Number of found documents: 13382
Published from to

Filosofický postoj k životu a ke smrti u lidí, kteří se ocitli na hraně života a smrti
Příplatová, Silvie
2024 - Czech
This dissertation thesis goes into the depths of philosophical reflection on the nature of human existence and its relationship to life and death, especially for individuals who have gone through extreme life situations. The thesis explores attitudes towards free will, life and death in people who have found themselves on the brink of life, whether due to addiction, illness or other life-threatening situations. The aim is not only to analyse changes in these individuals' attitudes towards life and death, but also to explore the intellectual and philosophical development that may be prompted by this existential limit. Regardless of the cause of this confrontation with the limit of life and death, we seek to uncover how this experience affects the deeper dimensions of human existence. The work is based on the conviction that illness, although challenging on the physical plane, has an extraordinary effect on the spiritual sphere. It also highlights the impact of illness on the physical and spiritual aspects of the human being and seeks to show this by examining the works of great philosophers whose ideas have shaped the world. We will support this claim by analysing the works of important philosophers whose ideas have shaped our understanding of human existence. From Aristotle to Descartes, Nietzsche... Tato disertační práce vstupuje do hlubin filozofické reflexe nad podstatou lidské existence a jejím vztahem k životu a smrti, a to zejména u jednotlivců, kteří prošli extrémními životními situacemi. Zkoumá postoj ke svobodné vůli, životu a smrti u lidí, kteří se ocitli na pokraji života ať už kvůli závislosti a nemoci, nebo jiným život ohrožujícím situacím. Cílem je nejen analyzovat změny v postojích těchto jednotlivců k životu a smrti, ale též zkoumat duševní a filozofický rozvoj, který může být podněcován tímto existenčním limitem. Bez ohledu na příčinu této konfrontace s hranicí života a smrti se snažíme odhalit, jak tato zkušenost ovlivňuje hlubší rozměry lidského bytí. Práce vychází z přesvědčení, že nemoc, ačkoli představuje výzvu pro fyzickou rovinu, působí mimořádně i na duševní sféru. Rovněž poukazuje na dopad nemoci na fyzickou a duchovní stránku člověka a snaží se to ukázat na základě zkoumání děl významných filozofů, jejichž myšlenky formovaly svět. Toto tvrzení podložíme analýzou děl významných filozofů, kteří svými myšlenkami formovali naše chápání lidské existence. Od Aristotela přes Descarta, Nietzscheho až po Heideggera se pokusíme propojit teoretické koncepty s konkrétními životními příběhy. V analýze životních příběhů jednotlivců konfrontovaných s drogovou závislostí,... Keywords: filozofická reflexe; lidská existence; život a smrt; duševní rozvoj; extrémní životní situace; Aristoteles; Augustin; Descartes; Kant; Hegel; Schopenhauer; Nietzsche; Heidegger; Patočka; philosophical reflection; human existence; life and death; mental development; extreme life situations; Aristotle; Augustine; Descartes; Kant; Hegel; Schopenhauer; Nietzsche; Heidegger; Patočka Available in a digital repository NRGL
Filosofický postoj k životu a ke smrti u lidí, kteří se ocitli na hraně života a smrti

This dissertation thesis goes into the depths of philosophical reflection on the nature of human existence and its relationship to life and death, especially for individuals who have gone through ...

Příplatová, Silvie
Univerzita Karlova, 2024

Vůle u Arthura Schopenhauera
Kubica, František
2024 - Czech
This Ph.D. thesis aims to clarify the notion of will of Arthur Schopenhauer in a historical context. The understanding of will in Schopenhauer's predecessors - Descartes, Leibniz, Kant and Hegel - will also be covered. The paper will try to discover what impact their notion of will had on Schopenhauer's philosophy, which is the topic of the second, most important part of the thesis. It will present Schopenhauer's understanding of the world as will and idea. According to Schopenhauer, everything in the world is subordinate to causal laws, which the thesis also presents. There are even more topics to be covered - the partition of the world to subject and objects, which exist only for the subject, examples of manifestation of the will in nature and different branches of science, the impossibility of freedom and so on. Our attention will also be focused on what impact Schopenhauer's notion of will had on his aethetics and ethics. The last part deals with the voluntarism of Friedrich Nietzsche, who transforms Schopenhauer's pessimistic notion of a cruel will to life to an optimistic will to power. In relation to this, several topics will be covered - ressentiment as a consequence of the massive spread of slave morality, the cruitique of Christianity and Nietzsche's expectation of the overman's arrival. Tato disertační práce si klade za cíl objasnit Schopenhauerovo pojetí vůle v historickém kontextu. Bude představeno chápání vůle u Schopenhauerových předchůdců - Descarta, Leibnize, Kanta a Hegela - a poukázáno na způsob, jakým ovlivnilo samotnou Schopenhauerovu filosofii. Na tu se soustřeďuje druhá, stěžejní část práce. Nejprve bude představeno Schopenhauerovo chápání světa jakožto vůle na jedné straně a představy na straně druhé. Pozornost bude věnována typům kauzality, kterou je možno podle Schopenhauera nalézt ve všech dějích, a tedy neexistuje svoboda, vše se děje nutně. Dále se práce věnuje rozdělení všeho jsoucího na subjekt a objekt, přičemž objekty existují pouze pro subjekt. V další části se budeme věnovat projevům vůle v přírodě a různých oblastech vědy. Následuje pojednání o odrazu Schopenhauerova pojetí vůle v jeho estetice a etice. Poslední kapitola nastiňuje přetvoření Schopenhauerova voluntarismu v díle Nietzschově, který od pesimistické představy kruté vůle k životu, způsobující utrpení a věčné chtění, přechází k optimistickému pojmu vůle k moci, která jedince vede k neustálému růstu, zdokonalování, překonávání ostatních. V souvislosti s Nietzschovým pojetím vůle bude pojednáno o problematice resentimentu jakožto důsledku masivního rozšíření otrocké morálky, způsobeném křesťanskými... Keywords: Schopenhauer; Schopenhauerovo pojetí vůle; voluntarismus; vůle k životu; Nietzschovo pojetí vůle; vůle k moci; Schopenhauer; Schopenhauer's notion of will; voluntarism; will to life; Nietzsche's notion of will; will to power Available in a digital repository NRGL
Vůle u Arthura Schopenhauera

This Ph.D. thesis aims to clarify the notion of will of Arthur Schopenhauer in a historical context. The understanding of will in Schopenhauer's predecessors - Descartes, Leibniz, Kant and Hegel - ...

Kubica, František
Univerzita Karlova, 2024

Reverzibilní interakce derivátů pyrazinu a dihydropyrazinů s fotoluminiscenčními vlastnostmi
Coufal, Radek
2024 - Czech
This thesis deals with two independent topics. The first is focused on the study of reversible covalent interactions of a carbonyl group with alcohols and water forming hemiacetals (respectively hydrate) derived from pyrazine trifluormethylketone. The main research method in this part is the NMR spectroscopy and experimental results are also supported by quantum chemical calculations. The second topic aims to the preparation and the study of photochemical properties of three dihydropyrazines which exhibit fluorescence both in solution and solid phase. The fluorescence can be influenced by means of complexation by various metal ions. Prepared dihydropyrazines also show interesting values of the Stokes shift. The structure of these new compounds was confirmed by X-ray analysis. Tato diplomová práce pojednává o dvou na sobě nezávislých tématikách. Jedna část je zaměřena na studium reverzibilních kovalentních interakcí karbonylové skupiny s alkoholy a vodou za tvorby hemiacetalů, resp. hydrátu, odvozených od pyrazin trifluormethylketonu. Využita je zde zejména NMR spektroskopie a experimentální výsledky jsou podpořeny kvantově chemickými výpočty. V druhé části je pojednáno o přípravě a studiu fotochemických vlastností tří dihydropyrazinů, které vykazují fluorescenci v roztoku i v pevné fázi, kterou lze ovlivňovat pomocí komplexace s různými ionty kovů. Připravné dihydropyraziny vykazují také zajímavé hodnoty Stokesova posunu. Struktura těchto nových látek byla potvrzena pomocí rentgenostrukturní analýzy. Keywords: hemiacetaly; reverzibilní reakce; dihydropyraziny; fotoluminiscence; hemiacetals; reversible reactions; dihydropyrazines; photoluminescence Available in a digital repository NRGL
Reverzibilní interakce derivátů pyrazinu a dihydropyrazinů s fotoluminiscenčními vlastnostmi

This thesis deals with two independent topics. The first is focused on the study of reversible covalent interactions of a carbonyl group with alcohols and water forming hemiacetals (respectively ...

Coufal, Radek
Univerzita Karlova, 2024

Blokace internetových stránek v České republice - přiměřenost a přezkum
Gangur, Petr; Kindlová, Miluše
2024 - Czech
The thesis deals with the question of what parameters the blocking of the Internet by the public authorities in the Czech Republic should have in order to meet the Czech and international legal obligations, and also the criteria set by the Constitutional Court and the contemporary doctrinal knowledge. It transforms the found parameters into a constitutionally compliant model of blocking, then evaluates the legal regulation in the Czech Republic according to this model and at the same time looks at the contemporary problems of the Czech legal regulation of blocking in a quantitative perspective. The constitutional model of blocking itself is materialized in two separate tests, the preliminary test and the continuous test. The ten-step preliminary test evaluates both the blocking legislation and the administrative process of blocking individual sites. It thus serves as a basic assessment of the compliance of legislation and legal practice with the requirements imposed by the human rights catalogues that apply to the Czech Republic. The continuous test, which consists of four steps, aims to continuously monitor the necessity of blocking websites, while at least the first two steps of the test can be automatized to a certain extent. The thesis highlights the substantial problems accompanying the... Diplomová práce se zabývá otázkou, jaké parametry má obsahovat blokace internetu ze strany veřejné moci v České republice, aby splňovala tuzemské mezinárodněprávní závazky, kritéria stanovená Ústavním soudem i soudobým doktrinálním poznáním. Nalezené parametry transformuje v ústavně konformní model blokací, podle tohoto modelu pak zhodnocuje právní úpravu v České republice a zároveň v kvantitativní perspektivě nahlíží na soudobé problémy tuzemské právní úpravy blokací. Samotný ústavně konformní model blokací je zhmotněn ve dva samostatné testy, test předběžný a test průběžný. Test předběžný v deseti krocích hodnotí jak legislativu blokací, tak správní postup při blokaci jednotlivých stránek. Slouží tak k základnímu zhodnocení souladnosti právní úpravy a právní praxe s požadavky kladenými lidskoprávními katalogy, které na Českou republiku dopadají. Test průběžný, který je složený ze čtyř kroků má za cíl průběžně sledovat nezbytnost blokací internetových stránek, přičemž přinejmenším první dva kroky testu je možné do jisté míry automatizovat. Práce upozorňuje na podstatné problémy provázející současnou právní úpravu blokací internetových stránek. Právní úprava je příliš stručná a neposkytuje konkrétní procesní záruky. Diplomová práce tuto skutečnost dokládá nejen důkladnou analýzou, ale i krátkou... Keywords: Blokace internetových stránek; přiměřenost; přezkum; Blocking of websites; proportionality; judicial review Available in a digital repository NRGL
Blokace internetových stránek v České republice - přiměřenost a přezkum

The thesis deals with the question of what parameters the blocking of the Internet by the public authorities in the Czech Republic should have in order to meet the Czech and international legal ...

Gangur, Petr; Kindlová, Miluše
Univerzita Karlova, 2024

Vztah mezi svaly kyčelního kloubu a dynamikou přímého kopu při použití balistické vesty a batohu
Maleček, Jan; Vágner, Michal; Šťastný, Petr
2024 - Czech
Title: Relationship between hip muscles and dynamics front kick while using ballistic vest and backpack. Objective: Determine the rate of the relationship among isokinetic strength of hip muscles during flexion and extension movement, external and internal rotation and the dynamics of the front kick while using the military personal protective equipment. The method: The master thesis corresponds with an empirically based study of observational type. The measured research sample consisted of students (n = 15) of Military Department attending full-time and combined form of study at the Faculty of Physical Education and Sport of Charles University in Prague. Dynamics of front kick were measured by dynamometric Kistler plates and evaluated through computer software BioWare. Isokinetic strength of hip muscles during flexion and extension movement, external and internal rotation was tested and rated by isokinetic dynamometer Humac Norm. The flexibility of selected muscles group was measured by a specialist in physiotherapist area. The Spearman rank correlation coefficient of the order (rs) was chosen for the final evaluation of the rate of relationship. The results: The strongest correlation relationship was between the external hip rotation muscles (at speed 90 řs-1 ) and the impact force on the... Název: Vztah mezi svaly kyčelního kloubu a dynamikou přímého kopu při použití balistické vesty a batohu. Cíl práce: Stanovit míru vztahu mezi izokinetickou sílou svalů kyčelního kloubu při provádění flexe a extenze a při vnitřní a vnější rotaci vzhledem k dynamice přímého čelního kopu bez a s výstrojí. Metoda: Práce odpovídá empiricky založené studii observačního charakteru. Měřený výzkumný soubor (n =15) tvořili účelově vybraní studenti Vojenského oboru (VO) navštěvující prezenční a kombinovanou formu studia na Fakultě tělesné výchovy a sportu (FTVS) Univerzity Karlovy (UK) v Praze. Dynamika přímého čelního kopu byla měřena pomocí siloměrné desky Kistler a data byla převáděna do programu BioWare. Izokinetická síla svalů při provádění flexe a extenze a při vnitřní a vnější rotaci kyčelního kloubu byla hodnocena pomocí izokinetického dynamometru Humac Norm. Flexibilita vybraných svalových skupin byla hodnocena vyškolenou osobou. Výsledné posouzení míry vztahů bylo provedeno pomocí Spearmanova korelačního koeficientu pořadí (rs). Výsledky: Nejsilnější korelační vztah vznikl mezi svaly provádějící vnější rotaci kyčelního kloubu (při rychlosti 90řs-1 ) a dopadovou silou přímého čelního kopu (impact force) u respondentů s výstrojí (rs = 0,66). U tohoto vztahu se podařilo prokázat významnou signifikantní... Keywords: Boj zblízka. armáda; osobní ochranné prostředky; biomechanika; Close combat; military; personal protective equipment; biomechanics Available in a digital repository NRGL
Vztah mezi svaly kyčelního kloubu a dynamikou přímého kopu při použití balistické vesty a batohu

Title: Relationship between hip muscles and dynamics front kick while using ballistic vest and backpack. Objective: Determine the rate of the relationship among isokinetic strength of hip muscles ...

Maleček, Jan; Vágner, Michal; Šťastný, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Kognitivní zkreslení v právním myšlení
Zaklaiová, Vanda; Ondřejek, Pavel
2024 - Czech
Cognitive Biases in Legal Thinking Abstract This diploma thesis addresses the phenomenon of cognitive biases in legal thinking, i.e., it connects the latest findings in psychology and behavioural economics with various areas of law. It aims to introduce selected illusions of mind to the reader, especially those most significantly affecting not only judges, forensic experts or attorneys, but also legislators and policy-makers, as well as general public when they come into contact with law. The thesis also presents ways of eliminating the negative influence of biases on law and justice (to the extent possible), and even suggests appropriate use of them for the benefit of the society as a whole. The thesis is therefore a review study, mostly based on the analysis of dozens of empirical studies, which on one hand informs the readers about the errors resulting from the cognitive biases, and on the other hand encourages application of the proposed methods of eliminating the negative impact of errors in readers' own legal practice - or at least encourages them to take the analysed biases into account. The introduction briefly explains why lawyers should take the latest findings in the field of cognitive and behavioural sciences into account. Furthermore, it explains what heuristics and cognitive biases are, and... Kognitivní zkreslení v právním myšlení Abstrakt Tato diplomová práce se věnuje problematice kognitivních zkreslení v právním myšlení - čili propojení aktuálních poznatků z oblasti psychologie a behaviorální ekonomie s různými odvětvími práva. Jejím cílem je seznámit čtenáře s vybranými iluzemi myšlení, které v nejvýraznější míře ovlivňují nejen soudce, znalce či advokáty, ale i zákonodárce, politiky a veřejnost, když přichází s právem do styku. Práce rovněž prezentuje způsoby, kterými se dá jejich negativní vliv na právo a spravedlnost alespoň v určité míře eliminovat, případně kognitivní zkreslení vhodným nastavením pravidel pro celospolečenský prospěch využít. Jde tedy o přehledovou studii založenou především na analýze desítek empirických studií, která na jedné straně o chybách vyplývajících z kognitivních zkreslení informuje, na druhé straně však též čtenáře nabádá, aby navrhované postupy eliminace negativního vlivu omylů ve vlastní praxi aplikovali anebo alespoň vzali v potaz. Úvod stručně vysvětluje, proč by právníci měli brát v úvahu nejnovější poznatky z oblasti kognitivních a behaviorálních věd, co jsou to heuristiky a kognitivní zkreslení a proč k nim v naší mysli vůbec dochází. První kapitola na úvod navazuje a seznamuje čtenáře s historií zkoumání omezené racionality lidí, načež též naráží na... Keywords: heuristiky a kognitivní zkreslení v právu; heuristika reprezentativnosti; heuristika dostupnosti; efekt kotvení; efekt zpětného pohledu; konfirmační zkreslení; efekt rámování; heuristics and cognitive biases in law; representativeness heuristics; availability heuristics; anchoring effect; hindsight bias; confirmation bias; framing effect Available in a digital repository NRGL
Kognitivní zkreslení v právním myšlení

Cognitive Biases in Legal Thinking Abstract This diploma thesis addresses the phenomenon of cognitive biases in legal thinking, i.e., it connects the latest findings in psychology and behavioural ...

Zaklaiová, Vanda; Ondřejek, Pavel
Univerzita Karlova, 2024

Nelegální zaměstnávání a jeho postih
Liškařová, Zuzana; Tomšej, Jakub; Štefko, Martin
2024 - Czech
Illegal employment and its sanction Abstract The topic of this rigorous thesis is illegal employment and its sanction. The thesis focuses on the analysis of situations when illegal employment and the actual performance of illegal work is enabled and furthermore it takes a comprehensive view on the sanctions against illegal employment and illegal work. The aim of the thesis is to provide a comprehensive analysis of different types of illegal work, such as illegal employment of foreigners, non-contractual work and false self-employment. The thesis also aims to identify the causes and consequences of this issue and to analyze the possibilities to counteract this negative phenomenon. Attention is also paid to the sanctions that are associated with illegal employment and illegal work. The thesis is structured into nine substantive chapters and can be divided thematically into four main parts. The first part deals with dependent work, examining its characteristics, features and the conditions under which it is performed. The second part deals with illegal work itself, explaining the concept of illegal work and its development within the legal system of the Czech Republic. This part also deals with the types of illegal work, including illegal employment of foreigners, non-contractual work and false... Nelegální zaměstnávání a jeho postih Abstrakt Tématem této rigorózní práce je nelegální zaměstnávání a jeho postih. Práce se zaměřuje na analýzu situací, kdy dochází k umožnění nelegálního zaměstnávání a k samotnému výkonu nelegální práce a dále se věnuje komplexnímu pohledu na postih nelegálního zaměstnávání a nelegální práce. Cílem práce je poskytnout komplexní analýzu různých druhů nelegální práce, jako je nelegální zaměstnávání cizinců, bezesmluvní práce a švarcsystém. Práce se dále zaměřuje na identifikaci příčin a důsledků tohoto jevu a analýzu možností, jak tomuto negativnímu fenoménu čelit. Pozornost je rovněž věnována sankcím, které jsou spojeny s nelegálním zaměstnáváním a nelegální prací. Rigorózní práce je strukturována do devíti věcných kapitol, přičemž tematicky je možné ji rozdělit do čtyř hlavních oblastí. První část se věnuje závislé práci, zkoumá její charakteristiku, znaky a podmínky, za kterých je vykonávána. Druhá část pojednává o nelegální práci samotné, přičemž je zde vysvětlen pojem nelegální práce a jeho vývoj v rámci právního řádu České republiky. Dále se tato část zabývá druhy nelegální práce, mezi které se řadí nelegální zaměstnávání cizinců, bezesmluvní práce a švarcsystém. Klade se zde důraz na analýzu jejich právních aspektů a rovněž se zabývá příčinami. Třetí část je věnována... Keywords: závislá práce; nelegální zaměstnávání; nelegální práce; nelegální zaměstnávání cizinců; bezesmluvní práce; švarcsystém; dependent work; illegal employment; illegal work; illegal employment of foreigners; non-contractual work; false self-employment Available in a digital repository NRGL
Nelegální zaměstnávání a jeho postih

Illegal employment and its sanction Abstract The topic of this rigorous thesis is illegal employment and its sanction. The thesis focuses on the analysis of situations when illegal employment and the ...

Liškařová, Zuzana; Tomšej, Jakub; Štefko, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Specifika některých důvodů vyloučení účastníka zadávacího řízení
Hourová, Aneta; Patěk, Daniel
2024 - Czech
1 Abstract Issues regarding selected conditions for participant exclusion in public procurement proceedings This dissertation deals with issues surrounding specification of conditions for participant exclusion in public procurement proceedings with special focus on the condition contained in section 48(5)(d) of Act No. 134/2016 Coll., on public procurement procedure ("PPP"). The issue presented by the condition for exclusion in section 48(5)(d) PPP, which states that the contracting authority may exclude a participant from the procedure on grounds of unsuitability, relates to how this is achieved in practice according to the rules and principles of the PPP and the regulation of the quality of competition (unfair competition). This dissertation draws attention to the limitations of section 48(5)(d) PPP and its application, and critically analyses and evaluates its subject. According to the current jurisprudence of the Office, the exclusion of a participant can often be unsuccessful due to a confusing interpretation of the rules of its application. The Office for the protection of competition has stated that for a successful exclusion of a participant under section 48(5)(d) PPP, the contracting authority must satisfy an evidential burden and prove that a misconduct by a reliable supplier has occurred. This... Specifika některých důvodů vyloučení účastníka zadávacího řízení Tato diplomová práce je věnována problematice specifik některých důvodů vyloučení účastníka zadávacího řízení, a to se zaměřením na fakultativní důvod vyloučení, uvedený v ustanovení § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ. Nad fakultativním důvodem vyloučení uvedeném v ustanovení § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ, díky němuž může veřejný zadavatel účastníka zadávacího řízení vyloučit pro nezpůsobilost, vyvstává otázka, jakým způsobem je předmětný úkon v praxi nejlépe proveditelný, když naráží v praktické rovině na střet úpravy (a zásad) ZZVZ a na ustanovení o kvalitativní ochraně soutěže (nekalá soutěž). Tato práce upozorňuje na mantinely ustanovení § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ a jeho aplikace, a je předmětem analytického a kritického posouzení. Současně se dle aktuální rozhodovací praxe ÚOHS stává předmětný úkon též mnohdy neúspěšným z důvodu nejasného výkladu jeho správného využití. Dle ÚOHS je k úspěšnému využití fakultativního důvodu vyloučení účastníka zadávacího řízení dle ustanovení § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ nutné unést důkazní břemeno a prokázat pochybení nespolehlivého dodavatele. Tato práce odpovídá na otázku, jaké jsou obecné podmínky a následný postup při vyloučení účastníka z fakultativního důvodu dle ustanovení § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ de... Keywords: Veřejná zakázka; zadávací řízení; vyloučení účastníka zadávacího řízení; Publicprocurement,procurementproceedings,exclusionofaprocurementparticipant Available in a digital repository NRGL
Specifika některých důvodů vyloučení účastníka zadávacího řízení

1 Abstract Issues regarding selected conditions for participant exclusion in public procurement proceedings This dissertation deals with issues surrounding specification of conditions for participant ...

Hourová, Aneta; Patěk, Daniel
Univerzita Karlova, 2024

Trestné činy ublížení na zdraví podle § 145, § 146 trestního zákoníku
Zelenka, Michal; Hořák, Jaromír; Bohuslav, Lukáš
2024 - Czech
The title of the thesis: Crimes of bodily harm under section § 145 and § 146 of the Criminal Code Abstract: This rigorous thesis focuses on the offences of bodily harm under sections 145 and 146 of Act No. 40/2009 Coll., The Criminal Code. The crimes of bodily harm and grievous bodily harm are classified among the most serious crimes against human health. The aim of this rigorous thesis is a comprehensive analysis of the offences of bodily harm and grievous bodily harm, with particular emphasis on demonstrating the fundamental differences between these offences. This rigorous thesis also deals with the offence of bodily harm for justifiable motive, which is a crime privileged over the offences of bodily harm and grievous bodily harm. The aim of this rigorous thesis is also, among the other things a brief excursion and delineation of the differences between the domestic legislation of the above-mentioned offences and the English and Slovak legislation. The first part of the rigorous thesis deals with the development of the legal framework of intentional bodily harm in the Czech Republic from the time of Great Moravia until the adoption of the current Criminal Code. Increased attention is then paid to the most important legal regulations, whether of later or more recent date. The second part of the... Název práce: Trestné činy ublížení na zdraví podle § 145, § 146 trestního zákoníku Abstrakt: Tato rigorózní práce je zaměřena na trestné činy ublížení na zdraví podle § 145 a § 146 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Trestné činy ublížení na zdraví a těžkého ublížení na zdraví patří mezi nejzávažnější trestné činy proti lidskému zdraví. Cílem této rigorózní práce je komplexní rozbor trestných činů ublížení na zdraví a těžkého ublížení na zdraví, přičemž důraz je kladen zejména na demonstraci základních rozdílů mezi těmito trestnými činy. Rigorózní práce se rovněž zabývá trestným činem ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky, který je trestným činem privilegovaným vůči trestnému činu ublížení na zdraví a těžkého ublížení na zdraví. Další dílčím cílem této rigorózní práce je také krátká exkurze a vymezení odlišností mezi tuzemskou právní úpravou uvedených trestných činů a právní úpravou anglickou, respektive slovenskou. První část rigorózní práce pojednává o vývoji právní úpravy úmyslných ublížení na zdraví v tuzemsku již od doby Velké Moravy až do přijetí současného trestního zákoníku. Zvýšená pozornost je pak věnována nejzásadnějším právním předpisům, ať už pozdější, či novější datace. Druhá část rigorózní práce se zabývá obecnou charakteristikou jednotlivých znaků skutkových podstat... Keywords: ublížení na zdraví; úmysl; trestný čin; bodily harm; intent; crime Available in a digital repository NRGL
Trestné činy ublížení na zdraví podle § 145, § 146 trestního zákoníku

The title of the thesis: Crimes of bodily harm under section § 145 and § 146 of the Criminal Code Abstract: This rigorous thesis focuses on the offences of bodily harm under sections 145 and 146 of ...

Zelenka, Michal; Hořák, Jaromír; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2024

Trestné činy proti těhotenství ženy
Konečná, Eliška; Hořák, Jaromír; Beranová, Andrea
2024 - Czech
79 Crimes against a woman's pregnancy Abstract The topic of this doctoral thesis is crimes against a woman's pregnancy. The first chapter of this thesis contains a historical excursion of the legislation in question in the territory of today's Czech Republic with an emphasis on the development of the issue in the 20th century, due to the analysis of the influence of previous legislation on the current legislative concept. In the second chapter, the thesis deals with the definition of pregnancy and the timeline from the point of view of criminal law, as, among other things, the question of the duration of pregnancy plays a fundamental role for the correct legal qualification of illegal abortion. The chapter also deals with the issue of the limit of fetal viability in legal regulation. The third chapter maps the current legislation on legal abortion. Some of the constituent elements of the crimes in question directly refer to the law on artificial abortion, and a detailed analysis of the legal abortion is thus necessary for a comprehensive assessment of criminal law. In addition to the procedure envisaged by the law when performing abortion, the chapter also contains an analysis of the legality of abortion performed in the Czech Republic for citizens of other EU member states. In the following chapter, the... Trestné činy proti těhotenství ženy Abstrakt Tématem této rigorózní práce jsou trestné činy proti těhotenství ženy. První kapitola této práce obsahuje historický exkurz předmětné právní úpravy na území dnešní České republiky s důrazem na vývoj problematiky ve 20. století, a to z důvodu analýzy vlivu předchozích právních úprav na současné legislativní pojetí. Druhá kapitola práce se věnuje definici těhotenství a časové ose z hlediska trestního práva, neboť mj. otázka trvání těhotenství hraje zásadní roli pro korektní právní kvalifikaci nelegální interrupce. Kapitola se rovněž věnuje otázce hranice životaschopnosti plodu v právní úpravě. Třetí kapitola mapuje současnou právní úpravu legálního umělého přerušení těhotenství. Některé z popisovaných skutkových podstat přímo odkazují na zákon o umělém přerušení těhotenství, a podrobný rozbor legálního umělého přerušení těhotenství je tak pro komplexní posouzení trestněprávní úpravy nezbytný. Kromě zákonem předpokládaného postupu při provádění UPT kapitola obsahuje i analýzu otázky zákonnosti interrupcí prováděných v ČR občankám jiných členských států EU. Následující kapitola rozebírá pokusy o novelizaci platné právní úpravy interrupcí, přičemž shledává, že s ohledem na stáří předpisů a s tím související zastaralou terminologii, obsoletní ustanovení a stále... Available in a digital repository NRGL
Trestné činy proti těhotenství ženy

79 Crimes against a woman's pregnancy Abstract The topic of this doctoral thesis is crimes against a woman's pregnancy. The first chapter of this thesis contains a historical excursion of the ...

Konečná, Eliška; Hořák, Jaromír; Beranová, Andrea
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases