Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 41425
Published from to

Analysis, Modeling and Enhancement of Scientific Images
Švihlík, Jan
2020 - English
Available in digital repository of ČVUT.
Analysis, Modeling and Enhancement of Scientific Images

Švihlík, Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Elektromagnetické vlnové jevy v magnetosféře Země související s bleskovou aktivitou
Záhlava, Jan; Němec, František; Chum, Jaroslav; Manninen, Jyrki
2019 - English
Title: Lightning-Related Electromagnetic Wave Phenomena in the Earth's Magnetosphere Author: Jan Záhlava Department: Department of Surface and Plasma Physics Supervisor: doc. RNDr. František Němec, PhD., Department of Surface and Plasma Physics Abstract: The thesis focuses on lightning-related electromagnetic wave phenomena observed by spacecraft in the Earth's inner magnetosphere. Two different approaches are used to identify the frequency and spatial extent where lightning generated emissions significantly contribute to the overall wave intensity. First, whistler detections onboard the DEMETER spacecraft are used to sort the measurements according to the whistler activity. Second, we use a geographic distribution of lightning activity and analyze a dependence of the overall wave intensity on geomagnetic longitude. We show that, especially during the night, the overall wave intensity observed in the plasmasphere is well correlated with lightning activity. The other focus of the study is on special electromagnetic wave events consisting of alternating frequency bands of enhanced and reduced wave intensity formed in the ionosphere due to lightning. We analyze their occurrence and parameters, and we suggest a possible mechanism of their formation. Keywords: lightning, waves in plasma, whistlers, plasmasphere Název: Elektromagnetické vlnové jevy v magnetosféře Země související s bleskovou aktivitou Autor: Jan Záhlava Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí: doc. RNDr. František Němec, PhD., Katedra fyziky povrchů a plazmatu Abstrakt: V práci se zaměřujeme na družicová pozorování elektromagnetických vlnových jevů ve vnitřní magnetosféře Země spojených s bleskovou aktivitou. Používáme dva různé způsoby určení frekvenčního a prostorového rozsahu, ve kterém emise vznikající při bleskové aktivitě významně přispívají k celkové měřené vlnové intenzitě. Prvním způsobem je využití detekce hvizdů na družici DEMETER k roztřídění měření prováděných během různých úrovní hvizdové aktivity. Druhý přístup využívá geografické rozložení bleskové aktivity, kdy zkoumáme závislost intenzity vln na geomagnetické délce. Ukazuje se, že, především v noci, je celková intenzita dobře korelována s bleskovou aktivitou. V další části práce se zabýváme speciálními vlnovými událostmi tvořenými střídajícími se frekvenčními pásy se zvýšenou a sníženou intenzitou, které vznikají v ionosféře v důsledku bleskové aktivity. Analyzovali jsme jejich výskyt a parametry a navrhli možný způsob jejich vzniku. Klíčová slova: blesková aktivita, vlny v plazmatu, hvizdy, plazmasféra Keywords: blesková aktivita; vlny v plazmatu; hvizdy; plazmasféra; lightning; waves in plasma; whistlers; plasmasphere Available in a digital repository NRGL
Elektromagnetické vlnové jevy v magnetosféře Země související s bleskovou aktivitou

Title: Lightning-Related Electromagnetic Wave Phenomena in the Earth's Magnetosphere Author: Jan Záhlava Department: Department of Surface and Plasma Physics Supervisor: doc. RNDr. František Němec, ...

Záhlava, Jan; Němec, František; Chum, Jaroslav; Manninen, Jyrki
Univerzita Karlova, 2019

Specifika magnetismu na hranici feromagnetického uspořádání
Opletal, Petr; Prokleška, Jan; Nhu-Tarnawska, Hoa Kim Ngan; Veis, Martin
2019 - English
This thesis focuses on the study of magnetic properties of three 5f electron itinerant ferromagnets UCo0.990Ru0.010Al, UCoGa and URhGa and investigation of their phase diagrams. The single crystals of high-quality were prepared by Czochralski method for all three compounds. The physical properties at ambient pressure were studied by macroscopic methods (magnetization, electrical transport and heat capacity measurements) and also by magnetic force microscopy (MFM). The measurements were done under various external conditions (high pressure, low temperatures, high magnetic field). Through all these measurements and external conditions we investigated the interesting physical properties and the ferromagnetic phase diagrams. Effect of different conditions during the preparation and the thermal treatment on UCoGa was studied on two different single crystals. We show that annealing leads to improved quality of samples and the gallium evaporation from the melt during the growth leads to lower quality in parts of the ingot closer to melt. MFM images of UCoGa below the ordering temperature show domain branching and narrow magnetic domains wall made only of neighboring atoms with opposing moments. We have grown first ever single crystal of URhGa with ferromagnetic ordering temperature TC = 41 K. Anomalous maximum in... Tato práce je zaměřená na studium magnetických vlastností tří různých itinerantních feromagnetů obsahující 5f elektrony a jejich fázových diagramů - UCo0.990Ru0.010Al, UCoGa a URhGa. Pro všechny sloučeniny byly připraveny monokrystaly vysoké kvality Czochralského metodou v tří obloukové peci. Fyzikální vlastnosti za normálního tlaku byly studovány makroskopickými metodami (měření magnetizace, elektrického transportu a měrného tepla) a také mikroskopií magnetických sil. Měření byla provedena v širokém spektru vnějších podmínek a jejich kombinací (vysoký tlak, nízké teploty, vysoké magnetické pole). Pomocí těchto měření a vnějších podmínek jsme studovali zajímavé fyzikální vlastností a fázové diagramy. Vliv různé přípravy a tepelného zpracování byl zkoumán na dvou monokrystalech UCoGa. Žíháním lze docílit zlepšení kvality monokrystalu. Vypařování galia z taveniny vede k jeho nedostatku během růstu krystalu, což se projeví horší kvalitou v částech ingotu blíže k tavenině. Na obrázcích z mikroskopie magnetických sil bylo pozorováno větvení domén a úzké doménové stěny tvořené pouze atomy s magnetickými momenty v opačném směru. Připravili jsme vůbec první monokrystal URhGa. V teplotách pod teplotou přechodu TC = 41 K jsme pozorovali maximum v teplotní derivaci elektrického odporu a minimum v magnetoresistivitě.... Keywords: feromagnetismus; nespojitý fázový diagram; UTX; 5f magnetismus; ferromagnetism; discontinuous phase diagram; UTX; 5f magnetism Available in a digital repository NRGL
Specifika magnetismu na hranici feromagnetického uspořádání

This thesis focuses on the study of magnetic properties of three 5f electron itinerant ferromagnets UCo0.990Ru0.010Al, UCoGa and URhGa and investigation of their phase diagrams. The single crystals of ...

Opletal, Petr; Prokleška, Jan; Nhu-Tarnawska, Hoa Kim Ngan; Veis, Martin
Univerzita Karlova, 2019

Evoluce proteomu plastidu euglenidů
Novák Vanclová, Anna; Hampl, Vladimír; Gruber, Ansgar; Maier, Uwe
2019 - English
Endosymbiotic gain and transfer of plastids is a widespread evolutionary phenomenon and a major driving force of eukaryotic evolution. The integration of a new organelle is accompanied by changes in its structure, gene content, molecular mechanisms for biogenesis and transport, and re-wiring of the host and organelle metabolic pathways. To understand the course and underlying mechanisms of plastid evolution, it is important to study these processes in variety of secondary algae and notice their differences and similarities. Euglenophytes gained their plastids from green eukaryotic algae after a long history of heterotrophic lifestyle. In my thesis, I participated in analyses of newly generated sequence datasets: transcriptomes of Euglena gracilis and Euglena longa and mass spectrometry-determined proteome of E. gracilis plastid with especial regard to the potential novelties associated with plastid gain and incorporation. In the resulting publications we particularly focus on plastid protein import machinery and targeting signals and report extremely reduced TIC and completely absent TOC in euglenophyte plastid. Using the proteomic dataset, we predict potential novel plastid protein translocases recruited from ER/Golgi and re-analyze plastid signal domains, characterizing previously overlooked... Vznik plastidů endosymbiózou a jejich horizontální šíření je široce rozšířený evoluční jev a jedna z významných hnacích sil evoluce eukaryot. Integrace nové organely je doprovázena změnami v její struktuře, genovém obsahu, biogenezi a importu proteinů a propojením jejích metabolických drah s drahami hostitele. Studium těchto procesů v různých skupinách sekundárních řas a srovnávání mezi nimi je důležité pro porozumění obecným principům evoluce plastidů. Krásnoočka (Euglenophyta) získala své plastidy od zelených řas po poměrně dlouhém období heterotrofie. V této práci jsem se podílela na analýze nově vygenerovaných sekvenčních datasetů: transkriptomů Euglena gracilis a Euglena longa a plastidového proteomu E. gracilis determinovaného pomocí hmotnostní spektrometrie, a to s ohledem na potenciální inovace související se získáním a integrací plastidu. Ve výsledných publikacích jsme se zaměřili zvláště na složení a evoluci systému pro targeting a import jaderně kódovaných proteinů do plastidu a zjistili, že plastidy krásnooček obsahují extrémně redukovaný TIC a zcela postrádají TOC komplex. Na základě plastidového proteomu jsme identifikovali několik nových potenciálních translokáz odvozených od proteinů endomembránového systému a popsali některé dříve nepovšimnuté vlastnosti N-terminálních... Keywords: Euglenida; plastid; transport; genom; transkriptom; hmotnostní spektrometrie; Euglenida; plastid; transport; genome; transcriptome; mass spectrometry Available in a digital repository NRGL
Evoluce proteomu plastidu euglenidů

Endosymbiotic gain and transfer of plastids is a widespread evolutionary phenomenon and a major driving force of eukaryotic evolution. The integration of a new organelle is accompanied by changes in ...

Novák Vanclová, Anna; Hampl, Vladimír; Gruber, Ansgar; Maier, Uwe
Univerzita Karlova, 2019

Algebraické přístupy k elementárním excitacím v prostředích s narušenou invariancí vůči prostorové nebo časové inverzi
Erb, Kay Condie; Hlinka, Jiří; Mokrý, Pavel; Schranz, Wilfried
2019 - English
Title: Algebraic Approaches to Elementary Excitations in Media with Broken Spatial or Time-reversal Symmetry Author: Kay Condie Erb Institute: Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences Supervisor: Ing. Jiří Hlinka, Ph.D., Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences Abstract: Structural phase transitions with macroscopic symmetry breaking can be divided into 212 non-magnetic species according to the mutual spatial orien- tation of the point groups of both phases. Classification into the given species implies a set of universal transition properties such as the number of macroscopic domain states of the low-symmetry phase and their distinguishability by order parameter. In this work, the distinguishability of macroscopic domain states by all order pa- rameters which transform as vectors or vectorlike quantities (called bidirectors) was studied. For solving this task, a computer algorithm was designed which enabled an explicit listing of all vector and vectorlike order parameters, not only for the 212 non-magnetic species, but even for all 1602 magnetic species which includes transitions between crystallographic gray and bicolor point groups. In addition, irreducible representations of the 122 magnetic crystallographic point groups which transform as vectors or vectorlike quantities are... Název práce: Algebraické přístupy k elementárním excitacím v prostředích s narušenou invariancí vůči prostorové nebo časové inverzi Autor: Kay Condie Erb Ústav: Fyzikální ústav Akademie věd České republiky Školitel: Ing. Jiří Hlinka, Ph.D., Fyzikální ústav Akademie věd České republiky Abstrakt: Strukturní fázové přechody vykazující narušení makroskopické symetrie lze rozdělit do 212 nemagnetických druhů (species) podle vzájemné prostorové ori- entace bodových grup obou fází. Zařazení do daného druhu implikuje řadu uni- verzálních vlastností přechodu jako např. počet makroskopických doménových stavů nízkosymetrické fáze a jejich rozlišitelnost pomocí parametrů uspořádání. V této práci byla studována rozlišitelnost makroskopických doménových stavů pomocí všech parametrů uspořádání, které se transformují jako vektory nebo jako vektorům podobné veličiny, tzv. bidirectory. Pro řešení úlohy byl navržen počítačový algoritmus, který umožnil explicitní výpis výskytu všech vektorových a vektorům podobných parametrů uspořádání a to nejen pro 212 nemagnetických species, ale i pro všech 1602 magnetických species, která zahrnují také přechody mezi krystalografickými bodovými grupami šedými a... Keywords: symetrie krystalů; fázové přechody; časová inverze; chiralita; crystal symmetry; phase transitions; time-reversal symmetry; chirality Available in a digital repository NRGL
Algebraické přístupy k elementárním excitacím v prostředích s narušenou invariancí vůči prostorové nebo časové inverzi

Title: Algebraic Approaches to Elementary Excitations in Media with Broken Spatial or Time-reversal Symmetry Author: Kay Condie Erb Institute: Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences ...

Erb, Kay Condie; Hlinka, Jiří; Mokrý, Pavel; Schranz, Wilfried
Univerzita Karlova, 2019

Vývoj elektrochemických metod k studiu antibakteriálních látek v malých objemech
Gajdár, Július; Barek, Jiří; Šiškanova, Tatiana; Labuda, Ján
2019 - English
Main goal of this Ph.D. thesis is to develop voltammetric methods for the electrochemical study of novel antimycobacterial compounds hydroxynaphthalene- carboxamides. Firstly, this study was focused on the miniaturization of voltammetric methods and construction of an electrochemical microcell due to usually small volume of samples that are associated with an analysis of biologically active compounds in biological matrices. Therefore, all aspects of the voltammetric procedure were studied in a relation to miniaturization. Microcells were based on commercially available electrodes: glassy carbon electrode as a reliable electrode material with well-described characteristics and a novel silver solid amalgam electrode. This study was carried out with analytes 4-nitrophenol, pesticide difenzoquat, and 1-hydroxy-N-(4-nitrophenyl)naphthalene-2-carboxamide. Attention was paid especially to the optimization of oxygen removal procedures in the drop of a solution. Developed miniaturized methods had the same parameters for the determination of studied compounds as in bigger volumes. The proposed electrochemical microcell can be generally used for voltammetric analysis of those samples of biological or environmental origin that are usually available in very limited volumes. Second part of the thesis was focused... Hlavním cílem této disertační práce je vývoj voltametrických metod pro elektrochemickou studii nových antimykobakteriálních látek hydroxynaftalenkarboxamidů. Tato studie je v první řade zaměřena na miniaturizaci voltametrických metod a konstrukci elektrochemické mikrocely za účelem analýzy biologicky aktivních látek v biologických matricích, se kterou je obvykle spojené omezené množství vzorku. Všechny aspekty voltametrické analýzy musely být prostudovány s důrazem na miniaturizaci. Mikrocely byly zkonstruovány pomocí běžně komerčně dostupných elektrod: elektrody ze skelného uhlíku, jako spolehlivého a podrobně charakterizovaného materiálu, a nové stříbrné pevné amalgámové elektrody. Toto porovnávání bylo provedeno pomocí modelových analytů: 4-nitrofenol, pesticid difenzoquat a 1-hydroxy-N-(4-nitrofenyl)naftalen-2-karboxamid. Důraz byl kladen speciálně na optimalizaci postupů k odstranění signálu kyslíku v kapce roztoku. Byly vyvinuty miniaturizované metody, které měly stejné parametry stanovení těchto látek jako stanovení ve velkém mililitrovém objemu. Takto vyvinuté elektrochemické mikrocely mohou být obecně užívané k voltametrické analýze biologických nebo enviromentálních vzorků, kterých je k dispozici jen omezený objem. Druhá část této práce byla zaměřena na elektrochemickou studii nově... Keywords: Analýza jedné kapky; Antimykobakteriální aktivita; Elektroda ze skelného uhlíku; Elektrochemická microcela; Voltametrie; Vztah struktura-aktivita; Antimycobacterial activity; Electrochemical microcell; Glassy carbon electrode; Single drop analysis; Structure-activity relationship; Voltammetry Available in a digital repository NRGL
Vývoj elektrochemických metod k studiu antibakteriálních látek v malých objemech

Main goal of this Ph.D. thesis is to develop voltammetric methods for the electrochemical study of novel antimycobacterial compounds hydroxynaphthalene- carboxamides. Firstly, this study was focused ...

Gajdár, Július; Barek, Jiří; Šiškanova, Tatiana; Labuda, Ján
Univerzita Karlova, 2019

Magnetismus v necentrosymetricke uranove sloucenine: UIrSi3
Valenta, Jaroslav; Prchal, Jiří; Halevy, Itzhak; Isnard, Olivier
2019 - English
Title: Magnetism in the non-centrosymmetric uranium compound: UIrSi3 Author: RNDr. Jaroslav Valenta Department: Department of Condensed Matter Physics Supervisor of the doctoral thesis: RNDr. Jiří Prchal, Ph.D., DCMP Abstract: The study presented in this thesis is focused on UIrSi3 which is one of two known uranium compounds that crystallize in a non-centrosymmetric structure. This first study of UIrSi3 in single-crystalline form confirms antiferromagnetic order below TN = 41.7 K and reveals strong uniaxial anisotropy. The antiferromagnetic order is suppressed by application of a magnetic field along the c axis (0HC = 7.3 T at 2 K). In contrast, application of a magnetic field up to 14 T along the a axis gives paramagnetic response. The high TN, contrasting with the low 0HC, together with the opposite signs of the paramagnetic Curie temperatures of the a-axis and c-axis paramagnetic susceptibility indicate a competition between antiferromagnetic and ferromagnetic interactions. The first-order metamagnetic transition at HC shows asymmetric hysteresis which reflects a complex antiferromagnetic ground state. With increasing temperature, the hysteresis becomes gradually smaller and vanishes at 28 K where the first-order transition changes to second-order transition which remains up to TN. The point where the... Název Práce: Magnetismus v necentrosymetrické uranové sloučenině: UIrSi3 Autor: RNDr. Jaroslav Valenta Katedra: Katedra Fyziky Kondenzovaných Látek Vedoucí disertační práce: RNDr. Jiří Prchal, Ph.D., KFKL Abstrakt: Výzkum prezentovaný v této práci je zaměřen na sloučeninu UIrSi3, která je jednou ze dvou uranových sloučenin krystalizujících v necentrosymetrické struktuře. Prezentovaný výzkum se jako první zabývá studiem monokrystalu UIrSi3 a prokazuje antiferomagnetické uspořádání pod TN = 41,7 K spolu se silnou jednoosou anisotropií. Antiferomagnetické uspořádání je potlačeno přiloženým magnetickým polem podél osy c (0HC = 7.3 T ve 2 K). Na rozdíl od působení magnetického pole podél osy a, kde je pozorován pouze paramagnetický signál do 14 T, vysoká teplota TN kontrastuje s malou hodnotou 0HC a opačná znamínka v paramagnetické Curieho teplotě určené ve směru a a c osy napovídají o soupeření antiferomagnetické a feromagnetické interakce. Metamagnetický přechod prvního druhu vykazuje při HC asymetrickou hysterezi, která odráží složitý základní antiferomagnetický stav. S rostoucí teplotou se hystereze postupně zmenšuje, až zmizí při 28 K, kde se mění řád metamagnetického přechodu z prvního druhu na druhý druh. Bod, kde k této změně dochází se považuje za trikritický bod (Ttcp = 28 K, 0Htcp = 5.8 T). Návrh k... Keywords: necentrosymetrická struktura; anizotropie; trikritický bod; tlak; antiferromagnetismus; non-centrosymmetric structure; anisotropy; tricritical point; pressure; antiferromagnetism Available in a digital repository NRGL
Magnetismus v necentrosymetricke uranove sloucenine: UIrSi3

Title: Magnetism in the non-centrosymmetric uranium compound: UIrSi3 Author: RNDr. Jaroslav Valenta Department: Department of Condensed Matter Physics Supervisor of the doctoral thesis: RNDr. Jiří ...

Valenta, Jaroslav; Prchal, Jiří; Halevy, Itzhak; Isnard, Olivier
Univerzita Karlova, 2019

Strukturní a funkční studie virových RNA polymeráz
Dubánková, Anna; Bouřa, Evžen; Bařinka, Cyril; Plevka, Pavel
2019 - English
Viral RNA-dependent RNA polymerases (RdRps) are enzymes essential for viral multiplication. The general function of RdRp is universal for all RNA viruses: to recognise viral RNA, bind it and synthesize the complementary RNA strand. This series of steps is absolutely crucial for viral infection. It is important to mention that the non-infected cell is incapable of replicating any RNA. The host cell thus does not naturally express any RdRps. I chose RdRps for my research because these enzymes are key to viral replication and thus an excellent target for antivirals. This study characterises polymerases from ​Picornaviridae and Flaviviridae families, in depth. Picornaviral replication takes place in viral-induced membrane structures called Replication Organelles (ROs), where the polymerase is localised to the membrane. In this study, we investigated the recruitment of picornaviral polymerase membrane. Subsequently, we focused on the activation of picornaviral RdRp induced by the insertion of the very first residue into the protein core. Next, we focused on the flaviviral RdRps specifically from yellow fever virus (YFV) and Zika virus (ZIKV). This study reports the first structure of a full length YFV polymerase and a model of ZIKV polymerase in complex with RNA. The model of ZIKV RdRp in complex with... Virové RNA dependentní RNA polymerázy (RdRp) jsou enzymy nezbytné pro množení RNA virů. Obecná funkce RdRp je pro všechny RNA viry stejná: RdRp rozpozná virovou RNA, nasedne na ni a syntetizuje komplementární řetězec RNA. Série těchto kroků je pro virovou infekci naprosto nepostradatelná. Je důležité si uvědomit, že neinfikovaná buňka RNA nereplikuje. Hostitelská buňka přirozeně neexprimuje žádné RdRp. Pro můj výzkum jsem si vybrala RdRp, protože jsou nezbytné pro virovou replicakci a tudíž excelentní cíl pro virovou terapii. V této studii jsou do hloubky charakterizovány polymerázy z rodiny picornavirů a flavivirů. Picornavirová replikace je lokalizovaná ve viry indukovaných, membránových strukturách, které nazýváme replikační organely (RO). V těchto RO je virová polymeráza lokalizovaná na membráně. Nalezli jsme podmínky, ve kterých se polymeráza váže na membránu. Následně byla studována aktivace picornavirových polymeráz, která je indukována inzercí první aminokyseliny do středu proteinu. V této studii jsou rovněž diskutovány RdRp z rodiny flavivirů, konkrétně z viru žluté zimnice (YFV) a Zika viru (ZIKV). Studie prezentuje první strukturu polymerázy z YFV (v plné délce) a model ZIKV polymerázy v komplexu s RNA. Model ZIKV poskytuje strukturní informaci o aktivním místě potřebnou k "dockingu" ligandů. Keywords: picornaviry; flaviviry; RNA dependentní RNA polymeráza; replikace; krystalografie; picornaviruses; flaviviruses; RNA dependent RNA polymerase; replication; crystallography Available in a digital repository NRGL
Strukturní a funkční studie virových RNA polymeráz

Viral RNA-dependent RNA polymerases (RdRps) are enzymes essential for viral multiplication. The general function of RdRp is universal for all RNA viruses: to recognise viral RNA, bind it and ...

Dubánková, Anna; Bouřa, Evžen; Bařinka, Cyril; Plevka, Pavel
Univerzita Karlova, 2019

Nové metody hmotnostní spektrometrie pro stopovou analýzu látek v lidském dechu.
Brůhová Michalčíková, Regina; Španěl, Patrik; Polášek, Miroslav; Tichý, Milan
2019 - English
This dissertation thesis summarizes results of experiments that have been carried out during my PhD studies related to the new mass spectrometric methods for trace gas analysis of human breath. The thesis is divided into the theoretical and experimental part. The chapter at the beginning of this dissertation summarizes the current research in the area of breath analysis. It is describing the common breath metabolites, benefits and challenges of the method for therapeutic monitoring and clinical diagnosis and current applications. The next chapter of the theoretical introduction describes the techniques suitable for this area of research, with a special emphasis on mass-spectrometric techniques (in particular the selected ion flow tube mass spectrometry, SIFT-MS, method that allows accurate quantification of trace gases and vapours in humid air/human breath). All these parts are elaborated via the scientific literature review. The following chapters are then directly related to my own research and describes the conducted experiment, including the results obtained. This experimental part "Results and Discussion" is divided to the individual subsections, which are conceived as the commentaries to the enclosed research papers published in peer reviewed journals. The first is the detailed step by step... Tato disertační práce shrnuje výsledky experimentů, na kterých jsem pracovala během svého postgraduálního studia zaměřeného na nové metody hmotnostní spektrometrie pro stopovou analýzu látek v lidském dechu. Disertační práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část. Úvodní kapitola shrnuje současný výzkum v oblasti analýzy dechu, přičemž popisuje metabolity běžně obsažené v dechu, benefity a podněty této metody pro terapeutické monitorování, klinickou diagnózu a též současné oblasti aplikace. Další kapitola teoretické části popisuje techniky vhodné pro tuto oblast výzkumu, se zvláštním důrazem na hmotnostně spektrometrické techniky (zejména pak hmotnostní spektrometrii v proudové trubici s vybranými ionty, SIFT-MS, metodu, jež umožňuje přesnou kvantifikaci stopových plynů a par ve vlhkém vzduchu/lidském dechu). Obě kapitoly jsou zpracovány formou rešerše. Navazující kapitoly se pak přímo týkají mého vlastního výzkumu a popisují provedené experimenty i dosažené výsledky. Experimentální část "Výsledky a diskuze" je rozdělena do několika podkapitol, jež jsou koncipovány jako komentáře již publikovaných výsledků v impaktovaných časopisech. První podkapitola se detailně zabývá iontovou chemií (základ metody SIFT-MS), včetně stanovení poměrů větvení a rychlostních konstant reakcí reakčních iontů... Keywords: kinetika reakcí iontů s molekulami; selected ion flow tube mass spectrometry; kinetics of ion molecule reactions; selected ion flow tube mass spectrometry Available in a digital repository NRGL
Nové metody hmotnostní spektrometrie pro stopovou analýzu látek v lidském dechu.

This dissertation thesis summarizes results of experiments that have been carried out during my PhD studies related to the new mass spectrometric methods for trace gas analysis of human breath. The ...

Brůhová Michalčíková, Regina; Španěl, Patrik; Polášek, Miroslav; Tichý, Milan
Univerzita Karlova, 2019

Fotodisociační studie xanthenových barviv, železitých azido komplexů a hemithioindigových molekulových přepínačů v plynné fázi
Navrátil, Rafael; Roithová, Jana; Žabka, Ján; Volný, Michael
2019 - English
Electronic excitation triggered by the absorption of light enables numerous chemical, physical and biological processes and transformations. Accordingly, full control over the processes involving excited molecules requires an in-depth knowledge of electronic UV/vis spectra and potential energy surfaces. Unsurprisingly, most electronic spectra are acquired in the condensed phase in which molecules are dissolved and most transformations occur. However, our knowledge of excitation, transformations and processes at the level of isolated molecules is still limited, partly because such studies require unconventional experimental approaches and equipment. This Thesis describes experimental methods for recording electronic spectra of isolated molecules in the gas phase by ion spectroscopy, which combines mass spectrometry with optical spectroscopy. Using these methods, experimental factors which affect the electronic excitation and therefore the electronic spectra of ions were determined and evaluated for various fluorescent xanthene dyes, iron-containing complexes and molecular pho- toswitches. Furthermore, factors which govern photochemical processes, such as photo- oxidation, photoreduction and photoisomerization, were also analyzed in detail, with surprisingly different outcomes from previous studies... Elektronová excitace vyvolaná absorpcí světla umožňuje řadu chemických, fyzikálních a biologických procesů a přeměn. Plná kontrola nad procesy zahrnující excitované molekuly vyžaduje důkladnou znalost elektronových UV/vis spekter a hy- perploch potenciální energie. Není překvapivé, že většina elektronových spekter je namě- řena v kondenzované fázi, ve které jsou molekuly rozpuštěny a ve které většina přeměn a procesů probíhá. Naopak znalosti o excitaci, přeměnách a procesech na úrovni izolovaných molekul jsou stále omezené, částečně protože odpovídající studie vyžadují nekonvenční experimentální přístupy a vybavení. Tato disertační práce popisuje expe- rimentální metody pro měření elektronových spekter izolovaných molekul v plynné fázi s pomocí iontové spektroskopie, která kombinuje metody hmotností spektrometrie a optické spektroskopie. Za použití těchto metod byly stanoveny a vyhodnoceny experi- mentální faktory, které ovlivňují elektronovou excitaci a tím pádem elektronová spektra nejrůznějších fluorescenčních xanthenových barviv, komplexů železa a molekulových přepínačů. Také byly studovány faktory, které ovlivňují fotochemické procesy, jakými jsou fotooxidace, fotoredukce a fotoizomerizace, s překvapivě odlišnými výsledky oproti studiím těchto procesů v kondenzované fázi. Všechny výsledky byly... Keywords: fotodisociace; hmotnostní spektrometrie; iontová spektroskopie; xanthenové barvivo; komplex železa; fotoisomerizace; photodissociation; mass spectrometry; ion spectroscopy; xanthene dye; iron complex; photoisomerization Available in a digital repository NRGL
Fotodisociační studie xanthenových barviv, železitých azido komplexů a hemithioindigových molekulových přepínačů v plynné fázi

Electronic excitation triggered by the absorption of light enables numerous chemical, physical and biological processes and transformations. Accordingly, full control over the processes involving ...

Navrátil, Rafael; Roithová, Jana; Žabka, Ján; Volný, Michael
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases