Number of found documents: 6
Published from to

Měření na projektu
Beránek, Filip
2015 - Czech
V práci jsem zaměřil druhy metrik, které jsou používány pro měření na projektu a také na získávání dat pro měření. Provedl jsem rozbor měření projektu, jenž nedopadl dle stanoveného harmonogramu, abych ukázal, v jakých fázích projektu nastávají komplikace. Pokud tyto informace o problémech nejsou změřeny a není na ně reagováno, jsou důvodem změny trojimperativu, nebo celkového neúspěchu. Psal jsem o zjištění, která jsme se společností Aimtec objevili. Na základě těchto zjištění, byla provedena opatření a změna metriky, aby bylo zabráněno dalším komplikacím během projektů. I focused on kind of metrics which are commonly used for measuring the projects and problems with collecting data for those metrics. I made a research of one project which failed to comply the conditions to show in which phases come problems. When those problems are not measured and there is not any reaction on that, they are a reasons for the change of main conditions, or they are the reasons why the project failed. I wrote, about findings which we found in connection with Aimtec. On basic of those finding, were made steps and metrics were changed, to protect project agains complications. Keywords: metriky; plánování výroby; aps; měření metrik; měření projektu; řízení kvality; metrics; manufacturing planning; aps; metrics measure; project measure; quality management Available in the ZČU Library.
Měření na projektu

V práci jsem zaměřil druhy metrik, které jsou používány pro měření na projektu a také na získávání dat pro měření. Provedl jsem rozbor měření projektu, jenž nedopadl dle stanoveného harmonogramu, ...

Beránek, Filip
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Vyhodnocovací obvody pro senzory ve "smart textile" aplikacích
Kalaš, David
2015 - Czech
Předkládaná bakalářská práce se zabývá charakteristickými elektrickými parametry odporových a impedančních textilních senzorů teploty a vlhkosti a způsoby vyhodnocení signálů z těchto senzorů. Úvod práce je zaměřen na stručný soupis obecných metod pro měření odporu a impedance. V další části práce jsou charakterizovány základní elektrické vlastnosti konkrétních textilních senzorů a popsány vhodné vyhodnocovací metody. Praktická část je zaměřena na návrh, realizaci a ověření vhodné metodiky vyhodnocení signálů z textilních senzorů vlhkosti a teploty. This thesis deals with characterization of basic electric parameters of textile temperature and humidity sensors based on resistive/impedance principle and suitable evaluation methods for signal processing. The beginning of the thesis is focused on measuring methods that are suitable for resistance/impedance measurement. The middle part presents elementary electric characteristics of particular textile sensors and appropriate evaluation methods are described. The practical part is focused on the design, realization and verification of the appropriate evaluation method intended for textile temperature and humidity sensors. Keywords: inteligentní textilie; tkané senzory teploty a relativní vlhkosti; integračně-komparační metoda; smart textile; woven temperature and relative humidity sensors; integration comparative method Available in the ZČU Library.
Vyhodnocovací obvody pro senzory ve "smart textile" aplikacích

Předkládaná bakalářská práce se zabývá charakteristickými elektrickými parametry odporových a impedančních textilních senzorů teploty a vlhkosti a způsoby vyhodnocení signálů z těchto senzorů. Úvod ...

Kalaš, David
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Nákup jako součást výrobního procesu a jeho vlivy \nl{}na ekonomiku podniku
Devečka, Tomáš
2014 - Czech
Předložená práce je zaměřena na ukázku různých forem nákupu ve společnosti,zásobující svůj zpracovatelský závod zdroji získanými vlastní činností. Jedná se o nákup ve formě investic do modernizací provozů a vybavení, nákupu nových technologií a pracovní síly. Také prezentuje některé funkce intranetového informačního systému. Presented thesis is focused on showing different forms of purchase in companies supplying their own processing plant with materials generated by their own activities. Purchase is in form of investment into departments and equipment modernizations, purchasing new technologies and work force. It is also presenting some functions of intranet register system. Keywords: nákup; evidenční intranetový systém; investování; rekultivace; těžební společnost; zásobování z vlastníh zdrojů; životní prostředí.; environment; intranet register system; investment; material self-supply; mining company; rekultivations Available in the ZČU Library.
Nákup jako součást výrobního procesu a jeho vlivy \nl{}na ekonomiku podniku

Předložená práce je zaměřena na ukázku různých forem nákupu ve společnosti,zásobující svůj zpracovatelský závod zdroji získanými vlastní činností. Jedná se o nákup ve formě investic do modernizací ...

Devečka, Tomáš
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Analýza hospodaření podniku v době hospodářské krize
Valová, Michaela
2014 - Czech
Bakalářská práce na téma Analýza hospodaření podniku v době krize je zaměřena na rozbor hospodaření podniku v období krize a před jejím příchodem, tedy situací na automobilovém trhu v letech 2006 až 2011. Hlavním cílem práce je analýza a popis vlivu hospodářské krize na odvětví automobilového průmyslu ve světě a v České republice se zaměřením na konkrétní výrobce, dovozce a prodejce automobilů. V teoretické části je popsán vznik krize a jeho dopad na automobilový průmysl. Praktická část obsahuje konkrétní analýzu ekonomických ukazatelů skupiny obchodníků, kteří prodávají užitkové vozy Volkswagen, v době krize. This bachelor thesis focuses on analysis of company?s economy before and during the crisis in automotive industry in the period of 2006-2011. The main point of the thesis is the analysis and description of financial crisis?s influence on automotive industry in the world and in Czech Republic, focusing on specific manufacturer, importer and dealership. In the theoretical part, the origin of financial crisis and its impact on automotive industry is described. The practical part contains of analyses of specific economic indicators of the group of dealerships, who sell Volkswagen utility vehicles in the time of crisis. Keywords: krize; automobilový průmysl; finanční analýza; crisis; automotive industry; financial analysis Available in the ZČU Library.
Analýza hospodaření podniku v době hospodářské krize

Bakalářská práce na téma Analýza hospodaření podniku v době krize je zaměřena na rozbor hospodaření podniku v období krize a před jejím příchodem, tedy situací na automobilovém trhu v letech 2006 až ...

Valová, Michaela
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Analýza faktorů úspěšnosti vybraného podniku
Stachová, Hana
2014 - Czech
Bakalářská práce na téma: Analýza faktorů úspěšnosti společnosti Moore Stephens s.r.o. se zabývá analýzou nejdůležitějších faktorů, které mají vliv na úspěšnost společnosti Moore Stephens s.r.o.. Teoretická část obsahuje obecné poznatky o klíčových faktorech, vysvětluje pojem úspěch a prosperita podniku. Dále jsou zde popsány metody, které mohou být použity k analyzování důležitých faktorů, jež na společnost působí. V praktické části je představena společnost Moore Stephens s.r.o., provedeny analýzy nejdůležitějších faktorů ovlivňující společnost a navrženy změny, které by měly vést ke zlepšení situace. This bachelor thesis: The Analysis of Success Factors of the company Moore Stephens.s.r.o. deals with the analysis of the most important factors affecting the success of the company Moore Stephens s.r.o. The theoretic part of work contains genereal knowledge about key factors, explains the term success and prosperity of the company. Further there are described methods, which may be used to analysis of the significant factors affecting the company. In the practical part there is introduced the company Moore Stephens s.r.o, there are analysis carried out of the most significant factors affecting the company and suggested changes, which may help to improved the situation. Keywords: úspěšnost; vnější a vnitřní faktory; PESTE analýza; SWOT analýza; finanční analýza; Success; outer and inner factors; PESTE analysis; SWOT analysis; financial analysis Available in the ZČU Library.
Analýza faktorů úspěšnosti vybraného podniku

Bakalářská práce na téma: Analýza faktorů úspěšnosti společnosti Moore Stephens s.r.o. se zabývá analýzou nejdůležitějších faktorů, které mají vliv na úspěšnost společnosti Moore Stephens ...

Stachová, Hana
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Neuroticismus u dětí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Krejčová, Vladislava
2014 - Czech
Bakalářská práce na téma "Neuroticismus u dětí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc" se zabývá, jak již plyne ze samotného názvu, dimenzí neuroticismu, vlivu této dimenze na chování dětí. Teoretická část se věnuje jednotlivým oblastem, které mají přispět k hlubšímu pochopení problematiky. Je rozdělena do pěti základních částí, v první části se věnuje psychologii osobnosti, v druhé části struktuře osobnosti, v třetí části dimenzi neuroticismu, ve čtvrté části přehledovými studiemi této dimenze a v páté části charakteristikou zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Výzkumná část se věnuje praktickému aplikování poznatků získaných z části teoretické, ale také hledání vztahu mezi výsledky testů neuroticismu získaných od respondentů, rozborem kresby a pozorování klientů zařízení. Thesis on the theme "Neuroticism of children in facilities for children requiring immediate help" is about dimensions neuroticism and the influence of this dimension on the behaviour of children. The aim of this work is to describe the characteristics of this dimension, to explain its causes and consequences. The theoretical part is divided into five basic parts. The first part deals with the psychology of personality, the second part with the structure of personality, the third part with the dimension of neuroticism, the fourth part with the survey studies of this dimension and the fifth part with the characteristics of facilities for children requiring immediate help. The research part is dedicated to the practical application of knowledge gained from the theoretical but also finding the relationship between neuroticism test results obtained from the respondents, the analysis of the drawing and observation of the client. Keywords: temperament; neuroticismus; zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc; labilita; stabilita; dědičnost; výchova; prevence; temperament; neuroticism; facilities for children requiring immediate help; unsteadiness; stability; inheritance; education; prevention Available in the ZČU Library.
Neuroticismus u dětí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Bakalářská práce na téma "Neuroticismus u dětí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc" se zabývá, jak již plyne ze samotného názvu, dimenzí neuroticismu, vlivu této dimenze na chování dětí. ...

Krejčová, Vladislava
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases