Number of found documents: 106
Published from to

Dynamika emisí N2O po přídavku C a N do půdy na zimovišti skotu
Hynšt, Jaroslav; Brůček, Petr; Čuhel, Jiří; Šimek, Miloslav
2005 - Czech
Po aplikaci dusíku v nitrátové formě a uhlíku ve formě glukózy do půdy zimoviště skotu došlo k intenzivnímu krátkodobému zvýšení produkce N2O. Celkové množství N2O uvolněné z půdy záviselo na množství dodaných živin a během 3 dnů měření dosahovalo 1-15 kg N.ha-1 (0,2-3% aplikovaného dusíku) při přídavku 10-1000 kg N a C.ha-1, což zhruba odpovídá odhadované roční produkci N2O z půdy neovlivněné přídavky. Emise N2O byly velmi heterogenní, což ilustrují velké rozdíly mezi jednotlivými komorami, a proměnlivé v čase. Průběh emisí souvisel s dobou měřění během dne a noci, a tedy velmi pravděpodobně s průběhem teplot vzduchu a svrchní vrstvy půdy; maximální emise byly však vždy změřeny 6 h po přídavku živin. Field experiments were carried out at the cattle overwintering area in South Bohemia, Czech Republic, focused on the emissions of N2O after soil amendments with nitrate and glucose. Emissions were estimated using a permanent static chamber technique. Nitrate and glucose amendments caused very sharp increases of N2O fluxes, which however diminished after 2-3 days. Total amount of N2O escaping the soil was related to the amount of N and C added, and was calculated to 1-15 kg N.ha-1 (0.2-3% of N applied). Emissions were heterogeneous, which is shown by great differences among the individual chambers. Emissions were variable in time and very probably were controlled by temperature, as they approximately followed the air and surface soil temperature patterns. Despite the timing of amendment application, peaks of emissions were always determined 6 hours after the amendments. Keywords: N2O emissions; C and N amendments of soil; cattle overwintering area Available at various institutes of the ASCR
Dynamika emisí N2O po přídavku C a N do půdy na zimovišti skotu

Po aplikaci dusíku v nitrátové formě a uhlíku ve formě glukózy do půdy zimoviště skotu došlo k intenzivnímu krátkodobému zvýšení produkce N2O. Celkové množství N2O uvolněné z půdy záviselo na množství ...

Hynšt, Jaroslav; Brůček, Petr; Čuhel, Jiří; Šimek, Miloslav
Ústav půdní biologie, 2005

Emise tzv. skleníkových plynů (N2O a CO2) z pastevní půdy jako výsledek aktivity mikrobiálního společenstva - předběžné výsledky
Šimek, Miloslav; Hynšt, Jaroslav; Brůček, Petr; Čuhel, Jiří
2005 - Czech
Zimoviště skotu je specifickým typem ekosystému, v němž je vliv skotu na půdu oproti běžné pastvině zesílen. Na lokalitě je patrný gradient vlivu zvířat od nejvíce zatížené plochy poblíž kravína, kde probíhá krmení a krávy se zde zdržují nejvíce, k nejméně zatížené protilehlé části pastviny, na které je pohyb a pobyt zvířat minimální. Emise N2O ze zimoviště jsou velmi proměnlivé a píky emisí mají krátkodobý charakter, protože většina N2O vzniká během jednoho až několika krátkých období aktivity, která nastávají při dobré zásobenosti půdy dusíkem při vhodné souhře podmínek prostředí, zejména při určité vlhkosti a teplotě půdy; emise N2O jsou vysoké zejména v jarním období; velikost emisí přímo souvisí se zatížením půdy zvířaty. Emise CO2 mají během roku zcela odlišný charakter než emise N2O, neboť víceméně kopírují chod teploty přízemní vrstvy vzduchu nebo svrchní vrstvy půdy; emise CO2 jsou vysoké zejména v letním období; velikost emisí přímo nesouvisí se zatížením půdy zvířaty. Cattle overwintering area was shown an important point source of N2O and CO2. The emissions of N2O were mostly directly related to the rate of animal impact as the greatest fluxes of N2O and the highest total cumulative N2O emissions as well were found at the most impacted site. The fluxes of N2O were however very variable in time and most of N2O was emitted during several short events in spring or in winter. Laboratory experiments suggested that total amount of nitrogen escaping from soil from impacted sites is much greater than indicated by field measurements of N2O fluxes and molecular nitrogen (N2) was shown as the main nitrogen gas. It is hypothesized that soil pH is a crucial soil factor controlling the mole fraction of N2O: under slightly alkaline conditions in severely impacted soils, denitrification is completed and most of nitrogen escapes from the soil as N2; under more acidic conditions, however, the activity of nitrous oxide reductase is partly reduced. Keywords: emissions; nitrous oxide; carbon dioxide Available at various institutes of the ASCR
Emise tzv. skleníkových plynů (N2O a CO2) z pastevní půdy jako výsledek aktivity mikrobiálního společenstva - předběžné výsledky

Zimoviště skotu je specifickým typem ekosystému, v němž je vliv skotu na půdu oproti běžné pastvině zesílen. Na lokalitě je patrný gradient vlivu zvířat od nejvíce zatížené plochy poblíž kravína, kde ...

Šimek, Miloslav; Hynšt, Jaroslav; Brůček, Petr; Čuhel, Jiří
Ústav půdní biologie, 2005

Dlouhodobý půdně-zoologický výzkum v CHKO Jeseníky
Rusek, Josef; Starý, Josef; Tajovský, Karel; Pižl, Václav
2005 - Czech
CHKO Jeseníky a její přírodní rezervace představují z hlediska půdně-zoologického velmi cennou oblast, v níž se na malém území setkávají arkto-alpínské elementy s teplomilnými prvky na jedné straně a karpatské elementy se sudetskými na straně druhé a seskupují se do charakteristických a bohatých společenstev v závislosti na vysoké ekosystémové diversifikací území. Půdní fauna je vůdčím půdotvorným činitelem a podmiňuje i zdejší výskyt reliktních tundrových půd. Management chráněných území musí vycházet z komplexních vědeckých poznatků a ekosystémových přístupů a půda musí být jejich nedílnou součástí. Keywords: soil-zoological research; Protected Landscape Area Jeseníky Available at various institutes of the ASCR
Dlouhodobý půdně-zoologický výzkum v CHKO Jeseníky

CHKO Jeseníky a její přírodní rezervace představují z hlediska půdně-zoologického velmi cennou oblast, v níž se na malém území setkávají arkto-alpínské elementy s teplomilnými prvky na jedné straně a ...

Rusek, Josef; Starý, Josef; Tajovský, Karel; Pižl, Václav
Ústav půdní biologie, 2005

Půdní makrofauna (Diplopoda, Chilopoda, Oniscidea) v podmínkách obnovených povodňových stavů v lučních a lesních biotopech jižní Moravy
Tajovský, Karel
2004 - Czech
Obnova povodňových stavů a s ní související zvýšení spodní hladiny vody měla za následek zlepšení podmínek příznivých pro rozvoj populací hygrofilních druhů a druhů charakteristických pro mokřadní biotopy. Lužní lesy se zlepšeným hydrickým režimem byly charakterizovány vyššími počty druhů ve všech třech studovaných skupinách půdní makrofauny. Naopak zaplavovaná otevřená stanoviště typu mokřadních luk pod vlivem pravidelných povodní vykazovala nízkou druhovou diverzitu, pokles a následně nízkou epigeickou aktivitu. Na druhé straně jsou tato stanoviště opět charakterizována výskytem druhů adaptovaných k existujícím extrémním environmentálním podmínkám. Obnovené povodňování v jihomoravských aluviálních ekosystémech přispělo k návratu, respektive k opětovnému šíření druhů typických pro zaplavované biotopy. V případě mnohonožek to jsou především druhy Julus scanicus a Leptoiulus cibdellus, ze stonožek je třeba jmenovat druh Lamyctes emarginatus. Floodplain habitats in the alluvium of the Morava and Dyje rivers, Czech Republic, were strongly affected by changes in water regime conditioned by regulation measures in the past centuries. These negative changes resulted in the cessation of regular floods, decline of groundwater level and subsequently in dramatic changes of characteristic vegetation as well as animal assemblages. Therefore activities aimed at more thorough analysis and restoration and revitalization projects were undertaken in nineties. Specific extreme conditions in the regularly flooded biotopes are determining for the existence of the specific soil invertebrate assemblages including millipedes (Diplopoda), centipedes (Chilopoda) and terrestrial isopods (Oniscidea). Long termed pitfall trapping processed in forest and meadow habitats in the years 1993-2001 enable us to evaluate the impact of restoration of regular floods and improving water regime on these terrestrial invertebrates. While the animal assemblages in floodplain forest (Ranšpurk National Nature Reserve) showed to be more conservative towards restoration processes, those in flooded meadow (Křivé jezero National Nature Reserve) dramatically stressed by previous negative conditions well responded to improving water regime. Renewed inundations at this locality contributed to the return of parameters of natural wetland habitat. Low densities and the species typical for extreme flood conditions (centipede Lamyctes emarginatus, millipedes Julus scanicus and Leptoiulus cibdellus, terrestrial isopod Trachelipus rathkii) were monitored at this locality. Keywords: soil macrofauna; restoration of flood conditions; South Moravia; stanovištní podmínky; vodní toky Available at various institutes of the ASCR
Půdní makrofauna (Diplopoda, Chilopoda, Oniscidea) v podmínkách obnovených povodňových stavů v lučních a lesních biotopech jižní Moravy

Obnova povodňových stavů a s ní související zvýšení spodní hladiny vody měla za následek zlepšení podmínek příznivých pro rozvoj populací hygrofilních druhů a druhů charakteristických pro mokřadní ...

Tajovský, Karel
Ústav půdní biologie, 2004

Využití půdní mikrostruktury při sledování vztahů mezi půdními organismy a půdním prostředím
Frouz, Jan; Jerhot, Josef
2003 - Czech
Keywords: soil microstructure; soil biota Available at various institutes of the ASCR
Využití půdní mikrostruktury při sledování vztahů mezi půdními organismy a půdním prostředím

Frouz, Jan; Jerhot, Josef
Ústav půdní biologie, 2003

Vliv zrnitosti půdy na metabolickou aktivitu půdních mikroorganismů
Šmejkalová, M.; Uhlířová, Eva; Šantrůčková, Hana
2003 - Czech
Keywords: soil texture; metabolic activity; soil microorganisms Available at various institutes of the ASCR
Vliv zrnitosti půdy na metabolickou aktivitu půdních mikroorganismů

Šmejkalová, M.; Uhlířová, Eva; Šantrůčková, Hana
Ústav půdní biologie, 2003

Faktory ovlivňující výskyt obecné strupovitosti brambor
Krištůfek, Václav; Diviš, J.; Kalčík, Jiří; Dostálková, I.
2003 - Czech
Keywords: potato common scab Available at various institutes of the ASCR
Faktory ovlivňující výskyt obecné strupovitosti brambor

Krištůfek, Václav; Diviš, J.; Kalčík, Jiří; Dostálková, I.
Ústav půdní biologie, 2003

Půdní mikroflóra smrkových porostů Šumavy
Nováková, Alena; Lukešová, Alena
2003 - Czech
Druhové složení a kvantitativní zastoupení řas a mikromycetů v půdách smrkových porostů bylo studováno na 3 lokalitách Šumavy (Trojmezná, Smrčina a Boubín) v průběhu 2000-2003. Na lokalitě Trojmezná a Smrčina byly sledovány 2 typy ploch - nenarušená a narušená nahodilým kácením stromů. Celkově bylo izolováno 46 druhů řas a 72 taxonů mikromycetů, které představují běžné půdní druhy. Zelené řasy (hlavně Chlorophyceae a Charophyceae) převládaly kvalitativně i kvantitativně mezi řasami, které jsou vázány na nízké pH půdy. Všechny izolované mikromycety patří mezi saprotrofní druhy. Celkový počet řas se pohyboval u sledovaných ploch mezi 20-33 druhy a abundance mezi 48,1-4210,0 buněk na g suché půdy. Větší druhová bohatost řas byla zaznamenána na plochách s nahodilým kácením stromů než u nenarušených ploch. Opačný trend byl zjištěn u průměrné celkové abundance. Počty taxonů saprotrofních mikromycetů byly mezi 32-40, délka mycelia mezi 6,1-84,5 m na g suché půdy a počty CFU 57,5-2413,4. Žádné rozdíly v druhovém složení a v kvantitativním zastoupení saprotrofních mikromycetů mezi nenarušenými plochami a plochami narušenými nahodilým kácením nebyly zjištěny. Species composition and quantity of microalgae and micromycetes inhabiting soils of original spruce forest were studied in 3 localities of the Bohemian Forest (Trojmezná, Smrčina, Boubín) in years 2000-2003. Both intact plots, and those ones with selective tree cutting were compared in Trojmezná and Smrčina. In total, 46 species of algae and 72 taxa of micromycetes, represented by common soil species, were found in studied soils. Green algae (mainly Chlorophyceae and Charophyceae) prevailed both qualitatively and quantitatively among soil algae which was connected with low pH. All isolated micromycetes belonged to saprotrophic fungi. Total numbers of algal species ranged between 20-33 and total algal abundance between 48,1-4210,0 cells per g of dry soil in studied plots. Higher algal species richness was recorded in plots with selective tree cutting then in intact plots. Oposite trend of average total algal abundance was observed, despite big variations in particular sampling occasions. Numbers of taxa of saprophytic mycromycetes ranged between 32-40, lenght of mycelium between 6,1-84,5 m per g of dry soil, and numbers of CFU between 57,5-2413,4. No differences in species composition and quantity of saprotrophic micromycetes between intact plots and plots with tree cutting were found. Keywords: soil microflora; algae; spruce forest Available at various institutes of the ASCR
Půdní mikroflóra smrkových porostů Šumavy

Druhové složení a kvantitativní zastoupení řas a mikromycetů v půdách smrkových porostů bylo studováno na 3 lokalitách Šumavy (Trojmezná, Smrčina a Boubín) v průběhu 2000-2003. Na lokalitě Trojmezná a ...

Nováková, Alena; Lukešová, Alena
Ústav půdní biologie, 2003

Bioindikace stresových podmínek v zaplavené půdě pomocí PLFA analýzy
Elhottová, Dana; Uhlířová, Eva; Tříska, Jan; Krištůfek, Václav; Kalčík, Jiří; Picek, T.
2003 - Czech
Keywords: stress condition; PLFA analysis Available at various institutes of the ASCR
Bioindikace stresových podmínek v zaplavené půdě pomocí PLFA analýzy

Elhottová, Dana; Uhlířová, Eva; Tříska, Jan; Krištůfek, Václav; Kalčík, Jiří; Picek, T.
Ústav půdní biologie, 2003

Vztah mezi emisemi oxidu dusného a fyzikálními charakteristikami pastevní půdy - konfrontace teorie s praktickými poznatky
Šimek, Miloslav; Brůček, Petr
2003 - Czech
Keywords: nitrous oxide emission; pasture soil Available at various institutes of the ASCR
Vztah mezi emisemi oxidu dusného a fyzikálními charakteristikami pastevní půdy - konfrontace teorie s praktickými poznatky

Šimek, Miloslav; Brůček, Petr
Ústav půdní biologie, 2003

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases