Number of found documents: 4188
Published from to

Design motoshopu
Fojtík, Jan; Škarka, Pavel; Lapka, Karel
2011 - Czech
Bakalářská práce se zabývá komplexním řešením interiéru a exteriéru obchodu Motokšeft Brno, který se specializuje na prodej doplňků a příslušenství pro motorkáře. Teoretická část je věnována marketingu, psychologii prodeje a významu reklamy. Důraz je kladen také na správné rozmístění sortimentu a zařízení prodejny v daném prostoru. Analytická část vychází z konzultací s majiteli prodejny, výsledkem kterých byla specifikace nedostatků, kdy nejsou splněny požadavky na funkčnost, vizuální prezentaci a reklamu firmy. Závěr projektové části práce se zabývá technickým řešením, zvolenými materiály a výslednou vizualizací interiéru včetně vybavení prodejny. Keywords: Design; interiér; vybavení prodejny; zboží; reklama; materiály; POS; Autodesk 3ds Max; Adobe Photoshop; interior; store equipment; goods; advertisement; materials Available in the UTB Library.
Design motoshopu

Bakalářská práce se zabývá komplexním řešením interiéru a exteriéru obchodu Motokšeft Brno, který se specializuje na prodej doplňků a příslušenství pro motorkáře. Teoretická část je věnována ...

Fojtík, Jan; Škarka, Pavel; Lapka, Karel
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Tvorba a úprava studijních materiálů pro kurz CCNA 1
Podmajerský, Martin; Korbel, Jiří; Matýsek, Miroslav
2011 - Slovak
Cieľom tejto práce je zoznámiť vás so základnými sieťovými pojmami a technológiami. Táto práca vám pomôže v rozvoji zručností potrebných pre plánovanie a realizáciu malých sietí v celej rade aplikácií, budete oboznámení s dvomi hlavnými modelmi používanými na plánovanie a realizáciu sietí: OSI a TCP/IP. Porozumiete ?vrstvenému? prístupu k sieťam, zoznámite sa s rôznymi sieťovými zariadeniami, režimami sieťového adresovania a typmi médií, slúžiacich na prenos dát cez sieť. Získate skúsenosti pomocou sieťových utilít a nástrojov, ako je Packet Tracer a Wireshark ?, k preskúmaniu sieťových protokolov a pojmov. Praktická časť tejto práce je tvorená materiálmi pre výučbu kurzu Cisco CCNA1 Exploration: Sieťové základy. Keywords: DHCP; DNS; Ethernet; FTP; Cisco; HTTP; LAN; OSI; SMTP/POP TCP/IP; UDP Available in the UTB Library.
Tvorba a úprava studijních materiálů pro kurz CCNA 1

Cieľom tejto práce je zoznámiť vás so základnými sieťovými pojmami a technológiami. Táto práca vám pomôže v rozvoji zručností potrebných pre plánovanie a realizáciu malých sietí v celej rade ...

Podmajerský, Martin; Korbel, Jiří; Matýsek, Miroslav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Český manuál a prezentace v PowerPOintu k Cisco kurzu CCNA4 Exploration
Navrátil, Martin; Matýsek, Miroslav; Korbel, Jiří
2011 - Czech
Cílem této bakalářské práce je objasnění pojmů používaných pro připojení rozlehlých počítačových sítí. V práci jsou velmi stručně představeny hlavní charakteristiky WAN, hierarchický model sítě, terminologie WAN. Dále jsou představeny koncepty přepínání WAN, Point-to-Point Protocol a teleworker služby. Závěr teoretické části je zaměřený na řešení síťových problémů včetně uvedení metod a nástrojů pro odstraňování chyb. Praktickou část práce tvoří český manuál k výuce kurzu Cisco CCNA4 Exloration: Připojení k WAN a prezentace v PowerPointu k výukovým účelům. Keywords: Cisco; WAN; PPP; ISDN; ATM; Frame Relay; X.25 Available in the UTB Library.
Český manuál a prezentace v PowerPOintu k Cisco kurzu CCNA4 Exploration

Cílem této bakalářské práce je objasnění pojmů používaných pro připojení rozlehlých počítačových sítí. V práci jsou velmi stručně představeny hlavní charakteristiky WAN, hierarchický model sítě, ...

Navrátil, Martin; Matýsek, Miroslav; Korbel, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Veřejný ochránce práv
Přibylová, Kristina; Hanáková, Lenka; Jurníková, Jana
2011 - Czech
Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit postavení institutu Veřejného ochránce práv, který je součástí kontrolního systému veřejné správy. V teoretické části je obsažen historický vývoj instituce a její charakteristika. Dále vymezení působnosti a pravomocí Veřejného ochránce práv. Praktická část obsahuje vybrané praktické případy, které Veřejný ochránce práv řešil a jejich zhodnocení. Keywords: Veřejný ochránce práv; ombudsman; kontrola veřejné správy; pravomoc; působnost; nezávislost; Public right protector; Ombudsman; control of public administrativ; competence; sphere of action; indipendence Available in the UTB Library.
Veřejný ochránce práv

Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit postavení institutu Veřejného ochránce práv, který je součástí kontrolního systému veřejné správy. V teoretické části je obsažen historický vývoj instituce a ...

Přibylová, Kristina; Hanáková, Lenka; Jurníková, Jana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Motivace a její vliv na zvyšování výkonnosti podniku XY, a.s.
Kopeček, Roman; Porvazník, Ján; Krenar, Petr
2011 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá motivací zaměstnanců a jejím vlivem na zvyšování výkonnosti podniku. Cílem této práce je analyzovat současný stav motivace pracovníků. Její první část se zaměřuje na zpracování literárních pramenů k tématům motivace, systému odměňování a hodnocení pracovníků. Druhá část je věnována aplikaci teoretického základu do praxe. Jsou zde uvedeny základní údaje o společnosti a také vyhodnocení dotazníkového šetření spokojenosti zaměstnanců firmy. Keywords: motiv; motivace; proces motivace; teorie motivace; stimulační efekt; motivační program; hodnocení pracovníků; motivation; process of motivation; theory of motivation; incentive effect; motivational program; evaluation Available in the UTB Library.
Motivace a její vliv na zvyšování výkonnosti podniku XY, a.s.

Tato bakalářská práce se zabývá motivací zaměstnanců a jejím vlivem na zvyšování výkonnosti podniku. Cílem této práce je analyzovat současný stav motivace pracovníků. Její první část se zaměřuje na ...

Kopeček, Roman; Porvazník, Ján; Krenar, Petr
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Strategie uvedení nového produktu na trh
Zbožínek, Tomáš; Kloudová, Jitka; Kramoliš, Jan
2011 - Czech
Předmětem bakalářské práce je sestavení strategie uvedení nového produktu na trh dopro-vázená doporučenými činnostmi, které by měl podnik před zahájením prodeje vykonat. V první části jsou vysvětleny marketingové pojmy týkající se problematiky uvedení nového produktu na trh. Druhá, praktická, část se zabývá aplikováním teoretických poznatků na konkrétní produkt, v tomto případě na 3D animaci. Cílem práce je zhodnocení současné situace trhu v tomto odvětví a návrh strategie, která je pro uvedení produktu vhodná. Keywords: produkt; strategický marketing; strategie; 3D animace; marketingový mix; konkurence; product; strategic marketing; strategy; 3D animation; marketing mix; competition Available in the UTB Library.
Strategie uvedení nového produktu na trh

Předmětem bakalářské práce je sestavení strategie uvedení nového produktu na trh dopro-vázená doporučenými činnostmi, které by měl podnik před zahájením prodeje vykonat. V první části jsou vysvětleny ...

Zbožínek, Tomáš; Kloudová, Jitka; Kramoliš, Jan
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Komparace retailových bankovních produktů mBank s konkurenčními společnostmi a bankami v České republice
Trtek, Martin; Kameníková, Blanka; Polách, Jiří
2011 - Czech
Předmětem této bakalářské práce je komparace bankovních produktů mBank s nejvýhodnější konkurencí působící v České republice. Práce je zpracována k datu 01. 05. 2011. V teoretické části jsou popsány základní funkce bank, druhy bank a nejčastěji využívané retailové bankovní produkty. V praktické části je stručně charakterizován nynější bankovní sytém v ČR, představena mBank a její největší konkurenti. Tato část také přináší srovnání jednotlivých retailových produktů obdobného typu, zabývá se poplatky, úrokovými sazbami a dalšími souvisejícími podmínkami. Závěrem jsou uvedena doporučení pro potenciální klienty bank. Keywords: banka; retailové bankovnictví; nízkonákladové bankovnictví; bankovní poplatky; bank; retail banking; low-cost banking; bank charges Available in the UTB Library.
Komparace retailových bankovních produktů mBank s konkurenčními společnostmi a bankami v České republice

Předmětem této bakalářské práce je komparace bankovních produktů mBank s nejvýhodnější konkurencí působící v České republice. Práce je zpracována k datu 01. 05. 2011. V teoretické části jsou popsány ...

Trtek, Martin; Kameníková, Blanka; Polách, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Analýza odběratelů ve firmě MICOS, spol. s r. o.
Paňáková, Aneta; Dohnalová, Zuzana; Horák, Pavel
2011 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu odběratelů ve firmě MICOS, spol. s r. o. a je roz-dělena do dvou částí: do části teoretické a části praktické. V teoretické části jsou v několika kapitolách objasněny základní pojmy související s danou problematikou. V praktické části je nejprve charakterizována firma MICOS, spol. s r. o., dále je provedena analýza odběratelů a na závěr jsou vyhodnoceny výsledky dotazníkového šetření. Praktická část je zakončena doporučeními pro firmu. Keywords: podnik; odběratel; konkurence; odběratelské vztahy; dotazník; company; customer; competition; customer relations; questionnaire Available in the UTB Library.
Analýza odběratelů ve firmě MICOS, spol. s r. o.

Bakalářská práce je zaměřena na analýzu odběratelů ve firmě MICOS, spol. s r. o. a je roz-dělena do dvou částí: do části teoretické a části praktické. V teoretické části jsou v několika kapitolách ...

Paňáková, Aneta; Dohnalová, Zuzana; Horák, Pavel
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Kupní smlouva podle obchodního zákoníku a povinnosti prodávajícího za vadné plnění
Řezníčková, Michaela; Vrána, Bohumil; Šnédar, Libor
2011 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá tématem ?Kupní smlouva podle obchodního zákoníku a povinnosti prodávajícího za vadné plnění?. Teoretická část je zaměřena na charakterizaci základních pojmů, které se týkají dané pro-blematiky. Praktická část se zabývá společností AB ELPO, spol. s r. o. a jejich současným stavem reklamací. Následně jsou vyhodnoceny příčiny jejich vzniku. Na základě těchto zjištěných informací jsou navrženy způsoby, kterými by společnost AB ELPO, spol. s r. o. mohla počty reklamací snížit. Keywords: kupní smlouva; prodávající; kupující; povinnosti prodávajícího; reklamace; Contract for sale of goods; Seller; Purchaser; Liability; Complaints Available in the UTB Library.
Kupní smlouva podle obchodního zákoníku a povinnosti prodávajícího za vadné plnění

Tato bakalářská práce se zabývá tématem ?Kupní smlouva podle obchodního zákoníku a povinnosti prodávajícího za vadné plnění?. Teoretická část je zaměřena na charakterizaci základních pojmů, které se ...

Řezníčková, Michaela; Vrána, Bohumil; Šnédar, Libor
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Péče o zákazníky podle příkladu Tomáše Bati
Šillerová, Simona; Lešingrová, Romana; Kořen, Vojtěch
2011 - Czech
Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou popsány dosavadní poznatky týka-jící se péče se zákazníky a řízení vztahů s nimi. V praktické části je provedeno srovnání analýzy péče o zákazníky ve firmě Baťa v minulosti, v letech 1894 - 1945, s analýzou, jak firma Baťa pečuje o své zákazníky dnes. Na základě interview s představiteli této firmy a poznatků z teoretické části jsou předložena doporučení firmě Baťa a současným firmám v oblasti, jak lépe o zákazníky pečovat. Keywords: řízení vztahů se zákazníky; péče o zákazníky; komunikace; prodej; služby; zákaznická spo-kojenost; reklamace; customer relationship management; customer care; communication; sales; service; customer satisfaction; complaints Available in the UTB Library.
Péče o zákazníky podle příkladu Tomáše Bati

Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou popsány dosavadní poznatky týka-jící se péče se zákazníky a řízení vztahů s nimi. V praktické části je provedeno srovnání analýzy péče o ...

Šillerová, Simona; Lešingrová, Romana; Kořen, Vojtěch
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases