Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 472333
Published from to

Neuroevoluční umělá inteligence pro hru Dominion
Machala, Patrik; Kuboň, David; Holan, Tomáš
2021 - Czech
The subject of this thesis is a simple user interface for the base version of the card game Dominon and the development of an artificial intelligence capable of playing this game. The AI is designed regardless of the initial configuration of the game. That allows an immediate start without waiting for the evolution of the opponent. The basis of this scheme is a recurrent neural network evolved by neuroevolution of its weights. Its inputs are made from representation of current game state and its output is the valuation of cards, which leads to their purchase. Second part of a player's move, the so-called action phase, is controlled by heuristics. The thesis is not limited to a single method of AI development but compares different types of evolution and different numbers of neurons in the hidden layer. According to the completed experiments the neural network evolved by competitive co-evolution with populations swapped according to their skill was the strongest opponent. Results of AI development are then compared with conclusions made on the basis of other artificial intelligencies for the Dominion game with most of these confirmed. Obsahem této práce je jednoduché uživatelské rozhraní pro základní verzi karetní hry Dominion a návrh umělé inteligence schopné tuto hrát. Ta je navržena bez ohledu na počáteční konfiguraci hry, což umožňuje okamžitý start bez čekání na vývoj protivníka. Základem návrhu je rekurentní neuronová síť vyvinutá pomocí neuroevoluce vah. Jejím vstupem je popis herní situace a návratovou hodnotou ohodnocení karet, na základě kterého umělá inteligence provede jejich nákup. Druhá část tahu, tzv. fáze akce, je pak řízena za pomoci heuristiky. Práce se neomezuje na jedinou metodu pro vývoj inteligence, ale srovnává různé typy evoluce a odlišné počty neuronů ve skryté vrstvě. Na základě experimentů byla nejsilnějším protihráčem umělá inteligence vyvinutá kompetitivní koevolucí se střídáním populací podle jejich kvality. Výsledky vývoje jsou pak porovnány se závěry učiněnými na základě jiných umělých inteligencí pro stejnou hru, z nichž většinu potvrzují. Keywords: neuroevoluce|umělá inteligence; neuroevolution|artificial intelligence Available in a digital repository NRGL
Neuroevoluční umělá inteligence pro hru Dominion

The subject of this thesis is a simple user interface for the base version of the card game Dominon and the development of an artificial intelligence capable of playing this game. The AI is designed ...

Machala, Patrik; Kuboň, David; Holan, Tomáš
Univerzita Karlova, 2021

Využití Puppeteeru pro automatizaci akcí webového prohlížeče
Levý, Jakub; Klímek, Jakub; Škoda, Petr
2021 - Czech
In this thesis, we deal with the automatic control of web browsers. Our aim is to create a solution to record actions that can be saved and re-executed. As there is already a number of such products, especially for the established Selenium framework, it is crucial for us to use the newer and modern Puppeteer library for which these tools do not exist. The thesis begins with the research part of libraries and products, then the requirements for our solution are determined, which include remote browser connection and user interface. The solution was implemented according to these requirements. Part of the thesis involves evaluating and comparing functionality with competing products. We can briefly evaluate-the advantage of our solution over Selenium IDE and Katalon Recorder products built on Selenium is the ability to connect to a remote instance of a browser. The drawback is the lack of support for conditions and cycles that were not determined as a requirement, and, therefore, have not been implemented. V této práci se zabýváme automatickým ovládáním webových prohlížečů. Naším cílem je vytvořit řešení umožňující zaznamenat akce, které bude možné uložit a opětovně vykonat. Vzhledem k tomu, že takových produktů existuje již řada, zejména pro ustálený framework Selenium, je pro nás zásadní využít novější a modernější knihovnu Puppeteer, pro kterou tyto nástroje neexistují. Práce začíná rešeršní částí některých knihoven a produktů, následně jsou stanoveny požadavky kladené na naše řešení, mezi které patří připojení ke vzdálené instanci prohlížeče a uživatelské rozhraní. Řešení bylo implementováno podle těchto požadavků. Součástí práce je zhodnocení a porovnání funkcionality oproti konkurenčním produktům. Krátce můžeme vyhodnotit - výhodou našeho řešení oproti produktům Selenium IDE a Katalon Recorder vytvořených nad Seleniem je možnost připojení na vzdálenou instanci prohlížeče. Nevýhodou je chybějící podpora podmínek a cyklů, které nebyly stanoveny v požadavcích, a proto nebyly implementovány. Keywords: Puppeteer|automatizace webového prohlížeče; Puppeteer|web browser automation Available in a digital repository NRGL
Využití Puppeteeru pro automatizaci akcí webového prohlížeče

In this thesis, we deal with the automatic control of web browsers. Our aim is to create a solution to record actions that can be saved and re-executed. As there is already a number of such products, ...

Levý, Jakub; Klímek, Jakub; Škoda, Petr
Univerzita Karlova, 2021

Virtuální sklad
Hájek, Břetislav; Barták, Roman; Švancara, Jiří
2021 - Czech
This thesis focuses on the creation of software for the visualization of a warehouse. That includes warehouse structure, items, orders, and stats around them. The software also provides a possibility to animate a movement of picker agents. The data structure is represented using ontology written in OWL language. There is no standard ontology for warehouse representation right now, so one of the goals of this thesis is to propose such representation. The benefits of using such ontology are the ability to share the data in a standard format across different software. The software also allows dynamic extension of this ontology The program has a modular structure that allows creating plugins for calculating custom metrics which will be then automatically visualized. 1 Práce se zabývá vizualizací skladu a s ním spojenými produkty, objednávkami a statis- tikami kolem jejich rozmístění. Dále umožňuje analýzu pohybu robotů, kteří objednávky zprostředkovávají. K reprezentaci skladu slouží datová struktura popsaná pomocí onto- logie definované v jazyce OWL. Formální popis skladu pomocí ontologií zatím neexistuje a práce má tak mimo jiné za cíl takový formální popis vytvořit. Sklad popsaný touto ontologií je pak možné snadno exportovat a využít v jiných programech, které s onto- logiemi pracují. Program také poskytuje možnost tuto strukturu dynamicky rozšiřovat a vizualizovat nově vzniklé kategorie objektů. Kromě použití již zabudovaných statistic- kých nástrojů program umožňuje snadné rozšíření o vlastní moduly, jejichž výstupy jsou pak automaticky vizualizovány. 1 Keywords: logistika|model|simulace|sklad|OWL|ontologie; logistics|model|simulation|warehouse|OWL|ontology Available in a digital repository NRGL
Virtuální sklad

This thesis focuses on the creation of software for the visualization of a warehouse. That includes warehouse structure, items, orders, and stats around them. The software also provides a possibility ...

Hájek, Břetislav; Barták, Roman; Švancara, Jiří
Univerzita Karlova, 2021

Škálovatelná navigace vozidel na dynamických grafech
Polický, Adam; Kratochvíl, Miroslav; Švancara, Jiří
2021 - Czech
Algorithms for finding shortest paths in large graphs form an essential part of many modern navigation and routing systems. In vehicular navigation, the problem is compli- cated by dynamic nature of the network caused by road closures and changes in traffic, preventing application of many common speed-up techniques. The aim of this thesis is to design an algorithm for finding paths in large graphs that gains efficiency and scalability by minimizing the number of visited graph objects in storage. This was achieved by itera- tively simplifying the graph into a multi-layered approximative structure, and developing a modification of Dijkstra's algorithm that allow efficient navigation in the structure. The results show that the proposed method examines 4× less graph objects than A* and 14× less than Dijkstra, achieving better performance at the cost of slightly longer discovered paths. Additionally, the layered structure is able to accommodate changes in the base graph, allowing the algorithm to work on a changing network without costly recomputations. 1 Algoritmy pro hledání nejkratších cest ve velkých grafech tvoří nezbytnou část mnoha moderních navigačních systémů. Tento problém je ale při navigaci vozidel komplikovaný dynamičností silniční sítě, především uzavírkami a změnami v provozu, což omezuje ap- likaci mnoha bězných optimalizací. Cílem této práce je navrhnout algoritmus pro hledání cest ve velkých grafech, který je škálovatelný a efektivní díky tomu, že minimalizuje počet navštívených, v paměti uložených objektů. Docílilo se toho iterativním zjednodušováním grafu do vrstevnaté aproximativní struktury a vyvinutím modifikované verze Dijkstrova algoritmu, která na ní umožnuje efektivní navigaci. Výsledky ukazují, že navrhovaný algoritmus prozkoumá 4× méně grafových objektů než A* a 14× méně než Dijkstra. Dosahuje tak lepšího výkonu na úkor o něco delších nalezených cest. Kromě toho je tato vrstevnatá struktura schopna přizpůsobit se změnám v původním grafu, což umožňuje algoritmu pracovat i na měnící se síti bez náročných přepočtů. 1 Keywords: směrování vozidel; navigace; grafové algoritmy; hledání nejkratší cesty; vehicle routing; navigation; graph algorithms; shortest-path finding Available in a digital repository NRGL
Škálovatelná navigace vozidel na dynamických grafech

Algorithms for finding shortest paths in large graphs form an essential part of many modern navigation and routing systems. In vehicular navigation, the problem is compli- cated by dynamic nature of ...

Polický, Adam; Kratochvíl, Miroslav; Švancara, Jiří
Univerzita Karlova, 2021

Vylepšení agregace dotazovacího enginu pro grafové databáze
Gora, Martin; Faltín, Tomáš; Nečaský, Martin
2021 - Czech
Streaming systems have an advantage over query engines for graph databases with regard to data aggregation (clauses Group by and Order by), because they reduce the set of stored elements only to the aggregated values. However, streaming systems cannot perform pattern matching, unlike query engines. In this work, we created a static graph database with the Labeled-property graph model and a query engine that performs data aggregation using the classical approach of aggregating data after pattern matching was finished. Subsequently, we adjusted query processing in the query engine by applying streaming systems methods. As the result, the query engine was able to perform data aggregation during pattern matching. The goal of this work was to test whether the above-mentioned adjustments can improve performance of query processing. We designed and implemented a certain number of single-thread and parallel solutions for both the adjusted and the classical approach. Afterwards, we conducted experiments on real graphs with artificially generated property values in order to test performance of the created solutions. The experiments showed that there were situations where the adjusted approach had better performance. Specifically, it happened in the case of parallel solutions of Order by when sorting by property... Proudové systémy mají vůči dotazovacím enginům pro grafové databáze výhodu při agregaci dat (části Group by a Order by), protože jim stačí uchovávat pouze agregované prvky, ale zase nedokáží provádět vyhledávání vzoru. V této práci jsme vytvořili statickou grafovou databázi s Labeled-property datovým modelem a pro ni dotazovací engine, který agreguje data klasickým přístupem až po dokončení vyhledávání vzoru. Dotazovací engine jsme následně upravili po vzoru prou- dových systémů tak, aby prováděl agregace již v průběhu vyhledávání vzoru. Cílem této práce bylo zjistit, zda danou úpravou dokážeme urychlit zpracování dotazů. Pro upravený i klasický přístup jsme navrhli a implementovali několik jednovláknových i paralelních řešení. Řešení jsme porovnali v rychlosti zpracování dotazů na reálných grafech s uměle vygenerovanými hodnotami vlastností. Zjistili jsme, že existují situace, kdy zmíněnou úpravou došlo k urychlení zpracování dotazů. Konkrétně se tak stalo pro paralelní řešení části Order by při třídění pomocí hodnot vlastností, jednovláknové řešení části Group by a posledně pro jednovláknové i paralelní řešení Single group Group by (dotaz obsahuje agregační funkce a nemá část Group by). 1 Keywords: grafové databáze|agregace dat|proudové systémy; graph databases|data aggregation|streaming systems Available in a digital repository NRGL
Vylepšení agregace dotazovacího enginu pro grafové databáze

Streaming systems have an advantage over query engines for graph databases with regard to data aggregation (clauses Group by and Order by), because they reduce the set of stored elements only to the ...

Gora, Martin; Faltín, Tomáš; Nečaský, Martin
Univerzita Karlova, 2021

Podobnostně-grafový prohlížeč databáze strukturovaných entit
Brabec, Matyáš; Skopal, Tomáš; Holubová, Irena
2021 - Czech
Work is dedicated to an alternative way of searching entities based on their similarity and comprehensively viewing them. A disadvantage of a classical SQL search is that a user has to be familiar with a real-world entity as well as a data model entity. Only then he can formulate a query based on attributes of the entity (e.g. using equality, intervals, regular expressions). Similarity search does not force the user to know the structure of the data. The only thing the user puts into the query is one or more entities and he obtains a result consisting of entities similar to the given entity (or entities) as an interactive graph. The main goal is to explore the concept of similarity browser on employees of the software company Profinit. The final product will serve Profinit as a searching tool during filling up projects with people. 1 Práce se věnuje alternativnímu způsobu vyhledávání na bázi podobnosti a následnému zobrazování výsledků. Při klasickém dotazování do SQL databáze, Excel tabulky nebo i online obchodu se uživatel musí seznámit s datovým modelem a následně popsat, jak má výsledek vypadat v jazyce atributů entit (pomocí rovností, nerovností, intervalů, regulárních výrazů apod.). Na rozdíl od tohoto přístupu má podobnostní hledání velkou výhodu, uživatel nemusí vědět o entitách skoro nic. Jediné, z čeho se dotaz skládá, je jedna nebo více entit, na jejichž základě aplikace zobrazí nejpodobnější množinu jako interaktivní graf. Cílem je koncept prozkoumat na doméně zaměstnanců softwarové firmy. Této společnosti potom bude výsledná aplikace sloužit na doporučování vhodných osob na projekty. 1 Keywords: podobnostní vyhledávání|grafový prohlížeč|podobnostní metriky; similarity search|graph browser|similarity metrics Available in a digital repository NRGL
Podobnostně-grafový prohlížeč databáze strukturovaných entit

Work is dedicated to an alternative way of searching entities based on their similarity and comprehensively viewing them. A disadvantage of a classical SQL search is that a user has to be familiar ...

Brabec, Matyáš; Skopal, Tomáš; Holubová, Irena
Univerzita Karlova, 2021

Analýza real-time dat vozidel městské hromadné dopravy
Čižmář, Filip; Nečaský, Martin; Svoboda, Martin
2021 - Czech
This thesis deals with analysis of real-time data of public transport vehicles over open data in Prague. Its main purpose is to create statistics and improve estimation, based on historical data, of a vehicle delay on its route between reference points. For demonstration of the computed data a front-end web app is created. This interactive app is able to show current vehicles locations over a map and other useful information. All components were tested. Open data from Prague public transport company were used to demonstrate that open data can be used for achieving high goals. Tato práce se zaměřuje na analýzu dostupných otevřených real-time dat z vozidel hromadné dopravy v Praze a okolí. Jejím cílem je poskytnout základní statistické informace a na základě historických dat zlepšit odhad zpoždění spoje na trase mezi dvěma referenčními body. Takto spočítaná data se využijí v aplikaci, která vznikne pro webové rozhraní, kde zobrazí aktuální polohy spojů a rozšiřující informace o nich do mapového podkladu. Aplikace bude aktivně interagovat s uživatelem. Všechny komponenty byly otestovány. A bylo ukázáno, že otevřená data lze využít k dosažení větších cílů. Keywords: hromadná doprava|analýza dat|otevřená data|vizualizace; public transport|data analysis|open data|visualization Available in a digital repository NRGL
Analýza real-time dat vozidel městské hromadné dopravy

This thesis deals with analysis of real-time data of public transport vehicles over open data in Prague. Its main purpose is to create statistics and improve estimation, based on historical data, of a ...

Čižmář, Filip; Nečaský, Martin; Svoboda, Martin
Univerzita Karlova, 2021

Analýza videozáznamu skoku o tyči
Ščerba, Matěj; Bartoš, Michal; Novozámský, Adam
2021 - Czech
Keywords: skok o tyči|detekce pozice těla|videozáznam; pole vault|human pose detection|video recording Available in a digital repository NRGL
Analýza videozáznamu skoku o tyči

Ščerba, Matěj; Bartoš, Michal; Novozámský, Adam
Univerzita Karlova, 2021

Vektorová reprezentace výzkumných projektů
Mikuláš, Pavel; Vidová Hladká, Barbora; Víta, Martin
2021 - Czech
The aim of this thesis is to compare different approaches of vectorization of unstructu- red textual data about research projects with government financing. We'll attempt to find some structure in the underlying data with emphasis on meassuring similiarity between projects and their clustering. The thesis is experimental and should serve as an example of processing large number of real world objects using methods of statistics and machine learning. 1 V této práci se zabýváme počítačovým zpracováním dat o výzkumných projektech financovaných ze státního rozpočtu. Porovnáme různé metody převedení nestrukturova- ných textových dat do vektorových reprezentací a pokusíme se v datech nalézt různé struktury. Velký důraz bude kladen na měření podobnosti a shlukování projektů. Práce je experimentální a měla by sloužit jako ukázka postupu zpracování velkého množství objektů reálného světa pomocí metod statistiky a strojového učení. 1 Keywords: výzkumné projekty|vektorová reprezentace|strojové učení|podobnost|shlukování; research projects|vectorization|machine learning|similarity|clustering Available in a digital repository NRGL
Vektorová reprezentace výzkumných projektů

The aim of this thesis is to compare different approaches of vectorization of unstructu- red textual data about research projects with government financing. We'll attempt to find some structure in the ...

Mikuláš, Pavel; Vidová Hladká, Barbora; Víta, Martin
Univerzita Karlova, 2021

Analýza starých manuskriptů
Piptová, Marcela; Šikudová, Elena; Bída, Michal
2021 - Czech
This thesis deals with an analysis of medieval manuscripts using statistical methods. Firstly, the document is binarized, i.e. the foreground regions are classified. Then the detection of text lines is performed. Finally, detected text lines are split into separate words. This process is more complicated for historical manuscripts compared to printed documents due to their age, irregular page layout and non-textual parts (images) within the text. In this text, various approaches to these problems are discussed. Particular attention is paid to the algorithm that was designed and implemented to perform the detection and deletion of non-textual parts of the document. Experimental results are included and evaluated. 1 Tato práce se věnuje analýze historických manuskriptů s využitím statistických metod. Konkrétně se jedná o binarizaci dokumentu, tj. oddělení popředí od pozadí, dále detekci řádek textu a nakonec rozdělování těchto řádek na jednotlivá slova. Oproti tištěným dokumentům je tento proces ovšem značně komplikován obecně horší kvalitou rukopisů, nepravidelnou strukturou dokumentu, ozdobnými prvky přímo v textu apod. V práci uvádíme možné přístupy k řešení těchto problémů a detailně popisujeme algoritmus, který byl navržen a zvolen k implementaci. Důraz je kladen zejména na to, aby byly co nejlépe nalezeny a odstraněny netextové oblasti (iluminace apod.) v dokumentu. Součástí práce jsou i experimenty a vyhodnocení úspěšnosti zvolené metody. 1 Keywords: binarizace|segmentace|detekce řádků; binarization|segmentation|line detection Available in a digital repository NRGL
Analýza starých manuskriptů

This thesis deals with an analysis of medieval manuscripts using statistical methods. Firstly, the document is binarized, i.e. the foreground regions are classified. Then the detection of text lines ...

Piptová, Marcela; Šikudová, Elena; Bída, Michal
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases