachycuje události týkající se františkánů od roku 1451 do roku 1528, kdy Ablauff pravděpodobně zemřel. Kronika je zasazena do širšího kontextu pozdně středověké františkánské historiografie vzniklé ve středoevropském geografickém prostoru. Součástí disertace je kodikologický a paleografický rozbor kroniky. Na základě edičně zpřístupněného textu Ablauffovy kroniky bylo možné pojednat v samostatné kapitole o postavě kronikáře Eberharda Ablauffa de Rheno, o jehož životě si můžeme udělat představu podle vpisků do jeho opisovaných a psaných textů nebo podle poznámek v knihách, které četl. Edice kroniky je doplněna přehledem zmiňovaných františkánských bratří tzv. Registrum fratrum. Edičně zpřístupněná kronika může sloužit jako základní pramen k řádovým a církevním dějinám našeho území. Ablauff zachytil kontinuitu vývoje česko-moravsko- slezského vikariátu, kde se pravidelně konaly provinční kapituly, na kterých byli voleni představení vikariátu. Velkým tématem v jeho době byl boj s luterány, konvertování řádových bratrů... Keywords: Žebravé řády|Pozdní středověk|Řád menších bratří|Františkáni|Klášterní historiografie|Eberhard Ablauff de Rheno|Středověká kronika|Edice; Mendicant Orders|Late Middle Ages|Order of Friars Minor|Franciscans|Monastic Historiography|Eberhard Ablauff de Rheno|Medieval Chronicle|Editions Available in a digital repository NRGL
Fenomén minoritského kláštera ve středověké společnosti.

The dissertation presents an edition of the medieval Latin chronicle of Eberhard Ablauff de Rheno. It is a previously unprocessed source. The chronicle is part of the Cheb Codex from the provenance of ...

Svobodová, Jana; Bláhová, Marie; Hlaváček, Petr; Blechová, Lenka
Univerzita Karlova, 2023

Využití canisterapie při práci s kolektivem dětí v mateřské škole
HOSENSEIDLOVÁ, Barbora
2023 - Czech
V bakalářské práci se zaměřuji na podporu vztahů ve skupině dětí mateřské školy a odbourávání strachu ze zvířete prostřednictvím canisterapie. Cílem práce je vytvořit metodický soubor směřující k naplnění stanovených cílů při práci s kolektivem. Dílčím cílem bakalářské práce je praktická realizace vytvořených celků a jejich následná reflexe. K naplnění záměru byla použita kvalitativní strategie. Práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část popisuje způsob předškolního vzdělávání, adaptaci dítěte na mateřskou školu a vymezuje pojem canisterapie. V praktické části jsou rozepsány jednotlivé celky s následnou reflexí. Výstupem bakalářské práce je metodický soubor obsahující šest celků, které mohou posloužit terapeutům při přímé pedagogické práci s dětmi předškolního věku. In graduation thesis I am focusing on supporting relations in the group of kindergarten children and eliminating fear of animal through canistherapy. The main aim is to create methodological complex tending to fill set goals during the work with the group. The partial goal of the graduation thesis is a practical realization created complexes and their reflection. A qualitative strategy was used to reach the purpose. The work contens two parts. The theoretical part describe the method of preschool education, children adaptation to kindergarten and here is defined the koncept of canisterapy. The practical part, complexes are detailed and reflected. The output of graduation thesis is a methodological complex involves six units, which could use therapists in direct work with children of preschool age. Keywords: Předškolní vzdělávání; sociální skupina; adaptace dítěte; canisterapie; Preschool education; children adaptation; social group; canistherapy Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Využití canisterapie při práci s kolektivem dětí v mateřské škole

V bakalářské práci se zaměřuji na podporu vztahů ve skupině dětí mateřské školy a odbourávání strachu ze zvířete prostřednictvím canisterapie. Cílem práce je vytvořit metodický soubor směřující k ...

HOSENSEIDLOVÁ, Barbora
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Lidové tradice ve výtvarných činnostech v předškolní třídě mateřské školy
BALDOVÁ, Markéta
2023 - Czech
Tématem bakalářské práce jsou lidové tradice ve výtvarných činnostech v předškolní třídě mateřské školy. Cílem práce bylo vytvoření souboru výtvarných činností pro posílení významu lidových tradic v životě mateřské školy. Teoretická část obsahuje kapitoly vztahující se k dítěti předškolního věku, lidovým tradicím a výtvarným činnostem v rámci RVP PV, dále kapitoly o historii, významu lidových tradic s možností jejich využití ve výtvarných činnostech v mateřské škole. Pozornost je věnována i výtvarným činnostem a výtvarným technikám vhodným v předškolním vzdělávání. V praktické části jsou vypracovány náměty pro výtvarné činnosti související s lidovými zvyky a tradicemi a popis jejich realizace s předškolními dětmi s následným hodnocením. Odpovědi na výzkumné otázky jsou formulovány na základě zúčastněného pozorování a skupinového rozhovoru. Průběh činností byl zaznamenáván videonahrávkou. The topic of the bachelor's thesis is folk traditions in art activities in the preschool class of the kindergarten. The aim of the work was to create a set of creative activities to strengthen the importance of folk traditions in the life of a kindergarten. The theoretical part contains chapters related to the preschool child, folk traditions and creative activities within the RVP PV, as well as chapters on the history, meaning of folk traditions with the possibility of their use in creative activities in kindergarten. Attention is also paid to creative activities and creative techniques suitable for preschool education. In the practical part, ideas for creative activities related to folk customs and traditions are developed, as well as, a description of their implementation with preschool children with subsequent evaluation. The answers to the research questions are formulated on the basis of participant observation and group interview. The course of activities was recorded by video recording. Keywords: lidové tradice; výtvarné činnosti; předškolní vzdělávání; folk traditions; creativeactivities; preschooleducation Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Lidové tradice ve výtvarných činnostech v předškolní třídě mateřské školy

Tématem bakalářské práce jsou lidové tradice ve výtvarných činnostech v předškolní třídě mateřské školy. Cílem práce bylo vytvoření souboru výtvarných činností pro posílení významu lidových tradic v ...

BALDOVÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Aspekty tragédie v románech A Farewell to Arms Ernesta Hemingwaye a The Great Gatsby F. S. Fitzgeralda
ŠACH, Pavel
2023 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Aspekty tragédie v románech A Farewell to Arms Ernesta Hemingwaye a The Great Gatsby F. S. Fitzgeralda

ŠACH, Pavel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Arthur Ransome, (nejen) autor dětských knih o Vlaštovkách a Amazonkách
ZMYKALO, Daniel
2023 - English
Předmětem zkoumání bakalářské práce je život a dílo britského autora dětských knih příběhů o Vlaštovkách a Amazonkách Arthura Ransoma. Práce v úvodu představí životopis kontroverzního autora, který proslul jako autor série dětských příběhů a zároveň naplňoval představu bohémského životního stylu a nevšedních zájmů v kulturní i politické oblasti. Cílem práce je kriticky zhodnotit rozporuplné osudy a peripetie autorova života na základě biografických a autobiografických pramenů (Brogan, Chambers, Hyland, Ransome) a pokusit se vystihnout podstatu dětských dobrodružných příběhů meziválečného období v Anglii se zaměřením na charakteristiku regionu tzv. Jezerní oblasti (Lake District) a jeho kulturního dědictví. V závěru práce porovná kritickou odezvu a kulturní význam Ransomových příběhů ve 20. století a v současnosti. The subject of the bachelor's thesis will be the life and literary work of the English author Arthur Ransome. The work will first focus on a detailed description of the author's life and what led him to write a children's book series, even though he lived a bohemian life and had extraordinary interests in culture and politics. The aim of the thesis is to critically evaluate the contradictory destinies and vicissitudes of the author's life based on biographical and autobiographical sources (Brogan, Chambers, Hyland, Ransome) and try to capture the essence of children's adventure stories in England with a focus on the characteristics of the Lake District) and its cultural heritage. At the end of the work, it compares the critical response and cultural significance of Ransom's stories in the 20th century and the present. Keywords: Vlaštovky a Amazonky; Jezerní oblast; Arthur Ransome; Dětská literatura Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Arthur Ransome, (nejen) autor dětských knih o Vlaštovkách a Amazonkách

Předmětem zkoumání bakalářské práce je život a dílo britského autora dětských knih příběhů o Vlaštovkách a Amazonkách Arthura Ransoma. Práce v úvodu představí životopis kontroverzního autora, který ...

ZMYKALO, Daniel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases