Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 477448
Published from to

SEZNAM ČESKÝCH UDĚLENÝCH PATENTŮ A ZAPSANÝCH UŽITNÝCH VZORŮ publikovaných ve Věstníku ÚPV č. 1-52/2021
Úřad průmyslového vlastnictví
2022 - Czech
Keywords: patenty; užitné vzory; patents; utility models Available in a digital repository NRGL
SEZNAM ČESKÝCH UDĚLENÝCH PATENTŮ A ZAPSANÝCH UŽITNÝCH VZORŮ publikovaných ve Věstníku ÚPV č. 1-52/2021

Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví, 2022

Charakterizace kovů v atmosférickém aerosolu
Cigánková, Hana; Ličbinský, Roman; Vojtíšek,, Michal; Krajčovič, Jozef
2022 - Czech
Předložená disertační práce se zabývá charakterizací prvků ve dvou velikostních frakcích městského aerosolu, který byl vzorkován ve všech ročních obdobích na venkovní terase Ústavu analytické chemie AV ČR v Brně v roce 2018. V teoretické části práce jsou shrnuty základní informace o analýze a zdravotních rizicích atmosférického aerosolu a na něm vázaných kovech. Dále jsou v práci popsány metody stanovení inhalační biodostupnosti částic aerosolu a metody používané pro stanovení oxidativního potenciálu. V první části práce je podrobně popsáno vzorkování a analýza částic městského aerosolu. Byla stanovena hmotnostní koncentrace obou velikostních frakcí částic aerosolu a celková koncentrace 21 prvků vázaných na částice. Pomocí obohacovacího faktoru a pozitivní maticové faktorizace byly vypočítány pravděpodobné zdroje analyzovaných prvků. Druhá část práce se zabývá stanovením oxidativního potenciálu aerosolu a biodostupné koncentrace analyzovaných prvků ve třech simulovaných plicních tekutinách (deionizovaná voda, simulovaná kapalina plicních sklípků a Gamblův roztok). Kromě stanovení oxidativního potenciálu reálných vzorků byly stanoveny i oxidativní potenciály jednotlivých prvků. Ze získaných výsledků byl vypočítán pravděpodobný příspěvek prvků ke změřenému oxidativnímu potenciálu. The presented doctoral thesis deals with the characterization of elements in two size fractions of urban aerosol, which was sampled in all seasons on the terrace of the Institute of Analytical Chemistry of the CAS in Brno in 2018. The theoretical part of the thesis summarizes the basic information about the analysis and health risks of atmospheric aerosol and metals bound to aerosol. Furthermore, the work describes methods for determining the inhalation bioaccessibility of aerosol particles and methods used for the determination of oxidative potential. The first part of the thesis describes in detail the sampling and analysis of urban aerosol particles. The mass concentration of both aerosol size fractions and the total concentration of 21 elements were determined. The probable sources of the analysed elements were calculated using the enrichment factor and positive matrix factorization. The second part of the thesis deals with the determination of the oxidative potential of the aerosol and bioaccessible concentration of the analysed elements in three simulated lung fluids (deionized water, simulated alveoli fluid, Gamble solution). In addition to determining the oxidative potential of real samples, the oxidative potential of individual elements was also analysed. From the obtained results was calculated the probable contribution of the elements to the measured oxidative potential. Keywords: částice aerosolu; prvky; zdroje prvků; biodostupnost; simulované plicní tekutiny; oxidativní potenciál; dithiothreitol; particulate matter; elements; sources of elements; simulated lung fluids; oxidative potential; dithiothreitol Available in a digital repository NRGL
Charakterizace kovů v atmosférickém aerosolu

Předložená disertační práce se zabývá charakterizací prvků ve dvou velikostních frakcích městského aerosolu, který byl vzorkován ve všech ročních obdobích na venkovní terase Ústavu analytické chemie ...

Cigánková, Hana; Ličbinský, Roman; Vojtíšek,, Michal; Krajčovič, Jozef
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Terahertzová spektroskopie v časové doméně a vizualizace biologických objektů
Nedvědová, Marie; Kužel,, Petr; Vrba, Jan; Provazník, Ivo
2022 - Czech
Tato práce se zabývá metodami terahertzové (THz) spektroskopie ke sledování kinetiky hemostatik, tj. biomedicínských materiálů používaných k podpoře přirozené hemostatické reakce těla. Teoretická část seznamuje s fyzikálními principy THz spektroskopie v časové doméně (THz TDS), zaměřuje se na výhody i omezení této metody a na související možnosti její aplikace v oblasti charakterizace biomedicínských materiálů. Dále jsou podrobně specifikována aktuální hemostatika, rozebrán princip jejich funkce a použití, včetně dostupných informací o interakci s živou tkání. Byly realizovány experimenty sledující kinetiku fyziologické reakce jednak tkáňového lepidla na bázi kyanoakrylátu a dále absorpčních hemostatik. Popis mechanismu reakce vychází z fyzikálně-chemických principů, na nichž je postaveno také odvození matematických modelů reakční kinetiky zkoumaných hemostatik. Modelováním jsou získány odhady hodnot parametrů charakterizující zkoumané vzorky. Z pohledu srovnání reakční rychlosti jednotlivých typů hemostatik je stěžejním parametrem časová konstanta, která je dále podrobněji vyhodnocena s využitím prostředků statistické analýzy. Výsledky experimentálního měření tkáňového lepidla získané THz TDS byly doplněny měřeními pomocí dalších spektroskopických a mikroskopických technik. Všechna data byla zpracována dle navržených algoritmů a následně analyzována matematickými metodami. This thesis deals with the methods of Terahertz (THz) spectroscopy to observe the kinetics of haemostatic materials used for supporting the native mechanism of haemostasis. The theoretical part follows the physical principles of THz time-domain spectroscopy (THz TDS), mentions the advantages and limitations of this method and its application possibilities for the characterization of biomedical materials. Further, there are specified properties of actual haemostats, described principles of their function and usage in practice, including their interaction with the living tissue. There were performed experiments monitoring the kinetics of physiologic reaction of the tissue adhesive based on the cyanoacrylates and absorbable haemostats. The mechanisms of monitored reactions were explained based on the physical-chemical principles that are used also for the kinetic models’ derivation. Modelling of the measured data results in the estimation of the parameters characterizing the observed samples. The most interesting parameter is the time constant of the reaction because of the possibility to compare reaction rates of different types of haemostats. The detailed analysis of this parameter is performed using the means of statistical methods. Tissue adhesive samples were measured by other spectroscopic and microscopic methods to compare the findings with the experimental results of the THz TDS. Data were processed using algorithms designed especially for this experiment and analysed using mathematical methods. Keywords: Terahertzová spektroskopie v časové doméně; hemostatika; polymerizace; kinetika síťování; kinetika sorpční reakce; matematické modelování kinetiky; Terahertz time-domain spectroscopy; haemostats; polymerization; networking kinetics; sorption reaction kinetics; mathematical modelling of kinetics Available in a digital repository NRGL
Terahertzová spektroskopie v časové doméně a vizualizace biologických objektů

Tato práce se zabývá metodami terahertzové (THz) spektroskopie ke sledování kinetiky hemostatik, tj. biomedicínských materiálů používaných k podpoře přirozené hemostatické reakce těla. Teoretická část ...

Nedvědová, Marie; Kužel,, Petr; Vrba, Jan; Provazník, Ivo
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Historická okna a energetická náročnost: Případ architektury funkcionalismu
Kuric A.; Schulzová K.
2022 - Czech
Historická okna jsou v současné době zpřísňování požadavků na energetickou náročnost vystavena tlakům, jejichž následkem bývají v mnoha případech plošné výměny za okna nová. Památky funkcionalistické architektury, u níž jsou okna výjimečným nositelem nejen estetické, ale také historické hodnoty, jsou tímto trendem zranitelné obzvláště. Příspěvek si klade za cíl podrobněji prozkoumat tepelně izolační vlastnosti typických oken funkcionalismu a zároveň prověřit účinnost dodatečných opatření umožňujících jejich zlepšení. Využíváme k tomu modelových softwarových výpočtů v kombinaci s termovizními snímky. Z hlediska prvního cíle se ukázala, resp. potvrdila prakticky známá problematičnost oken kovových. Pozoruhodným je srovnání dvojitých a zdvojených oken, potvrzující některé progresivní názory z meziválečného období, jež se o zdvojená okna zasazovaly. U dodatečných opatření se pak jako efektivní a potenciálně široce uplatnitelné ukazují utěsnění křídel a výměna původního zasklení za dvojskla, přičemž s ohledem na další faktory je celkově nejvýhodnější výměna skel vnějších; v takovém případě lze tepelnou propustnost původního okna snížit až o 60%. Příspěvek tím potvrzuje závěry předchozího výzkumu na toto téma a zároveň je rozšiřuje o další souvislosti a podrobnosti. Keywords: windows; Modernism; conservation; energy efficiency; adaptation Available in digital repository of ČVUT.
Historická okna a energetická náročnost: Případ architektury funkcionalismu

Historická okna jsou v současné době zpřísňování požadavků na energetickou náročnost vystavena tlakům, jejichž následkem bývají v mnoha případech plošné výměny za okna nová. Památky funkcionalistické ...

Kuric A.; Schulzová K.
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Výpočtové modelování samobuzeného kmitání lidských hlasivek
Hájek, Petr; Šidlof,, Petr; Radolf, Vojtěch; Švancara, Pavel
2022 - Czech
Disertační práce popisuje simulaci lidské fonace ve smyslu posledních teorií. Fonace je zde uvažována jako obousměrná fluidně-strukturně-akustická interakce, u níž je interakce mezi všemi fyzikálními prostředími realizována díky použití nestacionárních viskózních stlačitelných Navier-Stokesových rovnic. V první části je položen teoretický základ, který se týká posledních přístupů ve výpočtovém modelování lidské fonace, nejdůležitějších a základních teorií o tvorbě lidského hlasu a klíčových aspektů lidské anatomie, fyziologie a patologie. Diskutována je také evaluace hlasových parametrů. Druhá část práce je hloubkovou analýzou simulace fonace na rovinném výpočtovém modelu. Jeho základní koncept vychází z algoritmů navržených na Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vytvořené modely jsou schopny reprodukovat zvuk všech českých samohlásek a nejpoužívanější vyhodnocované parametry velmi blízko fyziologickému rozmezí. Simulace patologie, Reinkeho edému, je demonstrována, aby mohl být prozkoumán její vliv na zvuk samohlásek. Prostorový výpočtový model fonace je uveden ve třetí části. I na něm jsou simulovány všechny české samohlásky, které jsou srovnány s výsledky z rovinného modelu a z publikovaných měření. Prostorový model slouží jako výchozí bod k řešení výpočtu s podélným napětím hlasivek, které je obsahem poslední části práce. Třebaže jsou všechny modely naladěny spíše na tišší fonaci, výsledky souhlasí s důležitými fyziologickými jevy. Z důvodu značné výpočtové náročnosti prostorového modelu s předpětím je v práci představen i hybridní rovinný model s předepjatými hlasivkami. Mimořádná pozornost je věnována samobuzenému kmitání hlasivek. Je ukázáno, že rovinný model není takové oscilace schopen reprodukovat, přestože se podařilo délku jeho oscilací významně prodloužit. Kmitání prostorového modelu je, na druhé straně, stabilní bez jevů provázejících utlumení kmitání. Dá se předpokládat, že prostorový model dokáže v současné verzi skutečně reprodukovat samobuzené oscilace, jakož základní princip přítomný během lidské fonace. The presented dissertation thesis deals with a simulation of the human phonation in terms of latest theories. Phonation is considered here as a bi-directional fluid-structure-acoustic interaction, where the interaction between all three physical domains occurs due to the unsteady viscous compressible Navier-Stokes equations. There is a solid knowledge background in the first part of the thesis. It concerns the latest concepts in computational modeling of the human phonation, the most important and recent theories about the human voice production and some key aspects of the human anatomy, physiology and pathology. Also voice assessment is discussed. The second part of the thesis describes an in-depth analysis of a phonation simulation in a planar computational model. The basic concepts proceed from algorithms developed in the Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics. Created models are able to reproduce sounds of all Czech vowels and the most common evaluated parameters very close to physiological ranges. The simulated pathology, Reinke's edema, is demonstrated in order to explore its influence on the vowel sound. The third part focuses on modeling of phonation in a spatial computational model. All Czech vowels are simulated also here and compared to the planar model and to actual measurement. The spatial model serves as the starting point to modeling of a longitudinal pretension incorporated in the vocal folds. In the last part of the thesis, a modeling of the phonation with vocal folds pretension is investigated. Although the models are tuned to a rather soft phonation, the results are in agreement with the relevant physiologic phenomena. While the spatial model is highly computationally expensive, a hybrid planar model with pretension is proposed. A special attention is paid to the analysis of self-sustained oscillation of the vocal folds. It is shown, the planar model cannot reproduce such kind of oscillation in the actual version, albeit time of oscillation was considerably extended. On the other hand, oscillation of the spatial vocal folds are stabilized without effects accompanying subduing of oscillation. It can be supposed that the spatial model is able to reproduce self-sustained oscillation as a basic principle present during the human phonation. Keywords: Simulace fonace; fluidně-strukturně-akustická interakce; stlačitelné proudění; metoda konečných prvků; biomechanika hlasu.; Simulation of phonation; fluid-structure-acoustic interaction; compressible flow; finite element method; biomechanics of voice. Available in a digital repository NRGL
Výpočtové modelování samobuzeného kmitání lidských hlasivek

Disertační práce popisuje simulaci lidské fonace ve smyslu posledních teorií. Fonace je zde uvažována jako obousměrná fluidně-strukturně-akustická interakce, u níž je interakce mezi všemi fyzikálními ...

Hájek, Petr; Šidlof,, Petr; Radolf, Vojtěch; Švancara, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Odpovědnost v pracovním právu
Procházková, Šárka; Morávek, Jakub; Lang, Roman
2021 - Czech
Thesis Title: Liability in Labour Law This diploma thesis deals with the issue of liability in labour law. The aim of the thesis is to evaluate the legal regulation of liability in selected areas in the light of current legal regulation as valid in Czech Republic. The thesis is divided into two key parts. The introduction chapters are devoted to the interpretation of generally used terms regarding the legal liability in labour law and also its specifications. This part of the thesis focuses also at the system of prevention, including responsibilities of employers and employees during its execution, and at basic functions of labour law with focal point on the protection function that pervades the whole system of labour law. The conclusion of this first half deals with the summary of current legal regulation of employer's and employee's liability in Czech labour law. The detailed analysis of selected topics, in the view of labour law, is presented in the second part of the thesis. These include remote work, home office and job sharing. In case of remote work and home office we speak about flexible forms of work performance. Despite the popularity and rich use of these abovementioned forms, they are almost omitted by the legislator. Legal regulation is to be found only in one single paragraph of... Název práce: Odpovědnost v pracovním právu Tato diplomová práce se zabývá problematikou odpovědnosti v pracovním právu. Cílem práce je zhodnocení právní úpravy odpovědnosti ve vybraných tématech v kontextu stávající úpravy poskytované českým prvním řádem. Práce je rozdělena na dvě stěžejní části. Úvodní kapitoly jsou věnovány obecným výkladům týkajícím se pracovněprávní odpovědnosti a jejím specifikům. Pozornost je rovněž zaměřena na systém prevence, včetně povinností ukládaných zaměstnavatelům i zaměstnancům při jejím naplňování, a na základní funkce pracovního práva s akcentem na funkci ochrannou, která prostupuje celým pracovním právem. Tato část práce je zakončena shrnutím současné úpravy o odpovědnosti zaměstnance za škodu a zaměstnavatele za majetkovou a nemajetkovou újmu. Ve druhé části diplomové práce se nachází rozbor vybraných témat, z hlediska odpovědnosti v pracovním právu, kterými jsou práce na dálku, práce z domova a sdílené pracovní místo. V případě práce na dálku a práce z domova se jedná o flexibilní formy výkonu práce v dnešní době značně oblíbené a využívané, avšak zákonodárcem opomíjené. Zákonná úprava je obsažena pouze v jediném ustanovení zákoníku práce, přičemž neobsahuje žádnou specifickou úpravu odpovědnosti pro distanční formy výkonu práce. Sdílené pracovní místo je... Keywords: pracovní právo; odpovědnost; atypické formy zaměstnání; labour law; liability; atypical forms of employment Available in a digital repository NRGL
Odpovědnost v pracovním právu

Thesis Title: Liability in Labour Law This diploma thesis deals with the issue of liability in labour law. The aim of the thesis is to evaluate the legal regulation of liability in selected areas in ...

Procházková, Šárka; Morávek, Jakub; Lang, Roman
Univerzita Karlova, 2021

Právo na spravedlivou odměnu v pracovněprávních vztazích
Kavková, Jana; Morávek, Jakub; Matějka Řehořová, Lucie
2021 - Czech
The right to fair remuneration in labor relations Abstract This diploma thesis deals with the right to fair remuneration in labor relations. The topic was chosen mainly thanks to its still high topicality, which is confirmed, among other things, by the submitted proposal for a new directive of the European Commission. Fair remuneration is part of many strategies and initiatives, based primarily on the activities of the European Union, where the Czech Republic is significantly affected by those activities. The aim of this work is to analyze and evaluate the Czech legislation in the context of international sources, especially in comparison with European law. The thesis is divided into an introduction, five parts and a conclusion. The first part is an introduction to the basic concepts related to fair remuneration and to the functions of remuneration. The second part is devoted to selected international conventions, which enshrined the right to fair remuneration and thus significantly contributed to the development of social rights in individual Member States. The greatest attention is focused on the law of the European Union, and the development of future legislation is also outlined. The following third part analyzes and evaluates the Czech legislation. The differences between wages and salaries are... Právo na spravedlivou odměnu v pracovněprávních vztazích Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá právem na spravedlivou odměnu v pracovněprávních vztazích. Téma bylo zvoleno především z důvodu jeho stále vysoké aktuálnosti, kterou potvrzuje mimo jiné i předložený návrh nové směrnice Evropské komise zabývající se především posílením transparentnosti v odměňování. Spravedlivé odměňování je součástí mnoha strategií a iniciativ, vycházejících především z činnosti Evropské unie, kdy Česká republika je touto činností výrazně ovlivněna. Cílem práce je analyzovat a zhodnotit českou právní úpravu v kontextu mezinárodních pramenů, především ve srovnání s právem evropským. Práce je členěna na úvod, pět částí a závěr. První část obsahuje seznámení se základními pojmy, jež se spravedlivým odměňováním souvisejí, a s funkcemi mzdy. Druhá část se věnuje vybraným mezinárodním úmluvám, jež zakotvily právo na spravedlivou odměnu a pomohly tak významně rozvoji sociálních práv v jednotlivých členských státech. Největší pozornost je soustředěna na právo Evropské unie, nastíněn je i vývoj budoucí právní úpravy. Následující třetí část rozebírá a hodnotí českou právní úpravu. Vysvětleny jsou odlišnosti mezi mzdou a platem. Dále se autorka věnuje zásadám pracovního práva, které se odměňování týkají. Snahou je rovněž představit možné... Keywords: spravedlivé odměňování; rovné odměňování žen a mužů; ochrana proti diskriminací; fair remunaration; equal pay for men and women; protection against discrimination Available in a digital repository NRGL
Právo na spravedlivou odměnu v pracovněprávních vztazích

The right to fair remuneration in labor relations Abstract This diploma thesis deals with the right to fair remuneration in labor relations. The topic was chosen mainly thanks to its still high ...

Kavková, Jana; Morávek, Jakub; Matějka Řehořová, Lucie
Univerzita Karlova, 2021

Příprava a charakterizace nanomateriálů obsahujících sloučeniny bóru
Vrbata, David; Uchman, Mariusz Marcin; Hrubý, Martin; Sedláková, Zdeňka
2021 - Czech
This thesis is focused on synthesis and polymerization of caprolactone and its derivatives by living ring opening polymerization (LROP), Self-assembly in aqueous solutions produced nanoaggregates comprised of amphiphilic block copolymers or telechelic polymers with incorporated boron compounds (phenyl boronic acids and boron clusters). Incorporation of boron compounds was facilitated either by covalent or non-covalent bonding. Obtained complex nanoparticle structures manifested stimuli-responsive behaviour and were investigated under varying conditions by combination of light scattering, fluorescence spectroscopy and electron microscopy. The obtained results on solution behaviour of polymers in combination with added value of boron compounds, yield general aspects of nano aggregate morphology, responsive character tuning and practical aspects of synthesis and self-assembly overcame in the preparation process. The publications wrote during this thesis are therefore adding valuable information to researchers engaged in biomedical utilization of such nano assemblies. Tato disertační práce se soustředí na syntézu a polymerizaci kaprolaktonu a jeho derivátů. Nanoagregáty z amfifilních blokových kopolymerů a telechelických polymerů s inkorporovanými sloučeninami bóru (fenylboritá kyselina a boránové klastry) byly připraveny samo skladbou ve vodných roztocích. Inkorporace borových sloučenin byla buď kovelentního nebo nekovalentního charakteru. Získané komplexní nanočástice reagovaly na vnější stimulus a byly zkoumány v různých podmínkách kombinací rozptylu světla, fluorescenční spektroskopie a elektronové mikroskopie. Získané výsledky, o roztokovém chování polymerů v kombinaci s přidanou hodnotou sloučenin boru a překonané výzvy v procesu syntézy, popisují obecné aspekty ladění morfologie nanoagregátů a jejich odpovědi na vnější stimulus. Publikace napsané v rámci této disertace přinášejí cenné informace pro vědce zabývající se biomedicínským využitím podobných nano struktur. Keywords: syntéza polymerů; rozptylove metody (SLS; DLS; SANS; SAXS); NMR spektroskopie; mikroskopie (AFM; cryoTEM); synthesis of polymers; scattering methods (SLS; DLS; SANS; SAXS); NMR spectroscopy; microscopy (AFM; cryoTEM) Available in a digital repository NRGL
Příprava a charakterizace nanomateriálů obsahujících sloučeniny bóru

This thesis is focused on synthesis and polymerization of caprolactone and its derivatives by living ring opening polymerization (LROP), Self-assembly in aqueous solutions produced nanoaggregates ...

Vrbata, David; Uchman, Mariusz Marcin; Hrubý, Martin; Sedláková, Zdeňka
Univerzita Karlova, 2021

Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti za porušování autorských práv
Dědková, Barbora; Císařová, Zuzana; Žikovská, Petra
2021 - Czech
The Liability of the Information Society Service Provider for the Infringement of Copyright Abstract This diploma thesis deals with conditions of emergence and exclusion of liability of internet society service providers (ISP) with a focus on copyright. The thesis first defines the terms, which are essential for understanding of the topic. Then, in second chapter, it delas with copyright on the internet, specifically with the author's right to communicate work to the public, which can be violated in large extent by the internet users or ISPs themselves. In this regard, the thesis focuses on the case law interpretation of the concept of the right to communicate works to the public and conditions under which the ISP themselves may be found to be communicating works to the public without authorization. In third chapter, the thesis the work examines the relevant provisions of the E-Commerce Directive, which outlines the scope of the liability of ISPs providing hosting services. The thesis analyses the conditions of the safe harbour, i.e. the conditions that must be met by these providers in order not to incur liability for content which is stored by the users of their services. The recent CJEU is examined in this regard. In addition, the thesis analyses the prohibition of the general monitoring obligation,... Diplomová práce se zabývá podmínkami vzniku vyloučení odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti (ISP) se zaměřením na oblast autorského práva. Práce nejprve vymezuje pojmy, které jsou pro orientaci v tématu stěžejní. Následně se ve druhé kapitole zabývá autorským právem na internetu, konkrétně právem autora na sdělování díla veřejnosti, do kterého může být uživateli internetu, případně i samotnými ISP, ve velkém rozsahu zasahováno. V tomto ohledu se práce zaměřuje na vývoj v judikaturnímu výkladu pojmu sdělování díla veřejnosti a podmínkám, za kterých může být stanoveno, že dílo veřejnosti neoprávněně sděluje sám ISP. Ve třetí kapitole se práce věnuje relevantním ustanovením směrnice o elektronickém obchodu, která se týkají rozsahu odpovědnosti ISP, kteří poskytují služby typu hosting. Práce analyzuje podmínky bezpečného přístavu, tedy podmínky, které musí být splněny, těmto poskytovatelům nevznikla odpovědnost za obsah, který ukládá na žádost uživatel své služby. Zde je taktéž kladen důraz na aktuální judikaturu SDEU. Vedle toho práce analyzuje zákaz obecné povinnosti dohledu, který je stanoven čl. 15 směrnice o elektronickém obchodu. Ve čtvrté kapitole je dopodrobna rozebrána směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu (DSM směrnice), která zavádí novou kategorii ISP,... Keywords: Poskytovatel služby informační společnosti; Bezpečný přístav; Hosting; Internet Service Provider; Safe Harbour; Hosting Available in a digital repository NRGL
Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti za porušování autorských práv

The Liability of the Information Society Service Provider for the Infringement of Copyright Abstract This diploma thesis deals with conditions of emergence and exclusion of liability of internet ...

Dědková, Barbora; Císařová, Zuzana; Žikovská, Petra
Univerzita Karlova, 2021

Trestní odpovědnost právnických osob ve zdravotnictví
Kováčiková, Veronika; Bohuslav, Lukáš
2021 - Czech
Criminal Liability of Legal Entities in Health Care Abstract The submitted diploma thesis deals with the institute of criminal liability of legal entities in health care. The main objective of this thesis is to define all the requirements and essential elements of criminal responsibility of legal persons, especially healthcare providers. We also look into the most critical aspects of providing healthcare services in which a criminal offense may be committed. Concepts of criminal law are considered in the context of medical law. Thesis is divided into five main chapters. The first chapter focuses on conditions of criminal liability taking into account the specifics of the topic. Attention will also be paid to attributability of a crime to a legal person as well as to legal regulation in United Kingdom and France. In the second chapter we describe the most common circumstances excluding illegality in medicine. We particularly focus on medical intervention, research and experiment. These are not only accepted but also beneficial. The third chapter deals with the main concepts of medical law. If healthcare providers comply with related legal provisions, they significantly reduce the risk of committing an act against the law. Special emphasis is placed on lege artis procedure as an objective measurement of... Trestní odpovědnost právnických osob ve zdravotnictví Abstrakt Předkládaná diplomová práce pojednává o trestní odpovědnosti právnických osob v oblasti zdravotnictví, zejména poskytovatelů zdravotních služeb. Vymezuje předpoklady jejího vzniku a zaměřuje se na nejkritičtější aspekty poskytování zdravotních služeb, při nichž může dojít k protiprávnímu jednání. Na jednotlivé trestněprávní instituty je nahlíženo rovněž v kontextu práva medicínského. Práce se člení celkem do pěti základních částí. První se zabývá podmínkami trestní odpovědnosti s přihlédnutím ke specifikům probíraného tématu. Pozornost bude věnována rovněž institutu přičitatelnosti trestného činu právnické osobě a právní úpravě trestní odpovědnosti právnických osob ve Spojeném království a ve Francii. Ve druhé části se zabýváme těmi okolnostmi vylučujícími protiprávnost, o nichž lze ve zdravotnictví uvažovat nejčastěji. V rámci nich se zvláště zaměřujeme též na lékařský zákrok, vědecký výzkum v medicíně a medicínský experiment. Tyto okolnosti nejen, že vylučují protiprávnost činu, ale ve zdravotnictví mohou být i prospěšnými. Třetí část diplomové práce se zaobírá nejdůležitějšími pojmy zdravotnického práva. Pokud je poskytovatelé v praxi aplikují za dodržení zákonných ustanovení, výrazně tím snižují riziko páchání protiprávního jednání. Zvláštní... Keywords: trestní odpovědnost; zdravotní služba; právnická osoba; criminal liability; healthcare service; legal entity Available in a digital repository NRGL
Trestní odpovědnost právnických osob ve zdravotnictví

Criminal Liability of Legal Entities in Health Care Abstract The submitted diploma thesis deals with the institute of criminal liability of legal entities in health care. The main objective of this ...

Kováčiková, Veronika; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases