Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 46821
Published from to

Kruhově polarizované anténní řady na bázi SIW
Špůrek, Jan; Joler,, Miroslav; Mazánek, Miloš; Raida, Zbyněk
2022 - English
Tato disertační práce prezentuje nový koncept kruhově polarizovaných anténních řad na bázi vlnovodu integrovaného do substrátu. Hlavní devízou konceptu je modularita, kdy je základní stavební blok řady použitelný pro tvorbu komplexnějších řad a tento blok zároveň slouží jako šablona pro návrh komplexnější struktury. Anténní řada byla simulována a experimentálně ověřena pro frekvence 17 a 60 GHz. Na základě dosažených výsledků byla odvozena metodologie pro návrh a identifikovány klíčové oblasti návrhu. Následně práce představuje techniku zvýšení šířky pásma osového poměru kruhově polarizovaných anténních řad pomoci parazitních flíčků, které jsou umístěny nad zářiče v definované vzdálenosti. Anténní řada z první části práce byla použita v simulacích a experimentálním ověření pro frekvence 17 a 60 GHz, kdy byla tato řada rozšířena o parazitní strukturu, přidávajíc další vrstvu modularity do konceptu. This dissertation thesis presents a new concept of SIW-based circularly polarized antenna arrays. The main property of the concept is modularity where the base building block can be utilized to create more complex antenna arrays and at the same time it serves also as the template to design the more complex structure. The antenna array was simulated and experimentally verified for the frequencies of 17 and 60 GHz. Based on the obtained results, design methodology was derived, and key design areas were identified. Next, the thesis introduces a technique of increasing axial ratio bandwidth of circularly polarized antenna arrays by utilizing parasitic patches, which are placed above the radiating elements at defined distance. The antenna array from the first section of the thesis was used in the simulations and experimental verification for the frequencies of 17 and 60 GHz, where this array was extended with the parasitic structure, adding another level of modularity into the concept. Keywords: Antenna array; patch antenna; circular polarization; parasitic structures; substrate integrated waveguide; axial ratio; modularity; Anténní řada; flíčková anténa; kruhová polarizace; parazitní struktury; vlnovod integrovaný do substrátu; osový poměr; modularita Available in a digital repository NRGL
Kruhově polarizované anténní řady na bázi SIW

Tato disertační práce prezentuje nový koncept kruhově polarizovaných anténních řad na bázi vlnovodu integrovaného do substrátu. Hlavní devízou konceptu je modularita, kdy je základní stavební blok ...

Špůrek, Jan; Joler,, Miroslav; Mazánek, Miloš; Raida, Zbyněk
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Elektronické komponenty v textilních substrátech
Kokolia, Martin; Joler,, Miroslav; Dražan, Libor; Raida, Zbyněk
2022 - English
Cílem této práce je popsat současný stav v oblasti mikrovlnných komponent na bázi textilu a poté také autorův příspěvek k výzkumu. V tomto studijním oboru je třeba řešit mnoho problémů, a proto jsou stanoveny velmi konkrétní cíle, které by měly tvořit kompletní komunikační systém, který by byl snadno integrovatelný do čalounění uvnitř letadla nebo jiného vozidla. První kapitola je zaměřena na použití relativně nízkofrekvenčních obvodů v pásmu UHF a vysokofrekvenční sklízení energie. Po simulacích následují praktická měření. Další kapitola charakterizuje nové 3D pletené textilie a jejich vysokofrekveční vlastnosti a modelování na velmi vysokých frekvencích, které jsou žádoucí pro užití jako komunikační kanály. S prakticky ověřeným a numericky popsaným textilním substrátem pro použití v pásmu SHF je představena nový vlnovod integrovaný do textilu na bázi tisknutelného umělého magnetického vodiče s praktickou metodikou návrhu. Po ověření byl vlnovod použit pro základní dělič výkonu, dvě různé antény a dva typy senzorů. Všechny návrhy byly vyrobeny a testovány s uspokojivými výsledky. Goal of this thesis is to describe state of the art in the field of textile-based microwave components and then also author's contribution to research. There are many problems to solve in this field of study and thus very specific goals are stated that should form complete communication system that would be easily integrable into upholstery inside airplane or other vehicle. First chapter is aimed on the relatively low frequency UHF circuit application and the RF energy harvester. The simulations are followed by practical measurements. Next chapter is characterizing the novel 3D-knitted fabrics and their RF proprieties modeling on very high frequencies that are desired to be used as communication channels. With textile substrate validated and described for use at SHF band novel textile integrated waveguide base on printable artificial magnetic conductor structure is presented with practical methodology of design. After validation, the waveguide was utilized for basic power divider, two different antennas and two types of sensors. All designs were manufactured and tested with satisfactory results. Keywords: Textile microwave substrate; 3D-knitted fabrics; RF energy harvesting; mm-wave band; periodic structures; Artificial magnetic conductor; Textilní mikrovlnný substrát; 3D pleteniny; vysokofrekvenční sklízení energie; pásmo milimetrových vln; periodické struktury; umělý magnetický vodič Available in a digital repository NRGL
Elektronické komponenty v textilních substrátech

Cílem této práce je popsat současný stav v oblasti mikrovlnných komponent na bázi textilu a poté také autorův příspěvek k výzkumu. V tomto studijním oboru je třeba řešit mnoho problémů, a proto jsou ...

Kokolia, Martin; Joler,, Miroslav; Dražan, Libor; Raida, Zbyněk
Vysoké učení technické v Brně, 2022

Fyziologické a farmakologické aspekty homeostázy tryptofanu a serotoninu ve fetoplacentární jednotce
Karahoda, Rona; Štaud, František; Stuchlík, Aleš; Kacerovská Musilová, Ivana
2021 - English
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Candidate Mgr. Rona Karahoda Supervisor Prof. PharmDr. Frantisek Staud, Ph.D. Title of Doctoral Thesis Physiological and pharmacological aspects of tryptophan and serotonin homeostasis in the fetoplacental unit The placenta is an ephemeral organ inevitable for the successful course of pregnancy. As the main link between the mother and the fetus, the placenta fulfills numerous roles during gestation, including endocrine, transport, and immunoprotective processes. Proper functioning of the placenta is critical for the normal growth and development of the embryo/fetus. Importantly, the latest research has associated perturbations of maternal conditions (such as pharmacotherapy, malnutrition, diseases, stress, or inflammation) with alterations of the trophoblasts' endocrine, transport, and metabolic functions. Of note is the placental utilization of the essential amino acid tryptophan, suggested as a potential mechanism contributing to fetal programming of adulthood diseases. Tryptophan flux along the serotonin and kynurenine pathways generates metabolites with neuroactive, immunosuppressive, and antioxidant properties. Current literature suggests that fine-tuning of tryptophan metabolite concentrations... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát Mgr. Rona Karahoda Školitel Prof. PharmDr. Frantisek Staud, Ph.D. Název disertační práce Fyziologické a farmakologické aspekty homeostázy tryptofanu a serotoninu ve fetoplacentární jednotce Placenta je dočasný orgán, zajišťující spojení mezi matkou a plodem. Po dobu těhotenství vykonává řadu funkcí, včetně endokrinních, transportních a imunoprotektivních, které jsou zcela zásadní pro zdárný průběh gestace, normální růst a vývoj embrya/plodu. Nejnovější výzkumy poukazují na spojitost mezi endogenními (např. onemocnění, stres nebo zánět) a exogenními (např. farmakoterapie) faktory a změnami ve fyziologických funkcích placentárních trofoblastů. Příkladem může být narušení homeostázy látek s neuroaktivními, imunosupresivními nebo antioxidačními vlastnostmi. To může vyústit v nesprávné programování plodu a s tím spojené vyšší riziko závažných onemocnění v dospělosti. Jedním ze zdrojů takových metabolitů je esenciální aminokyselina, tryptofan. Je známo, že metabolismus tryptofanu probíhá serotoninovou a kynureninovou cestou, nicméně komplexní charakterizace enzymů a transportérů ovlivňujících placentární homeostázu tryptofanu, serotoninu a kynureninu je stále nedostatečná. V rámci řešení této... Available in a digital repository NRGL
Fyziologické a farmakologické aspekty homeostázy tryptofanu a serotoninu ve fetoplacentární jednotce

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Candidate Mgr. Rona Karahoda Supervisor Prof. PharmDr. Frantisek Staud, Ph.D. Title of Doctoral ...

Karahoda, Rona; Štaud, František; Stuchlík, Aleš; Kacerovská Musilová, Ivana
Univerzita Karlova, 2021

Využití bioakustických přístupů pro studium interakcí druhů a druhové bohatosti ptačích společenstev
Vokurková, Jana; Sedláček, Ondřej; Remeš, Vladimír; Szymański, Paweł
2021 - English
Birdsong is one of the most fascinating communication tools in the animal kingdom, whether it is used for attracting a mate or in territory defense. In my dissertation, I present evidence that we can successfully study the role of birdsong in territorial behaviour, its seasonal variability, and ultimately its role in evolutionary processes thanks to modern bioacoustic and ecoacoustic approaches. By combining the bioacoustic approach with molecular analyses, I demonstrate that in the model system of two closely related passerine species, the heterospecific song convergence in their secondary contact zone is based on cultural transmission, and not on interspecific hybridisation and/or gene introgression. My dissertation further extends into the tropical zone, which is generally characterized by less pronounced environmental seasonality compared to the temperate zone. The study of potential seasonality in singing activity and the proportion of vocalizing species in this zone therefore requires year-round monitoring, which is possible thanks to the quite recent development of automated recording units (ARU). First, we confirmed that using ARU provides very similar estimates of community composition, species richness, and abundance to traditional field methods (point counts) in the specific conditions... Ptačí zpěv je jedním z nejvíce fascinujících nástrojů komunikace v živočišné říši, ať už je používán k přilákání partnerů nebo k obraně teritorií. Ve své disertační práci dokládám, že můžeme úspěšně studovat roli ptačího zpěvu v teritoriálním chování, jeho sezónní variabilitu, a nakonec i jeho roli v evolučních procesech díky moderním bioakustickým a ekoakustickým přístupům. Kombinací bioakustického přístupu s molekulárními analýzami demonstruji, že v modelovém systému dvou blízce příbuzných druhů pěvců je heterospecifická konvergence zpěvů v jejich sekundární kontaktní zóně založena na kulturním přenosu, a nikoli na mezidruhové hybridizaci a/nebo genové introgresi. Moje disertační práce dále zasahuje do tropického pásma, které se ve srovnání s pásmem mírným obecně vyznačuje méně výraznou sezónností prostředí. Studium potenciální sezonality ve zpěvní aktivitě a podílu vokalizujících druhů ptáků v tropech proto vyžaduje celoroční monitorování, což je možné i díky recentnímu vývoji automatických nahrávacích zařízení (ARU). Nejdříve se nám podařilo potvrdit, že použití nahrávek z ARU poskytuje ve specifických podmínkách prostředí tropického lesa velmi podobné odhady skladby společenstva, druhové bohatosti a početnosti jako tradiční terénní metody bodového sčítání. To mi umožnilo na Kamerunské hoře... Keywords: bioakustika; ekoakustika; ptačí zpěv; druhová bohatost; sezonalita; hybridizace; tropický deštný les; bioacoustics; ecoacoustics; bird song; species richness; seasonality; hybridisation; tropical rain forest Available in a digital repository NRGL
Využití bioakustických přístupů pro studium interakcí druhů a druhové bohatosti ptačích společenstev

Birdsong is one of the most fascinating communication tools in the animal kingdom, whether it is used for attracting a mate or in territory defense. In my dissertation, I present evidence that we can ...

Vokurková, Jana; Sedláček, Ondřej; Remeš, Vladimír; Szymański, Paweł
Univerzita Karlova, 2021

Aplikace molekulárních metod ve studiích populační genetiky
Šurinová, Mária; Münzbergová, Zuzana; van Loo, Marcela; Mandák, Bohumil
2021 - English
A vast range of factors shape the genetic structure of plant populations. In this thesis, I focus on two of them. The first factor, polyploidization, is a process of chromosome set multiplication through whole-genome duplication within a single species (autopolyploids) or hybridization of two different species (allopolyploids). It rapidly brings changes into genomes, allowing species to occupy distinct niches, adapt to new habitats, colonize them, or adapt to changing environment in their native range. But it comes at a certain cost - difficulties in mitosis and meiosis, changes in cellular architecture. Furthermore, after cytotype establishment, new individuals have to deal with cytotype exclusion effect, competition with parental individuals and higher nutrition requirements. In this thesis, I present the effect of polyploidization on populations of three species- Arabidopsis arenosa, Aster amellus and Festuca rubra. The second factor changing the population genetic structure presented in this thesis is the fragmentation of populations. Population fragmentation can be caused by natural or anthropogenic activities and often leads to overall reduction in population size and reduced connectivity among fragments. Restricted gene flow may threaten long-term population survival due to inbreeding... Velké spektrum faktorů může formovat genetickou strukturu populací rostlin. V této disertační práci se soustředím na dva z nich. První faktor, polyploidizace, je proces množení chromozomových sad prostřednictvím duplikace celého genomu v rámci jednoho druhu (autopolyploidia) nebo hybridizace genomů dvou různých druhů (alopolyploidia). Tento proces rychle přináší nové varianty do genomů, což umožňuje druhům obsadit odlišné arealy, přizpůsobit se novým biotopům a kolonizovat je nebo se přizpůsobit měnícímu se prostředí v jejich původním areálu. Výhody polyploidizace jsou spojeny s nevýhodami v podobě komplikací v mitóze a meióze a změnami v buněčné architektuře. Kromě toho, po vytvoření cytotypu se noví jedinci musí vypořádat s efektem vyloučení cytotypu, konkurencí s rodičovskými jedinci a vyššími požadavky na živiny. V této práci představuji vliv polyploidizace na populace tří druhů - Arabidopsis arenosa, Aster amellus a Festuca rubra. Druhým faktorem měnícím genetickou strukturu populací prezentovaných v této práci je fragmentace populací. Fragmentace populace může být způsobena přírodními nebo antropogenními aktivitami a často vede k celkovému snížení velikosti populace a snížení konektivity mezi fragmenty. Omezený tok genů může ohrozit dlouhodobé přežití populace v důsledku inbrední deprese a... Keywords: populační struktura; polyploidizace; fragmentace populací; molekulární metody; population structure; polyploidization; population fragmentation; molecular methods Available in a digital repository NRGL
Aplikace molekulárních metod ve studiích populační genetiky

A vast range of factors shape the genetic structure of plant populations. In this thesis, I focus on two of them. The first factor, polyploidization, is a process of chromosome set multiplication ...

Šurinová, Mária; Münzbergová, Zuzana; van Loo, Marcela; Mandák, Bohumil
Univerzita Karlova, 2021

Dynamika de novo DNA metylace a její vliv na expresi transgenu a CRISPR/Cas9 mutagenezi
Přibylová, Adéla; Fischer, Lukáš; Pečinka, Aleš; Fajkus, Jiří
2021 - English
Genetic information must be protected, maintained and copied from cell to daughter cells, from generation to generation. In plants, most of the cells contain complete genetic information, and many of these cells can regenerate to a whole new plant. Such a feature leads to the need for precise control of which genes will be active and which not because in growth and differentiation, only the activity of specific genes for the individual cells, tissues, organs are required. One of the mechanisms controlling the gene activity is RNA interference (RNAi), which down- regulates or blocks the expression of specific genes at the transcriptional or post-transcriptional level. The crucial part of the RNAi is guiding the RNAi machinery to the target. It is mediated via sequence complementarity of the target with a small RNA (sRNA), which is diced from a double- stranded RNA (dsRNA) precursor. The molecular mechanism of dsRNA and sRNA formation and also the target origin predestinates the subsequent silencing pathway. In transcriptional gene silencing (TGS), the gene expression is regulated through chromatin epigenetic modifications. One of the epigenetic marks is cytosine methylation, which is established mainly by RNA-directed DNA-methylation (RdDM) pathway. Although the protein machinery was relatively... Genetická informace musí být chráněna, udržována a kopírována z mateřské buňky do buněk dceřiných, z generace na generaci. Většina rostlinných buněk obsahuje kompletní genetickou informaci a z mnoha těchto buněk může regenerovat celá nová rostlina. Takováto vlastnost vyžaduje precizní kontrolu, které geny budou aktivní a které ne, jelikož během růstu a diferenciace je potřeba aktivity pouze specifických genů v rámci jednotlivých buněk, tkání a orgánů. Jeden z mechanismů kontrolujících aktivitu genů je RNA interference (RNAi), která specificky snižuje nebo blokuje expresi genů na transkripční nebo post-transkripční úrovni. Klíčovou částí RNAi je navádění RNAi aparátu do cílové oblasti. To je zprostředkováno sekvenční komplementaritou mezi cílovou oblastí a malou RNA (sRNA), která je vyštěpena z dvouvláknového RNA (dsRNA) prekurzoru. Molekulární mechanismus tvorby dsRNA a sRNA a také původ cílové oblasti předurčuje následnou umlčující dráhu. Při transkripčním genovém umlčení (TGS) je genová exprese regulována přes epigenetické modifikace chromatinu. Jednou z epigenetických značek je metylace cytosinu, která je ustanovována především dráhou RNA-dependentní DNA-metylace (RdDM). Ačkoli byl proteinový aparát relativně dobře popsán, o dynamice klíčové počáteční fáze tohoto procesu bylo známo jen málo. Proto jsme... Keywords: BY-2; buněčná linie; CRISPR; Cas9; de novo RdDM; oprava dvouvláknových zlomů; Nicotiana benthamiana; PTGS; TGS; VIGS; BY-2; cell line; CRISPR; Cas9; de novo RdDM; DSB repair; Nicotiana benthamiana; PTGS; TGS; VIGS Available in a digital repository NRGL
Dynamika de novo DNA metylace a její vliv na expresi transgenu a CRISPR/Cas9 mutagenezi

Genetic information must be protected, maintained and copied from cell to daughter cells, from generation to generation. In plants, most of the cells contain complete genetic information, and many of ...

Přibylová, Adéla; Fischer, Lukáš; Pečinka, Aleš; Fajkus, Jiří
Univerzita Karlova, 2021

Studium chemického vývoje galaxií s proměnnou počáteční hmotovou funkcí hvězd
Yan, Zhiqiang; Kroupa, Pavel; Thomas, Daniel; Martín-Navarro, Ignacio
2021 - English
The presented study gives a comprehensive overview of the theory and the evidence for a systematically varying stellar initial mass function (IMF). Then we focus on the impact of this paradigm change, that is, from the universal invariant IMF to a variable IMF, on galaxy chemical evolution (GCE) studies. For this aim, we developed the first GCE code, GalIMF, that is able to incorporate the empirically calibrated environment-dependent IMF variation theory, the integrated galactic initial mass function (IGIMF) theory. In this theory, the galaxy-wide IMF is calculated by summing all the IMFs in all embedded star clusters which formed throughout the galaxy in 10 Myr time epochs. The GalIMF code recalculates the galaxy-wide IMF at each time step because the integrated galaxy- wide IMF depends on the galactic star formation rate and metallicity. The resulting galaxy-wide IMF and metal abundance evolve with time. Using this code, we examine the chemical evolution of early-type galaxies (ETGs) from dwarf to the most massive. We find that the introduction of the non-canonical IMF affects the best estimation of the galaxy properties such as their mass, star formation history, and star formation efficiency. Moreover, we are able to provide an independent estimation on the stellar formation timescale of galaxies, the... Tato doktorská práce podává celkový přehled teoretických a observačních poznatkøu o systematicky se měnící počáteční hmotové funkci hvězd (IMF). Práce se soustředí na vliv změny paradigmu z univerzální k proměnné IMF na chemickou evoluci galaxií. Pro tento účel byl v rámci práce vyvinut výpočetní software (GalIMF), který umožňuje studium chemického vývoje galaxií s IMF, která se systematicky mění podle fyzikálních podmínek v dané galaxii. Závislost IMF na parametrech jako obsah kovøu v galaxii a nebo míra formování hvězd je kalibrována podle empirických dat z jednotlivých mladých hvězdokup. Takzvaná IGIMF (integrovaná galaktická počáteční hmotová funkce hvězd) teorie bere v potaz formování hvězd na škálách jednotlivých hvězdokup a umožňuje výpočet hvězdné populace v celé galaxii. GalIMF kód počítá počáteční hmotovou funkci v galaxii každý časový krok a bere tak v potaz závislost produkce chemických elementøu na současné hvězdné populaci v galaxii a také počítá nové fyzikální počáteční podmínky pro nově se formující hvězdy a jejich IMF. To znamená, že galaktická IMF a abundance chemických elementøu se vyvíjí s časem. GalIMF kód je první kód, který takové výpočty umožňuje a je veřejně dostupný. V rámci této práce jsem použili GalIMF kód pro studium chemické evoluce eliptických galaxii (anglická zkratka ETGs),... Keywords: galaxie: eliptické a lentikulární|galaxie: hvězdné populace|galaxie: formování hvězd|galaxie: chemická evoluce|metody: numerické; galaxies: elliptical and lenticular|galaxies: stellar population|galaxies: star formation|galaxies: chemical evolution|methods: numerical Available in a digital repository NRGL
Studium chemického vývoje galaxií s proměnnou počáteční hmotovou funkcí hvězd

The presented study gives a comprehensive overview of the theory and the evidence for a systematically varying stellar initial mass function (IMF). Then we focus on the impact of this paradigm change, ...

Yan, Zhiqiang; Kroupa, Pavel; Thomas, Daniel; Martín-Navarro, Ignacio
Univerzita Karlova, 2021

Aplikace spektrálně a prostorově rozlišené NMR: vyvolaná anizotropie a fázový přechod v hydrogelech; nové relaxační sondy pro zobrazování
Bernášek, Karel; Lang, Jan; Hanyková, Lenka; Janisova, Larysa
2021 - English
Nuclear magnetic resonance is a non-invasive way to observe material properties on a molecular level. Magnetic resonance imaging is an important diagnostic tool in medicine. Molecules of several metabolites in muscle tissue show similar interactions as molecules partially oriented in orienting media. These interactions could provide new information about processes in vivo, this can serve for diagnostics of metabolism. New insight into the function is gained by observation of metabolites in orienting media. Observable anisotropic interactions in muscle tissue in vivo could be used for diagnostic purposes. Anisotropic NMR interaction of solvent as a new method for observation of phase transition of hydrogel with temperature change or change of solvent composition. Use of magnetic resonance imaging in slices to observe the collapse of polyacrylamide in water-acetone mixtures. Use of diffusion-weighted magnetic resonance imaging to observe phase transition of PNIPAM-based semi-interpenetrating polymer. Nukleární magnetická rezonance poskytuje neinvazivní způsob pozorování vlastnosí látky na molekulární úrovni. Zobrazování pomocí magnetické rezonance je v medicíně důležitou diagnostikou metodou. Molekuly několika svalových metabolitů ve svalové tkáni vykazují podobné interakce jako molekuly částečné orientované ve speciálním prostředí. Tyto interkace mohou poskytovat nový pohled na procesy in vivo, mohou posloužit pro zkoumání metabolismu. Nový náhled na fungování může poskytnout měření metabolitů ve speciálním prostředí. Pozorovatelné anizotropní interakce ve svalové tkáni in vivo mohou být využity pro diagnostické účely. Anizotropní NMR interakce rozpouštědla mohou být využity jako nová metoda pro pozorování fázové separace hydrogelu se změnou teploty nebo rozpoučtědla. Využití zobrazování magnetickou rezonancí ve vrstvách může být použito pro měření kolapsu polyakrylamidu ve směsi vody a acetonu. Použití difuzně váženého zobrazování magnetickou rezonancí bylo použito pro pozorování fázové seaprace speciálních hydrogelů na bázi PNIPAMu. Keywords: NMR spektroskopie|NMR zobrazování|hydrogel|částečná orientace; NMR spectroscopy|NMR imaging|hydrogel|partial orientation Available in a digital repository NRGL
Aplikace spektrálně a prostorově rozlišené NMR: vyvolaná anizotropie a fázový přechod v hydrogelech; nové relaxační sondy pro zobrazování

Nuclear magnetic resonance is a non-invasive way to observe material properties on a molecular level. Magnetic resonance imaging is an important diagnostic tool in medicine. Molecules of several ...

Bernášek, Karel; Lang, Jan; Hanyková, Lenka; Janisova, Larysa
Univerzita Karlova, 2021

Evoluce a význam barvy duhovky u člověka, její biologická role a mezikulturni percepce
Kočnar, Tomáš; Kleisner, Karel; Windhager, Sonja; Wacewicz, Slawomir
2021 - English
The human eye is a conspicuous and unique component of facial appearance. From other mammalian eyes it is set apart mainly by its unusual shape, visible white sclera, and a wide range of iris colours, which is something unique within a single species. Whether alone or in the context of the face as a whole, eye colour is an underexplored area within research into the perception of various personality traits. In this thesis, the author first reviews the physiological factors connected with eye colour and reported correlations between eye colour and different psychological and behavioural conditions. This is followed by an investigation of a possible relationship between eye colour and perceived dominance and attractiveness. The first and second study examines whether and to what extent eye colour is associated with facial morphology responsible for perceived dominance. The results are ambiguous. A cross-cultural comparison in the third study revealed that faces with blue eyes are judged as more attractive only in populations where individuals with darker eyes predominate. It is thus discussed whether this population-specific pattern is the consequence of a negative frequency-dependent selection that may have contributed to the present-day eye colour diversity. In short, the aim of this thesis was to... Lidské oko představuje výrazný a jedinečný prvek, který se podílí na vzhledu obličeje. Na rozdíl od očí jiných savců vyniká zejména svým neobvyklým tvarem, nápadnou bílou sklérou a širokou škálou barev oční duhovky, jakou nenalezneme u jiných živočichů. Barva očí samotná, i jako součást celkového vzhledu obličeje, je téma, které spíše zůstává stranou zájmu výzkumu percepce osobnostních faktorů. Tato práce nejprve shrnuje poznatky o souvislostech mezi faktory fyziologickými a barvou očí, a také se věnuje dosud zjištěným korelacím barvy očí s různými faktory psychologickými a behaviorálními. Práce dále představuje výzkum zabývající se potenciálním vztahem barvy očí a pociťované dominance a atraktivity. První a druhá studie zkoumají, zda a do jaké míry barva očí souvisí s morfologickými rysy obličeje, které zodpovídají za pociťovanou dominanci. Výsledky těchto studií nicméně poskytují nejednoznačné závěry. Třetí studie na základě mezikulturního srovnání ukázala, že obličeje nositelů modrých očí byly hodnoceny jako atraktivnější v populacích s majoritním zastoupením hnědookých jedinců. Je proto otázkou, zda tato zjištění, která se týkají jen určitých populací, jsou důsledkem negativního frekvenčně závislého výběru, který mohl ovlivnit současnou diverzitu barvy očí. Účelem této práce tedy bylo zjistit, do jaké... Keywords: lidské oko; barva duhovky; percepce; dominance; atraktivita; negativní frekvenčně závislý výběr; human eye; iris colour; perception; dominance; attractiveness; negative frequency-dependent selection Available in a digital repository NRGL
Evoluce a význam barvy duhovky u člověka, její biologická role a mezikulturni percepce

The human eye is a conspicuous and unique component of facial appearance. From other mammalian eyes it is set apart mainly by its unusual shape, visible white sclera, and a wide range of iris colours, ...

Kočnar, Tomáš; Kleisner, Karel; Windhager, Sonja; Wacewicz, Slawomir
Univerzita Karlova, 2021

Anaerobní peroxisomy archaméb
Le, Tien; Tachezy, Jan; Michels, Paul A. M.; Yurchenko, Vyacheslav
2021 - English
Peroxisomes and mitochondria play a key role in oxygen metabolism. It was widely accepted that the evolutionary adaptation of eukaryotes to anaerobiosis is reflected by the metabolic reduction of mitochondria, and concomitant loss of peroxisomes. The anaerobic protists Mastigamoeba balamuthi (Mb), Pelomyxa schiedti (Ps), and Entamoeba histolytica (Eh) contradict this paradigm. They possess anaerobic types of mitochondria (hydrogenosomes, mitosomes) but also host "anaerobic peroxisomes". Mb/Ps peroxisomes contain a common set of 13 peroxins (Pexs) that retain the core members of each functional category including components of both PTS1 and PTS2 machinery for matrix protein import. However, Eh peroxisomes harbour a reduced set of 7 known Pexs and lacks several components that are highly conserved among most eukaryotic lineages, including components of PTS2 machinery (Pex7), the RING complex (Pex2/10/12), docking complex (Pex13), and peroxisomal membrane protein import receptor (Pex3). Concerning the functional annotation, no clear biochemical context has been found in these anaerobic peroxisomes. They are diverse in enzymatic contents and are involved in various metabolic reactions, while catalase and typical peroxisomal enzymes of fatty acid beta-oxidation are absent. Mb peroxisomes appear to be involved in... Peroxisomy a mitochondrie hrají důležitou roli v metabolismu kyslíku. U eukaryotických organismů, kteří se evolučně adaptovali k životu bez kyslíku (anaerobióze) proto dochází metabolickéredukci mitochondrií a dosud se soudilo, že současné dochází ke ztrátě peroxisomů. Anaerobní protista (hydrogenosomy, mitosomy), tak rovněž "anaerobní peroxisomy". Peroxisomy obsahují soubor 13 peroxinů (Pexy), které zahrnují základní členy z každé funkční skupiny, včetně složek pro import proteinů do matrix peroxisomů pomocí adresových sekvencí PTS1 a Pexů a chybí jim několik komponent, které jsou vysoce konzervované u většiny eukaryotních linií včetně složek receptoru pro peroxisomální membránový import (Pex3). Funkce těchto organel zůstává ne zcela jasná. Jejich obsah je různorodý a neobsahují typické enzymy peroxisomální beta obsahují některé enzymy pro biosyntézu pyrimidinu a kofaktorů (CoA), karbohydrátového metabolismu a specifickou peptidázu pro odštěpování signálního peptidu z proteinů obsahujících PTS2. Peroxisomy se zřejmě účastní metabolismu aminokyselin, karbohydrátů a hydroláz. Dosud jediným známým enzymem u peroxisomů IDH, která je rovněž u peroxisomů ukázala, že nejspíše používá myo inositol jako preferovaný substrát, ale dokáže rovněž využít inositolu však chybí. Domníváme se proto, že se IDH účastní... Keywords: Mastigamoeba; Entamoeba; peroxisom; peroxin; biogeneze; evoluce; Mastigamoeba; Entamoeba; peroxisome; peroxin; biogenesis; evolution Available in a digital repository NRGL
Anaerobní peroxisomy archaméb

Peroxisomes and mitochondria play a key role in oxygen metabolism. It was widely accepted that the evolutionary adaptation of eukaryotes to anaerobiosis is reflected by the metabolic reduction of ...

Le, Tien; Tachezy, Jan; Michels, Paul A. M.; Yurchenko, Vyacheslav
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases