Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 250573
Published from to

Biofunkcionalizace luminiscenční nanokompozitu
Čuba Václav; Kseniya Popovich; Davídková Marie
2020 -
Hlavními cíli práce byl návrh struktury, syntéza a stanovení vlastností multimodálních luminiscenčních nanokompozitních materiálů. Luminiscenční nanokompozitní materiály obsahují scintilující jádro, které bylo připravené buď fotoindukovanou metodou nebo technikou sol-gel. Jádro je obaleno amorfní vrstvou oxidu křemičitého pro zvýšení reaktivity povrchu nanočástic a následně konjugované s biomolekulou v závislosti na modalitě nanokompozitu. Protoporfyrin IX byl navázán pro aplikace v rentgenem buzené fotodynamické terapii (PDTX), protilátka anti-FasL byla zvolena pro použití nanokompozitního materiálu pro katodoluminiscenční biozobrazování. Byl testován koncept zajištění biokompatibility připravených materiálů pomocí konjugace molekul polyethylenglykolu (PEG) na povrch nanokompozitu.The main aims of this work were the design of the structure, synthesis, and evaluation of properties of multimodal luminescent nanocomposite materials. Luminescent nanocomposite materials consist of a scintillating core, which was prepared either by photo-induced method or by sol-gel technique. The core is coated with an amorphous silica layer and subsequently conjugated with a biomolecule, which was chosen depending on the modality of the nanocomposite. Protoporphyrin IX was bound for application in X-ray induced photodynamic therapy (PDTX), and anti-FasL antibody was chosen for application of the nanocomposite material in cathodoluminescence bioimaging. The concept of biocompatibilization of the prepared materials by conjugation with polyethylene glycol (PEG) molecules was also tested. Keywords: katodoluminiscence; biofunkcionalizace; biozobrazování; nanokompozit; nanočástice; PDTX; sol-gel; rentgenové záření; cathodoluminescence; biofunctionalization; bioimaging; nanocomposite; nanoparticle; PDTX; sol gel; X-ray Available at various departments of the ČVUT.
Biofunkcionalizace luminiscenční nanokompozitu

Hlavními cíli práce byl návrh struktury, syntéza a stanovení vlastností multimodálních luminiscenčních nanokompozitních materiálů. Luminiscenční nanokompozitní materiály obsahují scintilující jádro, ...

Čuba Václav; Kseniya Popovich; Davídková Marie
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Příprava a in vitro studie nosičů 223 Ra a 99mTc na bázi nanočástic TiO2
Kozempel Ján; Petra Suchánková; Smrček Stanislav
2020 -
Cílem této práce bylo připravit a otestovat vhodný nosič pro alfa terapeutické radionuklidy. Slibným kandidátem pro tento účel jsou anorganické nanočástice na bázi oxidu titaničitého. Byl zkoumán mechanismus sorpce 223Ra na připravené nanočástice a kinetické experimenty s 223Ra při pH 6. Dále bylo provedeno značení nosičů 223Ra a 99mTc pro potřeby nukleární medicíny a byla sledována jejich in vitro stabilita v čase.The main aim of this thesis was to prepare and test a suitable carrier for alpha therapeutic radionuclides. Inorganic nanoparticles based on titanium dioxide are promising candidate for this purpose. The sorption mechanism of 223Ra by nanoparticles depending on pH and kinetics experiments with 223Ra at pH 6 were investigated. Moreover, the carrier radiolabelling by 223Ra and 99mTc were performed and the in vitro stability over time was studied. Keywords: oxid titaničitý; nanočástice; sorpce; kinetika; 223Ra; 99mTc; in vitro studie; titanium dioxide; nanoparticles; sorption; kinetics; 223Ra; 99mTc; in vitro study Available at various departments of the ČVUT.
Příprava a in vitro studie nosičů 223 Ra a 99mTc na bázi nanočástic TiO2

Cílem této práce bylo připravit a otestovat vhodný nosič pro alfa terapeutické radionuklidy. Slibným kandidátem pro tento účel jsou anorganické nanočástice na bázi oxidu titaničitého. Byl zkoumán ...

Kozempel Ján; Petra Suchánková; Smrček Stanislav
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Měření excitačních funkcí jaderných reakcí na cyklotronu U-120M
Lebeda Ondřej; Jaroslav Červenák; Kučera Jan
2020 -
Táto práca ponúka popis experimentálneho stanovenia excitačných funkcií protónov na natMo, 197Au, natTi a natCu pri energiách do 36 MeV a deuterónov na 197Au a natCu pri energiách do 20 MeV. Podrobne analyzuje možnosti prípravy rádionuklidov s potenciálnym využitím v nukleárnej medicíne (hlavne 99mTc, 99Mo, 197m,gHg) vrátane ich teoretických výťažkov a tiež sa venuje excitačným funkciám využiteľným pre monitoring zväzku nabitých častíc na cyklotróne.This work describes measurement of excitation functions of protons on natMo, 197Au, natTi and natCu in the energy interval up to 36 MeV and deuterons on 197Au and natCu with energies up to 20 MeV. In-detail analysis of production routes resulting in production of medically relevant radionuclides (99mTc, 99Mo, 197m,gHg) is provided. Attention is paid to excitation functions of beam monitoring reactions of protons and deuterons. Keywords: excitačné funkcie; účinné prierezy; cyklotrón U-120M; protóny; deuteróny; príprava rádionuklidov; nukleárna medicína; monitorovacie reakcie; excitation functions; cross-sections; cyclotron U-120M; protons; deuterons; preparation of radionuclides; nuclear medicine; monitoring reactions Available at various departments of the ČVUT.
Měření excitačních funkcí jaderných reakcí na cyklotronu U-120M

Táto práca ponúka popis experimentálneho stanovenia excitačných funkcií protónov na natMo, 197Au, natTi a natCu pri energiách do 36 MeV a deuterónov na 197Au a natCu pri energiách do 20 MeV. Podrobne ...

Lebeda Ondřej; Jaroslav Červenák; Kučera Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Mechanismy synchronizace v kvantových markovovských procesech
Novotný Jaroslav; Daniel Štěrba; Pascazio Saverio
2020 -
Práce se zabývá otázkou synchronizace na qubitových sítích s markovskou evolucí. Seznamuje s formalismem kvantových markovských dynamických semigrup a představuje lindbladovskou dynamiku jako vhodný model pro studium vývoje a asymptotiky otevřených kvantových systémů. Pro systém dvou qubitů jsou nalezeny a klasifikovány veškeré možné evoluce v rámci studované dynamiky, které vynucují synchronizaci nebo phase-locking, a jsou popsány jejich atraktorové prostory. Je ukázáno, jak lze tyto objevené synchronizační mechanismy aplikovat na qubitové sítě, $n$-částicové systémy s bipartitními interakcemi. Dále je ukázáno, že v závislosti na konkrétním synchronizujícím lindbladovském operátoru evoluce buď zcela utlumí jednotlivé vlastní qubitové dynamiky, nebo synchronizuje libovolnou síť, jejíž interakční graf je alespoň slabě souvislý. Krom toho jsou studovány rozličné vlastnosti synchronizujících a phase-locking vynucujících evolučních zobrazení.The work adresses the phenomenon of synchronization in qubit networks with Markovian evolution. It introduces the formalism of quantum Markov dynamical semigroups and Lindblad dynamics as a suitable model to study the evolution and asymptotics of open quantum systems. For a system of two qubits all possible synchronization- and phase-locking-enforcing evolution maps within the studied dynamics are found and classified, and their attractor spaces are described. It is shown how the discovered synchronization mechanisms can be applied to qubit networks, $n$-partite systems with bipartite interactions. It is further demonstrated that, depending on the particular synchronizing Lindblad operator, the evolution either completely destroys the reduced dynamics of individual qubits, or synchronizes an arbitrary network wherof interaction graph is weakly connected. Additionally, several other properties of the synchronizing and phase-locking maps are investigated. Keywords: synchronizace; phase-locking; qubitové sítě; otevřené kvantové systémy; kvantové markovské procesy; kvantové dynamické semigrupy; QMDS; lindbladovská dynamika; asymptotický evoluce; atraktorový prostor; synchronization; phase-locking; qubit networks; open quantum systems; quantum Markov processes; quantum dynamical semigroups; QMDS; Lindblad dynamics; asymptotic evolution; attractor space Available at various departments of the ČVUT.
Mechanismy synchronizace v kvantových markovovských procesech

Práce se zabývá otázkou synchronizace na qubitových sítích s markovskou evolucí. Seznamuje s formalismem kvantových markovských dynamických semigrup a představuje lindbladovskou dynamiku jako vhodný ...

Novotný Jaroslav; Daniel Štěrba; Pascazio Saverio
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Ekonomické zhodnocení elektrického pohonu v autobusové dopravě
Říha Zdeněk; Daniel Mach; Němec Michal
2020 -
Diplomová práce vychází ze skutečnosti stále většího zájmu o ochranu životního prostředí a v důsledku tedy i trendů využití alternativních pohonných hmot, konkrétně elektřiny. Právě elektromobilita se stává čím dál častěji skloňovaným tématem, a to nejen na úrovni regionální, ale i celoevropské. Právě EU tak v poslední době na elektromobilitu začíná klást značný důraz a konkrétně v segmentu hromadné dopravy se již členské země musely zavázat ke splnění specifického poměru „čistých“ vozů vůči zbytku vozového parku. Jelikož tato pravidla vstoupí v platnost již příští rok, je jasné, že se mnozí intenzivně zabývají také rentabilitou jejich provozu. Pořizovací náklady jsou totiž značné a přínosy do jisté míry diskutabilní. Záměrem práce tak je nejen sumarizovat informace týkající se elektromobility, ale především za užití odpovídající metodiky výpočtů určit, zda a za jakých okolností se provoz elektrobusů vyplatí. Za tímto účelem budou vyhodnocovány související hypotézy a zodpovídány další doplňující otázky.The diploma thesis is based on the fact that interest in environmental protection and, as a result, in trends in use of alternative fuels, namely electricity, is increasing. The question of electromobility is being discussed more and more often, both on regional and European level. Hence, the EU has recently begun to place a considerable emphasis on the electromobility. In segment of public transport, Member States had to commit themselves to meet a specific ratio of “clean” cars to the rest of the fleet of vehicles. Since these rules will enter into force next year already, it is obvious that many are intensively concerned with profitability of their own operation as well. The reason is that acquisition costs are considerably high and benefits, at least to some extent, questionable. Thus, the aim of this paper is not only to summarize information related to the electromobility, but also to determine, using appropriate calculation methodology, whether and under what circumstances operation of electric buses pays off. For this purpose, related hypotheses will be evaluated and other supplementary questions will be answered. Keywords: Autobusová doprava; čistá mobilita; elektromobilita; elektrobusy; ekologie; Bus transport; clean mobility; electromobility; electric buses; ecology Available at various departments of the ČVUT.
Ekonomické zhodnocení elektrického pohonu v autobusové dopravě

Diplomová práce vychází ze skutečnosti stále většího zájmu o ochranu životního prostředí a v důsledku tedy i trendů využití alternativních pohonných hmot, konkrétně elektřiny. Právě elektromobilita se ...

Říha Zdeněk; Daniel Mach; Němec Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Spektrum periodických kvantových grafů v závislosti na vrcholové vazbě
Exner Pavel; Pavel Lokvenc; Turek Ondřej
2020 -
V této práci zkoumáme kvantový graf, který má tvar nekonečné periodické obdélníkové mřížky a je vybaven novou parametrickou množinou vrcholových vazeb. Tato množina tvoří interpolaci mezi časově invariantní δ -vazbou a nově zkoumanou časově neinvariantní vazbou. Cílem práce je určit vlastnosti spektra v závislosti na parametrech systému.This thesis studies an infinite rectangular lattice quantum graph with a new parametric class of couplings. This couplings interpolates between time-reversal δ -coupling and a new time non-invariant coupling. The main aim of this thesis is to identify spectral properties in dependence on the parameters of the model. Keywords: Kvantový graf; parametrická množina vrcholových vazeb; symetrie vazeb; obdelníková mřížka; spektrum; Quantum graph; parametric class of vertex coupling; coupling symmetries; rectangular lattice; band-gap spectrum Available at various departments of the ČVUT.
Spektrum periodických kvantových grafů v závislosti na vrcholové vazbě

V této práci zkoumáme kvantový graf, který má tvar nekonečné periodické obdélníkové mřížky a je vybaven novou parametrickou množinou vrcholových vazeb. Tato množina tvoří interpolaci mezi časově ...

Exner Pavel; Pavel Lokvenc; Turek Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Kvalitativní analýza systému reakčně-difuzních rovnic pomocí slabě nelineární analýzy a WKBJ metody
Klika Václav; Juraj Kováč; Eisner Jan
2020 -
Predstavíme základné koncepty potrebné pre hlbšie štúdium javu difúziou poháňanej (Turingovskej) nestability. Vyšetrujeme vlastnosti tohto modelu ako v okolí rovnovážnych stavov čii bifurkačných bodov, tak aj v asymptotických prípadoch. Predstavíme a predvedieme sadu nástrojov slabo nelineárnej analýzy potrebných na štúdium mechanizmov určujúcich vzor. Pokúsime sa o dôkaz aproximačného teorému pre WKBJ aproximáciu riešenia systému reakčno-difúznych rovníc.We will introduce basic concepts required for an advanced analysis of the phenomenon of diffusion-driven (Turing) instability. We investigate the properties of this model in the vicinity of equilibria and bifurcation points as well as in asymptotic settings. We introduce and demonstrate a set of methods of the weakly non-linear analysis relevant for studying mechanisms of pattern selection. Finally, we attempt to prove an approximation theorem for a WKBJ solution to a system of reaction-diffusion equations. Keywords: asymptotické metódy; bifurkačná analýza; difúziou poháňaná nestabilita; WKBJ metóda; Turingov model; asymptotic methods; bifurcation analysis; diffusion-driven instability; the WKBJ method; Turing model Available at various departments of the ČVUT.
Kvalitativní analýza systému reakčně-difuzních rovnic pomocí slabě nelineární analýzy a WKBJ metody

Predstavíme základné koncepty potrebné pre hlbšie štúdium javu difúziou poháňanej (Turingovskej) nestability. Vyšetrujeme vlastnosti tohto modelu ako v okolí rovnovážnych stavov čii bifurkačných ...

Klika Václav; Juraj Kováč; Eisner Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Spektrum Schrödingerových operátorů metodou násobitelů
Krejčiřík David; Vojtěch Šmíd; Znojil Miloslav
2020 -
Studujeme spektrum Schrödingerových operátorů pomocí metody násobitelů. Nacházíme postačující podmínky pro absenci bodového spektra pro operátor s komplexním potenciálem na poloprostoru s různými hraničními podmínkami a pro operátor s metrikou. Uvádíme stručný úvod do metody násobitelů.We study the spectrum of Schrödinger operators using the method of multipliers. We find sufficient conditions for the absence of the point spectrum of an operator with complex potential on a half-space with various boundary conditions and for an operator with a metric. We give a brief introduction to the method of multipliers. Keywords: Metoda násobitelů; Schrödingerův operátor; spektrální analýza; sektoriální forma; nesamosdružený operátor; Method of multipliers; Schrödinger operator; spectral analysis; sectorial form; non-selfadjoint operator Available at various departments of the ČVUT.
Spektrum Schrödingerových operátorů metodou násobitelů

Studujeme spektrum Schrödingerových operátorů pomocí metody násobitelů. Nacházíme postačující podmínky pro absenci bodového spektra pro operátor s komplexním potenciálem na poloprostoru s různými ...

Krejčiřík David; Vojtěch Šmíd; Znojil Miloslav
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Doprava v klidu na území hlavního města Prahy
Skolilová Petra; Jana Kašparová; Kočárková Dagmar
2020 -
Cílem mé diplomové práce „Doprava v klidu na území hlavního města Prahy“ je zanalyzovat současnou dopravní situaci v Praze se zaměřením na dopravu v klidu, zjistit, jaké nástroje na zklidňování dopravy jsou v systému již implementovány a porovnat situaci s jinými evropskými metropolemi.The main focus fo his diploma thesis titled „Parking policy in the area of the capital city of Prague“ is to analyse the current traffic situation in Prague focusing primarily on stationary traffic. It also aims to determine what tools are already implemented in the systém in order to control and calm the traffic situation and to compare the situation with other European cities. Keywords: Doprava v klidu; zklidňování dopravy; P+R; dopravní politika; hlavní město Praha; udržitelná doprava; udržitelný rozvoj; SmartCities; mobilita; sdílená ekonomika; Parking policy; traffic calming; P+R; transport policy; capital city of Prague; sustainable transport; sustainable development; SmartCities; Mobility; Sharing Economy Available at various departments of the ČVUT.
Doprava v klidu na území hlavního města Prahy

Cílem mé diplomové práce „Doprava v klidu na území hlavního města Prahy“ je zanalyzovat současnou dopravní situaci v Praze se zaměřením na dopravu v klidu, zjistit, jaké nástroje na zklidňování ...

Skolilová Petra; Jana Kašparová; Kočárková Dagmar
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Integrabilní a superintegrabilní systémy cylindrického typu v magnetických polích
Šnobl Libor; Ondřej Kubů; Znojil Miloslav
2020 -
Cílem této práce je hledání integrabilních a superintegrabilních systémů cylindrického typu s magnetickým polem. Po zformulování kvantově mechanických určujících rovnic pro integrály pohybu druhého řádu v cylindrických souřadnicích jsou nalezeny všechny kvadraticky integrabilní systémy cylindrického typu. Mezi nimi jsou hledány systémy, které připouštějí dodatečné integrály pohybu. Nejprve jsou přímým řešením určujících rovnic nalezeny všechny systémy s dodatečným integrálem prvního řádu v klasické i kvantové mechanice. Ukazuje se, že všechny tyto systémy již byly známé a žádné další neexistují. Nalezeny jsou také všechny klasické systémy s dodatečným integrálem typu $L^2+$…, respektive $L_x p_y-L_y p_x+$..., z nichž většina zatím nebyla publikována. Všechny nalezené superintegrabilní systémy připouštějí integrál prvního řádu $L_z$ a jejich Hamiltonovy-Jacobiho, respektive Schrödingerovy, rovnice jsou vyřešeny separací proměnných v cylindrických souřadnicích, u systémů prvního řádu i v kartézských.The goal of this thesis is the search for integrable and superintegrable systems with magnetic field. We formulate the quantum mechanical determining equations for second order integrals of motion in the cylindrical coordinates and we find all quadratically integrable systems of the cylindrical type. Among them we search for systems admitting additional integrals of motion. We find all systems with an additional first order integral both in classical and quantum mechanics. It turns out that all these systems have already been known and no other exist. We also find all systems with an additional integral of type $L^2+$…, respectively $L_x p_y-L_y p_x+$..., of which the majority is new to the literature. All found superintegrable systems admit the first order integral $L_z$ and we solve their Hamilton-Jacobi and Schrödinger equations by separation of variables in the cylindrical coordinates, for the first order systems in the Cartesian coordinates as well. Keywords: integrabilita; superintegrabilita; kvantová korekce; magnetické pole; cylindrické souřadnice; integrability; superintegrability; quantum correction; magnetic field; cylindrical coordinates Available at various departments of the ČVUT.
Integrabilní a superintegrabilní systémy cylindrického typu v magnetických polích

Cílem této práce je hledání integrabilních a superintegrabilních systémů cylindrického typu s magnetickým polem. Po zformulování kvantově mechanických určujících rovnic pro integrály pohybu druhého ...

Šnobl Libor; Ondřej Kubů; Znojil Miloslav
České vysoké učení technické v Praze, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases