Number of found documents: 165453
Published from to

Reverzibilní interakce derivátů pyrazinu a dihydropyrazinů s fotoluminiscenčními vlastnostmi
Coufal, Radek
2024 - Czech
This thesis deals with two independent topics. The first is focused on the study of reversible covalent interactions of a carbonyl group with alcohols and water forming hemiacetals (respectively hydrate) derived from pyrazine trifluormethylketone. The main research method in this part is the NMR spectroscopy and experimental results are also supported by quantum chemical calculations. The second topic aims to the preparation and the study of photochemical properties of three dihydropyrazines which exhibit fluorescence both in solution and solid phase. The fluorescence can be influenced by means of complexation by various metal ions. Prepared dihydropyrazines also show interesting values of the Stokes shift. The structure of these new compounds was confirmed by X-ray analysis. Tato diplomová práce pojednává o dvou na sobě nezávislých tématikách. Jedna část je zaměřena na studium reverzibilních kovalentních interakcí karbonylové skupiny s alkoholy a vodou za tvorby hemiacetalů, resp. hydrátu, odvozených od pyrazin trifluormethylketonu. Využita je zde zejména NMR spektroskopie a experimentální výsledky jsou podpořeny kvantově chemickými výpočty. V druhé části je pojednáno o přípravě a studiu fotochemických vlastností tří dihydropyrazinů, které vykazují fluorescenci v roztoku i v pevné fázi, kterou lze ovlivňovat pomocí komplexace s různými ionty kovů. Připravné dihydropyraziny vykazují také zajímavé hodnoty Stokesova posunu. Struktura těchto nových látek byla potvrzena pomocí rentgenostrukturní analýzy. Keywords: hemiacetaly; reverzibilní reakce; dihydropyraziny; fotoluminiscence; hemiacetals; reversible reactions; dihydropyrazines; photoluminescence Available in a digital repository NRGL
Reverzibilní interakce derivátů pyrazinu a dihydropyrazinů s fotoluminiscenčními vlastnostmi

This thesis deals with two independent topics. The first is focused on the study of reversible covalent interactions of a carbonyl group with alcohols and water forming hemiacetals (respectively ...

Coufal, Radek
Univerzita Karlova, 2024

Vztah mezi svaly kyčelního kloubu a dynamikou přímého kopu při použití balistické vesty a batohu
Maleček, Jan; Vágner, Michal; Šťastný, Petr
2024 - Czech
Title: Relationship between hip muscles and dynamics front kick while using ballistic vest and backpack. Objective: Determine the rate of the relationship among isokinetic strength of hip muscles during flexion and extension movement, external and internal rotation and the dynamics of the front kick while using the military personal protective equipment. The method: The master thesis corresponds with an empirically based study of observational type. The measured research sample consisted of students (n = 15) of Military Department attending full-time and combined form of study at the Faculty of Physical Education and Sport of Charles University in Prague. Dynamics of front kick were measured by dynamometric Kistler plates and evaluated through computer software BioWare. Isokinetic strength of hip muscles during flexion and extension movement, external and internal rotation was tested and rated by isokinetic dynamometer Humac Norm. The flexibility of selected muscles group was measured by a specialist in physiotherapist area. The Spearman rank correlation coefficient of the order (rs) was chosen for the final evaluation of the rate of relationship. The results: The strongest correlation relationship was between the external hip rotation muscles (at speed 90 řs-1 ) and the impact force on the... Název: Vztah mezi svaly kyčelního kloubu a dynamikou přímého kopu při použití balistické vesty a batohu. Cíl práce: Stanovit míru vztahu mezi izokinetickou sílou svalů kyčelního kloubu při provádění flexe a extenze a při vnitřní a vnější rotaci vzhledem k dynamice přímého čelního kopu bez a s výstrojí. Metoda: Práce odpovídá empiricky založené studii observačního charakteru. Měřený výzkumný soubor (n =15) tvořili účelově vybraní studenti Vojenského oboru (VO) navštěvující prezenční a kombinovanou formu studia na Fakultě tělesné výchovy a sportu (FTVS) Univerzity Karlovy (UK) v Praze. Dynamika přímého čelního kopu byla měřena pomocí siloměrné desky Kistler a data byla převáděna do programu BioWare. Izokinetická síla svalů při provádění flexe a extenze a při vnitřní a vnější rotaci kyčelního kloubu byla hodnocena pomocí izokinetického dynamometru Humac Norm. Flexibilita vybraných svalových skupin byla hodnocena vyškolenou osobou. Výsledné posouzení míry vztahů bylo provedeno pomocí Spearmanova korelačního koeficientu pořadí (rs). Výsledky: Nejsilnější korelační vztah vznikl mezi svaly provádějící vnější rotaci kyčelního kloubu (při rychlosti 90řs-1 ) a dopadovou silou přímého čelního kopu (impact force) u respondentů s výstrojí (rs = 0,66). U tohoto vztahu se podařilo prokázat významnou signifikantní... Keywords: Boj zblízka. armáda; osobní ochranné prostředky; biomechanika; Close combat; military; personal protective equipment; biomechanics Available in a digital repository NRGL
Vztah mezi svaly kyčelního kloubu a dynamikou přímého kopu při použití balistické vesty a batohu

Title: Relationship between hip muscles and dynamics front kick while using ballistic vest and backpack. Objective: Determine the rate of the relationship among isokinetic strength of hip muscles ...

Maleček, Jan; Vágner, Michal; Šťastný, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Trestné činy ublížení na zdraví podle § 145, § 146 trestního zákoníku
Zelenka, Michal; Hořák, Jaromír; Bohuslav, Lukáš
2024 - Czech
The title of the thesis: Crimes of bodily harm under section § 145 and § 146 of the Criminal Code Abstract: This rigorous thesis focuses on the offences of bodily harm under sections 145 and 146 of Act No. 40/2009 Coll., The Criminal Code. The crimes of bodily harm and grievous bodily harm are classified among the most serious crimes against human health. The aim of this rigorous thesis is a comprehensive analysis of the offences of bodily harm and grievous bodily harm, with particular emphasis on demonstrating the fundamental differences between these offences. This rigorous thesis also deals with the offence of bodily harm for justifiable motive, which is a crime privileged over the offences of bodily harm and grievous bodily harm. The aim of this rigorous thesis is also, among the other things a brief excursion and delineation of the differences between the domestic legislation of the above-mentioned offences and the English and Slovak legislation. The first part of the rigorous thesis deals with the development of the legal framework of intentional bodily harm in the Czech Republic from the time of Great Moravia until the adoption of the current Criminal Code. Increased attention is then paid to the most important legal regulations, whether of later or more recent date. The second part of the... Název práce: Trestné činy ublížení na zdraví podle § 145, § 146 trestního zákoníku Abstrakt: Tato rigorózní práce je zaměřena na trestné činy ublížení na zdraví podle § 145 a § 146 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Trestné činy ublížení na zdraví a těžkého ublížení na zdraví patří mezi nejzávažnější trestné činy proti lidskému zdraví. Cílem této rigorózní práce je komplexní rozbor trestných činů ublížení na zdraví a těžkého ublížení na zdraví, přičemž důraz je kladen zejména na demonstraci základních rozdílů mezi těmito trestnými činy. Rigorózní práce se rovněž zabývá trestným činem ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky, který je trestným činem privilegovaným vůči trestnému činu ublížení na zdraví a těžkého ublížení na zdraví. Další dílčím cílem této rigorózní práce je také krátká exkurze a vymezení odlišností mezi tuzemskou právní úpravou uvedených trestných činů a právní úpravou anglickou, respektive slovenskou. První část rigorózní práce pojednává o vývoji právní úpravy úmyslných ublížení na zdraví v tuzemsku již od doby Velké Moravy až do přijetí současného trestního zákoníku. Zvýšená pozornost je pak věnována nejzásadnějším právním předpisům, ať už pozdější, či novější datace. Druhá část rigorózní práce se zabývá obecnou charakteristikou jednotlivých znaků skutkových podstat... Keywords: ublížení na zdraví; úmysl; trestný čin; bodily harm; intent; crime Available in a digital repository NRGL
Trestné činy ublížení na zdraví podle § 145, § 146 trestního zákoníku

The title of the thesis: Crimes of bodily harm under section § 145 and § 146 of the Criminal Code Abstract: This rigorous thesis focuses on the offences of bodily harm under sections 145 and 146 of ...

Zelenka, Michal; Hořák, Jaromír; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2024

Trestné činy proti těhotenství ženy
Konečná, Eliška; Hořák, Jaromír; Beranová, Andrea
2024 - Czech
79 Crimes against a woman's pregnancy Abstract The topic of this doctoral thesis is crimes against a woman's pregnancy. The first chapter of this thesis contains a historical excursion of the legislation in question in the territory of today's Czech Republic with an emphasis on the development of the issue in the 20th century, due to the analysis of the influence of previous legislation on the current legislative concept. In the second chapter, the thesis deals with the definition of pregnancy and the timeline from the point of view of criminal law, as, among other things, the question of the duration of pregnancy plays a fundamental role for the correct legal qualification of illegal abortion. The chapter also deals with the issue of the limit of fetal viability in legal regulation. The third chapter maps the current legislation on legal abortion. Some of the constituent elements of the crimes in question directly refer to the law on artificial abortion, and a detailed analysis of the legal abortion is thus necessary for a comprehensive assessment of criminal law. In addition to the procedure envisaged by the law when performing abortion, the chapter also contains an analysis of the legality of abortion performed in the Czech Republic for citizens of other EU member states. In the following chapter, the... Trestné činy proti těhotenství ženy Abstrakt Tématem této rigorózní práce jsou trestné činy proti těhotenství ženy. První kapitola této práce obsahuje historický exkurz předmětné právní úpravy na území dnešní České republiky s důrazem na vývoj problematiky ve 20. století, a to z důvodu analýzy vlivu předchozích právních úprav na současné legislativní pojetí. Druhá kapitola práce se věnuje definici těhotenství a časové ose z hlediska trestního práva, neboť mj. otázka trvání těhotenství hraje zásadní roli pro korektní právní kvalifikaci nelegální interrupce. Kapitola se rovněž věnuje otázce hranice životaschopnosti plodu v právní úpravě. Třetí kapitola mapuje současnou právní úpravu legálního umělého přerušení těhotenství. Některé z popisovaných skutkových podstat přímo odkazují na zákon o umělém přerušení těhotenství, a podrobný rozbor legálního umělého přerušení těhotenství je tak pro komplexní posouzení trestněprávní úpravy nezbytný. Kromě zákonem předpokládaného postupu při provádění UPT kapitola obsahuje i analýzu otázky zákonnosti interrupcí prováděných v ČR občankám jiných členských států EU. Následující kapitola rozebírá pokusy o novelizaci platné právní úpravy interrupcí, přičemž shledává, že s ohledem na stáří předpisů a s tím související zastaralou terminologii, obsoletní ustanovení a stále... Available in a digital repository NRGL
Trestné činy proti těhotenství ženy

79 Crimes against a woman's pregnancy Abstract The topic of this doctoral thesis is crimes against a woman's pregnancy. The first chapter of this thesis contains a historical excursion of the ...

Konečná, Eliška; Hořák, Jaromír; Beranová, Andrea
Univerzita Karlova, 2024

Vliv POC managementu koagulopatie na sílu krevního koagula a PGD u pacientů po transplantaci plic
Vajter, Jaromír; Durila, Miroslav; Burša, Filip; Szárszoi, Ondrej
2024 - Czech
Effect of Point-of-Care Management of Coagulopathy on Blood Clot Strength and Primary Graft Dysfunction in Lung Transplant Recipients Abstract in English: Introduction: The key factors negatively affecting the function of the graft during lung transplantation are bleeding, administration of transfusion products, and ischemic/reperfusion injury. Given that all these attributes represent a significant risk for the primary graft dysfunction development. It is desirable to have a sophisticated anesthesiological approach available that will reduce blood loss and consumption of transfusion products, thereby reducing the incidence of primary graft dysfunction (PGD). Methodology: This prospective, randomized study evaluated 67 patients from January 2018 to June 2020. We compared the outcomes of patients undergoing lung transplantation who were treated using a point-of-care (POC) approach aimed at targeted diagnosis and treatment of coagulopathy, combined with volumotherapy using 5% albumin, against traditional management based on clinical experience in the non-POC group. Results: In the POC group, there was a significant reduction in perioperative blood loss and the need for blood derivatives. Concurrently, we noted an improvement in lung graft function, reflected by higher Horowitz Index values. There was also an... Vliv Point-of-care managementu koagulopatie na sílu krevního koagula a primární dysfunkci štěpu u pacientů po transplantaci plic Abstrakt v českém jazyce: Úvod: Klíčovými faktory negativně ovlivňující funkci štěpu během transplantace plic jsou krvácení, podávání transfuzních přípravků a ischemicko/reperfuzní poškození plicního štěpu. Vzhledem k tomu, že tyto všechny atributy představují významné riziko rozvoje primární dysfunkce štěpu, je žádoucí, aby byl k dispozici sofistikovaný anesteziologický přístup, který povede ke snížení krevní ztráty, spotřeby transfusních přípravků a tím i redukci incidence primární dysfunkce štěpu (PGD). Metodika: Tato prospektivní, randomizovaná studie se věnovala hodnocení 67 pacientů během období od ledna 2018 do června 2020. Porovnali jsme výsledky u pacientů podstupujících transplantaci plic, kteří byli léčeni pomocí point-of-care (POC) přístupu zaměřeného na cílenou diagnostiku a léčbu koagulopatie, kombinované s volumoterapií 5% albuminem, oproti tradičnímu managementu založenému na klinických zkušenostech ve skupině non-POC. Výsledky: Ve skupině POC došlo k výraznému poklesu perioperační krevní ztráty a potřeby krevních derivátů. Současně jsme zaznamenali zlepšení funkce plicního štěpu, což se projevilo vyššími hodnotami Horowitzova Indexu. Dále došlo ke zlepšení oběhové... Keywords: koagulace; plicni transplantace; point of care; primary dysfunction syndrom; coagulation; lung transplantation; point of care; primary dysfuntion syndrom Available in a digital repository NRGL
Vliv POC managementu koagulopatie na sílu krevního koagula a PGD u pacientů po transplantaci plic

Effect of Point-of-Care Management of Coagulopathy on Blood Clot Strength and Primary Graft Dysfunction in Lung Transplant Recipients Abstract in English: Introduction: The key factors negatively ...

Vajter, Jaromír; Durila, Miroslav; Burša, Filip; Szárszoi, Ondrej
Univerzita Karlova, 2024

Kriminalistická odorologie
Kosová, Lenka; Dvořák, Marek; Šelleng, Dalibor
2024 - Czech
Forensic odorology Abstract The topic of this thesis is forensic odorology. Attention is paid mainly to the method of olfactory identification, which uses the olfactory abilities of service dogs. This method allows to achieve individual identification of a person and therefore it is currently the only method of odour identification used by law enforcement authorities in criminal investigations and is also recognised as a means of evidence in criminal proceedings. The aim of this thesis is to describe and analyse the method of odour identification, both from a criminalistic and criminal law perspective. The thesis has two sub-objectives. The first sub-objective is to describe, analyse and critically evaluate the procedures used in the securing of scent traces, in the taking of an odour sample of a person and in the comparison. The second sub-objective is an analysis of the legal regulation of the method of odour identification as a means of evidence in criminal proceedings, a critical evaluation of this legal regulation and also an analysis of the court case law concerning the method of odour identification. The research methods used in this thesis are mainly description and analysis. The thesis is divided into four parts. The first part deals with the concept of forensic odorology, its classification within... Kriminalistická odorologie Abstrakt Tématem této diplomové práce je kriminalistická odorologie. Pozornost je věnována především olfaktorické metodě identifikace pachu, při níž je využíváno čichových schopností služebních psů. Tato metoda umožňuje dosáhnout individuální identifikace osoby, a proto je v současnosti jako jediná metoda identifikace pachu využívána orgány činnými v trestním řízení při vyšetřování trestných činů a rovněž je uznávána jako důkazní prostředek v trestním řízení. Cílem této práce je popsat a zanalyzovat metodu pachové identifikace, a to jak z pohledu kriminalistického, tak z pohledu trestněprávního. Práce si klade dva dílčí cíle. Prvním dílčím cílem je popis, analýza a kritické zhodnocení postupů užívaných při zajišťování pachových stop, při odběru pachového vzorku osoby a při samotném porovnání. Druhým dílčím cílem je analýza právní úpravy metody pachové identifikace jako důkazního prostředku v trestním řízení, kritické zhodnocení této právní úpravy a taktéž analýza soudní judikatury týkající se metody pachové identifikace. Výzkumnými metodami použitými v této práci jsou především deskripce a analýza. Diplomová práce je rozdělena do čtyř částí. První část se zabývá pojmem kriminalistické odorologie, jejím zařazením v rámci kriminalistiky a metodami identifikace pachu. Druhá část je... Keywords: kriminalistická odorologie; pachová stopa; metoda pachové identifikace; forensic odorology; scent trace; method of odour identification Available in a digital repository NRGL
Kriminalistická odorologie

Forensic odorology Abstract The topic of this thesis is forensic odorology. Attention is paid mainly to the method of olfactory identification, which uses the olfactory abilities of service dogs. This ...

Kosová, Lenka; Dvořák, Marek; Šelleng, Dalibor
Univerzita Karlova, 2024

Retinální mikrovaskulární abnormality u deprese
Sadykov, Evgenii; Hosák, Ladislav; Dudová, Iva; Končelíková, Dana
2024 - Czech
Retinal microvascular abnormalities in depression Depressive disorder is a debilitating and most common mental disorder. According to the World Health Organization, approximately 280 million people worldwide suffered from depression in 2019. Studies seeking to identify biomarkers for depressive disorder diagnosis and treatment have not yet found any one candidate which achieves a sufficient sensitivity and specificity. The aim of the study was to find a possible association between retinal microvascular abnormality and major depression in a non-geriatric study population. The participants with major depression were hospitalised at the University Hospital in Hradec Kralove, Department of Psychiatry. Retinal images were obtained using a stationary Fundus camera FF450 by Zeiss and a hand-held camera by oDocs. Fifty patients (men N = 18, women N = 32) aged 16 to 55 (men's average age 33.7±9.9 years, women's average age 37.9±11.5 years) were compared with fifty mentally healthy subjects (men N = 28, women N = 22) aged 18 to 61 (men's average age 35.3±9.2 years, women's average age 36.6±10.6 years) in a cross- sectional design. The patients were diagnosed with a single depressive episode (N = 26) or a recurrent depressive disorder (N = 24) according to the ICD-10 classification. Our results confirmed... Souhrn Depresivní porucha je vysilující a nejčastěji se vyskytující duševní porucha. Dle Světové zdravotnické organizace v roce 2019 celosvětově depresí trpělo přibližně 280 milionů obyvatel. Vědecké studie usilující o identifikaci biomarkerů pro diagnostiku a léčbu depresivní poruchy dosud nenalezly žádný biomarker, který by dosáhl dostatečné senzitivity a specificity. Cílem studie bylo najít možnou souvislost mezi retinální mikrovaskulární patalogií a depresívní poruchou u negeriatrické populace. Nemocní s depresí byli hospitalizováni na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové. Snímky sítnice byly získány pomocí stacionární kamery Fundus FF450 od Zeiss a přenosné kamery od oDocs. Celkem se studie zúčastnilo padesát pacientů s depresivní poruchou (muži N = 18, ženy N = 32) ve věku 16 až 55 let (průměrný věk mužů 33,7±9,9 let, průměrný věk žen 37,9±11,5 let), kteří byli srovnáni s padesáti duševně zdravými jedinci (muži N = 28, ženy N = 22) ve věku 18 až 61 let (průměrný věk mužů 35,3±9,2 let, průměrný věk žen 36,6±10,6 let). U pacientů byla diagnostikována depresivní epizoda (N = 26) nebo rekurentní depresivní porucha (N = 24) podle klasifikace MKN-10. Výsledky potvrdily statisticky významné mikrovaskulární změny na sítnici oka u pacientů s depresivní poruchou ve srovnání s kontrolní... Available in a digital repository NRGL
Retinální mikrovaskulární abnormality u deprese

Retinal microvascular abnormalities in depression Depressive disorder is a debilitating and most common mental disorder. According to the World Health Organization, approximately 280 million people ...

Sadykov, Evgenii; Hosák, Ladislav; Dudová, Iva; Končelíková, Dana
Univerzita Karlova, 2024

Překryvy regulonů stresových sigma faktorů RNA polymerázy korynebakterií a rhodokoků
Blumenstein, Jan; Pátek, Miroslav; Hnilicová, Jarmila; Ulrych, Aleš
2024 - Czech
Bacteria of the genera Rhodococcus and Corynebacterium are biotechnologically important microorganisms. This dissertation thesis focuses on the role of sigma (σ) factors of RNA polymerase in the regulation of gene expression in these bacteria. The C. glutamicum genome harbors 7 genes encoding σ factors, namely σA , σB , σC , σD , σE , σH and σM . With the exception of σM , these factors and their functions have been well described. The R. erythropolis genome encodes 21 putative genes for σ factors, but none of them has been analyzed in detail. The same holds for another biotechnologically useful bacterium, R. opacus. A group of genes whose expression is mediated by a single σ factor is called σ regulon. Overlaps of σ regulons are mainly caused by overlaps of recognition specificity of σ factors, i.e. when two or more σ factors recognize the same promoter. This thesis is focused on σ factors of group 4 (ECF) and their regulons: σD , σE , σH (C. glutamicum, R. erythropolis, R. opacus) and σM (C. glutamicum). We used RNA-sequencing, in vivo, in vitro and in silico methods (homology modeling and molecular dynamics simulations) to achieve the intended aims. The overlap of σD and σH regulons was demonstrated in the natural hybrid promoter Pcg0441. Using the combination of in vivo and in silico methods,... Bakterie rodu Rhodococcus a Corynebacterium jsou biotechnologicky významné mikroorganismy. Práce se zabývá analýzou funkcí sigma (σ) faktorů RNA polymerázy při regulaci exprese genů u těchto bakterií. V genomu C. glutamicum se nachází 7 genů kódujících faktory: σA , σB , σC , σD , σE , σH a σM . S výjimkou faktoru σM byly tyto faktory a jejich funkce dobře popsány. Genom R. erythropolis kóduje 21 předpokládaných genů pro σ faktory, ale žádný nebyl doposud hlouběji studován. To platí i pro příbuznou, také biotechnologicky významnou, bakterii R. opacus. Skupina genů, jejíž exprese je zprostředkována jedním σ faktorem, se nazývá σ regulon. Překryvy σ regulonů jsou dány hlavně překryvem rekogniční specifity σ faktorů, kdy dva nebo více σ faktorů rozpoznává stejný promotor. Tato práce byla zaměřena na σ faktory skupiny 4 (též ECF) a jejich regulony: σD , σE , σH (C. glutamicum, R. erythropolis, R. opacus) a σM (C. glutamicum). K dosažení cílů byly využity metody sekvenování RNA, in vivo (dvouplazmidové systémy v C. glutamicum), in vitro (transkripce in vitro) a in silico (homologní modelování a simulace molekulární dynamiky). Překryv σD a σH -regulonů C. glutamicum byl demonstrován na přirozeném hybridním promotoru Pcg0441. Kombinací in vivo a in silico metod se podařilo nalézt interakce zodpovědné za... Available in a digital repository NRGL
Překryvy regulonů stresových sigma faktorů RNA polymerázy korynebakterií a rhodokoků

Bacteria of the genera Rhodococcus and Corynebacterium are biotechnologically important microorganisms. This dissertation thesis focuses on the role of sigma (σ) factors of RNA polymerase in the ...

Blumenstein, Jan; Pátek, Miroslav; Hnilicová, Jarmila; Ulrych, Aleš
Univerzita Karlova, 2024

Prostituce z pohledu trestního práva
Stašáková, Anežka; Hořák, Jaromír; Bohuslav, Lukáš
2024 - Czech
Prostitution from a criminal law perspective Abstract In view of the existing jurisprudence, prostitution can be understood not only as sexual intercourse with other persons for remuneration in the form of coitus, but also as all other forms of exhibition of the sexual drive of another person of the same or opposite sex by physical intercourse. However, when defining prostitution, it is necessary to take into consideration the element of voluntariness, i.e. whether prostitution is provided voluntarily or involuntarily. The aim of the rigorous thesis was to describe both of these forms, i.e. both the issue of voluntary prostitution and the issue of involuntary prostitution. The differentiation of prostitution according to the element of voluntariness can also be observed at the level of international legislation, which tends to focus on forced prostitution. The same is the case at the legal level, where the current approach to prostitution in the Czech Republic can be described as abolitionist, i.e. prostitution as such is not punished, but only the accompanying phenomena or prohibited forms of prostitution. In this context, the rigorous thesis analyses the offence of prostitution endangering the moral development of children according to Section 190 of the Criminal Code, the offence of pimping according to... Prostituce z pohledu trestního práva Abstrakt S ohledem na dosavadní rozhodovací soudní praxi lze prostitucí rozumět nejen pohlavní styk s jinými osobami za úplatu uskutečněný formou soulože, ale i všechny další formy ukájení pohlavního pudu jiné osoby stejného nebo opačného pohlaví tělesným stykem. Při vymezení prostituce je však nezbytné zohledňovat prvek dobrovolnosti, tj. zda je prostituce poskytována dobrovolně či naopak nedobrovolně. Cílem rigorózní práce bylo popsat obě z těchto forem, tedy jak otázku dobrovolné prostituce, tak otázku prostituce nedobrovolné. Rozlišení prostituce dle prvku dobrovolnosti lze zaznamenat i na úrovni mezinárodní právní úpravy, která svoji pozornost ubírá spíše směrem prostituce nedobrovolné. Rovněž je tomu na zákonné úrovni, kdy dosavadní přístup k prostituci v rámci České republiky lze označit za abolicionistický, tedy netrestá se prostituce jako taková, ale toliko doprovodné jevy či zakázané formy prostituce. Rigorózní práce v této souvislosti analyzuje trestný čin prostituce ohrožující mravní vývoj dětí dle § 190 TZ, trestný čin kuplířství dle § 189 TZ, trestný čin obchodování s lidmi dle § 168 TZ, trestný čin šíření nakažlivé lidské nemoci dle § 152 TZ a trestný čin šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti dle § 153 TZ. Nastíněná právní úprava v rámci České... Keywords: prostituce; trestní právo; lidskoprávní rozměr prostituce; prostitution; criminal law; human rights dimension of prostitution Available in a digital repository NRGL
Prostituce z pohledu trestního práva

Prostitution from a criminal law perspective Abstract In view of the existing jurisprudence, prostitution can be understood not only as sexual intercourse with other persons for remuneration in the ...

Stašáková, Anežka; Hořák, Jaromír; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2024

Kulturní publicistika v londýnských exilových periodikách za druhé světové války
Batistová, Anna; Čeňková, Jana; Orság, Petr; Večeřa, Pavel
2024 - Czech
The dissertation A Cultural Journalism in London Exile Periodicals during the Second World War approaches a hitherto unexplored topic of literary and journalistic work of Czechoslovak writers and journalists in London in the years 1939-1945. The London exile periodicals became a free publication platform for Czechoslovak refugees. At first, cultural journalism began to appear in the cultural sections of London exile newspapers published in the Czech language Čechoslovák [Czechoslovak] and Mladé Československo [Young Czechoslovakia], however, the most important work appeared in cultural magazines after 1941; it was the literary magazine Obzor [Horizon], the cyclostyled monthly Kulturní zápisník [Cultural Notebook] and the English-language quarterly magazine Review. The research of all available issues of these three cultural periodicals between the years 1941-1945 consists (apart from a quantitative overview of authors) primarily of a qualitative analysis of the most important topics that were written about. Finally, the dissertation presents some of the important journalistic and literary personalities in London's cultural magazines. Disertační práce Kulturní publicistika v londýnských exilových periodikách za druhé světové války přibližuje dosud neznámé téma kulturní publicistické tvorby československých spisovatelů a novinářů působících v letech 1939-1944 v Londýně a představuje londýnská exilová periodika jako výjimečně svobodnou publikační platformu své doby. Kulturní publicistika se začala nejprve objevovat v kulturních rubrikách londýnských exilových listů vydávaných v českém jazyce (od října 1939 v týdeníku Čechoslovák, od dubna 1940 v listu Mladé Československo resp. Nové Československo). Svého rozkvětu však dosáhla až po roce 1941, kdy v Londýně začaly vycházet samostatné kulturní časopisy. Jednalo se o literární časopis Obzor (1941-1944), cyklostylovaný měsíčník Kulturní zápisník (1941-1942) a anglicky psaný čtvrtletní magazín Review (1943-1946). Výzkum všech dostupných čísel těchto tří časopisů vydávaných mezi lety 1941-1945 sestává kromě kvantitativního přehledu autorů především z kvalitativní analýzy témat, o nichž se v kulturních exilových časopisech za války psalo. Téma kulturní publicistiky by nebylo kompletní bez představení novinářských a literárních osobností, které ji v londýnským exilu tvořily. Keywords: 2. světová válka; londýnský exil; českoslovenští novináři a spisovatelé; kulturní publicistika; Obzor; Kulturní zápisník; Review; World War II; London exile; Czechoslovak journalists and writers; cultural journalism; Obzor [Horizon]; Kulturní zápisník [Cultural Notebook]; Review Available in a digital repository NRGL
Kulturní publicistika v londýnských exilových periodikách za druhé světové války

The dissertation A Cultural Journalism in London Exile Periodicals during the Second World War approaches a hitherto unexplored topic of literary and journalistic work of Czechoslovak writers and ...

Batistová, Anna; Čeňková, Jana; Orság, Petr; Večeřa, Pavel
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases