Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 44101
Published from to

Studium interakcí funkčních povrchů s biologickými systémy
Víšová, Ivana; Lísalová, Hana; Hof, Martin; Stephanopoulos, Nicholas
2021 - English
Title: The study on interactions of functional surfaces with biological systems Author: Ivana Víšová Department: Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences, Department of optical and biophysical systems. Supervisor: RNDr. Hana Vaisocherová-Lísalová, Ph.D., Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences, Department of optical and biophysical systems. Abstract: This work is devoted to the study of processes influencing the performance of functional antifouling polymer brush coatings and their interactions with complex biological media. Specifically, both results of the fundamental and applied research on the i) functionalization processes influencing coating resistance, ii) tailoring of the physico-chemical properties of the antifouling coatings to minimize the nonspecific interactions with complex biological samples, and iii) behavior and performance of the polymer brush coatings in varying environments are presented. Acrylamide and methacrylamide-based polymer brushes with side hydroxyl, carboxybetaine, and sulfobetaine groups were studied, showing the great potential of their optimized copolymer structures as tunable antifouling functionalizable platforms for cell research or biosensor applications. Moreover, newly developed procedures for antifouling properties recovery after EDC/NHC... Název: Studium interakcí funkčních povrchů s biologickými systémy Author: Ivana Víšová Školící pracoviště: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Oddělení optických a biofyzikálních systémů Vedoucí práce: RNDr. Hana Vaisocherová-Lísalová, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Oddělení optických a biofyzikálních systémů Abstrakt: Tato práce je věnovaná studiu procesů ovlivňujících výkonnost funkčních rezistentních (antifoulingových) povlaků na bázi polymerních kartáčů a jejich interakcí s komplexními biologickými médii. Prezentovaný základní i aplikovaný výzkum se týká i) funkcionalizačních procesů ovlivňujících odolnost povlaků, ii) přizpůsobení fyzikálně- chemických vlastností antifoulingových povlaků, aby se minimalizovaly nespecifické interakce s komplexními biologickými vzorky, a iii) chování, odolnosti a funkčnosti polymerních kartáčů v různých komplexních prostředích. Studovány jsou polymerní kartáče na bázi akrylamidu a methakrylamidu s postranními hydroxylovými, karboxybetainovými a sulfobetainovými skupinami, jejichž optimalizované kopolymerní struktury vykazují velký potenciál jako laditelné antifoulingové funkcionalizovatelné platformy pro buněčný výzkum, nebo aplikace v oblasti biosenzorů. Nově vyvinuté postupy pro obnovení resistence povlaku na bázi poly(karboxybetainů) po aktivaci EDC / NHC a... Keywords: vysoce rezistentní funkční povrchy|zwitterionické polymerní kartáče|biosensory|funkcionalizace|nespecifická adsorpce; antifouling functional coatings|zwitterionic polymer brushes|biosensors|functionalization|fouling Available in a digital repository NRGL
Studium interakcí funkčních povrchů s biologickými systémy

Title: The study on interactions of functional surfaces with biological systems Author: Ivana Víšová Department: Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences, Department of optical and ...

Víšová, Ivana; Lísalová, Hana; Hof, Martin; Stephanopoulos, Nicholas
Univerzita Karlova, 2021

Belemniti spodní křídy (a hraničního intervalu hranice J/K) oblasti severozápadní Tethydy, biostratigrafie, paleobiogeografie a paleoekologie
Vaňková, Lucie; Košťák, Martin; Michalík, Jozef; Fozy, István
2021 - English
This thesis deals with the belemnite fauna from the Outer Western Carpathians Klippen, its systematic classification, stratigraphical and palaeogeographical evaluation. The palaeontological/palaeobiological approach, together with isotope analyses, including of carbon and oxygen stable isotopes and of strontium isotopes, enabled an integrated investigation of the palaeoecological conditions during the Jurassic/Cretaceous (J/K) boundary interval and the Early Cretaceous age. The Tethyan belemnites are not intensively studied in detail in the J/K interval, as they occur rather rarely in the sections, and/or sedimentary conditions were not suitable for their preservation. Therefore, belemnites are described only from a few sites in the Mediterranean Province. On the basis of recent research, the stratigraphic range of several species previously considered to be from the Tithonian age was extended to the earliest Cretaceous. By contrast, the Lower Cretaceous belemnites (since the late Berriasian) are more abundant. In the classical areas of the Tethyan Realm, it is possible to study the Lower Cretaceous belemnites in great detail and, according to their higher abundance, to determine an individual assemblage corresponding to stratigraphical intervals. Their occurrence is also an important basement for... Předkládaná disertační práce se zabývá belemnitovou faunou z oblasti Vnějších Západních Karpat, jejím systematickým určením a stratigrafickým a paleogeografickým zhodnocením. Spolu s izotopovými analýzami, zahrnujícími jak stabilní izotopy kyslíku a uhlíku, tak izotopy stroncia, vytváří komplexní obraz paleoekologických podmínek v období jursko-křídové hranice a spodní křídy. Belemniti nejsvrchnějšího tithonu a hraničního intervalu J/K nejsou obecně příliš dobře prostudovaní, jelikož se na studovaných profilech vyskytují zřídka, nebo sedimentární podmínky nejsou vhodné pro jejich zachování. Rostra belemnitů jsou tak v mediteránní provincii popsána pouze z několika lokalit. Na základě posledních výzkumů byl stratigrafický rozsah některých původně tithonských druhů rozšířen o nejspodnější křídu. Oproti tomu jsou spodnokřídoví belemniti (od pozdního berriasu) relativně rozšíření. V tethydní říši je možné studovat spodnokřídovou belemnitovou faunu v dobrém detailu a dle jejich četného zachování, také stanovit jednotlivá společenstva odpovídajcí stratigrafickým intervalům. Navíc lze modelovat jejich palebiogeografické rozšíření a případné migrace. Specifické podmínky a typ sedimentární asociace, ve které bylo rostrum uloženo, nabízí možnost zkoumání ekologických preferencí, které jednotlivé druhy... Keywords: belemniti; spodní křída; J; K hranice; Vnější Západní Karpaty; stratigrafie; paleogeografie; paleoekologie; belemnites; Lower Cretaceous; J; K boundary; Outer Western Carpathians; stratigraphy; palaeogeography; palaeoecology Available in a digital repository NRGL
Belemniti spodní křídy (a hraničního intervalu hranice J/K) oblasti severozápadní Tethydy, biostratigrafie, paleobiogeografie a paleoekologie

This thesis deals with the belemnite fauna from the Outer Western Carpathians Klippen, its systematic classification, stratigraphical and palaeogeographical evaluation. The ...

Vaňková, Lucie; Košťák, Martin; Michalík, Jozef; Fozy, István
Univerzita Karlova, 2021

Přepínání zachlazením v antiferomagnetu CuMnAs
Kašpar, Zdeněk; Olejník, Kamil; Goennenwein, Sebastian T.B.; Uhlíř, Vojtěch
2021 - English
This thesis contains detailed study of a newly discovered effect of quench switch- ing in thin films of antiferromagnetic CuMnAs. This effect can be used to induce highly reproducible resistance switching behaviour in response to electrical or optical laser pulsing. The resistance changes reach up to GMR-like values of 20 % at room temperature and 100 % at low temperatures. We attribute these changes to the nano-fragmentation of magnetic domain structure. After CuMnAs is pulsed into a high resistance state, a characteristic period of time follows, during which the resistance relaxes back to the original value. This relaxation can be described by Kohlrausch stretched exponential function. This type of relaxation is characteristic for behaviour of correlated complex systems, which goes well with the idea of highly fragmented and correlated magnetic states of quenched CuMnAs. The quench switching effect is studied in detail on devices with different geometries, for various parameters of the writing pulse, as well as growth pa- rameters of the CuMnAs films. The switching is demonstrated in CuMnAs films prepared on GaP, GaAs and Si substrates, where the quality of the film differs. This illustrates robustness and application potential of the effect. 1 Tato práce se zabývá studiem nově objeveného přepínacího jevu v tenkých vrstvách antiferomagnetu CuMnAs. Toto přepínání se projevuje změnou odporu způsobenou silnými elektrickými nebo laserovými pulzy. Změna odporu dosahuje až 20 % při pokojové teplotě a až 100 % při nízkých teplotách. Pravděpodobným původem tohoto jevu je fragmentace doménového uspořádání do malých nano- metrových domén. Po přepnutí do stavu s vysokým odporem se po určitý čas navrací odpor v CuMnAs na původní úroveň. Tuto relaxaci je možné popsat pomocí Kohl- rauschových exponenciálních funkcí, které se používají k popisu komplexních korelovaných systémů. To odpovídá našemu chápání tohoto jevu, založeném na fragmentaci domén. Přepínání jsme studovali na vzorcích s různou geometrií, při různých parame- trech elektrických pulzů a také v závislosti na různých růstových parametrech vrstev CuMnAs. Přepínat lze vrstvy připravené na GaP, GaAs i Si substrátech, které se liší různou kvalitou. To ilustruje robustnost přepínání a jeho možný potenciál v aplikacích. 1 Keywords: Antiferomagnetická spintronika|CuMnAs|Elektrické přepínání|Přepínání zachlazením; Aniferromagnetic spintronics|CuMnAs|Electrical switching|Quench switching Available in a digital repository NRGL
Přepínání zachlazením v antiferomagnetu CuMnAs

This thesis contains detailed study of a newly discovered effect of quench switch- ing in thin films of antiferromagnetic CuMnAs. This effect can be used to induce highly reproducible resistance ...

Kašpar, Zdeněk; Olejník, Kamil; Goennenwein, Sebastian T.B.; Uhlíř, Vojtěch
Univerzita Karlova, 2021

Vývoj nových kvantově-chemických metod pro silně korelované systémy
Antalík, Andrej; Pittner, Jiří; Noga, Jozef; Soldán, Pavel
2021 - English
The central problem in the modern electronic structure theory is the calculation of cor- relation energy, possibly by an approach that would account for both static and dynamic correlation in an efficient, balanced and accurate way. In this thesis, I present a collection of methods that combine the effective treatment of dynamic correlation by the coupled cluster theory with density matrix renormalization group, a well-established technique for calculations of strongly correlated systems. The connection between them is achieved via the tailored coupled clusters (TCC) ansatz, which conveniently does not impose any ad- ditional computational costs. After the successful initial assessment, we developed more efficient implementations of these methods by employing the local approaches based on pair natural orbitals. This way, we extended the range of possible applications to larger systems with thousands of basis functions. To assess the accuracy of TCC as well as its local counterparts, we performed a variety of benchmark calculations ranging from small, yet challenging systems such as the nitrogen molecule or tetramethyleneethane diradical, to larger molecules like oxo-Mn(Salen) or Fe(II)-porphyrin model. 1 Ústředním problémem teorie elektronové struktury je přesný výpočet korelačních energií, který může být poněkud komplikovaný, vzhledem k odlišnému původu statické a dynam- ické korelace. V této práci představuji soubor metod kombinujících efektivitu popisu dynamické korelace pomocí teorie spřažených klastrů (CC) s metodou renormalizační grupy matice hustoty, která je vhodná zejména pro popis silně korelovaných systémů. Spojení těchto přístupů je dosaženo pomocí externě korigované CC metody (tailored CC), která má tu výhodu, že nezvyšuje výpočetní náročnost nad rámec těchto dvou přís- tupů. Metoda byla úspěšně otestována na malých molekulách a následně implementována ve výpočetně efektivnější formě založené na lokálních párových přirozených orbitalech, umožňující výpočet molekul s tisíci bázových funkcí. Pro vyhodnocení přesnosti jsme vykonali řadu testovacích výpočtů, počínaje malými, leč náročnými systémy jakými jsou molekula dusíku nebo diradikál tetramethylenethanu, až po větší molekuly jako oxo- Mn(salen) či model Fe(II)-porfyrinu. 1 Keywords: spřažené klastry|renormalizační grupa matice hustoty|silně korelované systémy|párové přirozené orbitaly; coupled clusters|density matrix renormalization group|strong correlation|pair natural orbitals Available in a digital repository NRGL
Vývoj nových kvantově-chemických metod pro silně korelované systémy

The central problem in the modern electronic structure theory is the calculation of cor- relation energy, possibly by an approach that would account for both static and dynamic correlation in an ...

Antalík, Andrej; Pittner, Jiří; Noga, Jozef; Soldán, Pavel
Univerzita Karlova, 2021

Kombinovaný vliv acidity a živinové úrovně lesních půd na koloběh C a N
Růžek, Michal; Oulehle, Filip; Šantrůčková, Hana; Stadmark, Johanna
2021 - English
Forest ecosystems are facing changing environmental conditions induced by anthropogenic pressures, including atmospheric deposition. Elevated sulfur (S) and nitrogen (N) depositions have led to changes in forest soil conditions, inducing acidification and N eutrophication. However, the consequences of atmospheric deposition for the functioning of forest ecosystems may be tree species specific. To assess the effects of S and N inputs on soil functioning of two forest stands, a soil chemistry manipulation experiment took place in two adjacent forest stands - Norway spruce (Picea abies) and European beech (Fagus sylvatica) - in the Ore Mts. Over six years, separated and combined additions of S and N compounds (50 kg ∙ha-1 ∙year-1 ) were added to experimental plots in both stands to mimic enhanced atmospheric deposition. The aim of this research was to compare and investigate the soil C and N stocks and fluxes, and their responses in relation to acid and N treatments. We found that under ambient conditions, the beech stand contained more C and N in both the forest floor and the mineral soil compared to the spruce stand. Nitrogen cycling in the beech stand was less tight, with periodical soil N leaching. The manipulated increase of soil acidity (decrease of soil solution pH) reduced the availability of... Lesní ekosystémy čelí měnícím se přírodním podmínkám vyvolaným lidskou činností, jako je atmosférická depozice. Zvýšené deposice síry (S) a dusíku (N) způsobily acidifikaci a eutrofizaci N lesních půd. Nicméně, důsledky atmosférické depozice pro fungování lesní ekosystémů mohou být závislé na druhovém složení. K odhalení účinků S a N na půdní procesy byl proveden manipulační experiment ve dvou sousedních lesních porostech tvořeného smrkem ztepilým (Picea abies) a bukem lesním (Fagus sylvatica), které se nachází v Krušných horách. Po dobu šesti let byly samostatně nebo kombinovaně přidávány látky obsahující S a N (50 kg ∙ha-1 ∙rok-1 ) na experimentální plochy v obou porostech za účelem simulace zvýšené atmosférické depozice. Cílem tohoto výzkumu bylo porovnat a zjistit zásoby a toky uhlíku (C) a N v půdě a jejich odezvy v reakci na kyselé vstupy a vstupy N. Naše zkoumání ukázalo, že za přirozených podmínek bukový porost obsahoval více půdního C a N jak v organickém horizontu, tak v minerální půdě v porovnání se smrkovým porostem. Půdní cyklus N v bukovém porostu byl více otevřený a umožňoval ztráty N vyluhováním. Experimentální nárůst v půdní aciditě (pokles pH v půdní roztoku) omezil dostupnost rozpustného organického C a změnil půdní mikrobiální strukturu, což vedlo v potlačení rozkladných procesů... Available in a digital repository NRGL
Kombinovaný vliv acidity a živinové úrovně lesních půd na koloběh C a N

Forest ecosystems are facing changing environmental conditions induced by anthropogenic pressures, including atmospheric deposition. Elevated sulfur (S) and nitrogen (N) depositions have led to ...

Růžek, Michal; Oulehle, Filip; Šantrůčková, Hana; Stadmark, Johanna
Univerzita Karlova, 2021

Vztah anomálií toků vlhkosti, extrémních srážek a povodní ve střední Evropě
Gvoždíková, Blanka; Müller, Miloslav; Nissen, Katrin; Wypych, Agnieszka
2021 - English
Floods associated with extreme precipitation are one of the most serious natural hazards, which produce substantial human and socio-economic losses in central Europe. One way to reduce the impact of flooding is by increasing preparedness with better flood forecasts and warnings, which is not possible without a proper understanding of physical processes leading to a flood hazard. However, frequent research on floods in relation to causal precipitation and synoptic conditions is usually carried out regionally, although some events often affect areas of a size of entire countries or even larger. The thesis was focused exactly on these large-scale precipitation and flood events that occurred in the second half of the 20th century and then until 2013, for which the size of the affected area is as crucial in the extremity assessment as the magnitude of flood discharges or precipitation totals. The extremity indices used for the assessment of extreme precipitation and flood events connected both aspects. The larger area of interest defined within central Europe allowed examining the spatial structure of events, the differences between them, and their relation to conditions in the atmosphere. To connect the extremes of precipitation with extremes in atmospheric conditions, the causal circulation was... Povodně spojené s extrémními srážkami jsou jedněmi z nejzávažnějších přírodních ohrožení ve střední Evropě, které mají značné ekonomické dopady na společnost. Jedním ze způsobů, jak dopady zmírnit, je zvyšovat připravenost pomocí lepších předpovědí a včasných varování před povodněmi, což ale není možné bez dokonalého pochopení fyzikálních procesů, které k povodňovému ohrožení vedou. Mnoho studií se věnuje výzkumu povodňových událostí ve vztahu k příčinným srážkám a synoptickým podmínkám, často je ale tento výzkum zaměřen jen regionálně, ačkoli některé události postihují oblasti srovnatelné s rozlohou samostatných států nebo dokonce i větší. Tato práce byla zaměřena právě na tyto rozsáhlé srážkové a povodňové události druhé poloviny 20. století a dále až do roku 2013, u nichž je pro hodnocení extremity stejně důležitá plocha zasažené oblasti jako velikost povodňových průtoků nebo úhrny srážek. Indexy extremity použité pro hodnocení extrémních srážkových a povodňových událostí kombinovaly oba aspekty. Větší zájmové území v rámci střední Evropy umožnilo zkoumat prostorovou strukturu událostí, rozdíly mezi různými typy událostí a jejich vztah k podmínkám v atmosféře. Aby bylo možné určit souvislost mezi srážkovými extrémy a anomálními cirkulačními podmínkami v atmosféře, byla cirkulace hodnocena... Keywords: povodně; extrémní srážky; index extremity; tok vlhkosti; prediktabilita; střední Evropa; floods; extreme precipitation; extremity index; moisture flux; predictability; central Europe Available in a digital repository NRGL
Vztah anomálií toků vlhkosti, extrémních srážek a povodní ve střední Evropě

Floods associated with extreme precipitation are one of the most serious natural hazards, which produce substantial human and socio-economic losses in central Europe. One way to reduce the impact of ...

Gvoždíková, Blanka; Müller, Miloslav; Nissen, Katrin; Wypych, Agnieszka
Univerzita Karlova, 2021

Metastabilní slitina Ti-15Mo připravená práškovou metalurgií
Veverková, Anna; Bartha, Kristina
2021 - English
This diploma thesis focused on manufacturing and characterization of Ti-15Mo metastable beta-Ti alloy prepared by cryogenic milling and spark plasma sintering. Initial powder was prepared by gas atomization and consequently deformed by cryogenic milling (milled powder). Both initial and milled powders were compacted by spark plasma sintering (SPS) at temperatures from 750 řC to 850 řC. Dependence of microstructure and mechanical properties on the parameters of preparation was studied. During cryo-milling, powder particles significantly changed shape from ball-shaped to disc-shaped. Particles were not refined by milling, but severely plastically deformed. SEM observations showed that all prepared samples contain duplex alpha + beta structure. Volume fraction of alpha phase is significantly higher in the sintered milled powder due to increased beta- transus temperature caused by contamination by oxygen and also due to easier alpha phase precipitation caused by refined microstructure. Maximum microhardness of 350 HV was achieved for both types of sintered powders. High microhardness of sintered initial powder can be attributed to formation of omega phase during cooling, while sintered milled powder is strengthened by refined microstructure and small alpha phase precipitates. Cryogenic milling prior to... Práce se zabývá charakterizací metastabilní beta slitiny Ti-15Mo připravené kryogenním mletím a následným sintrováním elektrickým proudem. Výchozí prášek byl připraven plynovou atomizací a následně deformován kryogenním mletím (mletý prášek). Výchozí prášek a mletý prášek byly kompaktizovány metodou sintrování elektrickým proudem při teplotách v intervalu 750 řC až 850 řC. Během kryogenního mletí práškové částice výrazně změnily tvar z kulatých na placaté. Velikost částic se nezmenšila, ale částice byly intenzivně plasticky deformovány. Pomocí skenovacího elektronového mikroskopu bylo zjištěno, že všechny připravené vzorky obsahují dvojfázovou alfa + beta mikrostrukturu. Objemový podíl alfa fáze je výrazně větší po sintrování mletého prášku kvůli zvýšené teplotě beta přechodu způsobené kontaminací mletého prášku kyslíkem, ale také kvůli snazší precipitaci fáze alfa díky zjemněné mikrostruktuře. Maximální dosažená mikrotvrdost je asi 350 HV pro oba sintrované prášky. Vysoká mirkotvrdost výchozího prášku může být vysvětlena vznikem omega fáze, zatímco mletý prášek je vytvrzen jemnou mikrostrukturou a malými precipitáty fáze alfa. Kryogenní mletí umožňuje získat materiál s vysokou mikrotvrdostí při nižších teplotách sintrování. Keywords: slitiny titanu|ultra-jemnozrnné materiály|prášková metalurgie|fázové transformace|skenovací elektronová mikroskopie; titanium alloys|ultra-fine grained materials|powder metallurgy|phase transformations|scanning electron microscopy Available in a digital repository NRGL
Metastabilní slitina Ti-15Mo připravená práškovou metalurgií

This diploma thesis focused on manufacturing and characterization of Ti-15Mo metastable beta-Ti alloy prepared by cryogenic milling and spark plasma sintering. Initial powder was prepared by gas ...

Veverková, Anna; Bartha, Kristina
Univerzita Karlova, 2021

Adaptivní změny rozšíření populací v odpovědi na klimatické změny
Horníková, Michaela; Kotlík, Petr; Munclinger, Pavel; Bryja, Josef
2021 - English
Adaptive population shifts in response to climate change Ing. Michaela Horníková, Doctoral thesis Abstract Understanding of species' reactions to past climate and environmental changes is a hot topic in many fields of biology as it is relevant also for addressing species' future under the contemporary climate change. Using an emerging model species, the bank vole, I combine genomic phylogeographic data with information on known intraspecific functional variability and environmental niche modelling and aim to elucidate the particular role of intraspecific variation and ultimately selection in shaping the species' response to the climatic and environmental changes after the end of the last glaciation. Based on the mtDNA markers, bank voles exhibit a complex phylogeographic pattern suggesting population replacement events during the postglacial recolonization of Europe and thus possible involvement of selection in the process. An extensive dataset of more than 6000 SNPs was used to search for signs of population replacement in the bank vole genomic DNA and to investigate the species' postglacial recolonization history throughout its European distribution range. The genomic data revealed even more complex population history than previously detected with mtDNA markers, including not only admixture but also... Adaptive population shifts in response to climate change Ing. Michaela Horníková, Doctoral thesis Abstrakt Porozumění tomu, jak druhy reagovaly na změny klimatu a prostředí v minulosti, je žhavým tématem v mnoha oborech biologie, jelikož je relevantní i pro řešení otázky budoucnosti druhů pod vlivem současných klimatických změn. S využitím modelového druhu norníka rudého propojuji genomická fylogeografická data s informacemi o známé vnitrodruhové funkční variabilitě a environmentálním modelováním nik a zaměřuji se na objasnění konkrétní úlohy vnitrodruhové variability a selekce v utváření odpovědi tohoto druhu na klimatické a environmentální změny po skončení posledního zalednění. Norník rudý vykazuje podle mtDNA markerů komplexní fylogeografický pattern, naznačující nahrazení populací během postglaciální kolonizace Evropy a tedy možný vliv selekce v tomto procesu. K pátrání po známkách nahrazení populací v genomické DNA norníka rudého a k prozkoumání postglaciální rekolonizační historie v rámci jeho evropského areálu rozšíření jsme použili rozsáhlý datový soubor s více než 6000 SNP. Genomická data odhalila ještě složitější populační historii, než byla dříve detekována pomocí mtDNA, zahrnující nejen nahrazení populací, ale také příměs mezi vnitrodruhovými liniemi pocházejícími z různých glaciálních refugií.... Keywords: Clethrionomys glareolus;fylogeografie;GBS;genotypování sekvenováním;glaciální refugia;hemoglobin;modelovaní ekologických nik;norník rudý;postglaciální kolonizace;sekvenování nové generace; bank vole;Clethrionomys glareolus;ecological niche modelling;GBS;genotyping-by-sequencing;glacial refugia;haemoglobin;next-generation sequencing;phylogeography;post-glacial colonization Available in a digital repository NRGL
Adaptivní změny rozšíření populací v odpovědi na klimatické změny

Adaptive population shifts in response to climate change Ing. Michaela Horníková, Doctoral thesis Abstract Understanding of species' reactions to past climate and environmental changes is a hot topic ...

Horníková, Michaela; Kotlík, Petr; Munclinger, Pavel; Bryja, Josef
Univerzita Karlova, 2021

Relaxivita magnetických nanočástic oxidů železa obsahujících diamagnetické kationty
Kubíčková, Lenka; Kohout, Jaroslav
2021 - English
Magnetic nanoparticles have received extensive attention in the biomedical research, e.g. as prospective contrast agents for T2-weighted magnetic resonance imaging. The ability of a contrast agent to enhance the relaxation rate of 1 H in its vicinity is quantified by relaxivity. The main aim of this thesis is to evaluate the transversal re- laxivity of ε-Fe2−x Alx O3 nanoparticles coated with amorphous silica or citrate - its dependence on external magnetic field, temperature and thickness of silica coating - by means of nuclear magnetic resonance. The aluminium content x = 0.23(1) was determined from XRF, the material was further characterised by XRPD, Möss- bauer spectroscopy, DLS, TEM and magnetic measurements. The size of magnetic cores was ∼ 21 nm, the thickness of silica coating ∼ 6,10,17 and 21 nm. Magne- tization of the ε-Fe2−x Alx O3 nanoparticles increased by ∼ 30 % when compared to ε-Fe2O3. The saturating dependence of relaxivity on external magnetic field and on the linear decrease with increase of thickness of silica coating contravene the theo- retical model of motional averaging regime (MAR); nevertheless, the temperature dependence acquired in 0.47 T and 11.75 T may be explained by MAR. In compari- son to ε-Fe2O3 nanoparticles, the relaxivity of examined samples was higher for par-... Magnetické nanočástice se staly častým předmětem biomedicínského výzkumu, např. jako potenciální konstrastní látky pro T2-vážené zobrazování pomocí mag- netické rezonance. Schopnost kontrastní látky zvýšit relaxační rychlosti 1 H ve svém okolí je kvantitativně popsána relaxivitou. Cílem této práce bylo změřit metodou ja- derné magnetické rezonance příčnou relaxivitu nanočástic ε-Fe2−x Alx O3 obalených amorfní silikou (SiOx (OH)y ) nebo stabilizovaných citrátem, konkrétně její závislost na vnějším magnetickém poli, teplotě a tloušt'ce obalu ze siliky. Obsah hliníku byl stanoven z XRF na x = 0.23(1), dále byl materiál charakterizován pomocí XRPD, Mössbauerovy spektroskopie, DLS, TEM a magnetických měření. Velikost magnetic- kého jádra byla ∼ 21 nm, tloušt'ka obalu ze siliky pak ∼ 6,10,17 a 21 nm. Magne- tizace nanočástic ε-Fe2−x Alx O3 vzrostla oproti ε-Fe2O3 o ∼ 30 %. Saturační trend závislosti relaxivity na vnějším magnetickém poli a její lineární pokles s rostoucí tloušt'kou siliky nelze popsat teoretickým modelem motional averaging regime (re- žim pohybového středování, MAR), nicméně teplotní závislost naměřená v 0.47 T a 11.75 T by se jím dala vysvětlit. Ze srovnání s nanočásticemi ε-Fe2O3 vyplývá, že zkoumané vzorky s obalem tenčím než 10 nm dosáhly vyšší relaxivity... Keywords: relaxometrie|spin-spinová relaxační doba|magnetokrystalová anizotropie|lognormální distribuce|oxid železitý|viabilita buněk; relaxometry|spin-spin relaxation time|magnetocrystalline anisotropy|log-normal distribution|iron(III) oxide|cell viability Available in a digital repository NRGL
Relaxivita magnetických nanočástic oxidů železa obsahujících diamagnetické kationty

Magnetic nanoparticles have received extensive attention in the biomedical research, e.g. as prospective contrast agents for T2-weighted magnetic resonance imaging. The ability of a contrast agent to ...

Kubíčková, Lenka; Kohout, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2021

Tři eseje o selháních ve finančním jednání podniků a reakcích trhu
de Batz de Trenquelléon, Laure; Kočenda, Evžen; Havránek, Tomáš; Brůna, Karel; Karpoff, Jonathan M.
2021 - English
Chapter 1 Summary of the Dissertation "We are in the golden age of fraud." Jim Chanos, Kynikos Associates, Financial Times 24/07/2020. Beyond the speculations about the consecutive waves of Covid, 2020 will be reminded for one of the most notorious failures of a listed firm, due to a massive accounting fraud: the German payment fintech Wirecard. The firm, with 30 subsidiaries in 26 countries, joined the prestigious DAX index just two years before. The spillovers of the billion-euro fraud range from the arrest of top managers to suspicion of auditors, politicians, and regulatory authorities (BaFin, European Commission, and ESMA), as suggested the Financial Times headline "Why was Frankfurt so blind for so long?"1 Such a failure serves as a reminder of the relevance of financial markets regulation, oversight, and enforcement, in order to protect investors and to encourage compliance with regulations. Research on the relationship between the publication of financial misconducts and financial performance for corporates has continuously grown, as illustrated by the recent in- depth literature reviews undergone by Amiram et al. (2018) and Liu and Yawson (2020). It is fueling regulatory debates on how to enforce more efficiently financial regulations. Some specificities of white-collar crimes must be accounted for... Keywords: Financial Misconduct; Fraud; Sanction; Listed Companies Regulation; Victim; Returns Spillovers; Event Study; Meta-Analysis; Financial Markets; Information and Market Efficiency; Financial Misconduct; Fraud; Sanction; Listed Companies Regulation; Victim; Returns Spillovers; Event Study; Meta-Analysis; Financial Markets; Information and Market Efficiency Available in a digital repository NRGL
Tři eseje o selháních ve finančním jednání podniků a reakcích trhu

Chapter 1 Summary of the Dissertation "We are in the golden age of fraud." Jim Chanos, Kynikos Associates, Financial Times 24/07/2020. Beyond the speculations about the consecutive waves of Covid, ...

de Batz de Trenquelléon, Laure; Kočenda, Evžen; Havránek, Tomáš; Brůna, Karel; Karpoff, Jonathan M.
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases