Number of found documents: 1130
Published from to

Metodika identifikace zdrojů znečišťování pomocí PMF pro strategické rozhodování při ochraně ovzduší – aktualizace 2023
Horník, Štěpán; Sýkora, Jan; Pokorná, Petra
2023 - Czech
Předkládaná metodika navrhuje využití spektroskopie nukleární magnetické rezonance (NMR) jako další analytické techniky pro identifikaci sloučenin v atmosférických aerosolech. Tato technika umožňuje výrazně zvýšit počet stanovovaných látek a tfm i případný počet markerů, které lze následně ve spojení s jinými metodami využít pro identifikaci zdrojů znečištění ovzduší pomocí pokročilé statistické analýzy. Mezi markery stanovované pomocí\nNMR spektroskopie náleží různé organické kyseliny, sulfonové kyseliny nebo sacharidy, které jsou charakteristické pro příslušné zdroje znečištění. Aktualizovaná metodika také představuje identifikaci biogenního zdroje, který předcházející metodiky nedokázaly stanovit. The presented methodology proposes utilizatíon of the spectroscopy of nuclear magnetic resonance (NMR) as another analytical technique for the identification of compounds in atmospheric aerosols. This technique makes significantly increases the number of deterined substances and thus a number of possible markers, which can be subsequently used together with other methods to identify sources of air pollution using advanced statistical\nanalysis. Among the markers determined by NMR spectroscopy there are several organic and sulfonic acids or carbohydrates, wich are characteristic for relevant sources of air pollution. The updated methodology also shows the identification of a biogenic source that previous methodologies were not able to determine. Keywords: NMR spectroscopy; atmospheric aerosols; markers Available on request at various institutes of the ASCR
Metodika identifikace zdrojů znečišťování pomocí PMF pro strategické rozhodování při ochraně ovzduší – aktualizace 2023

Předkládaná metodika navrhuje využití spektroskopie nukleární magnetické rezonance (NMR) jako další analytické techniky pro identifikaci sloučenin v atmosférických aerosolech. Tato technika umožňuje ...

Horník, Štěpán; Sýkora, Jan; Pokorná, Petra
Ústav chemických procesů, 2023

Závěrečná zpráva o využití membránové separace solí obsahujících sírany a chloridy typických kovů z průmyslových vod
Šyc, Michal; Veselý, Václav
2023 - Czech
Cílem spolupráce bylo ověřit možné využití membránových procesů pro získávání kovů nebo jejich hydroxidů a to nejlépe v separované formě. Jako základní membránovou metodu bude-me uvažovat elektrodialýzu/elektrokoagulaci. Procesy budou ověřeny na třech typických druhů promyslových odpadních vod. Prvním druhem jsou průsakové vody, druhým pak průmyslové vody z technologie povrchových úprav a třetím pak jsou vody technologické z hydrometalur-gického zpracování odpadů. Cílem není návrh technologie na finální úpravu průmyslových odpadních vod. The aim of the collaboration was to verify the possible use of membrane processes for the recovery of metals or their hydroxides, preferably in separated form. As a basic membrane method we will consider electrodialysis/electrocoagulation. The processes will be validated on three typical types of industrial wastewater. The first type is leachate, the second is industrial water from surface treatment technology and the third is process water from hydrometallurgical waste treatment. The aim is not to design a technology for the final treatment of industrial wastewater. Keywords: membrane processes; industrial wastewater; metal hydroxides Available at various institutes of the ASCR
Závěrečná zpráva o využití membránové separace solí obsahujících sírany a chloridy typických kovů z průmyslových vod

Cílem spolupráce bylo ověřit možné využití membránových procesů pro získávání kovů nebo jejich hydroxidů a to nejlépe v separované formě. Jako základní membránovou metodu bude-me uvažovat ...

Šyc, Michal; Veselý, Václav
Ústav chemických procesů, 2023

Příprava monovrstevných a vícevrstevných katalyzátorů MoS2 pro rozklad H2S
Kaluža, Luděk; Zdražil, Miroslav; Gulková, Daniela; Soukup, Karel
2023 - Czech
Byl připraven monovrstevný katalyzátor MoS2/Al2O3 a vícevrstevné (krystalické) katalyzátory MoS2/Al2O3 a MoS2/TiO2. Byly stanoveny základní strukturně-texturní parametry katalyzátorů fyzisorpcí N2 a roentgenovou difrakční analýzou. Monolayer catalyst MoS2/Al2O3 and multilayer (crystalline) catalysts MoS2/Al2O3 and MoS2/TiO2 were prepared. The basic structural-textural parameters of the catalysts were determined by N2 physisorption and X-ray diffraction analysis. Keywords: MoS2 monolayer; crystalline MoS; Al2O3; TiO2 Available at various institutes of the ASCR
Příprava monovrstevných a vícevrstevných katalyzátorů MoS2 pro rozklad H2S

Byl připraven monovrstevný katalyzátor MoS2/Al2O3 a vícevrstevné (krystalické) katalyzátory MoS2/Al2O3 a MoS2/TiO2. Byly stanoveny základní strukturně-texturní parametry katalyzátorů fyzisorpcí N2 a ...

Kaluža, Luděk; Zdražil, Miroslav; Gulková, Daniela; Soukup, Karel
Ústav chemických procesů, 2023

Analýza současného stavu v oblasti lithiových baterií (SS02030008-V13)
Kameníková, Petra; Šyc, Michal
2022 - Czech
Produkce lithium-iontových baterií se každoročně zvyšuje již od 90. let 20. století, kdy byly uvedeny na trh, a to nejprve pro použití v přenosných zařízeních, jako jsou fotoaparáty, mobilní telefony, tablety apod. V posledních letech poptávka dále narůstá v souvislosti s rozvojem elektromobility. Baterie obsahují řadu cenných složek, které by po ukončení životnosti baterie měly být recyklovány. Tato zpráva shrnuje dostupné informace o složení různých typů baterií a existující metody pro jejich recyklaci. The production of lithium-ion batteries has been increasing every year since their introduction to the market in the 1990s, initially for use in portable devices such as cameras, mobile phones, tablets, etc. In recent years, demand has continued to grow driven by the development of electromobility. Batteries contain a number of valuable components that should be recycled at the end of the battery's lifetime. This report summarises available information on the composition of different types of batteries and methods for their recycling. Keywords: lithium-ion batteries; LIB composition; recycling Available on request at various institutes of the ASCR
Analýza současného stavu v oblasti lithiových baterií (SS02030008-V13)

Produkce lithium-iontových baterií se každoročně zvyšuje již od 90. let 20. století, kdy byly uvedeny na trh, a to nejprve pro použití v přenosných zařízeních, jako jsou fotoaparáty, mobilní telefony, ...

Kameníková, Petra; Šyc, Michal
Ústav chemických procesů, 2022

Chirální separace modifikátorů: Souhrnná výzkumná zpráva II (VJ01010065-V3)
Storch, Jan
2022 - Czech
Předběžný výsledek (VJ01010065-V2) projektu Expresní a portativní detekce zakázaných sloučenin s použitím inovativních technik: flexibilní a chirální SERS, selektivní povrchová extrakce, neuronové sítě (VJ01010065), podává podrobné informace o chirálním dělení modifikátorů – helicenů na jednotlivé opticky čisté formy, které budou v dalším řešení projektu využity pro modifikaci SERS aktivních povrchů.\nZpráva je vytvořena jako výstup etapy WP2a, jejíž realizace probíhala v období 1/2022 – 12/2022 dle projektové dokumentace. Modifikátory připravené v rámci WP1b byly v tomto roce děleny pomocí chirální HPLC na opticky čisté formy. Protože jde z velké části o nově připravené látky, pro každou molekulu bylo třeba vyvinout zcela novou metodu chirální separace nejprve v analytickém měřítku, poté v preparativním.\n Preliminary result (VJ01010065-V2) of the project Express and portable detection of banned compounds with using innovative techniques: flexible and chiral SERS, selective surface extraction, neural networks (VJ01010065), provides detailed information on the chiral resolution of modifiers - helicenes to individual optically pure forms, which will be used for modification of SERS active surfaces in the future project.\nThe report is an output of the WP2a stage, which was carried out in the period 1/2022 - 12/2022 according to project documentation. The modifiers prepared under WP1b were separated during this year using chiral HPLC to optically pure forms. Since these compounds, are mostly newly prepared, a completely new method of chiral separation had to be developer for each molecule. First in the analytical scale, then at the preparative scale.\n Keywords: SERS detection; Raman spectroscopy; helicene; chiral plasmonics Available on request at various institutes of the ASCR
Chirální separace modifikátorů: Souhrnná výzkumná zpráva II (VJ01010065-V3)

Předběžný výsledek (VJ01010065-V2) projektu Expresní a portativní detekce zakázaných sloučenin s použitím inovativních technik: flexibilní a chirální SERS, selektivní povrchová extrakce, neuronové ...

Storch, Jan
Ústav chemických procesů, 2022

Metodika čištění papíru, textilu a kolagenních materiálů pomocí dvoufázového spreje sněhových částic CO2 v nosném plynu.
Mašková, Ludmila; Smolík, Jiří; Vávrová, P.; Součková, M.; Neoralová, J.; Novotná, D.; Jandová, Věra; Ondráček, Jakub; Ondráčková, Lucie; Křížová, T.; Kocová, K.
2022 - Czech
Cílem této metodiky bylo vytvořit soubor postupů a doporučení pro pracovníky knihoven a archivů či pro restaurátory, s jejichž využitím je možné pomocí dvoufázového spreje sněhových částic CO2 v nosném plynu odstraňovat prachové částice z povrchu papíru, textilu a kolagenních materiálů. Výsledkem je efektivní a bezpečná alternativa ke stávajícím \nmetodám čištění. Dále bylo cílem výzkumu srovnat výsledky tohoto typu ošetření s běžně využívanými postupy mechanického čištění knihovních fondů a archivních dokumentů a \ndetailně tak analyzovat možný potenciál využití nové metody. The aim of this methodology was to create a set of procedures and recommendations for library and archive staff or restorers, using which it is possible to remove dust particles from the surface of paper, textiles and collagen materials using the two-phase spray of CO2 snow particles in the carrier gas. The result is an effective and safe alternative to existing cleaning methods. Furthermore, the research aimed to compare the results of this type of treatment with commonly used mechanical cleaning procedures for library collections and archival documents and to analyse in detail the potential use of the new method. Keywords: dust particles; two-phase spray of CO2; archival documents Available on request at various institutes of the ASCR
Metodika čištění papíru, textilu a kolagenních materiálů pomocí dvoufázového spreje sněhových částic CO2 v nosném plynu.

Cílem této metodiky bylo vytvořit soubor postupů a doporučení pro pracovníky knihoven a archivů či pro restaurátory, s jejichž využitím je možné pomocí dvoufázového spreje sněhových částic CO2 v ...

Mašková, Ludmila; Smolík, Jiří; Vávrová, P.; Součková, M.; Neoralová, J.; Novotná, D.; Jandová, Věra; Ondráček, Jakub; Ondráčková, Lucie; Křížová, T.; Kocová, K.
Ústav chemických procesů, 2022

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2022
Šyc, Michal; Grolig, O.; Přemyslovský, P.; Pařízek, V.
2022 - Czech
Reakce výzkumné základny vyvolala zájem o ověření pokrokovějších technik separace rtuti ze spalin, než jsou BAT. Tyto techniky zachovávají stávající palivovou základnu a soustřeďují se na proces mokré vypírky kyselých plynů. Ústav chemických procesů vyvinul původní technologii elektroseparace \nrozpustné formy rtuti z mokré vápencové vypírky, kdy v procesu zároveň dochází k oxidaci metalické rtuti, aby bylo dosaženo požadovaného záchytu. The response of the research base has sparked interest in validating more advanced mercury separation techniques from flue gas than BAT. These techniques maintain the existing fuel base and focus on the wet scrubbing process of acid gases. The Institute of Chemical Process Fundamentals has developed an original electro-separation technology of the soluble form of mercury from the wet limestone slurry, where the process simultaneously oxidizes the metallic mercury to achieve the desired capture. Keywords: electroseparation technology; mercury; flue gas; wet scrubbing Available on request at various institutes of the ASCR
Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2022

Reakce výzkumné základny vyvolala zájem o ověření pokrokovějších technik separace rtuti ze spalin, než jsou BAT. Tyto techniky zachovávají stávající palivovou základnu a soustřeďují se na proces mokré ...

Šyc, Michal; Grolig, O.; Přemyslovský, P.; Pařízek, V.
Ústav chemických procesů, 2022

Legislativa pro nakládání s čistírenskými kaly ve vybraných státech Evropské unie: Německo, Rakousko, Francie.
Pohořelý, Michael; Hušek, Matěj; Moško, Jaroslav; Šyc, Michal
2022 - Czech
Tato zpráva se zabývá přístupem tří vybraných evropských států (Německa, Rakouska a Francie – dle zadání zaměstnanců MŽP) ke zpracování čistírenských kalů aplikovaných na zemědělskou půdu. V první části jsou shrnuty legislativní limity a porovnány s limity EU a ČR. Další části jsou věnovány popisu legislativy a hlubšímu pochopení jednotlivých opatření v kalové otázce u zájmových států.\n This report examines the approach of three selected European countries (Germany, Austria and France - as commissioned by the MoE staff) to the treatment of sewage sludge applied to agricultural land. The first part summarises the legislative limits and compares them with those of the EU and the Czech Republic. The following parts are devoted to a description of the legislation and a deeper understanding of the individual sludge measures in the countries of interest. Keywords: sewage sludge; environmental protection; eu legislation Available at various institutes of the ASCR
Legislativa pro nakládání s čistírenskými kaly ve vybraných státech Evropské unie: Německo, Rakousko, Francie.

Tato zpráva se zabývá přístupem tří vybraných evropských států (Německa, Rakouska a Francie – dle zadání zaměstnanců MŽP) ke zpracování čistírenských kalů aplikovaných na zemědělskou půdu. V první ...

Pohořelý, Michael; Hušek, Matěj; Moško, Jaroslav; Šyc, Michal
Ústav chemických procesů, 2022

Analýza problematiky textilníci odpadů v ČR
Shtukaturova, Anastasia; Šyc, Michal; Gregor, J.; Kropáč, J.; Pavlas, M.; Valta, J.
2022 - Czech
Textilní průmysl je čtvrtým největším znečišťovatelem životního prostředí po průmyslu potravinářském, stavebním a dopravním, a je pátým největším producentem skleníkových plynů. Je známo, že EU směruje k úplnému zákazu skládkování a chce dosáhnout maximální možné míry recyklace v souladu s nyní dostupnými technologiemi, což znamená, že textilní odpad musí být recyklován na úrovni s ostatními komoditami. V roce 2018 EU vydala balíček k oběhovému hospodářství, který musí být implementován do legislativy každého členského států. Je důležité přizpůsobit odpadový režim jednotlivých členských zemí takovým způsobem, aby bylo dosaženo maximální míry udržitelnosti životního prostředí. V návaznosti na balíček k oběhovému hospodářství v roce 2021 v České Republice vstoupil v platnost nový zákon o odpadech, který směřuje Českou Republiku k přechodu na cirkulární ekonomiku. Hlavními výzvami dle nového odpadového zákona jsou zákaz skládkování využitelných materiálů od roku 2030 a dosažení ambiciózních recyklačních cílů pro recyklovatelné materiály včetně textilních odpadů. Pro podporu přechodu České Republiky na cirkulární model ekonomiky byl založen projekt CEVOOH, který vyžaduje výzkum v oblastech, jakými jsou například materiálové toky surovin, inovativní technologie zaměřené na minimalizaci použití primárních surovin ve výrobě, maximální materiálovou využitelnost a využívání odpadů, vedlejších produktů a meziproduktů, ekodesign produktů, sledování a vyhodnocování nejen environmentálních, ale také sociálně–ekonomických procesů. Součástí projektu CEVOOH jsou textilní odpady, kde se řeší současný stav nakládání s touto komoditou a způsoby recyklace. V návaznosti na projekt CEVOOH, hlavním cílem této výzkumné zprávy bylo určit současný stav v oblasti textilních odpadů a určit způsoby jejich využití. Jako nástroj pro popsání současného stavu s textilními odpady a určení způsobů jejich využití v ČR byla zvolená analýza materiálových toků. The textile industry is the fourth largest polluter after the food, construction and transport industries and the fifth largest producer of greenhouse gases. It is well known that the EU is moving towards a total ban on landfill and wants to achieve the highest possible recycling rate with the technology available today, which means that textile waste have to be recycled at the same level as other commodities. In 2018, the EU adopted a Circular Economy Package that needs to be transposed into the legislation of each Member State. It is important to adapt the waste management policy of each Member State to achieve the highest level of environmental sustainability. As a follow-up to the Circular Economy Package, a new Waste Act appeared in the Czech Republic in 2021, which will guide it towards the transition to a circular economy. The main challenges of the new Waste Act are to ban the landfilling of recyclable materials from 2030 and to achieve ambitious recycling targets for recyclable materials, including textile waste. To support the Czech Republic's transition to a circular economy model, the CEVOOH project has been established, which requires research in areas such as material flows, innovative technologies to minimise the use of primary raw materials in production, maximum material utilisation and use of waste, by-products and intermediate products, eco-design of products, monitoring and evaluation of not only environmental but also socio-economic processes. Textile waste is a part of the CEVOOH project, where the current state of this commodity and recycling methods are the main goals. As a part of research for the CEVOOH project, Material Flow Analysis (MFA) has been chosen as a tool to describe the current state with textile waste and its waste management options in the country. Keywords: textile waste; material flows; textile waste management Available on request at various institutes of the ASCR
Analýza problematiky textilníci odpadů v ČR

Textilní průmysl je čtvrtým největším znečišťovatelem životního prostředí po průmyslu potravinářském, stavebním a dopravním, a je pátým největším producentem skleníkových plynů. Je známo, že EU ...

Shtukaturova, Anastasia; Šyc, Michal; Gregor, J.; Kropáč, J.; Pavlas, M.; Valta, J.
Ústav chemických procesů, 2022

Metodika odstraňování prachových částic z povrchu papíru, kolagenních materiálů a textilu pomocí TEA CO2 laseru.
Mašková, Ludmila; Jandová, Věra; Vávrová, P.; Součková, M.; Neoralová, J.; Novotná, D.; Fajgar, Radek; Smolík, Jiří; Křížová, T.; Kocová, K.
2022 - Czech
Cílem této metodiky bylo vytvořit soubor postupů a doporučení pro čištění materiálů často zastoupených v knihovních fondech, s jejichž využitím bude možné pomocí pulzního \ninfračerveného TEA CO2 laseru odstraňovat prachové částice z jejich povrchu. Základním požadavkem je efektivní odstranění povrchového znečištění bez poškození ošetřovaného \nmateriálu. Za tímto účelem je stanovena prahová intenzita ozáření, při které začíná ablace nečistot z povrchu a prahová intenzita ozáření, při které již začíná degradace knihovních \nmateriálů. Výsledkem je efektivní a bezpečná alternativa ke stávajícím metodám čištění. Dále bylo cílem srovnat výsledky tohoto typu ošetření knihovních materiálů s tradičními postupy mechanického čištění a analyzovat tak možný potenciál využití nové metody. The aim of this methodology was to develop a set of procedures and recommendations for cleaning materials frequently represented in library collections, using which it will be possible to use pulse infrared TEA CO2 laser to remove dust particles from their surface. The basic requirement is to effectively remove surface contamination without damaging the treated material. For this purpose, a threshold irradiation intensity is established at which the ablation of the surface dirt begins and a threshold irradiation intensity at which the degradation of the library materials. The result is an effective and safe alternative to existing cleaning methods. Furthermore, the aim was to compare the results of this type of treatment of library materials with traditional mechanical cleaning procedures and thus analyse the possible potential of the new method.\n\n Keywords: cleaning materials; pulse infrared TEA CO2 laser; dust particles Available on request at various institutes of the ASCR
Metodika odstraňování prachových částic z povrchu papíru, kolagenních materiálů a textilu pomocí TEA CO2 laseru.

Cílem této metodiky bylo vytvořit soubor postupů a doporučení pro čištění materiálů často zastoupených v knihovních fondech, s jejichž využitím bude možné pomocí pulzního \ninfračerveného TEA CO2 ...

Mašková, Ludmila; Jandová, Věra; Vávrová, P.; Součková, M.; Neoralová, J.; Novotná, D.; Fajgar, Radek; Smolík, Jiří; Křížová, T.; Kocová, K.
Ústav chemických procesů, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases