Number of found documents: 13154
Published from to

Belemniti jury severních Čech - stratigrafie, paleobiogeografie a možný izotopový záznam
Geist, Jan
2023 - Czech
4 Abstract The work is based on a revision of collection from several scientific institutions from the Czech Republic and the Federal Republic of Saxony (National Museum in Prague, Chlupáč Museum of Earth History, Senckenberg Natural History Collections Dresden, etc.). The collection is based on samples published by Oskar Lenz and George Bruder from the second half of the 19th century. Both authors also processed the findings of other researchers (e.g. Cotta, Weisse). The belemnite rostra were systematically divided into four families, five genera and seven identifiable genera. One rostrum has not exactly been determined. The age of the samples was established to be the Middle and Upper Jurassic (Bajocian- Kimmeridgian). The length of the expected sedimentation in this area has been prolonged to the past (deeper to the Middle Jurassic), mainly due to the finding of the species Megateuthis gigantea Schlotheim, 1820. Earlier research (especially in the 20th century) assumed the extent of preserved carbonate rocks only in the Oxfordian and Kimmeridgian age, with a not much fossiliferous Callovian Brtníky Formation. The studied sedimentary rocks show a significant influence of Milankovich cycles with repeated alternation of carbonate and non- carbonate layers in the sequence. Preliminary results of isotope... 3 Abstrakt Práce je založena na revizi sbírkového materiálů z několika vědeckých institucí z České republiky a Spolkové republiky Sasko (Národní muzeum Praha, Chlupáčovo muzeum historie Země, Senckenberg Natural History Collections Dresden aj.). Základ sbírky tvoří vzorky publikované Oskarem Lenzem a Georgem Bruderem z druhé poloviny 19. století. Oba čerpali také z nálezů jiných badatelů (např. Cotta, Weisse). Rostra belemnitů byla systematicky rozřazena do čtyř čeledí, pěti rodů a sedmi určitelných rodů. Jedno rostrum nebylo blíže určeno. Stáří vzorků bylo určeno na střední a svrchní juru (bajok-kimmeridž). Délka předpokládané sedimentace v této oblasti byla především díky nálezu druhu Megateuthis gigantea Schlotheim, 1820 posunuta výrazně do střední jury. Dřívější výzkumy (především 20. století) předpokládaly rozsah zachovaných karbonátových hornin jen ve stupních oxford a kimmeridž, s málo fosiliferními brtnickými vrstvami stáří keloveje. Zkoumané horniny vykazují značný vliv Milankovičových cyklů s opakovaným střídáním karbonátových a nekarbonátových poloh ve vrstevním sledu. Předběžné výsledky izotopových analýz naznačují nízký geochemický potenciál. Ten je způsoben především přítomností lužické poruchy a riftovým vulkanismem, který zde probíhal v období neogénu. Díky analýze jurského společenstva... Keywords: jura severních Čech; belemniti; biostratigrafie; paleobiogeografie; izotopová data; Jurassic of N Bohemia; belemnites; biostratigraphy; palaeobiogeography; isotope data Available in a digital repository NRGL
Belemniti jury severních Čech - stratigrafie, paleobiogeografie a možný izotopový záznam

4 Abstract The work is based on a revision of collection from several scientific institutions from the Czech Republic and the Federal Republic of Saxony (National Museum in Prague, Chlupáč Museum of ...

Geist, Jan
Univerzita Karlova, 2023

Systematika, paleoekologie a trofická struktura asociací mlžů v rámci OAE2 eventu české křídové pánve (svrchní cenoman): lom Pecínov
Kunstmüllerová, Lucie
2023 - Czech
Title: Sytematics, palaeoecology and trophical structure of bivalve associations within the OAE2 in the Bohemian Cretaceous Basin (Upper Cenomanian): Pecínov quarry Author: Bc. Lucie Kunstmüllerová Department: Institute of geology and palaeontology Supervisor: doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D. Abstract: This master thesis provides an updated taxonomic inventory of the bivalve fauna of the Pecínov locality, places the fauna in its palaeobiogeographic setting, and addresses its palaeoecological significance. In the literature research part of the thesis the basic geology of the locality and an overview of the Bohemian Cretaceous Basin are presented. Processes connected to the ocean anoxic events, specifically to the OAE 2 are also discussed. The research part of the thesis describes the systematics of the bivalve assemblage (with the exception of Inoceramidae) and its statistical evaluation with the emphasis on the environment interpretations of the locality. In total, over 350 specimens have been considered and assigned to 20 genera within 15 families and 9 orders. Bivalve functional morphology and guilds are described to interpret palaeoecology. Guilds are based on life habit and feeding category. Four main guilds are recognized: epifaunal suspension-feeders, semi-infaunal suspension-feeders, infaunal... Název práce: Systematika, paleoekologie a trofická struktura asociací mlžů v rámci OAE2 eventu české křídové pánve (svrchní cenoman): lom Pecínov Autor: Bc. Lucie Kunstmüllerová Katedra: Ústav geologie a paleontologie Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D. Abstrakt: Diplomová práce shrnuje poznatky o společenstvu mlžů přítomném na lokalitě Pecínov, jejich taxonomický přehled a paleoekologické vyhodnocení. V rámci řešeršní části je stručně popsána geologie oblasti a lokalita je zařazena do kontextu české křídové pánve. Část práce je také věnována procesům souvisejícím s anoxickými událostmi, zvláště pak s druhou anoxickou událostí na hranici cenoman/turon. Praktická část práce se zabývá systematikou zjištěných společenstev mlžů (s výjimkou inoceramidní fauny) a statistickým zpracováním výsledků s důrazem na paleoekologickou analýzu společenstva a její využití pro interpretaci paleoprostředí. Celkem bylo v rámci práce zpracováno přes 350 jedinců a rozpoznáno bylo 20 rodů z 15 čeledí a 9 řádů. Podrobně je diskutována funkční morfologie a zástupci jsou rozřazeni do čtyř skupin na základě životní strategie: epifauní filtrátoři, semi-infauní filtrátoři, infauní filtrátoři a infauní detritofágové. V práci jsou detailně diskutovány výsledky a poskytnuta nová data pro interpretaci lokality. Keywords: OAE2; mlži; česká křídová pánev; OAE2; bivalves; Bohemian Cretaceous Basin Available in a digital repository NRGL
Systematika, paleoekologie a trofická struktura asociací mlžů v rámci OAE2 eventu české křídové pánve (svrchní cenoman): lom Pecínov

Title: Sytematics, palaeoecology and trophical structure of bivalve associations within the OAE2 in the Bohemian Cretaceous Basin (Upper Cenomanian): Pecínov quarry Author: Bc. Lucie Kunstmüllerová ...

Kunstmüllerová, Lucie
Univerzita Karlova, 2023

Automatické monitorování uvolnění Metridia luciferázy z geneticky modifikované buněčné linie
Jozičová, Natali; Sklenářová, Hana; Horstkotte, Burkhard
2023 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of: Analytical Chemistry Candidate: Natali Jozičová Supervisor: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Consultant: prof. Manuel Miró Title of the diploma thesis: Automated monitoring of Metridia luciferase released from genetically modified cell line. The diploma thesis reports automatic real-time monitoring of the release of Metridia luciferase from genetically modified cells. A previously optimized method for monitoring the natural release of luciferase from cells was used during the experiment. At the same time, the toxic effect of bile acids (chenodeoxycholic and deoxycholic acid) on changes in cell membrane permeability was tested. Liver epithelial cell line modified with the Metridia luciferase plasmid were used during the experiment. After this genetic modification, the cells were able to synthesize the active Metridia luciferase enzyme. This enzyme generates luminescence upon reaction with substrate coelenterazine. The emitted light was detected in the flow cell of a spectrofluorometer at a wavelength of 485 nm. The measurement was taken in a sequential injection system connected to a 3D printed module containing an insert with the tested cell monolayer. This automated system allowed real-time monitoring of the luciferase... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Analytické chemie Kandidát: Natali Jozičová Školitel: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Konzultant: prof. Manuel Miró Název diplomové práce: Automatické monitorování uvolnění Metridia luciferázy z geneticky modifikované buněčné linie. Diplomová práce se zabývá automatickým monitorováním uvolněné Metridia luciferázy z geneticky modifikovaných buněk v reálném čase. Během práce byla použita již dříve optimalizovaná metoda pro monitorování přirozeného přebytku luciferázy z buněk. Zároveň byl testován toxický účinek žlučových kyselin (chenodeoxycholové a deoxycholové) na změny permeability buněčné membrány. Během experimentu byly použity jaterní epiteliální buňky, které byly modifikovány Metridia luciferázovým plazmidem. Po této genetické modifikaci byly buňky schopny syntetizovat aktivní enzym Metridia luciferázu. Tento enzym vykazuje po reakci se substrátem koelenterazinem luminiscenci. Emitované záření bylo následně detekováno v průtokové cele spektrofluorimetru při vlnové délce 485 nm. Měření bylo provedeno za pomocí sekvenční injekční analýzy, která byla propojena přes průtokový systém s 3D tištěnou celou, jenž obsahovala insert s testovanou monovrstvou buněk. Toto propojení umožnilo automatické monitorování uvolňování luciferázy... Available in a digital repository NRGL
Automatické monitorování uvolnění Metridia luciferázy z geneticky modifikované buněčné linie

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of: Analytical Chemistry Candidate: Natali Jozičová Supervisor: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Consultant: prof. Manuel Miró ...

Jozičová, Natali; Sklenářová, Hana; Horstkotte, Burkhard
Univerzita Karlova, 2023

Uvažované reformy prezidentských voleb v USA
Trunda, Jakub; Horák, Filip
2023 - Czech
1 Contemplated reforms of the U.S. presidential election Abstract This diploma thesis is dedicated to the U.S. presidential election, specifically the greatest attention is paid to the electoral system called the electoral college which is used during the election. The text of my thesis relates to the US presidential election which is generally a very extensive topic therefore it is not possible to analyze in detail all the individual aspects of the process and thus provide a complete thorough analysis within this thesis. As a result of this, my aim is to briefly present the historical development of the electoral college along with its current functioning during the election process of the President of the United States. Subsequently, I am going to focus closely on potential reforms of the presidential elections that could significantly contribute to the improvement of the entire process of selecting (electing) the president of the United States. This thesis is divided into three consecutive parts, each part is then divided into several individual chapters. In the first part I am discussing the main historical reasons leading the founding father of the United States to adopt the current presidential electoral system and I am also focusing on its early discovered insufficiencies which had been corrected by... Uvažované reformy prezidentských voleb v USA Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá americkými prezidentskými volbami, největší pozornost je věnována samotnému volebnímu systému používanému během voleb, odborně nazývanému electoral college. Text práce se dotýká amerických prezidentských voleb, které jsou obecně velice obsáhlým tématem, a proto není možné detailně rozebrat všechny jejich jednotlivé oblasti, a tedy i zcela vyčerpat rozsah diplomové práce. Kvůli uvedené skutečnosti patří mezi cíle v prvních dvou částech diplomové práce stručně představit historický vývoje electoral college spolu s jeho současným fungování v rámci volby prezidenta USA. Poslední část práce se detailněji věnuje potenciálním reformám prezidentských voleb, jež by mohly významně přispět ke zlepšení celého procesu výběru, resp. volby amerického prezidenta. Text práce se dělí do tří na sebe postupně navazujících částí, přičemž každá je následně členěna na několik kapitol. V první části jsou představeny hlavní historické důvody vedoucí otce zakladatele Spojených států k přijetí právě tohoto volebního systému. Dále se věnuji jeho problematickému fungování, které muselo být napraveno přijetím XII. dodatku Ústavy. Ve druhé části je popsán celý průběh volby amerického prezidenta od chvíle, kdy jednotliví kandidáti začínají přemýšlet o... Keywords: Spojené státy americké; USA; prezidentské volby; volební reformy; Ústava; electoral college; volební systémy; United States of America; USA; presidential election; electoral reforms; Constitution; electoral college; electoral systems Available in a digital repository NRGL
Uvažované reformy prezidentských voleb v USA

1 Contemplated reforms of the U.S. presidential election Abstract This diploma thesis is dedicated to the U.S. presidential election, specifically the greatest attention is paid to the electoral ...

Trunda, Jakub; Horák, Filip
Univerzita Karlova, 2023

Aktuální vývoj autorského práva v digitálním prostředí s důrazem na právní úpravu Evropské unie
Tuček, Jakub; Holcová, Irena; Křesťanová, Veronika
2023 - Czech
The current development of copyright law in the digital environment with the emphasis on the legislation of the EU Abstract This rigorous thesis follows up on the thesis from 2018 titled "Internet and Copyright", which generally dealt with the scope of copyright law in the internet environment and was concluded by a basic presentation of the forthcoming copyright reform in the Digital Single Market in the European Union. The goal of this thesis is therefore to reflect and analyze not only the result of this reform, which was completed in the meantime at the EU level and moved to the implementation phase at the level of the member states, but also other related developments that have taken place in the field of copyright in recent years, with relevance for the digital environment and information society in general. The thesis is systematically divided into two parts. The first, more general part creates the theoretical and legal basis of the thesis, in which the following interpretation is embedded. The first chapter thus briefly presents the basic theoretical-legal basis for copyright and the justification for its existence and offers an overview of its main legal sources relevant to the digital environment at three levels: international, EU and Czech. The second chapter deals with the general relationship... Aktuální vývoj autorského práva v digitálním prostředí s důrazem na právní úpravu Evropské unie Abstrakt Tato rigorózní práce navazuje na diplomovou práci z roku 2018 na téma Internet a autorské právo, která se obecně zabývala působností autorského práva v prostředí internetu a byla zakončena základním představením připravované reformy autorského práva na jednotném digitálním trhu v Evropské unii. Cílem této práce je proto reflektovat a analyzovat nejen výsledek této reformy, který byl v mezidobí na unijní úrovni završen a přehoupl se do fáze implementační na úrovni členských států, ale i jiný související vývoj, který se v oblasti autorského práva v posledních letech odehrál, s relevancí pro digitální prostředí a obecně informační společnost. Práce je systematicky rozčleněna do dvou části. První, více obecná část, vytváří teoreticko-právní základ práce, do kterého je zasazen následující výklad. První kapitola tak stručně představuje základní teoreticko-právní východiska pro autorské právo a odůvodnění jeho existence a nabízí přehled jeho hlavních právních pramenů relevantních pro digitální prostředí na třech úrovních: mezinárodní, unijní a české. Druhá kapitola se zabývá obecně vztahem autorského práva s jinými základními právy: nejprve rozebírá dotčené zájmy jednotlivých aktérů (od autorů přes producenty a... Keywords: autorské právo; digitální prostředí; jednotný digitální trh; copyright; digital environment; Digital Single Market Available in a digital repository NRGL
Aktuální vývoj autorského práva v digitálním prostředí s důrazem na právní úpravu Evropské unie

The current development of copyright law in the digital environment with the emphasis on the legislation of the EU Abstract This rigorous thesis follows up on the thesis from 2018 titled "Internet and ...

Tuček, Jakub; Holcová, Irena; Křesťanová, Veronika
Univerzita Karlova, 2023

Divadelní právo
Šípal, Jan; Křesťanová, Veronika; Holcová, Irena
2023 - Czech
v anglickém jazyce This thesis, while using the knowledge of legal theory, aims to offer a practical legal manual about theatre in Czech Republic well-arranged and understandable even for laymen in the field of both law and theatre. The first part provides a basic description of the intellectual property law, especially the copyright, which is the predominant legal branch in theatre practice. Historical sources of copyright in what is now Czech Republic are mentioned, considering the Theatre Acts which are no longer in effect, as well as international and constitutional bases for the current copyright legislation. Subsequently, the current copyright legislation is introduced with emphasis on explanation of some pivotal provisions of the Copyright Act. The second part defines some basic theatre concepts (such as "theatre play", "theatre production", "theatre performance" etc.) necessary for understanding the rest of the thesis. The third part analyses most frequent types of contracts in the theatre practice. That means the contract of employment and the difference between the employee and the self-employed, the license agreement and, last but not least, the contractor agreement. The fourth part presents the copyright works most commonly present in theatre environment, focusing on their specific... v českém jazyce Tato rigorózní práce si klade za cíl na základě teoretického výkladu nabídnout praktickou právní příručku pro oblast divadla v České republice, která bude přehledná a srozumitelná, aby ji pochopil i právní či divadelní laik. První část poskytuje základní vymezení práva duševního vlastnictví, zejména autorského práva, neboť to je dominantní právní odvětví v divadelní praxi. Jsou zde zmíněny historické prameny autorského práva na území dnešní České republiky s přihlédnutím k již neplatným divadelním zákonům, jakož i mezinárodní a ústavní východiska aktuální autorskoprávní úpravy. Následně je představena aktuální právní úprava autorského práva, s důrazem na výklad některých klíčových ustanovení Autorského zákona. V druhé části jsou vysvětleny některé základní divadelní pojmy (například "Divadelní hra", "Divadelní inscenace", "Divadelní představení", apod.), které jsou klíčové pro další výklad. Ve třetí části jsou rozebrány nejčastější smluvní typy, se kterými se lze v divadelní praxi setkat. Zejména se jedná o pracovní smlouvu, kdy je věnována zvláštní pozornost rozdílu mezi zaměstnancem a osobou samostatně výdělečně činnou, dále o licenční smlouvu a v neposlední řadě smlouvu o dílo. Ve čtvrté části jsou rozebírána nejčastěji se vyskytující autorská díla v divadelním prostředí, s... Keywords: Divadlo; Autor; Výkonný umělec; Theatre; Author; Performer Available in a digital repository NRGL
Divadelní právo

v anglickém jazyce This thesis, while using the knowledge of legal theory, aims to offer a practical legal manual about theatre in Czech Republic well-arranged and understandable even for laymen in ...

Šípal, Jan; Křesťanová, Veronika; Holcová, Irena
Univerzita Karlova, 2023

Řešení optimalizačních úloh na 2 a 3. stupni školy
Michal, Jakub
2023 - Czech
The goal of this diploma thesis is to gather and describe ways the optimisation problems had been solved before the calculus was invented. Some of the methods identified through history are generalised and these which could be utilised at secondary or primary school education are described more in depth. Thesis descri- bes the method, where educator follows historical development of the problem in classroom and what benefits it might bring, as well. There is a section dedicated to evaluation of experiment which goal was to investigate understanding of pupils to certain concepts in the field of optimisation, mainly concerning isoperimetric problem. It was also focused on the pupils fe- edback to different approaches of optimisation problem solving. 1 Tato diplomová práce má za cíl shromáždit a popsat řešení optimalizačních úloh napříč jejich historickým vývojem předcházejícím kalkulu. Dále některé identi- fikované metody použité v dějinách hledání maxim a minim zobecňuje a blíže pojednává o těch, které jsou vhodné k řešení problémů tohoto druhu na střední, případně i základní, škole. Práce také popisuje vhodnost následovat historický vý- voj problému při výuce a některé výhody tohoto přístupu. Součástí práce je také vyhodnocení experimentu, který zkoumá žákovské po- rozumění některým jevům v oblasti optimalizace, týkajících se především izoperi- metrických úloh, a jejich reakce na vybrané přístupy k řešení. 1 Keywords: Matematika; optimalizace; extrémy; izoperimetrické úlohy; historie matematiky; didaktika; metody řešení úloh; Mathematics; optimisation; extrema; isoperimetric problems; history of mathematics; didactics; methods of problem solving Available in a digital repository NRGL
Řešení optimalizačních úloh na 2 a 3. stupni školy

The goal of this diploma thesis is to gather and describe ways the optimisation problems had been solved before the calculus was invented. Some of the methods identified through history are ...

Michal, Jakub
Univerzita Karlova, 2023

Uplatnění formální obhajoby v předsoudní fázi trestního řízení
Štěpánek, Martin; Vokoun, Rudolf; Mulák, Jiří
2023 - Czech
Applying formal defense in the pre-trial phase of criminal proceedings Abstract This rigorous thesis deals with the application of the formal defense in the pre-trial phase of prosecution. The thesis circumscribes the defense in the terms of the defense lawyer in the investigation phase, i.e. after the initiation of the prosecution, while the focus is apart from other things on the important and unneglectable instruments of the defense, particularly on the petition against the resolution of prosecution initiation, the inspection of the court file, also on the participation of the defense lawyer on the investigation, the evidence procurement by the defense lawyer, the study of the court file and the suggestion for completion of the investigation, and the suggestion for the preliminary discussion of the defense. The thesis also shows the peculiarities of the defense during the prosecution of the defendant in detention, while the emphasis in put on the defendant in detention defense execution itself with the focus on the personal visits in the detention center and the matter of demanding release from the detention and utilizing the measures substituting detention. The focus is also on the address of the defense lawyer, or more precisely on their professional limits in relation to the ethical prescriptions and... Uplatnění formální obhajoby v předsoudní fázi trestního řízení Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá uplatněním formální obhajoby v předsoudní fázi trestního řízení. Práce vymezuje obhajobu obhájcem ve fázi vyšetřování, tedy po zahájení trestního stíhání, přičemž pozornost je věnována mimo jiné důležitým a neopominutelným institutům obhajoby, konkrétně stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání, nahlédnutí do spisu, dále účasti obhájce ve vyšetřování, obstarávání důkazů obhájcem, prostudování spisu, návrhu na doplnění vyšetřování a taktéž návrhu na předběžné projednání obžaloby. Práce dále přibližuje zvláštnosti obhajoby při vazebním stíhání obviněného, přičemž důraz je kladen na samotný výkon obhajoby vazebně stíhaného s přiblížením osobních návštěv ve vazební věznici a problematiky žádání o propuštění z vazby za současného využití opatření nahrazujících vazbu. Pozornost je věnována taktéž projevu samotného obhájce, resp. jeho profesním limitům, v souvislosti s etickými předpisy a pravidly a kárnou odpovědností obhájce. Rigorózní práce neopomíjí ani obecný úvod do tématu, týkající se práva na obhajobu a osoby obhájce v trestním řízení, prostřednictvím kterého je formální obhajoba vykonávána. Výklad se věnuje právní úpravě práva na obhajobu, historickému exkurzu tohoto práva, jeho obsahu a... Keywords: právo na obhajobu; formální obhajoba; obhájce; přípravné řízení; right to defense; formal defense; defense lawyer; pre-trial proceedings Available in a digital repository NRGL
Uplatnění formální obhajoby v předsoudní fázi trestního řízení

Applying formal defense in the pre-trial phase of criminal proceedings Abstract This rigorous thesis deals with the application of the formal defense in the pre-trial phase of prosecution. The thesis ...

Štěpánek, Martin; Vokoun, Rudolf; Mulák, Jiří
Univerzita Karlova, 2023

Povinnost zaměstnavatele k náhradě škody způsobené zaměstnanci
Štěpánková, Kateřina; Koldinská, Kristina
2023 - Czech
The employer's obligation to compensate for the damage caused to the employee Abstract In the submitted dissertation, the author deals with the topic of the employer's obligation to compensate for the damage caused to the employee. This issue is highly actual, as in the past there have arised, and these days still continue to arise new and new connected questions to discuss, and sometimes the re-opening of questions that have already been settled occurs as well. At the same time, it is also a common-sense oriented topic, as almost every employer has at some point been in a position where they were forced to fulfil this legal obligation towards their employee. Within the scope of this dissertation, fundamental attention is devoted to the analysis of individual types of the employer's liability for damage caused to the employee and to a critical insight into the complexity of their legal provisions and their real usability. International comparisons are also provided in places, where it is appropriate and useful. A number of concrete suggestions de lege ferenda are also provided. The first part is devoted to a basic insight into this issue, but in addition to it, it also contains a clear statistic comparison of the amount of court decisions carried out in cases of lawsuits on fulfilment of the relevant types... Povinnost zaměstnavatele k náhradě škody způsobené zaměstnanci Abstrakt V předkládané disertační práci se autorka věnuje tématu povinnost zaměstnavatele k náhradě škody (újmy) způsobené zaměstnanci. Tato problematika je přitom problematikou vysoce aktuální, v jejímž rámci v minulosti došlo, a i nadále pravidelně dochází k přílivu stále nových a nových otázek, nebo dokonce ke znovuotevírání otázek již dříve řešených. Současně platí, že se jedná o téma rovněž pragmaticky zaměřené, neboť téměř každý ze zaměstnavatelů se někdy dostal do postavení, v němž byl nucen tuto svou zákonnou povinnost vůči zaměstnanci plnit. Zásadní pozornost je v rámci této disertační práce věnována rozboru jednotlivých druhů odpovědnosti zaměstnavatele za újmu způsobenou zaměstnanci a kritickému náhledu na komplexnost jejich úpravy a jejich reálnou využitelnost. Není opomenuto ani mezinárodní srovnání na místech, kde je to vhodné a účelné. Poskytnuta je též celá řada konkrétních podnětů de lege ferenda. První část je věnována základnímu vhledu do této problematiky, ale kromě něj je v ní obsaženo též přehledné statistické srovnání četnosti soudních rozhodnutí ve věcech žalob na plnění jednotlivých druhů odpovědnosti zaměstnavatele, aby bylo v samém úvodu dostatečně zjevné nakolik je tato právní úprava v soudní praxi využívána. Druhá... Keywords: povinnost zaměstnavatele k náhradě škody; pracovní úraz; nemoc z povolání; employers liability for damage; work accident; occupational illness Available in a digital repository NRGL
Povinnost zaměstnavatele k náhradě škody způsobené zaměstnanci

The employer's obligation to compensate for the damage caused to the employee Abstract In the submitted dissertation, the author deals with the topic of the employer's obligation to compensate for the ...

Štěpánková, Kateřina; Koldinská, Kristina
Univerzita Karlova, 2023

Intervence učitele jako determinanta motivace žáků s ADHD na 2. stupni ZŠ
Cibulková, Andrea
2023 - Czech
The rigorous work brings a perspective on the education of students with ADHD in a regular elementary school. Educating this group of pupils is a challenge for teachers. A good level of knowledge of the issues of this spectrum neurodevelopmental disorder, the possibilities of pupil support and effective strategies of motivation for schoolwork is a prerequisite for the school success of a pupil with ADHD. The aim of the research was to specify the level of knowledge of teachers about the problem of ADHD and to shed light on what strategies they choose in the context of motivation for school work among this group of pupils. A mixed research design provided scope for a combination of research methods. The KADDS scale was used to identify teachers' knowledge and misconceptions about ADHD. The analysis of the research data yielded information about the average level of knowledge and helped to specify specific topics for in-service teacher education. As part of the implementation of focus groups with a lower secondary school teachers who have experience in teaching pupils with ADHD, we found that for motivation to work at school they choose mainly educational procedures and interventions recommended by school counseling facilities, which mainly consist in adjusting the organization of teaching and... Rigorózní práce přináší pohled na vzdělávání žáků s ADHD na běžné základní škole. Vzdělávání této skupiny žáků je pro učitele výzvou. Dobrá úroveň znalostí problematiky této neurovývojové poruchy, možností podpory žáka a efektivních strategií motivace ke školní práci je předpokladem školní úspěšnosti žáka s ADHD. Cílem výzkumu bylo specifikovat úroveň znalostí učitelů o problematice ADHD a osvětlit jaké strategie v kontextu motivace ke školní práci volí u této skupiny žáků. Smíšený výzkumný design poskytl prostor pro kombinaci výzkumných metod. K identifikaci znalostí a miskoncepcí o ADHD u učitelů byla využita škála KADDS. Analýza výzkumných dat přinesla informace o průměrné úrovni znalostí a pomohla specifikovat konkrétní témata dalšího vzdělávání učitelů. V rámci realizace ohniskových skupin s učiteli druhého stupně základních škol, kteří mají zkušenost s výukou žáků s ADHD, jsme zjistili, že pro motivaci ke školní práci volí především edukační postupy a intervence, které doporučí školská poradenská zařízení, spočívající zejména v úpravě organizace výuky a obsahu učiva. K identifikaci školní výkonové motivace žáků byl použit standardizovaný dotazník MV-12, který zjišťuje potřebu úspěšného výkonu a potřebu vyhnutí se neúspěchu. Z výsledků je patrné, že výkonové tendence žáků s ADHD se nijak... Keywords: edukace žáka s ADHD; znalosti a miskoncepce učitelů o ADHD; intervence a strategie k motivaci žáka; školní výkonová motivace; druhý stupeň základní školy; education of a pupil with ADHD; teachers' knowledge and misconceptions about ADHD; interventions and strategies to motivate the learner; school performance motivation; a lower secondary school Available in a digital repository NRGL
Intervence učitele jako determinanta motivace žáků s ADHD na 2. stupni ZŠ

The rigorous work brings a perspective on the education of students with ADHD in a regular elementary school. Educating this group of pupils is a challenge for teachers. A good level of knowledge of ...

Cibulková, Andrea
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases