Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 476280
Published from to

Volby do Evropského parlamentu 2019 v Polsku a SRN a jejich reflexe v tamních médiích
Breuer, Pavel; Kunštát, Miroslav; Kochnowski, Roman
2021 - Czech
The diploma thesis is about the elections to the European Parliament in Poland and Germany 2019 and their reflection in the local media, which are the periodicals Junge Freiheit, WSieci, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Rzeczpospolita, Süddeutsche Zeitung, Gazeta Wyborcza, Jungle World and Kultura Liberalna. The thesis presents the historical development of the European Parliament, its competencies, and the electoral system. It also acquaints the reader with its powers and composition in 2019. In the thesis, the author presents the first direct elections to the European Parliament in Germany in 1979 and in Poland in 2004. In order to create an objective overview of the elections for the reader, the author presents the elections in Germany and in Poland in 2009 and in 2014. Subsequently, the 2019 elections themselves are the main theme, along with party campaigns and election polls in the two selected countries. Quantitative and qualitative research of the selected media was conducted to find answers to the research questions, which it adequately did. These answers are thoroughly commented after presentation. The final part of the thesis deals with the comparison of periodicals, summarization of the qualitative analysis and the conclusion of the whole diploma thesis. Diplomová práce se zabývá volbami do Evropského parlamentu v Polsku a SRN 2019 a jejich reflexí v tamních médiích, kterými jsou periodika Junge Freiheit, WSieci, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Rzeczpospolita, Süddeutsche Zeitung, Gazeta Wyborcza, Jungle World a Kultura Liberalna. V práci je představen historický vývoj Evropského parlamentu, jeho kompetencí a volebního systému. Seznamuje také čtenáře s jeho pravomocemi a složením v roce 2019. Autor v diplomové práci představuje první přímé volby do Evropského parlamentu v SRN v roce 1979 a v Polsku v roce 2004. Aby se vytvořil objektivní přehled o volbách, jsou prezentovány volby do Evropského parlamentu v Německu a v Polsku v roce 2009 a v roce 2014. Poté jsou hlavním tématem samotné volby v roce 2019 a zároveň jsou představeny kampaně stran s volebními průzkumy vybraných zemí. K nalezení odpovědí na výzkumné otázky posloužily kvantitativní a kvalitativní analýzy, které náležitě na tyto otázky odpovídají a jsou po prezentování důkladně okomentovány. Závěrečná část práce se zabývá porovnáním periodik, sumarizací kvalitativní analýzy a závěrem celé diplomové práce. Keywords: Evropský parlament; volby; Polsko; SRN; mediální analýza; European Parliament; elections; Poland; Germany; media analysis Available in a digital repository NRGL
Volby do Evropského parlamentu 2019 v Polsku a SRN a jejich reflexe v tamních médiích

The diploma thesis is about the elections to the European Parliament in Poland and Germany 2019 and their reflection in the local media, which are the periodicals Junge Freiheit, WSieci, Frankfurter ...

Breuer, Pavel; Kunštát, Miroslav; Kochnowski, Roman
Univerzita Karlova, 2021

Vybrané problémy současného vykonávacího řízení a jejich řešení do budoucna
Řehák, Filip; Holčapek, Tomáš; Dvořák, Bohumil
2021 - Czech
Selected Problems of the Contemporary Enforcement Procedure and Their Solutions for the Future Abstract in English Language The topic of the diploma thesis is selected problems of the contemporary enforcement proceedings in the Czech Republic and their potential solutions for the future. The aim of the diploma thesis is to analyse, describe and critically evaluate the valid and effective legal regulation of enforcement procedure de lege lata and then offer the reader a comprehensive reflection on various alternatives to the domestic legal system de lege ferenda with a comprehensive description of the positives and negatives of possible solutions. The diploma thesis consists of an introduction, four chapters and a conclusion. The first chapter introduces the reader to the methodology of the presented text, which is based on the content of individual chapters. The second chapter focuses on the theoretical basis of the enforcement procedure and presents the reader with the fundamental legal framework on which the following text will be based. Emphasis is placed primarily on the division of enforcement procedure as one of the types of civil proceedings and the identification of relevant legal sources. Attention is paid to the division of the two types of enforcement procedure. The third chapter attempts to... Vybrané problémy současného vykonávacího řízení a jejich řešení do budoucna Abstrakt v českém jazyce Tématem diplomové práce jsou vybrané problémy současného vykonávacího řízení v České republice a jejich potenciální řešení do budoucna. Cílem diplomové práce je analyzovat, popsat a kriticky zhodnotit platnou a účinnou právní úpravu vykonávacího řízení de lege lata a následně nabídnout čtenáři zamyšlení nad různými alternativami změn tuzemského právního řádu de lege ferenda s komplexní analýzou pozitiv a negativ případných řešení. Diplomová práce se skládá z úvodu, čtyř kapitol a závěru. První kapitola čtenáři v obecnosti přibližuje metodiku předkládaného textu, která se odvíjí od obsahu jednotlivých kapitol. Druhá kapitola se zaměřuje na obecný, teoretický základ vykonávacího řízení a předkládá čtenáři základní právní rámec, ze kterého bude následující text vycházet. Důraz je kladen především na popis vykonávacího řízení jako jednoho z druhů civilního procesu a identifikaci relevantních právních pramenů. Pozornost je věnována také vydělení soudního výkonu rozhodnutí a exekuci jako dvou kolejí vykonávacího řízení. Třetí kapitola se pokouší odpovědět na zásadní otázku, zda je současný systém vykonávacího řízení udržitelný do budoucna. V rámci výkladu se zaměřuje postupně na tři části - soudní výkon... Keywords: vykonávací řízení; soudní výkon rozhodnutí; exekuce; Enforcement Procedure; Enforcement of a Judgement; Execution Proceedings Available in a digital repository NRGL
Vybrané problémy současného vykonávacího řízení a jejich řešení do budoucna

Selected Problems of the Contemporary Enforcement Procedure and Their Solutions for the Future Abstract in English Language The topic of the diploma thesis is selected problems of the contemporary ...

Řehák, Filip; Holčapek, Tomáš; Dvořák, Bohumil
Univerzita Karlova, 2021

Metody značení těla a potravy hmyzu a jejich využití u včel (Anthophila)
Macháčková, Lenka; Straka, Jakub; Bogusch, Petr; Hanus, Robert
2021 - Czech
Marking methods represent often an essential part of many studies which target on insect biology. These marking techniques sometimes represent the only possible way to obtain new and important informations. In the first part of the thesis I deal with individual insect labeling, which was used for marking of solitary bees and their nests as a tool of obtaining informations about nesting bee dynamics in aggregation. Our study show that nest owner replacements are very common in all four species. However, a large percentage of the nests were abandoned by the female owners before owner change. Only a part of all the nests were trully usurped on the nesting site. The true usurpations thus represent rather minor part of observed nest owner replacement situations. The bees surprisingly often abandon their nests and found the new ones. The frequent contacts of the females on a nesting site occur as a result of common nest owner replacements. High tolerance of bees to each other together with tolerance of usurpations and low level of aggression may thus represent one of the possible ways towards communality and other types of social behaviour. In the second part of the thesis I focus on the possibilities of food marking in bees. Effectivity of sugar and pollen utilization are not yet fully understood in... Metody zna ení p edstavují asto nezbytnou sou ást ady studií, které se zabývají biologií hmyzu. Tyto zna ící techniky mnohdy p edstavují jedinou možnost, jak získat nové a d ležité informace. V první ásti práce se zabývám individuálním zna ením, které bylo využito pro ozna ení samotá ských v el a jejich hnízd jakožto prost edku získání informací o hnízdní dynamice samic žijících na hnízdišti v agregaci. Práce ukazuje, že samice se v hnízdech m ní velmi asto a b žn u všech ty ech studovaných druh . Avšak velké procento obsazení hnízda samicí nastalo až po jeho opušt ní p edchozí majitelkou. Pouze ást ze všech hnízd na hnízdišti byla skute n usurpovaná. Pravé usurpace reprezentují tedy spíše minoritní ást pozorovaných zm n majitel v hnízdech. V ely p ekvapiv asto opouští svá hnízda a zakládají nová. Díky astému st ídání majitelek v hnízdech dochází k astým kontakt m samic na hnízdišti. Velká tolerance v el v i sob , spolu s p ekvapivou tolerancí usurpací a nízkou agresivitou, tak m že p edstavovat možnou cestu ke vzniku komunálního spole enství v el a jiných typ sociálního chování. V druhé ásti práce se potom zam uji na možnosti ozna ení potravy u v el. Efektivita využívání pylu a cukru v kolonii eusociálních v el nejsou dosud pln pochopeny. Zkoumání složitosti nutri ního toku v kolonii však vyžaduje... Keywords: metody značení; lanthanoidy; ICP-OES; včely; marking technique; lanthanides; ICP-OES; bees Available in a digital repository NRGL
Metody značení těla a potravy hmyzu a jejich využití u včel (Anthophila)

Marking methods represent often an essential part of many studies which target on insect biology. These marking techniques sometimes represent the only possible way to obtain new and important ...

Macháčková, Lenka; Straka, Jakub; Bogusch, Petr; Hanus, Robert
Univerzita Karlova, 2021

Kognitivní vývoj v období vysokoškolského studia
Pánková, Barbora; Kučera, Miloš; Klusák, Miroslav; Lacinová, Lenka
2021 - Czech
The topic of this doctoral dissertation is changes and shifts in cognitive domains during the period when young adults are enrolled in university education. This period in cognitive development is marked by the concept of postformal thinking related to Piaget's theory of cognitive development. In this thesis, the main focus is on the postformal thinking operations conceptualized by Jan D. Sinnott. The theoretical part is dedicated to two main themes: higher university education period and cognitive development. The current situation of mass tertiary education in the Czech Republic is presented as well as its impact on the student structure and students themselves. This time in life during which a young adult attends university education is described through the viewpoint of developmental psychology theorists and the concept of emerging adulthood by Jeffrey J. Arnett. In the cognitive development domain, Jean Piaget's theory is mentioned and followed by a showcase of a line of thought of his successors regarding the theory of postformal development. For the purposes of research presented in this thesis, Jan D. Sinnott's Theory of Relativistic Postformal Thought was used as the basic framework. The research part of this thesis was carried out as a mixed two-part design. With this approach, a deeper... Tématem disertační práce jsou změny a posuny v kognitivní oblasti v období vysokoškolského studia. K období je vztažen koncept postformálního myšlení v pojetí Jan D. Sinnott. Teoretická část je věnována tématům ukotvujícím dvě oblasti - vysokoškolské období a kognitivní vývoj. Představena je situace masifikace terciárního vzdělávání v České republice a její dopad na strukturu studentů i studenty samotné. Období vysokoškolského studia je popsáno pohledem teoretiků vývojové psychologie i konceptem vynořující se dospělosti Jeffrey J. Arnetta. V oblasti kognitivního vývoje je připomenuta teorie Jeana Piageta a představeny směry uvažování jeho následovníků v rámci teorií postformálního vývoje. Pro výzkumnou část byla vybrána Teorie relativistického postformálního myšlení Jan D. Sinnott. Výzkum je realizován smíšeným designem dvěma částmi - kvantitativní a kvalitativní. K prozkoumání tématu využíváme dvou rovin, které společně přispívají k porozumění oblasti kognitivních jevů v tomto období. Rovina "MYŠLENÍ" se zaměřuje na úroveň postformálního myšlení u vysokoškolských studentů. Využívá metody kvantitativní - Komplexního dotazníku postformálního myšlení (554 respondentů) a kvalitativní - pozorování respondentů při řešení baterie šesti standardních problémů metodou přemýšlení nahlas (26 respondentů).... Keywords: kognice; postformální myšlení; postformální operace; vysokoškolské období; vynořující se dospělost; metakognice; cognition; postformal thought; postformal operations; higher education period; emerging adulthood; metacognition Available in a digital repository NRGL
Kognitivní vývoj v období vysokoškolského studia

The topic of this doctoral dissertation is changes and shifts in cognitive domains during the period when young adults are enrolled in university education. This period in cognitive development is ...

Pánková, Barbora; Kučera, Miloš; Klusák, Miroslav; Lacinová, Lenka
Univerzita Karlova, 2021

Konstrukce identity a intencionality u dospívajících delikventů a jejich implikace pro terapii
Onder, Jakub; Smetáčková, Irena; Chrz, Vladimír; Polišenská, Veronika Anna
2021 - Czech
Delinquency represents a social issue of considerable importance. However, not as much attention is paid to antisocial individuals in psychology in relation to research as needed. In order to discern the causes of delinquency and to propose pedagogic and psychologic prevention actions, it is necessary to examine in detail the way delinquents see the world around them and themselves. In my work, I present qualitative research in the identity and intentionality of delinquents which is based on the analysis of the interviews with five incarcerated persons, recidivists, at the age of 25 - 35, and also on the study of their Thematic Apperception Test (TAT) performances. For the analysis of TAT, I used a psychoanalytical approach in accordance with the manual which was translated into Czech in 2019. The result of the research is a description of found identity, intentionality, and also the so-called theory of retribution. Another result is the description of the structure and dynamics of their personality from psychoanalytic point of view. Keywords: Delinquency, identity, mentalization, borderline personality organization Delikvence představuje společensky velmi závažné téma. Navzdory tomu, antisociálním jedincům v psychologii není z hlediska výzkumu věnováno tolik pozornosti, kolik je třeba. K poznání příčin delikvence a navržení pedagogických a psychologických opatření k prevenci jejího rozvoje, je zapotřebí prozkoumat detailně způsob, jakým se delikventi dívají na okolní svět, i na sebe samotné. Ve své práci prezentuji kvalitativní výzkum delikventní identity a intencionality, který je založen na analýze rozhovorů s pěti uvězněnými osobami, recidivisty, ve věku 27-38 let, a dále na rozboru jejich protokolů Tematického apercepčního testu (TAT). K analýze TAT je použit psychoanalytický přístup dle manuálu, přeloženého do češtiny v r. 2019. Výsledkem výzkumu je popis zjištěné identity, intencionality i tzv. teorie retribuce. Výsledkem práce je také popis jejich osobnostní struktury a dynamiky z psychoanalytického hlediska. Klíčová slova: delikvence, identita, mentalizace, hraniční organizace osobnosti Keywords: delikvence; identita; mentalizace; hraniční organizace osobnosti; Delinquency; identity; mentalization; borderline personality organization Available in a digital repository NRGL
Konstrukce identity a intencionality u dospívajících delikventů a jejich implikace pro terapii

Delinquency represents a social issue of considerable importance. However, not as much attention is paid to antisocial individuals in psychology in relation to research as needed. In order to discern ...

Onder, Jakub; Smetáčková, Irena; Chrz, Vladimír; Polišenská, Veronika Anna
Univerzita Karlova, 2021

Porovnání interakce cyanidinu a cynidin-3-glukosidu s mědí a železem
Gavurová, Lucie; Mladěnka, Přemysl; Smutná, Lucie
2021 - Czech
Iron and copper are trace elements involved in many essential processes in the human body. Copper plays an important role in human metabolism, primarily as a cofactor of many metalloenzymes, like superoxide dismutase and ceruloplasmin. Copper is also essential for iron homeostasis. Iron is incorporated into many biomolecules like heme or enzymes, and is hence vital for cellular processes like oxygen transport, energy production and DNA synthesis. In biological systems, copper is present in both the oxidised form of cupric (Cu2+ ), and the reduced form as cuprous ion (Cu+ ). Iron as well exists in two stable oxidation states as ferrous (Fe2+ ) or ferric ion (Fe3+ ). Due to their strong redox potential, both elements can be potentially toxic to the body. Iron accumulates in vital organs such as the liver, heart and kidneys. Wilson's disease is an example of copper overload disease resulting from pathogenic mutations in gene ATP7B. The iron excess in the body is usually associated with iron overloading conditions, such as hereditary hemochromatosis or repeated treatments with blood transfusions (e.g. in thalassemia). In such cases, drugs with chelating or reducing effect are convenient for clinical use. The aim of this thesis was to compare the interaction of the chelating and reducing efficacy of two... Železo a měď jsou stopové prvky, které mají nezastupitelnou roli v lidském organismu. Měď je součástí velmi důležitých enzymů, např. superoxiddismutázy a ceruloplasminu. Je také důležitá pro správnou homeostázu železa. Železo je obsaženo nejen v hemu červených krvinek ale i také v řadě enzymů, a je důležité pro transport kyslíku, buněčné dýchání, syntézu DNA. V těle se měď vyskytuje ve formě měďnatého (Cu2+ ) a měďného (Cu+ ) iontu. Železo existuje také ve dvou oxidačních stavech, železnatý (Fe2+ ) nebo železitý iont (Fe3+ ). Díky silnému redoxnímu potenciálu mohou být oba prvky pro organismus potenciálně toxické. V případě kumulace nebo dysbalance zmíněných iontů může docházet k závažným poškozením životně důležitých orgánů jako jsou játra, srdce, ledviny atd. Typickým příkladem nemoci z nadbytku mědi je Wilsonova choroba, jejíž příčinou je patologická mutace genu ATP7B. Ke kumulaci železa dochází při onemocněních jako je hereditární hemochromatóza nebo při léčbě některých chorob častými krevními transfúzemi (např. u thalasémie). V takových případech se využívají léčiva s chelatačním nebo redukčním účinkem. Cílem této práce bylo stanovení a porovnání chelatační a redukční účinnosti u dvou látek ze skupiny anthokyanů. Těmito látkami byly cyanidin a jeho glykosid cyanidin-3- glukosid. Pro práci byly... Available in a digital repository NRGL
Porovnání interakce cyanidinu a cynidin-3-glukosidu s mědí a železem

Iron and copper are trace elements involved in many essential processes in the human body. Copper plays an important role in human metabolism, primarily as a cofactor of many metalloenzymes, like ...

Gavurová, Lucie; Mladěnka, Přemysl; Smutná, Lucie
Univerzita Karlova, 2021

Obraz pontifikátu Jana Pavla II. ve Spolkové republice Německo
Šumníková, Kateřina; Kunštát, Miroslav; Kochnowski, Roman
2021 - Czech
Kateřina Šumníková Charles University in Prague, Faculty of Social Sciences, Institute of International Relations, department of German and Austrian studies, field of German and Central European studies Diploma thesis: The image of the pontificate of John Paul II. in Federal Republic of Germany ABSTRACT Pope John Paul II. had indisputable importance not only for the church in Central and Eastern Europe, but also for social change in Eastern Europe. In the Federal Republic of Germany, John Paul II has become a personality who aroused not only polite interest, but also an increasing controversy over the time. The diploma thesis conducts a survey of the exact causes of the distance to his personality as well as the factors of not adoring perception in the Federal Republic of Germany. Part of the work deals with the quantitative media analysis, which provides a media image of John Paul II. in selected periodicals in connection to the announcement of Pope's canonization (July 5, 2014) and subsequent canonization (April 27, 2014). Kateřina Šumníková 2. ročník magisterského oboru Německá a středoevropská studia Název práce: Obraz pontifikátu Jana Pavla II. ve Spolkové republice Německo ABSTRAKT Pontifikát Jana Pavla II. měl nesporný význam nejen pro církev ve střední a východní Evropě, ale i pro společenskou změnu ve východní Evropě. Ve Spolkové republice Německo se tento papež stal osobností, která vzbuzovala nejen zdvořilý zájem, ale v průběhu času i stupňující se kontroverze. Předkládaná práce mapuje, jaké jsou přesné příčiny odstupu k jeho osobnosti ve Spolkové republice Německo a z jakých faktorů toto ne příliš adorující vnímání papeže vychází. Součástí práce je kvantitativní obsahová analýza, která poskytuje mediální obraz Jana Pavla II. ve vybraných periodicích v souvislosti s oznámením papežovy kanonizace (5. 7. 2013) a následným svatořečením (27. 4. 2014). Keywords: Jan Pavel II; pontifikát; Vatikán; Řím; papežská kurie; papež; Spolková republika Německo; John Paul II; pontificate; Vatican; Rome; Roman curia; pope; Federal Republic of Germany Available in a digital repository NRGL
Obraz pontifikátu Jana Pavla II. ve Spolkové republice Německo

Kateřina Šumníková Charles University in Prague, Faculty of Social Sciences, Institute of International Relations, department of German and Austrian studies, field of German and Central European ...

Šumníková, Kateřina; Kunštát, Miroslav; Kochnowski, Roman
Univerzita Karlova, 2021

Právní aspekty nových náboženských hnutí v České republice
Kadlecová, Marcela; Urban, Michal; Kosek, Jan
2021 - Czech
1 Název diplomové práce v anglickém jazyce, abstrakt v anglickém jazyce a tři klíčová slova v anglickém jazyce Legal aspects of New Religious Movements in the Czech Republic Abstract The main purpose of this master's thesis is a critical analysis of Czech legislation of New Religious Movements. This thesis should describe a legal relationship between New Religious Movements and Czech legal order. This thesis focuses on the topic while studying public and private law's aspects. It also focuses on sociological considerations. New Religious Movements are a necessary part of a religious development of every society. There is a lot of different religious movements. Therefore, it is especially challenging to make legislation related to them. The legislator should consider religion a private part of everyone's life. Act No. 3/2002 Coll., which is the most important piece of legislation for New Religious Movements, does not distinguish terminologically between New Religious Movements and the traditional churches. A long tradition in the Czech Republic and a lot of members have for example Seventh-day Adventist Church, Jehovah's Witnesses and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Being a member of a New Religious Movement can particularly affect man's life. Conflicts between New Religious Movements and... 1 Název diplomové práce v českém jazyce, abstrakt v českém jazyce a tři klíčová slova v českém jazyce Právní aspekty nových náboženských hnutí v České republice Abstrakt Cílem diplomové práce je kritická analýza právní úpravy nových náboženských hnutí. Diplomová práce usiluje o zmapování vztahu mezi novými náboženskými hnutími a právním řádem České republiky. Práce se věnuje tématu z pohledu veřejného i soukromého práva, včetně zachycení fenoménu nových náboženských hnutí prostřednictvím sociologických dat. Nová náboženská hnutí jsou nezbytnou součástí náboženského života společnosti. Jedná se však o oblast velmi rozmanitou a širokou, proto je její právní regulace výzvou. Zákonodárce by měl mít na paměti, že zasahuje do soukromé sféry jednotlivce. Zákon č. 3/2002 Sb., jenž je základní právní úpravou pro nová náboženská hnutí, terminologicky nerozlišuje nová náboženská hnutí od tradičních církví a náboženských společností. V České republice mají z nových náboženských hnutí dlouhou tradici a významný počet členů např. Náboženská společnost Svědkové Jehovovi, Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů a Církev adventistů sedmého dne. Členství v novém náboženském hnutí může mít zásadní vliv na život člověka. Střet mezi hnutími a většinovou společností může nastat zejména v oblasti výchovy a vzdělávání dětí... Keywords: nové náboženské hnutí; registrace náboženské společnosti; zákon o církvích a náboženských společnostech; New Religious Movement; registration of a religious movement; state ecclesiastical law of the Czech Republic Available in a digital repository NRGL
Právní aspekty nových náboženských hnutí v České republice

1 Název diplomové práce v anglickém jazyce, abstrakt v anglickém jazyce a tři klíčová slova v anglickém jazyce Legal aspects of New Religious Movements in the Czech Republic Abstract The main purpose ...

Kadlecová, Marcela; Urban, Michal; Kosek, Jan
Univerzita Karlova, 2021

Potřeby lidí s demencí a podpora jejich nezávislého života ve vlastním prostředí
Bártová, Alžběta; Šteffl, Michal; Bunc, Václav; Jurašková, Božena
2021 - Czech
The present thesis which focuses on the needs of people with dementia and the support of their independent living in the home environment was written within the framework of the PhD study in Longevity at the Faculty of Humanities, Charles University, GAČR project co- researcher and AZV participated in during post gradual studies. Presented research focuses on the needs of home dwelling people with dementia, the needs of their informal carers, the needs and experiences with providing care of patients with dementia in acute hospital care. The text of the thesis is divided into four parts, which are based on texts reviewed and published or prepared for publication. The first three parts present own research aimed at identifying the needs of people with dementia and experiences with caring of them in their home environment and in the hospital environment during acute care. The final part presents the possibilities and services to support their independent life in their own environment. Předkládaná disertační práce, jejímž tématem jsou potřeby lidí s demencí a podpora jejich nezávislého života v domácím prostředí, vznikla v rámci postgraduálního studijního programu Studia dlouhověkosti Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, projektu GAČR jehož je autorka spoluřešitelkou a dále projektu AZV, na jehož řešení se v rámci doktorského studia podílela. Výzkum prezentovaný v této práci se zaměřuje na potřeby lidí s demencí žijících ve vlastním prostředí, potřeby jejich neformálních pečujících, potřeby a zkušenosti s péči o lidi s demencí při akutní hospitalizaci. Text práce je členěn do čtyř částí, které vycházejí z textů recenzovaných a publikovaných nebo k publikaci připravených. První tři části prezentují vlastní výzkumy zaměřené na zjišťování potřeb lidí s demencí a zkušenosti s péčí o ně v domácím prostředí i v prostředí nemocnice při akutní hospitalizaci. Závěrečná část představuje možnosti a služby pro podporu jejich nezávislého života ve vlastním prostředí. Keywords: Demence; potřeby; zkušenosti; neformální péče; vlastní prostředí; akutní nemocnice; Dementia; needs; experiences; informal care; home environment; acute hospital care Available in a digital repository NRGL
Potřeby lidí s demencí a podpora jejich nezávislého života ve vlastním prostředí

The present thesis which focuses on the needs of people with dementia and the support of their independent living in the home environment was written within the framework of the PhD study in Longevity ...

Bártová, Alžběta; Šteffl, Michal; Bunc, Václav; Jurašková, Božena
Univerzita Karlova, 2021

Hledání účinných chelátorů kobaltu - 8-hydroxychinoliny
Pelnářová, Karolína; Mladěnka, Přemysl; Carazo Fernández, Alejandro
2021 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Karolína Pelnářová Supervisor: Prof. Přemysl Mladěnka, PharmD., Ph.D. Consultant: Václav Tvrdý, MSc.; Marcel Hrubša, MSc. Title of diploma thesis: Searching of effective cobalt chelators - 8-hydroxyquinolines Cobalt is one of the essential trace elements present in the human body. It forms a part of the organometallic complex of vitamin B12, which is essential for many physiological functions. Both overload and lack of cobalt in the body is associated with pathological conditions. Manifestations of deficiency can lead up to pernicious anemia or hypofunction of the thyroid gland. Cobalt intoxication can occur in an industrial environment, such as by cobalt metal dust during heavy metal processing, or by its release due to corrosion from orthopedic prostheses. Systemic toxicity is manifested by a number of endocrine, cardiovascular and neurological symptoms. The main aim of this diploma thesis was to find effective chelators of cobalt from the group of substances derived from 8-hydroxyquinoline. In vitro spectrophotometric measurement was used to determine the degree of chelation. The effect of chelation was also monitored ex vivo in rat erythrocytes. All tested chelators - 8-hydroxyquinoline,... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Karolína Pelnářová Školitel: Prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. Konzultanti: Mgr. Václav Tvrdý, Mgr. Marcel Hrubša Název diplomové práce: Hledání účinných chelátorů kobaltu - 8-hydroxychinoliny Kobalt patří mezi esenciální stopové prvky přítomné v lidském těle. Je součástí organokovového komplexu vitaminu B12, který je podstatný pro mnoho fyziologických funkcí. Jak nedostatek, tak nadbytek kobaltu v těle je spojen s patologickými stavy. Projevy nedostatku mohou vést až k perniciózní anémii či hypofunkci štítné žlázy. Intoxikace kobaltem může vzniknout v průmyslovém prostředí, např. kovovým prachem kobaltu při zpracování těžkých kovů nebo jeho uvolněním následkem koroze z ortopedických implantátů. Systémová toxicita se projevuje řadou endokrinních, kardiovaskulárních a neurologických příznaků. Hlavním cílem této diplomové práce byla snaha o nalezení účinných chelátorů kobaltu ze skupiny látek odvozených od 8-hydroxychinolinu. Ke stanovení míry chelatace bylo použité spektrofotometrické in vitro měření. Vliv chelatace byl také sledován ex vivo u potkaních erytrocytů. U všech testovaných chelátorů - 8-hydroxychinolinu, nitroxolinu, chloroxinu, kliochinolu a jodochinolu byla v poměru 1:1... Keywords: přechodný kov; chelatace; spektrofotometrie; screening; in vitro; trace metal; chelation; spectrophotometry; screening; in vitro Available in a digital repository NRGL
Hledání účinných chelátorů kobaltu - 8-hydroxychinoliny

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Karolína Pelnářová Supervisor: Prof. Přemysl Mladěnka, PharmD., Ph.D. Consultant: Václav ...

Pelnářová, Karolína; Mladěnka, Přemysl; Carazo Fernández, Alejandro
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases