Number of found documents: 18417
Published from to

Funkcionalizované hypersesíťované porézní polyacetyleny
Havelková, Lucie; Sedláček, Jan; Brožek, Jiří; Balcar, Hynek
2023 - Czech
An atom-economic one-step chain-growth coordination homopolymerization providing high yields of functionalized hyper-cross-linked polyacetylenes with permanent micro/mesoporous texture and specific surface area up to 1062 m2 /g was introduced and optimized. Substituted 1,3-diethynylbenzenes served as monomers simultaneously providing functionalization and hyper-cross-linking of the networks. The homopolymerization was compatible with the heteroatom groups of the monomers and allowed to prepare polyacetylene networks with the wide spectrum of univalent functional groups: -F, -Cl, -Br, -NO2, -COOCH3, -CH2OH, -COOH and -CH=O decorating the aromatic segments of the networks in a high extent (7.87 mmol/g). A novel two-step synthesis of functionalized hyper-cross-linked polyacetylenes was introduced combining chain-growth coordination polymerization of acetylenic monomers and covalent templating using acetal and Schiff base protecting groups. By postpolymerization hydrolytic removal of the protecting segments from the primary networks, the networks with a high content (up to 9.61 mmol/g) of univalent functional groups -CH2OH, -CH=O and -NH2 were prepared. These groups were placed either on the cross-linking or linear (aromatic and aliphatic) network segments, even in the vicinity of the main... Byla popsána a optimalizována atomově úsporná jednokroková řetězová koordinační homopolymerizace poskytující ve vysokých výtěžcích funkcionalizované hypersesíťované polyacetyleny s permanentní mikro/mesoporézní texturou a specifickým povrchem až 1062 m2 /g. Jako monomery této homopolymerizace sloužily substituované 1,3-diethynylbenzeny, které zajišťovaly současně jak funkcionalizaci tak hypersesíťování vznikajících produktů. Homopolymerizace byla kompatibilní s heteroatomickými skupinami monomerů a dovolila přípravu polyacetylenových sítí se širokým spektrem univalentních funkčních skupin: -F, -Cl, -Br, -NO2, -COOCH3, -CH2OH, -COOH a -CH=O navázaných ve vysokém rozsahu (7,87 mmol/g) na aromatické segmenty sítí. Byla zavedena nová dvoukroková metoda přípravy mikro/mesoporézních funkcionalizovaných hypersesíťovaných polyacetylenů kombinující řetězovou koordinační polymerizaci acetylenických monomerů a kovalentní templátování chránícími skupinami typu acetalů a Schiffových bazí. Postpolymerizačním hydrolytickým odstraněním chránících segmentů z primárních sítí byly vytvořeny sítě s vysokým obsahem (až 9,61 mmol/g) univalentních funkčních skupin -CH2OH, -CH=O a -NH2. Tyto skupiny bylo možné umístit na síťující nebo na lineární (aromatické i alifatické) jednotky sítí, a to i do těsné blízkosti hlavních... Keywords: Porézní organické polymery; hustě sesíťované; polymerní sítě; polyacetyleny; řetězová polymerizace; funkcionalizace; heteroatomické funkční skupiny; Schiffovy báze; acetaly; chemie chránících skupin; postpolymerizační modifikace; specifický povrch; mikroporézní; mesoporézní; modifikace textury; kovalentní temlátování; chemisorpce; adsorpce CO2; dynamická sorpce vodní páry; Porous organic polymers; hyper-cross-linked; polymer networks; polyacetylenes; chain growth polymerization; functionalization; heteroatom functional groups; Schiff bases; acetals; protecting group chemistry; postpolymerization modification; specific surface area; microporous; mesoporous; textural modification; covalent templating; chemisorption; CO2 adsorption; dynamic water vapour sorption Available in a digital repository NRGL
Funkcionalizované hypersesíťované porézní polyacetyleny

An atom-economic one-step chain-growth coordination homopolymerization providing high yields of functionalized hyper-cross-linked polyacetylenes with permanent micro/mesoporous texture and specific ...

Havelková, Lucie; Sedláček, Jan; Brožek, Jiří; Balcar, Hynek
Univerzita Karlova, 2023

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a její odpověď na hate crime a hate speech
Kundrák, Viktor; Hofmannová, Mahulena; Tymofeyeva, Alla; Jílek, Dalibor
2023 - Czech
The doctoral thesis deals with the issue of hate crime and hate speech in international law, specifically the protection of victims of acts falling under both categories within the framework of the European Convention on Human Rights. It describes the conceptual development of both phenomena and their regulation in international law, including both hard law, i.e. binding international law, and soft law, at both the universal and regional levels. Regarding hate speech, it highlights the crucial role of international freedom of expression protection and the different standards and requirements imposed on states based on the severity of the speech. It extensively analyzes the case law of the European Court of Human Rights in relation to both areas, introducing the category of verbal hate crime, which lies between hate crime and hate speech. It describes the parameters and limits of victim protection in relation to both types of behaviors and outlines possible future directions for the development of the Court's case law in the context of binding instruments at the universal level and the dynamic development of international soft law. In the area of hate crime, it focuses on the reflection of the need for a comprehensive response to the phenomenon, going beyond the procedural obligation of effective... Disertační práce se zabývá problematikou předsudečných trestných činů (hate crime) a předsudečných výroků (hate speech) v mezinárodním právu a konkrétně ochranou obětí jednání spadajících do obou kategorií v rámci mechanismu Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Popisuje koncepční vývoj obou fenoménů a jejich úpravu v mezinárodním právu, a to jak v hard law, tj. závazném mezinárodním právu, i soft law, jak v univerzální, tak regionální rovině. U zkoumané oblasti hate speech poukazuje na klíčovou roli mezinárodní ochrany svobody projevu a rozdílné standardy a požadavky na státy odstupňované dle závažnosti projevu. Ve vztahu k oběma oblastem podrobně analyzuje judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, přičemž zavádí kategorii verbální hate crime stojící na pomezí hate crime a hate speech. Popisuje parametry a limity ochrany obětí ve vztahu k jednotlivým typům jednání a nastiňuje, jaké je další možné směřování vývoje judikatury Soudu na pozadí závazných nástrojů univerzální úrovně a dynamického vývoje mezinárodního soft law. V oblasti hate crime se zaměřuje na reflexi potřeby celistvé odpovědi na daný fenomén, neomezující se na procesní závazek účinného vyšetření předsudečného motivu v úzkém smyslu dané koncepce, a sahající např. do závazku na adekvátní právní úpravu nebo přijetí preventivních... Keywords: Trestné činy z nenávisti; trestné činy motivované předsudky; projevy nenávisti; podněcování; oběti; Evropská úmluva o ochraně lidských práv; Evropský soud pro lidská práva; Hate Crimes; crimes committed motivated by bias; hate speech; incitement; victims; European Convention on Human Rights; European Court of Human Rights Available in a digital repository NRGL
Evropská úmluva o ochraně lidských práv a její odpověď na hate crime a hate speech

The doctoral thesis deals with the issue of hate crime and hate speech in international law, specifically the protection of victims of acts falling under both categories within the framework of the ...

Kundrák, Viktor; Hofmannová, Mahulena; Tymofeyeva, Alla; Jílek, Dalibor
Univerzita Karlova, 2023

Vliv vybraných léků na kostní metabolismus
Karešová, Iva; Palička, Vladimír; Bayer, Milan; Horák, Pavel
2023 - Czech
With an aging population and increasing life expectancy, osteoporosis represents a major global health problem. Currently it is estimated that more than 200 million people suffer from osteoporosis. Fractures due to osteoporosis are the major cause of morbidity and mortality in the elderly (Compston et al., 2019). A large body of evidence suggests an association between AEDs and bone abnormalities. The prevalence of osteoporosis and osteopenia in long-term treated epileptics is high. More than 50% of patients with epilepsy have low bone mineral density (BMD) (Ko et al., 2020). The aim of the dissertation was to evaluate the effect of orchidectomy and the effect of selected new antiepileptic drugs (zonisamide, gabapentin, pregabalin, levetiracetam) on bone metabolism in young Wistar rats. The negative effect on bone tissue after rat orchidectomy was confirmed after 12 weeks. Orchidectomy led to a statistically significant reduction in BMD and had a negative effect on the biomechanical properties of bones. Our results confirm that young rats after orchidectomy can be considered a suitable animal model for the study of osteopenia. After 12 weeks of administration of new antiepileptic drugs (zonisamide, gabapentin, pregabalin, levetiracetam), there was no statistically significant effect on BMD in... Souhrn Vzhledem ke stárnutí populace a prodlužující se délce života představuje osteoporóza závažný celosvětový zdravotní problém. V současné době se odhaduje, že osteoporózou trpí více než 200 milionů lidí. Zlomeniny v důsledku osteoporózy jsou hlavní příčinou morbidity a mortality starších lidí (Compston et al., 2019). Řada důkazů naznačuje souvislost mezi antiepileptiky a kostními abnormalitami. Prevalence osteoporózy a osteopenie u dlouhodobě léčených epileptiků je vysoká. Více než 50 % pacientů s epilepsií má nízkou hodnotu kostní minerální denzity (BMD) (Ko et al., 2020). Cílem této disertační práce bylo posouzení vlivu orchidektomie a vybraných nových antiepileptik (zonisamid, gabapentin, pregabalin, levetiracetam) na kostní metabolismus u mladých potkanů kmene Wistar. Byl potvrzen negativní vliv provedené orchidektomie potkanů na kostní tkáň po 12 týdnech. Orchidektomie vedla k statisticky významnému snížení BMD a měla negativní vliv na mechanickou odolnost kostí. Naše výsledky potvrzují, že mladý potkan po provedené orchidektomii může být považován za vhodný zvířecí model pro studium osteopenie. Po 12 týdnech podávání nových antiepileptik (zonisamid, gabapentin, pregabalin, levetiracetam) nebyl potvrzen statisticky významný vliv na BMD u orchidektomovaných potkanů ani u gonadálně intaktních... Available in a digital repository NRGL
Vliv vybraných léků na kostní metabolismus

With an aging population and increasing life expectancy, osteoporosis represents a major global health problem. Currently it is estimated that more than 200 million people suffer from osteoporosis. ...

Karešová, Iva; Palička, Vladimír; Bayer, Milan; Horák, Pavel
Univerzita Karlova, 2023

Využití HPLC-HRMS pro studium látek ze skupiny takrinu potenciálně využitelných v terapii Alzheimerovy choroby.
Novák, Martin; Kučera, Radim; Hroch, Miloš; Lísa, Miroslav
2023 - Czech
1 Abstract Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Mgr. Martin Novák Supervisor - specialist: doc. Mgr. et Mgr. Rafael Doležal, Ph.D. Supervisor: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Title: Use of HPLC-HRMS for the study of tacrine group compounds potentially useful in the therapy of Alzhemier's disease. High-performance liquid chromatography coupled with high-resolution mass spectrometry (HPLC-HRMS) is an analytical technique very often used in the new drugs development. This technique is widely used, from the confirmation of the proposed structure and identification of present impurities, through the assessment of absorption, distribution, metabolism and excretion to the monitoring of poisoning and intoxications. In the theoretical part, the presented dissertation thesis is focused on the basic characteristics of Alzheimer's disease, its currently available treatment and new treatment strategies. In addition, attention is paid to areas closely related to the experimental part, namely: the study of pharmacokinetics, analytical tools for determining pharmacokinetic parameters, liquid chromatography, mass spectrometry and the specifics of the bioanalytical methods. The experimental work is in the commented form of... 1 Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutické Chemie a Farmaceutické Analýzy Kandidát: Mgr. Martin Novák Konzultant: doc. Mgr. et Mgr. Rafael Doležal, Ph.D. Školitel: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Název: Využití HPLC-HRMS pro studium látek ze skupiny takrinu potenciálně využitelných v terapii Alzheimerovy choroby. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie ve spojení s vysokorozlišující hmotnostní spektrometrií (HPLC-HRMS) je analytickou technikou, která je velmi často využívaná při vývoji nových léčiv. Široké uplatnění tato technika nalézá od potvrzení navrhované struktury a identifikace přítomných nečistot, přes hodnocení absorpce, distribuce, metabolismu a exkrece až po monitorování otrav a intoxikací. Předkládaná disertační práce se v teoretické části zaměřuje na základní charakteristiku Alzheimerovy nemoci, její aktuálně dostupnou terapii a na nové strategie léčby. Dále je zde věnována pozornost i oblastem úzce spojeným s experimentální částí a to: studiu farmakokinetiky, analytickým nástrojům pro stanovení farmakokinetických parametrů, kapalinové chromatografii, hmotnostní spektrometrii a specifikům bioanalytických metod. Experimentální práce je komentářem ke čtyřem publikovaným pracím zabývajících se tematikou vývoje a preklinického hodnocení látek ze... Available in a digital repository NRGL
Využití HPLC-HRMS pro studium látek ze skupiny takrinu potenciálně využitelných v terapii Alzheimerovy choroby.

1 Abstract Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Mgr. Martin Novák Supervisor - specialist: doc. Mgr. ...

Novák, Martin; Kučera, Radim; Hroch, Miloš; Lísa, Miroslav
Univerzita Karlova, 2023

Souvislosti vrozených pohybových vzorců reflexní lokomoce a ventilace u dětských pacientů s chronickým respiračním onemocněním
Plešková, Jana; Pohunek, Petr; Sedlák, Vratislav; Homola, Lukáš
2023 - Czech
Reflex locomotion according to Professor Vojta (VRL) is based on the activation of complex motor patterns from certain defined positions with stimulation of the so-called trigger zones, located on the human's body. It is primarily used in patients with neurological deficits; however, it is currently also being used in internal medicine. It has been reported that VRL can indirectly affect breathing, however its use in paediatric patients with chronic respiratory disease has not yet been investigated. As part of this theses, a randomized controlled single-centre intervention study was conducted. Its aim was to evaluate the short-term effects of VRL on lung function in paediatric patients with cystic fibrosis (CF) with normal baseline spirometry. The effect of a 30minute VRL intervention was compared in a crossover design with the effect of positioning (without stimulation of trigger zones). The primary outcome was the change in global ventilation inhomogeneity, assessed by lung clearance index (LCI2.5) derived from nitrogen multiple breath washout test. Secondary outcomes included changes in regional ventilation inhomogeneity (indices of acinar [Sacin*Vt] and conductive airways [Scond*Vt] inhomogeneity) and spirometric parameters (inspiratory capacity, forced vital capacity, and forced expiratory... Reflexní lokomoce podle profesora Vojty (VRL) je založena na aktivaci komplexních pohybových vzorů z určitých definovaných poloh za pomocí stimulace tzv. spoušťových zón na těle jedince. Primárně je využívána u pacientů s neurologickým deficitem, nicméně v současnosti nachází své uplatnění také v interních odvětvích medicíny. Je popsáno, že VRL může nepřímo ovlivnit dýchání, nicméně její použití u pacientů s chronickým respiračním onemocněním v dětském věku dosud nebylo zkoumáno. V rámci této práce byla provedena randomizovaná kontrolovaná single centre intervenční studie, jejímž cílem bylo zhodnotit krátkodobé účinky VRL na plicní funkce u dětských pacientů s cystickou fibrózou (CF) s normálními hodnotami spirometrie. Účinek 30minutové aplikace VRL byl v crossover designu porovnán s účinkem využití poloh VRL (polohování), bez stimulace spoušťových zón. Primárním výstupním parametrem byla změna v nehomogenitě globální ventilace, hodnocená za pomocí očišťovacího indexu plic (lung clearance index, LCI2,5) odvozená z vícedechového vyplavování dusíku z plic. Sekundární výstupy zahrnovaly změny v nehomogenitě regionální ventilace (indexy nehomogenity ventilace acinárních [Sacin*Vt] a konduktivních dýchacích cest [Scond*Vt] korigované na dechový objem) a spirometrických parametrech (inspirační kapacita,... Keywords: cystická fibróza; očišťovací index plic; vyšetření plicních funkcí; Vojtova reflexní lokomoce; ventilační nehomogenita; cystic fibrosis; lung clearance index; lung function testing; Vojta's reflex locomotion; ventilation inhomogeneity Available in a digital repository NRGL
Souvislosti vrozených pohybových vzorců reflexní lokomoce a ventilace u dětských pacientů s chronickým respiračním onemocněním

Reflex locomotion according to Professor Vojta (VRL) is based on the activation of complex motor patterns from certain defined positions with stimulation of the so-called trigger zones, located on the ...

Plešková, Jana; Pohunek, Petr; Sedlák, Vratislav; Homola, Lukáš
Univerzita Karlova, 2023

Mozkový systém odměny u hmyzu
DVOŘÁČEK, Jiří
2023 - Czech
Chování živočichů není náhodné, ale je primárně orientováno podle biologické významnosti podnětů prostředí: podněty potřebné pro přežití jedince či druhu jsou konkrétními mozkovými oblastmi, tzv. systémem odměny, označkovány pozitivní libostní hodnotou a jejich dosažení je spojeno s libostí (odměnou). Koncept systému odměny vzešel ze studia mozku savců, předpokládalo se, že jde o systém nacházející se jen v mozku vyšších živočichů (mesolimbický dopaminergní systém), libost byla projev vyšších funkcí mozku a komplikovaných nervových sítí. V interpretacích studia systému odměny dochází ale k vývoji. Od relativně celistvého fenoménu mozkové odměny ke komplexní funkci a k rozdělení na komponenty "liking", "wanting" a "learning", od dominantní libostní role dopaminu ke komplexnější představě přiznávající klíčové role dalším neurochemickým systémům. Dopaminu nadále zůstává důležitá role ve funkci "wanting", komponenta "liking" je pravděpodobně více řízena systémem opioidovým. Systém odměny již také není vnímán jen jako funkce mozku savců, ale stejné principy rozlišování podnětů na libé/nelibé (atraktivní/averzivní) byly popsány i u hmyzu (a jsou předpokládány v celé živočišné říši). V mozku hmyzu (zejména u dvou hlavních modelových druhů octomilky Drosophila melanogaster a včely Apis mellifera) byla jako klíčové oblasti libostních funkcí identifikována houbovitá tělíska (mushroom body) - oblasti spojované s asociativním učením a s vytvářením paměti. Byly také precizně popsány konkrétní buněčné a síťové struktury včetně zúčastněných neurotransmiterů a modulátorů. Odlišnosti mezi savčím a hmyzím systémem odměny jsou v komplexnosti mozkové sítě, obecné principy zůstávají však stejné. Moucha Drosophila melanogaster je častým laboratorním modelem pro zkoumání principů fungování nervových sítí. Při studiu mozkového libostního systému není atraktivní jen tím, že jde o relativně jednoduchý organismus s přehledným mozkem a s popsaným genomem, ale i tím, že při přemýšlení o jejím mozku neuplatňujeme tolik relativně staré, komplexní pojmy s neohraničenými významy - právě komplexnost a neohraničitelnost pojmů je při interpretacích studia lidského mozku potíž. U octomilky můžeme zdůraznit, že 1) oblasti mozku uplatňující se v asociativním učení a funkcích mozkové odměny jsou překvapivě komplexní, ač jde o organismus relativně jednoduchý a krátce žijící, 2) téměř jistě má její mozek systém vytvářející motivační drive (funkci "wanting" ), 3) existují náznaky možné přítomnosti hedonické složky libosti či jejího evolučního předchůdce, postavené nikoli na endogenních opioidech, ale pravděpodobně na jiných neuropeptidech. Srovnání mozkových systémů dvou evolučně vzdálených skupin živočichů (hmyzu a savců/člověka) je inspirativní v mnoha směrech. Ze srovnání lze vyvodit několik důsledků pro obecný model libosti živočichů: Libostní principy jsou univerzální - usilování o libost je pravděpodobně základní vlastností všech živočichů. Libostní funkce mozku se jeví být hierarchicky postavené, nikoliv centrálně organizované, ale s funkcemi spíše distribuovanými mezi ostatní mozkové sítě, a funkce, její jednotlivé části můžou být na sobě nezávislé a pracovat paralelně, posílení spojení konkrétního podnětu s žádoucím chováním může být víceúrovňové. Role monoaminů v systému odměny je evolučně pravděpodobně konzervativní, role neuropeptidů je vývojově flexibilní (roli endogenních opioidů savců může alespoň částečně mít u hmyzu jiný neuropeptid). Neurotransmiterová identita dopaminergních neuronů v systému odměny je pravděpodobně flexibilní a úzce závislá na životním kontextu. U systému odměny včely lze najít další dva zajímavé koncepty: sublimaci libostních funkcí u jedinců ve prospěch kolektivní libosti a naznačenou integrovanou funkci spojující funkce odměny a sociálního chování v jedno kontinuum. Toto komparativní studium dává nový prostor k pochopení poruch libostního systému, zejména závislosti, a může mít i významné důsledky filozofické. Animal behavior is not random; rather, it is primarily determined by the biological significance of environmental stimuli: stimuli essential for a survival are marked by the brain reward system, with a positive hedonic value and their achievement is associated with the pleasure (reward). The concept of the reward system emerged from research of the mammalian brain; early theories held that it was a system present only in the brains of higher animals (the mesolimbic dopaminergic system), and that reward was a manifestation of more complex neural networks and higher brain functions. The brain reward has evolved from a solitary phenomenon to a complex function that is divided into the components of ´liking´, ´wanting´, and ´learning´, and from the predominate role of dopamine to a more sophisticated idea that assigns important functions to other neurochemical systems. While dopamine still plays a significant part in the ´wanting´ function, the opioid system likely plays a larger role in the ´liking´ function. The distinction of stimuli into pleasant/unpleasant (attractive/aversive) has been described in insects, and it is widely believed that this principle applies throughout the animal kingdom. Mushroom bodies have been identified as the critical regions of reward functions in the brains of insects. The exact descriptions of the implicated neurotransmitters and modulators, as well as specific cellular and network structures, were also provided. Although the complexity of the brain networks in mammalian and insect reward systems differs, the general principles are the similar in both. The fly Drosophila melanogaster is a frequent laboratory model for investigating the principles of neural network functioning. When studying the brain reward system, it is not only appealing because it is a relatively simple organism with a transparent brain and a described genome, but it may also have the benefit for us that when thinking about its brain, we do not apply relatively old, complex concepts with unlimited meanings, which are a problem in interpreting the human brain study. In the case of the fruit fly, we can highlight that 1) the brain regions involved in associative learning and brain reward functions are surprisingly complex, despite the fact that it is a relatively simple and short-lived organism, 2) its brain almost certainly has a system that creates a motivational drive (´wanting´), and 3) there are indications of the potential existence of a hedonic component of pleasure or its evolutionary predecessor, based not on endogenous opioids. It is inspiring in many ways to compare the brain structures of two evolutionary distinct animal groupsinsects and mammals/humans. This comparison has several implications for a broad paradigm of animal reward, including: Reward principles are universal, and all species are likely fundamentally motivated by the need for rewards. The brain reward mechanisms appear to be hierarchically structured; rather than being centrally organized, they are distributed among other brain networks and mechanisms. The components of these mechanisms can operate independently of one another and concurrently. While the function of neuropeptides in the reward system is flexible, the function of monoamines in the reward system is likely to be conservative in evolutionary terms (the function of endogenous opioids in mammals may be at least partially regulated by another neuropeptide in insects). The neurotransmitter identity of dopaminergic neurons in the reward system is likely to be very context-dependent. Two other interesting concepts can be found in the bee: the sublimation of reward functions in individuals in favor of collective pleasure, and the implied integrated function connecting reward functions and social behavior into one continuum. The comparative study gives new scope for understanding disorders of the reward system, especially addiction, and may also have significant philosophical consequences. Keywords: mozkový systém odměny; mozková libost; mushroom body; mozek Drosophily; dopamin; závislost; kolektivní odměna.; brain reward system; brain reward; mushroom body; Drosophila brain; addiction; dopamine; collective reward Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Mozkový systém odměny u hmyzu

Chování živočichů není náhodné, ale je primárně orientováno podle biologické významnosti podnětů prostředí: podněty potřebné pro přežití jedince či druhu jsou konkrétními mozkovými oblastmi, tzv. ...

DVOŘÁČEK, Jiří
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Adipózní estrogenizace a další antropologické aspekty obezity
Novák, Jan; Sedlak, Petr; Bezdíček, Ondřej; Bendlová, Běla
2023 - Czech
This work presents an anthropological view of obesity. It introduces the concept of adipose estrogenization and describes its relationship to pelvic morphology. Further, secular changes in the prevalence of latent obesity, the consequences, and the etiology of this condition are described. The work also validates tools for assessing chronotype, subsequently associating these metrics with sociodemographic factors, including obesity. The key part of this project present study focused on changes in the morphology of the bony pelvis in the context of pubertal history of obesity. It is a longitudinal study (n = 238) with an anthropometric examination after 8 years and an estimation of sex hormones. The main observation was that adult men with a history of obesity had more gynoid (relatively wider) pelvic bone morphology and altered levels of sex hormones, i.e., reduced testosterone levels and an increased relative proportion of estradiol to testosterone, i.e., estrogenization. This was manifested with habitual pelvic feminization, which serves as a marker of estrogenization and a retrospective marker of obesity. In the context of this study, a Letter to the Editor is added as a correction to the publication, interpreting these findings as a possible explanation for the shorter second stage of labor in... Tato práce představuje antropologický pohled na obezitu. V práci je uveden koncept adipózní estrogenizace a popsán vztah k morfologii pánve. Dále jsou popsány sekulární změny v prevalenci latentní obezity, konsekvence a etiologie tohoto stavu. Práce rovněž ověřuje validitu nástrojů pro hodnocení chronotypu, následně tyto metriky dává do souvislosti se sociodemografickými faktory včetně obezity. Stěžejní část představuje studie zaměřená na změnu morfologie kostěné pánve v kontextu pubertální historie obezity. Jde o logitudinální studii (n = 238) s antropometrickým vyšetřením po 8 letech a stanovením pohlavních hormonů. Dospělí muži s historií obezity měli více gynoidní (relativně širší) morfologii kostěné pánve a alteraci hladin pohlavních hormonů, tj. snížení hladin testosteronu a zvýšení relativního podílu estradiolu vůči testosteronu, tzn. estrogenizaci. Jejím odrazem byla habituální feminizace pánve, která funguje jako marker estrogenizace a retrospektivní marker obezity. V kontextu této studie je doplněn Letter to Editor jako korekce k publikaci, která tyto výsledky interpretuje jako možné vysvětlení kratší 2. doby porodní u žen s historií obezity. Další část se zaměřuje na etiologii, konsekvence a sekulární trend latentní obezity. V této oblasti jsou představeny 2 studie. První sledující... Keywords: adipozita; adipózní estrogenizace; BMI; fyzická zdatnost; chronotyp; obezita; MCTQ; MEQ; morfologie kostěné pánve; sekulární trend; adiposity; adipose estrogenization; BMI; chronotype; obesity; MCTQ; MEQ; morphology of bony pelvis; secular trend Available in a digital repository NRGL
Adipózní estrogenizace a další antropologické aspekty obezity

This work presents an anthropological view of obesity. It introduces the concept of adipose estrogenization and describes its relationship to pelvic morphology. Further, secular changes in the ...

Novák, Jan; Sedlak, Petr; Bezdíček, Ondřej; Bendlová, Běla
Univerzita Karlova, 2023

Eschatologický význam Ježíšova zmrtvýchvstání
Dosoudil, Jiří; Ryšková, Mireia; Heryán, Ladislav; Roskovec, Jan
2023 - Czech
The Eschatological Meaning of Jesus' Resurrection (PhD dissertation) Jiří Dosoudil Abstract: The dissertation examines the biblical concept of the resurrection of Jesus. In particular biblical texts, it examines its meaning and how it relates to the last things of man, the world and its history. It traces where the resurrection of Jesus is mentioned in the New Testament and subjects the prominent passages to detailed exegetical analysis. To be able to read the biblical discourse on the resurrection in the appropriate cultural-religious context, it also provides an overview beforehand of how it is anchored in Old Testament ideas about human post-mortem existence and the life-giving power of God. Related but distinct ideas of contemporary paganism are also explored. The work points out significant or recurring moments in the texts it interprets. In a final reflection, it assesses their significance, puts them in context, and shows that the concepts of the resurrection of Jesus and the resurrection of all believers are related to the Old Testament hope of redeeming God, working on behalf of man in all circumstances. It especially points to the motif of exercising his power, in which the study finds the basis for the eschatology of Jesus' resurrection. It shows that in the eschatological implications of Jesus'... Eschatologický význam Ježíšova zmrtvýchvstání (disertační práce) Jiří Dosoudil Abstrakt: Disertační práce se zabývá biblickou koncepcí Ježíšova vzkříšení. Ve výchozích textech zkoumá její význam a to, jak se zde vztahuje k oblasti posledních věcí člověka, světa a jeho dějin. Mapuje, kde se v Novém zákoně hovoří o Ježíšově zmrtvýchvstání a význačná místa podrobuje detailní exegetické analýze. Aby bylo možné číst jednotlivé výpovědi o vzkříšení v odpovídajícím kulturně-náboženském kontextu, představuje předtím také přehledovým způsobem, jak jsou ukotveny ve starozákonních představách o posmrtné existenci člověka a životodárné Boží moci. Zkoumány jsou i související, ale odlišné představy dobového pohanství. Při výkladu biblických textů práce průběžně poukazuje na jejich význačné či opakující se momenty. V závěrečné reflexi hodnotí jejich význam, dává je do souvislosti a ukazuje, že koncepce Ježíšova vzkříšení, ale i vzkříšení všech věřících navazuje na starozákonní naději v Boha-spasitele jednajícím ve všech podmínkách ve prospěch člověka. Zvláště poukazuje na motiv působení jeho moci, v němž studie nachází základ pro eschatologii Ježíšova vzkříšení. Kriticky dokládá, že v eschatologických důsledcích Ježíšova zmrtvýchvstání se plně rozvíjí to, k čemu působení spásné a stvořitelské moci ve Starém zákoně teprve... Keywords: Zmrtvýchvstání; vzkříšení z mrtvých; všeobecné vzkříšení; eschatologie; Boží moc; Resurrection; raising from the dead; general resurrection; eschatology; the power of God Available in a digital repository NRGL
Eschatologický význam Ježíšova zmrtvýchvstání

The Eschatological Meaning of Jesus' Resurrection (PhD dissertation) Jiří Dosoudil Abstract: The dissertation examines the biblical concept of the resurrection of Jesus. In particular biblical texts, ...

Dosoudil, Jiří; Ryšková, Mireia; Heryán, Ladislav; Roskovec, Jan
Univerzita Karlova, 2023

Weylovy metriky a jejich zobecnění: klasický a kvantový pohled
Polcar, Lukáš; Svítek, Otakar; Ledvinka, Tomáš; Pound, Adam
2023 - Czech
In this thesis, we study two distinct topics both connected to stationary axially sym- metric spacetimes. The first is a study of an exact solution sourced by phantom scalar field. This solution can be derived from the well-known Curzon-Chazy metric and has several unusual features. It is a spherically symmetric wormhole which is however not symmetric with respect to its throat, it possesses a non-scalar curvature singularity and functions as a one-directional time machine. The energy content of the spacetime is ex- amined and various other properties are discussed. The remaining parts are dedicated to extreme mass ratio inspirals in two stationary axially symmetric spacetimes, perturbed Schwarzschild and Kerr. The canonical perturbation theory was used to transform the respective geodesic Hamiltonian to action-angle coordinates allowing us to evolve flux- driven inspirals in both spacetimes. 1 Tato práce se zabývá dvěma odlišnými tématy, přičemž obě souvisí se stacionárními axiálně symetrickými prostoročasy. Prvním z nich je studium přesného řešení Ein- steinových rovnic se skalárním polem s negativní hustotou energie jakožto zdrojem. Toto řešení lze odvodit ze známe Curzonovy-Chazyho metriky a má několik neobvyklých znaků. Jedná se o sféricky symetrickou červí díru s neskalární křivostní singularitou, s jejíž po- mocí lze dosáhnou budoucího časového nekonečna v konečném vlastním čase. Toto řešení je též prozkoumáno z hlediska různých konceptů energie/hmotnosti a dalších vlastností. Zbývající část je věnována gravitačním vlnám, konkrétněji inspirále s extrémním poměrem hmotností (EMRI), a to ve dvou stacionárních axiálně symetrických prostoročasech, v porušeném Schwarzschildově a v Kerrově prostoročase. Kanonická poruchová teorie byla použita k transformaci příslušného geodetického hamiltoniánu do souřadnic akce-úhel, což nám umožnilo výpočet toků energie a momentu hybnosti, které jsou nezbytné k časovému vývoji inspirály v obou prostoročasech. 1 Keywords: Weylova metrika; geodetiky; kvantové částice; kvantování geometrie; Weyl metric; geodesics; quantum particles; geometry quantization Available in a digital repository NRGL
Weylovy metriky a jejich zobecnění: klasický a kvantový pohled

In this thesis, we study two distinct topics both connected to stationary axially sym- metric spacetimes. The first is a study of an exact solution sourced by phantom scalar field. This solution can ...

Polcar, Lukáš; Svítek, Otakar; Ledvinka, Tomáš; Pound, Adam
Univerzita Karlova, 2023

Sémiotika komiksu. Komunikační strategie textovo-obrazového média
Arndt, Tereza; Fišerová, Michaela; Michalovič, Peter; Bílek, Petr
2023 - Czech
Semiotics of Comics. Communication of text-image media. Abstract This dissertation thesis focuses on the ways in which comics transfer messages and what tools they use in a communication situation. The hypothesis of the work consists in the assumption that the comics in the process of communication works with specific and at the same time medially shared means. These procedures are viewed from a philosophical and empirical (artistic-scientific) point of view. Following the analysis of the way of handling certain types of signs within the framework of visual-text works of art, the concept of compon, which means composed placement of a figure, will be introduced and described. The large part of the work is devoted to this term and, in a broader sense, it also represents evidence of that paradoxical specific and shared style of communication of audiovisual media. Attention will be paid to the description of the comics code and principles that participate at various levels in the constitution of comics works, their form and the character of the narrative. The theoretical basis is represented by the works of Roland Barthes, Umberto Eco, Jurije Lotman, W. J. T. Mitchell and Hilary Chute. Keywords: comics, code, imagetext, compon, Yuri Lotman, comunication Sémiotika komiksu. Komunikační strategie textovo-obrazového média Abstrakt: Předložená disertační práce se soustředí na způsoby, jakými komiks předává sdělení a jaké nástroje v komunikační situaci využívá. Hypotéza práce spočívá v předpokladu, že komiks v procesu komunikace pracuje se specifickými a zároveň intermediálně sdílenými prostředky. Tyto postupy jsou nahlíženy z hlediska filozofického i empirického (umělecko-vědního). V návaznosti na analýzu způsobu nakládání s určitými typy znaků v rámci obrazovo-textových uměleckých děl bude představen a popsán pojem kompon neboli komponované umístění figury. Tomuto termínu je v práci věnována podstatná část a v širším ohledu také představuje doklad onoho paradoxního specifického a sdíleného stylu komunikace audiovizuálních médií. Pozornost bude dále věnována popisu komiksového kódu a principům, které se v různé míře podílejí na konstituci komiksových děl, jejich podobě a povaze vyprávění. Teoretický základ představují práce Rolanda Barthesa, Umberta Eca, Jurije Lotmana, W. J. T. Mitchella či Hilary Chute. Klíčová slova: komiks, kód, obraztext, kompon, Jurij Lotman, komunikace Keywords: komiks; kód; obraztext; kompon; Jurij Lotman; komunikace; comics; code; imagetext; compon; Yuri Lotman; comunication Available in a digital repository NRGL
Sémiotika komiksu. Komunikační strategie textovo-obrazového média

Semiotics of Comics. Communication of text-image media. Abstract This dissertation thesis focuses on the ways in which comics transfer messages and what tools they use in a communication situation. ...

Arndt, Tereza; Fišerová, Michaela; Michalovič, Peter; Bílek, Petr
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases