Number of found documents: 271
Published from to

Funkce spánku, snů a oneiristické estetiky ve sbírce Bohem zapomenutí lidé Alberta Cosseryho
Kovalčíková, Ema; Šarše, Vojtěch; Provazníková, Adéla
2024 - French
This thesis focuses on the debut collection of five short stories, Men God Forgot (1946), by the Francophone writer of Egyptian origin, Albert Cossery. The thesis aims to analyze and discuss the function of sleep, dreams, and oneiric aesthetics in this collection of short stories, which embodies micro-stories of the inhabitants of the poor peripheries of the Egyptian capital. The study begins by presenting the context of the life and work of the author who, despite living in France for many years, in the collection portrays the city of his childhood, Cairo, through a dream narrative with elements of magical realism. It also examines the influences of the oneiric aesthetics of the period, the writer's minimalist lifestyle and the apotheosis of laziness, which are closely related to the utilization of the images of sleep and dreams in his literary works. The thesis also presents a perspective on dream and sleep phenomena from the standpoint of contemporary dream and sleep science. The key section of the thesis is devoted to a detailed analysis of the representations of sleep and dreaming in individual stories in Cossery's collection, particularly on the thematic and narrative levels. Sleep, dreaming, and the oneiric aesthetic are examined as metaphors of passivity, laziness, and regression for the... Tato bakalářská práce se věnuje debutové sbírce pěti povídek Bohem zapomenutí lidé (1946) frankofonního spisovatele egyptského původu Alberta Cosseryho. Cílem práce je analýza a rozbor funkce spánku, snů a oneiristické estetiky ve sbírce povídek, která zosobňuje mikropříběhy obyvatel nuzných předměstí hlavního města Egyptu. V práci nejprve přiblížíme kontext díla a života spisovatele, který i přes mnohaletý pobyt ve Francii ztvárňuje ve sbírce město svého dětství, Káhiru, snovým narativem, s momenty magického realismu. Dále se zaměříme na tehdejší vlivy oneiristické estetiky, spisovatelův minimalistický životní styl a apoteózu lenosti, které úzce související s užitím obrazů spánku a snů v jeho dílech. Práce dále představí pohled na fenomény snu a spánku z pohledu současné snové a spánkové vědy. Klíčová část práce se věnuje podrobné analýze ztvárnění spánku a snění v jednotlivých povídkách Cosseryho sbírky, zejména na úrovni tematické a narativní. Spánek, snění a oneiristickou estetiku budeme zkoumat jako metafory pasivity, lenosti a regresu u postav na úrovni osobní a existenciální, tak v souvislosti s politickou realitou, jako obrazy sociální transformace, revolty a post-pracovní společnosti abychom dokázali, že vypravěč užívá snové motivy jako společensko-kritický komentář, kterou vytváří... Keywords: Albert Cossery|Bohem zapomenutí lidé|spánek|sen|oneirismus|Káhira|egyptská frankofonní literatura; Albert Cossery|Men got forgot|sleep|dream|oneirism|Cairo|egyptian francophone literature Available in a digital repository NRGL
Funkce spánku, snů a oneiristické estetiky ve sbírce Bohem zapomenutí lidé Alberta Cosseryho

This thesis focuses on the debut collection of five short stories, Men God Forgot (1946), by the Francophone writer of Egyptian origin, Albert Cossery. The thesis aims to analyze and discuss the ...

Kovalčíková, Ema; Šarše, Vojtěch; Provazníková, Adéla
Univerzita Karlova, 2024

Francouzská galantnost v 17. století
Doležalová, Emma; Listíková, Renáta; Fučíková, Milena
2023 - French
5 ABSTRACT This bachelor's thesis deals with the phenomenon called "French gallantry" of the 17th century and its various aspects, including etymology, its impact on a certain degree of women's emancipation, preciosity, contemporary manners, salons, gallant love and eroticism, as well as its demise associated with the advent of the French Revolution. The thesis examines the origin of the term "gallantry" whose main significance lies in courteous behaviour towards women and each other. Emphasis is placed on the role gallantry played in women's emancipation, helping them gain social recognition. Inextricably linked to this are salons, the environments that promoted the intellectual exchange of ideas. The thesis also delves into an analysis of gallant literature of the 17th century focusing on themes of love and eroticism, and how they were portrayed in works of the time. The pre-Romantic period put an end to this social phenomenon, focusing on a completely different proclamation of feelings. This thesis aims to provide a comprehensive understanding of French gallantry, using a literary approach based on the analysis texts and works from the period. KEYWORDS French gallantry, a social phenomenon, a gallant man 4 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá fenoménem zvaným francouzská galantnost 17. století a jejími různými aspekty, včetně etymologie, jejího vlivu na určitý stupeň emancipace žen, preciozity, dobových manýrů, salonů, galantní lásky a erotiky, a také na její zánik, spojený zejména s příchodem Velké Francouzské revoluce. Práce se zabývá původem termínu "galantní", jehož hlavní význam tkví ve zdvořilém chování k ženám a k sobě navzájem. Důraz je kladen na to, jakou roli sehrála galantnost v emancipaci žen a pomohla jim získat uznání ve společnosti. S tím jsou neodlučně spjaty salony, tedy prostředí podporující intelektuální výměnu názorů. Práce se také zabývá analýzou galantní literatury 17. století se zaměřením na témata lásky a erotiky a jejich ztvárnění v dobových literárních dílech. Období romantismu ukončilo tento společenský fenomén a zaměřilo se na zcela jinou proklamaci citů. Cílem této bakalářské práce je analyzovat historické kořeny a rysy galantního chování ve francouzské společnosti a tím poskytnout hluboké porozumění francouzské galantnosti s využitím literárního přístupu, založeném na analýze dobových i současných textů a děl. KLÍČOVÁ SLOVA francouzská galantnost, společenský fenomén, galantní muž Keywords: francouzská galantnost; společenský fenomén; galantní muž; French gallantry; a social phenomenon; a gallant man Available in a digital repository NRGL
Francouzská galantnost v 17. století

5 ABSTRACT This bachelor's thesis deals with the phenomenon called "French gallantry" of the 17th century and its various aspects, including etymology, its impact on a certain degree of women's ...

Doležalová, Emma; Listíková, Renáta; Fučíková, Milena
Univerzita Karlova, 2023

Abrogace obsoletních zákonů ve Francii
Hálová, Kristina; Jančík, Jiří; Biegel, Madeleine
2023 - French
This thesis attempts to introduce the reader to the issue of obsolete legal regulations, which are an unnecessary burden on the legal system. The legal order is a complex system whose clarity is essential for the functioning of the state. The thesis follows a legal regulation from its inception, through the emergence of obsolescence to its abrogation. As this is a topical issue in the legal field, the sources of the thesis are mainly laws, explanatory reports, statements published on the official websites of political institutions or expert articles. In the first chapters, general theoretical issues are presented, in particular the interpretation of legal terms, the development of the legal order or the reasons for the emergence of the obsolescence. All the information contained here is essential for understanding Mission B.A.L.A.I, which aims to clarify the legal order by abrogating obsolete norms. As part of this initiative, the reader is introduced to the various abrogation laws and also the laws that are abrogated. The thesis also mentions the situation in the Czech Republic, where the same efforts are currently underway. The reader is introduced to the individual steps of the initiative, especially taking into account the analysis of the Czech legal system prepared for the Ministry of the... Tato práce se snaží čtenáře seznámit s problematikou obsoletních právních předpisů, které jsou zbytečnou zátěží pro právní řád. Právní řád je složitým komplexním systémem, jehož přehlednost je pro fungování státu zásadní. Práce sleduje právní předpis od jeho vzniku, přes vznik obsolence až po jeho abrogaci. Vzhledem k tomu, že se jedná o aktuální téma z právní oblasti, jsou zdrojem práce především zákony, důvodové zprávy, prohlášení zveřejněná na oficiálních webových stránkách politických institucí či odborné články. V prvních kapitolách je představena obecná teoretická problematika, a to zejména výklad právních termínů, vývoj právního řádu či důvody vzniku obsolence. Všechny informace zde obsažené jsou nezbytné pro pochopení Mission B.A.L.A.I, jejímž cílem je zpřehlednění právního řádu za pomoci abrogace obsoletních norem. Čtenář je v rámci této iniciativy seznámen s jednotlivými abrogačními zákony a též zákony, které jsou abrogovány. V práci je též zmíněna situace v České republice, kde právě nyní probíhají stejné snahy. Čtenáři jsou představeny jednotlivé kroky v rámci iniciativy, a to především s přihlédnutím k analýze českého právního řádu vypravované pro Ministerstvo vnitra, která je jedním z významných podkladů pro abrogaci v České republice. Práce se snaží poskytnout komplexní pohled na... Keywords: loi obsolète; abrogation; ordre juridique; simplification; législation; obsolete laws; abrogation; legal order; simplification; legislation Available in a digital repository NRGL
Abrogace obsoletních zákonů ve Francii

This thesis attempts to introduce the reader to the issue of obsolete legal regulations, which are an unnecessary burden on the legal system. The legal order is a complex system whose clarity is ...

Hálová, Kristina; Jančík, Jiří; Biegel, Madeleine
Univerzita Karlova, 2023

Akustická analýza části projevu královny Alžběty II
Šrámková, Marie; Suková Vychopňová, Kateřina; Jančík, Jiří
2023 - French
Keywords: Alžběta II; anglická královna; francouzská výslovnost; fonetika; proslov; analýza proslovu; The English Queen Elizabeth II; the French pronunciation; phonetics; speech; analysis of a speech Available in a digital repository NRGL
Akustická analýza části projevu královny Alžběty II

Šrámková, Marie; Suková Vychopňová, Kateřina; Jančík, Jiří
Univerzita Karlova, 2023

Pedagogika M. Montessori ve výuce francouzštiny v České republice
Polášková, Adina; Suková Vychopňová, Kateřina; Klinka, Tomáš
2023 - French
This bachelor's thesis approaches the life of Maria Montessori, her pedagogy, and more specifically the teaching of French as a foreign language in Montessori schools. It consists of two parts. The theoretical part of the bachelor's thesis introduces the reader to the basic terminology in the field of alternative pedagogy, what were the impulses and reasons for the emergence of alternative pedagogy as such and describes the development of alternative pedagogy in the Czech Republic and France. Then it focuses on the life and personality of Maria Montessori and her pedagogy, in particular her principles and methods. The thesis also describes the concept of teaching at Montessori schools, including the role of the teacher in education and the specific features of Montessori pedagogy at second grade of elementary school. The theoretical part concludes with a chapter that introduces the reader to Maria Montessori's legacy and how her pedagogy is widespread. It includes a mapping of Montessori school facilities in the three largest cities of the Czech Republic. The practical part consists of a case study of two Montessori primary schools. These are the Montessori Primary School in Kladno and the Montessori Five Star Primary School in Brno. The aim of the practical part is to discover what form the... Tato bakalářská práce se zabývá životem Marie Montessori, její pedagogikou, a především výukou francouzštiny jakožto druhého cizího jazyka na Montessori školách v České republice. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část seznamuje čtenáře se základní terminologií v oblasti alternativní pedagogiky, jaké byly impulzy a důvody pro vznik alternativní pedagogiky jako takové a popisuje vývoj alternativního vzdělávání v České republice a ve Francii. Dále se zaměřuje na život a osobnost Marie Montessori a její pedagogiku, zejména na její principy a metody. Práce také popisuje pojetí pedagogiky v Montessori školách, včetně role učitele ve vzdělávání a specifik Montessori pedagogiky na základních školách druhého stupně. Teoretickou část uzavírá kapitola, která seznamuje čtenáře s odkazem Marie Montessori a tím, jak je její pedagogika rozšířená. Zahrnuje tak zmapování školních zařízení Montessori ve třech největších městech České publiky. Praktická část se skládá z případové studie dvou Montessori základních škol. Jedná se o ŽŠ Montessori v Kladně a o ŽŠ Montessori Five Star v Brně. Cílem praktické části je zjistit, jakou podobu má výuka francouzského cizího jazyka v Montessori školách, jak se liší od výuky v tradičních školách, jaké principy Montessori pedagogiky jsou ve výuce uplatňovány a... Keywords: Francouzský jazyk; Montessori; výuka; cizí jazyk; alternativní pedagogika; French language; Montessori; teaching; foreign language; alternative pedagogy Available in a digital repository NRGL
Pedagogika M. Montessori ve výuce francouzštiny v České republice

This bachelor's thesis approaches the life of Maria Montessori, her pedagogy, and more specifically the teaching of French as a foreign language in Montessori schools. It consists of two parts. The ...

Polášková, Adina; Suková Vychopňová, Kateřina; Klinka, Tomáš
Univerzita Karlova, 2023

Topos Prahy v díle vybraných francouzských surrealistů
Svátová, Barbora; Šuman, Záviš; Šarše, Vojtěch
2023 - French
The main objective of this bachelor thesis is to show the topos of Prague in selected works of French surrealist poets connected with Prague, such as Guillaume Apollinaire, Philippe Soupault, André Breton, Paul Éluard and Louis Aragon. The thesis aims to reveal the components of the poetics of city in the given poems or texts and their gradual development, either the coherence or its lack. It will also put into the context the French and Czech relations at that time, mainly with the focus on the literary circles. Keywords Prague, surrealism, French and Czech relations, city, French literature Tato bakalářská práce si klade za cíl ilustrovat topos Prahy ve vybraných díle francouzských surrealistických básníků, kteří jsou s Prahou spjati; jedná se o Guillauma Apollinaira, Philippa Soupaulta, Andrého Bretona, Paula Éluarda a Louise Aragona. Cílem práce je identifikovat prvky poetiky města u vybraných autorů a jejich postupný vývoj, soulad, nebo naopak disonance. Na pozadí těchto textů práce zároveň objasní francouzsko-české vztahy v uměleckých, především básnických kruzích. Klíčová slova Praha, surrealismus, francouzsko-české vztahy, město, francouzská literatura Mots clés Prague, surréalisme, relations franco-tchèques, ville, littérature française Keywords: Praha|surrealismus|francouzské a československé vztahy|město|francouzská literatura; Prague|surrealism|French and Czechoslovak relations|city|French literature Available in a digital repository NRGL
Topos Prahy v díle vybraných francouzských surrealistů

The main objective of this bachelor thesis is to show the topos of Prague in selected works of French surrealist poets connected with Prague, such as Guillaume Apollinaire, Philippe Soupault, André ...

Svátová, Barbora; Šuman, Záviš; Šarše, Vojtěch
Univerzita Karlova, 2023

Způsoby estetizace konzumní společnosti a reklamy ve třech vybraných moderních románech
Averina, Aleksandra; Janišová, Míla; Voldřichová - Beránková, Eva
2023 - French
The aim of this thesis is to analyze the means of aestheticizing consumer society and advertising in three works: Frédéric Beigbeder's "99 Francs," Christophe Léon's "Black Friday," and Gauz's "Debout-payé." This selection of works allows us to see the image of consumption from three different angles. In Beigbeder's work, we find the people who produce advertising, Christophe Leon opens up the world of consumption and purchasing, and in Gauz's "Debout-payé," we see people working "standing up" so that others can consume. The narrator in all the novels attempts to convey the image of consumer society, with each narrator choosing their own social level. Our analysis will be based on Jean Baudrillard's theory of consumption and Umberto Eco's thoughts on mass media and communication. Given the position of this work at the intersection of literature and sociology, one chapter will be dedicated to the literary styles that authors choose to aestheticize or "de-aestheticize" consumption. In the other chapters, we will analyze the social aspect of purchasing in the novels. Tato práce se klade za cil analyzovat prostředky estetizace konzumní společnosti a reklamy ve třech dílech: 99 franců od Frédérica Beigbedera, Black Friday od Christopha Léona a Debout- payé od Gauze. Tento výběr nám umožňuje vidět obraz spotřeby ze tří různých stran. U Beigbedera nalezneme lidi, kteří vyrábějí reklamu, Christophe Leon nám otevírá svět spotřeby a nákupu, a jako hlavní problém vidíme spotřebitele. Gauz v Debout-payé nám umožňuje vidět lidi, kteří pracují "na nohou", aby ostatní mohli spotřebovat. Vypravěč v každém románu se snaží předat obraz konzumní společnosti, každý vypravěč si vybírá svou sociální úroveň. Naše analýza bude založena na teorii konzumace Jeana Baudrillarda a myšlenkách Umberta Eca na média a masovou komunikaci. Vzhledem k pozici práce na průsečíku literatury a sociologie bude jedna z kapitol této práce věnována literárním stylům, které autoři volí k estetizaci nebo "odestetizaci" spotřeby. V dalších kapitolách budeme analyzovat sociální stránku nákupu v románech. Keywords: Konzumní společnost|reklama|francouzská literatura|Jean Baudrillard|postmodernismus; Consumption society|advertising|French literature|Jean Baudrillard|postmodernism Available in a digital repository NRGL
Způsoby estetizace konzumní společnosti a reklamy ve třech vybraných moderních románech

The aim of this thesis is to analyze the means of aestheticizing consumer society and advertising in three works: Frédéric Beigbeder's "99 Francs," Christophe Léon's "Black Friday," and Gauz's ...

Averina, Aleksandra; Janišová, Míla; Voldřichová - Beránková, Eva
Univerzita Karlova, 2023

České centrum v Paříži a jeho role v propagaci české kultury ve Francii
Bartoncová, Linda; Janišová, Míla; Kučerová, Magdalena
2023 - French
This bachelor's thesis, entitled Le Centre tchèque de Paris et son rôle dans la promotion de la culture tchèque en France, focuses on the network of Czech Centres, specifically the Czech Centre in Paris, its activities and contribution to the promotion of Czech culture, history and artistic creation. The theoretical part will deal with the history of the Czech Centre, its characteristics, cooperation with personalities and links with other institutions. The main focus of the thesis will be on the ways of presenting Czech culture with the help of artists and authors in the framework of activities organized by the above-mentioned institution. The practical part of the work will be based on the use of information sources such as questionnaires, information published by the Czech Centre and an interview with the current director of the Czech Centre in Paris, Jiří Hnilica. The target group of visitors will be examined on the basis of individual aspects - nationality, age, interest, etc. Tato bakalářská práce s názvem Le Centre tchèque de Paris et son rôle dans la promotion de la culture tchèque en France je zaměřena na síť Českých center, konkrétně na České centrum v Paříži, jeho činnost a přínos v oblasti propagace české kultury, historie a umělecké tvorby. Teoretická část se bude zabývat historií Českého centra, bude přiblížena jeho charakteristika, spolupráce s osobnostmi a vazby na jiné instituce. Náplní práce budou především způsoby prezentace české kultury za pomoci umělců a autorů v rámci aktivit pořádaných výše zmíněnou institucí. Praktická část práce bude založena na použití informačních zdrojů, jako jsou dotazníky, informace zveřejněné Českým centrem a rozhovor se stávajícím ředitelem Českého centra Jiřím Hnilicou. Bude prozkoumána cílová skupina návštěvníků centra na základě jednotlivých aspektů - národnostního, věkového, zájmového aj. Keywords: České centrum|kultura|literatura|historie|propagace|cíle|spolupráce|instituce|cílová skupina|publikum|prezentace; Czech Centre|culture|literature|history|promotion|goals|cooperation|institution|target group|audience|presentation Available in a digital repository NRGL
České centrum v Paříži a jeho role v propagaci české kultury ve Francii

This bachelor's thesis, entitled Le Centre tchèque de Paris et son rôle dans la promotion de la culture tchèque en France, focuses on the network of Czech Centres, specifically the Czech Centre in ...

Bartoncová, Linda; Janišová, Míla; Kučerová, Magdalena
Univerzita Karlova, 2023

Převlek v tristanovských legendách
Širůčková, Magdaléna; Šuman, Záviš; Jaluška, Matouš
2023 - French
This bachelor thesis deals with the topos of disguise in Tristan legends of the 12th and 13th centuries. The main aim is the analysis and interpretation of five disguises: the leprous, the fool, the pilgrim, the minstrel and the monk. The work is based on primary French and German texts from Béroul to Eilhart of Oberg. The analysis relying on seven different versions of the legend allow us to glimpse the phenomenon of disguise in all its richness. The bachelor thesis summarizes the general form of the disguise and the role it plays within the Tristanian myth. It also illuminates the extent to which the mask serves to fulfil Tristan's intentions and what those intentions actually are. Tato bakalářská práce se zabývá topem převleku v tristanovských legendách 12. a 13. století. Hlavním cílem je analýza a interpretace pěti převleků: leprózního, blázna, poutníka, minstrela a mnicha. Práce vychází z primárních francouzských a německých textů od Béroula až po Eilharta z Obergu. Analýzy opírající se o sedm různých verzí legendy nám umožňují nahlédnout na fenomén převleku v celé jeho bohatosti. Práce shrnuje obecnou podobu převleku a roli, již v rámci tristanovského mýtu zastává. Zároveň osvětluje, do jaké míry slouží maska k naplnění Tristanových záměrů a o jaké záměry vlastně jde. Keywords: Tristan|převlek|Béroul|Tomáš Anglický|francouzská literatura|literatura 12. století; Tristan|disguise|Béroul|Thomas of Britain|French literature|12th-century literature Available in a digital repository NRGL
Převlek v tristanovských legendách

This bachelor thesis deals with the topos of disguise in Tristan legends of the 12th and 13th centuries. The main aim is the analysis and interpretation of five disguises: the leprous, the fool, the ...

Širůčková, Magdaléna; Šuman, Záviš; Jaluška, Matouš
Univerzita Karlova, 2023

Role francouzského prezidenta v politickém systému
Honzová, Hana; Jančík, Jiří; Ébert-Zeminová, Catherine
2023 - French
Keywords: Rôle du Président; évolution de la fonction du président dans le temps; système politique de la France; république; France; Role of the president; evolution of the function of the president over time; political system of France; republic; France Available in a digital repository NRGL
Role francouzského prezidenta v politickém systému

Honzová, Hana; Jančík, Jiří; Ébert-Zeminová, Catherine
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases