Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 262003
Published from to

Úroveň a dostupnost terapie otrav bojovými chemickými látkami
Pitschmann Vladimír; Jiří Švagr; Österreicher Jan
2021 -
Abstrakt Minimalizace následků otrav BCHL při použití proti civilnímu obyvatelstvu vyžaduje maximalizaci úsilí v terapii otrav jimi způsobených. Běžná péče, kterou zajišťují naše nemocnice, je všeobecně známa. Ne však tolik v míře, ke které kdyby došlo použitím ZHN, zde konkrétně BCHL. Cílem studie je vytvoření modelu, který by tuto neznámou v rámci fiktivního experimentu ozřejmil a zefektivnil. Přehled potenciálně zneužitelných BCHL. Přehled kapacit lůžek intenzivní péče. Přehled kapacit personálu pro intenzivní péči. Stanovení váhového faktoru uvažovaného pro rozlišení BCHL z hlediska potřebnosti lůžkové nebo personální péče. Analýza rizik použití vybraných BCHL pro vybrané počty zasažených. Úroveň a dostupnost terapie otrav BCHL uvedených nemocnic se dle výše uvedeného experimentu a při zvolených parametrech neliší, tedy hypotéza se nepotvrdila. Prvky pro zefektivnění plynou ze SWOT analýz.Abstract Minimizing the consequences of CWA poisoning when used against the civilian population requires maximizing efforts in the treatment of poisoning caused by them. The routine care provided by our hospitals is well known. However, not so much to the extent that it would occur using WMD, here specifically CWA. The aim of the study is to create a model that would clarify and streamline this unknown in a fictitious experiment. Overview of potentially exploitable CWA. Overview of the capacity of intensive care beds. Overview of intensive care staff capacities. Determination of the weighting factor considered for the distinction of CWA in terms of the need for inpatient or personal care. Risk analysis of the use of selected CWA for selected numbers of affected. The level and availability of CWA poisoning therapy in these hospitals do not differ according to the above experiment and with the selected parameters, so the hypothesis was not confirmed. Elements for streamlining result from SWOT analyzes. Keywords: Bojové chemické látky; analýza rizik; otravy BCHL; nemocniční péče; Keywords Chemical warfare agents; crisis management; risk analysis Available at various departments of the ČVUT.
Úroveň a dostupnost terapie otrav bojovými chemickými látkami

Abstrakt Minimalizace následků otrav BCHL při použití proti civilnímu obyvatelstvu vyžaduje maximalizaci úsilí v terapii otrav jimi způsobených. Běžná péče, kterou zajišťují naše nemocnice, je ...

Pitschmann Vladimír; Jiří Švagr; Österreicher Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Robustnost Turingova systému
Klika Václav; Michal Kozák; Beneš Michal
2021 -
Předložená práce se zabývá Turingovým modelem, jedním z mechanismů popisující samovolné prostorové uspořádání, a jeho robustností, tj. mírou závislosti výsledných vzorů na malých změnách vstupních parametrů. Jsou provedeny dvě studie zkoumající vliv 1) konstatní advekce a 2) prostorové závislosti v kinetice. V prvním případě jsou uvažovány dva systémy mimo Turingův režim doplněné o několik okrajových podmínek; pro analýzu stability je využito Sturm-Liouvilleovy teorie a podmínky pro vznik vzoru prostřednictvím velikostí oblasti poháněné nestability jsou odvozeny z explicitního výpočtu vlastních čísel. V druhém případě je analyzován reakčně-difuzní systém s parametrem lineárního členu kinetiky ve formě skokové funkce a podmínky pro vznik vhodných vzorů jsou získány pomocí pečlivé kombinace analytických a numerických přístupů. Je ukázáno, že i malá advekce může podstatně změnit chování systému, a to v závislosti na volbě okrajových podmínek; a že přítomnost stability nebo nestability v Turingových modelech je lokální vlastností pro po částech konstantní parametry kinetik, a tedy že malá prostorová závislost tohoho tvaru významně nemění vznik Turingových vzorů.The presented work deals with the Turing model, one of the possible mechanisms describing the self-organisation, and its robustness, i.e. the amount of a dependence of the resulting patterns on small changes in input parameters. Two studies examining the effect of 1) constant advection and 2) spatial dependence in kinetics are performed. In the former case, two systems outside Turing regime supplemented by various boundary conditions are considered, the Sturm-Liouville theory is incorporated into stability analysis and the conditions for pattern emergence via domain-size-driven instability are deduced from explicit calculation of eigenvalues. In the latter case, the reaction-diffusion system with a step function as a parameter at linear kinetics term is analysed and conditions for plausible pattern formation are obtained using a careful combination of analytical and numerical approaches. It is shown that even a small advection can substantially change a behaviour of the system depending on the choise of the boundary conditions; and that the presence of stability or instability in Turing models is a local property for piece-wise constant kinetic parameters and thus, small spatial dependency of such a form does not significantly change the emergence of Turing patterns. Keywords: Turingův system; robustnost; advekce; prostorová závislost; Turing system; robustness; advection; spatial dependency Available at various departments of the ČVUT.
Robustnost Turingova systému

Předložená práce se zabývá Turingovým modelem, jedním z mechanismů popisující samovolné prostorové uspořádání, a jeho robustností, tj. mírou závislosti výsledných vzorů na malých změnách vstupních ...

Klika Václav; Michal Kozák; Beneš Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Dozimetrie 131I-NaI u pacientů s karcinomem štítné žlázy
Kráčmerová Tereza; Magdaléna Cubrová; Solný Pavel
2021 -
Představená práce se věnuje dozimetrii diferencovaného karcinomu štítné žlázy pomocí 131I-NaI. Z důvodu dobré akumulace jodu diferencovaným karcinomem je využití tohoto radionuklidu velmi účinné. 131I je beta i gama zářič zároveň. Lze ho využít k zobrazování pomocí gamakamery a tedy použít tyto vlastnosti k plánování terapeutické léčby. Při podávání terapeutických aktivit 131I je třeba nepřesáhnout absorbovanou dávku 2 Gy na celé tělo při jedné frakci, zároveň je ale potřeba dosáhnout minimální absorbované dávky 300 Gy na zbytkové léze štítné žlázy k jejich zničení a 100 Gy na metastázy v uzlinách, pokud jsou přítomny. V práci jsou uvedeny metody výpočtu celotělové a orgánové dávky a také metody určování objemu cílových lézí karcinomu pomocí různých zobrazovacích metod. Práce je doplněna o doporučení MIRD a EANM pro kalibraci a korekce a praktickým výpočtem mrtvé doby detektoru dle doporučení MIRD.This bachelor thesis is dedicated to dosimetry for 131I -NaI treatment of differentiated thyroid cancer. Due to the good accumulation of iodine in differentiated carcinoma, the use of this radionuclide is very effective. 131I is a beta and gamma emitter at the same time. Accumulation of radioiodine can be visualized by gamma camera and thus, with these properties, to plan therapeutic treatment. The aplication of 131I therapeutic activities should not exceed an absorbed dose of 2 Gy to whole body in one fraction. But at the same time, a minimum absorbed dose of 300 Gy should be achieved to residual thyroid remnants in a way to destroy them. Eventually 100 Gy should be achieved to nodal metastases, when present. The thesis presents calculation the wholebody and organ absorbed doses, and other processes for determining the volume of target cancer lesions using various imaging techniques. The thesis is amended by MIRD and EANM recommendations for calibration and correction of data and by practical calculations of the dead time characteristics of a detector according to MIRD recomendations. Keywords: nukleární medicína; 131I-NaI; teranostika; kalibrace gamakamer; nucelar medicine; 131I-NaI; theranostics; calibration of a gamma camera Available at various departments of the ČVUT.
Dozimetrie 131I-NaI u pacientů s karcinomem štítné žlázy

Představená práce se věnuje dozimetrii diferencovaného karcinomu štítné žlázy pomocí 131I-NaI. Z důvodu dobré akumulace jodu diferencovaným karcinomem je využití tohoto radionuklidu velmi účinné. 131I ...

Kráčmerová Tereza; Magdaléna Cubrová; Solný Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Stanovení nevázané frakce ekvivalentní objemové aktivity radonu a thoronu fp pomocí jednorázových odběrů na filtr s využitím difuzních mřížek
Jílek Karel; Michal Šesták; Thinová Lenka
2021 -
Nevázané frakce ekvivalentní objemové aktivity radonu (f_p^Rn) a thoronu (f_p^Tn) představují důležitý vstupní parametry pro stanovení dávkových konverzních koeficientů od inhalace radonu a thoronu. K jejich měření se nejčastěji používá filtračních metod s využitím difúzní mřížky, která slouží k zachycení produktů přeměny radonu (PP Rn) a thoronu (PP Tn) nenavázaných na aerosolech. Jednou z nejpraktičtějších filtračních metod je metoda jednorázových odběrů. V této diplomové práci je uvedena teorie difúzní mřížky a pomocí ní jsou navrženy tři varianty mřížek s různými parametry, které bude možné používat pro měření f_p^Rn a f_p^Tn. Dále byla provedena měření za účelem stanovení korekce na absorpci alfa záření emitovaného při přeměně PP Rn a PP Tn v nyní používaných mřížkách ve Státním ústavu radiační ochrany a filtru MF Millipore s 0,8 um póry. Tyto korekce byly následně použity při vyhodnocování jednorázových odběrů provedených v rámci srovnávacích měřeních, která dále zahrnovala kontinuální monitory (BWLM PLUS 2S, Fritra 4) a aerosolový spektrometr SMPS+C. V případě PP Rn jsou výsledky ze všech měřidel srovnatelné, a proto lze považovat korekční faktory pro PP Rn za správně stanovené. Pro ověření stanovených hodnot korekcí pro PP Tn by bylo potřeba vytvořit větší obj. aktivity PP Tn v odebíraném vzduchu.The unattached fraction of equivalent equilibrium radon (f_p^Rn) and thoron (f_p^Tn) concentration is an important parameter in the determination of the dose conversion factors for the radon and thoron inhalation, respectively. For their measurement, the filtration techniques are used together with the single screen diffusion method. In this master thesis, the filtration technique called one grab sampling method is introduced and used. Further, the theory of a screen-type diffusion battery is presented. This theory was used to design a single screen diffusion battery suitable for the measurement of f_p^Rn and f_p^Tn. Next, measurements were carried out to determine correction coefficients on the absorption of alpha radiation emitted during the decay of radon and thoron daughters in the single screen diffusion battery and filter that are currently used in National Radiation Protection Institute. The determined correction coefficients were used during the evaluation of the one grab samplings which were performed in the framework of comparative measurements including further continuous monitors (BLWM PLUS 2S, Fritra 4) and aerosol spectrometer SMPS+C. The resulting values of f_p^Rn show the good agreement for all used measuring methods and therefore the determined correction coefficients for the radon daughters can be considered to be right. In order to verify the correction coefficients for thoron daughters, a higher concentration of thoron needs to be used during the measurements. Keywords: radon; thoron; metoda jednorázových odběrů; difúzní mřížka; nevázaná frakce ekvivalentní objemové aktivity radonu a thoronu; radon; thoron; grab sampling method; single screen diffusion method; unattached fraction of equivalent equilibrium radon and thoron concentration Available at various departments of the ČVUT.
Stanovení nevázané frakce ekvivalentní objemové aktivity radonu a thoronu fp pomocí jednorázových odběrů na filtr s využitím difuzních mřížek

Nevázané frakce ekvivalentní objemové aktivity radonu (f_p^Rn) a thoronu (f_p^Tn) představují důležitý vstupní parametry pro stanovení dávkových konverzních koeficientů od inhalace radonu a thoronu. K ...

Jílek Karel; Michal Šesták; Thinová Lenka
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Systém hodnocení růstových buněk mandibul v nukleární medicíně
Kráčmerová Tereza; Tatiana Pavliková; Koláček Michal
2021 -
Jednostranná hyperlázia kondyly (UCH), ktorej dôsledkom je deformácia tváre, je choroba, ktorá postihuje najmä deti a vedie k asymetrii mandibuly. Diagnostika kondýl je v súčasnej dobe vykonávaná scintigrafiou skeletu pri použití jednofotónovej emisnej výpočtovej tomografie. Cieľom tejto diplomovej práce je analyzovať bežne používané metódy na diagnostikovanie kondylárneho rastu a porovnať ich s novo navrhnutou metódou, za pomoci absolútnej kvantifikácie. Keďže v Českej republike nie je zavedená jednotná metóda na kvantifikáciu kondýl, účelom je na základe zbierky normálových pacientov vytvoriť kritériá pre vyhodnotenie pacientov, s podozrením na kondylárnu hyperpláziu a podľa toho posúdiť kondylárny rast u indikovaných pacientov. Analyzovaných bolo 47 pacientov s indikáciou pre UCH a 19 normálových, resp. zdravých pacientov. Skúmaná bola metóda hodnotenia asymetrie porovnaním postihnutej a zdravej kondyly, interný štandard (klivus), externý štandard (známe množstvo aktivity v rámci zorného poľa snímania) a absolútna kvantifikácia (pomocou kalibračného faktora a korekcie na efekt čiastočného objemu, ktoré boli zistené meraniami na fantóme). Okolo kondýl boli vysegmentované oblasti záujmu v tvare sféry s objemom 2 ml, okolo klivusu sféra s objemom 14 ml a okolo externého štandardu valec s rozmermi použitej skúmavky. Na záver bolo zistené prínosné použitie absolútnej kvantifikácie pri porovnaní rôznych výhod a nevýhod a taktiež neistôt, ktorými disponujú jednotlivé metódy s prihliadnutím na dôležitý faktor, ktorý ovplyvňuje následnú liečbu, a to stanovenie fázy rastu kondyly.Unilateral condylar hyperplasia (UCH), resulting in a face deformation, is a disease which leads to an asymmetry of mandible mainly amongst children. Diagnostic of condyles is nowadays performed by a skeletal scintigraphy using single-photon emission computed tomography. The aim of the master thesis is to analyse commonly used methods for diagnosis of the condylar growth and compare these methods with the new suggested method which uses absolute quantification. Since there has been no unified method for quantification of condyles established in the Czech Republic, the other purpose is to determine criteria for the evaluation of patients who have suspected condylar hyperplasia, based on the collection of normal patients, and according to the normal values assess condylar growth in suspected UCH patients. There have been analysed forty-seven patients suspected of UCH and nineteen normal (healthy) patients. The method of assessment of asymmetry by comparing affected and normal condyle, internal standard (clivus), external standard (known amount of activity within the field of view) and absolute quantification (using a calibration factor and a partial volume effect correction, which were determined by phantom measurements) was studied. Around the condyles, there were segmented sphere-shaped volumes of interest defined by the volume of 2 ml, volume of 14 ml surrounding the clivus and a cylinder-shaped area with dimensions of the used flask surrounding the external standard. In conclusion, a beneficial use of absolute quantification has been found out by comparing various advantages, disadvantages and also uncertainties surrounding the individual methods in consideration of an important factor affecting the following treatment - defining a stage of condylar growth. Keywords: Kľúčové slová: asymetria mandibuly; jednostranná hyperplázia kondyly; kvantifikácia; normálová databáza; PVE; SPECT; Key words: mandibular asymmetry; normal database; PVE; quantification; SPECT; unilateral condylar hyperplasia Available at various departments of the ČVUT.
Systém hodnocení růstových buněk mandibul v nukleární medicíně

Jednostranná hyperlázia kondyly (UCH), ktorej dôsledkom je deformácia tváre, je choroba, ktorá postihuje najmä deti a vedie k asymetrii mandibuly. Diagnostika kondýl je v súčasnej dobe vykonávaná ...

Kráčmerová Tereza; Tatiana Pavliková; Koláček Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Přenos akvizičních parametrů mezi CT systémy se zachováním kvality obrazu – studie proveditelnosti
Ptáček Jaroslav; David Kozák; Súkupová Lucie
2021 -
Diplomová práce je zaměřena problematikou přenosu akvizičních parametrů mezi různými CT systémy. Cílem práce bylo navrhnout metodu pro přenos akvizičních parametrů a provést potřebná experimentální měření k sestavení korekčních křivek. V úvodu práce byly zavedeny veličiny charakterizující kvalitu obrazu. Dále byly představeny některé akviziční parametry ovlivňující kvalitu obrazu a případné technické rozdíly, vedoucí k rozdílné kvalitě obrazu při použití stejných akvizičních parametrů. Důležitou částí práce byl popis některých plně referenčních metrik pro zhodnocení kvality obrazu. Pro výběr vhodných rekonstrukčních metod pro přenos akvizičních parametrů bylo naměřeno výkonové spektrum šumu. Za použití jednoduchého fantomu bylo provedeno několik měření pro určení korekčních křivek. Daná metoda pak byla zhodnocena měřením na antropomorfním fantomu.Master's thesis is focused on a possibility of acquisition parameters transfer between various CT systems. The goal of the work was to design a method for such a transfer and to carry out necessary experimental measurements for determination of these correction curves. In the introduction, measures to characterize image quality were defined. Nextly, acquisition parameters influencing image quality and possible technical differencies leading to different image quality provided the same acquisition parameters were introduced. Important section of the thesis was a description of several full-reference image quality metrics. For determination of suitable reconstruction methods for acquisition parameters transger, the noise power spectra were measured. Several measurements on a simple phantom were made and correction curves were obtained. Lastly, proposed method was evaluated on a anthropomorphic phantom. Keywords: Výpočetní tomografie; kvalita obrazu; přenos akvizičních parametrů; iterativní rekonstrukce; výkonové spektrum šumu; Computed tomography; image quality; translation of acquisition parameters; iterative reconstruction; noise power spectrum Available at various departments of the ČVUT.
Přenos akvizičních parametrů mezi CT systémy se zachováním kvality obrazu – studie proveditelnosti

Diplomová práce je zaměřena problematikou přenosu akvizičních parametrů mezi různými CT systémy. Cílem práce bylo navrhnout metodu pro přenos akvizičních parametrů a provést potřebná experimentální ...

Ptáček Jaroslav; David Kozák; Súkupová Lucie
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Příprava a rentgenová difrakční analýza supravodivých tenkých vrstev nanesených metodou IJD
Čapek Jiří; Tibor Košťál; Drahokoupil Jan
2021 -
Bakalárska práca sa zaoberá nanášaním supravodivých tenkých vrstiev pomocou IJD metódy, kde bola použitá röntgenová difrakčná analýza na určenie fázového zloženia a meranie reflektivity pre zisťenie hrúbky vrstvy. Materiál použitý na nanášanie bol vysokoteplotný supravodič YBa2Cu3O7−𝑥. Pri nanášaní bol kladený dôraz na dodržiavanie podobných parametrov nanášania s výnimkou zmeny teploty substrátu, pretože bolo v pláne zistiť zmenu fázového zloženia v závislosti na tomto parametre. Fázová analýza sa prvotne použila na skúmanie vplyvu lisovania subtrátov a ich následné použitie pri nanášaní, pre dalšie zlepšenie podmienok pri analýze. Následne bola použitá na určenie fázového zloženia daných vrstiev, kde sa používala primárne metóda tečného zväzku pre dosiahnutie lepšieho fázového zloženia. Taktiež bola meraná reflektivita tenkých vrstiev kvôli zisťovaniu ich hrúbky, spolu sprevádzaná s teoretickým výpočtom za pomoci fázových diagramov.Abstract: The bachelor’s thesis deals with the application of superconducting thin films using the IJD method, where X-ray diffraction analysis was subsequently used to determine the phase composition and thickness of the film using reflectivity. The material used for the deposition was a high-temperature superconductor YBa2Cu3O7−𝑥. The goal was to reach similar deposition parameters except for substrate temperatures because of plan to detect a change in phase composition using different substrate temperatures. Phase analysis was initially used to improve analysis conditions, mainly investigate the effect of substrate compression and their subsequent use in application. Subsequently, it was used to determine the phase composition of the films, where Grazing incidence diffraction was used to achieve a better phase composition. Thin film reflectivities were also used to determine the thickness of the thin films along with a theoretical calculation using phase diagrams. Keywords: difrakčná analýza; reflektivita; YBCO123; tenká vrstva; thin film; XRD; reflectivity; YBCO123; HTS Available at various departments of the ČVUT.
Příprava a rentgenová difrakční analýza supravodivých tenkých vrstev nanesených metodou IJD

Bakalárska práca sa zaoberá nanášaním supravodivých tenkých vrstiev pomocou IJD metódy, kde bola použitá röntgenová difrakčná analýza na určenie fázového zloženia a meranie reflektivity pre zisťenie ...

Čapek Jiří; Tibor Košťál; Drahokoupil Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Miony ve sprškách kosmického záření
Trávníček Petr; Antonín Kravka; Kvita Jiří
2021 -
Kosmické záření patří do stále z velké části neprobádaného odvětví astročásticové fyziky. Interakcí tohoto záření s molekulami plynů v zemské atmosféře vznikají kaskády sekundárních částic, nazývané spršky kosmického záření. Velkou část detekovaného signálu z těchto spršek tvoří signál pocházející od sekundárních mionů. Tato práce se zabývá studiem propagace kosmického záření zemskou atmosférou, vlastností mionové komponenty spršek kosmického záření a následně detekcí spršek detektory Observatoře Pierra Augera. V teoretické části této práce je tato problematika stručně popsána, zatímco v praktické části jsou simulovány spršky kosmického záření pomocí simulačního programu CONEX, které jsou dále srovnány s předpověďmi teoretických modelů. Ve druhé sekci této části jsou poté porovnávány simulace spršek s daty zaznamenanými povrchovými detektory Observatoře Pierra Augera, přičemž pozornost je věnovaná tzv. mionovému problému, který je i po letech výzkumu stále nevysvětleným fenoménem.Cosmic rays belong to a branch of astroparticle physics that is not yet fully understood. By interacting with gas molecules in the Earth's atmosphere, cosmic rays produce cascades of secondary particles called cosmic ray showers. A part of the signal detected from these showers consists of signals originating from secondary muons. This thesis focuses on studying the propagation of cosmic rays through Earth's atmosphere, properties of the muon component of cosmic ray showers and shower detection by detectors of the Pierre Auger Observatory. This is described in the theoretical section of this thesis, while in the practical section, cosmic ray showers are simulated using simulation software CONEX and results are then compared to predictions from theoretical models. Also, detailed shower simulations are compared to data acquired from the detectors of the Pierre Auger Observatory, while the attention is paid to the so-called muon problem, which still remains an unsolved phenomenon. Keywords: Kosmické záření; sprška kosmického záření; mionová komponenta kosmické spršky; Observatoř Pierra Augera; mionový problém; Cosmic rays; cosmic ray shower; muon component of an air shower; the Pierre Auger Observatory; the muon problem Available at various departments of the ČVUT.
Miony ve sprškách kosmického záření

Kosmické záření patří do stále z velké části neprobádaného odvětví astročásticové fyziky. Interakcí tohoto záření s molekulami plynů v zemské atmosféře vznikají kaskády sekundárních částic, nazývané ...

Trávníček Petr; Antonín Kravka; Kvita Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Fyzikální omezení v inverzním modelování atmosférických úniků
Tichý Ondřej; Lukáš Kysilka; Šmídl Václav
2021 -
Při detekci radioaktivity v ovzduší je zásadním úkolem určení lokace úniku a jeho časového průběhu. Zatímco lokace bývá velmi často známa, časový průběh a celkové množství uniklé látky bývá většinou známo jen jako hrubý odhad nebo vůbec. Hlavním úkolem navrhované práce je určení časového průběhu úniku z dostupných terénních měření. Toho lze dosáhnout optimalizací mezi naměřenými hodnotami a mezi numerickými výsledky atmosférického modelu šíření. Práce se bude zabývat jak klasickými optimalizačními metodami, tak především s bayesovským přístupem a metodami odhadu parametrů pravděpodobnostních modelů a také pomocí fyzikálního omezení. Odvozené postupy a metody budou testovány na cvičných datech, ale i na reálném experimentu ETEX.When detecting radioactivity in the air, the crucial task is to determine the location of the leak and its time course. While the location is very often known, the time course and the total amount of leaked substance is usually known only as a rough estimate or not at all. The main task of the proposed work is to determine the time course of escape from available field measurements. This can be achieved by optimizing between the measured values and between the numerical results of the atmospheric propagation model. The work will deal with both classical optimization methods and especially with the Bayesian approach and methods of estimating the parameters of probabilistic models and also with the help of physical constraints. The derived procedures and methods will be tested on training data, but also on a real ETEX experiment. Keywords: aproximace distribuční funkce; atmosferická disperze; bayesovská pravděpodobnost; inverzní model; Lagrangeův model; approximation of distribution function; atmospheric dispersion; Bayesian probability; inverse model; Lagrange model Available at various departments of the ČVUT.
Fyzikální omezení v inverzním modelování atmosférických úniků

Při detekci radioaktivity v ovzduší je zásadním úkolem určení lokace úniku a jeho časového průběhu. Zatímco lokace bývá velmi často známa, časový průběh a celkové množství uniklé látky bývá většinou ...

Tichý Ondřej; Lukáš Kysilka; Šmídl Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Metody kvantifikace stresu u pilotů
Hanáková Lenka; Sophia Schmusch; Stuchlíková Kateřina
2021 -
Cieľom tejto bakalárskej práce je objasniť čitateľovi, aký vplyv má stres na leteckú dopravu a akými spôsobmi je možné ho detekovať. Prvá kapitola sa zaoberá celkovou problematikou stresu a spôsobom, akým stres vzniká. Druhá kapitola sa venuje tomu, akým spôsobom stres ovplyvňuje rozhodnutia jedinca a ako jeho prítomnosť môže spôsobiť aj fatálne následky. Tretia kapitola sa zaoberá rôznymi štatistickými metódami, ktoré sa používajú na spracovanie dát predovšetkým z EKG. V štvrtej a zároveň poslednej kapitole sa dopracujeme ku výsledku a konkrétnym parametrom, ktoré sme pomocou meta-analýzy vyhodnotili, ako najpresnejšie indikátory stresu.The aim of this bachelor thesis is to explain to the reader what are the effects of stress on air traffic and how can one detect stress. First chapter deals with stress in general and how stress is created. Second chapter looks at how stress effects an individual and what the consequences of stress might be (including fatal consequences. In the third chapter the author discusses statistical methods used mainly on the ECG parameter. In the fourth and last chapter a conclusion is reached based on the meta-analysis. This is followed by a discussion of the results. Keywords: letectvo; posádka; stres; srdce; faktor; aviation; workload; stress; heart; factor Available at various departments of the ČVUT.
Metody kvantifikace stresu u pilotů

Cieľom tejto bakalárskej práce je objasniť čitateľovi, aký vplyv má stres na leteckú dopravu a akými spôsobmi je možné ho detekovať. Prvá kapitola sa zaoberá celkovou problematikou stresu a spôsobom, ...

Hanáková Lenka; Sophia Schmusch; Stuchlíková Kateřina
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases