Number of found documents: 43
Published from to

Sequence of Tenses in English
ANDRESOVÁ, Linda; BABICKÁ, Blanka
2010 - English
Bakalářská práce se v teoretické části zabývá vymezením základních pojmů spojených se sousledností časovou v angličtině, tj. přímou a nepřímou řečí. V praktické části se zabývá výzkumem mezi amatérskými překladateli filmů a seriálů. Zjišťuje, jaké mají povědomí o souslednosti časové v angličtině a ověřuje jejich odpovědi pomocí analýzy veřejně přístupných titulků. The bachelor work is occupied in the theoretical part with the definition of basic items connected with sequence of tenses in English, the direct speech and indirect speech. In the practical part is focused on research among amateur translators of movies and series. It finds out what they know about sequence of tenses v English and verifies their answers through analysis of subtitles. Keywords: souslednost časová; překlad; nepřímá řeč; přímá řeč; sequence of tenses; translating; indirect speech; direct speech Available in the UPOL Library.
Sequence of Tenses in English

Bakalářská práce se v teoretické části zabývá vymezením základních pojmů spojených se sousledností časovou v angličtině, tj. přímou a nepřímou řečí. V praktické části se zabývá výzkumem mezi ...

ANDRESOVÁ, Linda; BABICKÁ, Blanka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Zobecněné derivace
HORÁK, Lubomír; PASTOR, Karel; TOMEČEK, Jan
2009 - English
zobecnění věty o střední hodnotě užitím Diniho derivovaných čísel generalization of the mean value theorem using the Dini derivatives Keywords: Diniho derivovaná čísla; zobecněné věty o střední hodnotě; the Dini derivatives; the general mean value theorem Available in the UPOL Library.
Zobecněné derivace

zobecnění věty o střední hodnotě užitím Diniho derivovaných čísel


generalization of the mean value theorem using the Dini derivatives

HORÁK, Lubomír; PASTOR, Karel; TOMEČEK, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

The application of microcredit in Mexico
ŠVECOVÁ, Vendula; SYROVÁTKA, Miroslav; ŠAFAŘÍKOVÁ, Simona
2009 - English
Mikrofinanční programy, poskytující finanční služby, jako například (mikro)půjčky, pojištění či spoření, chudým, se staly populárním nástrojem v boji proti světové chudobě. Práce popisuje vývoj tohoto fenoménu a jeho dopady na snižování následků chudoby v rozvojových zemích. Konkrétně se při tom zaměřuje na problematiku chudoby v Mexiku. Práce přináší popis různých modelů mikropůjček užívaných ve světě a ukazuje příklady mikrofinančních institucí v Mexiku. Představuje strategii užívanou organizací ADMIC Nacional a na základě zkušeností této organizace a jejich klientů se zamýšlí nad několika aspekty mikrofinanční kultury na Yucatánu. Práce také identifikuje výzvy, jimž čelí současný sektor mikrofinancí. Především se zabývá otázkou dotování mikrofinančních prgramů, které programům umožňuje soustředit se na chudší klienty a poskytovat jim také jiné než finanční služby, na druhou stranu však může programy omezovat v jejich růstu a dosažení udržitelnosti. Microfinance programs, providing financial services such as (micro)credit, insurance and saving to the poor, became a popular tool in the fight against the world poverty. The paper describes the development of this phenomenon and its impact in reducing the consequences of poverty in developing countries. Concretely, the work focuses on poverty related issues in Mexico. The paper brings description of various microfinance models used world-wide and shows examples of microfinance institutions operating in Mexico. It presents a strategy applied by a Mexican microfinance institution ADMIC Nacional and based on its experience and experience of its clients, it reflects on several aspects of microfinance culture in Yucatan. The work also identifies the challenges facing the current microfinance sector. It addresses especially the question of subsidization of microfinance programs which allows the programs to focus on poorer clients and provide them also with non-financial services, but, on the other hand, can constrain the growth and sustainability of the program. Keywords: mikropůjčky; mikrofinance; chudoba; Mexiko; Yucatán; microcredit; microfinance; poverty; Mexico; Yucatan Available in the UPOL Library.
The application of microcredit in Mexico

Mikrofinanční programy, poskytující finanční služby, jako například (mikro)půjčky, pojištění či spoření, chudým, se staly populárním nástrojem v boji proti světové chudobě. Práce popisuje vývoj tohoto ...

ŠVECOVÁ, Vendula; SYROVÁTKA, Miroslav; ŠAFAŘÍKOVÁ, Simona
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

E-learning as a tool of education
VYBÍHALOVÁ, Kateřina; FERENCE, Joseph
2009 - English
Tato práce se zabývá e-learningem jako nástrojem pro vzdělávání. Definuje e-learning a pojmy s ním spojené. Vymezuje jeho úrovně, formy a typy. Dále popisuje řídící výukové systémy a tvorbu elektronických kurzů. Podrobněji se zabývá platformou Moodle. V závěru analyzuje mýty a realitu o e-learningu. This thesis deals with e-learning as a tool of education. It defines e-learning and terms connected. It specifies its levels, forms and types. Describes also learning management systems and creation of electronic courses. It deals closely with the platform Moodle. Finally analyses myths and reality about e-learning. Keywords: e-learning; formy vzdělávání; vzdělávací systémy; distanční studium; elektronické kurzy; vzdělávací platformy; Moodle; Blackboard; AICC; SCORM; nedostatky; blended learning; mýty; realita; e-learning; forms of education; learning systems; distance learning; electronic courses; learning platforms; Moodle; Blackboard; AICC; SCORM; shortcomings; blended learning; myths; reality Available in the UPOL Library.
E-learning as a tool of education

Tato práce se zabývá e-learningem jako nástrojem pro vzdělávání. Definuje e-learning a pojmy s ním spojené. Vymezuje jeho úrovně, formy a typy. Dále popisuje řídící výukové systémy a tvorbu ...

VYBÍHALOVÁ, Kateřina; FERENCE, Joseph
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Unreliable Narrator: Towards a Definition of Narrative Unreliability
ZAWISZOVÁ, Halina; PRÁGER, Libor
2009 - English
Cílem práce je vytvořit zhuštěný, avšak co nejkomplexnější přehled dosavadních snah o konceptualizaci nespolehlivého vypravěče a nespolehlivosti ve vyprávění vůbec. Nejprve jsou kriticky zmapovány dva hlavní teoretické přístupy -- nazývané zde rétorický a kognitivně-konstruktivní -- a následné pokusy o jejich syntézu či odklon od jimi navrhovaných modelů. Dále jsou představeny a krátce rozebrány typologie a taxonomie druhů nespolehlivosti ve vyprávění a nespolehlivých homodiegetických vypravěčů. Poslední kapitola je pak věnována analýze presupozičního rámce, na němž je většina teorií zabývajících se nespolehlivostí ve vyprávění vystavěna. Tento je doplněn o podněty k dalšímu zkoumání a opatřen kritickým komentářem ve snaze o rozšíření i zpřesnění pole působnosti kategorie nespolehlivosti ve vyprávění. The aim of the paper is to provide a concise, yet (as the limited space allows) comprehensive, critical outline of the heretofore attempts at definition of the concepts of an unreliable narrator and narrative unreliability. First, two main competing theoretical approaches for dealing with narrative unreliability -- dubbed here the rhetorical and the cognitive-constructivist -- and the attempts at either their synthesis or a departure from their models are surveyed and commented upon. Consequently, the hitherto proposed typologies and taxonomies of narrative unreliability and unreliable homodiegetic narrators are presented and briefly analyzed. Finally, a summary of the presuppositional framework on which a majority of the theories of narrative unreliability rest is presented and supplemented with some critical commentary and suggestions for further elaboration on the so far undertheorized areas. Keywords: naratologie; nespolehlivost; vypravěč; vyprávění; nespolehlivost ve vyprávění; nespolehlivý vypravěč; nespolehlivé vyprávění; narratology; unreliability; narrator; narration; narrative unreliability; unreliable narrator; unreliable narrative Available in the UPOL Library.
Unreliable Narrator: Towards a Definition of Narrative Unreliability

Cílem práce je vytvořit zhuštěný, avšak co nejkomplexnější přehled dosavadních snah o konceptualizaci nespolehlivého vypravěče a nespolehlivosti ve vyprávění vůbec. Nejprve jsou kriticky zmapovány dva ...

ZAWISZOVÁ, Halina; PRÁGER, Libor
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Birmingham-accent speakers' awareness of the differences between their pronunciation and the standard English ( A Research Proposal)
TELEKYOVÁ, Monika; PODLIPSKÝ, Václav Jonáš
2009 - English
Táto práca slúži ako pilotná štúdia pre ďalší výskum. Vychádza z hypotézy o uvedomelosti rodených Angličanov o rozdieloch vo výslovnosti medzi ich rodeným prízvukom a štandardnou anglickou výslovnosťou. Ako podklad pre tento výskum slúžil akcent charakteristický pre mesto Birmingham. Práca je rozdelená na dve hlavné časti: teoretickú a praktickú. Teoretická časť popisuje rôzne geografické a sociolinguistické faktory ovplyvňujúce celkovú podobu akcentu u každého jednotlivca, sumarizuje a porovnáva metódy a výskumy iných linguistov a popisuje charakteristické črty birminghamského akcentu. Praktická časť je založená na nahrávkach, ktorých všetci účastníci sú pôvodom z Birminghamu a zaoberá sa rozdielmi medzi ich akcentom a štandardnou anglickou výslovnosťou ako aj návrhmi pre budúci výskum. This thesis is intended to serve as a pilot study for further research. The work is concerned with the hypothesis about the English speakers? awareness of differences between their native accent and standard pronunciation (RP). The Birmingham accent was taken as an illustration to prove this hypothesis. The work is divided into two main parts: theoretical and practical. The theoretical part describes different geographical and sociolinguistic factors influencing the individual?s accent performance, summarize and compare the methods and surveys conducted by other linguists and provide the description of the characteristic features of Birmingham dialect. The practical part is based on recordings of Birmingham-native speakers and deals with the actual differences between the accent and RP and suggests proposals for the future research. Keywords: povedomie; akcent; dialekt; hovoriaci birminghamským nárečím; sociolinguistika; nadobudnutie ďalšieho akcentu; povedomie; akcent; dialekt; hovoriaci birminghamským nárečím; sociolinguistika; nadobudnutie ďalšieho akcentu Available in the UPOL Library.
Birmingham-accent speakers' awareness of the differences between their pronunciation and the standard English ( A Research Proposal)

Táto práca slúži ako pilotná štúdia pre ďalší výskum. Vychádza z hypotézy o uvedomelosti rodených Angličanov o rozdieloch vo výslovnosti medzi ich rodeným prízvukom a štandardnou anglickou ...

TELEKYOVÁ, Monika; PODLIPSKÝ, Václav Jonáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Kategorie určenosti a ustálená spojení v současné angličtině
STRNADOVÁ, Lucie; ŘEŘICHA, Václav
2009 - English
Tato bakalářská práce na téma {\clqq}Kategorie určenosti a ustálená spojení v současné angličtině`` byla zpracována na základě předpokladu, že determinanty v anglických ustálených spojeních vykazují celou škálu dosud nepopsaných vlastností. Práce si klade za cíl především popsat současnou situaci užití tohoto fenoménu, který v českém jazyce nemá přímého ekvivalentu. Druhým cílem bylo také původní přesvědčení autora a vedoucího práce, že v některých ustálených spojeních dochází k lexikalizace determinantu, která pak ovlivní význam následujícího podstatného jména a tím i celého spojení. První cíl nám poskytl velké množství studijních materiálů, a proto nakonec nebyl druhý cíl plně rozvinut. Tato práce popisuje zejména situaci a objevená pravidla při užívání členů v ustálených spojeních a připravila dostatečné podklady pro analýzu cíle druhého, který bude popsán v práce magisterské. Při analýze ustálených spojeních bylo spolupracováno s rodilým mluvčím, bez kterého by průzkum ustálených spojeních nebyl možný. This thesis called: ``Determination and Set Phrases in Contemporary English{\crqq} was elaborated on the basis of the presumption that the determiners in the English set phrases have many qualities that have not been described yet. The main aim of the work was the description of the present-day usage of this phenomenon, which does not have any Czech equivalent. The second aim was also to prove the original conviction of the author and the consultant that in some set phrases it is the lexicalization of the determiner which influences the meanings of all the noun phrases and consequently also the meanings of all the set phrases. This second aim was not fully expanded upon as the main aim was found to have provided ample material for study. This work mainly describes the situation and the revealed rules within the set phrases and it prepares sufficient groundwork for the analysis of the second aim, which will be fully developed in the master{\crq}s thesis. The analysis of the set phrases was made through cooperation with a native speaker, without whom it would not be possible to do any linguistic survey. Keywords: Determinace; specifická reference; Generická reference; Frazeologie; Ustálená spojení; Lexikalizace; Idiomatické slovníky; Substituční test; Determination; Specific reference; Generic reference; Phraseology; Set phrases; Lexicalization; Dictionaries of idioms; Substitution test Available in the UPOL Library.
Kategorie určenosti a ustálená spojení v současné angličtině

Tato bakalářská práce na téma {\clqq}Kategorie určenosti a ustálená spojení v současné angličtině`` byla zpracována na základě předpokladu, že determinanty v anglických ustálených spojeních vykazují ...

STRNADOVÁ, Lucie; ŘEŘICHA, Václav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

William Wilberforce in the story of Britain on the way to abolish slavery and his impact on today´s society
ŠIMKOVÁ, Ivana; LIVINGSTONE, David
2009 - English
Cieľom práce je podať výstižný prehľad vývoja otroctva v Britských kolóniách a analyzovať vplyv Williama Wilberforca na zrušenie obchodu s otrokmi v Britskom impériu. Téma práce je vzhľadom na rozsahovú normu časovo a priestorovo obmedzená. Na základe spracovania archívnych prameňov, odbornej literatúry, originálnych záznamov zo zasadaní parlamentu a iných je v práci vyjadrená charakteristika britského obchodu s otrokmi, popisujú sa počiatky a priebeh abolicionizmu a následné dosiahnutie legalizácie Aktu o obchode s otrokmi. Osobitný zreteľ sa kladie na analýzu parlamentárnych prejavov Williama Wilberforca. The goal of the thesis is to interpret an apposite survey of the development of slavery in the British West Indies and to analyze the impact of William Wilberforce on the abolition. According to given extent standards, the topic is time and spatially limited. On the basis of processing archival sources, scientific literature, original reports from the Parliamentary sittings and other, there are expressed characteristics of British slave trade, described are origins and progress of abolitionism and subsequent Bill of Abolition legalisation. The significant emphasis is devoted to the Parliamentary speeches of William Wilberforce. Keywords: otroctvo; transatlantický obchod s otrokmi; Britské impérium; britské karibské kolonie; britský parlament; hnutie za zrušenie otroctva; zákon o zrušení obchodu s otrokmi; slavery; trans-Atlantic slave trade; British Empire; West Indies; William Wilberforce; British Parliament; abolition movement; Bill of Abolition Available in the UPOL Library.
William Wilberforce in the story of Britain on the way to abolish slavery and his impact on today´s society

Cieľom práce je podať výstižný prehľad vývoja otroctva v Britských kolóniách a analyzovať vplyv Williama Wilberforca na zrušenie obchodu s otrokmi v Britskom impériu. Téma práce je vzhľadom na ...

ŠIMKOVÁ, Ivana; LIVINGSTONE, David
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Czech Economic Transformation Analysis with Focus on Macroeconomic Development (1990-2000)
JEŘÁBEK, David; GRYGOVÁ, Bronislava
2009 - English
Naše společnost se za dobu od roku 1989 výrazně proměnila. Z velké části byla tato změna umožněna přechodem od centrálně plánovaného hospodářství na tržní. Ekonomická transformace České republiky je již od svého počátku velmi diskutovaným tématem mezi ekonomy a širokou veřejností. Bakalářská práce ?Analýza ekonomické transformace České republiky se zaměřením na makroekonomický vývoj (1990-2000) se zabývá vývojem této skutečnosti a především porovnává její postup na makroekonomické úrovni v letech 1990 až 2000. Práce je rozdělena na tři části. První část se zaměřuje na pozadí přechodu, návrhy jeho provedení a výsledný dokument. Druhá část práce se věnuje procesům, které v naší společnosti nastaly (systémové změny, privatizace, strukturální a institucionální změny). Ve třetí, tedy poslední části, je provedena analýza a srovnání základních makroekonomických ukazatelů v časovém horizontu deseti let. Our society has rapidly changed since 1989. This change was allowed by a significant contribution of transition from centrally planned economy into a market one. Czech economic transformation has been much discussed since the very beginning among the public, politicians and economists. The bachelor thesis ?Czech economic transformation analysis with focus on macroeconomic development (1990-2000)? deals with the progress of this reality and primarily compares its development on macroeconomic level between 1990 and 2000. The thesis is divided into three parts. The first part focuses on the background of the transformation, approaches and the final document. The second part engages in the processes which occurred in the Czech Republic (system modifications, privatization, structural and institutional alternations). The third part presents the analysis and comparison of elementary macroeconomic indicators presented in the course of a ten year period. Keywords: transformace; makroekonomické ukazatele; vývoj ekonomiky ČR; Československo; transformation; macroeconomic indicators; development of the Czech economy; Czechoslovakia Available in the UPOL Library.
Czech Economic Transformation Analysis with Focus on Macroeconomic Development (1990-2000)

Naše společnost se za dobu od roku 1989 výrazně proměnila. Z velké části byla tato změna umožněna přechodem od centrálně plánovaného hospodářství na tržní. Ekonomická transformace České republiky je ...

JEŘÁBEK, David; GRYGOVÁ, Bronislava
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Employee soft skills Development
KOZÁKOVÁ, Radka; FERENCE, Joseph
2009 - English
Informace a znalosti jsou v dnešní době klíčovým faktorem, jenž dává konkurenční výhodu. Pro jakoukoliv úspěšnou společnost jsou zásadní lidé, kteří v ní působí, protože jsou stále nejdůležitějším zdrojem znalostí a dovedností. Každý zaměstnanec by měl mít jak odborné znalosti, tak sociální dovednosti, tedy tzv. soft skills. V průběhu uplynulého desetiletí se začalo stále více propagovat celoživotní učení, a proto se mnoho zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání začalo účastnit rozvojových školení nebo se případně začali zajímat o rozvoj soft skills. Tato bakalářská práce se zabývá školením a rozvojem zaměstnanců a obzvláště pak klade důraz na rozvoj soft skills. Teoretická část nabízé popis současných trendů v školení a rozvoji soft skills a zaměřuje se zejména na situaci v České republice. Praktická část obsahuje případovou studii s názvem ?Rozvoj soft skills?, která byla vytvořena pro účel této práce. Tato případová studie zkoumá, do jaké míry zaměstnavatelé a personální agentury vyžadují v inzerátech osobnostní vlastnosti a soft skills. Poznatky, které vyplynuly z dotazníkového šetření, umožnily porovnat, jak jsou soft skills důležité pro zaměstnavatele a jakou důležitost jim přisuzují zaměstnanci a potenciální uchazeči o zaměstnání. V práci se snažíme také zjistit, zda jsou soft skills zásadní pro zlepšení výkonu firmy působící ve znalostní ekonomice. ? Nowadays, available information and knowledge are the key factors of competitive advantage. Since people are still the most important source of knowledge and competences, they are essential for any successful company. Each employee should posses both technical and social skills. During the last decade, the lifelong learning promotion has increased and that is why a great deal of employees and potential job applicants started to participate in soft skills training programmes, or were interested in the development of social skills. The bachelor thesis discusses training and development of employees and particularly focuses on soft skills development. The literature review includes a description of the current trends in soft skills training and development and focuses mainly on the situation in the Czech Republic. The second part of the paper incorporates a case study called ?Soft skills development? made for the purposes of this paper. The case study examines to what extent the employers and the staffing offices require the personality attributes or the soft skills in the job offers. The findings from the questionnaires distributed among respondents enable us to compare the importance that employers attribute to the soft skills and the importance awarded by employees or potential job applicants. The thesis tries to find out whether soft skills are vital for improving the performance of any organisation especially in a knowledge-based economy. Keywords: soft skills; firemní vzdělávání; další vzdělávání; celoživotní učení; případová studie; ekonomická krize; soft skills; corporate training; further education; lifelong learning; case study; economic crisis Available in the UPOL Library.
Employee soft skills Development

Informace a znalosti jsou v dnešní době klíčovým faktorem, jenž dává konkurenční výhodu. Pro jakoukoliv úspěšnou společnost jsou zásadní lidé, kteří v ní působí, protože jsou stále nejdůležitějším ...

KOZÁKOVÁ, Radka; FERENCE, Joseph
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases