Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 448469
Published from to

Darování pro případ smrti
Drachovský, Ondřej; Frinta, Ondřej
2020 - Czech
Donation mortis causa Abstract Inheritance law, in its broader concept donation mortis causa falls, is being referred to as the hearth of civil law since it interconnects both proprietary (contractual) and personal (family) aspects. Czech civil law recodification meant significant change of inheritance law legislation, including renaissance of wide range of legal institutions including donation mortis causa. This thesis aims to comprehensively and critically assess legal regulation of donation mortis causa in the Czech Civil Code. The emphasis is primarily put on problematic aspects of this regulation. The submitted thesis endeavours to find answer to the question of practical usability of the donation mortis causa. Its author attempts to provide a reasonable interpretation of provisions of lex lata concerning the subject matter of this thesis. The solution of the most serious legislative problems is proposed within the summary of the submitted text. As for the structure, this diploma thesis is divided into six parts, with each part being split in chapters and sub-chapters. The first part depicts the genesis and further evolution of the legal institution of donation mortis causa. The second part defines the terms fundamental for the thesis. This part also includes the answer to the ancient question, how to... Darování pro případ smrti Abstrakt Dědické právo, do jehož širšího pojetí spadá též institut, jemuž je zasvěcena tato práce, bývá nazýváno srdcem občanského práva. Toto pododvětví v sobě totiž propojuje jak aspekty majetkové (smluvní), tak osobní (rodinné). Rekodifikace přinesla významnou změnu právní úpravy dědického práva spočívající též v renesanci řady staronových právních zařízení, včetně darování pro případ smrti. Cílem této práce je podat komplexní kritický výklad právní úpravy darování pro případ smrti, přičemž důraz je kladen především na problematické aspekty a bílá místa této úpravy. Právní úprava je hodnocena z hlediska praktické využitelnosti, autor se dále výkladem pokouší překlenout úskalí, jež skýtá lex lata. Aby práce nevyzněla pouze jako prázdná kritika, nabízí v rámci resumé též návrh legislativního řešení de lege ferenda. Práce je systematicky rozčleněna na šest částí, jež se pro větší přehlednost dále dělí na dílčí kapitoly a podkapitoly. Prvá část líčí historickou genezi a vývoj darování pro případ smrti. Terminologickou základnu poskytuje část druhá, jež odpovídá na otázku, kdy je darování pro případ smrti posuzováno jako odkaz a kdy jako obligace. V části třetí následuje rozbor vybraných náležitostí donationis mortis causa, klíčové je zamyšlení nad eventualitou darování veškerého... Keywords: darování pro případ smrti; dědické právo; autonomie vůle; odkaz; donation mortis causa; inheritance law; autonomy of will; legacy Available in a digital repository NRGL
Darování pro případ smrti

Donation mortis causa Abstract Inheritance law, in its broader concept donation mortis causa falls, is being referred to as the hearth of civil law since it interconnects both proprietary ...

Drachovský, Ondřej; Frinta, Ondřej
Univerzita Karlova, 2020

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zaměřením na atypické formy zaměstnávání
Zichová, Aneta; Morávek, Jakub; Tomšej, Jakub
2020 - Czech
Thesis Title: Occupational Health and Safety with Focus on Atypical Forms of Employment The thesis aims to analyse and present the rules of occupational health and safety (OHS). The second goal of the thesis is the research of OHS solutions in atypical forms of employments with regard to current development of working relationships. The thesis also deals with the question of atypical forms of employment and the ensuring of OHS in Germany (GER). The collected information is used for comparison and evaluation of both countries and their attitudes toward OHS in atypical forms of employment. Part of the thesis is also devoted to possible course of OHS in the atypical forms of employment de lege ferenda including potential inspiration from GER in connection with ensuring of OHS. The thesis is mainly based on study of laws, relevant literature, comments and current articles. In the thesis, the descriptive and analytical method are used and at the end supplemented by the comparative one. The thesis is divided into six chapters that are split systematically into subchapters. The first part is focused on the definitions of fundamental terms that are further used in the following chapters. In the introductory subchapters the thesis deals with the term OHS itself, atypical forms of employment, work accidents... Název práce: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zaměřením na atypické formy zaměstnávání Cílem rigorózní práce je analyzování a představení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Druhým záměrem je zkoumání řešení BOZP v atypických formách zaměstnání s ohledem na současný vývoj pracovněprávních vztahů. Práce se rovněž věnuje otázce atypických forem zaměstnání a souvisejícím zajišťováním BOZP v SRN s tím, že informace jsou v práci využity ke komparaci a hodnocení obou zemí a přístupů k BOZP ve vybraných atypických formách výkonu závislé práce. Součástí práce je i část věnovaná možnému směřování BOZP v atypických formách zaměstnání de lege ferenda včetně případné inspirace ze SRN. Rigorózní práce je založena především na studiu právních předpisů, odborné literatury, komentářů a aktuálních článků. Pro zpracování práce byl využita metoda popisná a analytická, jež jsou v závěru doplněny o metodu komparativní. Práce je členěna do celkem šesti kapitol dále systematicky rozdělených na podkapitoly. V první části práce je pozornost zaměřena na vymezení základních pojmů, se kterými je v následujících kapitolách pracováno. V úvodích podkapitolách se práce zabývá samotným pojmem BOZP, atypickým zaměstnáním, pracovními úrazy a nemocemi z povolání. Druhá kapitola se věnuje historii a vývoji... Keywords: BOZP; atypické formy zaměstnávání; pracovní úraz; nemoc z povolání; práce z domova; práce na dálku; agenturní zaměstnávání; dočasné přidělení; OHS; atypical forms of employment; work accident; occupational disease; homework; telework; agency employment; temporary assignment Available in a digital repository NRGL
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zaměřením na atypické formy zaměstnávání

Thesis Title: Occupational Health and Safety with Focus on Atypical Forms of Employment The thesis aims to analyse and present the rules of occupational health and safety (OHS). The second goal of the ...

Zichová, Aneta; Morávek, Jakub; Tomšej, Jakub
Univerzita Karlova, 2020

Ovlivnění úrovně hudebně pohybových schopností novým programem hudebně-pohybové výchovy u žákyň II. stupně ZŠ
Doležalová, Kateřina; Novotná, Viléma; Blahutková, Marie; Pelclová, Jana
2020 - Czech
Title: Influencing the level of musical-movements abilities with a new programme of musical-movement education in girls on the secondary school. Objectives: The aim of the work is to verify how the newly created programme of musical- movement education affects the level of selected musical and locomotory abilities of the pupils groups, aged 12-16 years. The partial goal is to assemble the intervention program of the modernized musical-movement education, fulfilling the current needs of girls of the given age and to create methodological materials for his teaching. Methods: To verify the level of musical-movements skills, all groups used a battery of musically-movements tests: rhythmic adaptability test, rhythmic perception test, dynamic equilibrium test, collective movement creativity test (Brtníková, 2009) and distinguishing the pitch of tone in the Bentley's test. For data analysis, the following tests were used: Shapiro-Wilk's test, Levene's test, Wilcoxon test, paired T-Test, Mann-Whitney U-Test. Intergroup differences were evaluated by the single-way and two-way analysis of variance (ANOVA) in the statistical program R. Statistical relevancy and effect size has been done in the STATISTICA programme. Graphical representation through the boxplot and Q- Q chart. Results: The measured results of... Název: Ovlivnění úrovně hudebně-pohybových schopností novým programem hudebně-pohybové výchovy u žákyň na II. stupni ZŠ Cíle: Cílem práce je ověřit, do jaké míry ovlivní nově vytvořený program hudebně- pohybové výchovy úroveň vybraných hudebně-pohybových schopností skupin žákyň, ve věku 12-16 let. Dílčím cílem je sestavit intervenční program modernizované hudebně-pohybové výchovy, naplňující současné potřeby dívek daného věku a vytvořit metodické materiály pro jeho výuku. Metody: K ověření úrovně hudebně-pohybových schopností byla u všech skupin použita baterie hudebně-pohybových testů: test rytmické přizpůsobivosti, test rytmické percepce, test dynamické rovnováhy, test společné pohybové tvořivosti (Brtníková, 2009) a test rozlišování výšky tónu dle Bentleye. Pro analýzu dat byly použity testy: Shapiro-Wilkův test, Leveneův test, Wilcoxonův test, párový T-test, Mann-Whitney U-test. Interskupinové rozdíly byly hodnoceny jednofaktorovou a dvoufaktorovou analýzou rozptylu (ANOVA) ve statistickém programovacím jazyce R. Statistické a věcné působení programu provedeno v programu STATISTICA. Grafické znázornění výsledků bylo uvedeno prostřednictvím boxplotů a Q-Q grafů. Výsledky: Naměřené výsledky vstupních testů ukázaly rozdílné hodnoty, tedy odlišné vstupní úrovně jednotlivých skupin (E1, E2 a K).... Keywords: školní tělesná výchova; hudebně-pohybová výchova; intervenční program; rytmické schopnosti; rytmická gymnastika; physical education; musical-movement education; intervention program; rhythmic abilities; equilibrium; pubescence; rhythmic gymnastics Available in a digital repository NRGL
Ovlivnění úrovně hudebně pohybových schopností novým programem hudebně-pohybové výchovy u žákyň II. stupně ZŠ

Title: Influencing the level of musical-movements abilities with a new programme of musical-movement education in girls on the secondary school. Objectives: The aim of the work is to verify how the ...

Doležalová, Kateřina; Novotná, Viléma; Blahutková, Marie; Pelclová, Jana
Univerzita Karlova, 2020

Vliv sociálněgeografické exponovanosti a dalších faktorů na extenzifikační procesy využití krajiny
Janoušek, Zbyněk
2020 - Czech
The main topic of the dissertation thesis is the evaluation of the influence of socio- geographical exposure and other factors (natural: altitude, inclination of slopes, productivity of land) on the extensification processes of the land use in Czechia in the period of more than 160 years, 1845-2010. Emphasis is also placed on the associated losses of agricultural and arable land, given that afforestation and increase of grassland took place essentially at the expense of that land. The main data source is the "Database of long-term land use changes in Czechia (1845-2010)", LUCC Czechia, based on cadastral records. It is a detailed monitoring which covers almost 9,000 so-called stable territorial units. Both the extensification processes and the overall intensity of land use (using the coefficient of ecological importance) are evaluated. Given that most of the Czechia's territory is still used as agricultural land, the thesis also includes an overview of the evolution of the selected agricultural intensity indicators. Attention is likewise paid to the wider context of land use changes at the European level. The essential part of the thesis is to build models of socio-geographical exposure of Czechia, which are comparable with the data on land use in the time horizons of 1845, 1896, 1948, 1990 and... Hlavním tématem disertační práce je hodnocení vlivu sociálněgeografické exponovanosti a dalších faktorů (přírodních: nadmořská výška, sklonitost, bodová výnosnost) na extenzifikační procesy využití krajiny Česka v období více než 160 let, 1845-2010. Důraz je kladen také na související ztráty zemědělské a orné půdy, vzhledem k tomu, že zalesňování a zatravňování probíhalo v zásadě na úkor této půdy. Hlavní zdroj představuje "Databáze dlouhodobých změn využití ploch Česka (1845- 2010)", založená na katastrální evidenci. Jedná se tedy o detailní sledování zahrnující téměř 9000 tzv. srovnatelných územních jednotek. Hodnoceny jsou jak jednotlivé extenzifikační procesy, tak celková intenzita využití krajiny (pomocí koeficientu ekologické významnosti). Vzhledem k tomu, že většina území je stále ještě využívána jako zemědělská půda, zahrnuje práce také přehled vývoje vybraných ukazatelů intenzity zemědělství. Pozornost je věnována i širšímu kontextu proměn využití krajiny na evropské úrovni. Zásadní součástí práce je vytvoření modelů sociálněgeografické exponovanosti území Česka, které jsou srovnatelné s daty o využití krajiny v časových horizontech 1845, 1896, 1948, 1990 a 2010. Jejich hlavními složkami jsou mikroregionální a mezoregionální sídelní exponovanost (poloha vůči střediskům osídlení příslušné... Keywords: sociálněgeografická exponovanost; model; využití krajiny; extenzifikace; diferenciální renta; ztráty zemědělské a orné půdy; Česko; socio-geographical exposure; model; land use; extensification; differential rent; agricultural and arable land losses; Czechia Available in a digital repository NRGL
Vliv sociálněgeografické exponovanosti a dalších faktorů na extenzifikační procesy využití krajiny

The main topic of the dissertation thesis is the evaluation of the influence of socio- geographical exposure and other factors (natural: altitude, inclination of slopes, productivity of land) on the ...

Janoušek, Zbyněk
Univerzita Karlova, 2020

Role znalostních základen v regionálních inovačních systémech
Kadlec, Vojtěch
2020 - Czech
The main goal of this work was to contribute to an understanding of the role of the knowledge bases in regional innovation systems and to identify whether the sizes of the different subsystems of regional innovation systems differ in relation to their economic and innovation maturity, and the structure of the knowledge bases is relevant. Work has also sought to identify factors limiting the more efficient interconnection of the two sub-systems of regional innovation systems and how these negative factors can be overcome. The analyses carried out have shown that economically and innovatively developed regions follow different trajectories in the composition of knowledge bases than less developed regions. More developed regions have more developed analytical knowledge base and less developer regions are more oriented on synthetic knowledge base. The analyses also revealed that regional innovation systems vary in size and internal structure of each subsystem. Advanced regions have a much more developed subsystem of knowledge exploitation, that is the demand side, while less developed and less innovative regions have more developed the supply side, that is, the knowledge generation subsystem. Trust, information exchange and shared strategic vision have proved to be among the key aspects that can... Hlavním cílem této práce bylo přispět k pochopení role znalostních základen v regionálních inovačních systémech a odhalit, zda se liší velikosti jednotlivých subsystémů regionálních inovačních systémů v souvislosti s jejich ekonomickou a inovační vyspělostí a jaký význam hraje struktura znalostních základen. Práce se snažila také identifikovat faktory omezující efektivnější propojení obou subsystémů regionálních inovačních systémů a naznačit, jak lze tyto negativní faktory překonávat. Provedené analýzy ukázaly, že ekonomicky a inovačně vyspělé regiony sledují odlišné trajektorie v kompozici znalostních základen než méně vyspělé regiony. Analýzy taktéž odhalily, že regionální inovační systémy se liší svou velikostí i vnitřní strukturou jednotlivých subsystémů. Vyspělé regiony mají mnohem více rozvinutý subsystém znalosti využívající, tedy stranu poptávky, zatímco méně vyspělé a méně inovativní regiony stranu nabídky, tedy subsystém znalosti vytvářející. Ukázalo se, že důvěra, výměna informací a sdílená strategická vize patří mezi klíčové aspekty, které mohou úspěšně překonávat nedokonalosti regionálních inovačních systémů. Klíčová slova: regionální inovační systémy, znalostní základny, transfer technologií, inovace Keywords: regionální inovační systémy; znalostní základny; transfer technologií; inovace; regional innovation systems; knowledge bases; technology transfer; innovation Available in a digital repository NRGL
Role znalostních základen v regionálních inovačních systémech

The main goal of this work was to contribute to an understanding of the role of the knowledge bases in regional innovation systems and to identify whether the sizes of the different subsystems of ...

Kadlec, Vojtěch
Univerzita Karlova, 2020

Právní postavení embrya z pohledu evropské ochrany lidských práv
Havlíková, Barbora; Pítrová, Lenka
2020 - Czech
Title The legal status of the embryo from the perspective of European human rights protection Abstract The thesis addresses the question regarding the legal status of the human embryo in European law. The aim of the thesis is to evaluate whether the embryo stands in the position of a legal object or legal subject and whether the legal status of embryo is in compliance with natural law. For this purpose the thesis firstly defines the status in the field of natural law, i.e. the moral status of embryo. Afterwards, the thesis examines the legal position of embryo in human rights protection. The thesis answers the question whether the embryo is subject of human rights documents. The legal status of embryo is analyzed in relation to the subjectivity of human rights in general as well as in relation to specific rights. The interpretation of legal terms "human being" and "everyone" contribute to a better understanding of legal status of embryo in general. The analysis of the specific rights, namely the right to life, human dignity, personal integrity and non-discrimination, shows the complexity of the potential legal subjectivity of embryo in the area of human rights. The evaluation of the legal status of human embryo in the area of human rights protection is complemented by an assessment of legal status in other... Název diplomové práce Právní postavení embrya z pohledu evropské ochrany lidských práv Abstrakt Diplomová práce se zabývá právním postavení embrya v evropském právu, zejména s přihlédnutím k evropskému standardu ochrany lidských práv. Cílem diplomové práce je zhodnotit, zda se embryo nachází v postavení subjektu nebo objektu práva a zda právní postavení embrya je v souladu s přirozeným právem. Za tím účelem diplomová práce nejprve vymezuje postavení embrya v oblasti přirozeného práva, tedy tzv. morální status embrya. Následně diplomová práce zkoumá postavení embrya v oblasti ochrany lidských práv, kde odpovídá na otázku, zda je embryo subjektem lidskoprávních dokumentů. Postavení embrya je analyzována jednak obecně, s přihlédnutím k běžně používaným pojmům "lidská bytost" a "každý", a jednak v souvislosti s vybranými konkrétními právy, a to právem na život, lidskou důstojnost, integritu osobnosti a zákaz diskriminace. Analýza právního postavení embrya v systému ochrany lidských práv je následně doplněna o zhodnocení právního postavení embrya ve vybraných oblastech práva, jako je právo občanské, trestní a regulace výzkumu. Analýza právního postavení embrya je činěna na podkladě textu mezinárodních dokumentů z oblasti ochrany lidských práv a regulace biomedicíny a výzkumu, judikatury ESLP a SDEU a stanovisek... Keywords: embryo; právní status; subjekt práva; objekt práva; lidská práva embrya; morální status embrya; právo na život embrya; lidská důstojnost; human embryo; legal status; legal subject; legal object; human rights of embryo; moral status; right to life of embryo; human dignity Available in a digital repository NRGL
Právní postavení embrya z pohledu evropské ochrany lidských práv

Title The legal status of the embryo from the perspective of European human rights protection Abstract The thesis addresses the question regarding the legal status of the human embryo in European law. ...

Havlíková, Barbora; Pítrová, Lenka
Univerzita Karlova, 2020

Porovnání svalové aktivity vybraných svalů pletence ramenního vyšetřením PEMG u vrcholových plavců a vlivu silového tréninku
Kubová, Simona; Pavlů, Dagmar; Svozil, Zbyněk; Ružbarský, Pavel
2020 - Czech
Title of the thesis Comparison of muscle activity of selected muscles of shoulder girdle by PEMG examination among elite swimmers and influence of strength training Thesis aim Analyze and evaluate the influence of strength intervention on muscle activity of selected muscle groups by PEMG during swimming locomotion by crawl method in top swimmers. Methods Fifteen top swimmers specializing in the crawl style at the age of 18-28 years participated in this experiment. After determining pain in the area of the shoulder joint using VAS (Visual Analogue Scale) and the SFPS questionnaire (Swimmer's Functional Pain Scale), which reports about the swimming training, health and analgesic use, probands underwent a PEMG examination of 8 evaluated muscles. Subsequently, they simulated a 100m crawl race on VASA, where PEMG data was again captured. Subsequently, everyone carried out a force intervention program and then again underwent a simulation of the 100m crawl on VASA. The evaluation and processing of the obtained data was performed with the program MyoResearch XP Master Edition from Noraxon company with simultaneous video recording. Basic descriptive statistics, Magnitude Based Difference, ANOVA and Cohen D were used for statistical data processing. Results Muscle activity of the examined muscles increased... Název disertační práce Porovnání svalové aktivity vybraných svalů pletence ramenního vyšetřením PEMG u vrcholových plavců a vlivu silového tréninku Cíle práce Analyzovat a ohodnotit vliv silové intervence na svalovou aktivitu vybraných svalových skupin pomocí PEMG během plavecké lokomoce kraulovým způsobem u vrcholových plavců. Metody Patnáct vrcholových plavců specializujících se na plavecký způsob kraul ve věku 18 - 28 let se zúčastnilo tohoto experimentu. Po stanovení bolesti v oblasti ramenního kloubu pomocí VAS (vizuální analogová škála bolesti) a dotazníku SFPS (Swimmer's Functional Pain Scale), který informuje o plaveckém tréninku, zdravotním stavu a užívání analgetik, absolvovali probandi vyšetření PEMG. Hodnotilo se 8 svalů pletence ramenního. Poté probandi simulovali závod na 100m kraul na VASA, kde byla opět snímána data PEMG. Následně všichni probandi provedli silový intervenční program a poté opět absolvovali simulaci závodu na 100m kraul na VASA. Vyhodnocení a zpracování získaných dat bylo provedeno pomocí programu MyoResearch XP Master Edition od firmy Noraxon se současným videozáznamem. Ke statistickému zpracování dat byla použita základní deskriptivní statistika, Magnitude Based Difference, ANOVA a Cohenovo D. Výsledky Svalová aktivita vyšetřovaných svalů se po silové intervenci... Keywords: Ramenní kloub; bolest; plavání; silový trénink; EMG; intervence; The shoulder joint; pain; swimming; power training; EMG; intervention Available in a digital repository NRGL
Porovnání svalové aktivity vybraných svalů pletence ramenního vyšetřením PEMG u vrcholových plavců a vlivu silového tréninku

Title of the thesis Comparison of muscle activity of selected muscles of shoulder girdle by PEMG examination among elite swimmers and influence of strength training Thesis aim Analyze and evaluate the ...

Kubová, Simona; Pavlů, Dagmar; Svozil, Zbyněk; Ružbarský, Pavel
Univerzita Karlova, 2020

Vliv aerobního pohybového programu ve vodě na úroveň zdravotně orientované tělesné zdatnosti a kvality života seniorek
Kramperová, Veronika; Heller, Jan; Holmerová, Iva; Labudová, Jana
2020 - Czech
Title: Effects of water-based aerobic programme on health-related physical fitness and health-related quality of life level in elderly females Objectives: The aim of this study was to asses the effect of shallow water aerobic programme on changes of health-related physical fitness and health- related quality of life level in elderly females. Methods: 33 women (mean age 67 ± 5,2 years) were eligible for participation for the study. Participants were divided into experimental and control group. The experimental group (n = 17) participated in a 6month shallow water aerobic programme once a week 60 minutes. The control group did not participate in the physical program. Body composition, low-back and hamstring flexibility, hand grip strength, upper body and lower body strength, aerobic capacity, dynamic postural stability and health-related quality of life were determined before and after completion. Results: This study has shown that the training programme caused a significant increase in aerobic capacity (p = 0,01; r = 0,62) and in general health perception (p = 0,04; r = 0,36). Keywords: physical fitness, water exercise programme, ageing, quality of life Název: Vliv aerobního pohybového programu ve vodě na úroveň zdravotně orientované tělesné zdatnosti a kvality života seniorek Cíle: Cílem této práce je posouzení vlivu aerobního pohybového programu v mělké vodě na změny úrovně složek zdravotně orientované tělesné zdatnosti a kvality života související se zdravím u seniorek. Metody: Do výzkumu bylo zařazeno 33 žen (67 ± 5,2 roků). Soubor žen byl rozdělen na experimentální a porovnávací skupinu. Experimentální skupina (n = 17) absolvovala půlroční aerobní pohybový program v mělké vodě při frekvenci 1× týdně 60 minut. Porovnávací skupina nebyla zařazena do pohybového programu. Byla posuzována úroveň tělesného složení, flexibilita v oblasti bederní páteře a svalů zadní skupiny stehna, statická síla horních končetin, svalová vytrvalost horních a dolních končetin, aerobní zdatnost, dynamická posturální stabilita a kvalita života související se zdravím před a po experimentálním období. Výsledky: Práce prokázala, že aerobní pohybový program v mělké vodě signifikantně zvyšuje úroveň aerobní zdatnosti (p = 0,01; r = 0,62) a všeobecného vnímání vlastního zdraví (p = 0,04; r = 0,36). Klíčová slova: tělesná zdatnost, aqua-aerobik, stáří, kvalita života Keywords: tělesná zdatnost; aqua-aerobik; stáří; kvalita života; physical fitness; water exercise programme; ageing; quality of life Available in a digital repository NRGL
Vliv aerobního pohybového programu ve vodě na úroveň zdravotně orientované tělesné zdatnosti a kvality života seniorek

Title: Effects of water-based aerobic programme on health-related physical fitness and health-related quality of life level in elderly females Objectives: The aim of this study was to asses the effect ...

Kramperová, Veronika; Heller, Jan; Holmerová, Iva; Labudová, Jana
Univerzita Karlova, 2020

Strategická kultura České republiky
Beneš, Jan; Karásek, Tomáš; Eichler, Jan; Kučera, Tomáš
2020 - Czech
Jan Beneš Strategic Culture of the Czech Republic Abstract The aim of the dissertation is to define in a complex manner the strategic culture of the Czech Republic. Strategic culture is at first analysed as a conceptual phenomenon both in relation to strategy itself and to the theories of international relations. The dissertation introduces the different streams of thought about strategic culture and then studies the approaches of the key involved authors with a special focus on the discussion between the first and the third generation of strategic culture scholars. Concerning the fact that the strategic culture has been originally created for the study of the behaviour and strategic thought of major powers, the author analyses the historical and geostrategic peculiarities of a small state in the Central Europe and then defines own conceptual and methodological framework. Using the method of grounded theory, the important symbols and narratives from the Czech history as well as the most important moments in the Czech political and strategic thought and decision-making are being examined. The historical narratives re-appear and influence the decision-making, thinking and argumentation of the key actors in the Czech security community. The research of the key decisions and historical moments after the 1989 is... Jan Beneš Strategická kultura České republiky Abstrakt Dizertační práce si klade za cíl komplexním způsobem definovat strategickou kulturu České republiky. Strategická kultura je nejprve analyzována jako konceptuální fenomén, jak ve vztahu k pojmu strategie, tak skrze její postavení v teorii mezinárodních vztahů. V práci jsou postupně představeny jednotlivé proudy uvažování o strategické kultuře a srovnány přístupy klíčových autorů, kteří se tímto konceptem zabývají, s důrazem na diskusi mezi jejich první a třetí generací. Vzhledem k faktu, že strategická kultura byla vytvořena a používána především jako nástroj k pochopení a vysvětlení chování strategicky a geopoliticky významných států, autor analyzuje historická a geostrategická specifika malého státu ve střední Evropě a následně definuje vlastní konceptuální a metodologický rámec studia strategické kultury. Metodou zakotvené teorie jsou poté zkoumány důležité symboly a narativy z historie českých zemí, zásadní momenty českého politického myšlení a rozhodování v oblasti zahraniční politiky, bezpečnosti a obrany, vojenství a strategie. Historické narativy se při zkoumání bezpečnostní a obranné politiky České republiky projevují v uvažování aktérů bezpečnostní komunity a spoluformují české myšlení o obraně a bezpečnosti. Výzkum klíčových politických... Keywords: Strategická kultura; strategie; vojenství; Česká republika; bezpečnostní politika; obrana; Strategic Culture; Strategy; Military; Czech Republic; Security Policy; Defence Available in a digital repository NRGL
Strategická kultura České republiky

Jan Beneš Strategic Culture of the Czech Republic Abstract The aim of the dissertation is to define in a complex manner the strategic culture of the Czech Republic. Strategic culture is at first ...

Beneš, Jan; Karásek, Tomáš; Eichler, Jan; Kučera, Tomáš
Univerzita Karlova, 2020

Systémy financování sportu ze zdrojů z veřejných financí v České republice a ve vybraných zemích v Evropě
Procházka, Jan; Čáslavová, Eva; Provazníková, Romana; Novotný, Jiří
2020 - Czech
Title: Systems of Sport Financing from State Finances in the Czech Republic and in Chosen Countries in Europe Author: Mgr. Jan Procházka Abstract: The goal of the research was to analyse different models of sport financing in the Czech Republic and comparable countries in Europe, and based on this analysis, to propose modifications allowing to stabilise and further develop the Czech model. It was a qualitative research. Regarding methods, it was based on literature research, and analysis of scientific literature, official documents and other sources, and the main research with the help of a structured survey. The latest one was complemented with interviews and personal communication. A pre-research, based on another survey, was an intermediate step for fine-tuning the final survey. Notwithstanding huge problems in obtaining data and even with communication with contacted parties, an important set of data was obtained, and that mainly in comparison with former research, which was appreciated during discussions at conferences and by other interested parties. The research was successful in getting structured information from ten European countries. Baaed on the analysis mentioned above and that of the Czech model, modifications allowing to improve sport financing in the Czech Republic were proposed.... Název: Systémy financování sportu ze zdrojů ze státních financí v České republice a ve vybraných zemích v Evropě Autor: Jan Procházka Abstrakt: Výzkum měl za cíl analyzovat různé modely financování sportu v České republice a ve srovnatelných zemích v Evropě a na základě této analýzy navrhnout změny, umožňující stabilizací a další rozvoj českého modelu. Jednalo se o kvalitativní výzkum. Metodologicky byl založen na rešerši a analýze vědecké literatury, oficiálních dokumentů a jiných zdrojů, a na následně provedeném hlavním výzkumu za pomoci strukturovaného dotazníku. Ten byl doplněn rozhovory a osobní komunikací. Mezistupněm byl předvýzkum, také ve formě dotazníku, který umožnil doladit hlavní dotazník. Přes velké problémy se získáváním dat a dokonce komunikací oslovených stran se podařilo získat vcelku velký objem údajů, a to hlavně ve srovnání s předchozími studiemi, což bylo oceněno při diskusích na konferencích i s jinými zainteresovanými stranami. Podařilo se získat strukturované informace z deseti zemí Evropy. Na základě analýzy z předchozího a z českého modelu byly navrženy změny umožňující zlepšit financování sportu v České republice. Klíčová slova: Ekonomika sportu, sportovní politika, financování sportu, veřejné finance, státní finance Keywords: Ekonomika sportu; sportovní politika; financování sportu; veřejné finance; státní finance; Sport Economics; sport policy; sports financing; public finances; state finances Available in a digital repository NRGL
Systémy financování sportu ze zdrojů z veřejných financí v České republice a ve vybraných zemích v Evropě

Title: Systems of Sport Financing from State Finances in the Czech Republic and in Chosen Countries in Europe Author: Mgr. Jan Procházka Abstract: The goal of the research was to analyse different ...

Procházka, Jan; Čáslavová, Eva; Provazníková, Romana; Novotný, Jiří
Univerzita Karlova, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases