Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 59293
Published from to

Farmakokinetika intramuskulárně aplikovaných termoresponsivních polyakrylamidů
Groborz, Ondřej
2024 - English
6 Pharmacokinetics of Intramuscularly Administered Thermoresponsive Polyacrylamides Author: Ondřej Groborz Supervisor: doc. Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc. Institute of Macromolecular Chemistry, Czech Academy of Sciences Advisers: Ing. Pavel Švec RNDr. Lenka Loukotová, PhD. Abstract Polymer solutions with lower critical solution temperature (LCST) undergo a phase separation when heated above their cloud point temperature (TCP). These thermoresponsive polymers have numerous promising medicinal applications, such as in situ depot-forming radiotherapy (brachytherapy), controlled drug-release, immuno-radiotherapy, injectable thermogelling for tissue engineering and cell culture and magnetic resonance imaging (MRI), among others. Yet, despite extensive research on medicinal applications of thermoresponsive polymers, their fate after their administration remains largely unknown. Thus, in our study, we synthesized and thoroughly characterized four different thermoresponsive polyacrylamides, namely poly(N-(2,2-difluoroethyl)acrylamide), poly(N- isopropylacrylamide), poly(N,N-diethylacrylamide) and poly(N-acryloylpyrrolidine) under physiologically relevant conditions. Subsequently, we determined their biodistribution kinetics in mice and proposed a data-based pharmacological model to describe their in vivo behaviour,... 5 Farmakokinetika intramuskulárně aplikovaných termoresponzivních polyakrylamidů Autor: Ondřej Groborz Vedoucí práce: doc. Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc. Ústav makromolekulární chemie, Akademie věd České republiky Konzultanti: Ing. Pavel Švec RNDr. Lenka Loukotová, PhD. Abstrakt Roztoky některých polymerů vykazují dolní kritickou rozpouštěcí teplotu (lower critical solution temperature, LCST). Takové polymery za určitých podmínek vytvářejí homogenní roztoky, ale jakmile teplota roztoku překročí kritickou teplotu (cloud point temperature, TCP), dojde k fázové separaci. Pro tyto polymery bylo navrženo nespočet aplikací v rámci medicinální chemie a medicíny, například in situ formovaná depa pro radioterapii (brachytherapii), in situ formovaná depa pro protrahované uvolňování léčiv, imunoradiotherapie, injekční thermogelling pro tkáňová inženýrství a pěstování buněčných kultur, tracery pro magnetickou rezonanci (MRI) a mnoho dalších. Navzdory četným navrženým využitím a rozsáhlému výzkumu těchto polymerů, farmakokinetika injekovaných termoresponzivních polymerů stále není dostatečně dobře prozkoumána. V této práci se věnujeme syntéze a důkladné fyzikálně-chemické charakterizaci čtyř různých termoresponzivních polyakrylamidů, konkrétně poly(N-(2,2-difluoroethyl)akrylamidu, poly(N- isopropylakrylamidu),... Keywords: polyakrylamidy; thermoresponzivní; farmakokinetika; in vivo; polymery; biodistribuce; fluorescence; LCST; polyacrylamides; thermoresponsive; pharmacokinetics; in vivo; polymers; biodistribution; fluorescence; LCST Available in a digital repository NRGL
Farmakokinetika intramuskulárně aplikovaných termoresponsivních polyakrylamidů

6 Pharmacokinetics of Intramuscularly Administered Thermoresponsive Polyacrylamides Author: Ondřej Groborz Supervisor: doc. Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc. Institute of Macromolecular Chemistry, Czech ...

Groborz, Ondřej
Univerzita Karlova, 2024

Pohlavní promiskuita, skrytá volba samice a biologie pěvčí spermie
Míčková, Kristýna; Albrecht, Tomáš; Vrbacký, Marek; Krist, Miloš
2024 - English
The discovery of postcopulatory mechanisms of mate choice has fundamentally altered our understanding of sexual selection. Passerines are an ideal group for studying two basic mechanisms of postcopulatory sexual selection, sperm competition and cryptic female choice. This doctoral thesis focuses on postcopulatory sexual selection in passerines from three different angles. In this study, we investigated (1) age-related changes in traits that can affect male reproductive success (sperm morphology, velocity and production) and a trade-off between these traits and lifespan in male barn swallows (Hirundo rustica); (2) variation in seminal fluid and sperm proteins in six selected passerine species and whether these differences are caused by phylogeny or postcopulatory sexual selection; and (3) the protein composition of female barn swallow cloacal fluids in four phases of the reproductive season, changes in protein composition in individual phases, and identification of phase-specific proteins. Our results show that there is no unified trend for changes in sperm traits or sperm production across male lifespan. While sperm morphology and velocity do not change considerably, sperm production increases in first years of life. However, excessive investment in sperm production could reduce the male's chances... Objev postkopulačních mechanizmů výběru partnera zásadně změnil pohled na pohlavní selekci. Pěvci tvoří ideální skupinu pro studium dvou mechanizmů postkopulační pohlavní selekce, kompetice spermií a skryté volby samice. Tato dizertační práce se zabývá postkopulační selekcí ze třech různých uhlů právě u tohoto taxonu. V této práci jsme se zabývali (1) životními změnami znaků, které mohou ovlivňovat reprodukční úspěch samců (morfologie a velocita spermií, produkce spermií) a zároveň trade-off mezi těmito znaky a délkou dožití u samců vlaštovky obecné (Hirundo rustica); (2) variabilitou v proteinech seminální tekutiny a spermií u šesti vybraných druhů pěvců a zda jsou tyto rozdíly způsobeny fylogenezí či vlivem postkopulační pohlavní selekce a (3) popisem proteinového složení samičích kloakálních tekutin vlaštovky obecné ve čtyřech fázích reprodukčního cyklu, změnami v zastoupení proteinů v jednotlivých fázích a stanovením proteinů specifických pro jednotlivé reprodukční fáze. Naše výsledky ukazují, že neexistuje jednotný trend pro změny ve znacích spermií či produkce spermií napříč životem samce. Zatímco morfologie ani velocita spermií se zásadně nemění, produkce spermií v prvních letech života stoupá. Přílišná investice do produkce spermií však může snížit šance samce na delší život, což... Keywords: extra-pair paternity; postcopulatory sexual selection; sperm morphology; sperm motility; cryptic female choice; heritability; sexual ornamentation; extra-pair paternity; postcopulatory sexual selection; sperm morphology; sperm motility; cryptic female choice; heritability; sexual ornamentation Available in a digital repository NRGL
Pohlavní promiskuita, skrytá volba samice a biologie pěvčí spermie

The discovery of postcopulatory mechanisms of mate choice has fundamentally altered our understanding of sexual selection. Passerines are an ideal group for studying two basic mechanisms of ...

Míčková, Kristýna; Albrecht, Tomáš; Vrbacký, Marek; Krist, Miloš
Univerzita Karlova, 2024

Interakce sauroleishmanií s flebotomy
Tichá, Lucie; Volf, Petr; Berriatua Fernández de Larea, Eduardo; Shaw, Jeffrey Jon
2024 - English
Sauroleishmania is a group of less studied parasites that belong to the genus Leishmania (Kinetoplastida: Trypanosomatidae). They circulate between reptile hosts and sand fly vectors (Diptera: Psychodidae). Due to the non-pathogenic character of its species, little is known about their development in reptiles and sand flies. The main objective of this project was to elucidate some missing aspects of Sauroleishmania life cycle. A major part of this thesis aimed to test the susceptibility of various sand fly species to different Sauroleishmania isolates and describe their development in the sand fly intestinal tract. A minor part was devoted to the study of infection in reptiles. First, we investigated the development of Leishmania (Sauroleishmania) tarentolae in three Phlebotomus species. Sand flies were infected through membrane on promastigote suspension and dissected at various time intervals post infection. Leishmania (S.) tarentolae developed in all three species tested and underwent peripylarian type of the development. Moreover, heavy parasite loads were frequently found in Malpighian tubules, which is a unique localization among Leishmania parasites. To summarize the current knowledge on L. (S.) tarentolae, we have also written a review describing the origin, life cycle and application of... Sauroleishmanie jsou méně zkoumanou skupinou parazitů, kteří náleží do rodu Leishmania (Kinetoplastida: Trypanosomatidae). Jejich životní cyklus zahrnuje plazí hostitele a flebotomy (Diptera: Psychodidae). Sauroleishmanie nejsou patogenní pro člověka, a tak je o jejich vývoji ve flebotomech a gekonech známo velmi málo. Hlavním cílem této práce tedy bylo otestovat vnímavost různých druhů flebotomů k sauroleishmaniové infekci a popsat vývoj těchto parazitů ve střevě přenašeče; menší část pak byla věnována výzkumu infekcí v plazech. Nejprve jsme se zabývali vývojem Leishmania (Sauroleishmania) tarentolae ve třech druzích flebotomů rodu Phlebotomus. Flebotomové byli infikováni kulturou promastigotů sáním přes membránu a jejich střeva byla vyšetřována v různých časových intervalech po infekci. Leishmania (S.) tarentolae se vyvíjela ve všech třech zkoumaných druzích, typ vývoje byl peripylární. Kromě toho se parazité v hojném počtu vyskytovali v Malpigických trubicích, což je pro parazity rodu Leishmania unikátní lokalizace. Dosavadní poznatky o L. (S.) tarentolae jsme také shrnuli do přehledového článku popisujícího původ, životní cyklus a využití tohoto druhu sauroleishmanie. Dále jsme popsali vývoj dvou vybraných druhů sauroleishmanií, L. (S.) adleri a L. (S.) hoogstraali, v různých druzích flebotomů... Keywords: Leishmania; Sauroleishmania; Sergentomyia; Phlebotomus; flebotomové; Leishmania; Sauroleishmania; Sergentomyia; Phlebotomus; sand flies Available in a digital repository NRGL
Interakce sauroleishmanií s flebotomy

Sauroleishmania is a group of less studied parasites that belong to the genus Leishmania (Kinetoplastida: Trypanosomatidae). They circulate between reptile hosts and sand fly vectors (Diptera: ...

Tichá, Lucie; Volf, Petr; Berriatua Fernández de Larea, Eduardo; Shaw, Jeffrey Jon
Univerzita Karlova, 2024

Trypanosomy přenášené komáry: výskyt v hostitelích, přenos a specifita
Kulich Fialová, Magdaléna; Svobodová, Milena; Bernotienė, Rasa; Modrý, David
2024 - English
7 Abstract Trypanosomes (Trypanosoma, Kinetoplastea) are dixenous blood protists that require not only a vertebrate host but also a blood-feeding invertebrate to complete their life cycle. Infection of vertebrates can be asymptomatic, but on the other hand can cause serious diseases affecting lives of humans and animals. Thus, researchers usually focus on Trypanosoma species causing Chagas disease and sleeping sickness in humans or nagana and surra in animals, and on their vectors: tsetse flies and kissing bugs. However, mosquitoes are able to transmit trypanosomes as well, specifically, avian trypanosomes and probably mammalian trypanosomes from the T. theileri group. Nevertheless, the role of mosquitoes in the life cycle of trypanosomes has substantial gaps, which are focused in this dissertation. Within the experimental work, it has been demonstrated that mosquitoes of the genus Culex are susceptible hosts of two species of avian trypanosomes: T. thomasbancrofti and T. tertium n. sp. On the other hand, Culex mosquitoes were unsuitable hosts for T. theileri, while the genus Aedes and surprisingly even sand flies (Phlebotomus perniciosus) turned up to be competent vectors. All investigated trypanosomes were able to develop within the guts of mosquitoes and were also found in their prediuretic liquid. This... 7 Abstrakt Trypanosomy (Trypanosoma, Kinetoplastea) jsou dixenní krevní prvoci, kteří střídají v životním cyklu obratlovce a krev sající bezobratlé. Infekce obratlovců mohou probíhat bez zřejmých zdravotních komplikací, ale mohou způsobovat i závažná onemocnění ohrožující jak lidi, tak zvířata. Pozornost výzkumu se proto většinou obrací právě směrem k druhům trypanosom způsobujících lidská onemocnění jako Chagasova choroba a spavá nemoc, či nagana a surra u dobytka, a také k jejich přenašečům, kterými jsou mouchy tse tse a ploštice. Méně známý je fakt, že trypanosomy jsou přenášeny i komáry, konkrétně trypanosomy ptačí a s velkou pravděpodobností i savčí ze skupiny T. theileri. Nicméně role komárů v životním cyklu trypanosom je jen nedostatečně prozkoumána, a proto se tato disertace věnuje tomuto tématu. V rámci experimentální práce jsme prokázali, že komáři rodu Culex jsou vnímavými hostiteli a pravděpodobnými přenašeči dvou druhů ptačích trypanosom: T. thomasbancrofti a T. tertium n. sp. Naopak pro T. theileri nejsou komáři rodu Culex vhodnými hostiteli, těmi se ukázali být komáři rodu Aedes a překvapivě i flebotomové rodu Phlebotomus. Všechny tři zkoumané trypanosomy se vyvíjely v zadní části střeva komárů a byly nalézány i v jejich prediuretické tekutině. Tato lokalizace trypanosom napovídá, že kromě... Keywords: trypanosoma; pěvec; sýkora; culex; komár; životní cyklus Available in a digital repository NRGL
Trypanosomy přenášené komáry: výskyt v hostitelích, přenos a specifita

7 Abstract Trypanosomes (Trypanosoma, Kinetoplastea) are dixenous blood protists that require not only a vertebrate host but also a blood-feeding invertebrate to complete their life cycle. Infection ...

Kulich Fialová, Magdaléna; Svobodová, Milena; Bernotienė, Rasa; Modrý, David
Univerzita Karlova, 2024

Dynamika severozápadního okraje Laurentinského ledovcového štítu
Stoker, Benjamin James; Margold, Martin; Darvill, Christopher; Nývlt, Daniel
2024 - English
The Laurentide Ice Sheet (LIS) was the largest ephemeral ice sheet in the Northern Hemisphere, reaching its all-time maximum during the last glacial cycle (~115 ka to ~11.7 ka) as it coalesced with the Cordilleran and Innuitian ice sheets over northern North America and the Canadian Arctic Archipelago. At its maximum extent it was comparable in size to the modern-day Antarctic Ice Sheet and may provide a useful analogue for understanding the long-term dynamics of ice sheets. There are considerable regional variations in our understanding of the deglaciation of the LIS. In particular, the northwestern LIS remains one of the most poorly understood sectors, as the latest reconstruction of this sector dates to the early 1990s and empirical constraints on the timing of deglaciation are sparse. In this thesis, I reconstruct the deglaciation of the northwestern LIS from its local Last Glacial Maximum (LGM) position using numerical dating methods and glacial geomorphological mapping. I use a combination of high-resolution digital elevation models (DEMs) and satellite imagery to map the glacial geomorphology of much of the Northwest Territories, Canada, and reconstruct the ice margin retreat patterns, ice flow dynamics, and interaction of the northwestern LIS with other ice masses. This new information is... Laurentinský ledovcový štít byl největším z efemérních ledovcových štítů severní polokoule. Svého maximálního rozsahu dosáhl během posledního glaciálního cyklu (~115 ka až ~11,7 ka), kdy se spojil s Kordillerským a Inuitským ledovcovým štítem na severu Severní Ameriky a v Kanadském arktickém souostroví, a svou velikostí byl srovnatelný s dnešním Antarktickým ledovcovým štítem. Porozumění dynamice odlednění Laurentinského ledovcového štítu je cenné pro pochopení dlouhodobé dynamiky dnešních ledovcových štítů, ale v informacích o odlednění Laurentinského ledového štítu existují značné regionální rozdíly. Zejména severozápadní sektor Laurentinského ledovcového štítu zůstává jedním z nejhůře prostudovaných, protože poslední rekonstrukce tohoto sektoru pochází z počátku 90. let 20. století a množství empirických informací o chronologii odlednění v tomto sektoru je nedostatečné. Tato práce rekonstruuje odlednění severozápadního sektoru Laurentinského ledovcového štítu z jeho posledního glaciálního maxima pomocí numerických datovacích metod a geomorfologického mapování. Glaciální geomorfologie velké části Severozápadních teritorií Kanady je mapována z digitálních modelů terénu s vysokým rozlišením a ze satelitních snímků a následně interpretována za účelem rekonstrukce dynamiky ústupu ledovcového štítu a... Keywords: ice sheet; Pleistocene; glacial landforms Available in a digital repository NRGL
Dynamika severozápadního okraje Laurentinského ledovcového štítu

The Laurentide Ice Sheet (LIS) was the largest ephemeral ice sheet in the Northern Hemisphere, reaching its all-time maximum during the last glacial cycle (~115 ka to ~11.7 ka) as it coalesced with ...

Stoker, Benjamin James; Margold, Martin; Darvill, Christopher; Nývlt, Daniel
Univerzita Karlova, 2024

Vývoj a použití elektrochemických průtokových detektorů
Baroch, Martin; Dejmková, Hana; Vyskočil, Vlastimil; Trnková, Libuše
2024 - English
The proposed dissertation thesis deals with the development and investigation of electrochemical flow systems using both conventional and unconventional electrode materials. In the first part of this thesis, the problem of porous flow-through large area electrodes is addressed. As a working electrode material, a free-standing porous boron-doped diamond (fs-pBDD) was used. This was used for the first time in the construction of an electrochemical cell designed for amperometric detection in flow methods. Testing of this electrode was performed using amperometric detection combined with flow injection analysis of a ruthenium complex solution. The detection limits achieved on this material were in the submicromolar range and the linear dynamic range of the concentration dependence spanned over three orders of magnitude. In addition to amperometry, fs-pBDD was also subjected to testing by cyclic voltammetry. The main reason for using this method was to determine the electrochemically active area, which contributed to the overall physicochemical characterization of this promising material. However, it was this step that brought into question the accuracy and precision of the calculation used. For this reason, the search for new ways to calculate the electrochemically active area of the working electrode... Předkládaná disertační práce se zabývá vývojem a výzkumem elektrochemických průtokových systémů využívajících běžné, ale i netradiční elektrodové materiály. V první části této práce je řešena problematika porézních průlinčitých velkoplošných elektrod. Jako materiál pro pracovní elektrodu byl použit samostojící porézní borem dopovaný diamant (fs-pBDD). Ten byl vůbec poprvé použit pro konstrukci elektrochemické cely určené pro amperometrickou detekci v průtokových metodách. Testování této elektrody bylo prováděno pomocí amperometrické detekce kombinované s průtokovou injekční analýzou roztoku komplexu ruthenia. Limity detekce dosažené na tomto materiálu byly v submikromolárních hodnotách a lineární dynamický rozsah koncentrační závislosti sahal přes tři řády. Kromě amperometrie byl fs-pBDD podroben také testování pomocí cyklické voltametrie. Hlavním důvodem použití této metody bylo stanovení elektrochemicky aktivní plochy, což přispělo k celkové fyzikálně-chemické charakterizaci tohoto slibného materiálu. Právě tento krok ale vnesl do problematiky otázky v podobě správnosti a přesnosti použitého výpočtu. Z tohoto důvodu je v této části práce také zahrnuto hledání nových cest pro výpočty elektrochemicky aktivní plochy pracovní elektrody. Zde prezentované způsoby výpočtu jsou založené jednak na... Available in a digital repository NRGL
Vývoj a použití elektrochemických průtokových detektorů

The proposed dissertation thesis deals with the development and investigation of electrochemical flow systems using both conventional and unconventional electrode materials. In the first part of this ...

Baroch, Martin; Dejmková, Hana; Vyskočil, Vlastimil; Trnková, Libuše
Univerzita Karlova, 2024

Ploché relativně Mittag-Lefflerovy moduly a aproximace
Ben Yassine, Asmae; Trlifaj, Jan; Cortés Izurdiaga, Manuel; Herbera Espinal, Dolors
2024 - English
Práce představuje hlavní výsledky naší společné práce s vedoucím mé práce na aproximacích modulů, s primárním důrazem na třídu plochých relativně Mittag-Lefflerových modulů, Zariského lokalitu kvazikoherentních svazků spo- jených s touto třídou, a dualizaci aproximací. Nejprve charakterizujeme třídy DQ skládající se ze všech plochých relativně Mittag-Lefflerových modulů z hlediska jejich lokální struktury. Dále ukážeme, že Enochsova domněnka platí pro všechny třídy DQ. Tyto výsledky jsou aplikovány na speciální případ f-projektivních modulů. Naše studium se pak rozšiřuje na ascent a descent pro relativní verze Mittag-Lefflerovy vlastnosti vzhledem k plochým a věrně plochým homomorfismům komutativních okruhů. Toto zk- oumání vede k výsledkům, jako je Zariského lokalita lokálně f-projektivních kvazi-koherentních svazků pro všechna schémata, a pro každé n ≥ 1, Zariského lokalita n-Drinfeldových vektorových bandlů pro všechna lokálně noetherovská schémata. Nakonec se zaměříme na obecné aproximační třídy modulů a zk- oumáme možnosti dualizace v závislosti na uzávěrových vlastnostech těchto tříd. Zatímco některé důkazy se snadno dualizují, jiné vyžadují existenci velkých kardinálů:... Keywords: pokrývající třídy modulů|uzávěrové vlastnosti; covering classes of modules|closure properties Available in a digital repository NRGL
Ploché relativně Mittag-Lefflerovy moduly a aproximace

Práce představuje hlavní výsledky naší společné práce s vedoucím mé práce na aproximacích modulů, s primárním důrazem na třídu plochých relativně Mittag-Lefflerových modulů, Zariského lokalitu ...

Ben Yassine, Asmae; Trlifaj, Jan; Cortés Izurdiaga, Manuel; Herbera Espinal, Dolors
Univerzita Karlova, 2024

Syntéza N-(per)fluoralkyl azolů rhodium(II) katalyzovanou transanulací N-(per)fluoralkyl-1,2,3-triazolů
Bakhanovich, Olga; Beier, Petr; Kočovský, Pavel; Kvíčala, Jaroslav
2024 - English
This Thesis deals with the synthesis of N-fluoroalkyl azoles via rhodium(II)-catalyzed transannulation of N-fluoroalkyl-1,2,3-triazoles obtained through copper(I)-catalyzed azide- alkyne cycloaddition (CuAAC) of N-fluoroalkyl azides and alkynes. The introductory chapter describes general approaches towards N-fluoroalkyl azoles, focusing on the synthesis of N-fluoroalkyl pyrroles and azoles. In the first part of the Thesis, rhodium(II)-catalyzed transannulation of N-fluoroalkyl-1,2,3- triazoles with terminal alkynes is described. The reaction provides access to N-fluoroalkyl pyrroles. The regioselectivity of the reaction is investigated and modifications of the primary product are suggested. In the second part of the Thesis, the reactivity of 4-cyclohexyl-N-fluoroalkyl-1,2,3-triazoles is investigated. A one-pot two-step reaction is presented, providing access to novel N- fluoroalkyl indoles. Several modification routes are suggested. Tato práce se zabývá syntézou N-fluoralkylazolů prostřednictvím transanulace N-fluoralkyl- 1,2,3-triazolů katalyzované rhodiem, získaných azido-alkynovou cykloadiční reakcí N- fluoralkyl azidů s alkyny, katalyzovanou měďnými solemi. Úvodní kapitola popisuje obecné přístupy k N-fluoralkyl azolům se zaměřením na syntézu N- fluoralkyl pyrrolů a azolů. V první části práce je popsána reakce N-fluoralkyl-1,2,3-triazolů katalyzovaná rhodiem s terminálními alkyny. Reakce poskytuje přístup k N-fluoralkylpyrrolům. Je zkoumána regioselektivita reakce a jsou navrženy modifikaceí primárních produktů. V druhé části práce je zkoumána reaktivita 4-cyklohexyl-N-fluoralkyl-1,2,3-triazolů. Je prezentována dvoustupňová reakce v jedné nádobě, která poskytuje přístup k novým N- fluoralkylindolům. Je navrženo několik modifikačních cest. Keywords: azid; fluor; triazol; pyrrol; indol; azide; fluorine; triazole; pyrrole; indole Available in a digital repository NRGL
Syntéza N-(per)fluoralkyl azolů rhodium(II) katalyzovanou transanulací N-(per)fluoralkyl-1,2,3-triazolů

This Thesis deals with the synthesis of N-fluoroalkyl azoles via rhodium(II)-catalyzed transannulation of N-fluoroalkyl-1,2,3-triazoles obtained through copper(I)-catalyzed azide- alkyne cycloaddition ...

Bakhanovich, Olga; Beier, Petr; Kočovský, Pavel; Kvíčala, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2024

Váhové nerovnosti, limitní reálná interpolace a prostory funkcí
Grover, Manvi; Opic, Bohumír; Persson, Lars-Erik; Nekvinda, Aleš
2024 - English
This thesis is focused on studying limiting interpolation spaces with weight func- tions of slowly varying type and properties of operators defined on them. In Paper 1 we establish conditions under which K-spaces in the limiting real interpolation involving slowly varying functions can be described by means of J-spaces and we also solve the reverse problem. Further, we apply our results to obtain density theorems for the corresponding limiting interpolation spaces. In paper 2 we study the properties of compactness of operators defined on lim- iting interpolation spaces and derive the quantitative estimates of measure of non-compactness. In paper 3 we estimate dual spaces of limiting interpolation spaces that involve weight functions of slowly varying type. 1 V této disertační práci studujeme limitní interpolační prostory opatřené tak- zvanými pomalu se měnícími váhovými funkcemi a vlastnosti operátorů defino- vaných na těchto prostorech. V článku 1 jsme odvodili podmínky, za nichž je možné popsat K-prostory získané limitní formou reálné interpolace založené na pomalu se měnících funkcích pomocí J-prostorů, a zároveň zde nalézáme odpověd' i na opačnou otázku. Dále využíváme naše hlavní výsledky k získání vět o hustotě pro odpovídající limitní interpolační prostory. V článku 2 jsme studovali kompaktnost operátorů definovaných na limitních interpolačních prostorech a odvodili kvantitativní odhady jejich míry nekompakt- nosti. V článku 3 jsme získali odhady pro duální prostory limitních interpolačních prostorů opatřených pomalu se měnícími váhovými funkcemi. 1 Keywords: Banachovy prostory funkcí|Teorie reálné interpolace|Váhové nerovnosti|pomalu se měnící funkce|K- a J-prostory|Kompaktnost|Míra nekompaktnosti|Dualita; Banach function spaces|Theory of real interpolation|Weighted inequalitis|Slowly-varying functions|K- and J- spaces|Compactness|Measure of non-compactness|Duality Available in a digital repository NRGL
Váhové nerovnosti, limitní reálná interpolace a prostory funkcí

This thesis is focused on studying limiting interpolation spaces with weight func- tions of slowly varying type and properties of operators defined on them. In Paper 1 we establish conditions under ...

Grover, Manvi; Opic, Bohumír; Persson, Lars-Erik; Nekvinda, Aleš
Univerzita Karlova, 2024

The study of the phylogeny and taxonomy of selected genera of Erebidae (Lepidoptera; Noctuoidea) as a tool for understanding of origin of the Afrotropical moth fauna
IGNATEV, Nikolai
2024 - English
In this thesis, I conducted the taxonomical and phylogenetical research of selected Afrotropical moth genera, especially an Old-World moth genus Amerila, Walker 1855. All the studied genera belong to the family Erebidae (Lepidoptera; Noctuoidea) and are well-presented in the state European entomological collections. In our research, we used mitochondrial, or mitochondrial and nuclear markers and different molecular analyses to resolve relationships within the studied genera (exclude Meganaclia, Aurivillius 1892). Comparative morphological analysis was used in all the studies. We aimed to update the classification of studied Lepidoptera genera, and to highlight the gaps in taxonomical study of Afrotropical moth fauna in general. Keywords: arctiinae; ancestral state reconstruction; integrative taxonomy; morphological characters Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The study of the phylogeny and taxonomy of selected genera of Erebidae (Lepidoptera; Noctuoidea) as a tool for understanding of origin of the Afrotropical moth fauna

In this thesis, I conducted the taxonomical and phylogenetical research of selected Afrotropical moth genera, especially an Old-World moth genus Amerila, Walker 1855. All the studied genera belong to ...

IGNATEV, Nikolai
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases