Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 459
Published from to

Francouzské vytýkací konstrukce a jejich protějšky v češtině a ve španělštině
Dubišarová, Zdislava; Nádvorníková, Olga; Mudrochová, Radka
2019 - French
French cleft sentences and their counterparts in Czech and in Spanish The aim of this thesis is to describe the impact of the thematic-rhematic structure to the occurrence of cleft sentences in French language using the theory of functional sentence perspective, also, this thesis searches possible Czech and Spanish equivalents of this structure in literature. In both of these languages exist cleft sentences, however we can also find other ways in how to divide the sentence to the theme and rheme parts, which, also means various ways on how to translate this French structure. Within the theory of functional sentence perspective we will describe the differences between the syntax of these three languages which imply the use of different linguistic resources to connect the language utterance to the context and also to emphasize one constituent of the sentence. One of the aims of this thesis is to find and describe actually used translations of this structure from French language to Czech language and to Spanish language, their variability, frequency depending on the type of text and last but not least, other factors affecting the choice of the translation. The thesis is aiming to connect the findings from theoretical and practical part so we can find out which language resources are possible to be... Francouzské vytýkací prostředky a jejich protějšky v češtině a ve španělštině Cílem této diplomové práce je pomocí teorie aktuálního větného členění popsat vliv tématicko-rématického členění věty na výskyt vytýkacích konstrukcí ve francouzštině a pomocí odborné literatury vyhledat možné české a španělské ekvivalenty této struktury. V obou těchto jazycích vytýkací konstrukce existují, najdeme zde ale i jiné způsoby, jak větu tématicko-rématicky členit a tudíž i jak tuto francouzskou strukturu přeložit. V rámci teorie aktuálního větného členění popíšeme rozdíly mezi větnou stavbou těchto tří jazyků, z kterých vyplývá užití rozdílných jazykových prostředků pro zapojení výpovědi do kontextu a tudíž i pro zdůraznění některého větného členu. Dále si tato práce klade za cíl metodou kontrastivní analýzy na základě materiálu z francouzsko-české a francouzsko-španělské sekce paralelního korpusu InterCorp zjistit a popsat reálně užívané překlady této struktury z francouzštiny do češtiny a do španělštiny, jejich variabilitu, četnost v závislosti na typu textu a v neposlední řadě také faktory hrající ve volbě překladu roli. Cílem této práce je provázat poznatky získané z teoretické i praktické části a zjistit, jaké jazykové prostředky jsou španělský a český jazyk schopny užít jakožto ekvivalenty francouzských... Keywords: vytýkací konstrukce|téma|réma|kontrastivní analýza|InterCorp; cleft sentences|theme|rheme|contrastive analysis|InterCorp Available in a digital repository NRGL
Francouzské vytýkací konstrukce a jejich protějšky v češtině a ve španělštině

French cleft sentences and their counterparts in Czech and in Spanish The aim of this thesis is to describe the impact of the thematic-rhematic structure to the occurrence of cleft sentences in French ...

Dubišarová, Zdislava; Nádvorníková, Olga; Mudrochová, Radka
Univerzita Karlova, 2019

Skrytá přítomnost Romaina Garyho v díle Émila Ajara
Hálová, Kateřina; Voldřichová - Beránková, Eva; Pohorský, Aleš
2019 - French
This diploma thesis is examining hidden presence of a French author Romain Gary in the works of Émile Ajar. Only after Gary's death the public learned, that Émile Ajar was in fact Gary's pseudonym, although he has publicly denied this connection throughout his life. Because of this unrevealed mystification, Gary was given Goncourt prize twice, despite the fact that each author is only allowed to receive it once. Gary claims in his testament, that an observant reader of his work should immediately discover the connection. Can we agree with him, even if literary critics failed to find out? This work investigates various literary practices used by authors to hide their identity. The "lives" of both authors are presented. Gary did not only create Émile Ajar's life story, he also persuaded his nephew to pose as Ajar in public. The stories are followed by a comparative analysis of eight novels: four published under Gary's name and four under the pseudonym. Comparing the selected works from diverse aspects, we try to answer the principal question: Was it possible to prove that Émile Ajar was Gary's creation during his very lifetime? Tématem této diplomové práce je hledání skryté přítomnosti francouzského spisovatele Romaina Garyho v díle Émila Ajara. Až po Garyho smrti se veřejnost dozvěděla, že Émile Ajar je ve skutečnosti pouze jeden z Garyho pseudonymů, přestože on tuto skutečnost veřejně popíral. Díky této neodhalené mystifikaci mu byla podruhé udělena Goncourtova cena, přestože ji každý spisovatel může získat pouze jednou za život. Nicméně Gary ve svém testamentu tvrdí, že pozorný čtenář jeho děl by toto spojení měl ihned odhalit. Můžeme s ním souhlasit, přestože toto spojení neodhalili ani literární kritici? Práce zkoumá různé literární postupy, které spisovatelé používají k zamaskování své identity. Dále představuje "životy" obou spisovatelů. Gary Ajarovi nejen vytvořil životní příběh, ale navíc přesvědčil svého synovce, aby se za něj vydával na veřejnosti. Následuje komparativní analýza osmi knih: čtyř románů Romaina Garyho a čtyř románů Émila Ajara. Porovnáváním vybraných děl ze stejných hledisek se pokusíme zodpovědět ústřední otázku - bylo možné Garyho usvědčit ze stvoření Émila Ajara ještě během jeho života? Keywords: Romain Gary|Émile Ajar|francouzská literatura|pseudonym|mystifikace|literární kritika; Romain Gary|Émile Ajar|French literature|pseudonym|mystification|literary criticism Available in a digital repository NRGL
Skrytá přítomnost Romaina Garyho v díle Émila Ajara

This diploma thesis is examining hidden presence of a French author Romain Gary in the works of Émile Ajar. Only after Gary's death the public learned, that Émile Ajar was in fact Gary's pseudonym, ...

Hálová, Kateřina; Voldřichová - Beránková, Eva; Pohorský, Aleš
Univerzita Karlova, 2019

Pragmatické užití deminutiv ve francouzštině
Jandeková, Kateřina; Nádvorníková, Olga; Mudrochová, Radka
2019 - French
Key words: diminution, apostrophe, pragmatics, speech situation, linguistic corpora Abstract: This master's thesis deals with pragmatic use of diminutives in French. The theoretical part defines the category of diminutives and possibilities of their classification, in particular with regards to their pragmatic use. Following Dressler-Merlini Barbaresi's model, this thesis accentuates emotional component of diminutives besides the traditional interpretation of dimensional meaning employed in child-centered speech situations, pet-centered speech situations and lover-centered speech situations. The master's thesis focuses on affected apostrophes. Between those hypocorisms in French, besides other forms, one can also find diminutive forms. The language materials for the empirical analysis are subcorpora of film subtitles and fiction in parallel linguistic corpora InterCorp aligned French-Czech. This alignment with Czech language on one hand serves to more efficient search of diminutives in pragmatic speech situations in French, on the other hand it serves to contrastive analysis. We used also monolinguistic corpora FRANTEXT and SYN2015 to demonstrate the frequency of diminutives forms in apostrophe in Czech and French. In the empirical part we analyze which diminutives are employed in those speech situations... Klíčová slova: deminutiva, oslovení, pragmatika, mluvní situace, jazykový korpus Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá pragmatickým užitím deminutiv v současné francouzštině. Teoretická část je věnována vymezení deminutiv a možnostem jejich klasifikace, zejm. s ohledem na jejich užití pragmatické. Podle modelu Dresslera & Merlini-Barbaresi práce zdůrazňuje kromě tradičního pojetí významu malé velikosti emocionální složku zdrobnělin používaných v komunikaci mezi milenci a v mluvních situacích orientovaných na děti a domácí zvířata. Práce se zaměřuje zejména na afektovaná oslovení. Mezi těmito hypokoristiky se ve francouzštině objevují mimo jiné právě deminutivní tvary. Zdrojem jazykového materiálu pro analýzu jsou subkorpusy filmových titulků a beletrie v paralelním korpusu InterCorp, zarovnané čeština-francouzština. Zarovnání s češtinou slouží jednak pro efektivnější vyhledávání pragmatického užití deminutiv ve francouzštině, jednak pro kontrastivní analýzu. K nastínění četnosti jednotlivých lexémů oslovení ve francouzštině a češtině jsme použili jednojazyčné korpusy FRANTEXT a SYN2015. V praktické části diplomové práce zkoumáme, jaká deminutiva se ve zmíněných situacích vyskytují a jakými dalšími prostředky jsou tyto pragmatické situace vyjádřeny. Keywords: deminutiva|pragmatika|mluvní situace|oslovení|jazykový korpus; diminutives|pragmatics|speech situations|apostrophe|linguistic corpora Available in a digital repository NRGL
Pragmatické užití deminutiv ve francouzštině

Key words: diminution, apostrophe, pragmatics, speech situation, linguistic corpora Abstract: This master's thesis deals with pragmatic use of diminutives in French. The theoretical part defines the ...

Jandeková, Kateřina; Nádvorníková, Olga; Mudrochová, Radka
Univerzita Karlova, 2019

LE DEVENIR-AUTRE DE L'EXISTENCE, ESSAI SUR LA PHÉNOMÉNOLOGIE CONTEMPORAINE
Prášek, Petr; Petříček, Miroslav; Novotný, Karel; Romano, Claude
2019 - French
The Becoming-other of the Existence, Essay on Contemporary Phenomenology, is both a systematic and a historical study of phenomenology. By choosing a systematic problem of becoming-other of the existence it attempts to present and to confront five major contemporary phenomenologists in France within a single phenomenological field: Henri Maldiney, Claude Romano, Jean-Luc Marion, Renaud Barbaras, and Marc Richir. The study enters phenomenology with Edmund Husserl and presents some key original concepts invented by two generations of post-husserlian authors who marked out the road to contemporary phenomenology: Martin Heidegger, Erwin Straus, Maurice Merleau-Ponty, Jan Patočka, Emmanuel Lévinas. Then it turns to "evential empiricism" in the work of Maldiney and Romano who consider the existent and the world in their belonging-together: the event is thus understood as co-birth of the subject and the world. Nevertheless, because of the fact that the existence that "becomes-other" is necessarily a finite existence, a radically separated existence from the metaphysical transcendence of the world, three other authors must become involved in the discussion: Marion, whose adonné is a limit of the givenness, and then Barbaras and Richir who explore the most archaic layers of the subjectivity within a... Dění existence, esej o současné fenomenologii, je současně systematická i historická fenomenologická studie. Jejím cílem je - prostřednictvím volby systematického problému dění existence jako hlavního tématu - na pozadí jediného fenomenologického pole představit a konfrontovat pět význačných představitelů současné fenomenologie ve Francii: Henriho Maldineye, Clauda Romana, Jeana-Luca Mariona, Renauda Barbarase a Marca Richira. Studie vstupuje do fenomenologie spolu s Edmundem Husserlem a poté představuje některé klíčové originální pojmy dvou generací po-husserlovských autorů, již současné fenomenologii připravují cestu (Martin Heidegger, Erwin Straus, Maurice Merleau-Ponty, Jan Patočka, Emmanuel Lévinas). Pak se už soustředí na "událostní empirismus" u Maldineye a Romana, kteří promýšlejí existujícího a svět v jejich sounáležitosti: událost je chápána jako společné zrození subjektu a světa. Avšak vzhledem k tomu, že dějící se existence je nutně existencí konečnou, radikálně oddělenou od metafyzické transcendence světa, do diskuse musí vstoupit ještě tři další autoři: nejprve Marion, jehož adonné je mezí dávání, a následně i Barbaras s Richirem, kteří tematizují nejarchaičtější vrstvy subjektivity v rámci fenomenologické metafyziky. Všechny rysy jediného fenomenálního pole jsou nakonec představeny... Keywords: současná fenomenologie|událost|dění|existence|etika|Henri Maldiney|Claude Romano|Jean-Luc Marion|Renaud Barbaras|Marc Richir; contemporary phenomenology|event|becoming|existence|ethics|Henri Maldiney|Claude Romano|Jean-Luc Marion|Renaud Barbaras|Marc Richir Available in a digital repository NRGL
LE DEVENIR-AUTRE DE L'EXISTENCE, ESSAI SUR LA PHÉNOMÉNOLOGIE CONTEMPORAINE

The Becoming-other of the Existence, Essay on Contemporary Phenomenology, is both a systematic and a historical study of phenomenology. By choosing a systematic problem of becoming-other of the ...

Prášek, Petr; Petříček, Miroslav; Novotný, Karel; Romano, Claude
Univerzita Karlova, 2019

Identité régionale et linguistique : est-il possible de les définir et comment peut-on les définir ? Le cas de la région plurilingue Trentin-Haut-Adige en Italie
RIOUS, Charline
2019 - French
Le but de ce mémoire était d'effectuer une recherche sur l'identité régionale et linguistique dans le contexte de la région plurilingue Trentin-Haut-Adige en Italie. Afin de répondre ? ma problématique, je me suis appuyée sur des données théoriques et empiriques collectées au travers d'interviews. Apr?s les avoir analysé et interprété, je les ai comparé pour ensuite rendre ma conclusion finale. The thesis speaks about the multilingual region Trentino-Alto Adige in Italy. The aim of the research was to define regional and linguistic identity, specifically in the context of this region. In order to do so, I relied on theoretical and empirical data collected through interviews. After having analyzing and interpreting them, I compared them to give my final conclusion. Keywords: regional identity - linguistic identity - ethnic minorities - region - multilingualism - trentino-alto adige - südtirol Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Identité régionale et linguistique : est-il possible de les définir et comment peut-on les définir ? Le cas de la région plurilingue Trentin-Haut-Adige en Italie

Le but de ce mémoire était d'effectuer une recherche sur l'identité régionale et linguistique dans le contexte de la région plurilingue Trentin-Haut-Adige en Italie. Afin de répondre ? ma ...

RIOUS, Charline
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

La coopération transfrontali?re améliore-t-elle la compétitivité des Euroregions et Eurodistricts : une étude comparative de la Regio TriRhena et de l'Eurodistrict Pamina
COUSSI, Ann-Charlotte
2019 - French
The aim of this thesis is to analyze the influence of cross-border cooperation on the competitiveness of border regions, here Franco-German. For this purpose, the study focuses on two European integration models located on the eastern part of France on the border with Germany: Euroregion TriRhena and Eurodis-trict Pamina. The influence of cross-border cooperation on the competitiveness of Euroregions and Eurodistricts is analyzed through the presentation and evalua-tion of the organization, objectives, areas of competences as well as through the actions and funding of these organizations. The activities and the results of the two chosen examples are compared with respect to beneficial and unfavorable outcomes that may result, revealing also the development opportunities provided by each structure. After presentation of the theoretical context, different forms of cross-border cooperation and the European framework recommended for the integration models are outlined. Finally, discussions around the concept of com-petitiveness are reported. In a second part, the methodological approach includ-ing the choice of the case studies, the data collected and the analysis criteria, is outlined. In a third part, results are compared, evaluated and discussed in order to answer the research question: Does cross-border cooperation improve the competitiveness of Euroregions and Eurodistricts? Keywords: Cross-border; cooperation; Euroregion; Eurodistrict; competitiveness Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
La coopération transfrontali?re améliore-t-elle la compétitivité des Euroregions et Eurodistricts : une étude comparative de la Regio TriRhena et de l'Eurodistrict Pamina

The aim of this thesis is to analyze the influence of cross-border cooperation on the competitiveness of border regions, here Franco-German. For this purpose, the study focuses on two European ...

COUSSI, Ann-Charlotte
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Immigrés européens vivant en Bretagne : Comment ces personnes perçoivent-elles l'identité régionale et comment se déroule leur intégration dans cette région a forte identité ?
GAUTIER, Helene Agathe Vanille
2019 - French
La migration est au coeur de notre histoire commune (Benmayor & Skotnes, 1994, p.5) et il est aujourd'hui devenu plus facile de migrer au sein de l'Europe grâce a la création de l'espace Schengen en 1995 ("Schengen Area - Migration and Home Affairs - European Commission", n.d.). Cependant, l'immigration européenne en France est peu visible et peu de recherches existent a ce sujet (Lillo, 2014, p.85). L'immigration en Bretagne, elle, est un phénomene développé récemment qui prend de l'ampleur (Morillon & Etiemble, 2008, p. 125). Le nombre d'immigrés par rapport a la population de la région est un des plus faibles de France, mais il augmente rapidement (Conseil économique et social de Bretagne, 2007, p.87; INSEE & DRJSCS, 2005, p.5-6). L'identité régionale en Bretagne est bien connue par la population française (Quand les sondages sont unanimes, 2019, p.44) et cette région est définie comme une région a forte identité (Kernalegenn, 2011). Le but de ce mémoire de master est d'émettre des hypotheses sur le regard des immigrés européens sur l'identité régionale en Bretagne, avant et apres leur arrivée dans la région et sur leur intégration dans cette région a forte identité. Cette recherche qualitative est basée sur cinq interviews semi-directives. Quatre sont des entretiens avec des immigrés européens et le dernier a été réalisé avec une Française née a l'étranger, tous vivant aujourd'hui en Bretagne. Migration is at the centre of human history (Benmayor & Skotnes, 1994, p.5) and it has become easier to migrate inside Europe since the Schengen Area has been implemented in 1995. However, European immigration in France is invisibe and very little researched (Lillo, 2014, p.85). The migration to Brittany is a phenomenom developed recently (Morillon & Etiemble, 2008, p.125) and even if it is gaining momentum, this French region has still the lowest rate of immigrants in France (Economic and Social Council of Brittany, 2007, p.87, INSEE & DRJSCS, 2005, p.5-6). Brittany's regional identity is well known in France (Quand les sondages sont unanimes, 2019, p.44) and this region is defined as one with a strong identity (Kernalegenn, 2011). The aim of this master thesis is to elaborate hypothesis about whether or not European immigrants are aware of Brittany's regional identity before settling in the region, the perception they have of Brittany's regional identity once they live there and finally whether or not their integration in this French region with a strong identity is difficult. This qualitative research is based on four semi-structured interviews with European immigrants and one with a French person born in England, all now living in Brittany. Keywords: regional identity; identity; Brittany; migration; integration; immigrant; European immigrant Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Immigrés européens vivant en Bretagne : Comment ces personnes perçoivent-elles l'identité régionale et comment se déroule leur intégration dans cette région a forte identité ?

La migration est au coeur de notre histoire commune (Benmayor & Skotnes, 1994, p.5) et il est aujourd'hui devenu plus facile de migrer au sein de l'Europe grâce a la création de l'espace Schengen en ...

GAUTIER, Helene Agathe Vanille
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Les écrits intimes de Charles Baudelaire (journaux intimes et correspondance)
DUCHOŇOVÁ, Ivana
2019 - French
Cílem této bakalářské práce je analýza publikovaných textů osobní povahy Charlese Baudelaira, významného básníka 19. století, kterého řadíme mezi tzv. Prokleté básníky. Zaměřujeme se na texty autorových deníků a korespondence, v kterých rozebíráme důležité motivy a následně sledujeme, jak se odráží v jeho básnické tvorbě, především v bánické sbírce Květy zla. V této práci nejdříve představíme autorův životopis a literární tvorbu společně s publikovanými texty oobní povahy, následně se věnujeme zásadní části této práce, kterým jsou témata v zmiňovaných denících a korespondenci společně s jejich odrazem v autorově básnickém díle. Výsledky této analýzy jsou shrnuty v samotném závěru práce. The aim of this thesis is to analyze published texts of personal nature of Charles Baudelaire, an important poet of the 19th century, whom we rank among the so-called Cursed Poets. We focus on the texts of the author's diaries and correspondence, in which we analyze important motifs and subsequently observe how it is reflected in his poetic work, especially in the collection of the Flowers of Evil. In this work, we first introduce the author's biography and literary work together with published texts of personal nature, then we focus on the essential part of this work, which are the topics in the aforementioned diaries and correspondence together with their reflection in the author's poetic work. The results of this analysis are summarized in the very conclusion of the thesis. Keywords: Charles Baudelaire; poetry; diaries; correspondence Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Les écrits intimes de Charles Baudelaire (journaux intimes et correspondance)

Cílem této bakalářské práce je analýza publikovaných textů osobní povahy Charlese Baudelaira, významného básníka 19. století, kterého řadíme mezi tzv. Prokleté básníky. Zaměřujeme se na texty ...

DUCHOŇOVÁ, Ivana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Antihrdinové ve francouzském románu noir
Karkovský, Radek; Voldřichová - Beránková, Eva; Šuman, Záviš
2019 - French
(in English): This work will consist in an analysis of the antiheroes in modern French literature, especially in "Roman Noir". Before treating the topic of antiheroes in mystery fiction we will describe the history of this type of protagonists in world literatures, from the classic literature to the modern one. To be able to understand the problematics of antiheroes in Roman Noir, we will also describe the history of French mystery fiction. Regarding the analysis of antiheroes in this sub- genre of crime fiction, we will start with the character of Maigret. Although the novels of G. Simenon are not real Romans Noirs, we consider them as a "passage" of the detective novel - in the traditional sense - to the Roman Noir. Furthermore, in this work, we will analyze characters of real Romans Noirs; first, the crude and surprising behavior of Nestor Burma, a famous character of Léo Malet, then the mediocrity of protagonists of the novels Morgue pleine and Le Petit Bleu de la côte ouest of Jean-Patrick Manchette, and finally, Fabio Montale, an atypical investigator from a novel series of the late twentieth century written by Jean-Claude Izzo. (česky) Práce je zaměřena na analýzu antihrdinů v moderní francouzské literatuře, konkrétně v tzv. noirové fikci. Před samotnou analýzou jednotlivých antihrdinů, s nimiž se setkáváme v detektivním žánru, stručně přiblížíme vývoj tohoto typu postav, a to od klasické řecké literatury až po moderní éru. Abychom lépe porozuměli výskytu antihrdinů v noirových románech, teoretická část práce se bude věnovat také vývoji detektivního románu ve Francii a zrodu noirové fikce. Analýzu antihrdinů v námi vybraném subžánru započneme postavou Julese Maigreta. Přestože romány G. Simenona nejsou skutečnými noirovými romány, vnímáme je jako "můstek" mezi tradiční detektivkou a noirovým románem. Následně se zaměříme na antihrdiny ve skutečných noirových románech. Zprvu se budeme věnovat nezvyklému, místy až brutálnímu chování Nestora Burmy, kultovní postavy z pera Léa Maleta, posléze ordinérním postavám z románů Plná márnice a Tři muži na zabití Jeana-Patricka Manchette a nakonec postavě Fabia Montala, neobvyklého vyšetřovatele z románové série Jeana-Clauda Izzoa z devadesátých let. Keywords: antihéros|littérature française|littératures francophones|roman policier|roman noir; antiheroes|French literature|Francophone literatures|mystery fiction|roman noir Available in a digital repository NRGL
Antihrdinové ve francouzském románu noir

(in English): This work will consist in an analysis of the antiheroes in modern French literature, especially in "Roman Noir". Before treating the topic of antiheroes in mystery fiction we will ...

Karkovský, Radek; Voldřichová - Beránková, Eva; Šuman, Záviš
Univerzita Karlova, 2019

Atributivní absolutní konstrukce v současné francouzštině
Lipská, Karolína; Nádvorníková, Olga; Venušová, Alena
2019 - French
Attributive absolute constructions in contemporary French The aim of this master thesis is a detailed analysis of French attributive absolute constructions (att. AC) with emphasis on their semantic characteristics. Att. AC is an example of what is called "secondary predication", i.e. a non-finite predicative structure modifying the primary predication, see a typical example "les yeux fermés", 'the eyes closed', in the sentence "Marie est assise, les yeux fermés.", 'Mary sits with her eyes closed.'. The main function of the att. AC is the modification of the head noun through the relation of inalienable possession (IP), or a part - whole relation, between this noun, which is mostly a human being, and an entity conceptualized in the att. AC. The thesis finds its main source in a monograph about AC written by Suzanne Hanon (1989), which is here completed by a qualitative analysis of syntactic and semantic factors that come into play in the formation of att. AC. Att. AC are approached form the perspective of Cognitive Linguistics and Construction Grammar as conceptualizations of the IP (or part - whole) paradigm and it is proposed their description as a prototype-based category with some instances more typical (see the example above) than others (e.g. att. AC with an adverbial function or modifying an... Atributivní absolutní konstrukce v současné francouzštině Cílem diplomové práce je podrobná analýza francouzských atributivních absolutních konstrukcí (at. AK) s důrazem na jejich sémantické vlastnosti. At. AK jsou příkladem sekundární predikace, tj. nefinitní predikativní struktury modifikující predikaci primární, viz typický příklad "les yeux fermés", ,oči zavřené', z věty "Marie est assise, les yeux fermés.", ,Marie sedí se zavřenýma očima.'. Základní funkcí at. AK je modifikace řídícího substantiva za využití vztahu nezcizitelného vlastnictví (NV) či vztahu část - celek mezi tímto substantivem, zpravidla člověkem, a entitou konceptualizovanou v at. AK. Práce vychází zejména z monografie Suzanne Hanon (1989) věnované obecně AK a doplňuje ji kvalitativní analýzou syntakticko-sémantických faktorů, které se při tvorbě at. AK uplatňují. At. AK jsou nahlíženy pohledem kognitivní lingvistiky a konstrukční gramatiky jako konceptualizace paradigmatu NV, případně část - celek, a je navržen jejich popis jako prototypové kategorie, s více (viz příklad výše) či méně typickými případy (např. at. AK s adverbiální platností či vztahující se k neživé entitě). V samotném závěru je představena možná formální reprezentace základních typů at. AK za využití mechanismu berkeleyské konstrukční gramatiky. Klíčová... Keywords: absolutní konstrukce|atribut|nezcizitelné vlastnictví|francouzština|konstrukční gramatika; absolute construction|attribute|inalienable possession|French|construction grammar Available in a digital repository NRGL
Atributivní absolutní konstrukce v současné francouzštině

Attributive absolute constructions in contemporary French The aim of this master thesis is a detailed analysis of French attributive absolute constructions (att. AC) with emphasis on their semantic ...

Lipská, Karolína; Nádvorníková, Olga; Venušová, Alena
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases