Number of found documents: 4708
Published from to

Revitalizácia tradičnej chalupy na Kopaniciach
Černák, Jakub; Formánek, Marian; Počinková, Marcela
2024 - Slovak
V mojej bakalárskej práci sa zaoberám revitalizáciou tradičnej chalupy na Kopaniciach. Práca je rozdelená na dve časti. Prvá časť práce sa zaoberá dokumentáciou pre stavebné povolenie a druhá časť návrhom obnoviteľných zdrojov energie pre tento objekt. Pri vypracovaní projektovej dokumentácie bol kladený dôraz na energetickú hospodárnosť objektu, použité materiály a kvalitu vnútorného prostredia objektu. Dom sa nachádza na západnom Slovensku v malej dedine Vaďovce. Svojím tvarom a osadením do terénu vytvára átrium. Svojím architektonickým riešením sa snaží rešpektovať tradičnú okolitú zástavbu. Dom sa rozdelí na dve časti, na časť hosťovskú na prízemí a časť pre trvalé bývanie štvorčlennej rodiny v podkrovnom byte. Obe so samostatným vstupom. Hosťovská časť na prízemí zahŕňa kuchyňu, kúpeľňu, obývaciu izbu a spálňu. Podkrovný byt obsahuje dve detské izby, spálňu, šatník, kuchyňu s obývačkou a dve kúpeľne. Vedľa vstupu do podkrovného bytu sa umiestni technická miestnosť. Pôvodná časť domu má kamenné základy a steny z nepálenej tehly. Novonavrhované stropy sú drevo-betónové a nadstavba podkrovia bude z keramických tvárnic. Dom sa zateplí prírodnou konopnou izoláciou. Vykurovanie objektu zaistí nízkoteplotné podlahové vykurovanie. Tepelný komfort počas tropických letných dní zabezpečia chladiace stropy. Reverzibilné tepelné čerpadlo zem voda sa postará o dodávku tepla a chladu. Záložným zdrojom tepla budú krbové kachle s vodným výmenníkom. Vetranie objektu zaistí mechanická ventilácia so spätným získavaním tepla. Vetracia jednotka sa doplní o vodný výmenník na úpravu teploty vzduchu. Obnoviteľným zdrojom elektrickej energie bude malá veterná turbína o výkone 5 kW, ktorá bude domu dodávať elektrickú energiu. Objekt sa napojí na verejný vodovod a kanalizáciu. Zrážková voda sa zachytí do akumulačnej nádrže a využije sa na zalievanie. Prebytočná zrážková voda bude vsakovaná. Neoddeliteľnou súčasťou práce je preukaz energetickej náročnosti budovy. The aim of my bachelor´s thesis is revitalization of the traditional cottage in Kopanice region. The project is divided into two parts. The first part contains the documentation for building permission and the second part contains the design of the renewable energy source. During the development of the project documentation, emphasis was placed on the energy efficiency of building, the material used in the project and quality of indoor environment. The house is situated in Slovakia in the village Vaďovce. Revitalization respects the original appearance of the building. House is going to be divided into two parts, one part for guest on ground floor and the second part for family of four in the attic flat. Both flats have a separate entrance. In the guest part is the kitchen, two bedrooms and bathroom with toilet. In the attic flat are two kids rooms, bedroom, living room with kitchen and bathroom. Utility room is situated next to the entrance hall of the attic flat. The original part of the house has stone and mudbrick walls. The ceilings are made of wood concrete. New parts of walls are made of blocks. The house is insulated with natural hemp insulation. The house will be heated by floor heating. The thermal comfort during tropical summer days will be provided by ceiling cooling. Source of heat/cold will be a reversible heat pump, type air-water. Auxiliary heat source will be fireplace with water coil. The ventilation of the house is going to be mechanical with heat recovery. Mechanical ventilation unit will have water coil to adjust the air temperature. Renewable source of energy is going to be a small wind power plant with power 5 kW. The wind turbine will be producing electric energy for this house. The house is connected to water main and sewer system. Rainwater will be accumulated and reused for watering. Spare water will be infiltrated into ground. The energy performance certificate is necessary part of this bachelor thesis. Keywords: traditional cottage; mud bricks; indoor environment; renewable source of energy; heat pump; floor heating; wind power plant Available in a digital repository NRGL
Revitalizácia tradičnej chalupy na Kopaniciach

V mojej bakalárskej práci sa zaoberám revitalizáciou tradičnej chalupy na Kopaniciach. Práca je rozdelená na dve časti. Prvá časť práce sa zaoberá dokumentáciou pre stavebné povolenie a druhá časť ...

Černák, Jakub; Formánek, Marian; Počinková, Marcela
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Zvukový dizajn elektrických vozidiel
Panáček, Erik; Otipka, Václav; Láštic, Daniel
2024 - Slovak
Táto bakalárska práca zhŕňa informácie ohľadom zvukového dizajnu v elektrickom auto-mobile. Práca sa venuje vysvetleniu zvukového dizajnu v elektrickom automobile, dôvo-dom pre potrebu zvukového dizajnu v elektrickom automobile, popisuje technológie a princípy používané pri dizajne zvuku v interiéri a exteriéri. Ďalej je opísaný aspekt zvu-kovej identity pri dizajne zvuku v EV a na záver sú zhrnuté získané poznatky s implikáciou na vývoj do budúcnosti. This bachelor´s thesis summarizes information about sound design in electric vehicles. This thesis explains sound design in electric vehicles, gives reasons for needing sound design in electric vehicle, describes technologies and principles used in sound design of interior and exterior. Described next is aspect of sound identity in sound design of electric vehicle and the conclusion summarizes results, and gives implications for future work. Keywords: Sound; Sound design of electric vehicle; electric vehicle; electromobility; silence of EV; AVAS; sound identity Available in a digital repository NRGL
Zvukový dizajn elektrických vozidiel

Táto bakalárska práca zhŕňa informácie ohľadom zvukového dizajnu v elektrickom auto-mobile. Práca sa venuje vysvetleniu zvukového dizajnu v elektrickom automobile, dôvo-dom pre potrebu zvukového ...

Panáček, Erik; Otipka, Václav; Láštic, Daniel
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Metody rozkladu hudebních signálů na harmonickou a transientní složku
Guľas, Matej; Rajmic, Pavel; Mokrý, Ondřej
2024 - Slovak
Témou tejto práce je skúmanie separácie zvukového signálu na harmonickú a transientnú zložku, pričom sa bude zameriavať na dve metódy separácie, a to separácia pomocou mediánového filtru a separácia pomocou fázovo korigovanej konvexnej optimalizácie. V prvej časti sú zahrnuté teoretické informácie a koncepty potrebné k spracovaniu tejto úlohy a v druhej sú dané metódy a ich varianty implementované a taktiež je spracovaná porovnávacia štúdia za pomoci subjektívneho posluchu a objektívnych metrík. The topic of this thesis is to investigate the separation of an audio signal into harmonic and transient components, and will focus on two separation methods, namely separation using a median filter and separation using phase-corrected convex optimization. In the first part, the theoretical information and concepts necessary to handle this task are covered and in the second part, the given methods and their variants are implemented and also a comparative study using subjective listening and objective metrics is elaborated. Keywords: HPSS; median filter; phase correction; konvex optimalization Available in a digital repository NRGL
Metody rozkladu hudebních signálů na harmonickou a transientní složku

Témou tejto práce je skúmanie separácie zvukového signálu na harmonickú a transientnú zložku, pričom sa bude zameriavať na dve metódy separácie, a to separácia pomocou mediánového filtru a separácia ...

Guľas, Matej; Rajmic, Pavel; Mokrý, Ondřej
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Aplikace simulačních nástrojů Siemens pro výuku
Hollý, Vojtech; Benešl, Tomáš; Husák, Michal
2024 - Slovak
Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením simulačných úloch, ktoré budú demonštrovať možnosti dodaných softwarových nástrojov. Na začiatku práce je analýza použitých nástrojov. Následne sú čitateľovi bližšie predstavené možnosti prepojenia SIMIT SP s ostatnými programami a bližšie opísané postupy vytvorenia spojok, ktoré sa následne využívajú v laboratórnych úlohách. Hlavným prínosom bakalárskej práce spočíval vo vytvorení univerzálnych blokov pre zjednodušené použitie a štandartizované použitie vo výuke. V rámci realizácie úloh sú vytvorené makrá v prostredí SIMIT SP, ktoré sú následne využité vo vytvorených školských úlohách pre jednoduchše používanie. This bachelor thesis deals with the creation of simulation tasks emonstrating the capabilities of the provided software tools. The beginning of the thesis involves an analysis of the used tools. Subsequently, options for connecting SIMIT SP with other programs are presented to the reader, along with detailed descriptions of the procedures for creating couplings, which are then utilized in laboratory tasks. The main contribution of the bachelor thesis lies in the creation of universal blocks for simplified and standardized use in teaching. As part of task implementation, macros are created in the SIMIT SP environment, which are then utilized in the created educational tasks for easier usage. Keywords: Software in the loop; SIMIT SP; TIA Portal; S7-PLCSIM Advanced; NX MCD; laboratory teaching Available in a digital repository NRGL
Aplikace simulačních nástrojů Siemens pro výuku

Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením simulačných úloch, ktoré budú demonštrovať možnosti dodaných softwarových nástrojov. Na začiatku práce je analýza použitých nástrojov. Následne sú ...

Hollý, Vojtech; Benešl, Tomáš; Husák, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Algoritmus pro hodnocení kvality snímku obličeje
Husár, Tomáš; Sakin, Martin; Goldmann, Tomáš
2024 - Slovak
Presnosť algoritmov rozpoznávania tváre je výrazne ovplyvňovaná kvalitou vstupných obrázkov. Cieľom práce je vyhodnotiť kvalitu obrázkov tvárí použitím konvolučnej neurónovej siete. Dáta, na ktorých bolo uskutočnené trénovanie vznikli rôznymi degradáciami fotiek z CelebA datasetu. Výsledná aplikácia určuje kvalitu snímok na základe predikovaných pravdepodobností jednotlivých degradácií. The precision of face recognition algorithms is heavily influenced by the quality of input images. The aim of the work is to evaluate the quality of face images using a convolutional neural network. The data on which the testing was carried out were created by various degradations of photos from the CelebA dataset. The resulting application determines the quality of images based on the predicted probabilities of individual degradations. Keywords: computer vision; face recognition; face image quality estimation; convolutional neural network; ResNet Available in a digital repository NRGL
Algoritmus pro hodnocení kvality snímku obličeje

Presnosť algoritmov rozpoznávania tváre je výrazne ovplyvňovaná kvalitou vstupných obrázkov. Cieľom práce je vyhodnotiť kvalitu obrázkov tvárí použitím konvolučnej neurónovej siete. Dáta, na ktorých ...

Husár, Tomáš; Sakin, Martin; Goldmann, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Výroba SiC optických metapovrchů
Štálnik, Jozef; Idesová, Beáta; Dvořák, Petr
2024 - Slovak
Cieľom tejto bakalárske práce bolo optimalizovať výrobný proces SiC metapovrchov, ktoré sa prejavili ako revolučná náhrada klasických optických prvkov, kvôli ich vlastnosti ovládať dopadajúce svetlo vďaka lokálnej fázovej zmene. Ďalej pojednáva o využití karbidu kremíku v ako paltformy pre tieto fotonické zariadenia a experimentálne techniky využité v samotnom procese tvorby metapovrchu. V experimentálne časti sa prezentujú výsledky výroby silikon karbidových nanoštruktúr, kedy hlavným krokom optimalizácie bolo suché leptanie plazmou. Nakonci sa prezentovali optické merania fázového profilu výsledných metapovrchov pomocou mimoosej digitálnej holografie. Hlavným výsledkom tejto práce je vytvorenie knižnice individuálnych stavebných blokov, ktoré budú dôležité budúcej aplikácií. The aim of this bachelor's thesis was to optimize the manufacturing process of SiC meta-surfaces, which have emerged as a revolutionary replacement for classical optical elements due to their ability to control incident light through local phase modulation. Furthermore, it discusses the utilization of silicon carbide as a platform for these photonic devices and the experimental techniques employed in the meta-surface fabrication process. The experimental section presents the results of silicon carbide nanostructure fabrication, with dry plasma etching being the key optimization step. Finally, optical measurements of the phase profile of the resulting meta-surfaces are presented using off-axis digital holography. The main outcome of this work is the creation of a library of individual building blocks crucial for future applications. Keywords: optical metasurface; all-dielectric metasurface; fabrication; silicon carbide; electron-beam lithography; reactive ion etching Available in a digital repository NRGL
Výroba SiC optických metapovrchů

Cieľom tejto bakalárske práce bolo optimalizovať výrobný proces SiC metapovrchov, ktoré sa prejavili ako revolučná náhrada klasických optických prvkov, kvôli ich vlastnosti ovládať dopadajúce svetlo ...

Štálnik, Jozef; Idesová, Beáta; Dvořák, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Syntaktická analýza založená na spolupracujících gramatikách
Nehéz, Patrik; Havel, Martin; Meduna, Alexandr
2024 - Slovak
Práca sa zaoberá problematikou gramatických systémov a~syntaktickej analýzy. V~práci sú predstavené kooperačne distribuované a~paralelne komunikujúce gramatické systémy. V~práci som navrhol gramatický systém ktorý pracuje na základe CD gramatického systému a~následne som tento systém implementoval. Výsledkom práce je aplikácia ktorá používa väčšie množstvo spolupracujúcich komponent a~kombinuje dve metódy syntaktickej analýzy. This thesis deals with the issue of grammatical systems and syntax analysis. Thesis presents cooperatively distributed and parallel communicating grammatical systems. Thesis describes my design of grammar system and which works on the basics of CD grammar systems and than it shows my implementation. The result of this thesis is application that uses bigger number of components that works together and it combines both methods of syntax analysis. Keywords: grammar system; syntax analysis; CD grammar system; top-down syntax analysis; bottom-up syntax analysis Available in a digital repository NRGL
Syntaktická analýza založená na spolupracujících gramatikách

Práca sa zaoberá problematikou gramatických systémov a~syntaktickej analýzy. V~práci sú predstavené kooperačne distribuované a~paralelne komunikujúce gramatické systémy. V~práci som navrhol gramatický ...

Nehéz, Patrik; Havel, Martin; Meduna, Alexandr
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Návrh dílčí části informačního systému
Jedinák, Jakub; Dydowicz, Petr; Neuwirth, Bernard
2024 - Slovak
Cieľom mojej bakalárskej práce je navrhnúť časť informačného systému pre AMD-M drogériu. Aby sme mohli tento systém navrhnúť priblížime si teoretické znalosti ktoré potrebujeme na vypracovanie našej práce. Ako ďalšie urobíme analýzu súčasného stavu firmy k čomu využijeme viacero analýz. V poslednej tretej časti sa zameriame na konkrétny návrh daného systému a využijeme na to predošlé analýzy. V poslednej časti zhodnotíme ekonomické hľadisko systému a jeho kladné stránky. The goal of my bachelor thesis is to design a part of the information system for AMD-M drugstore. In order to accomplish this task, we will first familiarize ourselves with the theoretical knowledge necessary for our work. Additionally, we will conduct an analysis of the current state of the company, utilizing multiple analyses for this purpose. In the final third part, we will focus on the specific design of the system, leveraging the previous analyses. Finally, we will evaluate the economic aspect of the system and its positive aspects in the last section. Keywords: Information; information system; company analysis; data; diagram Available in a digital repository NRGL
Návrh dílčí části informačního systému

Cieľom mojej bakalárskej práce je navrhnúť časť informačného systému pre AMD-M drogériu. Aby sme mohli tento systém navrhnúť priblížime si teoretické znalosti ktoré potrebujeme na vypracovanie našej ...

Jedinák, Jakub; Dydowicz, Petr; Neuwirth, Bernard
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Kmeťová, Nikola; Sobotková, Nikola; Bartoš, Vojtěch
2024 - Slovak
Bakalárska práca sa zaoberá zhodnotením finančnej situácie spoločnosti TECHNOS, a. s., za obdobie 2018 - 2022 a na základe zistených výsledkov predkladá návrhy na jej zlepšenie. Bakalárska práca je rozdelená na tri časti. Prvá, teoretická časť bakalárskej práce približuje pojmy a metódy finančnej analýzy. Druhá, praktická časť bakalárskej práce aplikuje jednotlivé metódy a analyzuje súčasný stav spoločnosti. Tretia časť je zameraná na celkové zhodnotenie a predkladá návrhy na zlepšenie finančnej situácie. This bachelor thesis is focused on an evaluation of the financial situation of TECHNOS, a. s., company in years 2018 - 2022 and improvement proposals based on the results of the analysis. The thesis is divided into three parts. The first part is theoretical and it introduces the concepts and methods of the financial analysis. The second part is practical and it applies the introduced methods and analyses the current state of the company. The third part is focused on overall results and it proposes improvements of the financial situation of the company. Keywords: financial analysis; balance sheet; assets; liabilities; profti and loss statement; financial analysis indicators; PESTLE analysis; Porter’s model of five forces; SWOT analysis Available in a digital repository NRGL
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Bakalárska práca sa zaoberá zhodnotením finančnej situácie spoločnosti TECHNOS, a. s., za obdobie 2018 - 2022 a na základe zistených výsledkov predkladá návrhy na jej zlepšenie. Bakalárska práca je ...

Kmeťová, Nikola; Sobotková, Nikola; Bartoš, Vojtěch
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Modální analýza kobylky klasické kytary
Ondečko, Adam; Votava, Tomáš; Hájek, Petr
2024 - Slovak
Bakalárska práca sa zaoberá určením vlastných freqvencií a tvarov kobylky klasickej gitary a ich vplyvu na funkciu gitary. Princíp funkcie gitary je popísaný kmitaním jednotlivých oscilátorov: struny, vzduchu v dutine tela gitary, vrchnej a spodnej dosky a následne ich funkcii ako celku. V bakalárskej práci sú rozobraté úlohy kobylky a sú uvedené odlišné typy kobyliek. Kobylka je v práci uvažovaná ako samostatná komponenta a ako súčasť vrchnej dosky gitary. Vlastné tvary a freqvencie sú získané využitím modálnej analýzy, výpočtovým modelovaním pomocou metódy konečných prvkov. Vlastné freqvencie sú určené pre 2 typy kobyliek, dalej je vyhodnotený vplyv kobylky na vlastné tvary a freqvencie vrchnej dosky gitary. Vlastné freqvencie kobylky ovplyvňujú kvalitu a dĺžku tónu oscilujúcej struny, tóny blízke vlastným freqvenciám kobylky vyznejú hlasnejšie a kratšie ako ostatné. Kobylka mení tuhostné pomery vrchnej dosky a tak ovplyvňuje jej vlastné tvary a freqvencie. The bachelor thesis deals with the determination of the natural freqvencies and mode shapes of a classical guitar bridge and their influence on the function of the guitar. The function of the guitar is described by the oscillations of the individual oscillators: the strings, the air in the cavity of the guitar, the top and bottom plates, and then by their oscilation as a system. In the bachelor's thesis the roles of the guitar bridge are discussed and the different types of guitar bridges are presented. In the thesis, the guitar bridge is considered as a separate component and as part of the guitar's top plate. The mode shapes and natural freqvencies are obtained using modal analysis with the use of computational modelling using the finite element method. The natural freqvencies are determined for 2 types of guitar bridges, the effect of the guitar bridge on the mode shapes and natural freqvencies of the guitar top plate is further evaluated. The natural freqvencies of the classical guitar bridge affect the tone quality and the duration of oscilation of the string. Tones close to the natural freqvencies of the guitar bridge sound louder and last shorter amount of time than the others. The guitar bridge changes the stiffness of the top plate and thus influences its mode shapes and freqvencies. Keywords: Natural frequency; mode shapes; classical guitar bridge; modal analysis Available in a digital repository NRGL
Modální analýza kobylky klasické kytary

Bakalárska práca sa zaoberá určením vlastných freqvencií a tvarov kobylky klasickej gitary a ich vplyvu na funkciu gitary. Princíp funkcie gitary je popísaný kmitaním jednotlivých oscilátorov: struny, ...

Ondečko, Adam; Votava, Tomáš; Hájek, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases