Number of found documents: 334
Published from to

Vliv mechanických veličin na síly působící v kondenzátorech s asymetrickými elektrodami
Michal Malík; školitel Miroslav Svoboda
2014 - Czech
The doctoral thesis deals with mechanical properties of a capacitor with asymmetrical electrodes and their influence on the force originating on this capacitor while it is connected to high voltage. In the first part of the thesis the history and current state of the research of this phenomenon is given. In the next part possible methods of measuring are discussed and the most appropriate is selected. A default design of a capacitor allowing independent changes of its dimensions is chosen. These are then changed during the following measurements and the influence of these changes on the resulting force is investigated. The negative impact of an air flow generated around the capacitor concurrently with the force is also discussed. To eliminate this, a new asymmetrical capacitor was built. Unlike the fist one, which has a solid large electrode, the large electrode of this new device is formed by a wire mesh, which does not hinder the neutral air flow. The new capacitor is then measured and the validity of its use is verified. In the last part of the thesis a description of impact of dimension changes on both capacitors is derived and a set of instructions to maximize the generated force is stated. Keywords: kondenzátory; elektrody Available to registered users in the Library of TUL
Vliv mechanických veličin na síly působící v kondenzátorech s asymetrickými elektrodami

The doctoral thesis deals with mechanical properties of a capacitor with asymmetrical electrodes and their influence on the force originating on this capacitor while it is connected to high voltage. ...

Michal Malík; školitel Miroslav Svoboda
Technická univerzita v Liberci, 2014

Metodika oceňování předmětů průmyslového vlastnictví na veřejných vysokých školách
Ivana Chramostová; školitel Olga Hasprová
2014 - Czech
The presented thesis deals with the issue of the industrial property valuation in the area of universities in the Czech Republic. At first there are analysed the present and future development of quantity of the industrial property and the development of the intangible fixed assets all of the czech universities. The analyse compares the development of quantity of the industrial property and the intangible fixed assets and tries to find the relationship between these two categories. The main goal of the thesis is the proposal of the industrial property valuation method which helps to determine the book value and the market value of the industrial property. Práce se zabývá problematikou oceňování předmětů průmyslového vlastnictví vzniklých v prostředí veřejných vysokých škol v ČR. Práce nejprve analyzuje současný stav a budoucí vývoj kvantity předmětů průmyslového vlastnictví a dlouhodobého nehmotného majetku veřejných vysokých škol. Dílčím cílem je srovnání vývoje obou kategorií a snaha o nalezení vzájemné závislosti. Hlavním cílem je navržení metodiky ocenění předmětů průmyslového vlastnictví, která dopomůže určit účetní i tržní hodnotu chráněného vynálezu. Keywords: oceňování průmyslového vlastnictví; vysoké školy Available to registered users in the Library of TUL
Metodika oceňování předmětů průmyslového vlastnictví na veřejných vysokých školách

The presented thesis deals with the issue of the industrial property valuation in the area of universities in the Czech Republic. At first there are analysed the present and future development of ...

Ivana Chramostová; školitel Olga Hasprová
Technická univerzita v Liberci, 2014

Modelování transportně-chemických procesů
Lukáš Zedek; školitel Jan Šembera
2014 - Czech
The book describes computer simulation of selected natural processes and reactive-transport problem which influence groundwater contaminant transport. Models described in this book describe inovative application of approaches and simulation tools which are widely spread and often used in different simulation fields. Dissertation is strongly focused on mathematical formulation of reactive-transport problem description. In one part of the book we proposed and described tests of an original ordinary differential formulation of reactive transport problem. The proposed formulation enables to involve equlibrium reactions which are obviously described by algebraic equations. Thanks to a focus of dissertation on mathematical formulation of reactive transport problem, proposed approaches can be used analogicaly for simulation of similarly described natural and other processes such as heat transfer, ozone depletion chemical mechanism, air polution model and many others. Práce je věnována problematice počítačové simulace vybraných přírodních jevů a chemických reakcí, které ovlivňují šíření znečištění podzemní vodou. V práci popisované počítačové modely využívají inovativní aplikace v jiných oblastech zavedených postupů a modelovacích nástrojů. Velká pozornost je v práci věnována matematické formulaci popisu problému reakčního transportu kontaminace. v rámci práce je navržen a byl prověřen originální popis problému reakčního transportu soustavou obyčejných diferenciálních rovnic. Navržený popis diferenciálními rovnicemi umožňuje zahrnout do modelu i rovnovážné chemické reakce, které jsou obvykle popisovány rovnicemi algebraickými. Díky zaměření práce na matematický popis simulovaných úloh je možné navržené postupy analogiky aplikovat na modely dalších přírodních a jiných jevů jako jsou například šíření tepla, mechanismus ztenčování ozonové vrstvy, znečištění vzduchu a mnoho dalších. Keywords: počítačové modelování; počítačová simulace; transportní jevy Available to registered users in the Library of TUL
Modelování transportně-chemických procesů

The book describes computer simulation of selected natural processes and reactive-transport problem which influence groundwater contaminant transport. Models described in this book describe inovative ...

Lukáš Zedek; školitel Jan Šembera
Technická univerzita v Liberci, 2014

Nedestruktivní strukturoskopie izotermicky kalených litin
Zuzana Andršová; školitel Břetislav Skrbek
2014 - Czech
This work deals with the development of methods of NDT structuroscopy for inspection of castings made of austempered iron with lamellar, vermicular and spheroidal graphite. Theoretical part deals with principles and usagae of both methods. Describes the production , properties and use of austempered iron. As conclusion there are projected further possibilities. Práce se zabývá vývojem NDT strukturoskopie pro kontrolu odlitků z izotermicky kalených litin s lupínkovým, vermikulárním a kuličkovým grafitem. Teoretická část se zabývá principy obou metod a jejich využitím. Dále popisuje výrobu, vlastnosti a použití izotermicky kalených litin. V závěru jsou pak předeslány možnosti dalšího vývoje. Keywords: ultrazvukové zkoušení materiálů; grafitové litiny Available to registered users in the Library of TUL
Nedestruktivní strukturoskopie izotermicky kalených litin

This work deals with the development of methods of NDT structuroscopy for inspection of castings made of austempered iron with lamellar, vermicular and spheroidal graphite. Theoretical part deals with ...

Zuzana Andršová; školitel Břetislav Skrbek
Technická univerzita v Liberci, 2014

Pohon lidskou silou
Jiří Marján; školitel Pavel Němeček
2014 - Czech
PhD thesis is focused on a problematic of full suspension bicycles. In the analytic part there is thoroughly described currently most used rear wheel suspension systems together with the analysis of its essential characteristics. The main part of the thesis is to create on own approach to build a dynamic model of the system rider - bicycle. Based on the evaluation of different positions of the rider, the optimized position with the lowest energy level is set. Práce je zaměřena na problematiku jízdního celo-odpruženého kola. V analytické části jsou důkladně popsány v současnosti nejvíce používané systémy zavěšení zadního kola spolu s rozborem základních vlastností. Je zavedena metoda analýzy charakteru odpružení pomocí výpočtu převodového poměru na tlumicí a pružicí jednotku Keywords: pohony; jízdní kola Available to registered users in the Library of TUL
Pohon lidskou silou

PhD thesis is focused on a problematic of full suspension bicycles. In the analytic part there is thoroughly described currently most used rear wheel suspension systems together with the analysis of ...

Jiří Marján; školitel Pavel Němeček
Technická univerzita v Liberci, 2014

Vliv elektrických veličin na Biefeld-Brownův efekt
Jiří Primas; školitel Václav Kopecký
2014 - Czech
The thesis deals with the teoretical and experimental examination of the influence of electrical parametrs on the Biefeld-brown effect. In the first part the Biefeld-Brown effect is defined, recent publications dealing with this phenomenon are discused and some basic facts and starting points which are crucial for the work are summarized. In the main section the measurement method as well as the basic type of the capacitor with asymmetrical electrodes the element are described. The physical principle of the phenomenon is stated and later verified with a series of experiments. Physical formulae describing the force F with respect to the current I, current-voltage characteristics (i.e. I(U)) and also the formula for the force F with respect to the current I in the case of alternating current are derived and verified. The conclusion contains the summarization of the entire research and the possibility of further study of the phenomenon is outlined. Práce se zabývá teoretickým i experimentálním zkoumáním vlivu elektrických veličin na Biefeld-Brownův efekt. V rešerši je definován Biefeld-Brownův efekt, jsou diskutovány aktuální publikace k dané problematice a jsou shrnuty základní pojmy a nutná východiska, která jsou pro tuto práci klíčové. Ve stati je popsána metoda měření, konstrukce základního typu kondenzátoru s asymetrickými elektrodami-tzv. element, je uveden fyzikální princip zkoumaného jevu, který je ověřen sériií experimentů. Dále jsou odvozeny a verifikovány vztahy pro vznikající sílu F vzhledem k procházejícímu proudu I, voltampérová charakteristika, tedy funkční závislost I(U) a také vztah pro velikost síly F vzhledem k procházejícímu proudu I v případě střídavého napájení. Závěr práce obsahuje shrnutí celého výzkumu a je nastíněna možnost dalšího zkoumání v této oblasti. Keywords: elektrické veličiny; elektrické napětí Available to registered users in the Library of TUL
Vliv elektrických veličin na Biefeld-Brownův efekt

The thesis deals with the teoretical and experimental examination of the influence of electrical parametrs on the Biefeld-brown effect. In the first part the Biefeld-Brown effect is defined, recent ...

Jiří Primas; školitel Václav Kopecký
Technická univerzita v Liberci, 2014

Vliv výzkumných center na vybrané podniky zpracovatelského průmyslu
Jiří Václavík; školitel Josef Sixta
2014 - Czech
The dissertation deals with the current all-society subject of research and development. It is analyzed the contemporary state of promoting applied research, development and innovation, including the outlook for the future. There are characterized forms of supporting research and development and possibilities of their use by both parties - research centers and companies representing manufacturing industry. Detailed attention is given to the newly established regional research centers, which should contribute to strengthening the competitiveness of industrial companies and from the overall economic perspective also that of the Czech Republic as a whole. The aim of this dissertation study was to determine the influence and the level of awareness of industrial companies from manufacturing industry on emerging research centers and to find out the extent to which new research centers can affect the economic performance of entrepreneurial subjects of manufacturing industry under the current economic and social situation. With the questionnaire have been asked the manufacturing companies, with the personal interviews the research centers. The results and conclusion of both researches are main outputs of the dissertation. Práce se zabývá aktuálním celospolečenským tématem výzkumu a vývoje. Analyzován je současný stav podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací včetně výhledu do budoucna. Charakterizovány jsou formy podpory výzkumu a vývoje a možnosti jejich využití jak výzkumnými centry, tak podniky zpracovatelského průmyslu. Detailní analýza je věnována nově vzniklým regionálním výzkumným centrům, která mají přispět k posílení konkurenceschopnosti průmyslových podniků a z ekonomického hlediska i celé ČR. Cílem práce bylo zjistit vliv a úroveň podvědomí průmyslových podniků zpracovatelského průmyslu o nově vznikajících výzkumných centrech a stanovit, do jaké míry mohou nová výzkumná centra, za stávající ekonomické a společenské situace, ovlivnit hospodářskou vákonnost podnikatelských subjektů zpracovatelského průmyslu, formou osobních rozhovorů/dotazování vázkumná centra. Výsledky a závěry těchto obsáhlých šetření jsou stěžejním výstupem práce. Keywords: výzkum a vývoj; management Available to registered users in the Library of TUL
Vliv výzkumných center na vybrané podniky zpracovatelského průmyslu

The dissertation deals with the current all-society subject of research and development. It is analyzed the contemporary state of promoting applied research, development and innovation, including the ...

Jiří Václavík; školitel Josef Sixta
Technická univerzita v Liberci, 2014

Hodnocení parametrů integrity povrchu a využití poznatků pro zefektivnění obrábění ozubených kol
Lucie Schmidová; školitel Jan Jersák
2014 - Czech
The PhD thesis deals with non-destructive evaluation of the technological conditions influence during the continuous generating gears grinding process on the parameters of surface integrity by Barkhausen noise analysis and b y X-ray diffraction method. Both methods were compared in terms of depth profiles of surface integrity parameters. The analysis results are used for more effective gears mechining. The methodology presented in this work is useful for solving the similar problems in industrial environment. Práce se zabývá nedestruktivním hodnocením vlivu technologických podmínek při kontinuálním odvalovacím broušení ozubených kol na parametry integrity povrchu metodou analýzy Barkhasenova šumu (magnetoelastický parametr) a metodou rentgenové difrakce (zbytková napětí). Obě metody byly porovnány z hlediska hloubkových profilů hodnocených veličin. Výsledky analýz jsou využity pro zefektivnění obrábění ozubených kol a metodika uvedená v rámci této práce je využitelná pro řešení podobných problémů v průmyslových podmínkách. Keywords: ozubená kola; obrábění Available to registered users in the Library of TUL
Hodnocení parametrů integrity povrchu a využití poznatků pro zefektivnění obrábění ozubených kol

The PhD thesis deals with non-destructive evaluation of the technological conditions influence during the continuous generating gears grinding process on the parameters of surface integrity by ...

Lucie Schmidová; školitel Jan Jersák
Technická univerzita v Liberci, 2014

Zdroje financování podniku: potenciál a trendy
Lenka Strýčková; školitel Olga Hasprová
2014 - Czech
The dissertation deals with the issue of corporate capital structure and sources of business financing in the Czech Republic. The objectives of the thesis are defined in the first chapter. The main objective of the thesis lies in the general determination of industry standards for corporate indebtedness in the Czech Republic. The proposal is based on the complex assessment and quantification of sources of business financing in the Czech Republic, identification of corporate capital structure determinants, trend analysis, and detection of selected sources potential. The importance of the capital structure lies in its close connection with the company's profitability, business financial risk and financial flexibility. The second chapter is devoted to theoretical approaches to the capital structure. The basic concepts associated with the company and its financial management are defined within the following chapter. The special attention was paid to the analysis of capital structure determinants. The fourth chapter is dedicated to the definition and characterization of the possible sources of business financing from the two points of view: accounting and finance. The fifth chapter presents the results of several partial empirical investigations, by means of which the industry standards for corporate debt ratio were designed, whereby the main goal and the sub-objectives were achieved. The dissertation conclusion contains the summary of research findings and the testing of research statements. Práce se zabývá problematikou kapitálové struktury a zdrojů financování podniků v ČR. Cíle práce jsou definovány v první kapitole. Hlavní cíl práce spočívá ve stanovení obecného návrhu odvětvových standarců zadluženosti podniků v ČR. Návrh je založen na komplexním zhodnocením a kvantifikaci zdrpojů financování využívaných podnikatelskými subjekty v ČR, identifikaci determinant kapitálové struktury, analýze trendů a odhalení potencionálu vybraných zdrojů financování. Důležitost kapitálové struktury spočívá v její úzké vazbě na rentabilitu podniku, finanční riziko podnikání a finanční volnost podniku. Druhá kapitola práce se věnuje teoretickým přístupům ke kapitálové struktuře. V rámci následující kapitoly se věnuje teoretickým přístupům ke kapitálové struktuře. V rámci následující kapitoly jsou definovány základní pojmy související s podnikem a jeho finančním řízením. Podrobně jsou analyzovány zejména determinanty kapitálové struktury. Úkolem následující čtvrté kapitoly je vymezit a charakterizovat jednotlivé zdroje financování z pohledu účetního a finančního. V rámci páté kapitoly jsou představeny výsledky dílčích empirických zkoumání, za pomocí nichž byly navrženy odvětvové standardy celkové zadluženosti podniku, čímž byl naplněn hlavní cíl práce i ujednotlivé dílčí cíle. Závěr práce obsahuje shrnutí výzkumných poznatků a testování stanovených tvrzení. Keywords: financování podniku; zadluženost Available to registered users in the Library of TUL
Zdroje financování podniku: potenciál a trendy

The dissertation deals with the issue of corporate capital structure and sources of business financing in the Czech Republic. The objectives of the thesis are defined in the first chapter. The main ...

Lenka Strýčková; školitel Olga Hasprová
Technická univerzita v Liberci, 2014

Modelování následků vlivu životního prostředí na veřejné zdraví s využitím socioekonomických kategorií v podmínkách České republiky
Julie Volfová; školitel Jiří Maryška
2014 - Czech
The process of consequences modelling of an environmental impact on public health combines technical approaches of nature sciences with humanistic disciplines and creates new dimensions for interdisciplinary oriented scientific projects with practically applicable outcomes for policy makers. The presented dissertation thesis is focused on the methodology of the interconnection of partial results from final phase of the integrated environmentally related health risk assessment process with the respect to specific methodological conventions of the involved scientific disciplines. The further extension of the consequences and their advance into the main socioeconomic categories allow every single stakeholder to express their own share on the loss caused by the changes in the environmental conditions. The currently practised methodologies of integrated environmentally related health risk assessment are rapidly advancing on the international level and thus omitting important local and national system settings, especially settings of health care and social systems represented by socioeconomic categories of consequences. These national-based categories are crucial for responsible and factual public health related decisions of local and national authorities and other involved subjects. The main emphasis of this Thesis is the proposition of methodological procedure based on extensive analysis of current valuation and assessment approaches of health related consequences for the final part of the process of integrated risk assessment. Through the mathematical and statistical tools, the proposed concept for contemporary methodological recommendations allows a united approach for modelling outcomes within the socioeconomic categories as it is presently demanded by the involved stakeholders and public authorities. The methodological process of algorithm development is based on the WHO recommendations and considers the international trends within the healthcare and socioeconomic statistics and informatics. The exemplary implementation of the proposed algorithm for the methods of assessment and the process of its application is presented through the original case studies related to the impact of ionizing radiation and air pollution on public health. Keywords: životní prostředí; počítačové modelování Available to registered users in the Library of TUL
Modelování následků vlivu životního prostředí na veřejné zdraví s využitím socioekonomických kategorií v podmínkách České republiky

The process of consequences modelling of an environmental impact on public health combines technical approaches of nature sciences with humanistic disciplines and creates new dimensions for ...

Julie Volfová; školitel Jiří Maryška
Technická univerzita v Liberci, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases