Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 532089
Published from to

Metodika průzkumu, revize a pasportizace historického knihovního fondu
Šípek, Richard; Mašek, Petr; Hájek, Pavel; Paličková, Tereza
2023 - Czech
Metodika má za cíl představit přehlednou syntetickou příručku a pomůcku péče o historický knižní fond, jeho analýzu z hlediska obsahového, chronologického a provenienčního a jeho syntetizujícího zhodnocení formou studie. Kromě obsáhlé sekundární bibliografie k problematice historického knižního fondu v nejširším slova smyslu a přehledu platných legislativních předpisů, obsahuje rovněž přehledného průvodce pro globální zpracování historické knižní sbírky podle jejího specifického typu a také doporučení pro její dlouhodobou správu a péči o ni. Součástí metodiky jsou rovněž rady při selekci knih určených ke konzervování a restaurování a při zajišťování vhodných podmínek uložení historického knižního fondu. The aim of the methodology is to present a clear synthetic guide and tool for the care of the historical book collection, its analysis in terms of content, chronology and provenance and its synthesizing evaluation in the form of a study. In addition to a comprehensive secondary bibliography on the issue of the historical book collection in the broadest sense and an overview of current legislation, it also contains a clear guide to the global treatment of the historical book collection according to its specific type, as well as recommendations for its long-term management and care. The methodology also includes advice on the selection of books for conservation and restoration and on ensuring appropriate storage conditions for the historic book collection. Keywords: metodika; historické knihovní fondy; katalogizace; inventarizace; knihovní depozitáře; výstavy; legislativa; konzervování; restaurování; methodology; historical library collections; cataloging; inventorying; library depositories; exhibitions; legislation; conservation; restoration Available in a digital repository NRGL
Metodika průzkumu, revize a pasportizace historického knihovního fondu

Metodika má za cíl představit přehlednou syntetickou příručku a pomůcku péče o historický knižní fond, jeho analýzu z hlediska obsahového, chronologického a provenienčního a jeho syntetizujícího ...

Šípek, Richard; Mašek, Petr; Hájek, Pavel; Paličková, Tereza
Národní muzeum, 2023

Řízení o pozůstalosti v České republice a v Rakousku komparativní studie
Gadasová, Simona; Macková, Alena; Frintová, Dita
2023 - Czech
108 Inheritance proceedings in the Czech Republic and Austria Abstract This rigorous thesis entitled "Inheritance proceedings in the Czech Republic and Austria" focuses on the analysis of legal regulation of probate in both mentioned countries and also on their comparison. The aim of this work is not a detailed description of all institutes related to probate, but rather a comprehensive overview of the proceedings in both countries. Furthermore, this thesis focuses on pointing out the problems occurring in notary practice in connection with inheritance proceedings, which in some respects are brought about by unclear legal regulation as well as certain changes and news in society, which are also manifested in court proceedings. Part of this thesis is also the proposal of possible legislative solutions to the mentioned problems. The work itself is divided into three main parts, namely Inheritance proceedings in the Czech Republic, Inheritance proceedings in Austria and a Comparison of probate proceedings in the Czech Republicand in Austria. The first part of this thesis focuses on the historical development of notaries in our country, its current status and legal regulation. Subsequently, the probate proceedings are described in general terms, including the principles applied in it, its participants and also... 106 Pozůstalostní řízení v České republice a v Rakousku Abstrakt Tato rigorózní práce s názvem "Pozůstalostní řízení v České republice a v Rakousku" se zaměřuje na analýzu právní úpravy pozůstalostního řízení v obou zmiňovaných zemích a také na jejich komparaci. Cílem této práce není detailní popis všech institutů týkajících se pozůstalostního řízení, nýbrž zpracování uceleného přehledu průběhu řízení v obou zemích. Dále se tato práce zaměřuje na poukázání na problémy vyskytující se v notářské praxi v souvislosti s pozůstalostním řízením, které přináší v některých ohledech nejasná právní úprava a také určité změny a novoty ve společnosti, které se projevují také v soudních řízeních. Součástí této práce je také navržení možných legislativních řešení zmiňovaných problémů. Samotná práce se člení na tři hlavní části, a to Pozůstalostní řízení v České republice, Pozůstalostní řízení v Rakousku a srovnání pozůstalostního řízení v České republice a v Rakousku. První část této práce se zaměřuje na historický vývoj notářství na našem území, jeho aktuální stav a také právní úprava. Následně je popsáno pozůstalostní řízení v obecné rovině, včetně zásad v něm uplatňovaných, jeho účastníků a také insitutu soudního komisaritátu. V této části je také analyzována aktuálně platná právní úprava týkající se pozůstalostního... Keywords: pozůstalost; notář; Rakousko; inheritance; notary; Austria Available in a digital repository NRGL
Řízení o pozůstalosti v České republice a v Rakousku komparativní studie

108 Inheritance proceedings in the Czech Republic and Austria Abstract This rigorous thesis entitled "Inheritance proceedings in the Czech Republic and Austria" focuses on the analysis of legal ...

Gadasová, Simona; Macková, Alena; Frintová, Dita
Univerzita Karlova, 2023

Ovlivnění efektivity sběru náboje v detektorech záření laserovými pulsy.
Betušiak, Marián; Belas, Eduard
2023 - Czech
The main focus of this thesis is the characterization of the charge transport in CdZnTe radiation detectors and the study of the effect of the detector illumination on charge transport. The transport properties are evaluated using Laser-induced Transient Current Technique and the Monte Carlo simulation is used for fitting the measured current waveforms. The properties of the detector prepared from semi-insulating CdZnTe single crystal with a platinum Schottky contacts were measured in the dark in the unpolarized and polarized state and under the anode and cathode continuous LED above-bandgap illumination. Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je charakterizácia transport náboja v CdZnTe radiačných detektoroch a stúdia vplyvu osvetlenia detektoru na transport náboja.Transportné vlastnosti sú zmerané pomocou metódy laserom-indukovaných tranzientných prúdov a simulácia Monte Carlo bola použitá na fitovanie meraných prúdových waveform. V tejto práci boli skúmané vlastnosti detektoru pripraveného semi-izolačného monokryštálu CdZnTe s platinovými Schottkyho kontaktami za tmy v nepolarizovanom a polarizovanom stave. Vlastnosti detektoru boli tiež skúmané s kontinuálnym nadgapovým LED osvetlením anódy a katódy. Keywords: Generace náboje; Sběr náboje; Detektory záření; Charge generation; Charge collection; Radiation detectors Available in a digital repository NRGL
Ovlivnění efektivity sběru náboje v detektorech záření laserovými pulsy.

The main focus of this thesis is the characterization of the charge transport in CdZnTe radiation detectors and the study of the effect of the detector illumination on charge transport. The transport ...

Betušiak, Marián; Belas, Eduard
Univerzita Karlova, 2023

Elektrické a optické vlastnosti SiC monokrystalů
Brynza, Mykola; Belas, Eduard
2023 - Czech
Silicon carbide is a semiconductor with a wide bandgap of up to 3.2 eV and is capable of operating in extreme conditions, high temperature and high energy modes. This work focuses on the investigation of electrical and optical properties of monocrystalline SiC by various methods including Raman spectroscopy, volt-ampere characteristics, L-TCT and spectroscopic techniques. The adhesion of contacts and the influence of different contact materials on the ability to detect ionizing radiation are also studied to optimize the technology of preparation of quality SiC-based radiation detectors. Karbid křemíku (SiC) je polovodič s širokým zakázaným pásem až do 3,2 eV. Aplikace na bázi SiC jsou schopné pracovat v extrémních podmínkách, vysokoteplotních a vysokoenergetických režimech. Tato práce je zaměřena na zkoumání elektrických, optických a spektroskopických vlastností monokrystalického SiC různými metodami včetně Ramanovy spektroskopie, volt-ampérových charakteristik, měření transientních proudů a spektroskopických metod. Také je studována adheze kontaktů a vliv různých materiálů kontaktů na schopnost detekovat ionizující záření za účelem optimalizace technologie přípravy kvalitních radiačních detektorů na bázi SiC. Keywords: SiC; detektory záření; kontakt kov-polovodič; V-A charakteristiky; Ramanova spektroskopie; SiC; radiation detectors; metal-semiconductor contacts; V-A characteristics; Raman spectroscopy Available in a digital repository NRGL
Elektrické a optické vlastnosti SiC monokrystalů

Silicon carbide is a semiconductor with a wide bandgap of up to 3.2 eV and is capable of operating in extreme conditions, high temperature and high energy modes. This work focuses on the investigation ...

Brynza, Mykola; Belas, Eduard
Univerzita Karlova, 2023

Fenomén minoritského kláštera ve středověké společnosti.
Svobodová, Jana; Bláhová, Marie; Hlaváček, Petr; Blechová, Lenka
2023 - Czech
The dissertation presents an edition of the medieval Latin chronicle of Eberhard Ablauff de Rheno. It is a previously unprocessed source. The chronicle is part of the Cheb Codex from the provenance of the Franciscans of the Bohemian-Moravian-Silesian vicariate. Today it is stored in the National Library. The Ablauff Chronicle records events concerning the Franciscans from 1451 to 1528, when Ablauff probably died. The chronicle is set in the broader context of late medieval Franciscan historiography produced in the Central European geographical area. The dissertation includes a codicological and paleographical analysis of the chronicle. On the basis of the editorially accessible text of the Ablauff Chronicle, it has been possible to discuss in a separate chapter the figure of the chronicler Eberhard Ablauff de Rheno, whose life can be imagined from inscriptions in his copied and written texts or from notes in the books he read. The edition of the Chronicle is supplemented by an overview of the Franciscan friars mentioned in the so-called Registrum fratrum. The edited chronicle can serve as a basic source for the religious and ecclesiastical history of our territory. Ablauff captured the continuity of the development of the Bohemian-Moravian-Silesian vicariate, where provincial chapters were... Disertační práce přináší edici latinsky psané středověké kroniky Eberharda Ablauffa de Rheno. Jedná se o dosud nezpracovaný pramen. Kronika je součástí chebského kodexu z provenience františkánů z česko-moravsko-slezského vikariátu. Dnes je uložena v Národní knihovně. Ablauffova kronika zachycuje události týkající se františkánů od roku 1451 do roku 1528, kdy Ablauff pravděpodobně zemřel. Kronika je zasazena do širšího kontextu pozdně středověké františkánské historiografie vzniklé ve středoevropském geografickém prostoru. Součástí disertace je kodikologický a paleografický rozbor kroniky. Na základě edičně zpřístupněného textu Ablauffovy kroniky bylo možné pojednat v samostatné kapitole o postavě kronikáře Eberharda Ablauffa de Rheno, o jehož životě si můžeme udělat představu podle vpisků do jeho opisovaných a psaných textů nebo podle poznámek v knihách, které četl. Edice kroniky je doplněna přehledem zmiňovaných františkánských bratří tzv. Registrum fratrum. Edičně zpřístupněná kronika může sloužit jako základní pramen k řádovým a církevním dějinám našeho území. Ablauff zachytil kontinuitu vývoje česko-moravsko- slezského vikariátu, kde se pravidelně konaly provinční kapituly, na kterých byli voleni představení vikariátu. Velkým tématem v jeho době byl boj s luterány, konvertování řádových bratrů... Keywords: Žebravé řády|Pozdní středověk|Řád menších bratří|Františkáni|Klášterní historiografie|Eberhard Ablauff de Rheno|Středověká kronika|Edice; Mendicant Orders|Late Middle Ages|Order of Friars Minor|Franciscans|Monastic Historiography|Eberhard Ablauff de Rheno|Medieval Chronicle|Editions Available in a digital repository NRGL
Fenomén minoritského kláštera ve středověké společnosti.

The dissertation presents an edition of the medieval Latin chronicle of Eberhard Ablauff de Rheno. It is a previously unprocessed source. The chronicle is part of the Cheb Codex from the provenance of ...

Svobodová, Jana; Bláhová, Marie; Hlaváček, Petr; Blechová, Lenka
Univerzita Karlova, 2023

Využití canisterapie při práci s kolektivem dětí v mateřské škole
HOSENSEIDLOVÁ, Barbora
2023 - Czech
V bakalářské práci se zaměřuji na podporu vztahů ve skupině dětí mateřské školy a odbourávání strachu ze zvířete prostřednictvím canisterapie. Cílem práce je vytvořit metodický soubor směřující k naplnění stanovených cílů při práci s kolektivem. Dílčím cílem bakalářské práce je praktická realizace vytvořených celků a jejich následná reflexe. K naplnění záměru byla použita kvalitativní strategie. Práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část popisuje způsob předškolního vzdělávání, adaptaci dítěte na mateřskou školu a vymezuje pojem canisterapie. V praktické části jsou rozepsány jednotlivé celky s následnou reflexí. Výstupem bakalářské práce je metodický soubor obsahující šest celků, které mohou posloužit terapeutům při přímé pedagogické práci s dětmi předškolního věku. In graduation thesis I am focusing on supporting relations in the group of kindergarten children and eliminating fear of animal through canistherapy. The main aim is to create methodological complex tending to fill set goals during the work with the group. The partial goal of the graduation thesis is a practical realization created complexes and their reflection. A qualitative strategy was used to reach the purpose. The work contens two parts. The theoretical part describe the method of preschool education, children adaptation to kindergarten and here is defined the koncept of canisterapy. The practical part, complexes are detailed and reflected. The output of graduation thesis is a methodological complex involves six units, which could use therapists in direct work with children of preschool age. Keywords: Předškolní vzdělávání; sociální skupina; adaptace dítěte; canisterapie; Preschool education; children adaptation; social group; canistherapy Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Využití canisterapie při práci s kolektivem dětí v mateřské škole

V bakalářské práci se zaměřuji na podporu vztahů ve skupině dětí mateřské školy a odbourávání strachu ze zvířete prostřednictvím canisterapie. Cílem práce je vytvořit metodický soubor směřující k ...

HOSENSEIDLOVÁ, Barbora
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Lidové tradice ve výtvarných činnostech v předškolní třídě mateřské školy
BALDOVÁ, Markéta
2023 - Czech
Tématem bakalářské práce jsou lidové tradice ve výtvarných činnostech v předškolní třídě mateřské školy. Cílem práce bylo vytvoření souboru výtvarných činností pro posílení významu lidových tradic v životě mateřské školy. Teoretická část obsahuje kapitoly vztahující se k dítěti předškolního věku, lidovým tradicím a výtvarným činnostem v rámci RVP PV, dále kapitoly o historii, významu lidových tradic s možností jejich využití ve výtvarných činnostech v mateřské škole. Pozornost je věnována i výtvarným činnostem a výtvarným technikám vhodným v předškolním vzdělávání. V praktické části jsou vypracovány náměty pro výtvarné činnosti související s lidovými zvyky a tradicemi a popis jejich realizace s předškolními dětmi s následným hodnocením. Odpovědi na výzkumné otázky jsou formulovány na základě zúčastněného pozorování a skupinového rozhovoru. Průběh činností byl zaznamenáván videonahrávkou. The topic of the bachelor's thesis is folk traditions in art activities in the preschool class of the kindergarten. The aim of the work was to create a set of creative activities to strengthen the importance of folk traditions in the life of a kindergarten. The theoretical part contains chapters related to the preschool child, folk traditions and creative activities within the RVP PV, as well as chapters on the history, meaning of folk traditions with the possibility of their use in creative activities in kindergarten. Attention is also paid to creative activities and creative techniques suitable for preschool education. In the practical part, ideas for creative activities related to folk customs and traditions are developed, as well as, a description of their implementation with preschool children with subsequent evaluation. The answers to the research questions are formulated on the basis of participant observation and group interview. The course of activities was recorded by video recording. Keywords: lidové tradice; výtvarné činnosti; předškolní vzdělávání; folk traditions; creativeactivities; preschooleducation Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Lidové tradice ve výtvarných činnostech v předškolní třídě mateřské školy

Tématem bakalářské práce jsou lidové tradice ve výtvarných činnostech v předškolní třídě mateřské školy. Cílem práce bylo vytvoření souboru výtvarných činností pro posílení významu lidových tradic v ...

BALDOVÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Aspekty tragédie v románech A Farewell to Arms Ernesta Hemingwaye a The Great Gatsby F. S. Fitzgeralda
ŠACH, Pavel
2023 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Aspekty tragédie v románech A Farewell to Arms Ernesta Hemingwaye a The Great Gatsby F. S. Fitzgeralda

ŠACH, Pavel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Splynutí fikce a reality v románech Philipa K. Dicka
HANZLOVSKÝ, Vojtěch
2023 - Czech
Keywords: vědecká fantastika; postmodernismus; populární kultura; literatura; science fiction; postmodernism; popular culture; literature Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Splynutí fikce a reality v románech Philipa K. Dicka

HANZLOVSKÝ, Vojtěch
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Mezipředmětové vztahy biologie člověka a matematiky ve výuce 2. stupeň ZŠ
VAVRUŠKOVÁ, Radka
2023 - Czech
Hlavním cílem diplomové práce bylo vytvoření pracovních listů na téma mezipředmětové vztahy přírodopisu a matematiky, které se zaměřují na 6 témat. V pracovních listech je propojeno učivo přírodopisu 8. ročníku - biologie člověka a matematiky. Dílčím cílem bylo umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. Didaktickým cílem pracovních listů je osvojení, prohloubení a upevnění učiva a zapojení mezipředmětových vztahů. Pracovní listy a vytvořené dotazníky jsou použity na třech základních školách celkem u 91 žáků z toho 49 chlapců a 42 dívek. Bylo kladeno osm výzkumných otázek: Liší se celkové hodnocení pracovních listů mezi jednotlivými skupinami žáků? Ano. Do porovnání nebyly zahrnuty výsledky testů žáků ZŠ1 (pilotní studie). Celkové procentické hodnocení dvou skupin ZŠ2 a jedné skupiny ZŠ3 se prakticky nelišilo (cca 40 %). Rozdíl průměrných hodnot výsledků dvou paralelních skupin ZŠ3 byl vypočten jako statisticky významný (p = 0,034). Korelují statisticky významně celková hodnocení pracovních listů se známkou na vysvědčení? Ano. Korelační koeficient ve skupině B1 byl u dívek -0,817, chlapci měli korelaci -0,892. Ve skupině B2 korelace u chlapců je -0,765 u dívek 0,141 (výjimka ze zjištěného trendu, statisticky nevýznamný vztah). Skupina C1 výsledek korelace dívek je -0,833 a u chlapců -0,990. V poslední skupině C2 je korelace u chlapců rovna -0,811 u dívek -0,962. Koreluje pozitivně žákův odhad získaných bodů v procentech od skutečného hodnocení? Ano. V (ZŠ1) skupina A1 korelace 0,569, skupina A2 korelace 0,664. Škola (ZŠ2) skupina B1 korelace 0,489, skupina B2 korelace 0,555. Škola (ŽŠ3) skupina C1 korelace 0,854 a skupina C2 korelace 0,382. Zde je pozitivní korelace. Jaké okruhy způsobují žákům největší problémy a které naopak nejlépe zvládnou? Největší problém při vypracování pracovních listů měli žáci s okruhem otázek z tématu trávicí soustava a antropometrie, naopak nejlépe si poradili s tématem osová souměrnost. Do jaké míry žáci znají pojem mezipředmětové vztahy? 36 % žáků zná pojem mezipředmětové vztahy, ale ve výuce se s nimi spíše nesetkávají. Chtěli by žáci více mezipředmětových vztahů v hodinách matematiky a přírodopisu? Jen 11 žáků z celkového počtu 91 odpovědělo, že by chtěli více mezipředmětových vztahů v hodinách matematiky a přírodopisu. Umí podle názoru žáků vyučující zapojit mezipředmětové vztahy do výuky? Umí, ale jen v některých předmětech. Jaká je oblíbenost předmětů u žáků (je důležitá k motivaci a aktivizaci žáků)? Průměrná známka oblíbenosti matematiky ze všech škol 3,5 a u přírodopisu 3,1. Ze zpětné vazby vyplynulo, že většině žáků připadají pracovní listy obtížné, někteří chválili zajímavé propojení matematiky a přírodopisu. Zpětná vazba od vyučujících byla celkově pozitivní, někteří navrhovali rozdělení na menší celky vždy k probíranému tématu, což odpovídá i představě autorky práce, která nemohla být z organizačních důvodů naplněna. The main target of the diploma thesis was the creation of worksheets on the topic of intersubject relationships of natural history and mathematics, which focus on 6 topics. The worksheets link the 8th grade science curriculum - human biology and mathematics. The other target is to enable students to adopt learning strategies and to motivate them. Encourage students to think creatively, think logically and solve problems. The didactic target of the worksheets is the acquisition, deepening and consolidation of the subject matter and the involvement of intersubject relationships. Worksheets and created questionnaires are used in three primary schools for a total of 91 students, of which 49 are boys and 42 are girls. Eight research questions were asked: Do the overall evaluations of the worksheets differ between individual groups of students? Yes. The results of the tests of primary school students (pilot study) were not included in the comparison. The overall percentage evaluation of the two groups of ES2 and one group of ES3 practically did not differ (about 40 %). The difference in the average values of the results of two parallel groups of ES3 was calculated as statistically significant (p = 0.034). Are overall worksheet grades correlate statistically significantly with report card grades? Yes. The correlation coefficient in group B1 was -0.817 for girls, boys had a correlation of -0.892. In group B2, the correlation for boys is -0.765, for girls it is 0.141 (exception from the observed trend, statistically insignificant relationship). Group C1 correlation result for girls is -0.833 and for boys -0.990. In the last group C2, the correlation is -0.811 for boys and -0.962 for girls. Does the student's estimate of points obtained as a percentage correlate positively with the actual grade? Yes. In (ES1) group A1 correlation 0.569, group A2 correlation 0.664. School (ES2) group B1 correlation 0.489, group B2 correlation 0.555. School (ES3) group C1 correlation 0.854 and group C2 correlation 0.382. There is a positive correlation here. Which areas cause the students the biggest problems and which ones do they manage best? Students had the biggest problem when preparing the worksheets with the range of questions from the topic of the digestive system and anthropometry, on the contrary, they coped best with the topic of axial symmetry. To what extent do the students know the concept of intersubject relationships? 36 % of students know the concept of intersubject relationships, but do not encounter them in lessons. Would students like more cross-curricular connections in maths and science lessons? Only 11 students out of a total of 91 answered that they would like more cross-curricular connections in maths and science lessons. In the opinion of the students, can the teacher include inter-subject relationships in the teaching? He can, but only in some subjects. What is the popularity of the subjects with students (is it important to motivate and activate students)? The average popularity score for mathematics from all schools is 3.5 and for science 3.1. The feedback showed that most students found the worksheets difficult, some praised the interesting connection between mathematics and science. The feedback from the teachers was generally positive, some suggested division into smaller units always related to the discussed topic, which also corresponds to the idea of the author of the work, which could not be fulfilled for organizational reasons. Keywords: mezipředmětové vztahy; žáci 2. stupně ZŠ biologie člověka; přírodopis; matematika; intersubject relationships; 2nd grade students of elementary school human biology; natural history; mathematics Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Mezipředmětové vztahy biologie člověka a matematiky ve výuce 2. stupeň ZŠ

Hlavním cílem diplomové práce bylo vytvoření pracovních listů na téma mezipředmětové vztahy přírodopisu a matematiky, které se zaměřují na 6 témat. V pracovních listech je propojeno učivo přírodopisu ...

VAVRUŠKOVÁ, Radka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases