Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 53692
Published from to

Arthur Ransome, (nejen) autor dětských knih o Vlaštovkách a Amazonkách
ZMYKALO, Daniel
2023 - English
Předmětem zkoumání bakalářské práce je život a dílo britského autora dětských knih příběhů o Vlaštovkách a Amazonkách Arthura Ransoma. Práce v úvodu představí životopis kontroverzního autora, který proslul jako autor série dětských příběhů a zároveň naplňoval představu bohémského životního stylu a nevšedních zájmů v kulturní i politické oblasti. Cílem práce je kriticky zhodnotit rozporuplné osudy a peripetie autorova života na základě biografických a autobiografických pramenů (Brogan, Chambers, Hyland, Ransome) a pokusit se vystihnout podstatu dětských dobrodružných příběhů meziválečného období v Anglii se zaměřením na charakteristiku regionu tzv. Jezerní oblasti (Lake District) a jeho kulturního dědictví. V závěru práce porovná kritickou odezvu a kulturní význam Ransomových příběhů ve 20. století a v současnosti. The subject of the bachelor's thesis will be the life and literary work of the English author Arthur Ransome. The work will first focus on a detailed description of the author's life and what led him to write a children's book series, even though he lived a bohemian life and had extraordinary interests in culture and politics. The aim of the thesis is to critically evaluate the contradictory destinies and vicissitudes of the author's life based on biographical and autobiographical sources (Brogan, Chambers, Hyland, Ransome) and try to capture the essence of children's adventure stories in England with a focus on the characteristics of the Lake District) and its cultural heritage. At the end of the work, it compares the critical response and cultural significance of Ransom's stories in the 20th century and the present. Keywords: Vlaštovky a Amazonky; Jezerní oblast; Arthur Ransome; Dětská literatura Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Arthur Ransome, (nejen) autor dětských knih o Vlaštovkách a Amazonkách

Předmětem zkoumání bakalářské práce je život a dílo britského autora dětských knih příběhů o Vlaštovkách a Amazonkách Arthura Ransoma. Práce v úvodu představí životopis kontroverzního autora, který ...

ZMYKALO, Daniel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

GA 19-07635S: Outputs and Results
Rehák, Branislav
2023 - English
This manuscript aims to deliver a survey of results obtained during the solution of the project No. GA19-07635S of the Czech Science Foundation. The timespan dedicated to the work on this project was 1.3.2019 - 30.6.2022. The main area dealt with were\nnonlinear multi-agent systems and their synchronization, further, attention was paid to some auxiliary results in the area of nonlinear observers. This Report briefly introduces the Project, provides a summary of the results obtained and also sketches an outline how these results will be applied and extended in future. Keywords: multi-agent systems; nonlinear multi-agent systems; synchronization Fulltext is available at external website.
GA 19-07635S: Outputs and Results

This manuscript aims to deliver a survey of results obtained during the solution of the project No. GA19-07635S of the Czech Science Foundation. The timespan dedicated to the work on this project was ...

Rehák, Branislav
Ústav teorie informace a automatizace, 2023

Some modifications of the limited-memory variable metric optimization methods
Vlček, Jan; Lukšan, Ladislav
2023 - English
Several modifications of the limited-memory variable metric (or quasi-Newton) line search methods for large scale unconstrained optimization are investigated. First the block version of the symmetric rank-one (SR1) update formula is derived in a similar way as for the block BFGS update in Vlˇcek and Lukˇsan (Numerical Algorithms 2019). The block SR1 formula is then modified to obtain an update which can reduce the required number of arithmetic operations per iteration. Since it usually violates the corresponding secant conditions, this update is combined with the shifting investigated in Vlˇcek and Lukˇsan (J. Comput. Appl. Math. 2006). Moreover, a new efficient way how to realize the limited-memory shifted BFGS method is proposed. For a class of methods based on the generalized shifted economy BFGS update, global convergence is established. A numerical comparison with the standard L-BFGS and BNS methods is given. Keywords: unconstrained minimization; variable metric methods; limited-memory methods; variationally derived methods; arithmetic operations reduction; global convergence Available in a digital repository NRGL
Some modifications of the limited-memory variable metric optimization methods

Several modifications of the limited-memory variable metric (or quasi-Newton) line search methods for large scale unconstrained optimization are investigated. First the block version of the symmetric ...

Vlček, Jan; Lukšan, Ladislav
Ústav informatiky, 2023

Microbial and Viral Genomic Diversity in Freshwater Environments
SILVA KAVAGUTTI, Vinicius
2022 - English
Most abundant microbes from natural environments remain uncultured as traditional culture approaches fail to sufficiently simulate native conditions. Moreover, the efforts to obtain axenic cultures are also hampered due to inter-microbial dependencies. The absence of cultured representatives has several downstream effects, e.g., little chance of experimentation and creating genetic models or hypothesis testing, phage isolation, or even producing complete, closed reference genomes. Lack of all these maintains severe gaps in our abilities to understand microbes in appropriate phylogenetic and ecological contexts and also their habitat at large. This thesis tries to circumvent these issues through a meticulous investigation of freshwater microbes and their viruses using a metagenomic approach in the Římov reservoir. Most abundant microbes from natural environments remain uncultured as traditional culture approaches fail to sufficiently simulate native conditions. Moreover, the efforts to obtain axenic cultures are also hampered due to inter-microbial dependencies. The absence of cultured representatives has several downstream effects, e.g., little chance of experimentation and creating genetic models or hypothesis testing, phage isolation, or even producing complete, closed reference genomes. Lack of all these maintains severe gaps in our abilities to understand microbes in appropriate phylogenetic and ecological contexts and also their habitat at large. This thesis tries to circumvent these issues through a meticulous investigation of freshwater microbes and their viruses using a metagenomic approach in the Římov reservoir. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Microbial and Viral Genomic Diversity in Freshwater Environments

Most abundant microbes from natural environments remain uncultured as traditional culture approaches fail to sufficiently simulate native conditions. Moreover, the efforts to obtain axenic cultures ...

SILVA KAVAGUTTI, Vinicius
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

Studium reakcí iontů s molekulami vody v plynné fázi pro stopovou analýzu
Lacko, Michal; Španěl, Patrik
2022 - English
Chemical ionization mass spectrometry (CI-MS) is a powerful analytical technique, capable to detect trace levels of organic molecules diluted in air samples in real-time. Processes leading to ionization of organic molecules, necessary for their detection and identification, are however often strongly affected by the presence of water vapours in form of sample humidity. In the present work, I studied the influence of water vapours on ion chemistry and, subsequently, the respective influence on sensitivity and selectivity of CI-MS techniques. Studies were carried out using several soft chemical ionization mass spectrometry instruments, including Selected Ion Flow Tube Mass Spectrometry (SIFT-MS), Proton Transfer Reaction Mass Spectrometry (PTR-MS) and Selected Ion Flow-Drift Tube Mass Spectrometry (SIFDT-MS). Experimental studies were also supplemented by theoretical simulation of proposed ion chemistry using the Kinetic of Ion-Molecular Interaction simulator (KIMI), developed by the author. In this thesis, I present a study of formaldehyde, glyoxal and phthalates ion chemistry with H3O+ , NO+ and O2 + reagent ions, focusing on secondary reactions with water vapours. Additionally, I also studied secondary reactions of protonated hydrated acetic acid with acetone. Finally, I have carried out... Metoda hmotnostní spektrometrie pomocí chemické ionizace je účinná analytická technika, umožňující detekovat v reálném čase stopová množství organických těkavých látek přítomné ve vzduchu. Procesy vedoucí k ionizaci organických molekul, nutné k jejich detekci a následnou identifikaci, jsou bohužel často ovlivněné přítomností vodní páry. V představené práci jsem studoval vliv vodní páry na chemii iontů a její následní vliv na citlivost a selektivitu metod hmotnostní spektrometrie pomocí chemické ionizace. Pro studium jsme využili několik hmotnostně-spektrometrických přístrojů, mimo jiné techniku hmotnostní spektrometrie v proudové trubici s vybranými ionty (SIFT-MS), techniku hmotnostní spektrometre pomocí reakce přenosu protonu (PTR-MS) a techniku hmotnostní spektrometrie v proudově-driftové trubice s vybranými ionty (SIFDT-MS). Experimentální stude je doplněná teoretickými simulacemi studovaných procesů pomocí autorem vytvořeným simulačním programem KIMI. V disertační práci prezentuji výsledky zkoumání iontové chemie molekul formaldehydu, glyoxalu a ftalátů pomocí H3O+ , NO+ and O2 + reakčních iontů, přičemž se zaměřuji na pochopení sekundárních reakci iontových produktů s vodní párou. Následně jsem také studoval sekundární reakce protonovaných a hydratovaných molekul kyseliny mravenčí s... Keywords: hmotnostní spektrometrie pomocí měkké chemická ion|hmotnostní spektrometrie v proudové trubici s vybr|reakce přenosu protonu; Soft chemical ionization mass spectrometry|selected ion flow tube mass spectrometry|proton transfer reaction mass spectrometry|selected ion flow drift tube mass spectrometry Available in a digital repository NRGL
Studium reakcí iontů s molekulami vody v plynné fázi pro stopovou analýzu

Chemical ionization mass spectrometry (CI-MS) is a powerful analytical technique, capable to detect trace levels of organic molecules diluted in air samples in real-time. Processes leading to ...

Lacko, Michal; Španěl, Patrik
Univerzita Karlova, 2022

Koncept sexuace Lacana jako alternativa genderqueer paradigmy
Konoreva, Jevgenija; Roraback, Erik Sherman; Fulka, Josef; Tupinambá, Gabriel
2022 - English
This thesis argues that today's presumably heterogeneous environment reveals a specific homogeneity of thought whose source and effects remain opaque for the contemporary subject. The realized prospect of universal emancipation reflected in the achievements of genderqueer agenda is accompanied by the increase of both individual and political confusion which requires additional consideration, whereas the theoretical means available within this framework reveal a delay preventing it from answering the initially stated questions. The main support for this research is Lacanian psychoanalysis which is a discipline in possession of sufficient tools for the accurate analysis of the situation where the contemporary subject finds itself. However, albeit the adaptations of Lacanian conceptual apparatus are traced within the entire field of critical thinking, they are quite frequently ill-fitted. Therefore, there is a need to problematize the very strategies of modern thinking procedures by focusing on the discursive conditions of the scene where they emerged. To propose a more accurate insight into the roots of the troubled modern subjectivity, this thesis presents a new reading of certain psychoanalytic conceptions elaborated by the Russian researcher Alexander Smulyanskiy. In addition to analyzing the... Tato práce tvrdí, že dnešní zdánlivě heterogenní prostředí odhaluje specifickou homogenitu a rigiditu myšlení, jejichž zdroj a účinky zůstávají pro současného subjekta neprůhledné. Úspěšný vývoj genderqueer agendy, která je součástí perspektivy univerzální emancipace, je zároveň doprovázen nárůstem osobního a politického zmatků, přičemž teoretické prostředky dostupné v genderqueer rámci odhalují specifické zpoždění, znemožňující zodpovězení na původně prohlášené otázky. Hlavním teoretickým nástrojem této práce je Lacanovská psychoanalýza, protože jako jedna z mála disciplín disponuje dostatečnými nástroji pro analýzu situace, v níž se současný subjekt nachází. Nicméně, je nutné podotknout, že rozšířena adaptace lacanovského pojmového aparátu napříč celým korpusem kritického myšlení je často špatně uzpůsobená. Proto je nutné, za prvé, problematizovat samotné strategie moderních myšlenkových postupů se zaměřením na zákonité nesrovnalosti, které mimo jiné vedou k rozporným sociálním výsledkům. A za druhé, nabídnout alternativní přístup k teorii, včetně nových teoretických řešení. S cílem navrhnout jiný rámec pro pochopení problematické moderní subjektivity tato práce představuje dosud nepředstavený výklad některých psychoanalytických koncepcí, rozpracovaných ruským badatelem Alexandrem Smuljanským.... Keywords: diskurz|genderová studia|genderqueer studia|feminismus|francouzská teorie|hysterie|jouissance|ženská touha|Lacanová teorie sexuality|pohlaví|psychoanalýza|strukturalismus; discourses|female desire|feminism|French theory|gender theory|genderqueer|hysteria|hysteric's desire|jouissance|Lacan's theory of sexuation|pleasure practices|psychoanalysis|queer|sexuality|sexual difference|structuralism Available in a digital repository NRGL
Koncept sexuace Lacana jako alternativa genderqueer paradigmy

This thesis argues that today's presumably heterogeneous environment reveals a specific homogeneity of thought whose source and effects remain opaque for the contemporary subject. The realized ...

Konoreva, Jevgenija; Roraback, Erik Sherman; Fulka, Josef; Tupinambá, Gabriel
Univerzita Karlova, 2022

Definování témat v nastolování agendy Evropské unie
Ullrichová, Eliška; Tomalová, Eliška; Dias, Vanda Rafaela Amaro; Pinheiro, Rómulo
2022 - English
Agenda-setting dynamics are widely acknowledged as a combination of issue definitions and venues. Although venues have been receiving significant scholarly attention, the concept of issue definition is poorly developed and lacks operationalization. This PhD thesis therefore offers an analytical framework for issue definition encompassing three attributes (substance, salience, and framing), drawing on the interdisciplinary agenda-setting literature and interconnecting the debate of issue definitions with issue hierarchization. The proposed framework aims to contribute to the punctuated equilibrium theory by identifying what issues are defined through negative feedback (self-corrective mechanisms) and what issues are through positive feedback (shifts). The agenda of the European Council from 2014 to 2022 (the last two constellations of the European Union) is analyzed by applying the qualitative methodological approach. The findings show that the effect of positive feedback determines primary issues, i.e., the most salient issues on the agenda, and that negative feedback is connected to issues at all positions within the issue hierarchization, i.e., the negative feedback also generates primary issues. The research exposes that the feedback determining issue definitions influences which issues are on... Dynamika nastolování agendy je dána definicemi diskutovaných témat a institucionální lokalitou debaty. Na rozdíl od lokalit, akademická literatura konceptuálně nerozpracovává témata a jejich definice a tím daný pojem postrádá operacionalizaci, tak jako celá teorie ʻpunctuated equlibriumʼ, z níž vychází. Dizertace proto navrhuje analytický rámec, který vychází z interdisciplinární akademické literatury a zaštiťuje hlavní znaky definující témata na agendách - (1) obsah, (2) důležitost, (3) rámování. Mimo znaky určující formu diskutovaných témat, výzkum klade důraz na pozice jednotlivých témat na konkrétní agendě. Cílem dizertační práce je přispět k operacionalizaci teorie a zodpovědět otázku: jaká témata jsou definovaná pomocí pozitivní (zásadní změnou) a negativní (drobnými úpravami) zpětné vazby v rámci nastolování politické agendy? Práce se zaměřuje na agendu Evropské rady od roku 2014 do 2022 a aplikuje kvalitativní metodologickým přístup speciálně upravený pro odhalení znaků v definicích témat a jejich hierarchizaci na agendě. Výzkum ukázal, že zatímco pozitivní zpětná vazba vždy formuje nejdůležitější (primární) téma, negativní zpětná vazba může formovat veškerá témata na agendě, včetně těch na vrcholu agendy. Práce taktéž odhalila obecná schémata, jakými obě verze zpětné vazbě utváří... Keywords: Nastolování agendy; definovaná témata; hierarchizace témat; teorie punctuated equilibrium; pozitivní a negativní zpětná vazba; agenda Evropské rady; Agenda-setting; issue definitions; issue hierarchization; punctuated equilibrium theory; positive and negative feedback; European Council agenda Available in a digital repository NRGL
Definování témat v nastolování agendy Evropské unie

Agenda-setting dynamics are widely acknowledged as a combination of issue definitions and venues. Although venues have been receiving significant scholarly attention, the concept of issue definition ...

Ullrichová, Eliška; Tomalová, Eliška; Dias, Vanda Rafaela Amaro; Pinheiro, Rómulo
Univerzita Karlova, 2022

Supramolekulární komplexy oxoporfyrinogenů s organickými molekulami
Březina, Václav; Hanyková, Lenka; Mojzeš, Peter; Tošner, Zdeněk
2022 - English
Title: Supramolecular complexes of oxoporphyrinogens with organic molecules Author: Václav Březina Department: Department of Macromolecular Physics Supervisor: doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr., Department of Macromolecular Physics Abstract: Oxoporphyrinogens are flat macrocyclic molecules possessing binding and protonation sites, and capable of light absorption in the visible region. These properties are prerequisites for a colori- metric molecular sensor, i.e. a specific detector of other molecules in the sample. In this work, we studied chromic properties of three oxoporphyrinogens, OxP and its partially (Bz2OxP) and fully (Bz4OxP) N-benzylated derivatives. Their colorimetric response to organic acids is caused by protonation and subsequent formation of supramolecular host-guest complex. We have shown that colorimetric sensitivity is highest for OxP and gradually weakens for Bz2OxP and Bz4OxP since the N-benzylation blocks the central binding sites, decreasing binding affinity of the ox- oporphyrinogens. Furthermore, solvatochromic response of the oxoporphyrinogens to varying solvent polarity showed similar sensitivity decrease in Bz2OxP and Bz4OxP. The chromic and binding properties were studied by UV/vis and NMR spectroscopy, host-guest binding models were applied to describe the formation of... Oxoporfyrinogeny, ploché makrocyklické molekuly, na sebe dokáží navázat kyseliny či jiné látky a zároveň pohlcují světlo ve viditelném oboru. Tyto vlastnosti jsou předpokladem pro molekulární kolorimetrický senzor, detekující přítomnost konkrétních látek ve vzorku. V této práci jsme studovali chromismus tří oxoporfyrinogenů, OxP a jeho částečně (Bz2OxP) a úplně (Bz4OxP) N-benzylovaných derivátů. Jejich kolorimetrická odezva na organické kyseliny je způsobena protonací a následnou tvorbou supramolekulárního "host-guest" komplexu. Vysoká citlivost OxP na přítomnost kyseliny se postupně snižuje u Bz2OxP a Bz4OxP, neboť N-benzylace blokuje centrální vazebná místa a tím se snižuje vazebná afinita oxoporfyrinogenů. Kromě toho byla pozorována solvatochromická odezva oxoporfyrinogenů na měnící se polaritu rozpouštědla, kde se ukázala podobně snížená citlivost u Bz2OxP a Bz4OxP. Ke studiu chromismu a vazebných vlastností byly použity UV/vis a NMR spektroskopie, tvorba komplexů oxoporfyrinogen-kyselina byla popsána vazebnými modely typu "host-guest". Přítomnost chemické výměny v NMR spektrech protonovaného OxP a Bz2OxP ukázala na přítomnost několika dynamických procesů, mimo jiné prototropní tautomerizace (tj. změna místa protonace) nebo rotace objemných postranních skupin v Bz2OxP. Tyto procesy byly v NMR... Keywords: oxoporfyrinogeny|supramolekulární komplexy|kolorimetrické senzory|dynamické molekulární procesy; oxoporphyrinogens|supramolecular complexes|colorimetric sensors|dynamic molecular processes Available in a digital repository NRGL
Supramolekulární komplexy oxoporfyrinogenů s organickými molekulami

Title: Supramolecular complexes of oxoporphyrinogens with organic molecules Author: Václav Březina Department: Department of Macromolecular Physics Supervisor: doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr., ...

Březina, Václav; Hanyková, Lenka; Mojzeš, Peter; Tošner, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2022

Studium disrupcí plazmatu v tokamaku COMPASS
Matveeva, Ekaterina; Tichý, Milan; Van Oost, Guido; Gerasimov, Sergei
2022 - English
Title: Studies of plasma disruptions in the COMPASS tokamak Author: Ekaterina Matveeva Department: Department of Surface and Plasma Physics Supervisor: RNDr. Milan Tich'y, Dr.Sc., Univerzita Karlova, Katedra fyziky povrch˚u a plazmatu Abstract: Plasma disruption in a tokamak is an important physical phenomenon, when there is a sudden loss of plasma confinement and rapid drop of plasma current. During the disruptions, there is significant mechanical stress on the construc- tional structures of the tokamak and thermal stress on the first wall. Allowable number of disruptions with the maximum plasma parameters in the ITER toka- mak (international thermonuclear experimental reactor under construction) will be very limited. Therefore, investigation of disruptions and their consequences is a key problem for sustainable operation of tokamak devices. The thesis focuses on studies of current quench phase and related currents flow- ing in the vacuum vessel at the COMPASS tokamak. An extensive disruption database was collected and critical disruptions' parameters were determined. Plasma current was measured at 5 toroidal position as a consequence of data acquisition system improvement that allowed reliable measurements by magnetic coils without analogue integrators. Special divertor tiles were installed in or- der to... Název: Studium disrupcí plazmatu v tokamaku COMPASS Autor: Ekaterina Matveeva Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí: RNDr. Milan Tichý, Dr.Sc., Univerzita Karlova, Katedra fyziky povrchů a plazmatu Abstrakt: Disrupce plazmatu v tokamaku jsou důležitým fyzikálním jevem, kdy dochází k náhlé ztrátě udržení plazmatu a k prudkému poklesu proudu v plazmatu. Během disrupcí dochází k výraznému mechanickému namáhání konstrukčních struktur tokamaku a k tepelnému zatížení první stěny. Přípustný počet disrupcí při maximálních parametrech plazmatu bude v tokamaku ITER (mezinárodní termonukleární experimentální reaktor ve výstavbě) velmi omezený. Vyšetřování disrupcí a jejich následků je proto klíčovým problémem pro udržitelný provoz zařízení typu tokamak. Tato práce se zaměřuje na studium fáze poklesu proudu a souvisejících proudů tekoucích ve vakuové komoře na tokamaku COMPASS. Byla shromážděna rozsáhlá databáze disrupcí a byly stanoveny kritické parametry disrupcí. Proud plazmatu byl měřen v 5 toroidálních polohách díky vylepšenému systému sběru dat, který umožnil spolehlivá měření magnetickými cívkami bez analogových integrátorů. Byly instalovány speciální divertorové desky, aby bylo možné... Keywords: fúze|tokamak|disrupce|magnetick'a diagnostika|halo proudy; fusion|tokamak|disruption|magnetic diagnostics|halo currents Available in a digital repository NRGL
Studium disrupcí plazmatu v tokamaku COMPASS

Title: Studies of plasma disruptions in the COMPASS tokamak Author: Ekaterina Matveeva Department: Department of Surface and Plasma Physics Supervisor: RNDr. Milan Tich'y, Dr.Sc., Univerzita Karlova, ...

Matveeva, Ekaterina; Tichý, Milan; Van Oost, Guido; Gerasimov, Sergei
Univerzita Karlova, 2022

Characterization of pore opening relevant residues in TM3 and TM4 domains of Orai1
ANDOVA, Ana-Marija
2022 - English
Calcium (Ca2+) ions play a crucial role in almost every aspect of cellular life. The most prominent calcium entry pathway into the cell is the calcium release-activated calcium (CRAC) channel, composed of the Orai1 protein, and the stromal interaction molecule STIM1. The channel is activated through conformational changes upon STIM1 coupling to the C-terminus of Orai1 protein following store depletion, which in turn allows Ca2+ influx into the cell. The abnormal function of the CRAC channel caused by mutations gives rise to distinct pathologies. Since it has not yet been elucidated how the signal propagation moves to the pore upon coupling, this thesis dives into its investigation by focusing on characterizing the TM3 and TM4 domains and their importance in leading to an open permissive conformation of the channel. The pivotal foundation for the creation of novel strategies in the modulation of the Orai1 function lies with the understanding of the dynamics of the Orai1 pore opening. Calcium (Ca2+) ions play a crucial role in almost every aspect of cellular life. The most prominent calcium entry pathway into the cell is the calcium release-activated calcium (CRAC) channel, composed of the Orai1 protein, and the stromal interaction molecule STIM1. The channel is activated through conformational changes upon STIM1 coupling to the C-terminus of Orai1 protein following store depletion, which in turn allows Ca2+ influx into the cell. The abnormal function of the CRAC channel caused by mutations gives rise to distinct pathologies. Since it has not yet been elucidated how the signal propagation moves to the pore upon coupling, this thesis dives into its investigation by focusing on characterizing the TM3 and TM4 domains and their importance in leading to an open permissive conformation of the channel. The pivotal foundation for the creation of novel strategies in the modulation of the Orai1 function lies with the understanding of the dynamics of the Orai1 pore opening. Keywords: ion channel; calcium signaling; CRAC channels; channel; CRAC; Orai1; Orai protein; STIM1; STIM protein; CRAC channel activation; molecular biology; electrophysiology; cell culture; mutation; TM domain; TM3; TM4; SOCE; pore opening; transmembrane domain Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Characterization of pore opening relevant residues in TM3 and TM4 domains of Orai1

Calcium (Ca2+) ions play a crucial role in almost every aspect of cellular life. The most prominent calcium entry pathway into the cell is the calcium release-activated calcium (CRAC) channel, ...

ANDOVA, Ana-Marija
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases