Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 52310
Published from to

Ekonomická transformace a nerovnosti: Česká republika, 1978-2016
Bernard, Adam; Šedivý, Marek; Cahlík, Tomáš
2022 - English
The thesis is primarily focused on the analysis and description of the de- velopment of the gender wage gap in the Czech Republic before and after the Czech economic transformation. We studied and adjusted the datasets at the household level from two different sources Czech Social Science Data Archive (CSSDA) and Luxembourg Income Study Database (LIS) to ensure compati- ble results that are comparable for each year. Using the method of ordinary least squares regression we aimed to calculate the adjusted gender wage gap and compare the development of wage influencing factors. As a result of the study we found out that the gender wage gap follows a U-shaped trend with differences between male and female wages being 28% in 1978, then reaching 18% in 2004 and further declining to 23.3% in 2016. We observed a significant increase in marginal returns to tertiary education before and after the trans- formation. When comparing separate male and female population predictors, we observe opposite returns to having children and being married, positive for men and negative for women throughout the observed period. The contribution of this research lies mainly in providing comparable figures for all the observed years and may help us better understand the underwent changes concerning wage inequality. 1 Práce je zaměřena především na analýzu a popis vývoje genderových mz- dových rozdílů v České republice před a po ekonomické transformaci. Studovali a upravovali jsme datové soubory na úrovni domácností ze dvou různých zdrojů českého sociálněvědního datového archivu a Luxembourg Income Study, aby- chom zajistili kompatibilní výsledky, které jsou srovnatelné pro jednotlivé roky. Pomocí metody obyčejné regrese nejmenších čtverců jsme se zaměřili na výpočet očištěného mzdového rozdílu mezi muži a ženami a porovnání vývoje faktorů ovlivnujících mzdy. Výsledkem studie bylo zjištění, že mzdový rozdíl mezi muži a ženami má trend ve tvaru písmene U, přičemž rozdíly mezi mzdami mužů a žen byly v roce 1978 28%, v roce 2004 dosáhly 18% a v roce 2016 dále kle- saly na 23,3%. Zaznamenali jsme výrazný nárůst mezních výnosů z terciárního vzdělání před transformací a po ní. Při porovnávání oddělených prediktorů pro mužskou a ženskou populaci pozorujeme opačné výnosy z toho, že mají děti a jsou v manželství, které jsou po celé sledované období pozitivní pro muže a neg- ativní pro ženy. Přínos tohoto výzkumu spočívá především v tom, že poskytuje srovnatelné údaje za všechny sledované roky a... Keywords: česká ekonomická transformace; genderová mzdová mezera; transformace; distribuce mezd; Czech Economic Transformation; Gender Pay Gap; transformation; earnings distribution; male-female wage differences Available in a digital repository NRGL
Ekonomická transformace a nerovnosti: Česká republika, 1978-2016

The thesis is primarily focused on the analysis and description of the de- velopment of the gender wage gap in the Czech Republic before and after the Czech economic transformation. We studied and ...

Bernard, Adam; Šedivý, Marek; Cahlík, Tomáš
Univerzita Karlova, 2022

Lokální vlastnosti modulů
Lysoněk, Tomáš; Hrbek, Michal; Příhoda, Pavel
2022 - English
This thesis introduces module properties of projectivity and flatness relative to classes of finitely presented modules, these being generalization of projectivity and pure pro- jectivity. Then it gives proof of ascent and descent of these properties through non- commutative ring homomorphisms with certain properties, most importantly reflection of pure epimorphisms. For relative case ascent and descent through flat ring homomor- phisms, which reflect pure epimorphisms, is given. Finally, these results are applied in the setting of homomorphisms arising as central extensions of pure and faithfully flat central ring homomorphisms. 1 Tato práce zavádí vlastnosti modulů - projektivitu a plochost relativní vzhledem ke třídám konečně prezentovaných modulů - které jsou zobecněním projektivity a čisté projektivity. Dále je podán důkaz ascentu a descentu těchto vlastností skrze homomor- fismy nekomutativních okruhů s jistými vlastnostmi, z nichž nejdůležitější je schopnost rozeznávat čisté epimorfismy. V relativním případě dokazujeme ascent a descent skrze ploché okruhové homomorfismy s touto vlastností. Nakonec jsou tyto výsledky aplikovány na situaci okruhových homomorfismů, které vznikají jako centrální rozšíření centrálních čistých a věrně plochých homomorfismů. 1 Keywords: čistota|relativní projektivita|čistá projektivita|věrně plochý|čistý descent; purity|relative projectivity|pure projectivity|faithfully flat|pure descent Available in a digital repository NRGL
Lokální vlastnosti modulů

This thesis introduces module properties of projectivity and flatness relative to classes of finitely presented modules, these being generalization of projectivity and pure pro- jectivity. Then it ...

Lysoněk, Tomáš; Hrbek, Michal; Příhoda, Pavel
Univerzita Karlova, 2022

Srovnání sportovních systémů v České republice a Finsku
Strnad, Daniel; Crossan, William Morea; Slepičková, Irena
2022 - English
Title: Comparison of sports systems in the Czech Republic and Finland Objectives: The main goal of the thesis is to compare sports systems in the Czech Republic and Finland based on eight specified aspects. Methods: Analysis of secondary documents, primarily documents issued by ministries and sports associations, and the comparative method were the two main methods used for the thesis. Results: The thesis revealed significant differences between the sports systems in the Czech Republic and Finland. The differences were found primarily in budget allocation, talent development and sports funding. The Finnish sports system is more advanced in most of the analysed aspects. Keywords: European sports systems, funding of sport, sport and politics, sport and education, physical education, organisation of sport Název: Porovnání sportovních systémů v České republice a Finsku Cíl: Hlavním úkolem práce je porovnat sportovní systémy v České republice a ve Finsku podle 8 osmi specifikovaných aspektů. Metody: Analýza sekundárních dokumentů, zejména dokumentů vydaných ministerstvy a sportovními asociacemi, a komparativní analýza byly dvě hlavní metody použity pro tuto práci. Výsledky: Práce odhalila významné rozdíly mezi sportovními systémy v České republice a ve Finsku. Rozdíly byly zjištěny především v alokaci rozpočtu, rozvoji talentů a financování sportu. Finský sportovní systém je pokročilejší ve většině analyzovaných aspektů. Klíčová slova: Evropské sportovní systémy, financování sportu, sport a politika, sport a výchova, tělovýchova, organizace sportu Keywords: Evropské sportovní systémy; financování sportu; sport a politika; sport a výchova; tělovýchova; organizace sportu; European sports systems; funding of sport; sport and politics; sport and education; physical education; organisation of sport Available in a digital repository NRGL
Srovnání sportovních systémů v České republice a Finsku

Title: Comparison of sports systems in the Czech Republic and Finland Objectives: The main goal of the thesis is to compare sports systems in the Czech Republic and Finland based on eight specified ...

Strnad, Daniel; Crossan, William Morea; Slepičková, Irena
Univerzita Karlova, 2022

Vliv IT ve vyučování na akademické výstupy žáků
Vantuchová, Kristína; Votápková, Jana; Secchini, Valeria
2022 - English
Technology plays an important role in our lives and we cannot ignore it in the education process either. Equipment often varies among schools, complicating the issue of fairness. This bachelor thesis is trying to investi- gate the impact of technology subsidies in education in Slovakia after the year 2015. For the econometric analysis we use publicly available data pro- vided by TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) from 2019. TIMSS 2019 was administered to fourth-graders in 64 countries investigating their mathematics and science achievement and collecting con- textual questionnaires completed by students, their parents, teachers, and school principals. First, we use Difference-in-Differences method to estimate the impact of the policy on learning outcomes. We use the Czech Republic as a control group to estimate the effect of subsidies in Slovakia. According to the results of this model, subsidies caused a slight increase in the achieved score. We then apply the Ordinary Least Squares (OLS) method to assess impact of multiple variables related to the technology. The results vary across different variables. Keywords: education, difference-in-differences, TIMSS, technology, subsi- dies, Slovak republic, Czech Republic Author's email: 32485540@fsv.cuni.cz Supervisor's email:... Technologie hrají v našem životě důležitou roli a nemůžeme je ignorovat ani ve vzdělávacím procesu. Vybavení jednotlivých škol se často liší, což komplikuje otázku spravedlnosti. Tato bakalářská práce se snaží prozk- oumat dopad dotací na technologie ve školství na Slovensku po roce 2015. Pro ekonometrickou analýzu využíváme veřejně dostupná data poskytovaná TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) z roku 2019. TIMSS 2019 bylo zadáno žákům čtvrtých tříd v 64 zemích a zjišťovalo jejich výsledky v matematice a přírodních vědách a shromažďovalo kon- textové dotazníky vyplněné žáky, jejich rodiči, učiteli a řediteli škol. Ne- jprve jsme použili metodu rozdílu v rozdílech k odhadu dopadu politiky na výsledky učení. Českou republiku používáme jako kontrolní skupinu pro odhad vlivu dotací na Slovensku. Podle výsledků tohoto modelu způsobily dotace mírné zvýšení dosaženého skóre. Poté použijeme metodu obyčejných nejmenších čtverců (OLS) k posouzení dopadu více proměnných souvisejících s technologií. Výsledky se u různých proměnných liší. Klíčová slova: vzdělání, metoda rozdílů v rozdílech, TIMSS, technologie, dotace, Slovenská republika, Česká republika E-mail... Keywords: technologie; akademické výstupy; information technology; academic performance Available in a digital repository NRGL
Vliv IT ve vyučování na akademické výstupy žáků

Technology plays an important role in our lives and we cannot ignore it in the education process either. Equipment often varies among schools, complicating the issue of fairness. This bachelor thesis ...

Vantuchová, Kristína; Votápková, Jana; Secchini, Valeria
Univerzita Karlova, 2022

MONETA Money Bank: Nepovedená fúze s AirBank a ochrana dividendy
Hlavatý, Radim; Pečená, Magda; Juhászová, Jana
2022 - English
Keywords: MONETA Money Bank: A Failed Merger with AirBank Group and the Protection of the Dividend Available in a digital repository NRGL
MONETA Money Bank: Nepovedená fúze s AirBank a ochrana dividendy

Hlavatý, Radim; Pečená, Magda; Juhászová, Jana
Univerzita Karlova, 2022

Prvočíselná věta pro geodesiky na Picardově varietě
Beneš, Alexandr; Cherubini, Giacomo; Bordignon, Matteo
2022 - English
The goal of this thesis is to obtain a weighted first moment of the error term of the approximation of the counting function of prime geodesics on the Picard variety SL(2, [i])\H3 . The group SL(2, ) acts on the 3-dimensional hyperbolic space H3 . We choose a discrete subgroup SL(2, [i]) called the Picard group and study its action on the hyperbolic space. A matrix that fixes two points on the boundary of H3 is called hyperbolic or loxodromic. These matrices have a similar asymptotic behaviour as primes in number theory. The counting function ψg(X) counts the number of conjugacy classes of these matrices with norm less than X. This function asymptotically grows as X and the error term is the difference ψg(X) − X. The error can be explicitly written using the Selberg trace formula which relates geometrical information with the spectrum of the Laplace operator on the Picard manifold. This is used to calculate the weighted first moment of the error explicitly. 1 Cíl této práce je získat vážený první moment chybového členu aproximace počítací funkce prvogeodesik na Picardově varietě SL(2, [i])\H3 . Grupa SL(2, ) působí na 3- rozměrný hyperbolický prostor H3 . Vybereme diskrétní podgrupu SL(2, [i]) nazývanou Picardova grupa a budeme studovat její působení na hyperbolickém prostoru. Matice která fixuje dva body na hranici H3 se jmenuje hyperbolická nebo loxodromická. Tyto matice mají podobné asymptotické chování jako prvočísla v teorii čísel. Počítací funkce ψg(X) počítá číslo konjugačních tříd těchto matic s normou menší než X. Tato funkce asymtoticky roste jako X a chybový člen je rozdíl ψg(X) − X. Tato chyba jde explicitně spočítat pomocí Selbergovy věty o stopě, která dává vztah mezi geometrickými infor- macemi na Picardově varietě a spektru Laplacova operátoru. Tuto větu použijeme k vypočítání prvního momentu chyby. 1 Keywords: prvočíselná věta pro geodesiky|Picardova varieta|hyperbolická geometrie; prime geodesic theorem|Picard variety|hyperbolic geometry Available in a digital repository NRGL
Prvočíselná věta pro geodesiky na Picardově varietě

The goal of this thesis is to obtain a weighted first moment of the error term of the approximation of the counting function of prime geodesics on the Picard variety SL(2, [i])\H3 . The group SL(2, ) ...

Beneš, Alexandr; Cherubini, Giacomo; Bordignon, Matteo
Univerzita Karlova, 2022

Reprezentace obrazu pomocí vážených konečných automatů
Hurtišová, Viktória; Holub, Štěpán; Žemlička, Jan
2022 - English
The goal of this thesis is to introduce weighted finite automata (WFA) as a means of representing multi-resolution raster images. We explain the basic concepts of weighted finite automata. Then we describe an encoding algorithm that converts an image into a WFA and a decoding algorithm that can generate back the original image. We then provide our implementation of the encoding and decoding algorithms. 1 Cieľom tejto práce je predstavenie vážených konečných automatov (WFA) ako spôsob reprezentácie rastrových obrázkov vo viacerých rozlíšeniach (multi-resolution images). Vysvetlíme základné koncepty vážených konečných automatov. Potom popíšeme algo- ritmus pre kódovanie obrázkov do WFA a algoritmus pre dekódovanie WFA späť do obrázkov. Následne poskytneme našu implementáciu kódovacieho a dekódovacieho algo- ritmu. 1 Keywords: automat|WFA|obrázok; automaton|WFA|image Available in a digital repository NRGL
Reprezentace obrazu pomocí vážených konečných automatů

The goal of this thesis is to introduce weighted finite automata (WFA) as a means of representing multi-resolution raster images. We explain the basic concepts of weighted finite automata. Then we ...

Hurtišová, Viktória; Holub, Štěpán; Žemlička, Jan
Univerzita Karlova, 2022

Torické variety a jejich aplikace
Klepáč, Adam; Šťovíček, Jan; Williamson, Jordan
2022 - English
The thesis provides an introduction into the theory of affine and abstract toric vari- eties. In the first chapter, tools from algebraic geometry indispensable for the compre- hension of the topic are introduced. Many properties of convex polyhedral cones and affine toric varieties are proven and discussed in detail as is the deep connection between the two objects. The second chapter establishes the notion of an abstract variety and translates obtained results to this more general setting, giving birth to the theory of abstract toric varieties and the closely associated theory of fans. Finally, an algorithmic approach to the resolution of singularities on toric surfaces and its relation to continued fractions is revealed. 1 Práce poskytuje úvod do teorie afinních torických variet a abstraktních torických variet. V první kapitole jsou uvedeny nástroje algebraické geometrie nezbytné pro poro- zumění tématu. Mnoho vlastností konvexních polyhedrálních kuželů a afinních torických variet je dokázáno a detailně prodiskutováno, stejně jako i hluboká vzájemná závislost těchto objektů. Druhá kapitola zpracovává koncept abstraktní variety a převádí již zís- kané výsledky do tohoto obecnějšího prostředí, dávajíc tak vzniknout teorii abstraktních torických variet a úzce spjaté teorii vějířů. Nakonec je odhalen algoritmický přístup k odstraňování singularit na torických površích a jejich vztah k řetězovým zlomkům. 1 Keywords: Algebraická geometrie|Torické variety|Singularity|Konvexní polyhedrální kužely; Algebraic Geometry|Toric Varieties|Singularities|Convex Polyhedral Cones Available in a digital repository NRGL
Torické variety a jejich aplikace

The thesis provides an introduction into the theory of affine and abstract toric vari- eties. In the first chapter, tools from algebraic geometry indispensable for the compre- hension of the topic are ...

Klepáč, Adam; Šťovíček, Jan; Williamson, Jordan
Univerzita Karlova, 2022

Příjmová nerovnost mezi NBA a WNBA
Báčová, Magdaléna; Kalabiška, Roman; Pertold-Gebicka, Barbara
2022 - English
A highly discussed topic of the gender wage gap with a specific focus on professional basketball in the United States is examined in this study. The re- search question asks why and how do the salaries between NBA and WNBA differ. With a final sample of 416 observations from the NBA and 124 from the women's league considering the 2021 season only, an econometric method of Ordinary Least Squares revealed few noteworthy differences in key salary deter- minants. Namely, athletes' peak career age, in regards to earnings, is estimated at the age of 33 in the WNBA and 28 in the case of an NBA player. In addition to that, while points scored appear to be the key salary determinant in both leagues, average minutes played and draft outcome seem to have significance only in the men's league. Alongside with that, the wage gap is estimated at 98.75%. Theoretical part then summarized differences in salary-settings and restrictions. An interesting finding is that men athletes may reach the maxi- mum possible salary being equal to 35% of their league's salary cap, whereas the highest-paid athletes in the WNBA get hold of 16.5% of the league's salary cap only. Additionally, Gini Index of 0.5398 in line with a quantile regression numerically expressed disproportionate distribution of salaries in the NBA. The thesis betokens... V této studii je zkoumáno velmi diskutované téma genderové mzdové nerovnosti se zvláštním zaměřením na profesionální basketbal ve Spojených státech. Výzkumná otázka se ptá, proč a jak se liší platy mezi NBA a WNBA. S konečným vzorkem 416 pozorování z NBA a 124 z ženské ligy, zohledňujícím pouze sezónu 2021, odhalila ekonometrická metoda Ordinary Least Squares pár rozdílů v klíčových platových determinantech, které stojí za zmínku. Konkrétně věk, kdy sportovec dosáhne kariérního vrcholu, je odhadován na 33 let v případě WNBA a 28 let v případě hráče NBA. Kromě toho, zatímco dosažené body se zdají být klíčovým určujícím faktorem platu v obou ligách, průměrná odehraná minutáž a výsledek draftu se zdají mít význam pouze v mužské lize. Spolu s tímto zjištěním je mzdový rozdíl mezi NBA a WNBA vyčíslen na 98,75%. Teoretická část pak shrnula rozdíly v platových nastaveních a omezeních. Zajímavým zjištěním je, že muži mohou dosáhnout maximálního možného platu až ve výši 35% pla- tového stropu své ligy, zatímco nejlépe placené sportovkyně ve WNBA mají maximum stanovené na 16,5% platového stropu ligy. Kromě toho, Gini index ve výsi 0,5398 vpolečně s kvantilovou regresí číselně vyjádřil... Available in a digital repository NRGL
Příjmová nerovnost mezi NBA a WNBA

A highly discussed topic of the gender wage gap with a specific focus on professional basketball in the United States is examined in this study. The re- search question asks why and how do the ...

Báčová, Magdaléna; Kalabiška, Roman; Pertold-Gebicka, Barbara
Univerzita Karlova, 2022

Analýza investic a tržní hodnoty fotbalových klubů
Podzemský, Lukáš; Polák, Petr; Červinka, Michal
2022 - English
In the most recent times, success in football competitions and huge money in- vestments became almost synonyms. This thesis investigates to what degree the market value of a team impacts their success in modern European football. Furthermore, this work extends the existing literature by focusing on the in- dividual in-game positions' effect on success based on the market values. This thesis uses correlation analysis and OLS regression in its empirical part. Data sample covers last six seasons starting in 2015/2016 and three major competi- tions - Premier League, LaLiga and Serie A. The first important finding comes from the Pearson correlation coefficient for the position in standings and posi- tion by market value of a team, and it is that the Serie A has the highest level of correlation between those two variables equal to 0.87. On the other hand, from the OLS regression, we found out that the least amount of extra investment is required in Serie A to get extra points. The most expensive competition in this way is Premier League. Finally, this work finds an evidence that the most important position for success with the highest returns on investment is defense for Premier League, midfield for Serie A, and offense for LaLiga. Fur- thermore, the importance of goalkeepers was not found to be... V posledních letech se slova úspěch ve fotbalových soutěžích a obrovské peněžní investice stávají skoro synonymy. Tato práce zkoumá do jaké míry tržní hod- nota týmu ovlivňuje jeho úspěch v moderním fotbale v evropských soutěžích. Dále také rozšiřuje dosavadní literaturu o výzkum efektu jednotlivých herních pozic na úspěch podle jejich tržní hodnoty. Tato práce používá korelační analýzu a OLS regresi ve své empirické části. Vzorek dat obsahuje posledních 6 sezón počínaje rokem 2015/2016 pro tři fotbalové soutěže - PremierLeague, Laligu a Serii A. Prvním důležitým zjištěním za požití Pearsonova korelačního koeficientu pro korelaci mezi pozicí v tabulce a pozicí podle tržní hodnoty je to, že pro Serii A je hodnota tohoto koeficientu 0.87, tedy nejvyšší ze zkoumaných lig. Na druhou stranu, při použití OLS jsme zjistili, že pro tým v Serii A je potřeba nejnižší extra investice pro získání bodu navíc do tabulky. Podle to- hoto měřítka je nejdražší soutěží Premier League. Na konec, tato práce zjistila, že nejdůležitější pozice pro úspěch s největší návratností z investice je obrana pro PremierLeague, záloha pro Serii A a útok pro LaLigu. Také se ukázalo, že pozice golmanů není důležitá pro úspěch v žádné ze zkoumaných soutěží. Klíčová slova Tržní hodnota, Fotbal, OLS, UEFA, 5 velkých Evropských lig Název... Keywords: Tržní hodnota; Fotbal; OLS; UEFA; 5 velkých Evropských lig; Market value; Football; OLS; UEFA; Big Five European Leagues Available in a digital repository NRGL
Analýza investic a tržní hodnoty fotbalových klubů

In the most recent times, success in football competitions and huge money in- vestments became almost synonyms. This thesis investigates to what degree the market value of a team impacts their success ...

Podzemský, Lukáš; Polák, Petr; Červinka, Michal
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases