Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 45773
Published from to

Relaxace impaktních kráterů ve sluneční soustavě
Kihoulou, Martin; Kalousová, Klára; Velímský, Jakub
2021 - English
Title: Impact crater relaxation throughout the Solar System Author: Martin Kihoulou Department: Department of Geophysics Supervisor: RNDr. Klára Kalousová, Ph.D., Department of Geophysics Abstract: In this thesis, we study the viscous relaxation of an impact-deformed icy shell of a dwarf planet Pluto. Motivation for this work is the position of Sputnik Planitia, a 1000 km wide, nitrogen-filled elliptic basin, which is located very close to Pluto-Charon tidal axis. Given this unlikely position on Pluto's sur- face, it was suggested that the basin was formed elsewhere and the whole body reoriented afterwards. For the reorientation to occur, the basin has to generate a positive gravity anomaly for which a combination of impact-related subsurface ocean uplift, ejecta blanket and accumulation of nitrogen ice was suggested. How- ever, to maintain the orientation towards the minimum principal axis of inertia until today, the ocean uplift must be present on timescales of billions of years, which may be achieved due to an insulating layer of high viscosity clathrates at the ice/ocean interface. We solve Pluto's ice shell evolution by the finite element method in 2D spherical axisymmetric geometry with an evolving free surface and assuming a viscous rheology. Our results show that the thermal effect of the im- pact... Název práce: Relaxace impaktních kráterů ve sluneční soustavě Autor: Martin Kihoulou Katedra: Katedra geofyziky Vedoucí práce: RNDr. Klára Kalousová, Ph.D., Katedra geofyziky Abstrakt: V této práci studujeme viskózní relaxaci impaktem deformované ledové slupky trpasličí planety Pluto. Motivací je poloha eliptické, 1000 km široké pánve Sputnik Planitia, která se nachází v těsné blízkosti slapové osy. Vzhledem k její neobvyklé poloze se usuzuje, že pánev vznikla jinde a k přiblížení ke slapové ose došlo reorientací celého tělesa. Aby k reorientaci tímto směrem mohlo dojít, musí mít gravitační anomálie oblasti pánve kladné znaménko. Jedná-li se o im- paktní pánev, lze jej docílit izostatickým výzdvihem podpovrchového oceánu, impaktními ejekty a naakumulovaným volatilním dusíkem. Aby si pánev novou polohu ve směru nejmenšího hlavního momentu setrvačnosti zachovala dodnes, výzdvih oceánu musí být přítomen řádově miliardy let. Tomu by mohla pomoci izolační vrstva vysokoviskózních klatrátů na rozhraní oceánu a ledu. Deformaci ledové slupky řešíme metodou konečných prvků ve 2D sférické axisymetrické ge- ometrii s volným povrchem a viskózní reologií. Naše výsledky ukazují, že termální účinek impaktu a... Keywords: Pluto|viskózní deformace|relaxace kráterů|axisymetrická geometrie; Pluto|viscous deformation|crater relaxation|axisymmetric geometry Available in a digital repository NRGL
Relaxace impaktních kráterů ve sluneční soustavě

Title: Impact crater relaxation throughout the Solar System Author: Martin Kihoulou Department: Department of Geophysics Supervisor: RNDr. Klára Kalousová, Ph.D., Department of Geophysics Abstract: In ...

Kihoulou, Martin; Kalousová, Klára; Velímský, Jakub
Univerzita Karlova, 2021

Generování kresby dle slovního popisu
Grajcar, Peter; Rosa, Rudolf; Musil, Tomáš
2021 - English
Keywords: zpracování přirozeného jazyka; generování obrázků; natural language processing; image generation Available in a digital repository NRGL
Generování kresby dle slovního popisu

Grajcar, Peter; Rosa, Rudolf; Musil, Tomáš
Univerzita Karlova, 2021

Generování textu ze strukturovaných dat
Trebuňa, František; Rosa, Rudolf; Kasner, Zdeněk
2021 - English
In this thesis we examine ways of conditionally generating document-scale natural language text given structured input data. Specifically we train Deep Neural Network models on RotoWire dataset containing statistical data about basketball matches paired with descriptive summaries. First, we analyse the dataset and propose several prepro- cessing methods (e.g. Byte Pair Encoding). Next, we train a baseline model based on the Encoder-Decoder architecture on the preprocessed dataset. We discuss several prob- lems of the baseline and explore advanced Deep Neural Network architectures that aim to solve them (Copy attention, Content Selection, Content Planning). We hypothesize that our models are not able to learn the structure of the input data and we propose a method reducing its complexity. Our best model trained on the simplified data manages to outperform the baseline by more than 5 BLEU points. 1 V tejto bakalárskej práci skúmame možnosti generovania textu v prirodzenom ja- zyku podmieneného štruktúrovanými vstupnými dátami. Konkrétne trénujeme hlboké neurónové siete na datasete RotoWire, ktorý obsahuje štatistické údaje o basketbalovom zápase spárované s ich súhrnmi. Najprv analyzujeme dataset a navrhneme niekoľko me- tód preprocessingu (napríklad Byte Pair Encoding). Následne trénujeme základný model založený na architektúre Encoder-Decoder na pripravenom datasete. Popíšeme niekoľko problémov základného modelu a skúmame niekoľko pokročilých neurónových architektúr, ktoré majú tieto problémy riešiť (Copy Attention, Content Selection, Content Planning). Naša analýza naznačuje, že modely nedokážu pochopiť štruktúru vstupných dát. Navr- hujeme preto metódu na zjednodušenie jej zložitosti. Náš najlepší model vytrénovaný na zjednodušených dátach prekonáva základný model o viac ako 5 bodov BLEU. 1 Keywords: generování textu|strukturovaná data|zpracování přirozeného jazyka|neuronové sítě; text generation|structured data|natural language processing|neural networks Available in a digital repository NRGL
Generování textu ze strukturovaných dat

In this thesis we examine ways of conditionally generating document-scale natural language text given structured input data. Specifically we train Deep Neural Network models on RotoWire dataset ...

Trebuňa, František; Rosa, Rudolf; Kasner, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2021

Výkonnost bezpečného kompilovaného jazyka s automatickou správou paměti
Ekserdzhian, Georgii; Dingle, Adam; Ježek, Pavel
2021 - English
In this thesis, I discuss my implementation of a memory-safe language called G and its performance. I compare it to other popular object-oriented languages like C# and C++. I try to prove that memory safety features have only a small effect on the performance of most programs. 1 Keywords: programming language; compilers|memory management|reference counting|garbage collecting|performance|type systems Available in a digital repository NRGL
Výkonnost bezpečného kompilovaného jazyka s automatickou správou paměti

In this thesis, I discuss my implementation of a memory-safe language called G and its performance. I compare it to other popular object-oriented languages like C# and C++. I try to prove that memory ...

Ekserdzhian, Georgii; Dingle, Adam; Ježek, Pavel
Univerzita Karlova, 2021

Analyzátor logů
Gebauer, Petr; Mareš, Martin; Hušek, Radek
2021 - English
Keywords: logy|analýza|parsování; logs|analysis|parsing Available in a digital repository NRGL
Analyzátor logů

Gebauer, Petr; Mareš, Martin; Hušek, Radek
Univerzita Karlova, 2021

Kombinatorické algoritmy pro tokové problémy
Hladík, Richard; Koutecký, Martin; Vegh, Laszlo
2021 - English
The multicommodity flow problem (MCF) and the length-bounded flow problem (LBF) are two generalisations of the maximum flow problem. Both can be solved us- ing linear programming and approximated using fully polynomial-time approximation schemes (FPTASs). However, there are no known algorithms for them that are at the same time 1) exact, 2) polynomial, and 3) combinatorial and/or not relying on general methods like linear programming. Multicommodity flow is sometimes called "the easiest problem with no combinatorial algorithm". In this thesis, we summarise problem-specific as well as general methods used to solve these problems. We propose two new combi- natorial algorithms, one based on the Frank-Wolfe method for convex optimisation (for MCF and LBF), and the other one based on most helpful cycle cancelling (for MCF), and prove that in networks with polynomial demands they both run in poly(input size, 1/ε) time. We also present some results from polyhedral theory, examining the circuits of MCF and LBF polyhedra. On the one hand, we prove that the existence of a circuit-like set consisting of vectors of small norm would make both algorithms nearly-exact (i.e., with ‰(log 1/ε) convergence). On the other hand, we prove that exponential circuits exist for both MCF and LBF. The existence of a circuit-like set... Problém multikomoditního toku (MCF) a problém K-omezeného toku (LBF) jsou dvě zobecnění problému maximálního toku. Oba problémy jdou řešit pomocí lineárního programování a aproximovat plně polynomiálními aproximačními schématy (FPTAS). Není však pro ně znám žádný algoritmus, který je zároveň 1) exaktní, 2) polynomiální a 3) kombinatorický a/nebo nepoužívající obecné metody jako lineární programování. O multikomoditním toku se někdy mluví jako o "nejsnazším problému, který nemá kombi- natorický algoritmus". V této práci shrnujeme specializované i obecné metody pro řešení obou problémů. Přinášíme dva nové kombinatorické algoritmy, první založený na metodě Frank-Wolfe pro konvexní optimalizaci (pro MCF i LBF), druhý založený na most helpful cycle cancelling (pro MCF), a dokazujeme, že v sítích s polynomiálními poptávkami oba algoritmy běží v čase poly(délka vstupu, 1/ε). Také přinášíme výsledky v polyhedrální teorii, zejména v souvislosti s kružnicemi MCF- a LBF-mnohostěnů. Na jednu stranu dokazujeme, že existence množiny zobecňující množinu kružnic sestávající se pouze z vektorů malé normy by už zaručila "skoro-exaktnost" obou algoritmů (resp. konvergenci v ‰(log 1/ε) krocích). Na druhou stranu dokazujeme existenci exponenciálně velkých kružnic pro MCF i LBF. Existence množiny zobecňující množinu kružnic jiné... Keywords: algoritmus|tok|kombinatorický|frank-wolfe|most helpful cycles; algorithm|flow|combinatorial|frank-wolfe|most helpful cycles Available in a digital repository NRGL
Kombinatorické algoritmy pro tokové problémy

The multicommodity flow problem (MCF) and the length-bounded flow problem (LBF) are two generalisations of the maximum flow problem. Both can be solved us- ing linear programming and approximated ...

Hladík, Richard; Koutecký, Martin; Vegh, Laszlo
Univerzita Karlova, 2021

Persistentní weak-AVL stromy
Škrobánek, Jiří; Mareš, Martin; Majerech, Vladan
2021 - English
This thesis investigates persistence (i.e., preservation of data by updates) of binary search trees. In particular, we explore how weak-AVL trees may be converted into efficient fully-persistent data structures. After mentioning all important properties of weak-AVL trees, we present a new method to store them with worst-case constant number of changes per update. Then we show some general schemes for conversion of binary search trees (and possibly other pointer-based data structures) into their persistent variants. Finally the established theory is used to obtain fully-persistent weak-AVL trees. Keywords: Persistence|Weak-AVL stromy|Rankově vyvážené stromy; Persistence|Weak-AVL trees|Rank-balanced trees Available in a digital repository NRGL
Persistentní weak-AVL stromy

This thesis investigates persistence (i.e., preservation of data by updates) of binary search trees. In particular, we explore how weak-AVL trees may be converted into efficient fully-persistent data ...

Škrobánek, Jiří; Mareš, Martin; Majerech, Vladan
Univerzita Karlova, 2021

Výkonná implementace simulace počítačové hry Super Mario
Šosvald, David; Gemrot, Jakub; Dingle, Adam
2021 - English
The artificial intelligence framework for Super Mario Bros. has been used in a lot of research in the past decade. We have noticed that the forward model (simulation of the game world) present in the framework is quite inefficient and thus negatively influences all work that is based on it, especially intelligent agents that utilize it. This means that every work using such agents is influenced too. That might also include level generation, where agents are often used to test the playability and properties of levels. We have implemented a more efficient forward model and as a proof of concept, we used the improved forward model to create new intelligent agents. In a benchmark we ran, the negative influence of the original forward model was confirmed, as all agents using the new forward model greatly outperformed agents based on the original one. Mario AI framework, což je prostředí pro tvorbu umělé inteligence pro hru Super Mario Bros., byl v posledních letech použit v mnoha vědeckých pracích. Simulace světa, kterou framework poskytuje, je však málo výkonná a tudíž negativně ovlivňuje všechen výzkum, který je na ní založen - obzvláště inteligentní agenty. Tedy každá práce využívající takovéto agenty je tímto také ovlivněna. To mimo jiné zahrnuje práce zabývající se generování herních úrovní, protože zde se agenti často vyu- žívají pro testování hratelnosti a vlastností vygenerovaných úrovní. Vytvořili jsme výkonnější simulaci světa a jako důkaz její funkčnosti jsme ji využili pro tvorbu nových inteligentních agentů. Porovnání těchto agentů s agenty využívajícími původní implementaci potvrdilo naši domněnku, že málo výkonná simulace světa nega- tivně ovlivňuje výkon agentů. Všichni agenti s novou implementací simulace totiž svým výkonem výrazně překonali agenty využívající původní implementaci. Keywords: umělá inteligence|počítačová hra|Super Mario|simulace; artificial intelligence|computer game|Super Mario|forward model Available in a digital repository NRGL
Výkonná implementace simulace počítačové hry Super Mario

The artificial intelligence framework for Super Mario Bros. has been used in a lot of research in the past decade. We have noticed that the forward model (simulation of the game world) present in the ...

Šosvald, David; Gemrot, Jakub; Dingle, Adam
Univerzita Karlova, 2021

Rozpoznávání akordů v hudební nahrávce
Lanz, Vojtěch; Žabokrtský, Zdeněk; Pešková, Klára
2021 - English
The transformation of sheet music into a sound is a very straightforward task, in which we only have to follow certain instructions, in our case notes and their detailed de- scriptions. The inverse process is much more complicated. For that, the song's harmony is an essential basis. Improvisations, solos, or song melodies are based on it. Automatic Chord Recognition is one of the most challenging tasks in Music Information Retrieval that has been actively researched during the last few decades. State-of-the-art algorithms work with deep learning. These algorithms inspired us. Therefore, we are also explor- ing deep learning possibilities and how they work with various preprocessing methods together. We are also presenting our user-friendly web application that will visualize the chord sequence of an uploaded audio file, its key, and BPM value. The application also provides a more stable algorithm for unusual audios. However, this model is much less accurate for typical songs than the one based on deep learning. 1 Převedení notového záznamu na zvuk je přímočarý úkol, ve kterém stačí následovat dané noty, které jasně popisují, co, kde, jak a čím se má hrát. Inverzní proces je mnohem komplikovanější. Harmonie písně je pro tento úkol velice zásadní. Z harmonie vychází improvizace, sóla, nebo melodie písní. Automatické rozpoznávání akordů je jedním z nejnáročnějších úkolů v oblasti získávání informací o hudbě, který byl během posledních několika desetiletí aktivně prozkoumáván. Nejmodernější algoritmy pracují s hlubokým učením. My jsme těmito algoritmy inspirováni a také zkoumáme možnosti hlubokého učení a jak modely pracují s různými metodami předzpracování. Představujeme také naši uživatelsky přívětivou webovou aplikaci, která bude vizualizovat sled akordů hraného ve zvukové nahrávce, jeho klíč nebo hodnotu BPM. Aplikace také poskytuje stabilnější algoritmus pro neobvyklé nahrávky. Tento model je však pro typické písně mnohem méně přesný než model založený na hlubokém učení. 1 Keywords: hudební harmonie|rozpoznávání akordů|hluboké učení; musical harmony|chord recognition|deep learning Available in a digital repository NRGL
Rozpoznávání akordů v hudební nahrávce

The transformation of sheet music into a sound is a very straightforward task, in which we only have to follow certain instructions, in our case notes and their detailed de- scriptions. The inverse ...

Lanz, Vojtěch; Žabokrtský, Zdeněk; Pešková, Klára
Univerzita Karlova, 2021

Identifikace a analýza českých ekvivalentů německých kompozit
Neumannová, Kristýna; Ševčíková, Magda; Zeman, Daniel
2021 - English
This bachelor thesis deals with automatic identification of Czech equivalents of Ger- man nominal compounds and their linguistic analysis. Compounding is a word formation process which is exploited in both languages, however, in German it is much more pro- ductive than in Czech, where the derivation word formation process predominates. The first part of the thesis copes with identification of Czech counterparts of Ger- man compounds with the help of parallel corpora and tools for phrase-based statistical machine translation. After the identification, one-word, two-word and multi-word Czech equivalents were distinguished. The Czech equivalents were analysed according to their part-of-speech tags. Over a half of the German nominal compounds correspond to a se- quence of two or more words in Czech, most of the sequences are made up of an adjective and a noun. Morphological structure of one-word equivalents was studied and these equivalents were distinguished into compounds and derivatives, in which the second part of the German compound corresponds to a suffix in the Czech counterpart. 1 Tato bakalářská práce se zabývá automatickou identifikací českých ekvivalentů německých substantivních kompozit. Skládání slov je doloženo v obou jazycích, ačkoliv v němčině je více produktivní než v češtině, kde převládá odvozování. V první části práce jsme se věnovali identifikaci českých protějšků německých kom- pozit za pomoci paralelních korpusů a nástrojů na statistický strojový překlad založený na frázích. Poté jsme rozdělili české protějšky na jednoslovné, dvouslovné a víceslovné. České ekvivalenty byly analyzovány podle jejich slovnědruhového zařazení. Více než polovina německých substantivních kompozit odpovídá sekvenci dvou nebo více slov v češtině, většina sekvencí je tvořena přídavným a podstatným jménem. U jednoslovných ekviva- lentů byla zkoumána jejich morfologická struktura a byla mezi nimi rozlišena kompozita a odvozená slova, kde druhá část německého kompozita odpovídá příponě v českém pro- tějšku. 1 Keywords: slovotvorba|skládání slov|odvozování|morfologie|syntax|zpracování přirozeného jazyka|paralelní korpus|zarovnání; word formation|composition|derivation|morphology|syntax|natural language processing|parallel corpus|alignment Available in a digital repository NRGL
Identifikace a analýza českých ekvivalentů německých kompozit

This bachelor thesis deals with automatic identification of Czech equivalents of Ger- man nominal compounds and their linguistic analysis. Compounding is a word formation process which is exploited in ...

Neumannová, Kristýna; Ševčíková, Magda; Zeman, Daniel
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases