Number of found documents: 464
Published from to

Stanovení vlivu geometrie vzorku na rozvoj creepové deformace pomocí metody akustické emise
Dvořák, Jiří; Sklenička, Václav; Král, Petr; Kvapilová, Marie; Svobodová, M.; Šifner, J.; Koula, V.
2023 - Czech
Tato práce se zabývá stanovením vlivu geometrie tělesa na vývoj porušení v průběhu creepové expozice. Creepové testy byly provedeny při teplotě 600 °C a napětí 180 MPa v režimu ochranné atmosféry argonu. Pro zkušební testy byl zvoleny vzorky z oceli P92 s konvekčním hladkým povrchem a vzorky opatřené V-vrubem. Výsledky creepové odolnosti a lomového chování byly doplněny podrobnou mikrostrukturní charakterizací k posouzení iniciace a vývoje creepového poškození. Na základě naměřených výsledků byla creepová data vyhodnocena pomocí neuronových sítí, které systematicky vyhledávají a zpracovávají signál z akustické emise (AE). Akustická emise byla použita jako účinná nedestruktivní metoda pro včasnou predikci počátku možné havárie komponent energetických a chemických zařízení. This work deals with the determination of the influence of the sample geometry on the development of failure during creep exposure. Creep tests were carried out at temperature of 600 °C and a stress of 180 MPa in the protective atmosphere of argon. P92 steel samples with a conventional smooth surface and samples with a V-groove notch were chosen for the test tests. The results of creep resistance and fracture behaviour were complemented by detailed microstructural characterization to assess damage initiation and development. Based on the measured results, the creep data was evaluated using neural networks that systematically search for and process the signal from the acoustic emission (AE). Acoustic emission serves here as an effective non-destructive method for early prediction of the beginning of a possible accident of components of power and chemical plants. Keywords: creep specimen; creep deformation; acoustic emission Available at various institutes of the ASCR
Stanovení vlivu geometrie vzorku na rozvoj creepové deformace pomocí metody akustické emise

Tato práce se zabývá stanovením vlivu geometrie tělesa na vývoj porušení v průběhu creepové expozice. Creepové testy byly provedeny při teplotě 600 °C a napětí 180 MPa v režimu ochranné atmosféry ...

Dvořák, Jiří; Sklenička, Václav; Král, Petr; Kvapilová, Marie; Svobodová, M.; Šifner, J.; Koula, V.
Ústav fyziky materiálů, 2023

Creepové zkoušky zirkoniových povlakových tyčí jaderného paliva a jejich interpretace
Sklenička, Václav; Kuchařová, Květa; Kloc, Luboš; Dvořák, Jiří; Král, Petr; Kvapilová, Marie; Vrtílková, V.; Krejčí, J.
2023 - Czech
Časově závislá plastická deformace-creep je jedním z nejdůležitějších degradačních faktorů, určujících životnost zirkoniových slitin, určených k pokrytí jaderného paliva vodou chlazených reaktorů v jaderné energetice. Příspěvek je věnován creepovým zkouškám povlakových tyčí slitiny Zr1%Nb (modifikace slitiny E110) používaných v reaktorech typu VVER. Vedle standardní creepové zkoušky při konstantním tahovém napětí bude demonstrována nestandardní speciální creepová zkušební metoda umožňující měření velmi malých creepových deformací při napětích blížících se reálným podmínkám namáhání v reálné praxi. Time-dependent plastic deformation – creep is one of the most important degradation factors which govern the life of zirconium alloys used as fuel claddings materials in the light water reactor in nuclear power industry. This work aims to describe creep testing of Zr1%Nb (modified E110 alloy) cladding tubes used in the VVER-type reactor. In addition to a standard creep testing method under constant tensile test a nonstandard special creep testing method which has been developed to measure very small creep strains at stresses corresponding to the loading in real service. Keywords: creep testing; zirconium cladding alloys; degradation mechanisms Available at various institutes of the ASCR
Creepové zkoušky zirkoniových povlakových tyčí jaderného paliva a jejich interpretace

Časově závislá plastická deformace-creep je jedním z nejdůležitějších degradačních faktorů, určujících životnost zirkoniových slitin, určených k pokrytí jaderného paliva vodou chlazených reaktorů v ...

Sklenička, Václav; Kuchařová, Květa; Kloc, Luboš; Dvořák, Jiří; Král, Petr; Kvapilová, Marie; Vrtílková, V.; Krejčí, J.
Ústav fyziky materiálů, 2023

Snímání akustických emisí při zkoušce tečením (creepem) v ochranné atmosféře
Dvořák, Jiří; Svobodová, M.; Sklenička, Václav
2020 - Czech
Cílem vypracované metodiky snímání akustických emisí 'in-situ' v průběhu creepové zkoušky v ochranné atmosféře byla minimalizace či odstranění šumů na záznamech akustické emise způsobených synergicky působícími oxidačními procesy, které mohou kriticky ovlivňovat identifikaci a intenzitu působících vlastních creepových degradačních procesů a relevantní vyhodnocení naměřených dat. The objective of the developed methodology for sensing 'in-situ' acoustic emissions during a creep test in a modified atmosphere was to minimise or eliminate noise on acoustic emission records caused by synergistic acting oxidation processes that may critically influence the identification and intensity of the acting own creep degradation processes and the relevant evaluation of the measured data. Keywords: acoustic emission; creep mechanical properties testing; protective atmosphere testing Available at various institutes of the ASCR
Snímání akustických emisí při zkoušce tečením (creepem) v ochranné atmosféře

Cílem vypracované metodiky snímání akustických emisí 'in-situ' v průběhu creepové zkoušky v ochranné atmosféře byla minimalizace či odstranění šumů na záznamech akustické emise způsobených synergicky ...

Dvořák, Jiří; Svobodová, M.; Sklenička, Václav
Ústav fyziky materiálů, 2020

DETEKCE PORUCH POMOCÍ AKUSTICKÉ EMISE (AE) V PODMÍNKÁCH VYSOKOTEPLOTNÍHO CREEPU
Dvořák, Jiří; Sklenička, Václav; Král, Petr; Kvapilová, Marie; Svobodová, M.; Šifner, J.; Koula, V.
2019 - Czech
Současné aplikace akustické emise (AE) jsou přednostně orientovány na průběžný monitoring provozu strojních komponent. AE je perspektivní nedestruktivní metodou pro včasnou predikci a identifikaci poruch materiálu dříve než dojde k havárii sledovaných zařízení. Příspěvek analyzuje naměřená data a rozbor signálů na úrovni jednotlivých emisních událostí v průběhu creepové zkoušky mědi na základě výsledků předchozí mikrostrukturní a fraktografické analýzy jejího creepového porušení a lomu. Cílem modelové studie je přispět k úspěšné aplikaci AE pro reálné provozní komponenty energetických zařízení a tím ke zvýšení jejich provozní bezpečnosti. Current acoustic emission (AE) applications are preferably oriented to continuous monitoring of machine component operation. AE is a perspective non-destructive method for early prediction and identification of material defects to avoid a disaster of running equipment. The paper analyzes the measured data and analysis of signals at the level of individual emission events during the creep test of a copper based on the results of previously performed microstructural and fractographic analyses of its creep damage evolution and fracture. The aim of the model study is to contribute to the successful application of AE for real operating components of power equipments and thus to increase their operational safety. Keywords: Acoustic emission; creep; coper Available at various institutes of the ASCR
DETEKCE PORUCH POMOCÍ AKUSTICKÉ EMISE (AE) V PODMÍNKÁCH VYSOKOTEPLOTNÍHO CREEPU

Současné aplikace akustické emise (AE) jsou přednostně orientovány na průběžný monitoring provozu strojních komponent. AE je perspektivní nedestruktivní metodou pro včasnou predikci a identifikaci ...

Dvořák, Jiří; Sklenička, Václav; Král, Petr; Kvapilová, Marie; Svobodová, M.; Šifner, J.; Koula, V.
Ústav fyziky materiálů, 2019

Měření velmi pomalých creepových deformací materiálů pro pokrytí jaderného paliva technikou helikoidních vzorků.
Kloc, Luboš
2018 - Czech
Metodika umožňuje přímé experimentální stanovení creepových vlastností povlakových trubek jaderného paliva za podmínek, při kterých probíhá creepová deformace velmi pomalu, takže není standardními metodami creepových zkoušek měřitelná. Takto získané údaje jsou potřebné ve výpočtových kódech pro modelování chování paliva v reaktoru i mimo\nněj při skladování paliva a dosud chybí, popřípadě jsou získávany nespolehlivou extrapolací. Presented technique enables experimental determination of the creep properties of the nuclear fuel cladding tubes under conditions leading to very low strain rates, which are not measurable by conventional creep tests. The data are necessary for the numerical modeling of the nuclear fuel behavior inside the reactor or during the fuel storage and are not available or used to be replaced by the data obtained by unreliable extrapolation. Keywords: measurement of slow creep deformation; helicoid specimen test; creep rate measurement Available at various institutes of the ASCR
Měření velmi pomalých creepových deformací materiálů pro pokrytí jaderného paliva technikou helikoidních vzorků.

Metodika umožňuje přímé experimentální stanovení creepových vlastností povlakových trubek jaderného paliva za podmínek, při kterých probíhá creepová deformace velmi pomalu, takže není standardními ...

Kloc, Luboš
Ústav fyziky materiálů, 2018

MODIFIKOVANÁ ZKOUŠKA EXCENTRICKÝM TAHEM: VYHODNOCENÍ EXPERIMENTÁLNÍCH TESTŮ VÁLCOVÝCH TĚLES Z CEMENTOVÉHO KOMPOZITU
Holušová, T.; Lozano, M.; Komárková, T.; Kocáb, D.; Seitl, Stanislav
2015 - Czech
Modifikovaná zkouška excentrickým tahem (MCT) by mohla v budoucnu představovat stabilní zkoušku pro vyhodnocování lomově-mechanických parametrů nebo také únavového chování kompozitních materiálů jako je beton. Těleso pro MCT zkoušku s kruhovým průměrem může být snadno odebráno z jádrového vývrtu se zvolenou tloušťkou a velikostí průměru. Tato práce je zaměřena na vyhodnocení lomového chování MCT těles při statickém zatěžování a porovnání dvou různých uchycení do čelistí testovacího zařízení. Výsledky jsou prezentovány formou L-COD zatěžovacích digramů, tj. závislosti zatížení (L) měřeného v ose ocelových tyčí na velikosti otevření trhliny (COD). The modified compact tension test (MCT) might be in the future a stable test configuration for the evaluation of fracture-mechanics parameter or also a fatigue behavior of the composites materials such the concrete is. Core drilling can be employed to obtain specimens which are cylindrical in shape with the chosen thickness. This contribution focuses on the evaluation of MCT specimen fracture behavior during static tests and the comparison of two different fixing system of the test machine. The results are represented as L-COD diagrams (i.e. load vs. crack opening displacement measured on the loading axis. Keywords: Modified compact tension test; fracture parameters; composites; ARAMIS; L-COD Available at various institutes of the ASCR
MODIFIKOVANÁ ZKOUŠKA EXCENTRICKÝM TAHEM: VYHODNOCENÍ EXPERIMENTÁLNÍCH TESTŮ VÁLCOVÝCH TĚLES Z CEMENTOVÉHO KOMPOZITU

Modifikovaná zkouška excentrickým tahem (MCT) by mohla v budoucnu představovat stabilní zkoušku pro vyhodnocování lomově-mechanických parametrů nebo také únavového chování kompozitních materiálů jako ...

Holušová, T.; Lozano, M.; Komárková, T.; Kocáb, D.; Seitl, Stanislav
Ústav fyziky materiálů, 2015

Pevnostní, lomové a únavové vlastnosti materiálů a svarů spirály vodní turbíny (Část II. – svar plech/odlitek)
Dlouhý, Ivo; Kruml, Tomáš; Čupera, Pavel; Chlup, Zdeněk; Šiška, Filip
2014 - Czech
Dílčí zpráva obsahuje soubor deformačních, pevnostních, lomově mechanických a únavových vlastností základních materiálů a svarů spirály vodní turbíny. Jsou v ní shrnuta data získaná na 30 mm plechu a svarovém spoji tohoto plechu s odlitkem. Zkoušky byly provedeny v souladu s odpovídajícími normami. Byla realizována měření ke stanovení J-Δa křivek odlehčovací metodou při pokojové teplotě a při 0°C. Navíc byly realizovány zkoušky CT těles v oblasti horní prahové hodnoty (a tranzitní oblasti) s cílem určit konzervativní hodnotu parametru odolnosti vůči lomu. Zpráva obsahuje rovněž výsledky únavových zkoušek, a to cyklické odezvy a křivek životnosti základního materiálu a tepelně ovlivněné zóny svaru plech/plech. Sets of deformation, strength, fracture mechanical and fatigue properties of base materials and weld joints from feeder piping of water turbine is summarised in the report. There are data from 30 mm thick steel sheet and weld joint of this sheet with the casting part. R-curves have been also measured by loading - unloading method at room temperature and at 0°C. In addition tests of CT specimens in the upper shelf and transition region have been carried out with the aim to specify the lowest (conservative) value of the fracture toughness. Fatigue tests are reported too, mainly based on cyclic response curves and life time curves of the base material and heat affected zone of the weld joint between sheet materials. Keywords: fracture toughness; R-curves; low cycle fatigue tests; feeder piping; water turbine Available at various institutes of the ASCR
Pevnostní, lomové a únavové vlastnosti materiálů a svarů spirály vodní turbíny (Část II. – svar plech/odlitek)

Dílčí zpráva obsahuje soubor deformačních, pevnostních, lomově mechanických a únavových vlastností základních materiálů a svarů spirály vodní turbíny. Jsou v ní shrnuta data získaná na 30 mm plechu a ...

Dlouhý, Ivo; Kruml, Tomáš; Čupera, Pavel; Chlup, Zdeněk; Šiška, Filip
Ústav fyziky materiálů, 2014

Hodnocení stárnutí heterogenního svaru na základě instrumentované indentace
Dlouhý, Ivo; Hadraba, Hynek; Stodola, M.; Čupera, Pavel
2014 - Czech
Zpráva obsahuje analýzu tvrdostí naměřených u základních materiálů heterogenního svaru za použití instrumentovaného tvrdoměru a změnu těchto tvrdostí v závislosti na simulovaném stárnutí. Dále jsou prezentovány výsledky měření změn tvrdostí napříč rozhraním svaru a získány podklady pro parametrické výpočty. Je prezentována metodika výpočtů pro materiály heterogenního svaru. Podstatná část souborů byla předána v podobě tabulkových dat reprezentujících jednak indentační křivky pro různá zatížení indentoru a jednak tahové zatěžovací křivky stejných mikrostrukturních stavů získané při pokojové teplotě. Hardness measurement analyses are presented in the report being focused on base materials of heterogeneous weld joint and its simulated ageing. The change of the instrumented indentation/hardness data is analysed across the weld joint from low carbon steel to highly alloyed weld metal. Methodology for parameter computing of the material characteristics is also described based on data of instrumented indentation tests. The raw data have been supplied also to be available for further development of the methodology. Keywords: instrumented indentation; heterogeneous weld joint; operational ageing Available at various institutes of the ASCR
Hodnocení stárnutí heterogenního svaru na základě instrumentované indentace

Zpráva obsahuje analýzu tvrdostí naměřených u základních materiálů heterogenního svaru za použití instrumentovaného tvrdoměru a změnu těchto tvrdostí v závislosti na simulovaném stárnutí. Dále jsou ...

Dlouhý, Ivo; Hadraba, Hynek; Stodola, M.; Čupera, Pavel
Ústav fyziky materiálů, 2014

Podklady k výpočtům tahových zatěžovacích křivek z indentačních křivek a hodnocení stárnutí heterogenního svaru
Dlouhý, Ivo; Hadraba, Hynek; Chlup, Zdeněk; Čupera, Pavel; Al Khaddour, Samer
2013 - Czech
Zpráva obsahuje soubor podkladů k odladění výpočtů tahových zatěžovacích křivek z indexačních křivek. Podstatná část souboru byla předána v podobě tabulkových dat reprezentujících jednak indentační křivky pro různá zatížení s kuličkou a jednak tahové zatěžovací křivky získané při pokojové teplotě. Sets of data for development of computing procedures of tensile laoding curves from indentation curves have been summarised. The data obtained have been supplied also in digital form (tables) representing indentation curves for different loads by ball indentation technique and, in addition, tensile loading curves obtained at room temperature. Keywords: heterogeneous weld joint; ball indentation; tensile curve prediction; finite element modelling Available at various institutes of the ASCR
Podklady k výpočtům tahových zatěžovacích křivek z indentačních křivek a hodnocení stárnutí heterogenního svaru

Zpráva obsahuje soubor podkladů k odladění výpočtů tahových zatěžovacích křivek z indexačních křivek. Podstatná část souboru byla předána v podobě tabulkových dat reprezentujících jednak indentační ...

Dlouhý, Ivo; Hadraba, Hynek; Chlup, Zdeněk; Čupera, Pavel; Al Khaddour, Samer
Ústav fyziky materiálů, 2013

Hodnocení stárnutí heterogenního svaru na základě instrumentované indentace
Dlouhý, Ivo; Hadraba, Hynek; Stodola, M.; Čupera, Pavel; Al Khaddour, Samer
2013 - Czech
Zpráva obsahuje soubor podkladů k odladění výpočtů tahových zatěžovacích křivek z indentačních křivek jednak pro vybrané referenční materiály a pro vlastní heterogenní svar. Podstatná část souborů byla předána v podobě tabulkových dat reprezentujících jednak indentační křivky pro různá zatížení indentoru a jednak tahové zatěžovací křivky stejných mikrostrukturních stavů získané při pokojové teplotě. Zpráva je orientována na vyhodnocení vlivu simulovaného stárnutí na lomové chování podnávarové oblasti a empirický rozbor indentačních křivek získaných z rozhraní oceli 22K a návaru. Sets of data for development of computing procedures of tensile loading curves from indentation curves have been summarised. The data obtained have been supplied also in digital form (tables) representing indentation curves for different loads by ball indentation technique and, in addition, tensile loading curves of the same microstructures obtained at room temperature. The paper focuses interest on the effect of simulated ageing on fracture behaviour of sub weld deposit regions, and, in addition, empirical analyses of indentation curves obtained from the interface between 22K low carbon steel and weld deposit. Keywords: heterogeneous weld joint; ball indentation; tensile curve prediction; finite element modelling Available at various institutes of the ASCR
Hodnocení stárnutí heterogenního svaru na základě instrumentované indentace

Zpráva obsahuje soubor podkladů k odladění výpočtů tahových zatěžovacích křivek z indentačních křivek jednak pro vybrané referenční materiály a pro vlastní heterogenní svar. Podstatná část souborů ...

Dlouhý, Ivo; Hadraba, Hynek; Stodola, M.; Čupera, Pavel; Al Khaddour, Samer
Ústav fyziky materiálů, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases