Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 726
Published from to

Galantnost v raných dramatech Pierra Corneille
Vendlová, Johana; Šuman, Záviš; Pohorský, Aleš
2022 - French
This bachelor thesis deals with gallantry in selected early plays of Pierre Corneille's comic genre. The aim of the thesis is to reveal gallant components in the given plays, to approach the circumstances of their involvement in dramaturgy and to describe their influence on comedy. The first part is devoted to the conceptualization of gallantry as a sociocultural and a literary category, considering its origin and influences from the Middle Ages to the seventeenth century. The description of these influences is necessary to understand the semantic permeability of this category, which gained many meanings during its development and reached their opposition, which significantly influences the gallant doctrine of classicist society, and thus the Corneille's audience. The second part analyzes concrete gallant components in selected comedies, whose corpus is divided into two parts: comedy of the thirties, Mélite and La Veuve, and comedy of the forties, Le Menteur and La Suite du Menteur. Each unit is achieved by a discussion summarizing the most important characteristics of the poet's style, the use of gallantry and the comedy of the decade, which allows them to be compared with each other. The focus is particularly on the development of the poet's style regarding the perspective of contemporary... Tato bakalářská práce se zabývá galantností ve vybraných raných dramatech Pierra Corneille komického žánru. Cílem práce je identifikovat galantní prvky v daných hrách, přiblížit okolnosti jejich zapojení do dramaturgie a popsat jejich vliv na komično. První část je věnována konceptualizaci galantnosti jako sociokulturní a následně i literární kategorie s přihlédnutím k jejímu původu a vlivům od středověku po sedmnácté století. Popis těchto vlivů je nezbytný pro pochopení sémantické propustnosti a tvárlivosti dané kategorie, jež během svého vývoje nabyla mnoha, dokonce i protichůdných významů, což významně ovlivňuje galantní doktrínu klasicistní společnosti, a tedy také corneillovského publika. Druhá část rozebírá vybrané galantní prvky ve zvolených komediích, jejichž korpus je rozdělen na dva celky: komedie třicátých let, Mélite a La Veuve, a komedie čtyřicátých let, Le Menteur a La Suite du Menteur. Každý celek je zakončen diskusí shrnující nejvýznamnější charakteristiky autorské poetiky, užití galantnosti a komična dané dekády, jež umožňuje jejich vzájemné srovnání. Pozornost je soustředěna zejména na vývoj básníkova stylu s ohledem na perspektivu dobového publika. Metodologie se opírá o endogenní přístup k fenoménům literární historie, z nějž vychází řada předních odborníků jako jsou Alain... Keywords: Pierre Corneille|classicisme|galanterie|dramaturgie|stylistique; Pierre Corneille|Classicism|Gallantry|Dramaturgy|Stylistics Available in a digital repository NRGL
Galantnost v raných dramatech Pierra Corneille

This bachelor thesis deals with gallantry in selected early plays of Pierre Corneille's comic genre. The aim of the thesis is to reveal gallant components in the given plays, to approach the ...

Vendlová, Johana; Šuman, Záviš; Pohorský, Aleš
Univerzita Karlova, 2022

Svolení: Vzniká nový literární žánr?
Klímová, Aneta; Voldřichová - Beránková, Eva; Mengozzi, Chiara
2022 - French
The purpose of this bachelor thesis is to analyse the literary genre of Consent in order to determine whether it represents an emerging genre. Vanessa Springora's Consent is an autobiographical book that is part of the French version of the #MeToo movement, #balancetonporc. After three decades of silence, the author denounces the hold that writer Gabriel Matzneff had on her, both in her personal life and in his books. An autobiographical book, Consent does not fit into any of the traditional literary genres. In order to determine its literary genre, this thesis analyses Consent from the point of view of different autobiographical genres. It draws from the contemporary trends analysed in Dominique Viart and Bruno Vercier's methodological book La littérature française au present : Héritage, modernité, mutations. Cílem této bakalářské práce je analyzovat literární žánr Svolení a zjistit, zda se jedná o nově vznikající žánr. Svolení Vanessy Springory je autobiografická kniha, která se zapsala do francouzské verze hnutí #MeToo, #balancetonporc. Autorka v ní po třech desetiletích mlčení odsuzuje moc, kterou nad ní měl Gabriel Matzneff jak v osobním rovině, tak v jeho knihách. Svolení je autobiografickou knihou, která nezapadá do žádného z tradičních literárních žánrů. Aby bylo možné určit literární žánr, zkoumá tato práce Svolení z hlediska různých autobiografických žánrů. Vychází přitom ze současných tendencí analyzovaných v metodologické knize La littérature française au présent : Héritage, modernité, mutations, kterou napsali Dominique Viart a Bruno Vercier. Keywords: littérature française|Vanessa Springora|Gabriel Matzneff|genre littéraire|polémique #MeToo|littérature contemporaine; French literature|Vanessa Springora|Gabriel Matzneff|literary genre|#MeToo polemic|contemporary literature Available in a digital repository NRGL
Svolení: Vzniká nový literární žánr?

The purpose of this bachelor thesis is to analyse the literary genre of Consent in order to determine whether it represents an emerging genre. Vanessa Springora's Consent is an autobiographical book ...

Klímová, Aneta; Voldřichová - Beránková, Eva; Mengozzi, Chiara
Univerzita Karlova, 2022

Svět "tam dole" Obraz pracující třídy v Místu Annie Ernaux a Návratu do Remeše Didiera Eribona
Strand, Matylda; Voldřichová - Beránková, Eva; Šuman, Záviš
2022 - French
The thesis analyses the portrayal of the working class in two texts: A Man's Place by Annie Ernaux and Returning to Reims by Didier Eribon. Both texts draw heavily on the thought of the French sociologist Pierre Bourdieu, and the thesis thus summarises concepts central to the interpretation of the selected works. Given its position at the intersection of literature and sociology, one chapter is devoted to the question of genre as an indicator of the possible modes of reading. Both texts aim to describe a collective, a social class, but Eribon and Ernaux each choose a radically different literary strategy. Through this personal journey, the narrators attempt to restate the image of the social class from which they originate. The description of the working class is not reduced to economic differences as sociocultural differences are emphasized. The themes raised by the texts extend well beyond the literary field: the description of the marginalized subject is deemed a political act. Bakalářská práce se zabývá literárním obrazem nižší sociální třídy ve dvou dílech: Místu autorky Annie Ernaux a Návratu do Remeše Didiera Eribona. Oba texty se silně opírají o myšlení francouzského sociologa Pierra Bourdieu, práce tedy shrnuje koncepty stěžejní pro interpretaci vybraných děl. Vzhledem k pozici na pomezí literatury a sociologie je jedna z kapitol věnována otázce žánru jakožto indikátoru možností čtení. Cílem obou textů je popsat kolektiv, celou sociální třídu, avšak Eribon a Ernaux volí každý jinou literární strategii. Vypravěči se pokoušejí restituovat obraz sociální třídy, z níž pocházejí, a přiblížit se tak rodnému prostředí. Popis pracující třídy není redukován na ekonomické rozdíly, ale jsou akcentovány diference sociokulturní. Působnost textů se neomezuje na literární scénu: popis marginalizovaného subjektu je politickým aktem. Keywords: Francouzská literatura|sociologické čtení literatury|Pierre Bourdieu|autobiografie|Annie Ernaux|Didier Eribon; French literature|sociological reading of literature|Pierre Bourdieu|autobiography|Annie Ernaux|Didier Eribon Available in a digital repository NRGL
Svět "tam dole" Obraz pracující třídy v Místu Annie Ernaux a Návratu do Remeše Didiera Eribona

The thesis analyses the portrayal of the working class in two texts: A Man's Place by Annie Ernaux and Returning to Reims by Didier Eribon. Both texts draw heavily on the thought of the French ...

Strand, Matylda; Voldřichová - Beránková, Eva; Šuman, Záviš
Univerzita Karlova, 2022

Postavení a zvláštnosti francouzštiny na území Francouzské Guyany
Houšková, Nela; Mudrochová, Radka; Janišová, Míla
2022 - French
French Guiana is an overseas territory of France situated in South America. Owing to the presence of Indian, Creole or Asian language families, Guiana is really linguistically interesting. This bachelor thesis primarily deals with specifics of the variety of French language, in spoken and written form, employed on the territory of French Guiana. This overseas department of France is very attractive because of their plurilingualism and all these languages influence the local variety of French. On the basis of a sociolinguistic survey I compare the local variety with the variety of French language employed in Metropolitan France. The survey is divided into 3 major parts, each one focusing on one linguistics discipline : semantics of words, lexicology and pragmatic. For the survey, I also created corpus of words which compares their sense in each variety. I found as well the words of corpus in 6 dictionaries to show their preferences of one variety. The thesis contains the theoretical part and practical part, empiric as well, which is a sociolinguistic survey mentioned above. The theoretical part introduces to readers historical, linguistics and cultural context of French Guiana, moreover it describes the specificities of "guyanese french". In my thesis I proved that there are noticeable linguistic... Francouzská Guyana je zámořské území náležící Francii, které leží v Jižní Americe, čímž je velice zajímavé pro svou jazykovou různorodost indiánských, kreolských nebo asijských jazykových skupin. Bakalářská práce se především zaměřuje na specifičnosti variety francouzského jazyka v mluvené a psané formě na území Francouzské Guyany. Toto zámořské území Francie poutá především svojí vícejazyčností, která na území panuje a ovlivňuje místní francouzštinu. Na základě sociolingvistického průzkumu jí porovnáváme s varietou francouzštiny užívanou na evropském území Francie. Průzkum je rozdělený do tří častí, každá se zabývá jednou lingvistickou disciplínou : sémantikou, lexikologií a pragmatikou. Vytvořili jsem si též pro výzkum korpus slov, který porovnává jejich významy mezi těmito dvěma varietami. Slova z korpusu si též hledáme v 6 slovnících, abychom ukázali, které varietě francouzštiny je každý slovník více nakloněný. Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou, neboli empirickou, obsahující výše popsaný sociolingvistický průzkum. Teoretická část práce představuje čtenářům nejen historii, jazykovou a kulturní situaci ve Francouzské Guyaně, ale též popisuje specifičnosti místní francouzštiny. Pomocí této studie jsme viditelně ukázali, že lingvistické rozdíly mezi varietou francouzštiny ve... Keywords: varieta francouzštiny|zámořské území Francie|kolonie|Francouzská Guyana|frankofonie; french variety|Overseas France|colony|French Guiana|francophony Available in a digital repository NRGL
Postavení a zvláštnosti francouzštiny na území Francouzské Guyany

French Guiana is an overseas territory of France situated in South America. Owing to the presence of Indian, Creole or Asian language families, Guiana is really linguistically interesting. This ...

Houšková, Nela; Mudrochová, Radka; Janišová, Míla
Univerzita Karlova, 2022

Didaktické využití korpusů ve výuce francouzštiny na příkladu tzv. verbonominálních konstrukcí
Drobník, Ondřej; Kučerová, Magdalena; Nádvorníková, Olga
2022 - French
in English The submitted master's thesis deals with the use of the Czech-French parallel corpus InterCorp in secondary school teaching. The theoretical part summarizes the already known advantages and disadvantages of corpus didactics, places the language corpus in the context of Czech high school education and briefly describes the construction of avoir N (e.g. avoir faim, avoir besoin de), which will serve as the language goal of our exercises. The methodology presents the data that will be worked with in the next parts, the parallel corpus InterCorp (version 13), as well as outlines the construction of own "didactic" corpus, which phase is inevitable when drawing data from a linguistically oriented corpus. The focus of the diploma thesis lies in the practical section, where I suggest to French teachers several ways to compile their own exercises covering the whole process of foreign language teaching: exposure, fixation, application, and control (according to Choděra, 2013), focusing on the secondary school level (approx. A1- B1/B2). The suggested exercises are of two types: hands-on and hands-off. I discuss the first type only marginally, in the second I have introduced translation, speking, grammar and other activities. The main output of the work is the finding that a parallel corpus can be... Shrnutí v češtině Předkládaná magisterská práce se zabývá využitím česko-francouzského paralelního korpusu InterCorp ve středoškolské výuce. Teoretická část práce shrnuje formou vyjmenování několika výhod a nevýhod dosavadní poznatky korpusové didaktiky, zasazuje jazykový korpus do kontextu českého gymnaziálního vzdělávání a stručně popisuje konstrukci avoir N (např. avoir faim, avoir besoin de), jež bude jazykovým cílem našich cvičení. Metodologie představuje jednak data, se kterými se bude pracovat - paralelní korpus InterCorp (verze 13), jednak nastiňuje sestavení vlastního "didaktického" korpusu, kterážto fáze je nevyhnutelná při čerpání dat z lingvisticky orientovaného korpusu. Těžiště diplomové práce spočívá v oddílu praktickém, kde učitelům franštiny navrhujeme několik možností, jak sestavit vlastní cvičení pokrývající celý proces výuky cizího jazyka: expozici, fixaci, aplikaci i kontrolu (podle Choděry, 2013), přičemž se zaměřujeme na středoškolskou úroveň (cca A1-B1/B2). Navržená cvičení jsou dvého druhu: hands-on a hands-off. První typ pojednáváme pouze okrajově, u druhého jsme představili překladové, mluvní, mluvnické a j. aktivity. Hlavním výstupem práce je zjištění, že ve výuce lze paralelní korpus s úspěchem využít, a návrh několika způsobů, jak tento poznatek uplatnit v učitelské praxi.... Keywords: corpus|FLE|constructions verbonominales|InterCorp|B1; corpus|FLE|verbonominal constructions|InterCorp|B1 Available in a digital repository NRGL
Didaktické využití korpusů ve výuce francouzštiny na příkladu tzv. verbonominálních konstrukcí

in English The submitted master's thesis deals with the use of the Czech-French parallel corpus InterCorp in secondary school teaching. The theoretical part summarizes the already known advantages and ...

Drobník, Ondřej; Kučerová, Magdalena; Nádvorníková, Olga
Univerzita Karlova, 2022

Kontext výuky francouzského jazyka v České republice a na Slovensku
Smoleňová, Simona; Klinka, Tomáš; Suková Vychopňová, Kateřina
2022 - French
The thesis explores the context of teaching French in the Czech Republic and Slovakia. Its main aim is to bring forward up-to-date knowledge concerning the teaching of French, especially in primary and secondary schools. In addition, the thesis seeks to highlight the similarities and differences concerning the teaching of French in the Czech and Slovak school systems. The main part of the thesis presents the context of French language teaching in Slovakia through the analysis of the following categories: legislative documents, curriculum documents, French language teachers' associations, cooperation with France and actions promoting the French language. The same categories are also analysed for the Czech Republic and, thanks to the findings from the Slovak context, it is possible to compare the two contexts. The practical part of the thesis examines the reality of French language teaching in Slovak schools through a questionnaire survey, Teaching French in Slovak Schools. The questionnaire survey was adopted from the Czech Republic, where the same survey, but with a larger sample, was conducted in 2020. Twenty-five French language teachers from different types of schools in Slovakia took part in the questionnaire survey. Its results confirmed the finding from the theoretical part that the number of... Diplomová práca sa zaoberá kontextom vyučovania francúzštiny v Česku a na Slovensku. Jej hlavným cieľom je priniesť aktuálne poznatky týkajúce sa vyučovania francúzskeho jazyka predovšetkým na základných a stredných školách. Okrem toho sa práca snaží poukázať na podobnosti a odlišnosti týkajúce sa vyučovania francúzskeho jazyka v českom a slovenskom školskom systéme. Hlavná časť diplomovej práce prezentuje kontext vyučovania francúzskeho jazyka na Slovensku prostredníctvom analýzy nasledujúcich kategórií: legislatívne dokumenty, kurikulárne dokumenty, asociácie učiteľov francúzštiny, spolupráca s Francúzskom a akcie propagujúce francúzsky jazyk. Rovnaké kategórie sú analyzované aj v prípade Českej republiky a vďaka zisteniam zo slovenského kontextu, je možné oba kontexty porovnať. Praktická časť diplomovej práce skúma realitu vyučovania francúzskeho jazyka na slovenských školách prostredníctvom dotazníkového prieskumu Vyučovanie francúzštiny na slovenských školách. Použitý dotazník bol prevzatý z Česka, kde sa rovnaký dotazníkový prieskum, avšak s väčšou vzorkou respondentov, uskutočnil v roku 2020. Dotazníkového prieskumu sa zúčastnilo na Slovensku 25 učiteľov francúzskeho jazyka z rôznych typov škôl. Jeho výsledky potvrdili zistenie z teoretickej časti, že počet žiakov učiacich sa francúzsky... Keywords: francúzsky jazyk; vyučovanie francúzštiny; jazyková politika; francúzska kultúrna diplomacia; český školský systém; slovenský školský systém; French language; French language teaching; language policy; French cultural diplomacy; Czech school system; Slovak school system Available in a digital repository NRGL
Kontext výuky francouzského jazyka v České republice a na Slovensku

The thesis explores the context of teaching French in the Czech Republic and Slovakia. Its main aim is to bring forward up-to-date knowledge concerning the teaching of French, especially in primary ...

Smoleňová, Simona; Klinka, Tomáš; Suková Vychopňová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2022

Inscenování kritiky hodnot (a jejich disociace). Problémy radikální kritické teorie kapitalistického patriarchátu a jejího divadelního přenosu
Hecht, Sylvan; Maesschalck, Marc; Klass, Tobias Nikolaus
2022 - French
(English): In the face of the scandal arising from the persistence of numerous systems of oppression in our time, which ravage and enslave both human beings and other species, often in a cumulative manner: capitalist, patriarchal, racist-colonial, rationalist-ableist and anthropocentrist-productivist systems, the so-called "post-modern" theories fail as well to provide emancipatory analyses and ways out of these systems of domination as do the "traditional Marxist" and classical anarchist theories, because all these theories lack a radical critique of the basic categories of capitalism-patriarchy that only the "value-dissociation critique" offers (at least as far as we are aware of). Since the mid-1980s and with a feminist turn in 1992, first in Germany and then also in Brazil and many other countries, the philosophical current of the "critique of value-dissociation" has been working to rethink a critical theory of patriarchal capitalism based on a radical overcoming of the whole "traditional Marxism". This is done by demonstrating the urgent need to deploy a critique of the basic categories of capitalism, namely work, value, money, commodities, fetishism, patriarchy, and the state; of these categories themselves, and not simply of their phenomenal forms. But how can a critical theory of such power... Résumé (français) : Face au scandale que suscite la persistance de nombreux systèmes d'oppression à notre époque, qui ravagent et asservissent aussi bien les êtres humains que les autres espèces, souvent de manière cumulative : systèmes capitaliste, patriarcal, raciste-colonial, rationaliste-validiste et anthropocentriste- productiviste, les théories dites « post-modernes » échouent aussi bien à fournir des analyses et des voies de sortie émancipatrices de ces systèmes de domination que les théories « marxistes traditionnelles » et anarchistes classiques, car toutes ces théories sont dépourvues d'une critique radicale des catégories de base du capitalisme-patriarcat que seule (du moins à notre connaissance) offre la « critique de la valeur- dissociation ». Depuis le milieu des années 1980 et avec un tournant féministe en 1992, d'abord en Allemagne puis aussi au Brésil et dans bien d'autres pays, le courant philosophique de la « critique de la valeur-dissociation » s'attache en effet à repenser une théorie critique du capitalisme patriarcal fondée sur un dépassement radical de l'ensemble du « marxisme traditionnel », et ce en démontrant l'urgente nécessité de déployer une critique des catégories de base du capitalisme que sont le travail, la valeur, l'argent, les marchandises, le fétichisme, le patriarcat et... Keywords: critique de la valeur-dissociation; Wert-Abspaltungskritik; théâtre; Roswitha Scholz; Robert Kurz; théorie critique; anticapitalisme; féminisme; transmission théâtrale; arts engagés; critique of value-dissociation; Wert-Abspaltungskritik; theatre; Roswitha Scholz; Robert Kurz; critical theory; anti-capitalism; feminism; theatrical transmission; committed arts Available in a digital repository NRGL
Inscenování kritiky hodnot (a jejich disociace). Problémy radikální kritické teorie kapitalistického patriarchátu a jejího divadelního přenosu

(English): In the face of the scandal arising from the persistence of numerous systems of oppression in our time, which ravage and enslave both human beings and other species, often in a cumulative ...

Hecht, Sylvan; Maesschalck, Marc; Klass, Tobias Nikolaus
Univerzita Karlova, 2022

Substandardní lexikum částí obličeje ve francouzštině a jeho české ekvivalenty: argotologický a lexikografický úhel pohledu
Vojáčková, Magdalena; Mudrochová, Radka; Nádvorníková, Olga
2022 - French
The thesis is concerned with the substandard expressions of parts of the face in the French language, specifically with the synonyms of mouth, eyes, ears and nose. The theoretical part deals with the definition of slang in general, its history and word formation processes. The practical part presents synonyms of the given parts of the face, which are in the dictionary of slang Dictionnaire avec Bob and also introduces their occurrence in four French slang dictionaries, for example Argoji, and in four reference dictionaries, for example Le Petit Robert, where it compares their lexicographic marking. The thesis further deals with etymology of the synonyms and their Czech equivalents which examines in the parallel French-Czech corpus Intercorp. Last but not least, a questionnaire is implemented, which verifies the knowledge of the most frequent synonyms among native speakers of the French language. In conclusion, the thesis summarizes whether lexicographic marking differ from one reference dictionary to another and presents the most frequent synonyms and results of the questionnaire. Key words: lexicography, lexicographic marking, substandard French, dictionaries, face, Bob Diplomová práce se zabývá substandardními výrazy částí obličeje ve francouzském jazyce, konkrétně synonymy úst, očí, uší a nosu. V teoretické části vymezuje definici argotu obecně, jeho historii a procesy tvoření slov. V části praktické prezentuje synonyma daných částí obličeje, které jsou zaznamenány ve slovníku argotu Dictionnaire avec Bob. Poté představuje jejich výskyt ve čtyřech francouzských slovnících argotu, např. Argoji, a ve čtyřech referenčních slovnících, např. Le Petit Robert. Porovnává také jejich lexikografické značkování. Dále se zabývá etymologií synonym a jejich českou ekvivalencí, kterou zkoumá v paralelním francouzsko-českém korpusu Intercorp. V neposlední řadě je realizován dotazník, který ověřuje znalost nejfrekventovanějších synonym u rodilých mluvčích francouzského jazyka. V závěru shrnuje, zda se liší lexikografické značkování v jednotlivých referenčních slovnících a představuje nejfrekventovanější synonyma a výsledky dotazníku. Klíčová slova: lexikografie, lexikografické značkování, argot, substandardní francouzština, slovníky, obličej, Bob Keywords: lexicographie|marquages lexicographiques|argot|dictionnaires|français substandard|visage|Bob; lexicography|lexicographic marking|argot|dictionaries|substandard French|face|Bob Available in a digital repository NRGL
Substandardní lexikum částí obličeje ve francouzštině a jeho české ekvivalenty: argotologický a lexikografický úhel pohledu

The thesis is concerned with the substandard expressions of parts of the face in the French language, specifically with the synonyms of mouth, eyes, ears and nose. The theoretical part deals with the ...

Vojáčková, Magdalena; Mudrochová, Radka; Nádvorníková, Olga
Univerzita Karlova, 2022

Historie nebo fikce? Problematika hybridních útvarů: román HHhH Laurenta Bineta
Soukup, Jan; Ébert-Zeminová, Catherine; Fučíková, Milena
2022 - French
The diploma thesis concerns the questions of hybrid literature, especially the novel HHhH by Laurent Binet. Even though history and fiction can impact and enrich each other, their relationship is quite problematic. Therefore philosophers, historians and literary critics are trying to answer the questions of how to write (about) history. Laurent Binet tackles this in his novel HHhH, in which two storylines keep alternating. In the first one narrator constantly addresses the reader, expressing his doubts if it is even possible to give a faithful account of an historical event. In the second storyline he portrays the events that led to the assassination of deputy Reich Protector of the Bohemia and Moravia Reinhard Heydrich. The goal of the thesis is to analyse the relationship between history and fiction, as this relationship has during the 20th century undergone rapid changes, which are also apparent in the analysed text. The thesis is divided in two parts. The first, which serves as a theoretical base for the subsequent analysis of HHhH, depicts the historiographical approaches, which have changed and evolved significantly in the 20th century. The second part tracks the reflections of the particular historiographical approaches in HHhH and examines, which conclusions has the author reached in his... Tato diplomová práce se zabývá problematikou hybridních útvarů, zvláště románem HHhH Laurenta Bineta. Přestože se historie i fikce navzájem ovlivňují a obohacují, jejich vztah je značně problematický. I proto se filosofové, historici i literární kritici snaží nalézt odpověď na otázku, jak psát (o) historii. Touto otázkou se zabývá také Laurent Binet ve svém románu HHhH, ve kterém se střídají dvě dějové linie. V první se vypravěč neustále obrací na čtenáře, se kterým sdílí své pochyby o možnosti jakkoli věrně pojednat o historické události. Ve druhé linii líčí události, které vedly mj. k atentátu na zastupujícího říšského protektora Protektorátu Čechy a Morava, Reinharda Heydricha. Cílem práce je pojednat o vztahu mezi historií a fikcí, jelikož tento vztah během 20. století prošel překotnými změnami, které jsou patrné i v analyzovaném textu. Práce je rozdělena do dvou oddílů. První, který slouží jako teoretický podklad pro následnou analýzu HHhH, pojednává o historiografických přístupech, které se ve 20. století významně měnily a vyvíjely. Druhý oddíl sleduje odraz jednotlivých historiografických přístupů v HHhH a zkoumá, k jakým úsudkům došel autor románu ve snaze nalézt odpověď nejen na otázku, jak psát (o) historii v postmoderní době, ale také kudy vede hranice (pokud nějaká ještě existuje) mezi... Keywords: Laurent Binet; HHhH; histoire; fiction; postmodernisme; méta-narration; méta-textualité; écriture hybride; Laurent Binet; HHhH; history; fiction; postmodernism; metanarration; metatextuality; hybrid text Available in a digital repository NRGL
Historie nebo fikce? Problematika hybridních útvarů: román HHhH Laurenta Bineta

The diploma thesis concerns the questions of hybrid literature, especially the novel HHhH by Laurent Binet. Even though history and fiction can impact and enrich each other, their relationship is ...

Soukup, Jan; Ébert-Zeminová, Catherine; Fučíková, Milena
Univerzita Karlova, 2022

Sociální média a výuka francouzštiny jako cizího jazyka
Hunalová, Nikola; Suková Vychopňová, Kateřina; Klinka, Tomáš
2022 - French
The aim of this master thesis entitled Social Media and teaching and learning French as a foreign language is to find the elements which connect teaching and learning French as a foreign language and social media. The theoretical part is based on the definitions of foreign language didactics and teaching French as a foreign language. It describes in detail the current approaches in teaching foreign languages and competencies suggested by the Common European Framework of Reference for languages and Framework Education Programme of the Czech Republic. Then, social media are introduced theoretically. The theoretical introduction is followed by the presentation of concrete social networks and the statistics of their use. The next chapter is dedicated to communication which unifies these so far separated fields of the diploma thesis. Finally, the thesis summarizes the potential and the dangers of social media for teaching and learning French. The practical part focuses on the analysis of selected French coursebooks and enumerates the examples of online communication and social media in these teaching resources. Then, a list of educational profiles on social media is presented. This is accompanied by profiles that are not educational at first, but their content can be used for teaching and learning... Diplomová práce s názvem Sociální média a výuka francouzštiny jako cizího jazyka se zaměřuje na hledání jevů, které propojují výuku francouzského jazyka a sociální média. V teoretické části se práce opírá o definice didaktiky cizích jazyků a výuku francouzštiny jako cizího jazyka. Detailněji popisuje aktuální přístupy k výuce francouzštiny a kompetence definované ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky a Rámcovém vzdělávacím plánu. Poté práce popisuje sociální média, uvádí konkrétní příklady jednotlivých sociálních sítí a statistiky jejich užívání. Následující kapitola je věnována komunikaci, která propojuje obě doposud oddělené oblasti. V závěru je představen potenciál a rizika sociálních médií pro výuku francouzštiny. Praktická část se zaměřuje na analýzu vybraných učebnic francouzského jazyka a shrnuje výskyt online komunikace či sociálních médií v učebních textech. Dále nabízí výčet profilů se vzdělávacím obsahem, které se na sociálních sítích vyskytují. Ten je doplněn i o profily, které nejsou primárně vzdělávací, ale nabízí obsah využitelný pro výuku francouzštiny. Poslední kapitola praktické části práce je věnována konkrétním aktivitám, které se inspirují funkcemi sociální sítě Instagram, ale dají se využít v běžné školní třídě. KLÍČOVÁ SLOVA didaktika cizích jazyků, výuka... Keywords: didaktika cizích jazyků; výuka francouzštiny jako cizího jazyka; sociální média; sociální sítě; Instagram; online komunikace; foreign language didactics; teaching and learning French as a foreign language; social media; social networks; Instagram; online communication Available in a digital repository NRGL
Sociální média a výuka francouzštiny jako cizího jazyka

The aim of this master thesis entitled Social Media and teaching and learning French as a foreign language is to find the elements which connect teaching and learning French as a foreign language and ...

Hunalová, Nikola; Suková Vychopňová, Kateřina; Klinka, Tomáš
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases