Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 22033
Published from to

Polyfunkční budova
Almeida, Adérito Cláudio Lopes de; Jelínek, Petr; Struhala, Karel
2023 - English
Available in a digital repository NRGL
Polyfunkční budova

Almeida, Adérito Cláudio Lopes de; Jelínek, Petr; Struhala, Karel
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Modifikace vlastností alkalicky aktivovaných aluminosilikátů polymerními přísadami
Mikhailova, Olesia; Bílek, Vlastimil; Vejmelková,, Eva; Žižková, Nikol; Rovnaník, Pavel
2023 - English
V současné době se v betonářském průmyslu ve velké míře používá portlandský cement (PC), jehož výroba má značný dopad na životní prostředí a zároveň se jedná o neudržitelný proces. Snahy o ekologičtější stavebnictví zahrnují využití několika aluminosilikátů, které mohou být buď odpadními produkty získanými z jiných průmyslových výrob, jako je granulovaná vysokopecní struska, popílek a křemičitá dýmka, nebo materiály pocházející z energeticky méně náročných průmyslových procesů, jako je metakaolin. Použití těchto materiálů při výrobě stavebních materiálů rovněž přispívá ke snížení výrobních nákladů. Aktivace aluminosilikátových materiálů alkalickými aktivátory vede k získání vysoce pevných materiálů, které lze považovat za alternativu běžného PC. Navzdory mnoha výhodám alkalicky aktivovaných aluminosilikátů (AAA) existuje zásadní nevýhoda, která se týká výrazného autogenního smršťování a smršťování při vysoušení, k němuž může docházet během tuhnutí materiálu. Tento jev vede k mikrotrhlinám a zhoršení mechanických lomových vlastností. Polymerní příměsi mohou modifikovat vlastnosti čerstvého a vytvrzeného materiálu AAA a překonat výše uvedené problémy. Tato disertační práce se zabývá vlivem polymerních přísad v různých hmotnostních množstvích aluminosilikátového pojiva na snižování smrštění a křehkosti a na zvýšení lomové houževnatosti. Jako polymerní příměsi byly vybrány polyetylen glykol (PEG), polypropylen glykol (PPG) a různé typy komerčních polymerů z řady dispergovatelných polymerních prášků Vinnapas®. Jejich vliv na vlastnosti získaných materiálů byl porovnáván s vlivem práškového přípravku proti smrštění Peramin SRA 40. Vzorky byly testovány na pevnost v ohybu a tlaku a jejich mikrostruktura byla zkoumána pomocí rtuťové porozimetrie a skenovací elektronové mikroskopie. Jedna z kapitol práce se zabývá studiem různých charakterizačních technik vzniku hlavních reakčních produktů v alkalicky aktivované strusce, jako jsou RTG difrakční analýza, Fourierovou tran Currently, the concrete industry utilizes Portland cement (PC) widely, whose production has a significant environmental impact, while it is also a non-sustainable process. Efforts towards a greener building industry involve employing several aluminosilicate materials that can be either by-products obtained from other industrial activities, such as granulated blast furnace slag, silica fume, and fly ash, or materials derived from less energy-intensive industrial processes, such as metakaolin. Using these materials in the preparation of building materials also contributes to reduced production costs. Activation of aluminosilicate materials by alkaline activators leads to high-strength materials that can be considered an alternative to ordinary Portland cement (OPC). Despite the numerous advantages of alkali-activated aluminosilicates (AAA), a major drawback is the significant autogenous and drying shrinkage that might occur during the material’s hardening. This phenomenon leads to microcracking and deterioration of mechanical fracture properties. Polymer admixtures can modify the properties of the fresh and hardened AAA material and overcome the abovementioned problems. This thesis investigates the influence of polymer admixtures, in different amounts by weight of the aluminosilicate binder, on reducing shrinkage and fragility and increasing fracture toughness. Polyethylene glycol (PEG), Polypropylene glycol (PPG), and different types of commercial polymers of the Vinnapas® - family of dispersible polymer powders were selected as polymer admixtures. Their effect on the properties of the obtained materials was compared with that of powder shrinkage reducer Peramin SRA 40. The specimens were tested for flexural and compressive strength, and their microstructure was investigated employing mercury intrusion porosimetry and scanning electron microscopy One of the chapters of the thesis deals with the study of different analytical techniques for the characterization Keywords: Alkali activated materials; geopolymers; slag; metakaolin; polymer admixtures; Alkalicky aktivované materiály; geopolymery; struska; metakaolin; polymerní přísady Available in a digital repository NRGL
Modifikace vlastností alkalicky aktivovaných aluminosilikátů polymerními přísadami

V současné době se v betonářském průmyslu ve velké míře používá portlandský cement (PC), jehož výroba má značný dopad na životní prostředí a zároveň se jedná o neudržitelný proces. Snahy o ...

Mikhailova, Olesia; Bílek, Vlastimil; Vejmelková,, Eva; Žižková, Nikol; Rovnaník, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Predikce sekundární struktury RNA
Polzerová, Nikola; Schwarzerová, Jana; Jurečková, Kateřina
2023 - English
Sekundární struktura RNA se stala v posledních letech fenoménem. Hraje klíčovou roli v pochopení principů genové exprese a stability RNA, a také pokládá důležitý základ pro správnou predikci terciálních struktur. Proto dochází k velice rychlému rozvoji predikce pomocí výpočetních metod a také pomocí metod strojového učení. V rámci práce byly popsány nejčastěji citované metody strojového učení pro predikci sekundárních struktur RNA. Na základě získaných znalostí byla implementována reziduální neuronová síť. Implementovaná reziduální síť byla netrénována, validována a otestována na sekvencích z datasetu bpRNA-1m, jejichž sekundární struktury neobsahují pseudouzly. RNA secondary structure has become a phenomenon in last years. It plays a key role in understanding the principles of gene expression and RNA stability. It also plays an important foundation for correct prediction of tertiary structures. That resulted into rapid development of secondary structure prediction throughout computational methods and especially machine learning methods. The most frequently cited machine learning methods for RNA secondary structure prediction were described. Based on gained knowledge, a residual network was implemented. Implemented residual network was trained, validated and tested on pseudoknotted free structures from bpRNA-1m dataset. Keywords: RNA secondary structure; secondary structure elements; machine learning; deep learning; neural network; residual neural network; sekundární struktura RNA; elementy sekundární struktury; strojové učení; hluboké učení; neuronové sítě; reziduální neuronová síť Available in a digital repository NRGL
Predikce sekundární struktury RNA

Sekundární struktura RNA se stala v posledních letech fenoménem. Hraje klíčovou roli v pochopení principů genové exprese a stability RNA, a také pokládá důležitý základ pro správnou predikci ...

Polzerová, Nikola; Schwarzerová, Jana; Jurečková, Kateřina
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Bezpečný přenos elektronické pošty
Horký, Matyáš; Juráň, Radovan; Tomašov, Adrián
2023 - English
Diplomová práce zkoumá alternativní přístup k e-mailu. Ten, i když je nejběžnější a univerzální způsob komunikace přes internet s téměř kýmkoliv online, ať jde o soukromou osobu nebo organizaci, trpí technickými i praktickými problémy, jakými jsou například absence soukromí nebo spolehlivosti. Práce hodnotí ekosystém e-mailu, spolu s aktuálním stavem kryptografie, a navrhuje nový protokol a datový formát který by mohl být použit téměř transparentně. Protokol je postavený nad mTLS a PKI; definuje konkrétní zprávy které mohou být použity k dohodnutí přenosu dat mezi klienty a servery. Datový formát je vlastní lineárně čitelný binární formát, strukturovaný způsobem hlavička–délka–data. Výsledek je vyhodnocen jeho přínosy a nevýhodami, spolu s obecným zamyšlením o důležitosti a místu e-mailu v současném internetu. The Master thesis examines alternative approaches to e-mail. While it is the most common and universal approach to communicate with nearly anyone online, be it a person or an organization, it suffers from both technical and practical insufficiencies like the lack of reliability and privacy. The thesis evaluates the e-mail ecosystem and the current state of cryptography. It proposes a new protocol and file format that could replace the e-mail nearly transparently. The protocol is built on mTLS and PKI; it defines specific messages that can be used to negotiate data transfer between clients and servers. The file format is a linearly parseable custom binary format structured in a header–length–data manner. The result is evaluated on new ideas and new drawbacks, along with general thoughts about e-mail’s place on today’s internet. Keywords: binary format; digital messages; e-mail; mTLS; secure protocol; bezpečný protokol; binární formát; digitální zprávy; e-mail; mTLS Available in a digital repository NRGL
Bezpečný přenos elektronické pošty

Diplomová práce zkoumá alternativní přístup k e-mailu. Ten, i když je nejběžnější a univerzální způsob komunikace přes internet s téměř kýmkoliv online, ať jde o soukromou osobu nebo organizaci, trpí ...

Horký, Matyáš; Juráň, Radovan; Tomašov, Adrián
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Návrh měření a optimalizace vodivých vrstev hřbetního krytu letounu L-39NG z uhlíkového kompozitu
Pham, Ngoc Nam; Hönig,, Martin; Háze, Jiří
2023 - English
V posledních desetiletích je v leteckém průmyslu výrazně preferováno použití kompozitů. Nejnovější projekty českého leteckého průmyslu se zaměřují také na zvýšení využití kompozitů v nových letadlech. Tato práce se zaměřuje na výzkum elektrických vlastností kompozitu za účelem optimalizace výběru materiálu. Diplomová práce představuje návrh automatické měřicí stanice sloužící k měření a testování elektrických vlastností kompozitních vzorků vyráběných společností AERO Vodochody AEROSPACE as. K tomuto účelu je použito zařízení LCR bridge R&S HM8118 a řídicí program je navržen v prostředí MATLAB s použitím jazyka SCPI. Navržený systém je následně použit pro experimentální ověření elektrické vodivosti kompozitních vzorků. Výsledky měření budou základem pro vývoj kompozitů pro leteckou vodivost v nových letadlech. Tato práce také prezentuje výsledky testu úderu blesku na vybraných kompozitních vzorcích. Výsledky testu na úder blesku poskytují hlubší znalosti o schopnosti vzorků chránit před úderem blesku. V této práci je také představen vývoj nedestruktivního testovacího systému založeného na metodě elektrické impedance/odporové tomografie. Vývoj je v prvních fázích, ale očekává se, že systém bude využíván jako systém monitorování zdraví struktur. In recent decades, the use of composites has been dramatically preferred in the aerospace industry. The latest projects of the Czech aviation industry also focus on increasing the use of composites in new aircraft. This thesis focusses on the research of the electrical properties of the composite in order to optimize the choice of material. The thesis presents the design of an automatic measuring station used for measuring and testing the electrical properties of composite specimens produced by the company AERO Vodochody AEROSPACE a.s. For this purpose, the device LCR bridge R&S HM8118 is used, and the control program is designed in the MATLAB environment by using the SCPI language. The proposed system is then used for experimental verification of the electrical conductivity of composite samples. The measurement results will be the basis for the development of aviation conductivity composites in new aircraft. This thesis also presents the results of the lightning strike test on the selected composite specimens. Results of the lightning strike test provide deeper knowledge about the lightning strike protection ability of specimens. The development of a Non-destructive testing system based on the method of Electrical Impedance/Resistance Tomography is also presented in this thesis. The development is in the first stages, but the system is expected to be used as a structural health monitoring system. Keywords: Composite materials; AERO Vodochody AEROSPACE a.s.; SCPI; MATLAB; L-39NG; Lightning strike test; FPGA; Non-destructive testing; Electrical impedance tomography; Kompozitní materiály; AERO Vodochody AEROSPACE a.s; SCPI; MATLAB; L-39NG; Test úderu bleskem; FPGA; Nedestruktivní testování; Elektrická impedanční tomografie Available in a digital repository NRGL
Návrh měření a optimalizace vodivých vrstev hřbetního krytu letounu L-39NG z uhlíkového kompozitu

V posledních desetiletích je v leteckém průmyslu výrazně preferováno použití kompozitů. Nejnovější projekty českého leteckého průmyslu se zaměřují také na zvýšení využití kompozitů v nových letadlech. ...

Pham, Ngoc Nam; Hönig,, Martin; Háze, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Výukový nanosatelit formátu PocketQube
Lokaj, Jakub; Zamazal, Michal; Povalač, Aleš
2023 - English
Hlavním tématem této diplomové práce byla teoretická analýza současných trendů ve vývoji nanosatelitů, konkrétně se zaměřením na formát PocketQube a jeho aktuální implementaci. V jednotlivých teoretických kapitolách se práce zabývá možnostmi a výhodami využití PocketQube jako výukového modelu pro vzdělávací a vývojové oblasti. Zabývá se také možnostmi 3D tisku nosné konstrukce družice a rozebírám jednotlivé komponenty, jako je palubní počítač, komunikační systém založený na technologii LoRa, napájecí systém a přehled subsystémů. V praktické části byl vyvinut rám družice, jednotlivé části struktury elektroniky PocketQube a implementace základní funkce komunikace a provozu pro vzdělávací model PocketQube. The main topic of this diploma thesis was the theoretical analysis of current trends in the development of nanosatellites, specifically focusing on the PocketQube format and its actual implementation. In the individual theoretical chapters, it is discussed the possibilities and advantages of using PocketQube as a learning model for educational and developmental fields. There are explored 3D printing options for the supporting structure of the satellite and discuss individual components such as the on-board computer, communication system based on LoRa, power system, and an overview of subsystems. In the practical part, there were developed the frame of the satellite, individual parts of the PocketQube electronics structure, and implemented the basic functionality of communication and operation for the educational PocketQube model. Keywords: Pocket Qube; LoRa communication; STM32; 3D print; EPS; OBC; Pocket Qube; komunikace LoRa; STM32; 3D tisk; EPS; OBC Available in a digital repository NRGL
Výukový nanosatelit formátu PocketQube

Hlavním tématem této diplomové práce byla teoretická analýza současných trendů ve vývoji nanosatelitů, konkrétně se zaměřením na formát PocketQube a jeho aktuální implementaci. V jednotlivých ...

Lokaj, Jakub; Zamazal, Michal; Povalač, Aleš
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Biblioverse - Multifunkční objekt s knihovnou
Frait, Marek; Stejskal, Ivo; Bykov, Oleksii
2023 - English
Projekt decentralizované multifunkční knihovny se nachází v bloku mezi ulicemi Sladová a Pekařská. Za účelem dosažení maximální flexibility a adaptability, byl celý návrh rozdělen na moduly.Tento způsob rozdělení prostoru nabízí různé úrovně prostupnosti, což podněcuje komunikaci a spolupráci mezi uživateli. Objekty tak vytváří hranici mezi intimními a veřejnými prostory, které spolu komunikují skrze ocelové rámové konstrukce. The decentralized multifunctional library project is located in the block between Sladová and Pekařská streets. In order to achieve maximum flexibility and adaptability, the entire design has been divided into modules.This way of dividing the space offers different levels of permeability, which encourages communication and collaboration between users. The buildings thus create a boundary between intimate and public spaces that communicate with each other through the steel frame structures. Keywords: library; architecture; steel; glass; community; decentralization; knihovna; architektura; ocel; sklo; komunita; decentralizace Available in a digital repository NRGL
Biblioverse - Multifunkční objekt s knihovnou

Projekt decentralizované multifunkční knihovny se nachází v bloku mezi ulicemi Sladová a Pekařská. Za účelem dosažení maximální flexibility a adaptability, byl celý návrh rozdělen na moduly.Tento ...

Frait, Marek; Stejskal, Ivo; Bykov, Oleksii
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Room temperature ethanol detection using carbon materials
Kočí, Michal
2023 - English
Allotropic forms of carbon, in particular graphene oxide (GO) or nanocrystalline diamond (NCD), attracted the attention of many research groups due to their unique electronic structures and extraordinary physical and chemical properties, preferable for many different applications, including sensor devices. This work focuses on responses of various sensing layers (NCD with hydrogen termination (H-NCD), graphene oxide (GO), reduced graphene oxide (rGO), thiol-functionalized graphene oxide (GO-SH) and their hybrid structures to ethanol vapor with concentrations up to 100 ppm in synthetic air at room temperature. The measured parameters of the tested sensors, especially stability, reproducibility and regeneration, are compared and critically evaluated. The high sensitivity of tested sensors achieved at room temperature makes them very promising for monitoring ethanol vapor as well as other volatile substances (e.g., isopropyl-alcohol or acetone). Keywords: gas sensor; nanocrystalline diamond (NCD); graphene oxide (GO); reduced graphene oxide (rGO); thiol-functionalized graphene oxide (GO-SH) Available at various institutes of the ASCR
Room temperature ethanol detection using carbon materials

Allotropic forms of carbon, in particular graphene oxide (GO) or nanocrystalline diamond (NCD), attracted the attention of many research groups due to their unique electronic structures and ...

Kočí, Michal
Fyzikální ústav, 2023

Strukturální studie extracelulárních domén adheze G protein-spojeného receptoru ADGRG4
Strnadová, Martina; Márová, Ivana; Mravec, Filip
2023 - English
Bunková komunikácia je schopnosť buniek príjmať, vysielať a spracovávať signály zo svojho okolia. Môžeme teda hovoriť o komunikácii medzi bunkami a orgamizmom. Extracelulárne stimuly spúšťajú signál, ktorý interaguje s receptormi na bunkovom povrchu, čo má za následok aktiváciu intracelulárnych signálnych proteínov. Tieto proteíny sú rozdelené do viacerých rodín podľa ich špecifickej sekvencie, domén ktoré obsahujú, alebo ligandov, s ktorými interagujú. Jednou z týchto rodín je práve receptorová rodina adhezívnych receptorov spojených s G proteínom (aGPCR), ktorá obsahuje 33 členov. Najnovšie štúdie naznačujú, že fungujú z veľkej časti ako mechanoreceptory; avšak, pre niektorých členov boli identifikované aj ligandy pre ich aktiváciu. V porovnaní s inými GPCR sa táto rodina vyznačuje relatívne dlhou extracelulárnou oblasťou (ECR), ktorá obsahuje súbor rozličných štruktúrnych domén a motívov. ADGRG4 (GPR112) predstavuje jeden z najväčších aGPCR s dĺžkou reťazca väčšou ako 3000 aminokyselín (aa). Väčšina jeho reťazca aa sa nachádza v extracelulárnom priestore (viac ako 2500 aa). Je známe, že ADGRG4 je špecificky exprimovaný v enterochromafinných bunkách umiestnených v epiteli ľudského tenkého čreva. Tieto enteroendokrinné bunky sú zodpovedné za produkciu a sekréciu serotonínu a reagujú na chemické a mechanické podnety. K dnešnému dňu však fyziologická funkcia ADGRG4 v týchto bunkách zostáva neznáma. Cieľ tejto práce bol rozdelený na dve časti. V prvej časti bola snaha o poskytnutie štruktúrnych informácií o obrovskej extracelulárnej oblasti ADGRG4. ECR bola rozdelená na viacero častí pre lepšie skúmanie. Následne boli vzorky exprimované v ľudských embryonálnych obličkových bunkách 293 (HEK293S bunky). Výsledné proteínové štruktúry boli purifikované viacerými technikami. Pre zvýšenie možnosti kryštalizácie, bol purifikovaný proteín deglykozylovaný a až potom podrobený na kryštalizačné pokusy. Druhá časť sa zaoberala analýzou NTF-konštruktov, dobre preskúmaných ADGRs. Tieto konštrukty neobsahovali C-terminálny koniec (CTF), iba N-terminálnu časť (NTF). Desať rôznych proteínov bolo úspešne naklonovaných a expresovaných v HEK293T bunkách. Na vyhodnotenie výsledkov oligomerného stavu vzoriek z prvej aj druhej časti boli použité techniky Native PAGE a dynamický rozptyl svetla (DLS). Ako kontrola autoproteolýzy, ktorá je typickým znakom aGPCR, sa využili rozličné techniky Western blotting (WB). Metóda nano-diferenciačná skenovacia fluorescencia (DSF) sa využila na stanovenie pripravených konštruktov a na nájdenie optimálnych podmienok pre roztoky, ktoré sa v práci používali. Výsledky z prvej časti ukazujú za akých podmienok dokážeme nami vytvorený konštruk podrobiť kryštalizácii a následne ďalej pokračovať v jeho výskume. Druhá časť nám ukázala, ktoré nami klonované konštrukty sa dokážu stabilne expresovať v HEK293T bunkách. Na základe získaných parametrov z prvej a druhej časti dokáže výskum v tejto oblasti rozšíriť a do buducnosti získať dôležité informácie ohľadom týchto pozoruhodných receptorov. The aim of this thesis was to provide structural information on the huge extracellular region (ECR) of ADGRG4 that allows hypothesis of the function of the receptor. Therefore, the ECR was dissected into smaller, likely independently folded subunits. Subsequently, these samples were recombinantly expressed in human embryonic kidney 293 cells (HEK293S cells). These protein constructs were purified to allow for subsequent biophysical characterization. To increase the possibility of protein crystallisation, the purified protein was deglycosylated and then subjected to crystallisation trials. The second part of this thesis dealt with the analysis of the construct that contained the NTF part (the CTF was lacking), of well-established ADGRs. Ten different constructs were successfully cloned and expressed in HEK293T cells. Native PAGE and Dynamic Light Scattering (DLS) techniques were used to evaluate the results of the oligomeric state of the samples from both parts. As a control for autoproteolysis, which is a typical feature of aGPCR, various WB techniques were used. The Nano-Differential Scanner Fluorescence (DSF method was used to determine the prepared constructs and to find the optimal conditions for the buffers used in the thesis. The results of the first part show under which conditions the crystallisation trials were the most suitable that can be repeated and optimized further in the research. The second part showed which cloned constructs were able to be expressed in cells. Based on the parameters obtained from the first and second parts, research in this area can continue and, in the future, we can obtain important information about these remarkable receptors. Keywords: aGPCR; ADGRG4; NTF-constructs; molecular cloning; Dynamic Light Scattering; Nano-Differential Scanner Fluorimetry; protein crystallisation; aGPCR; ADGRG4; NTF-konštrukty; molekulárne klonovanie; dynamický rozptyl svetla; nano.diferenciačná skenovacia fluorescencia; proteínová kryštalizácia Available in a digital repository NRGL
Strukturální studie extracelulárních domén adheze G protein-spojeného receptoru ADGRG4

Bunková komunikácia je schopnosť buniek príjmať, vysielať a spracovávať signály zo svojho okolia. Môžeme teda hovoriť o komunikácii medzi bunkami a orgamizmom. Extracelulárne stimuly spúšťajú signál, ...

Strnadová, Martina; Márová, Ivana; Mravec, Filip
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Hodnocení výkonnosti podniku
Chochula, Filip; Doležal, Petr; Pavláková Dočekalová, Marie
2023 - English
Bakalárska práca hodnotí výkonnosť podniku centra zdieľaných služieb na základe vybraných skúmaných globálnych trendov relevantných pre dané odvetvie, kľúčových ukazovateľov výkonnosti a metódy Balanced Scorecard, čím správu o výkonnosti podniku rozširuje o nefinančné ukazovatele. V závere uvádza návrhy na zlepšenie, podporujúc budúcu výkonnosť spoločnosti. The bachelor thesis evaluates a shared services center corporate performance based on selected researched global trends relevant to its sector, key performance measurements and the Balanced Scorecard method, expanding the company's performance report with non-financial indicators. It concludes with suggestions for improvement that support future company performance. Keywords: company performance; financial performance measures; balanced scorecard; strategic management; key performance indicators; performance report; shared service center; výkonnosť podniku; ukazovatele finančnej výkonnosti; balanced scorecard; strategický manažment; kľúčové ukazovatele výkonnosti; správa o výkonnosti; centrum zdieľaných služieb Available in a digital repository NRGL
Hodnocení výkonnosti podniku

Bakalárska práca hodnotí výkonnosť podniku centra zdieľaných služieb na základe vybraných skúmaných globálnych trendov relevantných pre dané odvetvie, kľúčových ukazovateľov výkonnosti a metódy ...

Chochula, Filip; Doležal, Petr; Pavláková Dočekalová, Marie
Vysoké učení technické v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases