Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 158
Published from to

Víra a pravda u Unamuna
Yekimov, Illia; Sánchez Fernández, Juan Antonio; Kotuľáková, Lívia
2021 - Spanish
The topic of this bachelor's thesis is the analysis of the visa that the Spanish writer and philosopher of the twenties century Miguel de Unamuno (1864-1936) had about the questions of the existence of truth and of the need of people in faith. He is a very important member of the Generation of '98, who provides his literary works with various genres trying to resolve philosophical problems of his time, especially the problem of the existence of truth. Analyzing articles of various literary critics and through an analysis of the philosophical ideas that are manifested in his works, we will try to understand Unamuno's ideas of truth and faith. As the theme of truth is the most important caracteristic thar unites all the writers of the Generation of '98, of course there are also references to the works of other writers of this group - Pío Baroja, Azorína, etc. In case of Unamuno's works, in this thesis we will focus mainly on San Manuel Bueno, mártir and Del sentimiento trágico de la vida, because those are the works most affected by ideas connected with the topic of this thesis .Besides trying to diminish and understand Unamuno's ideas about faith and truth, we will also see which is the origin of those ideas, respectively, by which philosophers Unamuno was influed the most. According to Unamuno, is... Tématem této bakalářské práce je analýza víze, jež měl španělský spisovatel a filosof XX st. Miguel de Unamuno (1864-1936) ohledně otázky existence pravdy a potřeby člověka ve víře. Jedná se o velmi významného účastníka Generace 98, který prostředníctvím svých literárních děl různorodých žánrů se snažil vyřešit filozofické problémy své doby, především problém existence pravdy. Pomocí anályzy článků různých literárních kritiků a rozboru filozofických ideí, jež se projevují v jeho dílech, se pokusíme o pochopení představy Unamuna o fenómenech pravdy a víry. Jelikož téma pravdy je nejdůležitější rýs, kerý spojuje všechny spisovatele Generace 98, samozřejmostí jsou i odkazy na díla i jiných spisovatelů této skupiny - Pío Barojy, Azorína atd. Co se týče Unamunové tvorby, v této práci se především budeme věnovat dílům San Manuel Bueno, mártir a Del Sentimiento trágico de la vida, poněvadž právě v nich témata dané práce jsou dotčená nejvíce. Nejen se pokusíme o shrnutí a pochopení Unamunových ideí o víře a pravdě, nýbrž také uvidíme, jaký původ ty idee mají, respektivě, kterými filosofy byl Unamuno nejvíce ovlivňen Je podle Unamuna pravda užitečná pro člověka nebo je nebezpečná? Existuje vůbec nebo je jenom utopickou ideí? Potřebuje člověk náboženství? Pokud ano, které náboženství nejlépe odpovídá... Keywords: Generación 98|filosofía|Dios|religión|literatura|verdad; Generation of '98|philosophy|God|religión|literature|truth Available in a digital repository NRGL
Víra a pravda u Unamuna

The topic of this bachelor's thesis is the analysis of the visa that the Spanish writer and philosopher of the twenties century Miguel de Unamuno (1864-1936) had about the questions of the existence ...

Yekimov, Illia; Sánchez Fernández, Juan Antonio; Kotuľáková, Lívia
Univerzita Karlova, 2021

Konstrukce vnitřního světa: narativní hlas a estetická obnova ve španělské povídce počátku 20. století.
Gago, Jerusalem; Poláková, Dora; Sánchez Fernández, Juan Antonio; Vázquez Touriño, Daniel
2021 - Spanish
UNIVERZITA KARLOVA FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Obor: Filologie - románské literatury Specializace: naratologie a španělsky psané literatury ABSTRAKT EN DISERTAČNÍ PRÁCE PhDr. Jerusalem Gago Praha, 2021 THE CONSTRUCTION OF INTERIORITY: NARRATIVE VOICE AND AESTHETIC RENOVATION IN THE SPANISH SHORT STORY OF THE EARLY TWENTIETH CENTURY Abstract: The objective of this thesis is to explore the construction of interiority through its narrative procedures in that of the modernist narrative that appeared at the beginning of the 20th century. The discovery of the voice as a structuring element of the techniques of interiority constitutes one of the main theoretical and methodological axes of the work. Modernism considered as an aesthetics of interiority, a typology of the modernist narrative in five sub- genres, the establishment of a methodology for the specific study of the voice in its five dimensions, as well as the constructive profile of the narrative procedures typical of the modernist narrative, are the novel keys of this work. Keywords: interiority, narrative construction, interior aesthetics, modernism, modernist narrative, narrative voice, voice methodology, discursive structure. UNIVERZITA KARLOVA FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Obor: Filologie - románské literatury Specializace: naratologie a španělsky psané literatury ABSTRAKT CZ a ES DISERTAČNÍ PRÁCE PhDr. Jerusalem Gago Praha, 2021 KONSTRUKCE VNITŘNÍHO SVĚTA: NARATIVNÍ HLAS A ESTETICKÁ OBNOVA VE ŠPANĚLSKÉ POVÍDCE POČÁTKU 20. STOLETÍ. Abstrakt: Cílem této disertační práce je prozkoumat konstrukci niternosti prostřednictvím narativních postupů v modernistickém vyprávění, které se objevilo na počátku 20. století. Objev hlasu jako strukturujícího prvku technik niternosti představuje jednu z hlavních teoretických a metodologických os práce. Modernismus považovaný za estetiku vnitřního světa, typologie modernistického vyprávění v pěti subžánrech, vytvoření metodologie pro specifické studium hlasu v jeho pěti dimenzích, jakož i konstruktivní profil narativních postupů typických pro modernistické vyprávění, jsou klíčovými prvky této práce. Klíčová slova: vnitřní svět, narativní konstrukce, estetika vnitřního světa, modernismus, modernistický příběh, narativní hlas, hlasová metodologie, diskursivní struktura. LA CONSTRUCCIÓN DE LA INTERIORIDAD: VOZ NARRATIVA Y RENOVACIÓN ESTÉTICA EN EL CUENTO ESPAÑOL DE PRINCIPIOS DE SIGLO XX Resumen: El objetivo de esta tesis es explorar la construcción de la interioridad a través de sus... Keywords: interioridad|construcción narrativa|estética de la interioridad|modernismo|relato modernista|voz narrativa|metodología de la voz|estructura discursiva; interiority|narrative construction|interior aesthetics|modernism|modernist narrative|narrative voice|voice methodology|discursive structure Available in a digital repository NRGL
Konstrukce vnitřního světa: narativní hlas a estetická obnova ve španělské povídce počátku 20. století.

UNIVERZITA KARLOVA FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Obor: Filologie - románské literatury Specializace: naratologie a španělsky psané literatury ABSTRAKT EN DISERTAČNÍ PRÁCE PhDr. Jerusalem ...

Gago, Jerusalem; Poláková, Dora; Sánchez Fernández, Juan Antonio; Vázquez Touriño, Daniel
Univerzita Karlova, 2021

Multimodalita ve španělštině
Čičmanec, Róbert; Kratochvílová, Dana; Čermák, Petr
2020 - Spanish
(English) Multimodality in Spanish Language This research work analyses the language of the social networks used in the Hispanic environment from the point of view of multimodality. In the first part, the theoretical framework of the study is presented, i. e. cognitive linguistics. In addition, the fundamental theories linked to this framework are explained, namely mental spaces, conceptual blending, conceptual metaphor or construal, which are later applied to our object of study: the language of social networks. Likewise, the concept of multimodality, its origins, and its current utility in the field of linguistics are analysed. In the second part, the variety of the Spanish language used online is investigated, with focus on the elements that present the multimodal character. The linguistic material, which constitutes a corpus of study, has been extracted in its entirety from Facebook, Instagram and YouTube. The corpus has been updated and appropriate to the fundamental purpose pursued in this study: to demonstrate that communication mediated by the social networks is, mainly, multimodal, since it has its own resources, belonging to various semiotic channels, which allow any user to achieve any communicative purpose sought. Key words: Spanish language, cognitive linguistics, multimodality, social... (slovensky) Multimodalita v španielčine Táto diplomová práca skúma jazyk používaný v hispánskom prostredí sociálnych sietí z pohľadu multimodality. V prvej časti predstavujeme aplikovaný teoretický rámec, t. j. kognitívnu lingvistiku. Ďalej sú vysvetlené základné teórie, ktoré súvisia s týmto rámcom, ako sú mentálne priestory, konceptuálna integrácia, konceptuálna metafora alebo konceptuálne štruktúry, ktoré následne využívame pri analýze jazyka sociálnych sietí. Taktiež popisujeme multimodalitu, jej pôvod a súčasné využitie v rámci lingvistiky. V druhej časti skúmame variantu španielskeho jazyka používanú na sociálnych sieťach, pričom sa sústreďujeme najmä na prvky, ktoré vykazujú multimodálny charakter. Jazykový materiál bol získaný na Facebooku, Instagrame a YouTube, a tvorí základ korpusu slúžiaceho na analýzu skúmaných fenoménov. Cieľom tejto práce je dokázať, že komunikácia na sociálnych sieťach je vo svojej podstate multimodálna, pretože má vlastné nástroje, patriace do rôznych semiotických kanálov, ktoré umožňujú každému používateľovi dosiahnuť akýkoľvek komunikačný zámer. Kľúčové slová: španielčina, kognitívna lingvistika, multimodalita, sociálne siete Keywords: španělština|multimodalita|kognitivní lingvistika|vyjadřování emocí; Spanish language|multimodality|cognitive linguistics|expression of emotions Available in a digital repository NRGL
Multimodalita ve španělštině

(English) Multimodality in Spanish Language This research work analyses the language of the social networks used in the Hispanic environment from the point of view of multimodality. In the first part, ...

Čičmanec, Róbert; Kratochvílová, Dana; Čermák, Petr
Univerzita Karlova, 2020

Úloha veřejného vzdělávání v konstrukci uruguayské národní identity
Líbalová, Olga; Opatrný, Josef; Buben, Radek
2020 - Spanish
In the end of the XIX century Uruguayian elite, influencluenced by the positivism and darwinism and the educational reform in the United States carried out by Thomas Mann, decided that the social reality of Uruguay needed a radical change and the tool to transact it was an establishment of the public obligatory education system. The protagonists of the reform - Jose Pedro Varela and the generation 78 decided what would be the symbols to represent Uruguayian nation and what historical events should be taught through the historical textbooks. The narratives created by Francisco Bauzá, so called "first uruguayian historian" created the model that the historians in the XX century followed and this work, using the cualitative method is showing the evolution of the historical narrative in the school textbooks of Barreiro y Ramos, Alberto Zum Felde, Alfredo Traversoni and Gerardo Caetano. The analisis shows how the national mythology of Francisco Bauzá continued to influence the school textbooks till the second part of the XX century and the change that the last decades of the XX century brought. The thesis also includes the analisis of the interviews made in public high schools in Montevideo partially reflect the national identity of uruguayians now. The results showed that in Uruguay the public... Na konci 19. století se uruguayská elita, ovlivněná pozitivismem a darwinismem a vzdělávací reformou ve Spojených státech, kterou provedl Thomas Mann, rozhodla, že sociální realita Uruguaye potřebuje radikální změnu a nástroj k jejímu provedení je zavedení veřejného povinného vzdělávacího systému. Protagonisté reformy - Jose Pedro Varela a generace 78 se rozhodli, jaké symboly budou představovat uruguayský národ a jaké historické události by se měly učit prostřednictvím učebnic z dějin. Vyprávění, které vytvořil Francisco Bauzá, kterému říkají "první uruguayský historik", vytvořilo model, který následovali historici v 20. století, a tato práce, pomocí kvalitativní metody, ukazuje vývoj historického vyprávění ve školních učebnicích Barreiro y Ramose, Alberta Zum Felde, Alfreda Traversoni a Gerarda Caetano. Analýza ukazuje, jak národní mytologie Francisco Bauzy nadále ovlivňovala školní učebnice až do druhé poloviny 20. století a také změny, které nastali v posledních desetiletích 20. století. Práce také zahrnuje analýzu rozhovorů provedených na veřejných středních školách v Montevideu, které částečně odrážející národní identitu uruguayianů. Výsledky ukázaly, že zavedení veřejného vzdělávacího systému v Uruguayi hralo zásadní roli při budování národní identity. Keywords: Identita|Vzdělávání|Konstrukce|Latinská Amerika|Uruguay|Reforma José Pedro Varely|Francisco Bauzá; Identity|Public Education|Construction|Latin America|Uruguay|Reform of José Pedro Varela|Francisco Bauzá Available in a digital repository NRGL
Úloha veřejného vzdělávání v konstrukci uruguayské národní identity

In the end of the XIX century Uruguayian elite, influencluenced by the positivism and darwinism and the educational reform in the United States carried out by Thomas Mann, decided that the social ...

Líbalová, Olga; Opatrný, Josef; Buben, Radek
Univerzita Karlova, 2020

Bartolomé de las Casas a conquista Ameriky: zákon, náboženství a apoštolská misie v Indiích
Vidal, Andres; Binková, Simona; Sánchez Fernández, Juan Antonio
2020 - Spanish
Bartolomé de las Casas fought during whole of his life for the freedom of the natives of the New World. Our intention here is to know the anthropological and metaphysical foundations of his speech, think and protest. The discovery of the West Indies is for Las Casas, a sublime opportunity for the Spanish Crown to realize the apostolic mission according to the example of Christ and his disciples, martirs and saints. In this sense, this archaic-medieval world, in America is suddenly current. Therefore instead of opening new perspectives - spiritual and epistemological - on the opposite way, it is offer a new chance for the more deepest convictions established in the oldiest medieval Judeo-Christian tradition mentalitie. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Bartolomé de las Casas bojoval značnou část svého života za svobodu původních obyvatel Nového světa. Tato práce je zaměřena na poznání antropologických a metafyzických základů jeho myšlenek, návrhů a obvinění. Objevení Indií je nejen pro otce Las Casase, ale i pro španělskou Korunu, výjimečnou příležitostí převtělit se do křesťanské apoštolské mise následující příklad Krista a jeho nejvěrnějších napodobitelů a komentaristů. V tomto ohledu se v Americe tento náboženský vesmír (středověce-archaický) střetává s realitou a místo toho, aby otevíral nové možnosti - řekněme duchovní či epistemologické - právě naopak, vybízí k tomu, aby se španělská mentalita pevně chytila přesvědčení o konceptu světa, diktovaného archaickou náboženskou židovsko-křesťanskou tradicí středověku. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Keywords: conquista de América|Bartolomé de las Casas|ley humana|ley Divina|ley natural|misión apostólica|justicia; Conquest of America|Bartolomé de las Casas|Human Law|Divine Law|Natural Law|Apostolic Mision|Justice Available in a digital repository NRGL
Bartolomé de las Casas a conquista Ameriky: zákon, náboženství a apoštolská misie v Indiích

Bartolomé de las Casas fought during whole of his life for the freedom of the natives of the New World. Our intention here is to know the anthropological and metaphysical foundations of his speech, ...

Vidal, Andres; Binková, Simona; Sánchez Fernández, Juan Antonio
Univerzita Karlova, 2020

Juan Bosch a jeho kritika Trujillovy diktatury
Kotuľáková, Lívia; Opatrný, Josef; Buben, Radek
2019 - Spanish
This work is an analysis of criticism of the dictatorial regime of Rafael Trujillo in articles, letters, speeches and lectures produced by Juan Bosch during the period of dictatorship, that is in the period 1930-1961. Its aim is to show which manifestations of the regime were criticized by Bosch and for what reason or what purpose the author observed with his criticism. In the theoretical part of this work, attention is paid to the historical issues of dominican politics and economics and the elements that influenced the dictatorship as well as the analysis of Rafael Trujillo's dictatorship in Dominican Republic and the basic pillars of its functioning in political, economic, social and ideological sphere (the functioning of the regime, the monopolization of economic life, the introduction of social reforms, anti-Communist and anti-Haitian attitudes) as well as various forms of oppression and censorship; these aspects were criticized by Bosch. In the analysis of texts by Juan Bosch, some space is also dedicated to the author's interpretation of the dictatorship contained in the larger texts. Many analyzed articles from that period relate to the resistance activity of the dominican exile, so space is also devoted to the description of its political and propagandistic activities in exile associated... Táto práca sa zaoberá analýzou kritiky diktátorského režimu Rafaela Trujilla v článkoch, listoch, prejavoch a prednáškach Juana Boscha napísaných v období trvania diktatúry, teda v rozmedzí rokov 1930-1961. Jej cieľom je poukázať na to, ktoré prejavy režimu boli Boschom kritizované a z akého dôvodu, prípadne čo autor svojou kritikou sledoval. V teoretickej časti tejto práce je pozornosť venovaná historickej problematike dominikánskeho politického a ekonomického a prvkom, ktoré ovplyvnili vznik diktatúry ako aj analýza samotnej diktatúry Rafaela Trujilla v Dominikánskej Republike a základných pilierov jej fungovania v politickej, ekonomickej, sociálnej a ideologickej sfére (zdanlivá legálnosť, politické fungovanie režimu, monopolizácia ekonomického života, zavedenie sociálnych reforiem, protikomunistické a protihaitské postoje atď.) ako aj rôznym formám útlaku a cenzúry; tieto aspekty sú predmetom Boschovej kritiky. V rámci analýzy textov Juana Boscha je priestor venovaný aj autorovej interpretácii diktatúry obsiahnutej v rozsiahlejších textoch. Mnoho analyzovaných článkov z daného obdobia sa vzťahuje k odbojovej činnosti dominikánskeho exilu, priestor je preto venovaný aj popisu jeho politickej a propagandistickej činnosti v exile spätej s vznikom PRD. Na základe analýzy Boschových článkov som... Keywords: Juan Bosch|dictadura|Rafael L. Trujillo|crítica|exilio|República Dominicana; Juan Bosch|dictatorship|Rafael L. Trujillo|criticism|exile|Dominican Republic Available in a digital repository NRGL
Juan Bosch a jeho kritika Trujillovy diktatury

This work is an analysis of criticism of the dictatorial regime of Rafael Trujillo in articles, letters, speeches and lectures produced by Juan Bosch during the period of dictatorship, that is in the ...

Kotuľáková, Lívia; Opatrný, Josef; Buben, Radek
Univerzita Karlova, 2019

Dynamika ambivalence: Montacerdos a poetika nemožného
Chávez, Juan Ignacio; Ferrer, Diogo; Alves Pereira Silvestre, Osvaldo Manuel; Portocarrero Ferreira da Silva, Maria Luísa
2019 - Spanish
Ambivalent Dynamics: Montacerdos and the poetics of the impossible This philosophical research takes the literary analysis of Montacerdos as a liminar case for the theory of the heterogeneity of Antonio Cornejo Polar, according to which Jara's nouvelle would present a negative view of the phenomenon of internal migration, in the same safhion as the generation of the 50s (Ribeyro, Salazar Bondy, Enrique Congrains, etc.). Following what Raul Bueno considers a pending task in the theory of heterogeneity: to make the heterogenous subject a heterogenating subject, we intend to reformulate the concepts of Cornejo Polar so that they account for the positive nature of the critical non-representative of Montacerdos, which will be done through a discussion between Latin American «Estudios Culturales» and two contemporary theories. In the first place I will review the Gilles Deleuze's and Felix Guattari's concept of minor literature to test the relevance of a semiotics de- ontologisation of the Peruvian migrant subject, who unlike the European minor writer - whose paradigmatic example is Franz Kafka - must face the phenomenon of internal colonialism. Secondly, I will review Homi Bhabha's concept of ambivalence, which does not seize cultural encounters through semiotic de-ontologisation, but through a... RESUMO Dinámicas Ambivalentes: Montacerdos y la poética de lo imposible Esta investigación filosófica toma el análisis literario de Montacerdos como un caso límite en el examen de la teoría de la heterogeneidad de Antonio Cornejo Polar, según la cual la nouvelle de Jara presentaría una visión negativa del fenómeno de la migración interna, en el mismo sentido que la generación del 50 (Ribeyro, Salazar Bondy, Enrique Congrains, etc.). Siguiendo los trazos de aquello que Raúl Bueno considera una tarea pendiente en la teoría de la heterogeneidad: hacer del sujeto heterogéneo un sujeto heterogeneizante, pretendemos reformular los conceptos de Cornejo Polar de modo que pueda iluminar la naturaleza positiva de la crítica no-representativa de Montacerdos, lo cual pasará por una discusión entre los estudios culturales latinoamericanos y dos teorías contemporáneas. En primer lugar revisaré el concepto de literatura menor de Gilles Deleuze y Félix Guattari para poner a prueba la pertinencia de una desontologización semiótica del sujeto migrante peruano, que a diferencia del escritor menor europeo -cuyo ejemplo paradigmático es Franz Kafka-, debe enfrentarse al fenómeno del colonialismo interno. En segundo lugar, revisaré el concepto de ambivalencia en Homi Bhabha, quien no estudia el encuentro cultural a través de la... Available in a digital repository NRGL
Dynamika ambivalence: Montacerdos a poetika nemožného

Ambivalent Dynamics: Montacerdos and the poetics of the impossible This philosophical research takes the literary analysis of Montacerdos as a liminar case for the theory of the heterogeneity of ...

Chávez, Juan Ignacio; Ferrer, Diogo; Alves Pereira Silvestre, Osvaldo Manuel; Portocarrero Ferreira da Silva, Maria Luísa
Univerzita Karlova, 2019

Dynamika ambivalence: Montacerdos a poetika nemožného
Chávez, Juan Ignacio; Ferrer, Diogo; Alves Pereira Silvestre, Osvaldo Manuel; Portocarrero Ferreira da Silva, Maria Luísa
2019 - Spanish
Ambivalent Dynamics: Montacerdos and the poetics of the impossible This philosophical research takes the literary analysis of Montacerdos as a liminar case for the theory of the heterogeneity of Antonio Cornejo Polar, according to which Jara's nouvelle would present a negative view of the phenomenon of internal migration, in the same safhion as the generation of the 50s (Ribeyro, Salazar Bondy, Enrique Congrains, etc.). Following what Raul Bueno considers a pending task in the theory of heterogeneity: to make the heterogenous subject a heterogenating subject, we intend to reformulate the concepts of Cornejo Polar so that they account for the positive nature of the critical non-representative of Montacerdos, which will be done through a discussion between Latin American «Estudios Culturales» and two contemporary theories. In the first place I will review the Gilles Deleuze's and Felix Guattari's concept of minor literature to test the relevance of a semiotics de- ontologisation of the Peruvian migrant subject, who unlike the European minor writer - whose paradigmatic example is Franz Kafka - must face the phenomenon of internal colonialism. Secondly, I will review Homi Bhabha's concept of ambivalence, which does not seize cultural encounters through semiotic de-ontologisation, but through a... RESUMO Dinámicas Ambivalentes: Montacerdos y la poética de lo imposible Esta investigación filosófica toma el análisis literario de Montacerdos como un caso límite en el examen de la teoría de la heterogeneidad de Antonio Cornejo Polar, según la cual la nouvelle de Jara presentaría una visión negativa del fenómeno de la migración interna, en el mismo sentido que la generación del 50 (Ribeyro, Salazar Bondy, Enrique Congrains, etc.). Siguiendo los trazos de aquello que Raúl Bueno considera una tarea pendiente en la teoría de la heterogeneidad: hacer del sujeto heterogéneo un sujeto heterogeneizante, pretendemos reformular los conceptos de Cornejo Polar de modo que pueda iluminar la naturaleza positiva de la crítica no-representativa de Montacerdos, lo cual pasará por una discusión entre los estudios culturales latinoamericanos y dos teorías contemporáneas. En primer lugar revisaré el concepto de literatura menor de Gilles Deleuze y Félix Guattari para poner a prueba la pertinencia de una desontologización semiótica del sujeto migrante peruano, que a diferencia del escritor menor europeo -cuyo ejemplo paradigmático es Franz Kafka-, debe enfrentarse al fenómeno del colonialismo interno. En segundo lugar, revisaré el concepto de ambivalencia en Homi Bhabha, quien no estudia el encuentro cultural a través de la... Available in a digital repository NRGL
Dynamika ambivalence: Montacerdos a poetika nemožného

Ambivalent Dynamics: Montacerdos and the poetics of the impossible This philosophical research takes the literary analysis of Montacerdos as a liminar case for the theory of the heterogeneity of ...

Chávez, Juan Ignacio; Ferrer, Diogo; Alves Pereira Silvestre, Osvaldo Manuel; Portocarrero Ferreira da Silva, Maria Luísa
Univerzita Karlova, 2019

Argumentativní konektory v češtině a ve španělštině (srovnávací analýza)
FROŇKOVÁ, Tereza
2019 - Spanish
El objetivo del presente trabajo final de máster es el estudio de la frecuencia de uso de los conectores contraargumentativos en espaňol, basado en el análisis cuantitativo de estas unidades extraoracionales en los textos argumentativos. El marco teórico se apoya en las obras de reconocidos lingüistas espaňoles e introduce al lector en la problemática de los marcadores del discurso. Así entonces, se revisan diferentes propuestas de su definición y clasificación, luego se describen características fundamentales de los conectores contraargumentativos que se examinan posteriormente en la parte de la investigación. Esta se divide en los capítulos que se centran en los análisis cuantitativos de dichos conectores en tres corpus formados por las sentencias, los artículos académicos y los editoriales. Para mayor claridad,los análisis se acompaňan de gráficos y tablas de frecuencia. La investigación termina por un resumen en checo. Cílem diplomové práce je studium kontraargumentativních konektorů ve španělštině založené na kvantitativní analýze těchto spojovacích prostředků z hlediska četnosti jejich užití v argumentativních textech. Teoretická část práce,která vychází z děl významných španělských lingvistů, uvádí čtenáře do problematiky diskurzivních ukazatelů. Jsou zohledněny jejich rozdílné klasifikace a definice, dále jsou charakterizovány kontraargumentativní konektory, kterým je věnována část praktická. Ta se člení do kapitol zaměřených na kvantitativní analýzy příslušných konektorů ve třech korpusech tvořených rozsudky, akademickými texty a úvodníky. Jednotlivé analýzy jsou pro větší přehlednost doplněny o grafy a frekvenční tabulky. Výsledky práce shrnuje česky psané resumé. The aim of this Master's Thesis is the study of frequency of contraargumentative connectors in Spanish, based on the quantitative analysis of these cohesive devices in argumentative texts. The theoretical part follows and draws from the works of renowned Spanish linguists and introduces the reader to the issue of discourse markers. Thus, different proposals for its definition and classification are taken in consideration, then are described the fundamental characteristics of the contraargumentative connectors. These are examined later in the practical part. Divided into chapters it offers focus on the quantitative analysis of the connectors in three corpuses which are comprised of judgments, academic writings and editorials. For greater clarity, analyses are accompanied by graphs and frequency tables. A Czech summary is added at the end of this investigation. Keywords: discourse markers; connectors; quantitative analysis; argumentation; frequency Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Argumentativní konektory v češtině a ve španělštině (srovnávací analýza)

El objetivo del presente trabajo final de máster es el estudio de la frecuencia de uso de los conectores contraargumentativos en espaňol, basado en el análisis cuantitativo de estas unidades ...

FROŇKOVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Latinská Amerika a fenomén šílenství: analýza vybraných literárních děl
Laviana Ludvíková, Anna; Poláková, Dora; Sánchez Fernández, Juan Antonio
2019 - Spanish
(in English) Initially, this master's degree thesis exposes the professional life and the evolution as author of Laura Restrepo, pointing out her work and direction in literature. Then, an introduction to the studied novel, Delirio, is presented and its style, the formal and narrative techniques and the synopsis is developed. Second part of the thesis analyses key elements of the novel that are thematically linked with madness (the room, childhood, seeing beyond, sexuality, lying, water, delirium and green color). The symbology of these elements is analyzed, which is later applied, in the last part of the thesis, to deepen the possible symbology of some concrete scenes of the novel, in which the protagonist decides to paint the walls of her apartment in green. Key words madness, delirium, symbol, symbolism, green, Laura Restrepo (česky) Tato diplomová práce se nejprve zabývá profesním životem Laury Restrepo a poukazuje na její práci a směr, kterým se v literatuře ubírá. Poté je představen úvod do studovaného románu Delirio a jeho styl, formální a narativní techniky a obsah. Druhá část práce analyzuje klíčové prvky obsažené v románu, které jsou tématicky spojeny s šílenstvím (místnost, dětství, vidění ‚za', sexualita, lež, voda, delirium a zelená barva). Analyzuje se možná symbolika těchto prvků, která je v poslední části práce aplikována na prohloubení možné symboliky některých konkrétních scén románu, ve kterých se hlavní postava rozhodne natírat zdi svého bytu na zeleno. Klíčová slova šílenství, delirium, symbol, symbolismus, zelená, Laura Restrepo Keywords: šílenství|delirium|symbol|symbolismus|zelená|Laura Restrepo; madness|delirium|symbol|symbolism|green|Laura Restrepo Available in a digital repository NRGL
Latinská Amerika a fenomén šílenství: analýza vybraných literárních děl

(in English) Initially, this master's degree thesis exposes the professional life and the evolution as author of Laura Restrepo, pointing out her work and direction in literature. Then, an ...

Laviana Ludvíková, Anna; Poláková, Dora; Sánchez Fernández, Juan Antonio
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases