Number of found documents: 490
Published from to

Značení pstruha duhového pomocí Alizarinu
Halačka, Karel; Mareš, J.; Poštulková, E.; Malý, O.
2021 - Czech
Byla ověřována a optimalizována metoda využití alizarinové červeně (ARS) pro hromadné značení pstruha duhového. Na základě výsledků bylo možné vytvořit metodické doporučení pro značení jedinců pstruha duhového pomocí ARS: 1/ Značení lze použít u pstruha duhového již krátce po vykulení (cca 14 dní), neboť ploutevní paprsky jsou již dostatečně vyvinuty, resp, kalcifikovány. 2/ Pokud je předpokládaná doba detekce značení do cca 4-5 týdnů, lze použít standardní dobu aplikace a koncentraci roztoku (1 hodina, 150 mg/l). Pro potřebu rozlišit jedince i 2-3 měsíce po značení je nutné zvýšení doby aplikace na 3 hodiny. 3/ Nebyl prokázán negativní vliv barviva na jedince pstruha duhového (mortalita) ani změna chemismu (pH, vodivost, nasycení vody kyslíkem) v rámci standardních koncentrací a časů aplikace.\n Method of using alizarin red (ARS) for mass-marking of rainbow trout was verified and optimized. Based on the results, it was possible to create methodological recommendations for marking individuals of rainbow trout using ARS: 1. Marking can be used shortly after hatching (around 14 days) since the fin rays are sufficiently developed or calcified. The standard application time and solution concentration (1 hour, 150 mg/l) can be used if the expected detection time of marker is around 4-5 weeks. It is necessary to increase the application time on 3 hours in order to distinguish individuals 2-3 months after marking. There was no evidence of a negative effect of the dye on rainbow trout individuals (mortality) or a change in chemistry (pH, conductivity, oxygen saturation of water) within standard concentrations and application time and economic parameters. The use of Alizarin red can significantly reduce financial (around 1 CZK/individual) and time requirements for fish marking. When compared with other types of marking, costs can be reduced to 10 percent (or less) and time-consuming (meaning labor costs) can be reduced to several percent. Another advantage that is difficult to quantify is benefit from information obtained by marking on the farms. Keywords: Rainbow trout; Alizarine red S; marking Available at various institutes of the ASCR
Značení pstruha duhového pomocí Alizarinu

Byla ověřována a optimalizována metoda využití alizarinové červeně (ARS) pro hromadné značení pstruha duhového. Na základě výsledků bylo možné vytvořit metodické doporučení pro značení jedinců pstruha ...

Halačka, Karel; Mareš, J.; Poštulková, E.; Malý, O.
Ústav biologie obratlovců, 2021

Odběr spermií u netopýrů
Zukal, Jan; Zukalová, K.; Pikula, J.; Piáček, V.; Seidlová, V.
2020 - Czech
V metodice je zpracován postup odchytu netopýrů, jejich základní determinace, anestezie před odběrem spemií, vlastní odběr pomocí elektroejakulace a postup následné analýzy odebraného spermatu pomocí přístroje CASA (Computer Assissted Sperm Analysis). The methodology describes the procedure of bat capturing, their basic determination, the anesthesia before sperm collection, the sperm sampling by electroejaculation and the procedure of subsequent analysis using the CASA equipment (Computer Assisted Sperm Analysis). Keywords: bats; sperm; electroejaculation; anesthesia; motility; CASA analysis Available at various institutes of the ASCR
Odběr spermií u netopýrů

V metodice je zpracován postup odchytu netopýrů, jejich základní determinace, anestezie před odběrem spemií, vlastní odběr pomocí elektroejakulace a postup následné analýzy odebraného spermatu pomocí ...

Zukal, Jan; Zukalová, K.; Pikula, J.; Piáček, V.; Seidlová, V.
Ústav biologie obratlovců, 2020

Odběr hlenu u ryb
Halačka, Karel; Mareš, J.
2020 - Czech
Cílem metodiky je seznámit odbornou veřejnost a uživatele se získanými informacemi a hodnocením základních způsobů odběru hlenu u ryb. Na základě poznatků a hodnocení tak umožnit co nejefektivnější odběr materiálu pro následný výzkum. Cílovou skupinou dané metodiky jsou zejména osoby z veterinární praxe a ichtyologové zabývající se problematikou integumentu ryb, a to jak ve vztahu k jejich zdravotnímu stavu nebo vývojově-anatomickým studiím. Při výběru druhů ryb k ověření byly preferovány zástupci různých taxonomických skupin. The aim of the methodology is to acquaint the professional public and users with the information obtained and the evaluation of basic methods of mucus collection in fish. Based on the knowledge and evaluation, to enable the most efficient collection of material for subsequent research. The target group of the methodology are mainly persons from veterinary practice and ichthyologists dealing with the issue of fish integument, both in relation to their health status or developmental-anatomical studies. Representatives of different taxonomic groups were preferred in the selection of fish species for verification. Keywords: epidermis; goblet cells; skin; mucus; lysozyme; fish; scumming Available at various institutes of the ASCR
Odběr hlenu u ryb

Cílem metodiky je seznámit odbornou veřejnost a uživatele se získanými informacemi a hodnocením základních způsobů odběru hlenu u ryb. Na základě poznatků a hodnocení tak umožnit co nejefektivnější ...

Halačka, Karel; Mareš, J.
Ústav biologie obratlovců, 2020

Metodika měření charakteru hlenové vrstvy u ryb
Halačka, Karel
2020 - Czech
Cílem metodiky je umožnit snadnou kvantifikaci vybraných charakteristik rybího integumentu, konkrétně množství sekrečních buněk v povrchové vrstvě pokožky, množství epidermálních melanoforů a schopnost hlenové vrstvy absorbovat UV záření. Cílovou skupinou metodiky jsou zejména osoby z veterinární praxe a ichtyologové zabývající se problematikou integumentu ryb, a to ve vztahu k jejich zdravotnímu stavu nebo vývojově-morfologickým studiím. Uplatnění může dále nalézt i v rámci chovu či ochrany ryb. Při výběru druhů ryb k ověření byly preferovány zástupci různých taxonomických skupin. The aim of the methodology is to enable easy quantification of selected characteristics of the fish integument, namely the number of secretory cells in the surface layer of the skin, the amount of epidermal melanophores and the ability of the mucus layer to absorb UV radiation. The target group of the methodology are mainly persons from veterinary practice and ichthyologists dealing with the issue of fish integument, in relation to their health status or developmental-morphological studies. It can also be used in fish farming or protection. Representatives of different taxonomic groups were preferred in the selection of fish species for verification. Keywords: epidermis; measurement; skin; mucus; fish; ultraviolet light Available at various institutes of the ASCR
Metodika měření charakteru hlenové vrstvy u ryb

Cílem metodiky je umožnit snadnou kvantifikaci vybraných charakteristik rybího integumentu, konkrétně množství sekrečních buněk v povrchové vrstvě pokožky, množství epidermálních melanoforů a ...

Halačka, Karel
Ústav biologie obratlovců, 2020

Rybářské hospodaření na malých vodárenských nádržích typu Hamry
Halačka, Karel; Adámek, Zdeněk; Jurajda, Pavel; Mareš, J.; Kopp, R.; Grmela, J.
2019 - Czech
Cílem metodiky je poskytnout správcům a uživatelům malých vodárenských nádrží typu Hamry na základě současné úrovně poznatků a realizovaného výzkumu při řešení projektu metodickou pomůcku pro optimalizace monitoringu kvality vody v těchto nádržích. Dále pak návrh metodiky monitoringu rybího společenstva a optimalizaci zásahů pro omezení nežádoucích druhů ryb a posílení stavu vhodných rybích druhů pro dosažení topdown efektu a pro udržení nebo zlepšení kvality vody v těchto vodárenských nádržích. V předložené metodice jsou shrnuty poznatky dosažené při sledování a hodnocení vybraných parametrů kvality vody, planktonních a rybích společenstev na vodárenských nádržích Hamry za poslední roky. Zároveň obsahuje vyhodnocení aplikovaných zásahů, zaměřených zejména na rybí obsádku. Jednalo se o odlovy nežádoucích druhů ryb a vysazování ryb dravých se snahou o optimalizaci složení rybího společenstva pro pozitivní ovlivnění kvality vody v nádrži běžné označované jako účelová rybí obsádka. Metodika zahrnuje doporučení pro monitoring kvality vody v nádrži, a to včetně monitoringu planktonního společenstva, monitoring ryb a doporučené manipulační zásahy v rámci rybí obsádky. Metodika poskytuje pokyny a informace pro optimalizaci monitoringu a zásahů pro malé vodárenské nádrže typu Hamry. The aim of the methodology is to provide managers and users of small water reservoirs Hamry type with methodological tools for optimization of the water quality monitoring based on the current level of knowledge and research. Furthermore, provides a design of a methodology for fish community monitoring and optimization of treatments to reduce unwanted fish species and strengthen the status of suitable fish species with the aim of achieving the topdown effect and maintaining or improving water quality in these water reservoirs. The presented methodology summarizes the findings obtained during the monitoring and evaluation of selected parameters of water quality, planktonic and fish communities in water supply reservoirs Hamry in recent years. It also contains an evaluation of applied treatments, focused mainly on fish stock. Unwanted fish species were caught and the predatory fish were stocked with the aim of optimizing the fish community composition and positively influencing the quality of the water in the reservoirs. The methodology contains recommendations for monitoring of the water quality in the reservoir, including monitoring of planktonic communities, monitoring of fish and recommended manipulation with fish stock. The methodology provides guidance and information for optimization of monitoring and treatments for small water supply reservoirs of the Hamry type. Keywords: drinking water; fish stocks; water quality; planktonofagous; zooplankton; predatory fish species Available at various institutes of the ASCR
Rybářské hospodaření na malých vodárenských nádržích typu Hamry

Cílem metodiky je poskytnout správcům a uživatelům malých vodárenských nádrží typu Hamry na základě současné úrovně poznatků a realizovaného výzkumu při řešení projektu metodickou pomůcku pro ...

Halačka, Karel; Adámek, Zdeněk; Jurajda, Pavel; Mareš, J.; Kopp, R.; Grmela, J.
Ústav biologie obratlovců, 2019

Potrava severoamerických sumečků v Mlazických tůních
Hnilička, Michal; Janáč, Michal; Šlapanský, Luděk; Všetičková, Lucie; Jurajda, Pavel
2019 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Potrava severoamerických sumečků v Mlazických tůních

Hnilička, Michal; Janáč, Michal; Šlapanský, Luděk; Všetičková, Lucie; Jurajda, Pavel
Ústav biologie obratlovců, 2019

Plán hospodaření na malých vodárenských nádržích typu Bojkovice a Ludkovice
Halačka, Karel; Adámek, Zdeněk; Jurajda, Pavel; Mareš, J.; Kopp, R.; Grmela, J.
2019 - Czech
Cílem metodiky je poskytnout správcům a uživatelům malých vodárenských nádrží typu Bojkovice a Ludkovice na základě současné úrovně poznatků a realizovaného výzkumu při řešení projektu metodickou pomůcku pro optimalizace monitoringu kvality vody v těchto nádržích. Dále pak návrh metodiky monitoringu rybího společenstva a optimalizaci zásahů pro omezení nežádoucích druhů ryb a posílení stavu vhodných rybích druhů pro dosažení topdown efektu a pro udržení nebo zlepšení kvality vody v těchto vodárenských nádržích. V předložené metodice jsou shrnuty poznatky dosažené při sledování a hodnocení vybraných parametrů kvality vody, planktonních a rybích společenstev na vodárenských nádržích Bojkovice a Ludkovice za poslední roky. Zároveň obsahuje vyhodnocení aplikovaných zásahů, zaměřených zejména na rybí obsádku. Jednalo se o odlovy nežádoucích druhů ryb a vysazování ryb dravých se snahou o optimalizaci složení rybího společenstva pro pozitivní ovlivnění kvality vody v nádrži běžné označované jako účelová rybí obsádka. Metodika zahrnuje doporučení pro monitoring kvality vody v nádrži, a to včetně monitoringu planktonního společenstva, monitoring ryb a doporučené manipulační zásahy v rámci rybí obsádky. Metodika poskytuje pokyny a informace pro optimalizaci monitoringu a zásahů pro malé vodárenské nádrže typu Bojkovice a Ludkovice. The aim of the methodology is to provide managers and users of small water reservoirs Bojkovice and Ludkovice type with methodological tools for optimization of the water quality monitoring based on the current level of knowledge and research. Furthermore, provides a design of a methodology for fish community monitoring and optimization of treatments to reduce unwanted fish species and strengthen the status of suitable fish species with the aim of achieving the topdown effect and maintaining or improving water quality in these water reservoirs. The presented methodology summarizes the findings obtained during the monitoring and evaluation of selected parameters of water quality, planktonic and fish communities in water supply reservoirs Bojkovice and Ludkovice in recent years. It also contains an evaluation of applied treatments, focused mainly on fish stock. Unwanted fish species were caught and the predatory fish were stocked with the aim of optimizing the fish community composition and positively influencing the quality of the water in the reservoirs. The methodology contains recommendations for monitoring of the water quality in the reservoir, including monitoring of planktonic communities, monitoring of fish and recommended manipulation with fish stock. The methodology provides guidance and information for optimization of monitoring and treatments for small water supply reservoirs of the Bojkovice and Ludkovice type. Keywords: drinking water; fish stocks; water quality; planktonofagous; zooplankton; predatory fish species Available at various institutes of the ASCR
Plán hospodaření na malých vodárenských nádržích typu Bojkovice a Ludkovice

Cílem metodiky je poskytnout správcům a uživatelům malých vodárenských nádrží typu Bojkovice a Ludkovice na základě současné úrovně poznatků a realizovaného výzkumu při řešení projektu metodickou ...

Halačka, Karel; Adámek, Zdeněk; Jurajda, Pavel; Mareš, J.; Kopp, R.; Grmela, J.
Ústav biologie obratlovců, 2019

Plán hospodaření na malých vodárenských nádržích typu Landštejn
Halačka, Karel; Adámek, Zdeněk; Jurajda, Pavel; Mareš, J.; Kopp, R.; Grmela, J.
2019 - Czech
Cílem metodiky je poskytnout správcům a uživatelům malých vodárenských nádrží typu Landštejn na základě současné úrovně poznatků a realizovaného výzkumu při řešení projektu metodickou pomůcku pro optimalizace monitoringu kvality vody v těchto nádržích. Dále pak návrh metodiky monitoringu rybího společenstva a optimalizaci zásahů pro omezení nežádoucích druhů ryb a posílení stavu vhodných rybích druhů pro dosažení topdown efektu a pro udržení nebo zlepšení kvality vody v těchto vodárenských nádržích. V předložené metodice jsou shrnuty poznatky dosažené při sledování a hodnocení vybraných parametrů kvality vody, planktonních a rybích společenstev na vodárenských nádržích Landštejn za poslední roky. Zároveň obsahuje vyhodnocení aplikovaných zásahů, zaměřených zejména na rybí obsádku. Jednalo se o odlovy nežádoucích druhů ryb a vysazování ryb dravých se snahou o optimalizaci složení rybího společenstva pro pozitivní ovlivnění kvality vody v nádrži běžné označované jako účelová rybí obsádka. Metodika zahrnuje doporučení pro monitoring kvality vody v nádrži, a to včetně monitoringu planktonního společenstva, monitoring ryb a doporučené manipulační zásahy v rámci rybí obsádky. Metodika poskytuje pokyny a informace pro optimalizaci monitoringu a zásahů pro malé vodárenské nádrže typu Landštejn. The aim of the methodology is to provide managers and users of small water reservoirs Landštejn type with methodological tools for optimization of the water quality monitoring based on the current level of knowledge and research. Furthermore, provides a design of a methodology for fish community monitoring and optimization of treatments to reduce unwanted fish species and strengthen the status of suitable fish species with the aim of achieving the topdown effect and maintaining or improving water quality in these water reservoirs. The presented methodology summarizes the findings obtained during the monitoring and evaluation of selected parameters of water quality, planktonic and fish communities in water supply reservoirs Landštejn in recent years. It also contains an evaluation of applied treatments, focused mainly on fish stock. Unwanted fish species were caught and the predatory fish were stocked with the aim of optimizing the fish community composition and positively influencing the quality of the water in the reservoirs. The methodology contains recommendations for monitoring of the water quality in the reservoir, including monitoring of planktonic communities, monitoring of fish and recommended manipulation with fish stock. The methodology provides guidance and information for optimization of monitoring and treatments for small water supply reservoirs of the Landštejn type. Keywords: drinking water; fish stocks; water quality; planktonofagous; zooplankton; predatory fish species Available at various institutes of the ASCR
Plán hospodaření na malých vodárenských nádržích typu Landštejn

Cílem metodiky je poskytnout správcům a uživatelům malých vodárenských nádrží typu Landštejn na základě současné úrovně poznatků a realizovaného výzkumu při řešení projektu metodickou pomůcku pro ...

Halačka, Karel; Adámek, Zdeněk; Jurajda, Pavel; Mareš, J.; Kopp, R.; Grmela, J.
Ústav biologie obratlovců, 2019

Časoprostorová dynamika populace sekavce v povodí Okny
Halačka, Karel; Fedorčák, J.; Falatová, L.; Šmiga, Ľ.; Hajdú, J.; Koščo, J.
2019 - Czech
Keywords: Cobitidae Available at various institutes of the ASCR
Časoprostorová dynamika populace sekavce v povodí Okny

Halačka, Karel; Fedorčák, J.; Falatová, L.; Šmiga, Ľ.; Hajdú, J.; Koščo, J.
Ústav biologie obratlovců, 2019

Metodika měření ochranných funkcí pokožky ryb vůči záření
Halačka, Karel
2019 - Czech
Cílem metodiky je umožnit snadnou kvantifikaci vybraných charakteristik rybího integumentu, konkrétně množství sekrečních buněk v povrchové vrstvě pokožky, množství epidermálních melanoforů a schopnost hlenové vrstvy absorbovat UV záření. Aim of this method is make possible quantification of selected characteristics of fish integument, in the concrete quantity of secretion cells in surface layer of epidermis, quantity of epidermal melanophores and ability of mucous layer absorb UV radiation. Keywords: Fish; Epidermis; Mucus; UV Available at various institutes of the ASCR
Metodika měření ochranných funkcí pokožky ryb vůči záření

Cílem metodiky je umožnit snadnou kvantifikaci vybraných charakteristik rybího integumentu, konkrétně množství sekrečních buněk v povrchové vrstvě pokožky, množství epidermálních melanoforů a ...

Halačka, Karel
Ústav biologie obratlovců, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases