Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 523458
Published from to

Vzorce užívání návykových látek v době lockdownu u mladých dospělých rekreačních uživatelů tanečních drog
Kováčová, Tereza; Vacek, Jaroslav; Gabrhelík, Roman
2022 - Czech
Background: Recreational use of dance drugs is situated mainly on the premises of dance clubs and bars. However, due to the Covid-19 pandemic, all these areas were suddenly closed. Quantitative foreign studies show changes in patterns of use among recreational users of dance drugs, but in the Czech Republic, this subpopulation of users is not sufficiently described and monitored. Aim: The main aim of the research was to describe patterns of substance use among young adult recreational users of dance drugs during the Covid-19 pandemic. The second objective was to find out whether dance drug users would return to the original patterns of use they had before the Covid-19 pandemic after the measures were revoked. Research file: The research file was obtained by the snowball method and consisted of 3 women and 6 men aged 21-30 years. Methods: A qualitative form of research was used for the diploma thesis with the help of semi- structured interviews and the DAST questionnaire. The research was longitudinal, the interviews took place in three waves. The first research wave in November 2020, the second in June 2021, and the third in November 2021. The data analysis was performed by open and axial coding. Results: The results showed the impact of epidemic measures during the pandemic, especially on the... Východiska: Rekreační užívání tanečních drog je situováno především do prostor tanečních klubů a barů. Kvůli pandemii Covid-19 však došlo k náhlému uzavření veškerých těchto prostor. Kvantitativní zahraniční studie dokazují změny ve vzorcích užívání u rekreačních uživatelů tanečních drog, avšak v ČR není tato subpopulace uživatelů dostatečně popsána a monitorována. Cíl: Hlavním cílem výzkumu bylo popsat vzorce užívání návykových látek u mladých dospělých rekreačních uživatelů tanečních drog v období pandemie Covid-19. Druhým cílem pak bylo zjistit, zda se uživatelé tanečních drog po rozvolnění opatření navracejí zpět k původním vzorcům užívání, které vykazovali před pandemií Covid-19. Výzkumný soubor: Výzkumný soubor byl získán metodou sněhové koule a tvořily jej 3 ženy a 6 mužů ve věku 21 - 30 let. Metody: Pro diplomovou práci byla použita kvalitativní forma výzkumu za pomocí polostrukturovaných interview a dotazníku DAST. Výzkum byl longitudinálního charakteru, rozhovory proběhly ve třech vlnách. První vlna proběhla v listopadu 2020, druhá v červnu 2021, třetí v listopadu roku 2021. Analýza dat byla provedena otevřeným a axiálním kódováním. Výsledky: Výsledky prokázaly vliv epidemických opatření v průběhu pandemie především na frekvenci užívání návykových látek, a přestože docházelo k přesunu... Keywords: rekreační uživatelé; vzorce užívání; taneční droga; lockdown; covid-19; recreational drug users; patterns of use; dance drug; lockdown; covid-19 Available in a digital repository NRGL
Vzorce užívání návykových látek v době lockdownu u mladých dospělých rekreačních uživatelů tanečních drog

Background: Recreational use of dance drugs is situated mainly on the premises of dance clubs and bars. However, due to the Covid-19 pandemic, all these areas were suddenly closed. Quantitative ...

Kováčová, Tereza; Vacek, Jaroslav; Gabrhelík, Roman
Univerzita Karlova, 2022

Distanční vzdělávání v soukromých a veřejných mateřských školách
Birnbaumová, Veronika; Loudová Stralczynská, Barbora; Uhlířová, Jana
2022 - Czech
Keywords: Distanční vzdělávání; celosvětová pandemie virové choroby Covid-19; forma distančního vzdělávání; mateřská škola; multimediálnost; předškolní vzdělávání; Distance education; global pandemic of viral disease covid-19; the form of distance education; kindergarten; multimedia; preschool education Available in a digital repository NRGL
Distanční vzdělávání v soukromých a veřejných mateřských školách

Birnbaumová, Veronika; Loudová Stralczynská, Barbora; Uhlířová, Jana
Univerzita Karlova, 2022

Výuka základů matematické analýzy na střední škole, případová studie
Hamšík, Karel; Vondrová, Naďa; Kvasz, Ladislav
2022 - Czech
This thesis deals with teaching the basics of calculus in secondary school. These are specifcally those areas of mathematics (functions, derivatives, integrals) that are subsequently discussed in more depth at universities of science, technology, economics, and also other felds. Most university students will encounter these math problems at least to a small extent. Therefore, I am interested in the extent to which pupils are prepared to solve these problems after leaving high school. The second topic that I am interested in is how much the pupils encountered the topics and terms of calculus during their secondary school studies, how they understand them and whether or not they can use them. The aim of this thesis is to describe the methods used in education of elementary school calculus in a specifc seminar where this material is discussed and subsequently verify the ability of the pupils to independently solve problems from this feld of mathematics by a set of didactic tests and their subsequent analysis. The analysis showed that the subject of calculus is for the most part well understood by the pupils. The seminar therefore fulflls the prerequisites for a successful introduction to this subject, which can be successfully expanded on in further higher education. Key words: teaching calculus,... V této práci se zabývám výukou základů matematické analýzy na střední škole. Jedná se kon- krétně o ty oblasti matematiky (funkce, derivace, integrály), které se následně hlouběji probírají na vysokých školách přírodovědného, technického, ekonomického a dalších zaměření. Jelikož se většina studentů vysokých škol s touto problematikou alespoň v malé míře setká, zajímá mě, do jaké míry jsou žáci po opuštění středoškolských lavic připraveni na setkání s touto látkou, resp. jak moc pojmy z analýzy při studiu střední školy setkali, jak jim rozumí a zda je dokáží používat. Cílem práce je popsat způsob výuky základů matematické analýzy v konkrétním semináři, kde se tato látka probírala, a následně ověřit schopnost žáků samostatně řešit úlohy z této oblasti matematiky formou souboru didaktických testů a jejich následného rozboru. Rozbor ukázal, že látka matematické analýzy, jejíž výuka byla pozorována a její výsledky testovány, je žáky z větší části dobře pochopena. Seminář tedy splňuje předpoklady úspěšného úvodu do tohoto učiva, které lze v dalším vysokoškolském vzdělávání úspěšně využít a rozšířit. Klíčová slova: Výuka analýzy, střední škola, matematická analýza, derivace, integrály, limity, funkce. Keywords: výuka analýzy; střední škola; matematická analýza; derivace; integrály; limity; funkce; teaching calculus; secondary school; calculus; derivation; integral; limits; function Available in a digital repository NRGL
Výuka základů matematické analýzy na střední škole, případová studie

This thesis deals with teaching the basics of calculus in secondary school. These are specifcally those areas of mathematics (functions, derivatives, integrals) that are subsequently discussed in more ...

Hamšík, Karel; Vondrová, Naďa; Kvasz, Ladislav
Univerzita Karlova, 2022

Histologické hodnocení chirurgických experimentů u zvířecích modelů
Grajciarová, Martina; Tonar, Zbyněk; Petr, Jaroslav; Varga, Ivan
2022 - Czech
Introduction: The dissertation is based on six studies that focus on the application of quantitative histology in animal model experiments. It includes a presentation of virtual microscopy procedures and image field sampling strategies, mapping changes in the microscopic structure of ovine and porcine carotid segments and their comparison with human coronary arteries and internal thoracic arteries, vascularization assessment in a mouse model of lymphoma xenografts (PDX), the effect of hyperbaric oxygen therapy on type III collagen production and on vascularization in a skin wound in a Zucker Diabetic Fatty rat. Methods: The review article about virtual microscopy was focused on an example of sampling images from various areas of quantitative histology. In other studies, histologically processed sections were stained with a variety of methods for vascular wall construction, cell infiltration (orcein, picrosirius red, Verhoeff's hematoxylin and green trichrome, Gill's hematoxylin, alcian blue) and immunohistochemical antigen detection (α-smooth muscle actin, neurofilament protein, CD-31, von Willebrand factor). Using unbiased sampling and stereological methods, we quantified the area fraction of components (elastin, collagen, smooth muscle actin and chondroitin sulfate) using a stereological grid... Úvod: Dizertační práce je založena na šesti studiích, které se zaměřují na uplatnění kvantitativní histologie v hodnocení experimentů u zvířecích modelů. Zahrnuje představení postupů virtuální mikroskopie a strategií vzorkování obrazových polí, mapování změn mikroskopické struktury segmentů ovčích a prasečích krkavic a jejich porovnání s lidskými koronárními cévami a arteria thoracica interna, hodnocení vaskularizace u myšího modelu s xenografty lymfomů (PDX), vliv hyperbarické oxygenoterapie na tvorbu kolagenu typu III a na vaskularizaci v kožní ráně u Zucker Diabetic Fatty potkana. Metody: Přehledový článek o virtuální mikroskopii byl zaměřen na ukázku příkladu vzorkování snímků z různých oblastí kvantitativní histologie. V ostatních studiích byly histologicky zpracované řezy barvené škálou metod zaměřených na stavbu cévní stěny, a buněčné osídlení (orcein, pikrosiriová červeň, Verhoeffův hematoxylin a zelený trichrom, Gillův hematoxylin, alcianová modř) a imunohistochemickým průkazem antigenů (α-hladký svalový aktin, neurofilamentový protein, CD-31, von Willebrandův faktor). Pomocí nevychýleného vzorkování a stereologických metod jsme kvantifikovali plošné podíly složek (elastin, kolagen, hladkosvalový aktin a chondroitinsulfát) použitím stereologické bodové mřížky; dvourozměrnou hustotu... Available in a digital repository NRGL
Histologické hodnocení chirurgických experimentů u zvířecích modelů

Introduction: The dissertation is based on six studies that focus on the application of quantitative histology in animal model experiments. It includes a presentation of virtual microscopy procedures ...

Grajciarová, Martina; Tonar, Zbyněk; Petr, Jaroslav; Varga, Ivan
Univerzita Karlova, 2022

Změny zdrojové mozkové aktivity v sLORETA zobrazení v průběhu vizuálního tréninku imaginace
Englerová, Barbora; Pánek, David; Pavlů, Dagmar
2022 - Czech
Title: Brain Source Activity Changes During the Visual Training of the Imagination Viewed by sLORETA Imaging. Objectives: The research study aims to determine which changes in brain source activity occur before and after an intervention in the form of a three-week visual training of motor imagery. The electrical activity of the brain was recorded using scalp EEG and transferred to the sLORETA program, in which the source brain activity was evaluated. Methods: The research was concluded on 13 healthy subjects aged between 20-30 years. The Czech standardized version of The Vividness of Movement Imagery Questionnaire - 2 (VMIQ - 2) was used for the survey. The electrical activity of the brain was recorded using a scalp EEG Nicolet TM EEG Wireless Amplifier 32/64 by Natus Neurology. The research consisted of initial and control measurements, the measurement included several phases. First, an initial measurement took place, which always included measurements of resting EEG (5minutes eyes open and 5 minutes eyes closed), action observation in VR (3 minutes) and subsequent measurement of the motor imagery with eyes open (3 minutes). Between the individual measurements, there was a three-week visual training of motor imagery, which included action observation in VR and the individual motor imagery three... Název: Změny zdrojové mozkové aktivity v sLORETA zobrazení v průběhu vizuálního tréninku imaginace. Cíle: Cílem této práce je pomocí programu sLORETA zjistit, jaké změny zdrojové mozkové aktivity nastanou před a po intervenci v podobě třítýdenního vizuálního tréninku imaginace pohybu. Elektrická aktivita mozku byla zaznamenávána pomocí povrchového EEG a následně převedena do sLORETA programu, ve kterém byla vyhodnocena zdrojová mozková aktivita. Metody: Experimentu se zúčastnilo 13 zdravých probandů ve věku 20-30 let. Pro dotazníkové šetření byla použita česká standardizovaná verze dotazníku The Vividness of Movement Imagery Questionnaire - 2 (VMIQ - 2). Elektrická aktivita mozku byla zaznamenávána pomocí skalpového EEG Nicolet TM EEG Wireless Amplifier 32/64 firmy Natus Neurology. Experiment obsahoval vstupní a kontrolní měření, která vždy obsahovala měření klidového EEG (5minut otevřené oči a 5 minut zavřené oči), sledování pohybu ve VR (3minuty) a následné měření imaginace tohoto pohybu se zavřenýma očima (3minuty). Mezi jednotlivými měřeními byl třítýdenní vizuální trénink imaginace pohybu, během kterého probandi 3x týdně sledovali pohyb ve VR a poté si ho sami imaginovali. Měření obsahovalo vyplnění dotazníku (VMIQ - 2) při vstupním a kontrolním měření. Data získaná z experimentu byla... Keywords: imaginace; imaginace pohybu; observace pohybu; virtuální realita; trénink imaginace; zrcadlové neurony; EEG; sLORETA; imagery; motor imagery; action observation; virtual reality; imagery training; mirror neurons; EEG; sLORETA Available in a digital repository NRGL
Změny zdrojové mozkové aktivity v sLORETA zobrazení v průběhu vizuálního tréninku imaginace

Title: Brain Source Activity Changes During the Visual Training of the Imagination Viewed by sLORETA Imaging. Objectives: The research study aims to determine which changes in brain source activity ...

Englerová, Barbora; Pánek, David; Pavlů, Dagmar
Univerzita Karlova, 2022

Fyzioterapeutické postupy využívané při léčbě cervikobrachiálního syndromu: literární rešerše
Smutná, Dominika; Pavlů, Dagmar; Malá, Jitka
2022 - Czech
Title: Physiotherapy methods used in the treatment of cervicobrachial syndrome: literature review Objectives: The aim of this thesis is to evaluate which physiotherapeutic methods are used in the treatment of cervicobrachial syndrome and to evaluate which ones appears to be the most effective. Also the thesis is summarizing the current knowledge of the cervicobrachial syndrome. Methods: The thesis is processed in the form of literature review and has an analytical-descriptive character. A total of 918 studies were searched using keywords in the online databases PubMed, Scopus, MEDLINE and Web of Science. Based on the established criteria and procedures, which are described in the methodology chapter, a total of 15 studies were selected and analyzed. Results: A total of 15 studies met the criteria of this diploma thesis. From the selected studies, it appears, that manual therapy is currently used the most. Specifically, the neural mobilization techniques, cervical traction, mobilization and manipulation techniques according to Maitland or mobilization techniques according to Mulligan. Due to the small number of the studies, however, it is not possible to clearly answer which method is the most effective, but the most studies were focused on manual therapy. Keywords: cervicobrachial syndrome,... Název: Fyzioterapeutické postupy využívané při léčbě cervikobrachiálního syndromu: literární rešerše Cíle: Cílem práce je vyhodnotit, jaké fyzioterapeutické metody a postupy se využívají při léčbě cervikobrachiálního syndromu v současné době a zároveň zhodnotit, který z těchto postupů se jeví jako nejefektivnější. Dále je práce zaměřena na shrnutí aktuálních poznatků dané problematiky. Metody: Diplomová práce je zpracována formou literární rešerše a má analyticko- deskriptivní charakter. Podle klíčových slov bylo v online databázích PubMed, Scopus, MEDLINE a Web of Science vyhledáno cekem 918 studií. Na základě stanovených kritérií a postupů, které jsou popsány v kapitole metodiky, bylo vybráno a blíže analyzováno celkem 15 studií. Výsledky: Celkem bylo popsáno 15 studií, které splňovaly kritéria pro zařazení do této diplomové práce. Z vybraných studií vyplývá, že v současné době se využívá u dané problematiky nejvíce manuální terapie. Konkrétně se jedná o techniky neurální mobilizace, cervikální trakce, dále se aplikují mobilizační a manipulační techniky dle Maitlandova konceptu nebo techniky mobilizací dle Mulligana. Vzhledem k malému počtu studií však nelze jednoznačně odpovědět, která metoda je nejefektivnější, avšak nejvíce studií bylo zaměřeno právě na manuální terapii. Klíčová slova:... Keywords: cervikobrachiální syndrom; cervikobrachiální bolest; cervikobrachialgie; fyzioterapie; cervicobrachial syndrome; cervicobrachial pain; cervicobrachialgia; physiotherapy Available in a digital repository NRGL
Fyzioterapeutické postupy využívané při léčbě cervikobrachiálního syndromu: literární rešerše

Title: Physiotherapy methods used in the treatment of cervicobrachial syndrome: literature review Objectives: The aim of this thesis is to evaluate which physiotherapeutic methods are used in the ...

Smutná, Dominika; Pavlů, Dagmar; Malá, Jitka
Univerzita Karlova, 2022

Úvod do teorie uzlů, její problémy a aplikace
Kapytka, Maryia; Zamboj, Michal; Beran, Filip
2022 - Czech
Keywords: teorie uzlů; uzlové polynomy; Reidemeisterovy pohyby; knot theory; knot polynomials; Reidemeister moves Available in a digital repository NRGL
Úvod do teorie uzlů, její problémy a aplikace

Kapytka, Maryia; Zamboj, Michal; Beran, Filip
Univerzita Karlova, 2022

MS Teams a jeho využití ve výuce chemie
Novák, Filip; Chroustová, Kateřina; Bílek, Martin
2022 - Czech
Keywords: MS Teams; e-learning; distanční vzdělání; výuka chemie; učitelé; MS Teams; e-learning; distance education; chemistry teaching; teachers Available in a digital repository NRGL
MS Teams a jeho využití ve výuce chemie

Novák, Filip; Chroustová, Kateřina; Bílek, Martin
Univerzita Karlova, 2022

Požární útok a jeho význam při mimořádné události
Šťastný, Vít; Fiala, Miloš; Vilášek, Josef
2022 - Czech
Title: Fire attack and its significance in an emergency Objectives: The main goal of this bachelor's thesis is to summarize information about fire attack, to describe history and work of Kamenna Lhota voluntary fire figther corp and to analyze the common features of firesport and emergency. Methods: Studying and developing research of available sources. Use of own experience from firesport and description of experience gained from membership in volunteer fire fighter corp. Results: The result of the bachelor thesis is a description of fire attack, a description of the equipment needed for fire attack, a summary of information about SDH Kamenná Lhota and an explanation of the meaning of fire attack during an emergency. Keywords: firesport, emergency, volunteer fire fighter corp Název: Požární útok a jeho význam při mimořádné události Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je shrnutí informací o požárním útoku, popsat historii a činnost sboru dobrovolných hasičů Kamenná Lhota a analyzovat společné znaky požárního útoku a specifické mimořádné události. Metody: Studium z dostupných zdrojů a vypracování rešerše. Využití vlastních zkušeností z hasičského sportu a popis získaných zkušenosti z členství v SDH. Výsledky: Výsledkem bakalářské práce jsou popis požárního útoku, popis vybavení potřebnému k požárnímu útoku, shrnutí informací o SDH Kamenná Lhota a vysvětlení významu požárního útoku při mimořádné události. Klíčová slova: požární útok, mimořádná událost, sbor dobrovolných hasičů Keywords: Požár; útok; význam; událost; Fire; attack; significance; event Available in a digital repository NRGL
Požární útok a jeho význam při mimořádné události

Title: Fire attack and its significance in an emergency Objectives: The main goal of this bachelor's thesis is to summarize information about fire attack, to describe history and work of Kamenna Lhota ...

Šťastný, Vít; Fiala, Miloš; Vilášek, Josef
Univerzita Karlova, 2022

Dynamické vlastnosti kontinuí
Karasová, Klára; Vejnar, Benjamin; Bobok, Jozef
2022 - Czech
This thesis investigates long-term topological behaviour of continuous self-maps or sets of continuous self-maps of metric spaces, mostly Peano continua. The first chapter is preparatory for the following two and summarize some properties of compact spaces with emphasis on Peano continua. In the second chapter, we give an overview of chaotic features and then we prove that for every Peano continuum X there exists a LEO self- map of X with a dense set of periodic points. In particular, such f is chaotic with respect to widely accepted Devaney' definition of chaos. The third chapter deals with topolog- ical fractals, we prove there a new sufficient condition under which a Peano space is a topological fractal, namely that any Peano continuum with uncountably many local cut- points is a topological fractal. We use this result to partially answer problems concerning regenerating fractals. 1 V této práci vyšetřujeme dlouhodobý vývoj jednoho nebo více zobrazení metrického prostoru, zpravidla Peanova kontinua, do sebe z topologického hlediska. První kapitola je přípravou na dvě následující, shrneme v ní některé vlastnosti kompaktních prostorů se zvláštním důrazem na Peanova kontinua. Ve druhé kapitole se nejprve věnujeme znakům chaosu a poté dokážeme, že pro každé Peanovo kontinuum X existuje LEO zobrazení f : X → X, jehož množina periodických bodů je hustá. Takové f speciálně splňuje široce uznávanou Devaneyho definici chaosu. Třetí kapitola se zabývá topologickými fraktály. Dokážeme novou postačující podmínku, za které je Peanovo kontinuum topologickým fraktálem, a tou je nespočetně mnoho lokálních dělících bodů. Tento výsledek pak použi- jeme k částečnému zodpovězení otázek týkajících se regenerujících fraktálů. 1 Keywords: dynamický systém|kontinuum|spojité zobrazení|tranzitivní zobrazení; dynamical system|continuum|continuous map|transitive map Available in a digital repository NRGL
Dynamické vlastnosti kontinuí

This thesis investigates long-term topological behaviour of continuous self-maps or sets of continuous self-maps of metric spaces, mostly Peano continua. The first chapter is preparatory for the ...

Karasová, Klára; Vejnar, Benjamin; Bobok, Jozef
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases