Number of found documents: 12
Published from to

Den díkůvzdání napříč časem
SUČANOVÁ, Jitka; MERZ, Lukáš
2019 - English
Závěrečná práce pojednává o americkém svátku "Den díkuvzdání". Konkrétně práce popisuje, jak se v průběhu staletí měnila podoba tohoto významného svátku. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce je popsán původ, historie, tradice a zvyky spojené s tímto svátkem.Praktická část práce předtsavuje tři ukázkové hodiny, které mají žákům poskytnout základní znalosti o historii svátku a slovní zásobu spojenou se Dnem díkuvzdání. The thesis deals with an American holiday the Thanksgiving Day. Specifically, this thesis describes how the form of the Thanksgiving Day has changed in the course of time. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical part. The theoretical part of this thesis describes the origin, history, tradition and customs connected with the Thanksgiving Day. The practical part of this thesis introduces three lesson plans, which could to provide the basis knowledge of the history and vocabulary related to the Thanksgiving Day. Keywords: Den díkuvzdání; tradice; historie; zvyky; oslavy; plán hodin; rozdíly; Amerika; Američani; the Thanksgiving Day; tradition; history; customs; lesson plans; differences; America; Americans Available in digital repository of UPOL.
Den díkůvzdání napříč časem

Závěrečná práce pojednává o americkém svátku "Den díkuvzdání". Konkrétně práce popisuje, jak se v průběhu staletí měnila podoba tohoto významného svátku. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou ...

SUČANOVÁ, Jitka; MERZ, Lukáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Teaching vocabulary
MACHOVÁ, Jana; BABICKÁ, Blanka
2019 - English
Závěrečné práce pojednává o výuce slovní zásoby v hodinách anglického jazyka. Teoretická část vymezuje pojem slovní zásoba, pojednává o jednotlivých zdrojích, metodách a aktivitách. Cílem praktické části, je porovnaní studijních výsledků žáků, kteří v edukačním procesu cizího jazyka využívají učebnice a těch kteří slovní zásobu získávají pomocí jiných výukových materiálů. Praktická část zahrnuje plány jednotlivých hodin, které demonstrují proces nabývání a upevňování zvolené slovní zásoby. The final thesis states teaching vocabulary in English lessons. The theoretical part defines the term vocabulary, the main sources of words, the methods and the activities. The aim of the practical part is to prove the difference or the similarity in study results at students where their knowledge of vocabulary is based on using the textbook and at these who study by means of other materials. The practical part elaborates the lesson plans that demonstrate the process of vocabulary acquisition and their consolidation. Keywords: Slovní zásoba; metoda; představit; procvičovat; testování; psaný text; výukový plán; aktivita; Vocabulary; method; introduce; practice; testing; writing; lesson plan; activity Available in digital repository of UPOL.
Teaching vocabulary

Závěrečné práce pojednává o výuce slovní zásoby v hodinách anglického jazyka. Teoretická část vymezuje pojem slovní zásoba, pojednává o jednotlivých zdrojích, metodách a aktivitách. Cílem praktické ...

MACHOVÁ, Jana; BABICKÁ, Blanka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

J. D. Salinger- život a díla
HEBNAROVÁ, Pavlína; ANTÉNE, Petr
2019 - English
Teoretická část závěrečné práce blíže vymezuje pojem Americká židovská literatura a biografii J. D. Salingera. Praktická část je zaměřena na analýzu románu Kdo chytá v žitě. Obsahuje také výsledky výzkumu, jehož cílem bylo zjistit názory žáků na daná témata. The theoretical part of the final thesis specifies the term Jewish American literature and chronologically describes J. D. Salinger´s private and professional life. The practical part focuses on the analysis of the novel The Catcher in the Rye. It also includes the results of a questionnaire survey. The aim of the survey was to find out about pupils´ opinions about the given topics. Keywords: literatura; povídky; romány; válka; Holocaust; Judaismus; Literature; short story; novel; the Holocaust; war; Judaism Available in digital repository of UPOL.
J. D. Salinger- život a díla

Teoretická část závěrečné práce blíže vymezuje pojem Americká židovská literatura a biografii J. D. Salingera. Praktická část je zaměřena na analýzu románu Kdo chytá v žitě. Obsahuje také výsledky ...

HEBNAROVÁ, Pavlína; ANTÉNE, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vocabulary learning strategies
BABIRÁDOVÁ, Michaela; FRIEDECKÁ, Michaela
2019 - English
Závěrečná práce se zaměřuje na strategie učení se slovní zásoby v anglickém jazyce. V práci jsou popsány učební strategie a styly, které studenti anglického jazyka volí a podmínky, které tento proces mohou ovlivnit. V práci je uveden seznam možných aktivit, které je možno využít k efektivnímu učení slovní zásoby. The final thesis is focused on strategies of learning vocabulary in English. The thesis describes the learning strategies and styles that English students choose and the conditions that can influence this process. Also, there is a list of possible activities that can be used for effective vocabulary acquisition. Keywords: slovní zásoba; strategie učení slovní zásoby; styly učení; motivace; aktivity pro učení slovní zásoby; vocabulary; vocabulary learning stategies; learning styles; motivation; activities for learning vocabulary Available in digital repository of UPOL.
Vocabulary learning strategies

Závěrečná práce se zaměřuje na strategie učení se slovní zásoby v anglickém jazyce. V práci jsou popsány učební strategie a styly, které studenti anglického jazyka volí a podmínky, které tento proces ...

BABIRÁDOVÁ, Michaela; FRIEDECKÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Teaching Mathematics as a CLIL subject
STÝBLOVÁ, Radka; FRIEDECKÁ, Michaela
2019 - English
Závěrečná práce se zabývá použitím metody CLIL ve výuce matematiky. Zaměřuje se na teoretické principy této metody a praktické návrhy aktivit do hodin matematiky. Součástí praktické části je také didaktický test, který hodnotí výsledky použité metody a dotazníkové šetření zabývající se přístupem a postojem žáků k této metodě. The final project deals with implementation of CLIL approach into Mathematics lessons. The project focuses on main principles of the method and it contains also examples of language showers. In the practical part there is a didactic test, which shows the outcomes of the method and a questionnaire which aim is to find out pupils' attitude towards the approach. Keywords: metoda CLIL; matematika; anglický jazyk; jazykově a obsahově propojená výuka; jazykové spršky; didaktický test; přípravy na výuku; CLIL approach; Mathematics; English; Content and Language Integrated Learning; language showers; didactic test; lesson plans Available in digital repository of UPOL.
Teaching Mathematics as a CLIL subject

Závěrečná práce se zabývá použitím metody CLIL ve výuce matematiky. Zaměřuje se na teoretické principy této metody a praktické návrhy aktivit do hodin matematiky. Součástí praktické části je také ...

STÝBLOVÁ, Radka; FRIEDECKÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

English grammar on the Internet
HULÍKOVÁ, Lenka; KOŘÍNKOVÁ, Jana
2019 - English
Tato závěrečná práce se zabývá anglickou gramatikou na Internetu. Konkrétním zaměřením práce je výuka minulého a předpřítomného času a jejím cílem je poskytnout různé způsoby výuky tohoto gramatického jevu s využitím Internetu jako hlavního zdroje informací, pracovních listů, cvičení a her. Závěrečná práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část popisuje nezbytnou roli gramatiky v procesu učení, rozlišuje induktivní a deduktivní přístup ve výuce, vysvětluje rozdíl mezi gramatikou psanou a mluvenou a zabývá se její výukou na základních školách. Dále jsou zde uvedeny rady pro efektivní plánování hodiny a faktory, které je vhodné dodržovat při vysvětlování gramatiky. Práce také uvádí obtíže, které mohou nastat při výuce a procvičování minulého a předpřítomného času. Poslední kapitola této části uvádí možnosti využití Internetu v hodinách anglického jazyka. Praktická část obsahuje příklady tří plánů hodin, které jsou zaměřeny na minulý a předpřítomný čas. Zahrnut je také krátký dotazník, který byl využit pro získání zpětné vazby od žáků. This final project deals with English grammar on the Internet. The thesis is focused on learning and teaching grammar, especially on tenses - past simple and present perfect, with the aid of the Internet as the main source of information, worksheets, exercises and games. The thesis is divided into two parts. The theoretical part describes the essential role of grammar in the learning process. It explains the difference between the written and spoken grammar, as well as between deductive and inductive approach. Basic principles for effective lesson planning are included. The thesis also provides factors which should be followed by a teacher when explaining new grammar. Finally, specific difficulties presented by teaching tenses and the potential of the Internet in teaching English grammar are described. The practical part of the thesis brings examples of three lesson plans. In the end, a short questionnaire, which was used as a feedback from pupils, is included. Keywords: důležitá role gramatiky; gramatika psaná a mluvená; deduktivní přístup; induktivní přístup; princip účinnosti; princip přiměřenosti; minulý čas; předpřítomný čas; Internet; interaktivní online cvičení; procvičování; webové stránky; sociální sítě;; the importance of grammar; spoken and written grammar; deductive approach; inductive approach; efficiency principle; appropriacy principle; past simple; present perfect simple; the Internet; interactive online exercises; practice; websites; social software; Available in digital repository of UPOL.
English grammar on the Internet

Tato závěrečná práce se zabývá anglickou gramatikou na Internetu. Konkrétním zaměřením práce je výuka minulého a předpřítomného času a jejím cílem je poskytnout různé způsoby výuky tohoto gramatického ...

HULÍKOVÁ, Lenka; KOŘÍNKOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Metoda VPN v hodinách anglického jazyka na prvním stupni základní školy
POŘÍZKOVÁ, Jitka; OBENAUSOVÁ, Světlana
2019 - English
Tato závěrečná práce se zabývá metodou VPN, což je vnitřní privátní síť, která může být využívána v hodinách anglického jazyka pro zpestření výuky, usnadnění a urychlení práce učiteli a je šetrna k životnímu prostředí. This final thesis deals with a the VPN method, which is a private network that can be used in English lessons to diversify teaching, facilitate and accelerate teacher´s work, and it ti environmentally friendly. Keywords: VPN; virtuální privátní síť; bezpečnost; otevřená VPN; anglický jazyk; VPN; Virtual private network; safety; Open VPN; English Available in digital repository of UPOL.
Metoda VPN v hodinách anglického jazyka na prvním stupni základní školy

Tato závěrečná práce se zabývá metodou VPN, což je vnitřní privátní síť, která může být využívána v hodinách anglického jazyka pro zpestření výuky, usnadnění a urychlení práce učiteli a je šetrna k ...

POŘÍZKOVÁ, Jitka; OBENAUSOVÁ, Světlana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Using Fairy Tales in Foreign Language Lessons Presented on the Story of Cinderella
JANEČKOVÁ, Klára; VODIČKOVÁ, Milena
2019 - English
This thesis deals with the using fairy tales in foreign language lessons. In the theoretical part, the main aim is to define what is the fairy tale, what are its characteristics and mission as well-known and loved gendre of literature not only for children. The second part is dedicated to ways of using literary texts, especially fairy tales, in language lessons, its advantages, disadvantages, possibilities and difficulties. As a model fairy tale, the story of Cinderella has been selected. Another aim, based on the examination of different versions of fairy tale about Cinderella, is to compare these versions and highlight the main differences, especially focused on the versions of Czech authors, French classicist Charles Perrault and German authors Brothers Grimm. The practical part of the final project is focused on tasks and exercises related to reading comprehension, writing, grammar and practising new vocabulary as well as drama training. Almost all activities in this part are based on the story about Cinderella, but it is evident that they can be transformed for another fairy tale or literary text. This thesis deals with the using fairy tales in foreign language lessons. In the theoretical part, the main aim is to define what is the fairy tale, what are its characteristics and mission as well-known and loved gendre of literature not only for children. The second part is dedicated to ways of using literary texts, especially fairy tales, in language lessons, its advantages, disadvantages, possibilities and difficulties. As a model fairy tale, the story of Cinderella has been selected. Another aim, based on the examination of different versions of fairy tale about Cinderella, is to compare these versions and highlight the main differences, especially focused on the versions of Czech authors, French classicist Charles Perrault and German authors Brothers Grimm. The practical part of the final project is focused on tasks and exercises related to reading comprehension, writing, grammar and practising new vocabulary as well as drama training. Almost all activities in this part are based on the story about Cinderella, but it is evident that they can be transformed for another fairy tale or literary text. Keywords: fairy tales; Cinderella; versions of the story of Cinderella; foreign language teaching; development of language skills; fairy tales; Cinderella; versions of the story of Cinderella; foreign language teaching; development of language skills Available in digital repository of UPOL.
Using Fairy Tales in Foreign Language Lessons Presented on the Story of Cinderella

This thesis deals with the using fairy tales in foreign language lessons. In the theoretical part, the main aim is to define what is the fairy tale, what are its characteristics and mission as ...

JANEČKOVÁ, Klára; VODIČKOVÁ, Milena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

The use of the CLIL method in teaching mathematics at a lower secondary school
BENEŠOVÁ, Ivana; KOŘÍNKOVÁ, Jana
2018 - English
Tato závěrečná práce se zabývá metodou CLIL, což je integrovaná výuka cizího jazyka a nejazykového předmětu. Práce je zaměřena na výuku matematiky prostřednictvím angličtiny na druhém stupni základních škol. This final thesis deals with a teaching method called CLIL which stands for Content and Language Integrated Learning. The thesis is focused on teaching mathematics through English at lower secondary schools. Keywords: CLIL; integrovaná výuka; matematika; anglický jazyk; CLIL; integrated learning; maths; English Available in digital repository of UPOL.
The use of the CLIL method in teaching mathematics at a lower secondary school

Tato závěrečná práce se zabývá metodou CLIL, což je integrovaná výuka cizího jazyka a nejazykového předmětu. Práce je zaměřena na výuku matematiky prostřednictvím angličtiny na druhém stupni ...

BENEŠOVÁ, Ivana; KOŘÍNKOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Using film and literature in teaching English at lower secondary schools. The theme of duty and (self)-sacrifice in Kazuo Ishiguro's novels Never Let Me Go and The Remains of the Day
TÓTHOVÁ, Lenka; VODIČKOVÁ, Milena
2018 - English
Závěrečná práce se zabývá možnostmi využití literatury a filmu ve výuce anglického jazyka na druhém stupni základní školy. Pracuje především s tématem povinnosti a obětování (se) v románech Kazua Ishigura Neopouštěj mě (2005) a Soumrak dne (1989). Teoretické zázemí poskytuje úvod do Ishigurova života a tvorby a do zvoleného tématu. Končí nastíněním dynamických vztahů mezi romány a jejich filmovými adaptacemi, přičemž se soustředí na jejich podobnosti a rozdíly. Praktická část se věnuje výuce angličtiny pomocí filmu a literatury a předkládá aktivity a možné přístupy založené na zmíněných románech a jejich filmových adaptacích vhodných pro výuku. Cílem pilotáže bylo zjistit, zda je možné za použití vhodně navržených aktivit Ishigurovy romány přes jejich komplexnost využít s žáky druhého stupně (zejména 8. a 9. tříd). The final project aims to explore the possibilities of using literature and film in English language classes with learners at upper primary schools. It deals particularly with the theme of duty and (self)-sacrifice in Kazuo Ishiguro's novels The Remains of the Day (1989) and Never Let Me Go (2005). The theoretical background provides an introduction to Ishiguro's biography and bibliography as well as to the studied theme of duty and sacrifice. It concludes with outlining the dynamic relationship between novels and their film adaptations, focusing on their convergences and divergences. The practical part focuses on the area of teaching English using film and literature and presents activities and possible approaches based on the aforementioned novels and their film adaptations which can be adopted in English language classes. The objective of the piloting was to confirm whether Ishiguro's books, despite their complexity, can be used with lower secondary school learners (particularly 8th and 9th graders) provided suitable activities are employed. Keywords: druhý stupeň ZŠ; výukové aktivity; vztah mezi romány a filmovými adaptacemi; produktivní a interaktivní jazykové dovednosti; receptivní dovednosti; Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání; lower secondary school; classroom activities; relationship between novels and their film adaptations; productive and interactive skills; receptive skills; Framework Educational Program for Elementary Education Available in digital repository of UPOL.
Using film and literature in teaching English at lower secondary schools. The theme of duty and (self)-sacrifice in Kazuo Ishiguro's novels Never Let Me Go and The Remains of the Day

Závěrečná práce se zabývá možnostmi využití literatury a filmu ve výuce anglického jazyka na druhém stupni základní školy. Pracuje především s tématem povinnosti a obětování (se) v románech Kazua ...

TÓTHOVÁ, Lenka; VODIČKOVÁ, Milena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases