Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 54261
Published from to

Nanočástice citlivé na vnější podněty obsahující fenylboronové spojky jako potenciální nosiče léčiv
Hlavatovičová, Eva
2023 - English
This thesis deals with the post-polymerization functionalization of a pH-responsive poly(styrene)-b-poly(4-vinyl pyridine)-b-poly(ethylene oxide) triblock terpolymer with stimuli responsive and diol-binding 2-bromomethyl-4-fluorophenylboronic acid and 2- bromomethyl-phenylboronic acid suitable for biomedical applications. A reproducible method of quaternization of poly(4-vinyl pyridine) block with prescriptible quaternization ratio was developed and the reaction yield was analyzed by 11 B, 1 H NMR and infrared spectroscopy. A reproducible self-assembly protocol for stable nanoparticles from functionalized stimuli-responsive triblock terpolymer was found, and the nanoparticles were studied by static, dynamic and electrophoretic light scattering, and cryogenic transmission electron microscopy. Fluorescence and UV-VIS spectroscopy measurements were performed for description of boron-ester linkages formation and hydrolysis with model drug Alizarin as a study of encapsulation and release reactions together with sugar sensing reactions for potential drug delivery. Diplomová práce se zabývá přípravou polymerních systémů citlivých na vnější podněty pro medicínské aplikace založených na postpolymerizační funkcionalizaci trojblokového terpolymeru poly(styren)-b-poly(4-vinyl pyridin)-b-poly(ethylen oxid) pomocí funkčních skupin schopných vázat dioly 2-bromethyl-4-fluorofenylboronovou kyselinou a 2-bromethyl-fenylboronovou kyselinou. Byl vyvinut plně reprodukovatelný a kontrolovatelný postup kvaternizace N-skupiny 4-pyridinylového kruhu uvedenými funkčními skupinami a výtěžek kvaternizační reakce byl určen pomocí 11 B a 1 H NMR a infračervené spektroskopie. Dále byl vypracován protokol reprodukovatelné přípravy stabilních polymerních nanočástic ve vodných pufrech o různém pH vzniklých samoskládáním těchto funkcionalizovaných trojblokových terpolymerů. Struktura a chování připravených nanočástic byly studovány pomocí statického, dynamického a elektroforetického rozptylu světla a kryogenní transmisní elektronové mikroskopie. S ohledem na možné aplikace byl pomocí absorpční a fluorescenční spektroskopie zkoumána vazba modelového léčiva Alizarinu na fenylboronové funkční skupiny připravených nanočástic. Byla důkladně studována vazba Alizarinu na polymerní částice a jeho uvolňování vlivem změny vnějších podmínek jako pH a koncentrace cukrů a příbuzných diolů Keywords: trojblokové terpolymery; micely; kyselina fenylboronová; nosiče léčiv; fluorescence; rozptyl světla; triblock terpolymer; micelles; boronic acid; drug delivery; fluorescence; light scattering Available in a digital repository NRGL
Nanočástice citlivé na vnější podněty obsahující fenylboronové spojky jako potenciální nosiče léčiv

This thesis deals with the post-polymerization functionalization of a pH-responsive poly(styrene)-b-poly(4-vinyl pyridine)-b-poly(ethylene oxide) triblock terpolymer with stimuli responsive and ...

Hlavatovičová, Eva
Univerzita Karlova, 2023

Poplatky za přestupy fotbalových hráčů optikou soutěžního práva EU
Subhan, Adam; Šmejkal, Václav
2023 - English
EU Competition Law analysis of football transfer fees Abstract: In this master's thesis, I assess the compliance of the transfer fees used in football with EU Competition law. I submit that the transfer fee system in its current state is a decision of an association of undertakings that is not compliant with Article 101 TFEU due to the restriction it imposes on the player supply market. This restriction prevents small market clubs to recruit good players and compete with large market clubs. I argue that the restriction cannot be justified under the Meca-Medina framework since it does not achieve the alleged objectives. The system is not inherent in pursuit of improvement of competitive balance at all. Even though it is inherent to promotion of youth development, it goes beyond what is necessary, and as such is disproportionate to the restriction is causes. The system neither qualifies for the exception of Article 101(3) TFEU, since it does not result in any efficiencies. However, I suggest that the effects of the transfer fee system cannot be assessed in isolation, but rather in the context with other football regulation, especially revenue redistributive mechanisms and limits on spending. In this context, I found the transfer fee system to have an aggravating negative impact on competitive balance because.... Poplatky za přestupy fotbalových hráčů optikou soutěžního práva EU Abstrakt: V této diplomové práci posuzuji soulad jevu poplatků za přestupy fotbalových hráčů se soutěžním právem EU. Docházím k závěru, že systém fotbalových přestupů ve své současné podobě porušuje právo EU, a jako takový je zakázaným rozhodnutím sdružení podniků ve smyslu článku 101 Smlouvy o fungování Evropské Unie. Důvodem je, že systém představuje omezení přístupu na trh s hráči. Důsledkem je stav, ve kterém si kluby bez dostatečného finančního zázemí nemohou dovolit kvalitní hráče, kteří jsou předpokladem pro skutečnou konkurenceschopnost klubů jako soutěžitelů. Toto omezení není ospravedlnitelné testem souladu sportovních pravidel s právem EU z rozsudku Soudního dvora Meca-Medina, jelikož pravidla nedosahují cílů, které sledují. Systém není inherentní pro zlepšení soutěžní rovnováhy. Pro podporu rozvoje mládeže systém je inherentní existence určitých poplatků. Současná podoba systému poplatků za přestupy hráčů však překračuje meze toho, co je nezbytné, a je tedy disproporčním omezením. Systém zároveň nesplňuje podmínky pro udělení výjimky na základě článku 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské Unie. Dopady systému poplatků za přestupy hráčů však nemohou být posuzovány samostatně. Měly by být posuzovány v kontextu s ostatními prvky... Available in a digital repository NRGL
Poplatky za přestupy fotbalových hráčů optikou soutěžního práva EU

EU Competition Law analysis of football transfer fees Abstract: In this master's thesis, I assess the compliance of the transfer fees used in football with EU Competition law. I submit that the ...

Subhan, Adam; Šmejkal, Václav
Univerzita Karlova, 2023

Identity a životy muslimské mládeže v České republice
Bhardwaj, Shreya; Uherek, Zdeněk; Topinka, Daniel; Ricucci, Roberta
2023 - English
The research presents the first such account of the experiences of six Muslim migrant youth in the Czech Republic. For the purposes of this research, the data was collected for a period of almost a year. Starting in mid-2019, I pursued ethnographic research with Muslim migrant youth aged 17-22, hailing from Syria, Iran, Yemen, and Italy. Using semi-structured interviews as a primary mode of data collection and participant observations, we have explored topics related to gender, belonging, ethnicity and religion. I have aimed to look at their stories to investigate how the systems within which the youth exist operate, influencing their quotidian experiences. By putting them at the centre of their narratives, I have striven to understand how the youth navigate, negotiate, and, in return, agentially influence the systems and structures around them. An overarching conclusion points to how migration issues the youth into quotidian experiences of racism, exploitation, exploration, reaching and belonging, even as global citizens. Across this dissertation, I have argued the youth can not be conceptualized as passive recipients of migration processes, with different responses to their credit. And as such, owing to their organization as age and generation-based cohorts, the youth can position themselves as a... Keywords: Adolescentní uprchlíci; kvalitativní výzkum; Participatory Action Research; gender; integrace; identita; sounáležitost; Refugee Adolescents; Qualitative Research; Participatory Action Research; Gender; Integration; Identity; Belonging Available in a digital repository NRGL
Identity a životy muslimské mládeže v České republice

The research presents the first such account of the experiences of six Muslim migrant youth in the Czech Republic. For the purposes of this research, the data was collected for a period of almost a ...

Bhardwaj, Shreya; Uherek, Zdeněk; Topinka, Daniel; Ricucci, Roberta
Univerzita Karlova, 2023

Prevalence střevního prvoka Dientamoeba fragilis ve zdravé populaci lidí a zvířat v České republice
KAŠPAROVÁ, Andrea
2023 - English
Dientamoeba fragilis je kosmopolitně rozšířený střevní prvok, přičemž prevalence závisí na studované kohortě lidí a použitých diagnostických metodách. Jeho role v lidském zdraví zůstává nejasná především kvůli velmi malému počtu studií zaměřených na populaci, která netrpí zažívacími obtížemi. Hlavním cílem této studie bylo rozšířit znalosti o epidemiologii prvoka D. fragilis u zdravých lidí a jejich zvířat v České republice. Dientamoeba fragilis is a cosmopolitan intestinal protist colonizing the human gut with varying prevalence depending on the cohort studied and the diagnostic methods used. Its role in human health remains unclear mainly due to the very sporadic number of cross-sectional studies in gut-healthy populations. The main objective of this study was to expand knowledge of the epidemiology of D. fragilis in gut-healthy humans and their animals in the Czech republic. Keywords: dientamoeba fragilis; prvok; prevalence; zdraví dobrovolníci; genotyp; domácí zvířata; molekulární metody Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Prevalence střevního prvoka Dientamoeba fragilis ve zdravé populaci lidí a zvířat v České republice

Dientamoeba fragilis je kosmopolitně rozšířený střevní prvok, přičemž prevalence závisí na studované kohortě lidí a použitých diagnostických metodách. Jeho role v lidském zdraví zůstává nejasná ...

KAŠPAROVÁ, Andrea
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

V-pit defekty v InGaN/GaN studované rentgenovou difrakcí
Stránská Matějová, Jana; Holý, Václav; Dopita, Milan; Rafaja, David
2023 - English
V-pit defects in InGaN/GaN heterostructures were studied by high-resolution x-ray diffraction accompanied by numerical simulations. The work is focused on the role of the V-pits in strain relaxation, on their impact on the appearance of the x-ray reciprocal- space maps and on their relation to the threading dislocations. Analysis of the diffuse part of the diffracted intensity by kinematical scattering theory, together with principal strains and their directions in the vicinity of the V-pit, explains why the lateral position of the InGaN peak is not affected by the V-pits presence. The strain relaxation by V-pit formation was confirmed, while plastic relaxation by misfit dislocations was not observed. The density of the V-pits in the epilayer turned out to be given by the content of threading dislocation with a screw component in the substrate. Pure edge threading dislocations do not affect the V-pit density. The In concentration has an influence on the size of the V-pits, but not their density. 1 V-pit defekty v InGaN/GaN heterostrukturách byly studovány rentgenovou difrakcí s vysokým rozlišením spolu s numerickými simulacemi. Práce se soustředí na roli V-pitů v uvolňování pnutí, na jejich vliv na podobu rentgenových map reciprokého prostoru a na jejich souvislost s dislokacemi. Analýza difúzní složky difraktované intenzity pomocí kinematické teorie rozptylu, spolu s hlavními napětími a jejich směry v okolí V-pitu, vysvětluje, proč laterální pozice InGaN peaku není ovlivněna přítomností V-pitů. Uvol- ňování pnutí pomocí tvorby V-pitů bylo potvrzeno, zatímco plastická relaxace misfit- dislokacemi nebyla pozorována. Hustota V-pitů v epitaxní vrstvě se ukázala být dána obsahem dislokací se šroubovou složkou v substrátu. Čistě hranové dislokace neovlivňují hustotu V-pitů. Koncentrace In má vliv na velikost V-pitů, nikoliv na jejich hustotu. 1 Keywords: rentgenová difrakce|InGaN|V-pity; High-resolution X-ray Diffraction|InGaN|V-pits Available in a digital repository NRGL
V-pit defekty v InGaN/GaN studované rentgenovou difrakcí

V-pit defects in InGaN/GaN heterostructures were studied by high-resolution x-ray diffraction accompanied by numerical simulations. The work is focused on the role of the V-pits in strain relaxation, ...

Stránská Matějová, Jana; Holý, Václav; Dopita, Milan; Rafaja, David
Univerzita Karlova, 2023

BUSE: Blokové zařízení v uživatelském prostoru
Aschenbrenner, Vojtěch; Desnoyers, Peter
2023 - English
Implementation of block device drivers in userspace of modern general-purpose operating systems, although possible, is fairly uncommon, poorly supported and usually achieves only low performance. Being able to implement high- performance drivers in userspace with ease would allow for faster iterations in storage research and would make it possible to design block devices which operate in radically different ways. In this thesis, we present Block Device in Userspace (BUSE), a Linux ker- nel module and communication protocol which makes it easy to develop userspace block-device drivers. Compared to the existing approaches, BUSE can scale on modern multicore architectures and provides at least 7x higher throughput with significantly simpler setup. Furthermore, the kernel module communicates with the userspace driver through shared memory, eliminating an extraneous memory copy. BUSE also solves the write-after-write and read- after-write consistency issues which stem from the use of multiple hardware queues in the Linux storage stack, allowing the implementation to focus on the domain of the problem. As a proof-of-concept, we implemented Block Device in S3 (BS3), a userspace block device implementation backed by Amazon S3 (or any other S3-compatible storage) on top of BUSE. BS3 can be used as a generic disk... Ačkoliv je implementace ovladače blokového zařízení v uživatelském prostoru mo- derního operačního systému možná, je velmi neobvyklá a často dosahuje velmi nízkého výkonu. Možnost snadno implementovat vysoce výkonný ovladač bloko- vého zařízení v uživatelském prostoru by dovolila rychlejší ověřování vědeckých poznatků z oblasti datových úložišť a umožnila by navrhovat bloková zařízení, která fungují velmi odlišně od těch tradičních. V této práci představujeme "Block Device in Userspace" (BUSE), což je linuxový modul a komunikační protokol, který umožňuje vývoj vysoce výkonného ovla- dače blokového zařízení v uživatelském prostoru. V porovnání s dosud existují- cími přístupy BUSE výborně škáluje na moderních vícejádrových architekturách, poskytuje nejméně 7x vyšší propustnost a nabízí výrazně jednodušší nastavení. Modul komunikuje s ovladačem v uživatelském prostoru přes sdílenou paměť, což eliminuje nadbytečné kopírování paměti. BUSE dále řeší případné konziste- nční problémy typu zápis po zápisu či čtení po zápisu, které jsou způsobeny více frontami bez synchronizace v příslušné části operačního systému. Tím je výrazně usnadněna implementace ovladače v uživatelském prostoru, která se může plně věnovat problémové doméně. Jako demonstraci použití BUSE práce dále představuje "Block Device in S3" (BS3). Jedná... Keywords: linux|zařízení|ovladač; linux|device|driver Available in a digital repository NRGL
BUSE: Blokové zařízení v uživatelském prostoru

Implementation of block device drivers in userspace of modern general-purpose operating systems, although possible, is fairly uncommon, poorly supported and usually achieves only low performance. ...

Aschenbrenner, Vojtěch; Desnoyers, Peter
Univerzita Karlova, 2023

Lidské vnímání v situaci nejistoty: Vizuální, auditivní a vtělené reakce na nejednoznačné stimuly.
Boschetti, Silvia; Flegr, Jaroslav; Palanza, Paola; Pfaus, James
2023 - English
In order to orient ourselves in the environment our senses have evolved so as to acquire optimal information. The optimization, however, incurs mistakes. To avoid costly ones, the over-perception of patterns (in humans) augments the decision making. I tested the decision- making in two modalities, acoustic and visual. A set of stimuli (using computer-generated graphics, based on output from a very good pseudo random generator) was produced: masks with a random pattern with varying degree of transparency over geometrical figures were used, followed by similar task that involved black and white high-contrast patterns. In both cases, I was able to find, using a Bayesian statistical approach, that the ability to detect the correct pattern presence (or lack thereof) was related to respondents' thinking styles, specifically Rationality and Intuition. Furthermore, I used ambiguous facial expressions, and accompanying vocalizations, of high-intensity affects (pain, pleasure and fear) and low- intensity (neutral and smile/laughter). My findings evidenced that the high-intensity facial expressions and vocalizations were rated with a low probability of correct response. Differences in the consistency of the ratings were detected and also the range of probabilities of being due to chance (guessing). When... Naše smysly se vyvinuly tak, abychom z okolního prostředí získávat optimální množství informací. Tato optimalizace ovšem znamená, že je třeba počítat s chybami. Proto, abychom předešli těm s významným dopadem, vyvinula se u člověka tendence k nadhodnocování významu vzájemných souvislostí (i ve smyslu vnímání vzorů a posloupností). Ve své práci jsem testovala schopnost vyhodnocování vizuálních a akustických stimulů. Za použití počítačové grafiky byl vyvinut soubor testovacích stimulů, kde bylo rozložení prvků určeno sofistikovaným generátorem pseudo-náhodných čísel. Tyto výsledné masky s různou mírou průhlednosti byly užity k překrytí geometrických tvarů. Podobného postupu bylo užito k vytvoření černobílých stimulů s vysokým kontrastem. Za použití metod bayesovské statistiky jsem nalezla vzájemnou provázanost schopnosti určit přítomnost vzoru (a její absenci) a stylu myšlení, specificky racionálního a na intuici založeného. Dále jsem pak použila nejednoznačné výrazy tváře a vokalizace vysoce intenzivních afektivních stavů (bolest a slast) a stavů nízké intenzity (neutrální výraz/promluva, úsměv/smích). Výsledkem je zjištění, že vysoká intenzita projevu je spojena s nízkou schopností respondentů správně vyhodnotit valenci vizuálních i akustických stimulů. Díky použitému statistickému přístupu jsem... Keywords: evoluce; vnímání; kognice; religiozita; duševní zdraví; kvalita života; evolution; perception; cognition; mental health; wellbeing Available in a digital repository NRGL
Lidské vnímání v situaci nejistoty: Vizuální, auditivní a vtělené reakce na nejednoznačné stimuly.

In order to orient ourselves in the environment our senses have evolved so as to acquire optimal information. The optimization, however, incurs mistakes. To avoid costly ones, the over-perception of ...

Boschetti, Silvia; Flegr, Jaroslav; Palanza, Paola; Pfaus, James
Univerzita Karlova, 2023

Evolučně odvozené procesy zpracování informací účastnící se výběru partnera u lidí
Semchenko, Ayten Yeşim; Kleisner, Karel; Varella Valentova, Jaroslava; Marcinkowska, Urszula
2023 - English
In this dissertation, I investigated the psychological adaptations designed to overcome the challenge of mate acquisition through its sub-problems such as (not) missing an opportunity to interact with a potentially suitable partner, identifying mates who exhibit specific fitness-relevant cues, identifying mates that are available to us, and identifying (right) ways of appearance-enhancement. In an attempt to unravel the psychological adaptations designed to solve the stated sub-problems of mate acquisition, I studied the effect of the theoretically-anchored inputs such as biological sex, incomplete visual information, mating context, lumbar curvature angle, and back arching behavior. Through investigating the effects of those inputs (e.g., mating context and lumbar curvature angle), I found outputs consistent with the proposed psychological adaptations (e.g., male preference for an intermediate lumbar curvature angle in women) designed to solve the sub-problems of mate acquisition (e.g., identifying mates with the specific fitness-enhancing trait). Furthermore, these findings indicated that our approach to studying the human mating mind led to accurately identified inputs producing the predicted outputs. V disertaci se věnuji zkoumání psychologických adaptací směřujících k překonání potíží se získáním partnera/partnerky. Postupuji metodou výzkumu částečných problémů, jako je (ne)promeškání příležitosti k interakci s potenciálně vhodným partnere/partnerkou, identifikace potenciálních partnerů/partnerek, kteří vykazují znaky spojované s fitness, identifikace partnerů/partnerek, kteří jsou dostupní, a určení (vhodných) způsobů umělého zlepšení vzhledu. V rámci snahy o lepší porozumění psychologickým adaptacím, jejichž cílem je řešit výše zmíněné dílčí překážky v získání partnera/partnerky, jsem studoval efekt teoreticky ukotvených vstupů jako je biologické pohlaví, neúplné vizuální informace, kontext páření, úhel zakřivení bederní páteře i úmyslné prohýbání zad. Studium efektu těchto vstupních faktorů (např. kontextu hledání partnera nebo zakřivení bederní páteře) mi umožnilo identifikovat výstupy konzistentní s navrhovanými psychologickými adaptacemi (např. mužská preference pro středně velký úhel zakřivení bederní páteře u žen), které se vyvinuly proto, aby pomohly při řešení dílčích problémů při získávání partnera/partnerky (např. identifikace potenciálního partnera/partnerky s daným rysem, který přispívá ke specifické fitness).Tato zjištění navíc ukázala, že náš přístup k výzkumu lidské mysli ve... Keywords: evoluční psychologie; lidské epigamní interakce; získávání partnera; partnerky; psychologické adaptace; evolutionary psychology; human mating; mate acquisition; psychological adaptations Available in a digital repository NRGL
Evolučně odvozené procesy zpracování informací účastnící se výběru partnera u lidí

In this dissertation, I investigated the psychological adaptations designed to overcome the challenge of mate acquisition through its sub-problems such as (not) missing an opportunity to interact with ...

Semchenko, Ayten Yeşim; Kleisner, Karel; Varella Valentova, Jaroslava; Marcinkowska, Urszula
Univerzita Karlova, 2023

Experimental Infection of Mice and Ticks with the Human Isolate of Anaplasma phagocytophilum NY-18
KALINOVÁ, Eliška
2023 - English
Anaplasma phagocytophilum je významný patogen přenášený klíšťaty, který kolonizuje granulocytární buňky obratlovců. Vyskytuje se v Severní Americe a v několika evropských zemích. Způsobuje závažná onemocnění domácích zvířat a potenciálně smrtelné onemocnění lidí zvané lidská granulocytární anaplazmóza (HGA). Vzhledem k rostoucí prevalenci A. phagocytophilum je nutné zavedení zvířecích modelů. Tato studie se zabývá přenosem kmene bakterie A. phagocytophilum NY-18 dvěma druhy klíšťat (Ixodes ricinus a Ixodes scapularis) a zavádí laboratorní model přenosu A. phagocytophilum klíštětem I. ricinus u myší. Práce dále porovnává oba přenosy i dynamiku infekce. Anaplasma phagocytophilum is a significant tick-borne pathogen that colonizes granulocytic cells in vertebrate hosts. It is found in North America and in several European countries. It causes severe diseases in domestic animals and potentially fatal disease in humans called human granulocytic anaplasmosis (HGA). The implementation of animal models is necessary due to the increasing prevalence of A. phagocytophilum. This study addresses the transmission of the human isolate of the bacterium A. phagocytophilum NY-18 by two tick species (Ixodes ricinus and Ixodes scapularis) and implements a laboratory model for the transmission of A. phagocytophilum by the tick I. ricinus in mice. The thesis also compares both transmissions and infection dynamics. Keywords: laboratorní model; klíště; Ixodes ricinus; Ixodes scapularis; anaplazmóza; myši; HGA Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Experimental Infection of Mice and Ticks with the Human Isolate of Anaplasma phagocytophilum NY-18

Anaplasma phagocytophilum je významný patogen přenášený klíšťaty, který kolonizuje granulocytární buňky obratlovců. Vyskytuje se v Severní Americe a v několika evropských zemích. Způsobuje závažná ...

KALINOVÁ, Eliška
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Srovnání koncentrace Encephalitozoon cuniculi genotypů I a III v zánětlivých ložiscích za experimentálních podmínek
TINAVSKÁ, Jana
2023 - English
V této studii jsme porovnávali koncentraci dvou genotypů (I a III) parazita Encephalitozoon cuniculi v experimentálně vyvolaných zánětlivých ložiscích v kontrolovaném experimentálním prostředí. Výsledky této studie mohou přispět k pochopení šíření parazita v těle hostitele a pomoci při vývoji cílené léčby. In this study we compared the concentration levels of two genotypes (I and III) of the parasite Encephalitozoon cuniculi in experimentally induced inflammation foci in a controlled experimental setting. The results of this study may provide insights into the understanding of the parasite's spreading within host body and help in the development of targeted treatments. Keywords: Encephalitozoon cuniculi genotyp I; Encephalitozoon cuniculi genotyp III; zánět; cílená migrace Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Srovnání koncentrace Encephalitozoon cuniculi genotypů I a III v zánětlivých ložiscích za experimentálních podmínek

V této studii jsme porovnávali koncentraci dvou genotypů (I a III) parazita Encephalitozoon cuniculi v experimentálně vyvolaných zánětlivých ložiscích v kontrolovaném experimentálním prostředí. ...

TINAVSKÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases