Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 268052
Published from to

Vybrané aspekty světla v sakrální architektuře
Šťasta, Jiří; Kopeček,, Pavel; Hrubý, Jan; Drápal, Jaroslav
2023 - Czech
Rozdílné přístupy se světlem jsou odrazem dané doby a jejích kulturně sociálních aspektů. Stavební materiály se vyvíjejí, zlepšují se jejich vlastnosti, ale světlo je věčným účastníkem architektury, podmínka sine qua non. Světlo je základním prvkem, se kterým se nevyhnutelně každý stavitel, architekt nebo umělec musí potýkat a jej využít. Díky tomu, na rozdíl od jiných stavebních materiálů, můžeme práci se světlem pozorovat a analyzovat její užití v průběhu dějin sakrální architektury. Práce architekta se nachází na průsečíku teoretických a technických oborů. Je zapotřebí, aby tvůrce, architekt, umělec znal jak teoretické aspekty práce se světlem, tak také reálné číselné hodnoty množství připouštěného světla. Je užitečné znát důvody, proč a jak v minulosti se světlem autoři sakrálních staveb pracovali. Podobně důležité je také vědět, kolik světla bylo v dějinách do liturgického prostoru „připouštěno.“ Kolik světla do interiéru kostela okenními otvory a vitrážemi připouštěli dříve a nakolik tak činíme dnes? Je možné pozorovat tendence ve vývoji práce s přirozeným světlem? Tyto otázky jsou zvláště zajímavé nejen z pohledu teorie architektury a památkové péče, ale jsou také podstatné pro architektonickou praxi, tj. např. při utváření nových liturgických prostor nebo při návrhu umělého osvětlení v historickém kontextu. Práce se v první části zabývá teoretickými aspekty světla z pohledu teologie, liturgiky, psychologie a ergonomie. V druhé části práce je provedeno měření intenzity denní osvětlenosti a je popsána zvolená metodika. Závěrem jsou shrnuty výsledky práce naměřených hodnot, jak v jednotlivých stavbách, které zastupují rozdílné historické období, tak také jsou výsledky porovnány s ohledem na celkový souhrn staveb, včetně kategorizace dle skupin intenzity osvětlení. Záměrem práce bylo zhodnotit konkrétní světelné podmínky jednotnou metodikou a výsledky zasadit do širšího vědeckého kontextu, který se bezprostředně dotýká architektonické praxe při vytváření liturgických prostor. Different approaches to the light is emblematic reflection of the current era and it´s cultural a social aspects. The materials are still being developped but the light is everlasting participant of the architecture. The light is basic element which each architect or artist must confront and use it. Due to this we can watch the work with light, analyse it´s use during the ages of the sacred architecture. The work of an architect is situated in the intersection of theoretic and technical fields of human activities. It´s necessary that the artist or architect knows the theoretic aspects of the light but also that knows real numeral values of the coming light. It is good to know the reasons why and for what was the light used in the past and it´s also needed to have a knowledge how much of the light was used in the liturgical space. How much of the light was used in the interior in the past and how much do we use it nowadays? Is it possible to analyse the tendency in the use of the natural light? These questions are useful in forming new liturgical spaces also in nowadays. The first part of this work is focused on the theoretic aspects of the light (liturgy, theology, psychology and ergonomics). The second part of the work describes the measurements of the intensity of the natural light in the sacred spaces in the different selected churches. The conclusion compares different measured values in each sacred building and the results are included to the larger scientific and historical context. The aim of this work was to evaluate specific interior lightning conditions by unified methodology and to apply it on the larger scientific experience which regards the architectonical practice and the forming of the liturgical spaces. Keywords: intenzita osvětlení; sakrální architektura; liturgický prostor; denní osvětlení; umělé osvětlení; vitráž; součinitel denní osvětlenosti; psychologie; teologie; liturgie; dějiny architektury; intensity of the indoor illumination; sacred architecture; liturgical space; daylight illuminance; indoor illuminance; stained glass; daylight factor; intensity of the daylight illuminance; daylight factor; psychology; theology; liturgy; history of architecture Available in a digital repository NRGL
Vybrané aspekty světla v sakrální architektuře

Rozdílné přístupy se světlem jsou odrazem dané doby a jejích kulturně sociálních aspektů. Stavební materiály se vyvíjejí, zlepšují se jejich vlastnosti, ale světlo je věčným účastníkem architektury, ...

Šťasta, Jiří; Kopeček,, Pavel; Hrubý, Jan; Drápal, Jaroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Forced Vibration of Bus Bodyworks and Estimates of Their Fatigue Damage
2023 -
Jízda silničního vozidla na nerovných vozovkách způsobuje vibrace jeho karoserie. Vibrace karoserie mohou vést k únavovému poškození kritických uzlů karoserie. V případě autobusů (trolejbusů, bateriových elektro-busů) kritickými konstrukčními uzly jsou svary tenkostěnných profilů, nejčastěji rohy otvorů pro dveře a okna. Únavové vlastnosti kritických konstrukčních uzlů jsou vyjádřeny S-N křivkami. S-N křivky lze předem stanovit provedením laboratorních únavových zkoušek. Hodnoty časových řad napětí v karoserii mají charakter náhodného procesu. Tato napětí lze určit s dostatečnou přesností pouze tenzometrickým měřením, buď za jízdy vozidla po reálných tratích, popř. na zkušebním polygonu. Únavové poškození pak lze odhadnout pomocí příslušné hypotézy kumulace únavového poškození. Článek demonstruje případovou studii, která využívá data z praktické spolupráce autorů s výrobci autobusů. Keywords: Karoserie autobusů; Modelová testovací dráha; Skutečná cesta; Speciální zkušební dráha; Měření napětí; Historie stresu; Počítání průtoku deště; Stresová spektra; čára S-N; Výpočet únavové životnosti Available in the ZČU Library.
Forced Vibration of Bus Bodyworks and Estimates of Their Fatigue Damage

Jízda silničního vozidla na nerovných vozovkách způsobuje vibrace jeho karoserie. Vibrace karoserie mohou vést k únavovému poškození kritických uzlů karoserie. V případě autobusů (trolejbusů, ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Parallel YOLO-based Model for Real-time Mitosis Counting
2023 -
Keywords: YOLO; hluboké učení; počítání mitózy; rakovina prsu; histopatologie; strojové učení; detekce v reálném čase Available in the ZČU Library.
Parallel YOLO-based Model for Real-time Mitosis Counting

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Bodová neinvazivní analýza miniatur přenosnými a laboratorními nástroji: metodika pro specifické použití v oblasti výzkumu miniaturního malířství
Kočí, Eva; Bezdička, Petr; Hradil, David; Garrappa, Silvia; Hradilová, Janka; Pech, Michal
2022 - Czech
Metodika přináší ucelený postup neinvazivní materiálové analýzy malovaných miniaturních děl, přičemž je rozdělená na dvě navazující části. V první části popisuje využití přenosných přístrojů pro spektroskopickou analýzu miniatur, a v druhém se zabývá aplikací nového metodického postupu pro fázovou/strukturní materiálovou analýzu založeného na rtg. práškové difrakci. Metodika tedy zahrnuje následující postupy: (i) zjištění prvkového složení barevné vrstvy metodou rtg. fluorescenční analýzy, (ii) identifikaci pojiv a dalších organických složek pomocí infračervené spektroskopie (FT-IR), a nakonec (iii) analýzu fázovou/mineralogickou a strukturní k podrobnějšímu popisu použitých pigmentů a procesů jejich degradace. V rámci tohoto posledního kroku jsou popsány limity Ramanovy spektroskopie (RS) a výhody práškové difrakce a mikrodifrakce (XRPD a mikro-XRPD), k nimž patří i vyšší šetrnost k analyzovaným dílům. Je tak nabízen velmi souborný a především neinvazivní metodický postup analýzy miniatur, který využívá komplementaritu jednotlivých metod a který lze zčásti aplikovat již in situ (přímo ve sbírkových institucích) a zčásti na specializovaných pracovištích. The methodology brings a comprehensive procedure of non-invasive materials analysis of painted miniature artworks, while it is divided into two subsequent parts. In the first part, it describes the use of portable devices for spectroscopic analysis of miniatures, and in the second, it deals with the application of a new methodological procedure for phase/structural materials analysis based on X-ray powder diffraction. The methodology thus includes the following procedures: (i) determination of the elemental composition of the colour layer by the x-ray fluorescence analysis, (ii) identification of binders and other organic compounds using infrared spectroscopy (FT-IR), and finally (iii) phase/mineralogical and structural analysis to describe in more detail the pigments used and processes of their degradation. As part of this last step, the limits of Raman spectroscopy (RS) and the advantages of powder X-ray diffraction and micro-diffraction (XRPD and micro-XRPD) are described, which include greater gentleness to the analysed objects. A very complete and above all non-invasive methodological procedure for the analysis of miniatures is thus offered, which uses the complementarity of individual methods and which can be partly applied already in situ (directly in collection institutions) and partly at specialized workplaces. Available in a digital repository NRGL
Bodová neinvazivní analýza miniatur přenosnými a laboratorními nástroji: metodika pro specifické použití v oblasti výzkumu miniaturního malířství

Metodika přináší ucelený postup neinvazivní materiálové analýzy malovaných miniaturních děl, přičemž je rozdělená na dvě navazující části. V první části popisuje využití přenosných přístrojů pro ...

Kočí, Eva; Bezdička, Petr; Hradil, David; Garrappa, Silvia; Hradilová, Janka; Pech, Michal
Akademie výtvarných umění, 2022

REŽIM PÉČE O KULTURNÍ KRAJINU V KONTEXTU RŮZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Zámečník, Roman; Novák, Zdeněk
2022 - Czech
Keywords: péče o kulturní krajinu; krajinný celek; péče o památkové zóny; krajinná památková zóna; plán ochrany krajinné památkové zóny; Management Plan; lesní hospodářský plán; komplexní pozemkové úpravy Available in a digital repository NRGL
REŽIM PÉČE O KULTURNÍ KRAJINU V KONTEXTU RŮZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Zámečník, Roman; Novák, Zdeněk
Národní zemědělské muzeum, 2022

Návrh právní úpravy efektivní péče o krajinu
Novák, Zdeněk; Zámečník, Roman; Volfová, Andrea
2022 - Czech
Cílem zpracování návrhu právního předpisu (Hleg) bylo, v souladu s výzkumným projektem a v souladu se Státní kulturní politikou na léta 2015–2020 s výhledem do roku 2025, která stanoví v opatření 3.1.2 Legislativně zajistit odpovídající správu vybraných území se soustředěnými kulturními hodnotami, navrhnout text právního předpisu a příslušnou důvodovou zprávu, jež zefektivní správu vybraných území se soustředěnými kulturními hodnotami. V kontextu tohoto cíle byla navržena novelizace zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších právních předpisů. Available in a digital repository NRGL
Návrh právní úpravy efektivní péče o krajinu

Cílem zpracování návrhu právního předpisu (Hleg) bylo, v souladu s výzkumným projektem a v souladu se Státní kulturní politikou na léta 2015–2020 s výhledem do roku 2025, která stanoví v opatření ...

Novák, Zdeněk; Zámečník, Roman; Volfová, Andrea
Národní zemědělské muzeum, 2022

Metodika klasifikace a hodnocení průmyslového dědictví z pohledu památkové péče - vodní hospodářství
Caletka, Martin; Dráb, Aleš; Dzuráková, Miriam; Forejtníková, Milena; Hronek, David; Hudcová, Hana; Julínek, Tomáš; Račoch, Radka; Rozkošný, Miloš; Kuča, Karel; Borovcová, Alena; Drnek, Kryštof; Kolka, Miroslav; Matěj, Miloš; Ryšková, Michaela; Urbánek, Radim; Frajer, Jindřich; Létal, Aleš; Pavelková, Renata; Kotari, Sixtus Bolom; Sviták Zbyněk; Vyskočil, Aleš
2022 - Czech
Keywords: průmyslové dědictví; kulturní dědictví; památky; památková péče; vodní hospodářství; klasifikace; hodnocení; industrial heritage; cultural heritage; monuments; heritage management; water management; classification; evaluation Available in a digital repository NRGL
Metodika klasifikace a hodnocení průmyslového dědictví z pohledu památkové péče - vodní hospodářství

Caletka, Martin; Dráb, Aleš; Dzuráková, Miriam; Forejtníková, Milena; Hronek, David; Hudcová, Hana; Julínek, Tomáš; Račoch, Radka; Rozkošný, Miloš; Kuča, Karel; Borovcová, Alena; Drnek, Kryštof; Kolka, Miroslav; Matěj, Miloš; Ryšková, Michaela; Urbánek, Radim; Frajer, Jindřich; Létal, Aleš; Pavelková, Renata; Kotari, Sixtus Bolom; Sviták Zbyněk; Vyskočil, Aleš
Národní památkový ústav, 2022

Restaurování a konzervace syntetických vazebních prvků novodobých knihovních fondů
Vávrová, Petra; Neoralová, Jitka; Knotek, Vítězslav; Šipošová, Nikola; Novotná, Dana; Sharai, Hanna; Brožek, Jiří,; Kalousková, Radka; Malinová, Lenka
2022 - Czech
Cílem daného památkového postupu je přiblížení problematiky péče o knižní vazby obsahující syntetické materiály. Památkový postup reprezentuje výsledky vývoje a ověření metodik a pracovních postupů konzervace a restaurování syntetických materiálů v novodobém knihovním fondu. Dále se památkový postup zaměřuje na popis restaurátorských postupů, k nimž lze přistoupit při výskytu popsaných poškození. Rovněž jsou zde uvedeny doporučené podmínky uložení vazeb se syntetickými prvky a podmínky vystavování vazeb tohoto typu. Keywords: knihovní fondy; knižní vazby; plasty; degradace materiálů; restaurování knihovních fondů; preventivní péče o knihovní fondy; vědecký výzkum; organizace informačních fondů Available in a digital repository NRGL
Restaurování a konzervace syntetických vazebních prvků novodobých knihovních fondů

Cílem daného památkového postupu je přiblížení problematiky péče o knižní vazby obsahující syntetické materiály. Památkový postup reprezentuje výsledky vývoje a ověření metodik a pracovních postupů ...

Vávrová, Petra; Neoralová, Jitka; Knotek, Vítězslav; Šipošová, Nikola; Novotná, Dana; Sharai, Hanna; Brožek, Jiří,; Kalousková, Radka; Malinová, Lenka
Národní knihovna ČR, 2022

Fun food preparation in preschool education
2022 -
Keywords: vzdělávání; příprava pokrmů; experiment; mateřská škola Available in the ZČU Library.
Fun food preparation in preschool education

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Four in a row
2022 -
Keywords: piškvorky; 3D modelování; 3D tisk Available in the ZČU Library.
Four in a row

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases