Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 51684
Published from to

Podjednotka omega RNA polymerázy z Bacillus subtilis.
Mikesková, Klára; Krásný, Libor; Nešvera, Jan
2022 - English
Transcription is catalysed by the enzyme RNA polymerase (RNAP). RNAP contains a core made up of two α subunits, one of each β, β'and ω. These subunits are conserved in all bacteria. The ω subunit is a small subunit with a molecular weight of 7.6 kDa that binds β'. ω is important for the folding and integrity of RNAP and promoter selection. This was shown by experiments performed with Gram-negative bacteria but the knowledge about  in Gram-positive bacteria is minimal. In my Diploma Thesis, I characterized  from the model Gram-positive bacterium from the phylum Firmicutes, Bacillus subtilis. First, I prepared various expression strains for isolation of Bacillus subtilis ω. Then, I successfully isolated the ω subunit, which was the main initial aim of this Diploma Thesis. Subsequently, I tested the influence of the ω subunit on in vitro transcription by RNAP associated with the primary σA factor and alternative σF and σE factors that regulate sporulation in Bacillus subtilis. I also evaluated the effect of , a small RNAP subunit found in Firmicutes, both alone and in combination with . The experiments revealed that ω stimulated transcription both from vegetative promoters and sporulation-related promoters. Moreover, this stimulation was synergistically amplified by the δ subunit. This nicely... Transkripce je zprostředkována enzymem RNA polymerázou (RNAP). RNAP obsahuje jádro tvořené dvěma podjednotkami α, a po jedné β, β' a ω. Tyto podjednotky jsou konzervované u všech bakterií. Podjednotka ω je malá podjednotka o velikosti 7,6 kDa, která se váže na podjednotku β'. Podjednotka ω je důležitá pro složení a integritu RNAP a výběr promotorů. Toto bylo ukázáno experimenty provedenými na Gram-negativních bakteriích, ale vědomosti o podjednotce ω u Gram-pozitivních bakterií jsou minimální. Ve své diplomové práci jsem charakterizovala ω z modelové Gram-pozitivní bakterie ze skupiny Firmicutes, Bacillus subtilis. Nejprve jsem připravila několik expresních kmenů pro izolaci podjednotky ω z Bacillus subtilis. Následně jsem úspěšně provedla její izolaci, což byl hlavní a původní cíl této Diplomové práce. Dále jsem testovala vliv podjednotky ω na transkripci in vitro pomocí asociace RNAP s primárním faktorem A i s alternativními faktory σF a σE , které regulují sporulaci u Bacillus subtilis. Také jsem studovala vliv podjednotky δ, malé podjednotky RNAP nacházející se u skupiny Firmicutes, a to samostatně, i v kombinaci s podjednotkou ω. Mé výsledky odhalily, že podjednotka ω stimuluje transkripci z promotorů vegetativních i těch asociovaných se sporulací. Navíc, tato stimulace byla synergicky... Keywords: podjednotka ω; podjednotka δ; RNA polymeráza; transkripce; sporulace; SigA; SigF; SigE; ω subunit; δ subunit; RNA polymerase; transcription; sporulation; SigA; SigF; SigE Available in a digital repository NRGL
Podjednotka omega RNA polymerázy z Bacillus subtilis.

Transcription is catalysed by the enzyme RNA polymerase (RNAP). RNAP contains a core made up of two α subunits, one of each β, β'and ω. These subunits are conserved in all bacteria. The ω subunit is a ...

Mikesková, Klára; Krásný, Libor; Nešvera, Jan
Univerzita Karlova, 2022

Validace chromatografických metod ve farmaceutické analýze
Kegkeroglou, Iokasti; Kučera, Radim; Kastner, Petr
2022 - English
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Student: Iokasti Kegkeroglou Supervisor: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Title of Thesis: Validation of chromatographic methods in pharmaceutical analysis Validation is an integral part of every analytical method. Its aim is to demonstrate that the method is suitable for the intended use. This work provides an overview and comparison of documents related to the validation of bioanalytical methods. The work includes guidelines that are currently valid in Europe, the USA or have general validity. At first, attention is paid to the history and developments in this area. Subsequently, the parameters that need to be tested in the validation study are described and are divided according to the regulatory authorities. The following chapter compares the latest versions of the guidelines regarding the validation of separation bioanalytical methods issued by the EMA, FDA, and ICH. Although the individual methodologies are similar in many aspects, there are still differences among them. Hopefully, the differences will be eliminated in the framework of harmonization and only one methodological guideline could be used worldwide. Finally, it follows a detailed statistical evaluation of... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta Hradec Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Student: Iokasti Kegkeroglou Školitel: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Název diplomové práce: Validace chromatografických metod ve farmaceutické analýze Validace představuje nedílnou součást každé analytické metody. Jejím cílem je prokázat, že daná metoda je vhodná pro zamýšlené použití. Tato práce přináší přehled a porovnání dokumentů týkajících se validace bioanalytických metod. Do práce jsou zahrnuty pokyny, které jsou v současnosti platné v Evropě, v USA nebo mají obecnou platnost. Nejprve je pozornost věnována historii a vývoji v této oblasti. Následně jsou popsány parametry, které je nutné při validační studii testovat a jsou rozděleny podle regulačních orgánů. V následující kapitole je provedeno srovnání nejnovějších verzí pokynů vydaných EMA, FDA, a ICH týkajících se validace separačních bioanalytických metod. Ačkoliv v mnohém jsou si jednotlivé metodiky podobné, stále ještě existují mezi nimi rozdíly, které by mohly být v rámci harmonizace odstraněny a mohl by tak být využíván celosvětově jen jeden metodický pokyn. Na závěr následuje statistické vyhodnocení využití EMA a FDA doporučení pro validaci bioanalytických separačních metod v průběhu let 2016─2020 ve čtyřech vědeckých... Keywords: validace; farmaceutická analýza; HPLC; validation; pharmaceutical analysis; HPLC Available in a digital repository NRGL
Validace chromatografických metod ve farmaceutické analýze

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Student: Iokasti Kegkeroglou Supervisor: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. ...

Kegkeroglou, Iokasti; Kučera, Radim; Kastner, Petr
Univerzita Karlova, 2022

Syntéza inhibitorů proteinových kináz využitelných v terapii nádorových onemocnění
Merdita, Sara; Roh, Jaroslav; Karabanovich, Galina
2022 - English
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Organic and Bioorganic Chemistry in collaboration with Biomedical Research Center UH HK Author: Sara Merdita Supervisor: Assoc. Prof. PharmD. Jaroslav Roh, PhD. Advisors: PharmD. Lukáš Górecki, PhD.; Assoc. Prof. PharmD. Jan Korábečný, PhD. Title of diploma thesis: Synthesis of protein-kinase inhibitors as a potential treatment for cancer Cancer is one of the leading causes of fatalities worldwide, which is attracting attention of many researchers with desire to develop treatments that selectively target cancerous cells while simultaneously sparing healthy cells. The main overall strategy is to exploit features specific to cancer - the cancer hallmarks. Those are represented, for instance, by genomic instability and aberrant DNA damage response (DDR) pathways. The DDR consists of cascades of kinases and other proteins and messengers, where we highlighted the synthetic lethal interaction between the kinases ATM (ataxia-telangiectasia mutated) and ATR (ATM and Rad3-related). The two are major driving forces in the DDR, where in cancer ATM tends to be mutated and therefore dysfunctional, making the cells' viability reliant on ATR. Thus, ATR inhibition makes a particularly attractive strategy for abrogating cancer survival without... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra organické a bioorganické chemie ve spolupráci s Centrem biomedicinského výzkumu FN HK Autorka: Sara Merdita Školitel: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, PhD. Konzultanti: PharmDr. Lukáš Górecki, PhD.; doc. PharmDr. Jan Korábečný, PhD. Název diplomové práce: Syntéza inhibitorů proteinových kináz využitelných v terapii nádorových onemocnění Zhoubné nádory jsou jednou z hlavních příčin úmrtí po celém světě, což motivuje výzkumníky vyvinout léčbu, která selektivně cílí na nádorové buňky a zároveň ušetří zdravé buňky. Hlavní celkovou strategií je využít rysy specifické pro nádory. Ty jsou reprezentovány například nestabilitou genomové integrity a narušenou schopností opravy poškozené DNA (anglicky DDR). DDR se skládá z kaskád kináz a dalších proteinů a poslů, z nichž jsme se soustředili na syntetickou letální interakci mezi kinázami ATM (ataxia-telangiectasia mutated) a ATR (ATM and Rad3 related). Tyto dvě kinázy jsou předními hnacími silami v DDR, kde u nádorů má ATM tendenci být mutována, tedy dysfunkční, a tudíž životaschopnost buněk zbývá na ATR. Inhibice ATR je z toho důvodu zvláště atraktivní strategií pro eliminaci nádorových buněk, aniž by přitom byly zasaženy buňky zdravé. Čtyři inhibitory ATR již vstoupily do klinických studií jako... Available in a digital repository NRGL
Syntéza inhibitorů proteinových kináz využitelných v terapii nádorových onemocnění

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Organic and Bioorganic Chemistry in collaboration with Biomedical Research Center UH HK Author: Sara Merdita Supervisor: Assoc. ...

Merdita, Sara; Roh, Jaroslav; Karabanovich, Galina
Univerzita Karlova, 2022

Identifikace vazebných míst v datech z ChIP-nexus
Drahoňovská, Lucie; Převorovský, Martin; Gahurová, Lenka
2022 - English
Proteins play a very important role in live organisms. Their roles are for example structural, transport, regulatory or catalytic. What genes will be expressed, what proteins will be made and at what rate can have a strong impact on the function or even health of the organism. Gene expression is significantly regulated by transcription factors, whose activity may cause multiple diseases or disorders (Latchman 1997). Studying those factors and their function is therefore very important. Several methods were developed to this cause, ChIP-chip, ChIP-seq, ChIP-exo and ChIP-nexus. They enable us to study the binding sites of transcription factors and other DNA-binding proteins with various degrees of resolution. In this thesis I am going to describe the above mentioned methods and peak callers, softwares used for analysis of data obtained by those methods. I will also attempt to do peak calling of ChIP-nexus data of Cbf11 protein and compare the outcomes. Proteiny hrají v živých organismech velice důležitou roli. Zastávají například funkce strukturní, transportní, regulační či katalytické. To, které geny se budou exprimovat a kterým proteinům to dá vzniknout a v jakém množství může mít zásadní vliv na funkci, či dokonce zdraví celého organismu. Regulaci genové exprese mají mimo jiné na starosti transkripční faktory, které tedy svou aktivitou způsobit řadu nemocí, či poruch (Latchman 1997). Jejich studium je tedy velice důležité. K tomuto účelu bylo vyvinuto několik technologií, jako je ChIP-chip, ChIP-seq, ChIP-exo a ChIP-nexus, které nám umožňují s větší či menší přesností zkoumat vazebná místa transkripčních faktorů a dalších DNA vazebných proteinů. V této práci se budu věnovat výše zmíněným technologiím a peak callerům, tedy softwarům využívaným k analýze dat získaných těmito metodami. Také se na nich pokusím provést peak calling ChIP-nexus dat proteinu Cbf11 a porovnat jejich výsledky. Keywords: Interakce protein-DNA; transkripční faktory; ChIP-seq; ChIP-exo; ChIP-nexus; peak callery; Cbf11; Protein-DNA interactions; transcription factors; ChIP-seq; ChIP-exo; ChIP-nexus; peak callers; Cbf11 Available in a digital repository NRGL
Identifikace vazebných míst v datech z ChIP-nexus

Proteins play a very important role in live organisms. Their roles are for example structural, transport, regulatory or catalytic. What genes will be expressed, what proteins will be made and at what ...

Drahoňovská, Lucie; Převorovský, Martin; Gahurová, Lenka
Univerzita Karlova, 2022

Syntéza nových antimitotik
Hoppová, Martina; Kučerová, Marta; Miletín, Miroslav
2022 - English
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Student: Martina Hoppová Supervisors: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D.; Dr. Rafael Peláez Lamamie de Clairac Arroyo Title of diploma thesis: Synthesis of new antimitotic agents Cancer is one of the main causes of death all around the world and therefore the development of new chemotherapeutic drugs is one of the major areas of pharmaceutical research. The effort is to obtain an agent that would be highly effective, target the neoplastic tissue, and have advantageous pharmacological properties and minimum side effects. Rapid proliferation is one of the main features of cancerous growth, thus influencing mitosis as the phase of cell division may be a convenient way for cancer treatment. Tubulin is a protein, which rapidly polymerizes into microtubules and again depolymerizes and beside others it forms mitotic spindle during mitosis, and according to its important role, tubulin is an attractive target for antitumoral agents. Many drugs inhibiting polymerization or stabilizing already formed microtubules are actually in clinical practice, and research regarding new antimitotics interacting with tubulin is going on at the same time. Such an example is natural combretastatin A-4... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Student: Martina Hoppová Školitelé: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D.; Dr. Rafael Peláez Lamamie de Clairac Arroyo Název diplomové práce: Syntéza nových antimitotik Rakovina je v současnosti jednou z hlavních příčin úmrtí na světě a proto je vývoj nových protinádorových léčiv jednou z hlavních oblastí farmaceutického výzkumu. Snahou je získat takové léčivo, které bude účinné, bude cílit zejména na nádorovou tkáň a bude mít výhodné farmakologické vlastnosti a minimum nežádoucích účinků. Jedním ze základních rysů nádorových buněk je rychlá proliferace, ovlivnění mitózy jakožto fáze dělení buněk může být tedy vhodným způsobem léčby rakoviny. Jedním z možných cílů je tubulin, bílkovina rychle polymerizující v mikrotubuly a opět depolymerizující, která mj. během mitózy tvoří dělicí vřeténko. Mnohé látky zabraňující polymerizaci nebo stabilizující již vzniklé mikrotubuly jsou v současnosti používaná léčiva, zároveň však probíhá výzkum týkající se nových antimitotik interagujících s tubulinem. Jednou z takových látek je kombretastatin A-4, látka přírodního původu, a jeho četná syntetická analoga, vážící se do vazebného místa pro kolchicin na tubulinu. Cílem této práce je syntéza a hodnocení... Available in a digital repository NRGL
Syntéza nových antimitotik

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Student: Martina Hoppová Supervisors: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D.; Dr. ...

Hoppová, Martina; Kučerová, Marta; Miletín, Miroslav
Univerzita Karlova, 2022

HPLC hodnocení tyrosinu a jeho metabolitů
Michailellis, Panagiotis; Kastner, Petr; Kučera, Radim
2022 - English
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Author: Panagiotis Michailellis Supervisor: PharmDr. Petr Kastner, PhD. Title of Diploma Thesis: HPLC evaluation of tyrosine and its metabolites Tyrosine is an important precursor of catecholamines, which are dopamine, norepinephrine (noradrenaline), and epinephrine (adrenaline). These are neurotransmitters and hormones, crucial for every living organism. Therefore, their identification and evaluation in biological material would aim to understand their function and behavior more accurately. This Diploma Thesis is a review on how to evaluate catecholamines and their metabolites in biological matter with analytical methods used in Pharmaceutical Analysis, especially with HPLC. First chapters present theoretical knowledge about metabolism of tyrosine and its metabolites, how a sample from an organism should be treated in order to be examined, information about HPLC, CE, GC apparatuses and the main detectors used in analysis of these compounds. In literature review, tables are presented, concerning different sample preparation methods, HPLC details and characteristics, and finally a sum of all the analytical methods studied for this Diploma Thesis. All the articles and... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Autor: Panagiotis Michailellis Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Petr Kastner, Ph.D. Název diplomové práce: HPLC hodnocení tyrosinu a jeho metabolite Tyrosin je důležitým prekurzorem katecholaminů, tedy dopaminu, norepinefrinu (noradrenalin) a adrenalinu (adrenalin). Jsou to neurotransmitery a hormony, klíčové pro každý živý organismus. Proto je pro přesnější pochopení jejich funkce a chování důležitý jejich identifikace a hodnocení v biologickém materiálu. Tato diplomová práce tedy představuje přehled o způsobech hodnocení katecholaminů a jejich metabolitů v biologickém materiálu metodami používanými ve farmaceutické analýze, zejména HPLC. První kapitoly podávají teoretické poznatky o metabolismu tyrosinu a jeho metabolitů, o úpravě vzorku před analýzou a informace o přístrojích pro HPLC, CE, GC a hlavních detektorech používaných při analýze těchto sloučenin. V literárním přehledu jsou uvedeny tabulky týkající se různých metod přípravy vzorků, podrobnosti o HPLC podmínkách a nakonec souhrn všech analytických metod studovaných v této diplomové práci. Do tabulek byly zahrnuty články vybrané z mnoha dalších, poskytující nejlepší výsledky, a tedy považované za nejvhodnější. Většina těchto... Keywords: Tyrosin; HPLC; analýza; Tyrosine; HPLC; analysis Available in a digital repository NRGL
HPLC hodnocení tyrosinu a jeho metabolitů

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Author: Panagiotis Michailellis Supervisor: PharmDr. Petr Kastner, ...

Michailellis, Panagiotis; Kastner, Petr; Kučera, Radim
Univerzita Karlova, 2022

Framework pro získání a analýzu apo- a holo- form proteinů z PDB
Král, Adam; Hoksza, David; Novotný, Marian
2022 - English
We developed a software framework that allows the analysis of ligand-free (apo) and ligand-bound (holo) forms of proteins that are accessible in PDB. The software downloads the current version of the PDB, divides the structures into groups of the same molecules, and these into apo and holo forms. Finally, it is possible to analyze pairs of apo and holo structures with respect to their different structural characteristics. In addition to the software work itself, we present the results of selected analyses of the current version of the data in the PDB. We also verify the results against previous work. Vyvinuli jsme softwarový framework, který umožňuje analyzovat a porovnávat apo (bez ligandu) a holo (s ligandem) strukturní formy proteinů přístupných v PDB. Software stáhne aktuální verzi PDB, rozdělí struktury do skupin stejných molekul a rozliší zda se jedná o apo či holo strukturní formu. Nakonec je možné analyzovat dvojice apo a holo struktur s ohledem na jejich odlišné strukturální charakteristiky. Kromě samotné softwarové práce prezentujeme výsledky vybraných analýz aktuální verze dat v PDB. Výsledky také ověřujeme oproti výchozímu výzkumu. Keywords: protein; strukturní bioinformatika; PDB; protein; structural bioinforamtics; PDB Available in a digital repository NRGL
Framework pro získání a analýzu apo- a holo- form proteinů z PDB

We developed a software framework that allows the analysis of ligand-free (apo) and ligand-bound (holo) forms of proteins that are accessible in PDB. The software downloads the current version of the ...

Král, Adam; Hoksza, David; Novotný, Marian
Univerzita Karlova, 2022

Tandem anionický sigmatropní přesmyk/radikálové reakce a jeho využití v totální syntéze přírodních látek
Šimek, Michal; Jahn, Ullrich; Urban, Milan; Švenda, Jakub
2022 - English
The thesis describes the development of unprecedented tandem reactions merging anionic oxy-Cope rearrangement with single-electron transfer oxidation of thus generated metal enolates by ferrocenium hexafluorophosphate. The formed α-carbonyl radicals were utilized in oxygenation reactions by coupling them with persistent radical TEMPO, furnishing rearranged α-aminoxy carbonyl compounds. Suitable reaction conditions and factors influencing the rearrangement aptitudes were determined. The obtained polyfunctional products proved versatile in diversifications by polar reactions producing diverse scaffolds. Furthermore, rearranged α-aminoxy carbonyls with a double bond located in the δ-position of the carbonyl group are applicable in all-carbon 5-endo-trig radical cyclizations governed by the persistent radical effect. Despite the low kinetic rate, this rare cyclization mode furnished a number of substituted cyclopentanes. The reaction scope, including competitive cyclization modes, was studied. The developed methodology was utilized as a key reaction step to synthesize appropriately substituted cyclopentane core in a divergent approach to meroterpenoid fungal metabolites isolated from Ganoderma applanatum. The accomplished synthesis of applanatumols V and W and their epimers enabled the correction of... SOUHRN Disertační práce popisuje vývoj bezprecedentních tandemových reakcí, spojujících anionický sigmatropní přesmyk s jednoelektronovou oxidací vzniklého enolátu pomocí ferrocenium hexafluorofosfátu. Generované radikály v α-pozici karbonylové skupiny byly oxygenovány jejich kaplingem s perzistentním radikálem TEMPO a poskytnuly přesmyknuté karbonylové sloučeniny s aminoxy skupinou v α-pozici. Byly nalezeny vhodné reakční podmínky a stanoveny faktory ovlivňujcící tendenci k přesmyku. Získané polyfunkční produkty se ukázaly jako všestranné při diverzifikaci polárními reakcemi poskytující ruzné struktury. Přesmyknuté α-aminoxy karbonylové sloučeniny s dvojnou vazbou v δ-pozici karbonylové skupiny jsou použitelné v celouhlíkaté 5-endo-trig cyklizaci řízené perzistentním radikálovým efektem. Byl studován rozsah reakce, včetně kompetitivních cyklizačních režimů. Vyvinutá metodologie byla využita při klíčovém reakčním kroku v syntéze vhodně substituovaného cyklopentanového jádra v divergentním přístupu k meroterpenoidním metabolitům izolovaným z houby Ganoderma applanatum. Provedená syntéza applanatumolů V a W a jejich epimerů umožnila korekci původně navržené stereochemie applanatumolu V. Dále bylo úspěšně dosaženo totální syntézy applanatumolu B. Spirocyklizační reakce na uhlíkatém skeletu umožnila syntézu... Keywords: Rearrangement; Single-electron oxidation; radical reaction; cyclization; 5-endo-trig; Ganoderma meroterpenoid Available in a digital repository NRGL
Tandem anionický sigmatropní přesmyk/radikálové reakce a jeho využití v totální syntéze přírodních látek

The thesis describes the development of unprecedented tandem reactions merging anionic oxy-Cope rearrangement with single-electron transfer oxidation of thus generated metal enolates by ferrocenium ...

Šimek, Michal; Jahn, Ullrich; Urban, Milan; Švenda, Jakub
Univerzita Karlova, 2022

Vlastnosti a interpretace černoděrových prostoročasů
Polášková, Eliška; Krtouš, Pavel; Houri, Tsuyoshi; Kubizňák, David
2022 - English
In this thesis, we study a limit of the Kerr-(A)dS spacetime in a general dimen- sion where an arbitrary number of its rotational parameters is set equal. The resulting metric after the limit formally splits into two parts: the first part has the form of the Kerr-NUT-(A)dS metric analogous to the metric of the entire spacetime, but only for the directions not subjected to the limit, and the second part can be interpreted as the Kähler metrics. However, this separation is only valid for tangent spaces and it is not integrable, thus it does not lead to independent manifolds. We also reconstruct the origi- nal number of explicit and hidden symmetries associated with Killing vectors and Killing tensors. Therefore, the resulting spacetime represents a special case of the generalized Kerr-NUT-(A)dS metric studied before that also retains the full Killing tower of sym- metries. In D = 6, we present evidence of an enhanced symmetry structure after the limit. Namely, we find additional Killing vectors and show that one of the Killing tensors becomes reducible as it can be decomposed into Killing vectors. 1 V této práci studujeme limitu Kerr-(A)dS prostoročasu v obecné dimenzi, kdy se li- bovolný počet jeho rotačních parametrů shoduje. Výsledná metrika po limitě se formálně rozpadá na dvě části: první část má tvar Kerr-NUT-(A)dS metriky, která je analogická metrice celého prostoročasu, ale zahrnuje pouze směry, na které nebyla limita apliko- vána, zatímco druhou část můžeme interpretovat jako Kählerovy metriky. Nicméně tato separace platí pouze pro tečné prostory a není integrovatelná, nezískáme tedy nezávislé variety. Dále rekonstruujeme původní počet explicitních i skrytých symetrií prostoročasu, které jsou spojeny s Killingovy vektory a Killingovy tenzory. Výsledný prostoročas je tedy speciální případ zobecněné Kerr-NUT-(A)dS metriky, studované již dříve, která si ovšem v našem případě zachovává plnou strukturu symetrií. V případě D = 6 také přinášíme důkaz zvětšené symetrie prostoročasu po limitě. Konkrétně nacházíme dodatečné Killin- govy vektory a ukazujeme, že se jeden z Killingových tenzorů stane reducibilní a lze jej rozložit na Killingovy vektory. 1 Keywords: OTR|černé díry|globální struktura|zrychlení|rotace|NUT náboje|symetrie; GR|black holes|global structure|acceleration|rotation|NUT charges|symmetries Available in a digital repository NRGL
Vlastnosti a interpretace černoděrových prostoročasů

In this thesis, we study a limit of the Kerr-(A)dS spacetime in a general dimen- sion where an arbitrary number of its rotational parameters is set equal. The resulting metric after the limit formally ...

Polášková, Eliška; Krtouš, Pavel; Houri, Tsuyoshi; Kubizňák, David
Univerzita Karlova, 2022

Populační genetika parazitů a jejich hostitelů u skupiny Arthropoda
Bezányiová, Kateřina; Straka, Jakub; Votýpka, Jan
2022 - English
Arthropoda are currently the largest metazoan phylum. Given that organisms with parasitic lifestyle are thought to comprise the majority of existing species, it's easy to imagine an immense diversity of parasites interacts with arthropods. However, in comparison to organisms parasitising vertebrates, parasites of arthropods are direly understudied despite their abundance, importance, and potential usefulness. Amongst other things, parasites can be used as tools allowing the inference of information on host life history, ecology, and past events the host species have experienced. Population genetic structure of parasites and other symbionts may reflect these traits and events due to their close relationship with the host. Even though parasites comprise a diverse assemblage of taxa, it's possible to identify convergent patterns in their biology. Models predicting congruent population genetic co- structuring can be thus based on a few traits such as host specificity, life cycle complexity or parasite and/or host dispersal. In some cases, the parasite may provide better resolution of population structure than the host itself, serving as a proxy that may be used to direct conservation programmes of both the host and parasite, as has already been done with parasites of vertebrates. This thesis summarises known... Členovci (Arthropoda) jsou momentálně největším živočišným kmenem. Vzhledem k tomu, že paraziti nejspíše představují většinu druhů na Zemi, není těžké si představit, že na členovcích parazituje ohromné množství organismů. Paraziti členovců jsou však studováni nepoměrně méně v porovnání s parazity obratlovců, a to navzdory jejich množství, diverzitě, důležitosti a potenciálnímu využití. Paraziti totiž mohou, mimo jiné, sloužit jako dodatečný zdroj informací o biologii hostitele a o událostech, které v minulosti postihly populace hostitele. Genetická struktura populace parazitů a dalších symbiontů může odrážet tyto události a vlastnosti hostitele, a to díky úzkému soužití symbionta s hostitelem. Ačkoliv jsou paraziti ekologickou skupinou zahrnující řadu různých taxonů, je možné v jejich životních strategiích pozorovat konvergentně vzniklé vzorce. Modely popisující kostrukturování genetické struktury populací parazita a hostitele tedy vycházejí z několika málo proměnných jako je hostitelská specificita, komplexita životního cyklu parazita nebo dispersní schopnost hostitele či parazita. Někdy může parazit poskytnout detailnější obraz populační genetiky hostitele než hostitel sám. Takový parazit může sloužit jako zdroj informací pro plánování ochrany hostitele i parazita, jak se již stalo u některých obratlovců.... Keywords: populační genetika; parazitismus; Arthropoda; koevoluce; ochrana přírody; population genetics; parasitism; Arthropoda; coevolution; nature conservation Available in a digital repository NRGL
Populační genetika parazitů a jejich hostitelů u skupiny Arthropoda

Arthropoda are currently the largest metazoan phylum. Given that organisms with parasitic lifestyle are thought to comprise the majority of existing species, it's easy to imagine an immense diversity ...

Bezányiová, Kateřina; Straka, Jakub; Votýpka, Jan
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases