Number of found documents: 104
Published from to

Nové poznatky v oblasti mechanizmu účinku a využití auxinových herbicidů\n
Skůpa, Petr; Petrášek, Jan; Bárnet, M.
2015 - Czech
Metodika shrnuje všechny nejnovější poznatky v oblasti mechanismu účinků auxinů v rostlině, které uživateli metodiky přináší nový pohled na jejich využití v zemědělské praxi. The methodology summarizes all the latest findings in the field of mechanism of auxin effects in the plant, which give users a new perspective on their use in agricultural practice. Keywords: auxin; herbicide; 2,4 D Available on request at various institutes of the ASCR
Nové poznatky v oblasti mechanizmu účinku a využití auxinových herbicidů\n

Metodika shrnuje všechny nejnovější poznatky v oblasti mechanismu účinků auxinů v rostlině, které uživateli metodiky přináší nový pohled na jejich využití v zemědělské praxi....

Skůpa, Petr; Petrášek, Jan; Bárnet, M.
Ústav experimentální botaniky, 2015

Produkce jahod v ekologických systémech pěstování
Pištěková, I.; Boček, S.; Vaňková, Radomíra; Drahošová, H.; Odstrčilová, L.; Salaš, P.; Sasková, H.
2013 - Czech
V metodice je uvedena technologie pěstování jahod v systémech ekologického zemědělství. Metodika je zaměřena na výběr nejvhodnějších odrůd jahodníku, vliv předplodiny, vliv pomocných rostlinných přípravků a biofungicidů na výnos jednotlivých odrůd. Součástí je hodnocení zdravotního stavu a plodových znaků odrůd. Za sledované období je zaznamenán výnosový potenciál odrůd, odolnost k chorobám a jsou vybrány nejvhodnější odrůdy a technologické postupy pro ekologické pěstování jahod. Metodika pro praxi, je uceleným návodem pro pěstování jahod v ekologických pěstitelských systémech. A technology of growing strawberries in organic farming systems is presented in the methodology. The methodology is aimed at selecting the most suitable varieties of strawberry, previous crop influence, the influence of supplementary plant products and biofungicides on the yield of single varieties. It contains evaluation of health condition and fruiting characteristics of varieties. Yield potential of varieties and resistance to diseases were found in the most suitable varieties and technological processes for organic cultivation of strawberries were selected. The methodology for practice is a comprehensive guide for growing strawberries in organic production systems. Keywords: strawberry cultivars; organic production Available at various institutes of the ASCR
Produkce jahod v ekologických systémech pěstování

V metodice je uvedena technologie pěstování jahod v systémech ekologického zemědělství. Metodika je zaměřena na výběr nejvhodnějších odrůd jahodníku, vliv předplodiny, vliv pomocných rostlinných ...

Pištěková, I.; Boček, S.; Vaňková, Radomíra; Drahošová, H.; Odstrčilová, L.; Salaš, P.; Sasková, H.
Ústav experimentální botaniky, 2013

Metodika sledování kontaminace ovzduší v okolí veřejných komunikací aromatickými polycyklickými uhlovodíky na základě jejich analýz na povrchu listů dřevin
Maršík, Petr; Kinderman, Pavel; Vaněk, Tomáš
2010 - Czech
Metodika se zabývá monitoringem polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH). Metodika využívá přirozeného systému usazování polutantů v místní vegetaci. Na základě získaných výsledků lze zhodnotit, které z použitých dřevin se vyznačují vyšší schopností extrahovat z ovzduší škodlivé substance typu PAH a které by tedy měly být při volbě vegetačního pokryvu preferovány. The methodology deals with the monitoring of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) and applies a natural system of sedimentation of pollutants in local vegetation. According to the obtained results is possible to evaluate which of the used woody plants have higher capability to extract harmful substances such as PAH from the air and therefore should be preferred as a vegetation cover. Keywords: phytoremediation; PAH; air Available at various institutes of the ASCR
Metodika sledování kontaminace ovzduší v okolí veřejných komunikací aromatickými polycyklickými uhlovodíky na základě jejich analýz na povrchu listů dřevin

Metodika se zabývá monitoringem polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH). Metodika využívá přirozeného systému usazování polutantů v místní vegetaci. Na základě získaných výsledků lze zhodnotit, ...

Maršík, Petr; Kinderman, Pavel; Vaněk, Tomáš
Ústav experimentální botaniky, 2010

Fytoremediace vzduchu - plány a realita
Vaněk, Tomáš; Maršík, Petr; Soudek, Petr
2010 - Czech
Dosud získané výsledky ukazují, že vybrané rostliny lze efektivně využít k odstranění kontaminantů ze vzduchu, a to jak plošně, tak především v blízkosti zdrojů kontaminace, jako jsou komunikace. Při výběru vhodných rostlin je nezbytné věnovat pozornost jak jejich sorpčním schopnostem, tak i jejich schopnosti přežít v kontaminovaných lokalitách, kde jsou navíc vystaveny dalším stresům, jako je nedostatek vláhy a zasolení. Results obtained so far indicate that selected plants can be effectively used to remove contaminants from the air, both horizontally and especially near sources of contamination, such as roads. When choosing plants, it is necessary to pay attention to their sorption capacities, as well as their ability to survive in contaminated sites, which are also exposed to other stresses such as lack of moisture and salinity. Keywords: environment protection; plants; PAH Available at various institutes of the ASCR
Fytoremediace vzduchu - plány a realita

Dosud získané výsledky ukazují, že vybrané rostliny lze efektivně využít k odstranění kontaminantů ze vzduchu, a to jak plošně, tak především v blízkosti zdrojů kontaminace, jako jsou komunikace. Při ...

Vaněk, Tomáš; Maršík, Petr; Soudek, Petr
Ústav experimentální botaniky, 2010

STUDIUM AKUMULACE A TRANSPORTU TĚŽKÝCH KOVŮ KULTURAMI ROSTLIN POPULUS TREMULA X TREMULOIDES A CANNABIS SATIVA V LABORATORNÍCH PODMÍNKÁCH A NA REÁLNÉ LOKALITĚ
Benešová, Dagmar; Soudek, Petr; Petrová, Šárka; Malá, J.; Najman, M.; Najmanová, P.; Kafka, Z.; Vaněk, Tomáš
2008 - Czech
V této práci vybrány kultury konopí, zástupce bylin a osiky, zástupce dřevin. Experimenty byly zaměřeny na studium schopnosti akumulace některých těžkých kovů (Pb, Cd, Zn, As a Cu) a jejich následné translokace do nadzemních částí. In this research the cultures of hemp and aspen as a representative of herbs and woody species were selected. The experiments were focused on study of ability of plants to accumulated heavy metals (Pb, Cd, Zn, As a Cu) and translocated them to upper part of plants. Keywords: phytoremediation; heavy metals; enegetic woody species Available at various institutes of the ASCR
STUDIUM AKUMULACE A TRANSPORTU TĚŽKÝCH KOVŮ KULTURAMI ROSTLIN POPULUS TREMULA X TREMULOIDES A CANNABIS SATIVA V LABORATORNÍCH PODMÍNKÁCH A NA REÁLNÉ LOKALITĚ

V této práci vybrány kultury konopí, zástupce bylin a osiky, zástupce dřevin. Experimenty byly zaměřeny na studium schopnosti akumulace některých těžkých kovů (Pb, Cd, Zn, As a Cu) a jejich následné ...

Benešová, Dagmar; Soudek, Petr; Petrová, Šárka; Malá, J.; Najman, M.; Najmanová, P.; Kafka, Z.; Vaněk, Tomáš
Ústav experimentální botaniky, 2008

Studium mechanismu účinku induktorů rezistence k padlí travnímu na pšenici
Grigová, Vendula; Šašek, M.; Věchet, L.; Burketová, Lenka
2008 - Czech
Jednou z metod, jak zvýšit odolnost rostlin proti chorobám bez změny jejich genomu je využití jevu zvaného indukovaná rezistence. Ochrana rostliny v systému indukované rezistence je založena na aktivaci obranných mechanismů rostliny stimulací metabolických i strukturních změn v rostlině. K indukci rezistence se využívá mnoho látek chemické a biologické povahy. Tato práce se zabývá účinkem těchto induktorů použitých v patosystému pšenice (Triticum aestivum L.) – padlí travní (Blumeria graminis f. sp. tritici). Účinky induktorů byly analyzovány pomocí genové exprese markerových genů a pomocí zjišťování vlivu induktorů na infekční struktury padlí. Bylo zjištěno, že dochází k slabé expresi genů WCI5 (gen indukovaný chemickými látkami) a WCK1 (gen kódující MAP kinasu). Testy klíčivosti prokázaly, že postřik BTH (benzothiadiazol) a extraktem z dubové kůry inhibují klíčivost konidií padlí na pšenici. One of the method, how to increase resistance of plants against disease without changes of their genom is use of phenomenon known as induced resistance. Plant protection in system of induced resistance is based on activation of defence mechanisms of plants by stimulation of methabolic and structural changes in plants. For induction of resistance is used many compounds of chemical and biological origin. This work informs about mode of action of inductors used in pathosystem wheat (Triticum aestivum L.) – powdery mildew (Blumeria graminis f. sp. tritici). Efficiency of cited inducers were analysed by means of markers genes expression and by finding out infective structures of Blumeria. Slight expression of WCI5 (wheat chemically induced gene) ) and WCK1 (gene encoding a MAP kinase in wheat) was detected. Test of germinability showed that BTH (benzothiadiazol) treatment and treatment of oak bark extract caused an inhibition of germinative activity of Blumeria graminis spores on wheat. Keywords: resistance inducers; Blumeria graminis; Triticum aestivum; powdery mildew Available at various institutes of the ASCR
Studium mechanismu účinku induktorů rezistence k padlí travnímu na pšenici

Jednou z metod, jak zvýšit odolnost rostlin proti chorobám bez změny jejich genomu je využití jevu zvaného indukovaná rezistence. Ochrana rostliny v systému indukované rezistence je založena na ...

Grigová, Vendula; Šašek, M.; Věchet, L.; Burketová, Lenka
Ústav experimentální botaniky, 2008

Úloha fosforu v rostlinách
Pavlíková, D.; Pavlík, Milan; Balík, J.
2008 - Czech
Fosfor hraje velmi důležitou roli v rostlinném metabolismu. Je aktivní jako donor energie a důležitým komponentem ve struktuře sloučenin. Sloučeniny fosforu jsou obtížně přijatelné pro rostlinné kořeny. Proto rostliny vyvinuly několik strategií k získávání fosforu z půdu. Oni mohou modifikovat kořenovou strukturu, vylučovat kořenové exudáty zvyšující rozpustnost fosforečných sloučenin v kořenové rhizosféře. Phosphorus play very important role in plant metabolism. It is active as energy transporter and important structural component. Phosphate is relatively unavailable to plant roots. Thus plants have evolved several strategies for obtaining P from the soil. They can modify root structure and function, excrete root exudates helping with solubilization of P compounds in root rhizosphere. Keywords: metabolism; phosphorus; phospholipids; inositol phosphates; nutrition; crop Available at various institutes of the ASCR
Úloha fosforu v rostlinách

Fosfor hraje velmi důležitou roli v rostlinném metabolismu. Je aktivní jako donor energie a důležitým komponentem ve struktuře sloučenin. Sloučeniny fosforu jsou obtížně přijatelné pro rostlinné ...

Pavlíková, D.; Pavlík, Milan; Balík, J.
Ústav experimentální botaniky, 2008

Alternativní využití rostlin pro získání významných přírodních látek: může najít využití i plevel?
Wimmer, Zdeněk; Sajfrtová, Marie; Sovová, Helena; Pavlík, Milan; Svobodová, Hana; Jurček, Ondřej; Wimmerová, Martina
2008 - Czech
Řada látek a jejich směsí, které rostliny produkují, se mohou získat extrakcí rostlinného materiálu superkritickými tekutinami. Fytosteroly a fytosteroidy patří mezi důležité roslinné produkty. Mohou být využity při syntéze supramolekulárních struktur, které mohou být důležité při cíleném zavádění léčiv a dalších biologicky aktivních látek. Cílovými organismy jsou: (a) hmyz - škůdci s potravní konkurenti člověka, kteří současně představují důležitý modelový systém při výzkumu vhodných aplikačních forem biologicky aktivních látek; (b) buněčné kultury používané při základním farmakologickém výzkumu. Supramolekulární struktury mohou vytvářet vhodné matrice pro praktickou aplikaci biologicky aktivních látek. Již bylo dostatečně prokázáno, že řada medicinálních a kulturních plodin produkuje důležité přírodní látky. V současnosti se zabýváme zodpovězením otázky, zda i dosud nevyužívaný plevel by se mohl stát významným zdrojem prekursorů léčiv proti významných chorobám. Numbers of compounds and their mixtures, which are produced by plants, can be obtained by extracting plant materials by supercritical fluids. Phytosterols and phytoecdysterotds represent an important family of these plant products. They can be used in a synthesis of supramolecular structures with possible importance for targeted effect of drugs or other biological(y active compounds. Target organisms for the compounds investigated are: (a) insects - pests and human food competitors, also important as model system in investigation of convenient application forms of biologically active compounds; (b) cell cultures used during basic pharmacological research. Supramolecular structures may form convenient matrices for practical application of the biologically active compounds. It has already been proved that numbers of medicinal or cultural plants produce important natural compounds. The present question has appeared to be answered, if so far inutile weeds may be turned into important sources of pro-drugs for disease treatments. Keywords: phytosterol; phytoecdysteroid; supercritical carbon dioxide Available at various institutes of the ASCR
Alternativní využití rostlin pro získání významných přírodních látek: může najít využití i plevel?

Řada látek a jejich směsí, které rostliny produkují, se mohou získat extrakcí rostlinného materiálu superkritickými tekutinami. Fytosteroly a fytosteroidy patří mezi důležité roslinné produkty. Mohou ...

Wimmer, Zdeněk; Sajfrtová, Marie; Sovová, Helena; Pavlík, Milan; Svobodová, Hana; Jurček, Ondřej; Wimmerová, Martina
Ústav experimentální botaniky, 2008

LÉČIVA V ODPADNÍCH VODÁCH A MOŽNOSTI JEJICH ODSTRANĚNÍ ROSTLINAMI
Kotyza, Jan; Soudek, Petr; Kafka, Z.; Vaněk, Tomáš
2008 - Czech
Práce je zaměřena na možnosti odstranění farmak z odpadních a povrchových vod rostlinami. Byla zkoumána rychlost úbytku vybraných léčiv (ibuprofen, diklofenak a paracetamol) v médiích díky hydroponickým experimentům (Lupinus alba, Hordeum vulgaris) a také na in vitro kultuře Armoracia rusticana L. Work is focused on pharmaceuticals in wastewaters and watercourses and their removal by plants. We made short-time hydroponic experiments with Lupinus alba, Hordeum vulgaris and in vitro experiment with Armoracia rusticana L. As a model pharmaceuticals were chosen ibuprofen, diclofenac and paracetamol. Keywords: degradation; plants; pharmaceuticals Available at various institutes of the ASCR
LÉČIVA V ODPADNÍCH VODÁCH A MOŽNOSTI JEJICH ODSTRANĚNÍ ROSTLINAMI

Práce je zaměřena na možnosti odstranění farmak z odpadních a povrchových vod rostlinami. Byla zkoumána rychlost úbytku vybraných léčiv (ibuprofen, diklofenak a paracetamol) v médiích díky ...

Kotyza, Jan; Soudek, Petr; Kafka, Z.; Vaněk, Tomáš
Ústav experimentální botaniky, 2008

Využití rostlin k produkci protilátek
Angelis, Karel; Šmídková, Markéta
2008 - Czech
Rostliny jsou nejstarším biotechnologickým produkčním systémem a jako eukaryotní organismy jsou schopny produkovat modifikované proteiny. Využívají se laboratorní modelové rostliny jako tabák nebo produkční plodiny s vypracovou logistikou sklizně a skladování jako je brambor a rýže. Perspektivní jsou kapalné kultury unožňující kultivací za kontrolovaných podmínek. Např. mech Physcomitrella patens kromě pěstování v kapalné kultuře díky vysoké účinnosti homologní rekombinace umožňuje cílenou modifikací (gene targeting) rekonstruovt glykosylační dráhy tak, aby odpovídala lidským. Pro heterologní expresi v rostlinách se konstruují rekombinantní protilátky, kdy se pro plně funkční jednořetězcovou scFv se z původní protilátky využívá pouze variabilní konce lehkého VL a těžkého VH řetězce, které vytváří vazebné místo. Rekombinantní scFv protilátky jsou využívány pro terapii a diagnostiku různých nádorových onemocnění. Plants are the oldest biotechnological production system and as eukaryots have advantage over bacteria to modify expressed proteins. Laboratory model plants like tobacco along with crop plants with established logistics for harvest and storage like potatoes or rice are used for production of desired proteins. Current trend is to replace soil grown plants with liquid cultures of plant cells grown under controlled conditions. In this respect the moss Physcomitrella patens besides ability to grow in liquid culture enables due to efficient homologous recombination to modify posttranslational glycosylation to correspond human. For heterologous expression in plants, recombinant, single-chain molecules composed of only variable VL and VH regions of the original antibody forming binding pocket are constructed and expressed. Recombinant scFv antibodies are then used as a part of therapeutic or diagnostic drugs in oncology. Keywords: recombinant antibodies; scFv; moss as a expression system Available at various institutes of the ASCR
Využití rostlin k produkci protilátek

Rostliny jsou nejstarším biotechnologickým produkčním systémem a jako eukaryotní organismy jsou schopny produkovat modifikované proteiny. Využívají se laboratorní modelové rostliny jako tabák nebo ...

Angelis, Karel; Šmídková, Markéta
Ústav experimentální botaniky, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases