Number of found documents: 41479
Published from to

Mozkový systém odměny u hmyzu
DVOŘÁČEK, Jiří
2023 - Czech
Chování živočichů není náhodné, ale je primárně orientováno podle biologické významnosti podnětů prostředí: podněty potřebné pro přežití jedince či druhu jsou konkrétními mozkovými oblastmi, tzv. systémem odměny, označkovány pozitivní libostní hodnotou a jejich dosažení je spojeno s libostí (odměnou). Koncept systému odměny vzešel ze studia mozku savců, předpokládalo se, že jde o systém nacházející se jen v mozku vyšších živočichů (mesolimbický dopaminergní systém), libost byla projev vyšších funkcí mozku a komplikovaných nervových sítí. V interpretacích studia systému odměny dochází ale k vývoji. Od relativně celistvého fenoménu mozkové odměny ke komplexní funkci a k rozdělení na komponenty "liking", "wanting" a "learning", od dominantní libostní role dopaminu ke komplexnější představě přiznávající klíčové role dalším neurochemickým systémům. Dopaminu nadále zůstává důležitá role ve funkci "wanting", komponenta "liking" je pravděpodobně více řízena systémem opioidovým. Systém odměny již také není vnímán jen jako funkce mozku savců, ale stejné principy rozlišování podnětů na libé/nelibé (atraktivní/averzivní) byly popsány i u hmyzu (a jsou předpokládány v celé živočišné říši). V mozku hmyzu (zejména u dvou hlavních modelových druhů octomilky Drosophila melanogaster a včely Apis mellifera) byla jako klíčové oblasti libostních funkcí identifikována houbovitá tělíska (mushroom body) - oblasti spojované s asociativním učením a s vytvářením paměti. Byly také precizně popsány konkrétní buněčné a síťové struktury včetně zúčastněných neurotransmiterů a modulátorů. Odlišnosti mezi savčím a hmyzím systémem odměny jsou v komplexnosti mozkové sítě, obecné principy zůstávají však stejné. Moucha Drosophila melanogaster je častým laboratorním modelem pro zkoumání principů fungování nervových sítí. Při studiu mozkového libostního systému není atraktivní jen tím, že jde o relativně jednoduchý organismus s přehledným mozkem a s popsaným genomem, ale i tím, že při přemýšlení o jejím mozku neuplatňujeme tolik relativně staré, komplexní pojmy s neohraničenými významy - právě komplexnost a neohraničitelnost pojmů je při interpretacích studia lidského mozku potíž. U octomilky můžeme zdůraznit, že 1) oblasti mozku uplatňující se v asociativním učení a funkcích mozkové odměny jsou překvapivě komplexní, ač jde o organismus relativně jednoduchý a krátce žijící, 2) téměř jistě má její mozek systém vytvářející motivační drive (funkci "wanting" ), 3) existují náznaky možné přítomnosti hedonické složky libosti či jejího evolučního předchůdce, postavené nikoli na endogenních opioidech, ale pravděpodobně na jiných neuropeptidech. Srovnání mozkových systémů dvou evolučně vzdálených skupin živočichů (hmyzu a savců/člověka) je inspirativní v mnoha směrech. Ze srovnání lze vyvodit několik důsledků pro obecný model libosti živočichů: Libostní principy jsou univerzální - usilování o libost je pravděpodobně základní vlastností všech živočichů. Libostní funkce mozku se jeví být hierarchicky postavené, nikoliv centrálně organizované, ale s funkcemi spíše distribuovanými mezi ostatní mozkové sítě, a funkce, její jednotlivé části můžou být na sobě nezávislé a pracovat paralelně, posílení spojení konkrétního podnětu s žádoucím chováním může být víceúrovňové. Role monoaminů v systému odměny je evolučně pravděpodobně konzervativní, role neuropeptidů je vývojově flexibilní (roli endogenních opioidů savců může alespoň částečně mít u hmyzu jiný neuropeptid). Neurotransmiterová identita dopaminergních neuronů v systému odměny je pravděpodobně flexibilní a úzce závislá na životním kontextu. U systému odměny včely lze najít další dva zajímavé koncepty: sublimaci libostních funkcí u jedinců ve prospěch kolektivní libosti a naznačenou integrovanou funkci spojující funkce odměny a sociálního chování v jedno kontinuum. Toto komparativní studium dává nový prostor k pochopení poruch libostního systému, zejména závislosti, a může mít i významné důsledky filozofické. Animal behavior is not random; rather, it is primarily determined by the biological significance of environmental stimuli: stimuli essential for a survival are marked by the brain reward system, with a positive hedonic value and their achievement is associated with the pleasure (reward). The concept of the reward system emerged from research of the mammalian brain; early theories held that it was a system present only in the brains of higher animals (the mesolimbic dopaminergic system), and that reward was a manifestation of more complex neural networks and higher brain functions. The brain reward has evolved from a solitary phenomenon to a complex function that is divided into the components of ´liking´, ´wanting´, and ´learning´, and from the predominate role of dopamine to a more sophisticated idea that assigns important functions to other neurochemical systems. While dopamine still plays a significant part in the ´wanting´ function, the opioid system likely plays a larger role in the ´liking´ function. The distinction of stimuli into pleasant/unpleasant (attractive/aversive) has been described in insects, and it is widely believed that this principle applies throughout the animal kingdom. Mushroom bodies have been identified as the critical regions of reward functions in the brains of insects. The exact descriptions of the implicated neurotransmitters and modulators, as well as specific cellular and network structures, were also provided. Although the complexity of the brain networks in mammalian and insect reward systems differs, the general principles are the similar in both. The fly Drosophila melanogaster is a frequent laboratory model for investigating the principles of neural network functioning. When studying the brain reward system, it is not only appealing because it is a relatively simple organism with a transparent brain and a described genome, but it may also have the benefit for us that when thinking about its brain, we do not apply relatively old, complex concepts with unlimited meanings, which are a problem in interpreting the human brain study. In the case of the fruit fly, we can highlight that 1) the brain regions involved in associative learning and brain reward functions are surprisingly complex, despite the fact that it is a relatively simple and short-lived organism, 2) its brain almost certainly has a system that creates a motivational drive (´wanting´), and 3) there are indications of the potential existence of a hedonic component of pleasure or its evolutionary predecessor, based not on endogenous opioids. It is inspiring in many ways to compare the brain structures of two evolutionary distinct animal groupsinsects and mammals/humans. This comparison has several implications for a broad paradigm of animal reward, including: Reward principles are universal, and all species are likely fundamentally motivated by the need for rewards. The brain reward mechanisms appear to be hierarchically structured; rather than being centrally organized, they are distributed among other brain networks and mechanisms. The components of these mechanisms can operate independently of one another and concurrently. While the function of neuropeptides in the reward system is flexible, the function of monoamines in the reward system is likely to be conservative in evolutionary terms (the function of endogenous opioids in mammals may be at least partially regulated by another neuropeptide in insects). The neurotransmitter identity of dopaminergic neurons in the reward system is likely to be very context-dependent. Two other interesting concepts can be found in the bee: the sublimation of reward functions in individuals in favor of collective pleasure, and the implied integrated function connecting reward functions and social behavior into one continuum. The comparative study gives new scope for understanding disorders of the reward system, especially addiction, and may also have significant philosophical consequences. Keywords: mozkový systém odměny; mozková libost; mushroom body; mozek Drosophily; dopamin; závislost; kolektivní odměna.; brain reward system; brain reward; mushroom body; Drosophila brain; addiction; dopamine; collective reward Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Mozkový systém odměny u hmyzu

Chování živočichů není náhodné, ale je primárně orientováno podle biologické významnosti podnětů prostředí: podněty potřebné pro přežití jedince či druhu jsou konkrétními mozkovými oblastmi, tzv. ...

DVOŘÁČEK, Jiří
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Řízení podniků v podmínkách Industry 4.0 a rozvoj lidských zdrojů
ČERMÁKOVÁ, Julie
2023 - Czech
Na základě výzkumu je cílem disertační práce zjistit klíčové kompetence v podmínkách Industry 4.0 a navrhnout nástroje pro rozvoj lidských zdrojů s cílem vyhodnotit jejich implementaci z hlediska zajištění požadovaného rozvoje pracovníků. V kvantitaivní části na základě dotazníkového šetření statistický výzkum odhalil v počtu testů ANOVA a po úpravě jejich p-hodnot Bonferroniho korekcí kompetence leadership a celoživotní vzdělávání jako statisticky významné klíčové kompetence odborníků pro Industry 4.0. Tento statistický výsledek je podpořen případovými studiemi, které jsou součástí kvalitativní části disertační práce. Případové studie zachycují profesionální rozvoj pěti manažerů, kteří zastávají klíčové profese Industry 4.0. Z kvalitativního výzkumu ve formě koučovacích interview je v práci zřetelný profesní rozvoj expertů v průměru o dvě úrovně u každé kompetence zvlášť na desetibodové škále, která vychází z primárního dotazníkového šetření založeného na sebeevaluaci odborníků. Metoda koučování se v případových studiích potvrdila jako nejúčinnější metoda rozvoje kompetencí pro Industry 4.0 oproti leadershipu a mentoringu. Využití 360stupňové zpětné vazby potvrzuje výsledky, ke kterým autorka v rámci případových studiích dospěla. Metody pro rozvoj lidských zdrojů na klíčových pracovních pozicích v podmínkách Industry 4.0 se podařilo účelně vystihnout a cíle naplnit. Based on the research, the aim of the dissertation is to identify the key competencies in the conditions of Industry 4.0 and to propose tools for human resources development in order to evaluate their implementation in terms of ensuring the required development of employees. In the quantitative part, based on a questionnaire survey, the statistical research revealed in the number of ANOVA tests and after adjusting their p-values by Bonferroni correction, the competencies of leadership and lifelong learning as statistically significant key competencies of professionals for Industry 4.0. This statistical result is supported by the case studies included in the qualitative part of the dissertation. The case studies capture the professional development of five managers who hold Industry 4.0 core competencies. From the qualitative research in the form of coaching interviews, the thesis shows the professional development of the experts by an average of two levels for each competency separately on the ten-point scale based on the primary questionnaire survey based on the experts' self-evaluation. The coaching method was confirmed in the case studies as the most effective method of competence development for Industry 4.0 compared to leadership and mentoring. The use of 360-degree feedback confirms the results reached by the author in the case studies. The methods for developing human resources in key positions in Industry 4.0 conditions have been effectively captured and the objectives have been met. Keywords: Klíčové kompetence pro Průmysl 4.0; rozvoj lidských zdrojů; případové studie; koučink; vedení; celoživotní vzdělávání 360stupňová zpětná vazba; Key competencies for Industry 4.0; human resources development; case studies; coaching; leadership; lifelong learning; 360degree feedback Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Řízení podniků v podmínkách Industry 4.0 a rozvoj lidských zdrojů

Na základě výzkumu je cílem disertační práce zjistit klíčové kompetence v podmínkách Industry 4.0 a navrhnout nástroje pro rozvoj lidských zdrojů s cílem vyhodnotit jejich implementaci z hlediska ...

ČERMÁKOVÁ, Julie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Strategien im Umgang mit Mehrsprachigkeit in virtueller Projektkommunikation - eine Fallstudie
KRÄMER, Hannah Theresa
2023 - Czech
Mit Hilfe von Methoden- und Datentriangulation wurde die schriftliche und mündliche Online-Kommunikation eines virtuellen Projektteams untersucht, um die Frage zu beantworten, welche Strategien die Teammitglieder in der mehrsprachigen Interaktion über verschiedene Medien entwickeln. Dabei wird der Einsatz von ELF als genuin mehrsprachige Praxis beleuchtet. Die zentrale Rolle einer ausgeprägten mehrsprachigen Kompetenz der Projektleiterinnen und Projektleiter sowie die Vorteile der muttersprachlichen Kommunikation für den Aufbau einer vertrauten Beziehung werden deutlich. Die Kommunikation im Team präsentiert sich als offen für Sprachwechsel, was Kreativität und Freude am Sprachgebrauch ermöglicht. With help of methodological and data triangulation, the online written and oral communication of a virtual project team was investigated in order to answer the question of which strategies the team members develop in multilingual interaction via different media. Light is shed on the use of ELF as a genuinely multilingual practice. The central role of pronounced multilingual competence of the project leaders, as well as the advantages of communication in the mother tongue for building a familiar relationship become evident. The communication in the team presents itself as open to language changes, which allows creativity and joy in the use of language. Keywords: virtuelles Team; E-Mail Kommunikation; Online-Konferenz; ELF; multilingua franca; Übersetzung; Code Switching; virtual team; e-mail communication; online conference; ELF; multilingua franca; code switching; translation Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Strategien im Umgang mit Mehrsprachigkeit in virtueller Projektkommunikation - eine Fallstudie

Mit Hilfe von Methoden- und Datentriangulation wurde die schriftliche und mündliche Online-Kommunikation eines virtuellen Projektteams untersucht, um die Frage zu beantworten, welche Strategien die ...

KRÄMER, Hannah Theresa
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Filosofické zkoumání sportu a jeho role v kontextu dobrého života
MAREŠ, Lukáš
2023 - Czech
Práce se věnuje filosofickému zkoumání sportu a jeho role v dobrém životě. Pokouší se rozpracovat vybrané stěžejní otázky disciplíny filosofie sportu, které se zároveň vztahují k tradičním filosofických problémům, konkrétně Co je sport?, Co je dobrý sport? a Jakou roli má sport v dobrém životě? Mezi hlavní cíle práce patří adekvátní definování sportu, přehledné charakterizování dobrého sportu a projasnění hodnoty sportování jakožto pro člověka přínosné činnosti. Struktura textu odpovídá těmto třem cílům, přičemž každému z nich je věnována samostatná kapitola. Autor představuje sport jako instrumentálně i autotelicky významnou aktivitu hodnou zařazení do rámce dobrého života. Čerpá přitom především z filosofických děl západní tradice myšlení a z českých a anglických textů obsahově náležejících do disciplíny filosofie sportu. The thesis is concerned with a philosophical exploration of sport and its role in a good life. It attempts to elaborate on selected key questions of the philosophy of sport discipline that also relate to traditional philosophical problems, namely, What is sport?, What is good sport?, and What is the role of sport in a good life? The main objectives of the thesis include adequately defining sport, clearly characterizing good sport, and clarifying the value of sport as a beneficial activity for human beings. The structure of the text corresponds to these three aims, with a chapter devoted to each of them. The author presents sport as an instrumentally and autotelically significant activity worthy of inclusion in the framework of a good life. In doing so, he draws primarily on philosophical works in the Western tradition of thought and on Czech and English texts belonging to the philosophy of sport discipline. Keywords: filosofie sportu; definice sportu; dobrý sport; dobrý život; autotelicita; Aristotelés; Bernard Suits; philosophy of sport; definition of sport; good sport; good life; autotelicity; Aristotle; Bernard Suits Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Filosofické zkoumání sportu a jeho role v kontextu dobrého života

Práce se věnuje filosofickému zkoumání sportu a jeho role v dobrém životě. Pokouší se rozpracovat vybrané stěžejní otázky disciplíny filosofie sportu, které se zároveň vztahují k tradičním ...

MAREŠ, Lukáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Cíl lidského života a jeho vliv na koncepci ctností
KILBERGR, Pavel
2023 - Czech
Cíl lidského života je předmětem etiky ctností a odpovídá na otázku o povaze blaženosti, která je posledním cílem lidského konání. Je předmětem jak antické filosofie, tak středověké scholastiky, ve které má zásadní místo Tomášova koncepce ctností. V současné době je zkoumán jak na poli filosofie, tak i teologie. Práce se věnuje problematice povahy posledního cíle skrze uvedení základních pozic v aristotelské a tomistické etice ctností. Skrze rozpracování základních pozic dochází k jasnému rozlišení přirozené a nadpřirozené etiky ctností, která však v rámci Tomášova konceptu tvoří ucelený a propojený systém, který je věrný aristotelské předloze. Tomášova etika ctností je modelovým příkladem pojetí ctnosti, které postihuje plnost imanentního rozměru člověka skrze filosofické poznávání spolu s transcendentním přesahem. The goal of human life is the subject of virtue ethics and answers the question about the nature of beatitude, which is the ultimate end of human action. It is the subject of both ancient philosophy and medieval scholasticism, in which Thomas's conception of the virtues has a fundamental place. It is currently being explored in the fields of both philosophy and theology. This thesis addresses the problem of the nature of the last end through an exposition of the basic positions in Aristotelian and Thomistic virtue ethics. Through the elaboration of the basic positions, a clear distinction is made between natural and supernatural virtue ethics, which, however, within the framework of Thomas's conception, form a coherent and interconnected system that is faithful to the Aristotelian model. Thomas's virtue ethics is a model example of a conception of virtue that captures the fullness of the immanent dimension of man through philosophical cognition along with a transcendent overlay. Keywords: Ctnosti; etika ctností; cíl lidského života; blaženost; nedokonalá blaženost; finální příčina etiky ctností; Tomáš Akvinský; Virtues; virtue ethics; ultimate end; beatitude; imeprfect beatitude; final cause of virtue ethics; Thomas Aquinas Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Cíl lidského života a jeho vliv na koncepci ctností

Cíl lidského života je předmětem etiky ctností a odpovídá na otázku o povaze blaženosti, která je posledním cílem lidského konání. Je předmětem jak antické filosofie, tak středověké scholastiky, ve ...

KILBERGR, Pavel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Živnost versus společnost s ručením omezeným z pohledu daně z příjmů
SKOČDOPOLOVÁ, Lenka
2023 - Czech
Diplomová práce se zabývá srovnání výpočtu daně z příjmů mezi osobou samostatně výdělečně činnou a společností s ručením omezeným. Teoretická část práce je zaměřena na vysvětlení pojmů vztahující se k podnikatelské činnosti a formám podnikání fyzických a právnických osob. Po přiblížení hlavních kritérií pro různé formy podnikatelské činnosti je pozornost věnována evidenčním povinnostem uvedených subjektů s cílem stanovit základ daně a vypočítat co nejnižší daň. Cílem praktické části je porovnat, která právní forma podnikání je pro uvedenou osobu v konkrétních podmínkách vhodnější z pohledu daňového zatížení daní z příjmů. Pro jednotlivé případové studie je vypočítána částka daně z příjmů, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení současně s doplněním dalších souvisejících skutečností, které se k dané formě podnikatelské činnosti vážou. The thesis "Tax optimization of employee benefits in a selected company" deals with the issue of employee benefits in the Czech Republic and their tax aspects. The issue of employee benefits is an important part of employee remuneration and serves as an important motivational element. The aim of the thesis is to assess the impact of employee benefits on the employer's income tax. The thesis first focuses on the description and sorting of employee benefits and their legislative regulation in the Czech Republic. The most used benefits are analysed from the point of view of the impact on the income tax of natural and legal persons on the part of the employee and the employer. The described theory is applied to the selected company. Based on the analysis of the current system of benefits provided and the conducted questionnaire survey are suggested changes in the system of benefits with a focus on tax optimization. In conclusion, the impact of these suggestions on company costs and income tax is evaluated. This thesis will be valuable to employers, employees, and tax professionals seeking to reduce tax liabilities and improve the efficiency of employee benefit programs. Keywords: zaměstnanecké benefity; zaměstnavatel; zaměstnanec; daň z příjmů; daňová optimalizace; employee benefits; employer; employee; income tax; tax optimization Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Živnost versus společnost s ručením omezeným z pohledu daně z příjmů

Diplomová práce se zabývá srovnání výpočtu daně z příjmů mezi osobou samostatně výdělečně činnou a společností s ručením omezeným. Teoretická část práce je zaměřena na vysvětlení pojmů vztahující se k ...

SKOČDOPOLOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Výzkum herních strategií a chování hráčů virtuálních her
BLOVSKÝ, Petr
2023 - Czech
Bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou tří her pro dva hráč a následnou analýzou optimálních strategií těchto her které jsou realizovány ve virtuálním metaverzu Neos. Hledání optimální strategie je nejprve prováděno teoreticky za využití teorie her a posléze experimentálně, sledováním virtuálních hráčů hrající tyto hry. Sledovány jsou především strategie, jenž hráči v těchto hrách volí. Zvolené strategie jsou následně zaznamenány a výsledky jsou zpracovány a porovnány s výsledky dosaženými za využití teorie her. Součástí bakalářské práce je také podrobný popis vytváření her a výpočtu optimálních strategií. The bachelor thesis deals with the design and creation of three games for two players and the subsequent analysis of the optimal strategies of these games, which are implemented in the virtual meta version Neos. The search for the optimal strategy is first carried out theoretically using game theory and then experimentally, by monitoring the virtual players playing these games. The strategies that players choose in these games are mainly monitored. The selected strategies are then recorded and the results are processed and compared with the results obtained using game theory. Part of the bachelor thesis is also a detailed description of creating games and calculating optimal strategies. Keywords: strategie; metavese; teorie her; Neos; strategy; metaverse; game theory; Neos Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Výzkum herních strategií a chování hráčů virtuálních her

Bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou tří her pro dva hráč a následnou analýzou optimálních strategií těchto her které jsou realizovány ve virtuálním metaverzu Neos. Hledání optimální strategie ...

BLOVSKÝ, Petr
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Potenciál geocachingu jako nástroje pro poznávání regionu a krajiny.
BLÁHA, Martin
2023 - Czech
Geocaching je venkovní aktivita, při které účastníci využívají GPS technologii k nalezení skrytých schránek. Tyto schránky jsou lokalizovány pomocí souřadnic poskytovaných online. Hráči se poté vydávají přímo do terénu s cílem najít tyto schránky. Cílem diplomové práce je blíže prozkoumat vliv geocachingu na poznávání krajiny v regionu. Vysvětlit čtenářům některé základní pojmy užívané v geocahingu, základních principů hry a dalších souvislostí. Výzkumná část poté plynule navazuje na stanovené výzkumné otázky a snaží se vysvětlit i některé další souvislosti v širším kontextu. V rámci doporučení jsou zpracovány přehledové sumáře některých, subjektivně vybraných keší. Vybraným keším bylo přiděleno subjektivně udělené hodnocení na základě předem stanovených kritérií. Geocaching is an outdoor activity where participants use GPS technology to find hidden caches. These caches are located using coordinates provided online, and players then embark on a real-world search to locate them. The aim of this diploma thesis is to closely examine the impact of geocaching on landscape exploration within a region. It aims to explani fundamental terms used in geocaching, core gameplay principles, and related concepts for readers. The research section builds on these concepts to addressing predefined research questions and seeks to provide insight into broader context. As part of the recommendations, summary overviews of selected caches are presented. Subjectively selected caches are evaluated based on predefined criteria, and their profiles are provided. Keywords: geocaching; keš; geokačer; GPS; navigace; krajina; region.; geocaching; cache; geocacher; GPS navigation; landscape; region. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Potenciál geocachingu jako nástroje pro poznávání regionu a krajiny.

Geocaching je venkovní aktivita, při které účastníci využívají GPS technologii k nalezení skrytých schránek. Tyto schránky jsou lokalizovány pomocí souřadnic poskytovaných online. Hráči se poté ...

BLÁHA, Martin
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Rozdíly ve struktuře a dynamice vládních výdajů vybraných evropských zemí
MOJŽÍŠKOVÁ, Markéta
2023 - Czech
Hlavním cílem této práce je najít podobnosti a rozdíly ve struktuře a dynamice vládních výdajů s důrazem na nalezení příčinných souvislostí ve vybraných zemí Evropy. Teoretická část této práce je zaměřena na funkci veřejných financí, úlohu vládního sektoru a mezinárodní klasifikaci vládních výdajů. Dále se zaměřuje na vlivy, které působí na velikost a strukturu vládních výdajů na základě empirických studií. Analytická část této práce obsahuje výpočty vládních výdajů, které jsou rozděleny do čtyř skupin. Všechny skupiny jsou zkoumány v procentech a v přepočtu per capita na základě vzorců diskutovaných v metodice. The aim of this diploma thesis is to present similarities and differences in the structure and dynamics of government expenditure in selected European countries with an emphasis on causal connections. This work examines the function of public finances and the role of the government sector. It further explains the international classification of government spending, and it focuses on the influences that act on the size and structure of government spending. The analytical part of this work includes calculations of government expenditures that are divided into four groups. All the groups are examined in percentage and per capita based on formulas discussed in methodology. Keywords: public finance; government expenditure; public policy; European Union Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Rozdíly ve struktuře a dynamice vládních výdajů vybraných evropských zemí

Hlavním cílem této práce je najít podobnosti a rozdíly ve struktuře a dynamice vládních výdajů s důrazem na nalezení příčinných souvislostí ve vybraných zemí Evropy. Teoretická část této práce je ...

MOJŽÍŠKOVÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Kritická místa v přípravě budoucích učitelů jazyků v oblasti literárních věd, společenskohistorického přehledu a interkulturních kompetencí
VANÍKOVÁ, Tereza
2023 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Kritická místa v přípravě budoucích učitelů jazyků v oblasti literárních věd, společenskohistorického přehledu a interkulturních kompetencí

VANÍKOVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases