Number of found documents: 266
Published from to

Generace X a Y očima dat: když byli rodiče mladí jako my
Peňázová, Eva; Šoltés, Michal
2023 - Czech
Studie představuje unikátní srovnání současného života generace Y, tzv. mileniálů (narozeni 1981–1996), s generací X jejich rodičů (narozeni 1965–1980) na základě dostupných statistik týkajících se úrovně vzdělanosti, partnerských vztahů či relativních výdělků. This study presents a unique comparison of the lives of generation Y (millennials, born in 1981–1996) and those of generation X (their parents, born in 1965–1980) at the same age, based on available statistics related to education levels, relationships, and relative earnings.\n Keywords: generation Y; generation X; income and living conditions Fulltext is available at external website.
Generace X a Y očima dat: když byli rodiče mladí jako my

Studie představuje unikátní srovnání současného života generace Y, tzv. mileniálů (narozeni 1981–1996), s generací X jejich rodičů (narozeni 1965–1980) na základě dostupných statistik týkajících se ...

Peňázová, Eva; Šoltés, Michal
Národohospodářský ústav, 2023

Ruce a mozky českých žen stále nevyužity
Grossmann, Jakub; Münich, Daniel
2023 - Czech
Tato analýza mapuje celoživotní profily míry zaměstnanosti a odpracované doby Češek a změny za posledních dvacet let. Klíčová zjištění jsou popsána formou komentovaných grafů. Ekonomické a statistické detaily jsou popsány v doprovodných textech. This analysis maps life-long profiles in the unemployment rate and hours worked by Czech women and changes in these over the past twenty years. Its key findings are presented in the form of graphs with commentary. The economic and statistic details are provided\nin the accompanying texts. Keywords: labour market; women; Czech Republic Fulltext is available at external website.
Ruce a mozky českých žen stále nevyužity

Tato analýza mapuje celoživotní profily míry zaměstnanosti a odpracované doby Češek a změny za posledních dvacet let. Klíčová zjištění jsou popsána formou komentovaných grafů. Ekonomické a statistické ...

Grossmann, Jakub; Münich, Daniel
Národohospodářský ústav, 2023

Vývoj postojů české veřejnosti k válečným uprchlíkům z Ukrajiny
Münich, Daniel; Protivínský, Tomáš
2023 - Czech
Po vojenském útoku Ruska na Ukrajinu koncem února 2022 v Česku převládla atmosféra solidarity a většina Čechů přijímání válečných uprchlíků podporovala. Tato podpora do konce listopadu klesla zhruba o čtvrtinu. Podobně se zhoršovala vnímaná míra integrace Ukrajinců do české společnosti. Změna postojů české společnosti v čase však nevycházela primárně z osobní zkušenosti a z prožitého příchodu uprchlíků, ale souvisela spíše s postupně opadávajícím zájmem po vypuknutí konfliktu a prvotním šoku. Ačkoli se integrace Ukrajinců v některých dimenzích ve druhé polovině roku 2022 reálně zlepšila, například ve školách nebo na trhu práce, do vnímání české společnosti se tyto dílčí pokroky nepromítly. In the wake of Russia’s military assault on Ukraine at the end of February 2022, an atmosphere of solidarity prevailed in the Czech Republic and most of the Czech population supported the country’s intake of war refugees. By the end of November 2022, that support had fallen by approximately one quarter. Czechs’ perceptions of how well integrated Ukrainians were into Czech society worsened similarly. This change in Czech public attitudes over time did not, however, stem primarily from personal or first hand experience of welcoming refugees, rather, it was related to a gradual decrease in public interest in the conflict after the initial shock of it first beginning. Although several aspects of Ukrainian refugees’ integration improved in real terms in the second half of 2022, for example in relation to schools and to the labour market, this progress was not reflected in Czech public opinion. Keywords: Ukrainian refugees; views and attitudes; Czech Republic Fulltext is available at external website.
Vývoj postojů české veřejnosti k válečným uprchlíkům z Ukrajiny

Po vojenském útoku Ruska na Ukrajinu koncem února 2022 v Česku převládla atmosféra solidarity a většina Čechů přijímání válečných uprchlíků podporovala. Tato podpora do konce listopadu klesla zhruba o ...

Münich, Daniel; Protivínský, Tomáš
Národohospodářský ústav, 2023

Snížila by větší bytová výstavba cenový růst nemovitostí v letech 2013–2021? Pravděpodobně ne
Šustek, R.; Zapletalová, Lucie
2023 - Czech
Tato studie představuje snadno aplikovatelnou metodu pro studium vývoje cen rezidenčních nemovitostí a faktorů, které je ovlivňují. Obsahem studie je popis základní logiky metody, výsledky jejího použití k analýze růstu cen nemovitostí v ČR v letech 2013–2021 a výsledky analýzy možných budoucích scénářů. This study presents an easily applicable method for the study of price trends in residential property markets and the factors that affect them. The study describes the basic reasoning behind the method and presents results of using it to analyse house price increases in the Czech Republic during the period of 2013-2021, and to analyse various future housing market scenarios. Keywords: residential property markets; house prices; Czech Republic Fulltext is available at external website.
Snížila by větší bytová výstavba cenový růst nemovitostí v letech 2013–2021? Pravděpodobně ne

Tato studie představuje snadno aplikovatelnou metodu pro studium vývoje cen rezidenčních nemovitostí a faktorů, které je ovlivňují. Obsahem studie je popis základní logiky metody, výsledky jejího ...

Šustek, R.; Zapletalová, Lucie
Národohospodářský ústav, 2023

Platy ředitelů škol: dlouho ve stínu pozornosti
Korbel, Václav; Münich, Daniel; Smolka, Vladimír
2023 - Czech
Vedoucí pracovníci škol (ředitelé a zástupci) jsou zásadní pro kvalitu vzdělávání. Odměňování vedení základních škol (ZŠ) ale není dlouhodobě detailně monitorováno, ačkoliv odměňování ovlivňuje nejen efektivitu manažerské práce a pedagogického vedení, ale především motivace uchazečů hlásit se na tyto pozice. Pro analýzu využíváme data na úrovni jednotlivých zaměstnanců z databáze mzdových výkazů Informační systém o průměrném výdělku (ISPV) v části platové sféry za roky 2017–2021. Klasifikace používaná v ISPV neumožňuje rozlišit typy vedoucích pracovníků – ředitel/ředitelka, zástupce/zástupkyně, proto musíme data analyzovat za celou skupinu vedoucích pracovníků. Analyzujeme celkové průměrné měsíční hrubé platy, průměrnou výši odměn, variabilitu platů a faktory, které jejich výši a variabilitu ovlivňují. School leadership staff (head teachers and their deputies) are crucial to teaching quality. Pay for primary school leadership staff in the Czech Republic, however, is not closely monitored in the long term, despite the fact that pay influences the efficiency of managerial work and educational leadership and, moreover, affects potential candidates’ motivation to apply for school leadership roles. For our analysis, we use employee level data from the ISPV database of salary statements for the years 2017–2021. The classification used in the ISPV database does not enable us to distinguish between different leadership roles – head teacher vs. deputy – so our analysis looks at sets of school leadership staff as a whole. We analyse their average total gross monthly salaries, the average value of bonuses, the variability in their pay range and the factors that influence the amount of their pay and its variability. Keywords: school management; salaries; Czech Republic Fulltext is available at external website.
Platy ředitelů škol: dlouho ve stínu pozornosti

Vedoucí pracovníci škol (ředitelé a zástupci) jsou zásadní pro kvalitu vzdělávání. Odměňování vedení základních škol (ZŠ) ale není dlouhodobě detailně monitorováno, ačkoliv odměňování ovlivňuje nejen ...

Korbel, Václav; Münich, Daniel; Smolka, Vladimír
Národohospodářský ústav, 2023

Kdo je nejvíce zasažen růstem cen? Rozdíly v inflaci pro různé domácnosti 2020–2023
Janský, Petr; Kolář, Daniel; Šedivý, Marek
2023 - Czech
Mezi lednem 2020 a březnem 2023 vzrostly ceny v ČR kumulativně o nebývalých 33 %. V této studii ukazujeme rozdíly v inflaci pro různé skupiny domácností. Between January 2020 and March 2023, prices in the Czech Republic rose cumulatively by an unprecedented 33%. In this study, we demonstrate the differences in price inflation experienced by different types of households. Keywords: price increases; households; Czech Republic Fulltext is available at external website.
Kdo je nejvíce zasažen růstem cen? Rozdíly v inflaci pro různé domácnosti 2020–2023

Mezi lednem 2020 a březnem 2023 vzrostly ceny v ČR kumulativně o nebývalých 33 %. V této studii ukazujeme rozdíly v inflaci pro různé skupiny domácností....

Janský, Petr; Kolář, Daniel; Šedivý, Marek
Národohospodářský ústav, 2023

Pandemie a očekávání rodičů ohledně návratnosti investic do vzdělávání dětí
Korbel, Václav
2023 - Czech
Tato studie shrnuje zjištění empirického šetření dopadů výluky prezenční výuky ve školách na očekávání rodičů ohledně návratnosti jejich finančních a časových investic do vzdělávání dětí. Použil jsem čtyři opakovaná dotazníková šetření během roku 2020 a 2021, ve kterých rodiče odpovídali na hypotetické scénáře, ve kterých dvě fiktivní rodiny investují různé množství času a peněz do vzdělávání svého dítěte. Na základě scénářů rodiče odhadovali, kolik bude dítě s danou úrovní investic vydělávat ve 30 letech. Podobně odhadovali, jak moc je pro výdělek důležitá kvalita školy. Tato experimentální metodologie umožňuje identifikovat změny v očekávání rodičů během pandemie. This study summarises the findings of an empirical survey of the impacts that interruptions to in-person teaching in schools had on parents’ expectations about the returns to their financial and time investments in their children’s education. The study made use of four\nrepeated questionnaire surveys carried out during 2020 and 2021, in which parents responded to hypothetical scenarios involving two fictitious families who invest different amounts of time and money in their children’s education. On the basis of these scenarios, the parents estimated how much each fictitious child would earn at the age of 30, taking into account the given level of investment in their education. They also estimated how much the quality of the child’s schooling would impact their future earnings. This experimental methodology enables us to identify how parents’ expectations changed during the pandemic.\n Keywords: distance education; returns to education; Covid-19 Fulltext is available at external website.
Pandemie a očekávání rodičů ohledně návratnosti investic do vzdělávání dětí

Tato studie shrnuje zjištění empirického šetření dopadů výluky prezenční výuky ve školách na očekávání rodičů ohledně návratnosti jejich finančních a časových investic do vzdělávání dětí. Použil jsem ...

Korbel, Václav
Národohospodářský ústav, 2023

Rozdíly nákladnosti vysokoškolského výzkumu mezi vědními oblastmi: jak moc se liší od „KENů“ ve výuce?
Srholec, Martin
2023 - Czech
Na téma nízkých mezd v oblasti sociálních a humanitních věd bylo v poslední době hodně řečeno a napsáno. Akademici proti tomu už i demonstrovali v ulicích a začalo se dokonce mluvit o stávce. Ačkoliv řešení vypadá v nedohlednu, jeden pozitivní výsledek tomu nelze upřít. Začalo se totiž konečně mluvit o tom, jestli tzv. koeficienty ekonomické náročnosti (KEN), podle kterých již třicet let rozděluje MŠMT hlavní část dotace na vysokoškolskou výuku, nepotřebují aktualizovat. Cílem této studie je porovnat rozptyl těchto KENů s rozdíly v nákladnosti akademické činnosti, která má k vysokoškolské výuce nejblíže, což je bezesporu výzkum a vývoj (VaV). Nesnažíme se spočítat nové KENy – což by bylo žádoucí, ale není v rámci nám dostupných dat a zdrojů proveditelné – nýbrž alespoň rámcově zjistit, do jaké míry se současné KENy liší od proporcí pozorovaných ve VaV. Much has been said and written recently about low wages in the social sciences and humanities. Academics have demonstrated in the streets about it, and there has even been talk of a strike. Although a solution seems to be out of sight, one positive outcome cannot be denied. Discussion has finally begun on whether the so-called „koeficienty ekonomické náročnosti“ (KEN), on the base of which the Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS) distributes the main part of the subsidy for teaching in higher education over the past thirty years needs to be updated. This study compares the dispersion of KENs with the differences in costs of the academic activity closest to higher education teaching, which is undoubtedly research and development (R&D). We are not attempting to recalculate the KENs - which would be desirable, but is not feasible with the data and resources available to us - but at least to approximate the extent to which current KENs differ from the costs observed in R&D. Keywords: social sciences and humanities; R&D; wages Fulltext is available at external website.
Rozdíly nákladnosti vysokoškolského výzkumu mezi vědními oblastmi: jak moc se liší od „KENů“ ve výuce?

Na téma nízkých mezd v oblasti sociálních a humanitních věd bylo v poslední době hodně řečeno a napsáno. Akademici proti tomu už i demonstrovali v ulicích a začalo se dokonce mluvit o stávce. Ačkoliv ...

Srholec, Martin
Národohospodářský ústav, 2023

Platy učitelů v roce 2022 a výhled: cesta z propasti a zase zpět
Münich, Daniel; Smolka, Vladimír
2023 - Czech
Výše relativních učitelských platů spoluurčuje atraktivitu učitelské profese a zajišťuje dostatečný zájem o profesi. Výběrovost profese, jak na straně vysokoškolské přípravy, tak během kariéry, spoluurčuje kvalitu vzdělávání. Tyto procesy se realizují dlouhodobě\nprůběžnými příchody a odchody do a z profese a dalším vzděláváním. Proto lze dopady učitelských platů na zájem o profesi, kvalitu práce učitelů a vzdělávací výsledky země vysledovat až s dlouhodobým odstupem. The relative amounts of teachers‘ salaries helps to define the attractiveness of entering the teaching profession and can be a component in ensuring sufficient interest in the profession. Selectivity into teaching, both at entry and throughout the career, determines the quality of education. These processes are realised in the long term through continuous entries and exits from teaching, and ongoing training during the career. Therefore, the effects of teacher salaries on interest in entering the profession, the quality of teachers' work, and ultimately a country's educational outcomes can only be tracked over the long term. Keywords: teachers’ salaries; Czech Republic Fulltext is available at external website.
Platy učitelů v roce 2022 a výhled: cesta z propasti a zase zpět

Výše relativních učitelských platů spoluurčuje atraktivitu učitelské profese a zajišťuje dostatečný zájem o profesi. Výběrovost profese, jak na straně vysokoškolské přípravy, tak během kariéry, ...

Münich, Daniel; Smolka, Vladimír
Národohospodářský ústav, 2023

Máme příliš mnoho vysokoškoláků? Co lze vyčíst z celoživotních mzdových profilů
Hrendash, Taras; Jurajda, Štěpán; Münich, Daniel; Doleželová, P.; Mrázek, P.
2023 - Czech
Od počátku nového století došlo v ČR k dynamickému růstu VŠ vzdělané pracovní síly. V ČR k tomu nejdříve přispěl vznik a rozvoj soukromých vysokých škol na konci 90. let a posléze výrazné otevírání veřejných vysokých škol po roce 2005. Podíl VŠ vzdělaných ve věkové\nskupině 30–34 let se tak během tří dekád více než zdvojnásobil. Nemáme už v Česku z ekonomického pohledu příliš mnoho vysokoškolsky vzdělaných? Odpověď na otázku je důležitá pro rozhodování, do jaké míry by měl stát finančně či jinak podporovat další růst počtu VŠ studentů a absolventů a nakolik by měl občany k počátečnímu a celoživotnímu VŠ studiu motivovat. Odpověď je důležitá i do debaty o potřebě posílení dnes velmi nízké úrovně a rozsahu finanční podpory VŠ studentů. V předkládané studii vytváříme popisné statistiky o mzdách a platech zaměstnanců, které jsou užitečným podkladem pro diskusi o této důležité otázce. Srovnáváme vývoj úrovně mezd a platů vysokoškoláků pro kohorty narozené v letech 1960, 1970, 1980 a 1990. Tyto kohorty se výrazně liší co do zastoupení \nvysokoškolsky vzdělaných. Zároveň pro tyto kohorty sledujeme vývoj mzdového (platového) poměru mezi absolventy vysokých a středních škol (VŠ/SŠ), tj. procentního rozdílu průměrných, resp. mediánových mezd (platů) středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců. Since the beginning of the 21st century, the Czech Republic has experienced dynamic growth in its university-educated workforce. This trend was initially driven by the foundation and growth of private universities in the Czech Republic in the late 1990s, followed from 2005 onwards by a substantial opening-up of public universities. The share of the population aged between 30 and 34 with higher education has more than doubled over the course of three decades. From an economic perspective, do we now have too many university graduates in the Czech Republic? The answer to this question is crucial when it comes to deciding the extent to which the state should – financially or otherwise – support future growth in the numbers of university students and graduates, and how much it should encourage citizens to pursue initial or lifelong university education. The answer is also an important factor in debates about the need to increase the currently low financial support available to university students. The study we present here provides descriptive statistics about employees’ wages and salaries, which serve as a useful basis for any discussion of this important question. We compare trends in university-educated employees’ wages and salaries for cohorts born in 1960, 1970, 1980 and 1990. The shares of university graduates in these cohorts differ substantially. Further, we observe trends in the earnings ratio for these cohorts between university- and secondary-educated employees, i.e., the percentage differences between the mean or median earnings of employees with higher education and those of employees with only secondary education. Keywords: university education; human capital; Czech Republic Fulltext is available at external website.
Máme příliš mnoho vysokoškoláků? Co lze vyčíst z celoživotních mzdových profilů

Od počátku nového století došlo v ČR k dynamickému růstu VŠ vzdělané pracovní síly. V ČR k tomu nejdříve přispěl vznik a rozvoj soukromých vysokých škol na konci 90. let a posléze výrazné otevírání ...

Hrendash, Taras; Jurajda, Štěpán; Münich, Daniel; Doleželová, P.; Mrázek, P.
Národohospodářský ústav, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases