Number of found documents: 17
Published from to

K problematice ohybové tuhosti textilií
2013 - Czech
Navržen byl a vyroben přístroj CLFT určený pro zkoušku ohybové tuhosti textilií metodou převislého vzorku. Zároveň byl pro tuto zkoušku vytvořen viskoelastický model sviskoelastickými vlastnostmi diskretizovanými do kloubů. Byl vytvořen další model určený pro výpočet ohybové tuhosti převislého kruhového vzorku. Byly navrženy a realizovány inovace přístroje TH-5 určeného pro měření ohybové síly. S použitím navrženého přístroje TH-7 byla analyzována anizotropie ohybové tuhosti tkaniny na kruhových vzorcích, byly hledány souvislosti mezi anizotropií ohybové síly tkaniny a její splývavostí a mačkavostí. Byla navržena nová metodika zkoumání dynamického koeficientu splývavosti. The device CLFT was designed for testing bending rigidity of textiles by the method of overhang sample. A ciscoelastic calculation model of bending rigidity was created, where viscoelastic properties were concentrated to joints. There was created another model for calculation of bending rigidity of the overhang half-circular sample. There were designed and carried out innovations of device TH-5 which is used for measuring bending rigidity. The anisotrophy of bending rigidity of fabrics on circular samples was analyzed. Relations between anisotrophy of bending rigidity and draping as well as creasing of fabrics were looked for. A new method for examining the dynamic coefficient of drape ability was designe. Keywords: zkoušení textilií; zkoušky ohybem; zkoušení materiálů; textilie; tkaniny Available to registered users in the Library of TUL
K problematice ohybové tuhosti textilií

Navržen byl a vyroben přístroj CLFT určený pro zkoušku ohybové tuhosti textilií metodou převislého vzorku. Zároveň byl pro tuto zkoušku vytvořen viskoelastický model sviskoelastickými vlastnostmi ...

Technická univerzita v Liberci, 2013

Neizotermické úplavy a impaktní proudy
Zdeněk Trávníček
2013 - Czech
Práce byla vypracována na základě výsledků vědecké a pedagogické práce autora. Zaměřuje se na problematiku nestacionárních a neizotermických proudových a teplotních polí. po shrnutí dostupných poznatků byly řešeny 2 úlohy:1. Vírová řada za ochlazovaným válcem, 2. impaktní proud řízený úplavy. Obě úlohy byly vyřešeny experimentálně, jednak z pohledu mechaniky tekutin, jednak z pohledu termodynamiky. výsledkem jsou nové vědecké poznatky, které potvrzují prozatím jinak neprokázané hypotézy: 1. Ochlazování válce destabilizuje proudové pole vzduchu a 2. pasivní řízení v uvedeném případě zvyšuje přestup tepla na obtékané stěně. třetím cílem práce byla podpora výchovy studentů. V průběhu řešení se podařilo vybudovat výzkumný tým, přičemž studenti byli zapojování do aktivit tohoto týmu. Autor byl konzultantem nebo školitelem několika bakalářských, diplomových a doktorských prací, jejichž zaměření úzce souviselo s problematikou této práce. This habilitation work was prepared on the basis of the author´s scientific and educational results. The work focuses on unsteady and non-isothermal flow and thermal fields. After a rewiew of available information, two tasks have been solved: 1. vortex shedding behind a cooled cylibder; 2. impinging jet controlled by wakes. These tasks were investigated experimentally. both tasks provided new scientific results: 1. a hypothesis that cylinder cooling destabilizes the wake flow in air under a laminar vortex shedding regime was formulated and confirmes. 2. The heat transfer of impinging jets was enhanced via passive flow control, namely due to a an insertion of wakes in the core of the impinging jet. The third aim was to educate students. A research team was assembled, with students incorporated into the team. the author also supevised or consulted on several bachelor, master, and Ph.D. theses with subjects relevant to the topic of this work. Keywords: sdílení tepla; mechanika tekutin Available to registered users in the Library of TUL
Neizotermické úplavy a impaktní proudy

Práce byla vypracována na základě výsledků vědecké a pedagogické práce autora. Zaměřuje se na problematiku nestacionárních a neizotermických proudových a teplotních polí. po shrnutí dostupných ...

Zdeněk Trávníček
Technická univerzita v Liberci, 2013

Technologičnost návrhu svarů MAG pro ocelové konstrukce
2012 - Czech
Práce vymezuje oblast technologičnosti návrhu svaru pro ocelové konstrukce, což znamená konstrukčně-technologické řešení svaru pro dosažení maximální produktivity při zajištění požadované jakosti. Podle tohoto kritéria byly rozděleny všechny komerčně dostupné metody svařování MAG ocelových konstrukcí a zejména navržena nová metoda hlubokozávarového svařování, vymezena oblast jejího použití a navržen způpsb její implementace do systému automatického a robotického svařování. Dále byla demonstrována metodika experimentální optimalizace systémů materiál-zdroj-drát-plyn za pomocí DOE statistického návrhu experimentů, na navrženou výstupní hodnotu-efektivitu provedení svaru, která byla teoreticky vysvětlena a prakticky na několika soustavách ověřena. This paper defines a new field of Weld Design for Fabrication of steel Structures, that means design-technologic weld solution that reaches maximum productivity for required quality assurance. All commercially accessible GMAW methods were sorted in respect of this new criteria and especially new deep-penetrated GMAW method was introduced and defined in the welding variables field. A way of its implementation to Automatic and Robotic systems was proposed. A new access to Design and Process optimatization of T-joint and V-grooved joint, based on fillet and butt weld performance efficiency optimizing was presented. Various material-source-wire-gas systems were experimentally optimized with the help of DOE statistical method of central composite design in accordance to these criteria. Keywords: svařování MAG; svařování; ocelové konstrukce Available to registered users in the Library of TUL
Technologičnost návrhu svarů MAG pro ocelové konstrukce

Práce vymezuje oblast technologičnosti návrhu svaru pro ocelové konstrukce, což znamená konstrukčně-technologické řešení svaru pro dosažení maximální produktivity při zajištění požadované jakosti. ...

Technická univerzita v Liberci, 2012

Antibakteriální materiály a jejich biomedicínské aplikace
2012 - Czech
Keywords: nanomateriály; biomedicína; zdravotnický materiál Available to registered users in the Library of TUL
Antibakteriální materiály a jejich biomedicínské aplikace

Technická univerzita v Liberci, 2012

Predikce omaku tkanin
Vladimír Bajzík
2012 - Czech
V práci je uveden postup pro predikaci omaku tkanin, který je založen na originální logistické regresy. Práce je předložena jako souhrn vědeckých a odborných prací, které jsou doplněny komentářem. Práce je rozdělena do dvou kapitol. V první jsou diskutovány klíčové problémy subjektivního hodnocení omaku-opakovatelnost, reprodukovatelnost a měření drsnosti tkanin. ve druhé části jsou diskutovány aspekty postupu tvorby predikční rovnice. Většina se zabývá predikcí omaku či širšími aspekty s omakem spojenými. The original approach to prediction of hand evaluation of fabrics based on ordinal logistic regression is presented in habilitation thesis. The thesis is submitted as a summary of scientific papers completed with comments. Thesis is divided to two charteres. In the first part the key aspects connected with subjective hand evaluation are discussed-repeatability and reproducibility and measurement of surface roughness of fabrics. In the second part the aspects of the procedure of the creation of regression equation for prediction of hand are mentioned. The most of papers deals with prediction of hand or broader context associated with the hand. Keywords: omak; tkaniny Available to registered users in the Library of TUL
Predikce omaku tkanin

V práci je uveden postup pro predikaci omaku tkanin, který je založen na originální logistické regresy. Práce je předložena jako souhrn vědeckých a odborných prací, které jsou doplněny komentářem. ...

Vladimír Bajzík
Technická univerzita v Liberci, 2012

Silové účinky při reparaci kožních defektů a jejich význam při použití tkáňového lepidla
Lukáš Čapek
2011 - Czech
Práce je z oboru biomechaniky lidské kůže. Prvotní cíl práce bylo identifikovat silové působení při šití kožních defektů. Druhotný cíl práce bylo posoudit a stanovit limity pro použití tkáňových lepidel pro uzavření kožních defektů. Předstože k tématu je dostupná celá řada informací po provedení důkladné rešerše a vyhodnocení údajů bylo překvapivě zjištěno, jak málo infofmací o silových poměrech působících při uzavření kožních defektů je známo. Znalost těchto silových účinků bude sloužit jako doplňující informace pro stanovení limit tkáňových lepiel a také v robotické chirurgii při analýze šití tkání. The presented work is aimed to the field of biomechanics of human skin. The main purpose of this work was to evaluate force required for suturing in selected skin wounds and to evaluate the tensile strength of 2-octylcyanoacrylate tissue adhesive on human skin specimens. There is a lack of information regarding forces required for suturing human wounds. The knowledge of suturing forces serves as complementary information for setting up the limiting geometry when using the tissue adhesives and also it might be used in robot-assisted surgery. Keywords: aplikovaná biomechanika; kůže (anatomie) Available to registered users in the Library of TUL
Silové účinky při reparaci kožních defektů a jejich význam při použití tkáňového lepidla

Práce je z oboru biomechaniky lidské kůže. Prvotní cíl práce bylo identifikovat silové působení při šití kožních defektů. Druhotný cíl práce bylo posoudit a stanovit limity pro použití tkáňových ...

Lukáš Čapek
Technická univerzita v Liberci, 2011

Management rizika komplexních systémů
Pavel Fuchs
2010 - Czech
Práce se věnuje managementu rizika jako mezioborové problematice. Je soustředěna na tu část managementu rizika, která se týká posuzování rizika v souvislosti s technickými systémy. Obsahuje rešerši prací různých oborů věnovaných problematice rizika a identifikuje stávající nedostatky v oblasti pojmů a definice. Jako závažný a nevyřešený problém pak identifikuje verifikaci a validaci posuzování rizika. This document elaborates on risk management from the perspective of a multidisciplinary topic. It aims on part of risk management which addresses in the context of technical systems. This document furthermore contains research of these and other documents from several disciplines dedicated to risk related topics, and it also identifies current shortcomings amongst terms and definitions. Verification and validation of risk is identified as a serious and unresolved problem. Keywords: rizikový management Available to registered users in the Library of TUL
Management rizika komplexních systémů

Práce se věnuje managementu rizika jako mezioborové problematice. Je soustředěna na tu část managementu rizika, která se týká posuzování rizika v souvislosti s technickými systémy. Obsahuje rešerši ...

Pavel Fuchs
Technická univerzita v Liberci, 2010

Možnosti využití vizuální informace v hlasových technologiích
Josef Chaloupka
2010 - Czech
Práce pojednává o různých možnostech využití vizuální informace získané z vizuální segmentace video signálu, z detekované oblasti obličeje a z automatického odezírání ze rtů v moderních hlasových technologiích. This habilitation thesis deals with various possibilities of the use of visual information which was obtained from visual segmentation of video signal, from an area of a detection human face and from automatic lip reading in modern voice technologies. Keywords: vizualizace (počítačová grafika); rozpoznávání řeči; počítačové zpracování řeči Available to registered users in the Library of TUL
Možnosti využití vizuální informace v hlasových technologiích

Práce pojednává o různých možnostech využití vizuální informace získané z vizuální segmentace video signálu, z detekované oblasti obličeje a z automatického odezírání ze rtů v moderních hlasových ...

Josef Chaloupka
Technická univerzita v Liberci, 2010

Architektura a návrh FPGA obvodů
Milan Kolář
2010 - Czech
Práce se zabývá oblastí programovatelných hradlových polí. V úvodní části jsou shrnuty charakteristické vlastnosti zakázkových integrovaných obvodů a zdůrazněny přednosti a nedostatky programovatelných obvodů. Následuje rozbor základních i speciálních architektonických prvků FPGA obvodů, stručně jsou zmíněny možnosti těchto prvků. Dále je popisována kompletní metodika návrhu FPGA od specifikace funkce systému až po implementaci obvodu. V práci je podrobně rozebrán postup systémového návrhu, kritéria posuzování jeho kvality a pravidla návrhu spolehlivých synchronních systémů. v závěru jsou diskutovány možnosti realizace artimetických operací v FPGA obvodech, jak v pevné, tak v pohyblivé řádové čárce. The inaugural dissertation deals with the sphere of programmable gate arrays. In the preliminary part characteristic features of custom integrated circuits are summarized and preferences and disadvantages of programmable circuits are underlined. FPGA basic and special architectural elements analysis follows, there are presented options of these elements in brief. Subsequently there is a complex methodology of FPGA design described from system fznction specification up to the circuit implementation. In the dissertation system design procedure, criterions of this quality and rules of the reliable synchronous systems design are analysed. Finally, variants of the arithmetic operations realization on FPGA circuits are discussed, both fixed and floating point. Keywords: informatika; mechatronika Available to registered users in the Library of TUL
Architektura a návrh FPGA obvodů

Práce se zabývá oblastí programovatelných hradlových polí. V úvodní části jsou shrnuty charakteristické vlastnosti zakázkových integrovaných obvodů a zdůrazněny přednosti a nedostatky ...

Milan Kolář
Technická univerzita v Liberci, 2010

Oceňování podniku a standardy hodnoty
Tomáš Krabec
2009 - Czech
Cílem práce je ověřit stav uplatňování outsourcingových principů v českých malých a středních firmách a zasadit tuto organizační inovaci do rámce podnikatelské strategie. Keywords: ekonomie; oceňování podniků Available to registered users in the Library of TUL
Oceňování podniku a standardy hodnoty

Cílem práce je ověřit stav uplatňování outsourcingových principů v českých malých a středních firmách a zasadit tuto organizační inovaci do rámce podnikatelské strategie.

Tomáš Krabec
Technická univerzita v Liberci, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases