Number of found documents: 283
Published from to

Být černým Evropanem: případová studie role městského prostoru Prahy a Paříže a současných výzev.
Bilembo Adja, Lourdes Peggy Armelle; Kovářová, Linda; Křížová, Markéta; György, Eszter
2021 - French
and Keywords "In the World through which I travel, I am endlessly creating myself." - Frantz Fanon In this thesis, one of my first aims, among others, is to discuss and put in perspective the different levels of identification that can coexist and contribute to the creation of a person. I want to understand the impact and the role played by the city in one's identity-building process by studying the self-perception of visibly black people in Prague and Paris. Why did I decide to work on blackness within the European context? I decided to work on blackness for many reasons, one being that blackness as much as whiteness are social constructs. However, when whiteness has a history of multiplicity, and white people are being granted individuality, blackness, on the other hand, is often seen as an encompassing term. Black people are perceived as a monolithic social group in every sense of the word, sharing the same history and past across the globe. It is because of the peculiarity of blackness, which is seen as a factor of global identity that I wanted to study that topic within Europe. Working on blackness in Europe is working on a topic that would look like an oxymoron. Indeed, Europe is associated with whiteness, and blackness is associated with Africa. Therefore, thinking about black Europeans or... Být černým Evropanem: případová studie role městského prostoru Prahy a Paříže a současných výzev Abstrakt V této diplomové práci je jedním z mých hlavních cílů uvést a analyzovat různé úrovně identifikace, které mohou koexistovat v rámci individuality. Snažím se v ní porozumět vlivu a roli, jakou hraje město v průběhu budování identitity prostřednictvím výzkumu sebevnímání černochů v Praze a Paříži. Černošství v evropském kontextu je, stejně jako bělošství, sociálním konstruktem. Zatímco bělošství má různorodou historii a bělochům je připisována jistá individualita, černošství je naopak často vnímáno jako souhrnné označení. Černoši jsou v každém slova smyslu považováni za jednolitou sociální skupinu, která má společnou historii a minulost po celém světě, jako faktor globální identity, tedy i Evropy. Studovat černošství v Evropě je studium tématu, které může vypadat jako oxymoron. Vskutku, Evropa je spojována s bělošstvím a černošství je spojováno s Afrikou. Právě proto se uvažování o černých Evropanech nebo černých lidech jako Evropanech může někomu zdát jako kognitivní nesoulad. Přesně tento nesoulad chci ve své práci analyzovat a skrze něj také pojem "černé společnosti". Je otázkou, zda být černý v Paříži a být černý v Praze znamená to stejné a má vzájemnou souvislost. Ve své práci chci zjistit, jak je... Keywords: černí Evropané|kulturní rozdíly|černý|identity|urbánní antropologie|kulturní studia; Black Europeans|Cultural Differences|Blackness|identity|Urban Anthropology|Cultural studies Available in a digital repository NRGL
Být černým Evropanem: případová studie role městského prostoru Prahy a Paříže a současných výzev.

and Keywords "In the World through which I travel, I am endlessly creating myself." - Frantz Fanon In this thesis, one of my first aims, among others, is to discuss and put in perspective the ...

Bilembo Adja, Lourdes Peggy Armelle; Kovářová, Linda; Křížová, Markéta; György, Eszter
Univerzita Karlova, 2021

Být černým Evropanem: případová studie role městského prostoru Prahy a Paříže a současných výzev.
Bilembo Adja, Lourdes Peggy Armelle; Kovářová, Linda; Křížová, Markéta; György, Eszter
2021 - French
and Keywords "In the World through which I travel, I am endlessly creating myself." - Frantz Fanon In this thesis, one of my first aims, among others, is to discuss and put in perspective the different levels of identification that can coexist and contribute to the creation of a person. I want to understand the impact and the role played by the city in one's identity-building process by studying the self-perception of visibly black people in Prague and Paris. Why did I decide to work on blackness within the European context? I decided to work on blackness for many reasons, one being that blackness as much as whiteness are social constructs. However, when whiteness has a history of multiplicity, and white people are being granted individuality, blackness, on the other hand, is often seen as an encompassing term. Black people are perceived as a monolithic social group in every sense of the word, sharing the same history and past across the globe. It is because of the peculiarity of blackness, which is seen as a factor of global identity that I wanted to study that topic within Europe. Working on blackness in Europe is working on a topic that would look like an oxymoron. Indeed, Europe is associated with whiteness, and blackness is associated with Africa. Therefore, thinking about black Europeans or... Být černým Evropanem: případová studie role městského prostoru Prahy a Paříže a současných výzev Abstrakt V této diplomové práci je jedním z mých hlavních cílů uvést a analyzovat různé úrovně identifikace, které mohou koexistovat v rámci individuality. Snažím se v ní porozumět vlivu a roli, jakou hraje město v průběhu budování identitity prostřednictvím výzkumu sebevnímání černochů v Praze a Paříži. Černošství v evropském kontextu je, stejně jako bělošství, sociálním konstruktem. Zatímco bělošství má různorodou historii a bělochům je připisována jistá individualita, černošství je naopak často vnímáno jako souhrnné označení. Černoši jsou v každém slova smyslu považováni za jednolitou sociální skupinu, která má společnou historii a minulost po celém světě, jako faktor globální identity, tedy i Evropy. Studovat černošství v Evropě je studium tématu, které může vypadat jako oxymoron. Vskutku, Evropa je spojována s bělošstvím a černošství je spojováno s Afrikou. Právě proto se uvažování o černých Evropanech nebo černých lidech jako Evropanech může někomu zdát jako kognitivní nesoulad. Přesně tento nesoulad chci ve své práci analyzovat a skrze něj také pojem "černé společnosti". Je otázkou, zda být černý v Paříži a být černý v Praze znamená to stejné a má vzájemnou souvislost. Ve své práci chci zjistit, jak je... Keywords: černí Evropané|kulturní rozdíly|černý|identity|urbánní antropologie|kulturní studia; Black Europeans|Cultural Differences|Blackness|identity|Urban Anthropology|Cultural studies Available in a digital repository NRGL
Být černým Evropanem: případová studie role městského prostoru Prahy a Paříže a současných výzev.

and Keywords "In the World through which I travel, I am endlessly creating myself." - Frantz Fanon In this thesis, one of my first aims, among others, is to discuss and put in perspective the ...

Bilembo Adja, Lourdes Peggy Armelle; Kovářová, Linda; Křížová, Markéta; György, Eszter
Univerzita Karlova, 2021

Émile, román o přirozenosti: témata a formy filosofického bádání
Rizzo, Luca; Kuster, Friedericke; Lepan, Géraldine
2020 - French
Starting from the observation that Rousseau's philosophy unfolds in many media and forms (novel, music, poetry, etc.), we have sought what can be understood as the binder, which allows these varied forms and themes to stand as a philosophical whole that is both coherent and plastic. In our opinion, an overall synthesis of the functioning and particularities of the Rousseauist philosophical research enterprise happens to be its educational treatise: L'Émile. We believe that this work, which presents itself both as a fictional account of the development of the faculties of a hypothetical being in view of his independence and autonomy, and an attempt to produce a practical knowledge of nature and human nature, summarises and concentrates a fundamental unity of Rousseau's work; from a methodological, practical, political, anthropological and literary point of view. We have sought to find out in what way the Émile bears witness to the development of a philosophy of artificial adequacy to nature as a generalised aesthetic. Finally, why the style and the literary tools present in the Emile are a decisive and necessary constituent of the knowledge of human nature; why only a philosophical novel allows us to go beyond the methodological problems linked to the practical knowledge of nature. Key words : Natural... En partant du constat que la philosophie de Rousseau se déploie sur de nombreux supports et formes (roman, musique, poésie, etc.), nous avons cherché qu'est-ce qui peut être compris comme le liant, ce qui permet à ces formes et thèmes variés de se tenir en un tout philosophique à la fois cohérent et plastique. Selon nous, une synthèse globale du fonctionnement et des particularité de l'entreprise de recherche philosophique rousseauiste se trouve être son traité d'éducation : L'Émile. Nous pensons que cette œuvre, qui se présente à la fois comme un récit fictionnel du développement des facultés d'un être hypothétique en vu de son indépendance et de son autonomie, et une tentative de produire une connaissance pratique de la nature et de la nature humaine, résume et concentre une unité fondamentale de l'œuvre de Rousseau ; d'un point de vue méthodologique, pratique, politique, anthropologique et littéraire. Nous avons cherché en quoi l' Émile témoigne de l'élaboration d'une philosophie de l'adéquation artificielle à la nature en tant qu'esthétique généralisée. Enfin, pourquoi le style et les outils littéraires présents dans l'Émile sont une constituante décisive et nécessaire de la connaissance de la nature humaine ; pourquoi seul un roman philosophique permet de dépasser les problèmes méthodologiques liés à... Available in a digital repository NRGL
Émile, román o přirozenosti: témata a formy filosofického bádání

Starting from the observation that Rousseau's philosophy unfolds in many media and forms (novel, music, poetry, etc.), we have sought what can be understood as the binder, which allows these varied ...

Rizzo, Luca; Kuster, Friedericke; Lepan, Géraldine
Univerzita Karlova, 2020

Otázka smylu ve filosofii Merleau-Pontyho
Chemlal, Neil; Schnell, Alexander; Flock, Philip
2020 - French
Key words: thought, experience, perception, expression rationality, language, Merleau-Ponty. Our work has been a study of Merleau-Ponty's thinking based on such questions: Do things make sense beyond their rational justification? Can we otherwise grasp a reality that always escapes us, when rationality is at times simply limited to the sole sphere of intelligibility? What is even this rationality? Doesn't rationality as we imagine it reduce itself to the mere thinking subject? Are there no other forms of rationality outside the criteria of rationality of the thinking subject? Through these questions, we have tried to bring to light what Merleau-Ponty thinking could bring of originality, especially insofar as one way for him to answer them was to consider all meaning in a deeper interiority. This begins with the study of the structures he calls "ante- predictive", which show the extent to which our bodies, in particular, already interpret their environment before we are aware of it. There would already be, at this level, a rational, systematic form, which would be there before any thematization by thought. Consequently, if there is already meaning before consciousness, how can we reconcile the fact that it is not accessible by our methods of reflection and our demand to think it? Moreover, given that... Résumé en Français : Mots clés : pensée, expérience, perception, expression rationalité, langage, Merleau-Ponty. Notre travail a été une étude de la pensée de Merleau-Ponty à partir de telles interrogations : Les choses ont-elles un sens au-delà de leur justification rationnelle ? Pouvons- nous saisir autrement une réalité qui nous échappe toujours, alors que la rationalité se limite par moment simplement à l'unique sphère de l'intelligibilité ? Qu'est-ce que même cette rationalité ? Est-ce que la rationalité telle que nous l'imaginons ne se réduit-elle pas au simple sujet pensant ? N'y-a-t-il pas d'autres formes de rationalité en dehors des critères de rationalité du sujet pensant ? A travers ces questions, nous avons tenté de mettre en lumière ce que la pensée de Merleau- Ponty pouvait apporter d'original, notamment dans la mesure où un moyen pour lui d'y répondre a été de considérer toute signification dans une intériorité plus profonde. Cela commence par l'étude des structures qu'il appelle « antéprédicatives », qui montrent notamment dans quelle mesure notre corps, en particulier, interprète déjà son milieu avant que nous en ayons conscience. Il y aurait, à ce niveau, déjà une forme rationnelle, systématique, qui serait là avant toute thématisation par la pensée. Dès lors, s'il y a déjà du sens avant... Available in a digital repository NRGL
Otázka smylu ve filosofii Merleau-Pontyho

Key words: thought, experience, perception, expression rationality, language, Merleau-Ponty. Our work has been a study of Merleau-Ponty's thinking based on such questions: Do things make sense beyond ...

Chemlal, Neil; Schnell, Alexander; Flock, Philip
Univerzita Karlova, 2020

Nerozhodnutelné rozhodnutí: od dekonstrukce dejin k nedekonstruovatelné spravedlnosti
Brière, Xavier; Klass, Tobias Nikolaus; Flock, Philip
2020 - French
This dissertation proposes a transversal reading of Jacques Derrida's work focusing on the notion of undecidability. The objective is primarily to bring out this notion in a mainly epistemological dimension, starting from his first works on the philosophy of history, i.e. as dealing with the problems of the truthfulness of the historical narrative. Then, the idea is to trace a logical continuity with the later, practice-oriented interests of deconstruction, of which the Derridian idea of a messianic justice without messianism becomes the conceptual limit. By extrapolating on the condition of undecidability of a decision that would meet this criterion of justice, we attempt to establish a precise narrative of Derridian work, while orienting it on its contemporary issues. Key words: Derrida, decision, undecidability, justice, history, deconstruction, theory, practice, responsibility, archi-system, trace. Résumé : Ce mémoire propose une lecture transversale de l'œuvre de Jacques Derrida suivant la notion d'indécidabilité. L'objectif est d'abord de dégager cette notion dans une dimension surtout épistémologique, et ce depuis ses premiers travaux portant sur la philosophie de l'histoire, c'est-à-dire comme traitant des problèmes du dire-vrai du récit historique. L'idée est ensuite de tracer une continuité logique avec les intérêts plus tardifs de la déconstruction, axés sur la pratique, dont l'idée derridienne d'une justice messianique sans messianisme devient la limite conceptuelle. En extrapolant sur la condition d'indécidabilité d'une décision qui rencontrerait ce critère de justice, on tente d'établir un narratif précis de l'œuvre derridienne, tout en l'orientant sur ses enjeux contemporains. Mot clés: Derrida, decision, indécidabilité, justice, histoire, déconstruction, théorie, pratique, responsabilité, archi-système, trace. Available in a digital repository NRGL
Nerozhodnutelné rozhodnutí: od dekonstrukce dejin k nedekonstruovatelné spravedlnosti

This dissertation proposes a transversal reading of Jacques Derrida's work focusing on the notion of undecidability. The objective is primarily to bring out this notion in a mainly epistemological ...

Brière, Xavier; Klass, Tobias Nikolaus; Flock, Philip
Univerzita Karlova, 2020

Zobrazení smrti v legendárních příbězích Françoise-Marie Luzela, Anatola Le Braze a Françoise Cadica
Burdová, Zuzana; Voldřichová - Beránková, Eva; Šuman, Záviš
2020 - French
This thesis aims to approach the representation of the death in the Britannic folklore throughout the work of three important Britannic folklorists: Marie-François Luzel (1824- 1895), his disciple Anatole Le Braz (1859-1926) and abbé François Cadic (1864-1929). The work describes how the vison oh the death developed historically in the Celtic mythology and in Christianism. To give a more complex idea of Britannic folklore the thesis treats its typical aspects, describes the genesis and the transformation of its emblematic character, Ankou, and briefly presents the world of deceased souls, commonly called Anaon. It aims furthermore to introduce the life and the motivation of the three authors and to portray the socio-cultural context in contemporary Brittany. The second part is firstly based on the analysis of some chosen mythological tales and the courteous novel Lancelot ou le Chevalier de la charrette by Chrétien de Troyes, examining its characters by means of the archetypal triangle proposed by Daniela Hodrová and the initiatory journey of the main characters. Secondly, the work explains what the "veillée" represents in the oral literature, as well as its connection to the "récit légendaire" (developed by Le Braz) which is later compared to the Luzel tale. This part treats also the style of... Tato práce zkoumá zobrazení smrti v bretaňském folkloru napříč díly tří významných bretonských folkloristů: Marie-Françoise Luzela (1824-1895), jeho žáka Anatola Le Braze (1859-1926) a abbého Françoise Cadika (1864-1929). Práce popisuje, jak se představa smrti historicky vyvíjela v rámci keltské mytologie a křesťanství. Abychom získali komplexnější obrázek bretonského folkloru, pojednáváme o jeho charakteristických rysech, popisujeme vznik a proměnu emblematické postavy Ankoua a v krátkosti představujeme svět zesnulých duší, obyčejně zvaný Anaon. Práce následně seznamuje čtenáře s životem a motivací těchto tří autorů, přičemž popisuje sociálně-kulturní kontext tehdejší Bretaně. Druhá část se v první řadě věnuje analýze několika vybraných mytologických povídek s kurtoazním románem Lancelot ou le Chevalier de la charrette (Lancelot aneb Rytíř na káře) Chrétiena de Troyes, zkoumaných z hlediska archetypálního trojúhelníku podle Daniely Hodrové a iniciační cesty hlavních hrdinů. Následně práce vysvětluje, co forma tzv. veillée v ústní literatuře představuje a jaký vztah ji pojí k tzv. récit légendaire (rozpracovaným Le Brazem), který je následně porovnán s Luzelovou povídkou. Tato část se rovněž zabývá stylem těchto dvou spisovatelů. Závěr pak nastiňuje pozici folkloru na literární scéně po druhé... Keywords: Bretagne|mort|folklore breton|Ankou|Anaon|légendes|François-Marie Luzel|Anatole Le Braz|François Cadic; Brittany|death|folklore of Brittany|Ankou|Anaon|legends|François-Marie Luzel|Anatole Le Braz|François Cadic Available in a digital repository NRGL
Zobrazení smrti v legendárních příbězích Françoise-Marie Luzela, Anatola Le Braze a Françoise Cadica

This thesis aims to approach the representation of the death in the Britannic folklore throughout the work of three important Britannic folklorists: Marie-François Luzel (1824- 1895), his disciple ...

Burdová, Zuzana; Voldřichová - Beránková, Eva; Šuman, Záviš
Univerzita Karlova, 2020

Složené participium v současné francouzštině a jeho české ekvivalenty
Hlubučková, Andrea; Nádvorníková, Olga; Mudrochová, Radka
2020 - French
Perfect Participle in Contemporary French and its Equivalents in Czech The aim of the diploma thesis is a concrete corpus analysis of perfect participle in French and its functioning in absolute and adjectival constructions. The theoretical part defines perfect participle from the point of view of morphology, syntax and semantics and its part is also mapping Czech equivalents. The empirical part is based on analysis of concrete presence of participle constructions in parallel corpus InterCorp v10 with French - Czech alignment and with limitation of fictional and specialized texts. The focus is put mainly on frequency and on different types of use of this participle construction and on semantic interpretation in terms of secondary statement. Another part of the analysis deals with Czech equivalents which replace the past (compound) participle. Key words: participle, corpus analysis, French, Czech, InterCorp Složené participium v současné francouzštině a jeho české ekvivalenty Cílem diplomové práce je podrobná korpusová analýza minulého složeného participia ve francouzštině a jeho fungování v absolutních a adjektivních konstrukcích. Teoretická část vymezuje minulé složené participium z hlediska morfologického, syntaktického a sémantického, její součástí je rovněž mapování českých ekvivalentů. Empirická část je založena na analýze konkrétních výskytů participiálních konstrukcí v paralelním korpusu InterCorp v10 se zarovnáním francouzština - čeština a omezením na beletristické a odborné texty. Pozornost je věnována zejména frekvenci a typům užití této participiální konstrukce a sémantické interpretaci v rámci sekundární predikace. Součástí analýzy jsou rovněž české ekvivalenty, kterými je složené participium nahrazováno. Klíčová slova: příčestí, korpusová analýza, francouzština, čeština, InterCorp Keywords: příčestí|korpusová analýza|francouzština|čeština|InterCorp; participle|corpus analysis|French|Czech|InterCorp Available in a digital repository NRGL
Složené participium v současné francouzštině a jeho české ekvivalenty

Perfect Participle in Contemporary French and its Equivalents in Czech The aim of the diploma thesis is a concrete corpus analysis of perfect participle in French and its functioning in absolute and ...

Hlubučková, Andrea; Nádvorníková, Olga; Mudrochová, Radka
Univerzita Karlova, 2020

Topos Prahy ve francouzské literatuře
Šimr, Patrik; Fučíková, Milena; Listíková, Renáta
2020 - French
This master thesis written in French language "Le topos de Prague dans la littérature francaise" is analysing literature pieces: Le Passant de Prague and Zone, Guillaume Apollinaire, L'insoutenable légèreté de l'être, Milan Kundera, HHhH, Laurent Binet, La vie brève de Jan Palach, Anthony Sitruk, Mémoires d'outre-tombe, René de Chateaubriand, Les Lettres, Prosper Mérimée and poem Charles Bridge from Cycle de Prague, Serge Patrice Thibodeau. In the main part of the work emphasis is placed on the use of the unique topos of Prague, the purpose of its selection, its role and function in the literary text, as well as intertextual interconnection with other works working with the motifs of Prague. In the introduction, a literary theoretical concept is defined and demonstrated on other examples than this capital city, as there are more definitions and ambiguity in the understanding of this concept could cause difficulties in interpreting the results of text analysis. The result of the work is a limited number, yet three centuries and several genres covering a set of francophone texts that work with the topos of Prague. This is at the end enriched of work with a didactic outline of the use of results, actually the topic of this work in general, in French language lessons in Czech schools. KEYWORDS topos;... Diplomová práce psaná ve francouzském jazyce "Le topos de Prague dans la littérature francaise" analyzuje literární texty: Le Passant de Prague a Zone, Guillaume Apollinaire, L'insoutenable légèreté de l'être, Milan Kundera, HHhH, Laurent Binet, La vie brève de Jan Palach, Anthony Sitruk, Mémoires d'outre-tombe, René de Chateaubriand, Les Lettres, Prosper Mérimée a báseň Karlův most z Cycle de Prague, Serge Patrice Thibodeau. Důraz je v hlavní části práce kladen na využití jedinečného toposu Prahy, účel jeho výběru, roli a funkci v literárním textu, stejně jako intertextuální provázanost s jinými díly pracujícími s motivem Prahy. V úplném úvodu práce je tento literárně teoretický pojem definován a demonstrován i na jiných příkladech, než je toto hlavní město, jelikož existuje více definicí a nejednoznačnost chápání tohoto pojmu by mohla způsobit obtíže při interpretaci výsledků analýzy textů. Výsledkem práce je množstvím omezený, přesto tři století a vícero žánrů pokrývající soubor frankofonních textů, které pracují s toposem Prahy, obohacený v závěru práce o didaktický nástin využití výsledků, potažmo tématu práce obecně, v hodinách francouzského jazyka na českých školách. KLÍČOVÁ SLOVA topos; Praha; francouzská literatura; Apollinaire; Kundera; Binet; Sitruk; Chateaubriand; Mérimée; Thibodeau; Keywords: topos; Praha; francouzská literatura; Apollinaire; Kundera; Binet; Sitruk; Chateaubriand; Mérimée; Thibodeau;; topos; Prague; french literature; Apollinaire; Kundera; Binet; Sitruk; Chateaubriand; Mérimée; Thibodeau; Available in a digital repository NRGL
Topos Prahy ve francouzské literatuře

This master thesis written in French language "Le topos de Prague dans la littérature francaise" is analysing literature pieces: Le Passant de Prague and Zone, Guillaume Apollinaire, L'insoutenable ...

Šimr, Patrik; Fučíková, Milena; Listíková, Renáta
Univerzita Karlova, 2020

Naturalismus ve francouzské a evropské literatuře
Krejčová, Alena; Listíková, Renáta; Fučíková, Milena
2020 - French
The diploma thesis Naturalism in French and European literature deals with the French literary movement naturalism. The first aim of the thesis is to determine the scope of naturalism and its influence on other European literatures and writers. The second aim is to conduct a research on the way naturalism is taught in Czech schools and to map to what extent the theoretical knowledge is reflected in school practice. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part focuses on the literary naturalism as such, on its development and characteristics and it introduces French and European naturalist writers and their most important works. The thesis is interested in the influence of French naturalism on European literature. The practical part, or the research, is concerned with the teaching of the topic of the literary naturalism at Czech grammar schools. It examines the impact of this movement in the Czech context, the attitude of individual teachers and the amount of time devoted to this topic in the classes. The practical part also studies which writers are dealt with in the classes and which works are regardedas exemplary. The conclusion of this thesis summarises the results of the research and it offers recommendations on how to enrich and improve the teaching of the... Diplomová práce s názvem Naturalismus ve francouzské a evropské literatuře se věnuje francouzskému literárnímu směru naturalismu. Prvním cílem této práce je určit dosah a vliv francouzského naturalismu na ostatní evropské země a autory. Druhým cílem je udělat výzkum na téma výuky naturalismu v českém školství a zmapovat, do jaké míry se teoretické znalosti odráží ve školní praxi. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se čtenář seznámí s literárním naturalismem jako takovým, jeho vývojem, charakteristikou, představíme francouzské a evropské naturalistické autory a jejich klíčová díla. Práce se zajímá o vliv francouzského naturalismu na evropskou literaturu. Praktická část neboli výzkum se týká výuky literárního naturalismu na českých gymnáziích, bude zkoumat, jaký dopad má tento směr v českém prostředí, jak k výuce přistupují jednotliví učitelé, kolik času je výuce naturalismu věnováno, kteří autoři jsou v hodinách představeni a která díla považována za příkladná. Závěr této praktické části shrne výsledky průzkumu a poskytne doporučení, jak obohatit a zlepšit výuku tohoto literárního směru v českém školství. KLÍČOVÁ SLOVA naturalisme, littérature, Histoire, Zola, enseignement tchèque Keywords: naturalisme; littérature; Histoire; Zola; enseignement tchèque; Naturalism; literature; history; Zola; czech education Available in a digital repository NRGL
Naturalismus ve francouzské a evropské literatuře

The diploma thesis Naturalism in French and European literature deals with the French literary movement naturalism. The first aim of the thesis is to determine the scope of naturalism and its ...

Krejčová, Alena; Listíková, Renáta; Fučíková, Milena
Univerzita Karlova, 2020

Gesta a výuka FLE
Vondráčková, Kateřina; Klinka, Tomáš; Nováková, Sylva
2020 - French
The thesis La gestuelle en FLE concerns itself with non-verbal communication and usage of gestures in the French language teaching process. It consists of two main parts, theoretical and practical. Theoretical part is focused primarily on non-verbal communication, its types and function, verbal communication will also be mentioned for better understanding of the connection between the two types. In chapter focused on gesture we'll focus on body language, its position concerning the environment (proxemics), we will discuss facial expressions and movement of individual body parts (gestures). Important aspect is the voice, which is considered the middleman between verbal and non-verbal communication. In the chapter dedicated to pedagogical gesture we will focus on its types and function. Last chapter of the theoretical part concerns itself with the body and voice of the teacher, as those are indispensable in the language teaching process. During teaching, the teacher of a foreign language uses all means of communication, spoken word is accompanied or completely substituted by a specific gesture, which leads to better understanding on the side of student and also to elimination of student's mother tongue. Practical part is focused on observation and analysis of two French classes. The subject of... Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Praha, 2020 Bc. Kateřina Vondráčková Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra francouzského jazyka a literatury DIPLOMOVÁ PRÁCE La Gestuelle en FLE Gesture in French language teaching Gesta ve výuce francouzštiny Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Studijní program: Specializace v pedagogice Studijní obor: Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání - Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání Rok odevzdání: 2020 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma La Gestuelle en FLE vypracovala pod vedením vedoucího práce samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. Praha, 22. července 2020 ............................................. Děkuji vedoucímu mé práce panu Mgr. Tomáši Klinkovi, Ph. D., za vedení, zájem, cenné připomínky a čas, který mi věnoval. Dále bych chtěla poděkovat Lucii Přenosilové za trpělivé čtení a technickou podporu při zpracování práce. Děkuji Rosalii Wernischové za ilustrace, Kryštofu Vondráčkovi za anglický překlad a Vojtěchu Vondráčkovi za fotografie. Svému manželovi pak děkuji za podporu během celého studia, bez které by tato práce vůbec nevznikla. ABSTRAKT Diplomová práce La gestuelle en FLE se... Keywords: verbální komunikace; neverbální komunikace; para-verbální komunikace; gesto; tělo učitele; hlas učitele; verbal communication; non-verbal communication; para-verbal communication; gesture; teacherś body; teacher's voice Available in a digital repository NRGL
Gesta a výuka FLE

The thesis La gestuelle en FLE concerns itself with non-verbal communication and usage of gestures in the French language teaching process. It consists of two main parts, theoretical and practical. ...

Vondráčková, Kateřina; Klinka, Tomáš; Nováková, Sylva
Univerzita Karlova, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases