Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 2864
Published from to

Žena v díle Paula Leppina
Czielová, Simona; Zbytovský, Štěpán; Schneider, Thomas
2020 - German
This thesis deals with female characters, concepts of feminity and gender aspects of the image of society and culture in the work of the leading representative of Prague German bohemians Paul Leppin. The subject of the analysis is both the prose work of the author (novels Daniel Jesus, 1905, Severins Gang in Die Finsternis, 1914 and Hüter der Freude, 1918) and selected essays (Venus auf Abwegen, 1920). On one hand, the analyses offer contextualization of intra-textual images of women and femininity in contemporary discourse; on the other hand, they are subjected to the relevant concepts of gender studies as described in the introduction of the thesis (especially Judith Fetterley). Práce se zabývá ženskými postavami, koncepty feminity a genderovými aspekty obrazu společnosti a kultury v díle předního představitele pražské německé bohémy Paula Leppina. Předmětem analýzy je jak prozaická tvorba autora (romány Daniel Jesus, 1905, Severins Gang in die Finsternis, 1914 a Hüter der Freude, 1918), tak i vybrané esejistické texty (sbírka Venus auf Abwegen, 1920). Rozbory nabízejí na jedné straně kontextualizaci vnitrotextových obrazů ženy a ženskosti v dobovém diskurzu, na straně druhé jsou podrobeny relevantním konceptům genderových studií, které jsou popsány v úvodu práce (zejm. Judith Fetterley). Keywords: Paul Leppin|pražská německá literatura|gender|vzdorné čtení|literární analýza; Paul Leppin|Prague German Literature|gender|resisting reading|literary analysis Available in a digital repository NRGL
Žena v díle Paula Leppina

This thesis deals with female characters, concepts of feminity and gender aspects of the image of society and culture in the work of the leading representative of Prague German bohemians Paul Leppin. ...

Czielová, Simona; Zbytovský, Štěpán; Schneider, Thomas
Univerzita Karlova, 2020

Stroj v raném díle Ernsta Jüngera
Miller, Václav; Starý, Jiří; Petříček, Miroslav
2020 - German
This thesis deals with the concept of the machine in the works of the German writer Ernst Jünger (1895-1998). It analyses the author's opinions about the machine and technology expressed in his essays, as well as the way how Ernst Jünger depicts the machine in his war memoirs. Due to the considerable amount of the author's publications, only his early work is taken into consideration. This creative period begins 1918 with Jüngers return from the front-line service and ends, from the specific perspective of the chosen subject, 1932 with the publication of the essay The Worker. The mentioned essay represents together with a shorter paper titled Total Mobilization (1930) a separate chapter in the author's understanding of technology and is therefore given adequate space in the present thesis. The writer's concepts of machine and technology, which have been published prior to the Worker, are largely observed in the light of this later development of his ideas. In the final chapter it is attempted to show how the structure of the author's front-line experience is reflected in some of his ideas concerning the problem of modern technology. Předložená práce se zabývá pojetím stroje v díle německého spisovatele Ernsta Jüngera (1895-1998). Analyzovány jsou jak autorovy myšlenky týkající se stroje a techniky vyjádřené v esejích, tak způsob, jakým Ernst Jünger ve svých beletristických dílech stroj zobrazuje. Zohledněna je z důvodu značného rozsahu autorova díla pouze fáze jeho rané tvorby, začínající roku 1918 návratem z fronty a končící ve specifické perspektivě zvoleného tématu vydáním eseje Dělník (1932) a následným nástupem nacismu k moci. Zmíněný esej tvoří spolu s kratším spisem Totální Mobilizace (1930) z hlediska pojetí techniky samostatnou kapitolu autorovy tvorby a je mu proto v práci věnován odpovídající prostor. Dřívější spisovatelovy myšlenky jsou pozorovány do značné míry s ohledem na tento pozdější vývoj. V závěrečné kapitole je naznačeno, jak se struktura autorovy frontové zkušenosti zrcadlí v některých jeho myšlenkách, které se týkají problému moderní techniky. Keywords: Ernst Jünger|Maschine|Technik|Stroj|Technika; Ernst Jünger|Machine|Technology Available in a digital repository NRGL
Stroj v raném díle Ernsta Jüngera

This thesis deals with the concept of the machine in the works of the German writer Ernst Jünger (1895-1998). It analyses the author's opinions about the machine and technology expressed in his ...

Miller, Václav; Starý, Jiří; Petříček, Miroslav
Univerzita Karlova, 2020

Synagogale Musikpraxis in Prag zur Zeit der Ersten Tschechoslowakischen Republik
Stellmacher, Martha; Jurková, Zuzana; Seidlová, Veronika; Ross, Sarah M.
2019 - German
Jewish Community and Religious Practice in Prague Synagogues from the mid-19th Century until the Shoah This historical ethnographic study examines the Prague Jewish community and its c. 30 synagogue congregations in the second half of the 19th century until the shoah through the prism of their musical-liturgical practices. This research constitutes an in-depth investigation of liturgical and religious phenomena and developments which have hitherto been neglected in research on Czech- German-Jewish history of Prague and in accounts of the music history of the Czech Lands. The central question is, which forms and meanings Jews gave to their praying and acting in Prague synagogues in that period. The study is based mainly on archival research and analysis of written sources like community and official records, periodicals and written music collections as well as material sources and oral history. Three main aspects cross through the entire study: the organization aspects, the actors and the practice frame. The focus of the first part of the study is based on the structural situation of the Prague Israelite (later Jewish) Community as the umbrella organization and the largely autonomous, and therefore religiously manifold, individual synagogue congregations. Furthermore, the tasks and roles of the actors of the... Židovská komunita a náboženská praxe v pražských synagogách od druhé poloviny 19. století do šoa Téma této historicko-etnografické studie je pražská židovská obec a jejích přibližně 30 synagog a modliteben v období od druhé poloviny 19. století do holokaustu, přičemž hudebně-liturgická praxe slouží jako prisma výzkumu. Zkoumají se liturgické fenomény a náboženský vývoj, které jsou dosud zanedbané v bádání o česko-německo-židovské Praze, a hudební dějiny v českých zemích. Hlavní výzkumnou otázkou je, jaké formy a významy židé dali jejich modlení a jednání v pražských synagogách v tomto období. Studie se zakládá především na archivním výzkumu a analýze písemných dokumentů, jako například spisů Israelitské/Židovské náboženské obce a úřadů, sbírek hudebnin a dobového zpravodajství, dále pak hmotných pramenů i pramenů oral history. V popředí stojí přitom tři aspeky, které prolínají celou studii: organizační rámec, rámec aktérů a rámec praxe. První část studie se zabývá strukturální organizací zastřešující Israelitské/Židovské náboženské obce a organizací jednotlivých modlitebních komunit, které byly po organizační a liturgické stránce zcela samostatné a tedy rozmanité. Dále se zkoumají úkoly a role aktérů hudebně-liturgické praxe, tj. těch osob, které měly podíl na zpěvu a hudbě při bohoslužbě. K tomu patří... Available in a digital repository NRGL
Synagogale Musikpraxis in Prag zur Zeit der Ersten Tschechoslowakischen Republik

Jewish Community and Religious Practice in Prague Synagogues from the mid-19th Century until the Shoah This historical ethnographic study examines the Prague Jewish community and its c. 30 synagogue ...

Stellmacher, Martha; Jurková, Zuzana; Seidlová, Veronika; Ross, Sarah M.
Univerzita Karlova, 2019

Řeč mužů vs. řeč žen? Genderová specifika v jazyce televizních diskuzí
Michl, Natalie; Nekula, Marek; Hansen, Björn
2019 - German
Available in a digital repository NRGL
Řeč mužů vs. řeč žen? Genderová specifika v jazyce televizních diskuzí

Michl, Natalie; Nekula, Marek; Hansen, Björn
Univerzita Karlova, 2019

Odsun/vyhnání v českých a německých kulturách vzpomínání
Smyčka, Václav; Weinberg, Manfred; Urválek, Aleš; Schneider, Thomas
2019 - German
The thesis analyzes how the expulsion of Germans from Czechoslovakia is treated, interpreted and staged. It concentrates on two questions: what strategies do the authors use to recover the memory of the events and how do the different communities translate and share their memories? In the first part I sketch the development of the political contexts and discourses of expulsion in German and Czech memory culture on the basis of the model of ‚floating gap' by Jan Assman. In the second part, I present seven ‚strategies of commemoration' (Documenting, Interpreting, Investigating, Exhibiting of fragmentarized Memories, Swearing/staging of Trauma, Drawing of Genealogies, Reading in Landscapes), which the authors use in Literature (and Art) to represent the expulsion. The third part focuses finally on the problem of intercultural translation of memories, its shareability and the inner dialogism. The constant line of the analysis is the irreductibility of connection of memory and forgetting, which underline each other from the level of text to the level of memory politic. Práce zkoumá, jak se zpracovává, vykládá a inscenuje vyhnání Němců z Československa v soudobé literatuře a umění. Koncentruje se na dvě centrální otázky: jak se předávají v těchto textech vzpomínky na odsun přes vícero generací a zda či jak jsou odlišné vzpomínky přeložitelné z jedné kultury vzpomínání do druhé. První část dizertace načrtává politické a diskurzivní kontexty českých a německých kultur vzpomínání a jejich dynamiku na základě modelu floating gap Jana Assmanna, resp. Jana Vansiny. V druhé části práce je představeno sedm strategií vzpomínání (dokumentovat, vykládat, vyšetřovat, vystavovat rozkouskované vzpomínky, vzývat/inscenovat trauma, kreslit genealogie, číst v krajinách), s jejichž pomocí autoři reprezentují odsun v literatuře a umění. Třetí část dizertace se koncentruje na problém interkulturní překladovosti vzpomínek a jejich vnitřní dialogičnosti. Jako červená nit se prací vine téma nevyhnutelného spojení vzpomínky a zapomnění, které se spájí a vzájemně vyžadují jak na úrovni literárních textů, tak i na úrovni politiky vzpomínání. Keywords: Vyhnání|kultura vzpomínání|interkulturalita|floating gap|kulturní překlad|zapomnění; Expulsion|Memory culture|Interculturality|floating gap|cultural translation|Forgetting Available in a digital repository NRGL
Odsun/vyhnání v českých a německých kulturách vzpomínání

The thesis analyzes how the expulsion of Germans from Czechoslovakia is treated, interpreted and staged. It concentrates on two questions: what strategies do the authors use to recover the memory of ...

Smyčka, Václav; Weinberg, Manfred; Urválek, Aleš; Schneider, Thomas
Univerzita Karlova, 2019

Metafory v českém korupčním lexiku
Hajíčková, Marie; Hansen, Björn; Nekula, Marek
2019 - German
Available in a digital repository NRGL
Metafory v českém korupčním lexiku

Hajíčková, Marie; Hansen, Björn; Nekula, Marek
Univerzita Karlova, 2019

Pojem "hyle" v Husserlově teorii času: první krok k fenomenologii "hyle"
Joung, Seongkyeong; Schnell, Alexander; Flock, Philip
2019 - German
- Master Thesis 2019 On the Concept of Hyle in Husserl's Time Theory : First Step into the Phenomenology of Hyle Seongkyeong Joung This paper examines the status and the role of the concept of Hyle in Husserl's time theory as long as its problematic is subsumed within the problematic of the transcendental constitution. We will show how the problems in the early time lectures (1904/5) are partially solved with the discovery of the dimension of passive intentionality in the Bernauer manuscripts (1917/18) and the lectures on passive synthesis (1920-26) and thereby how Hyle's problematic broaden, that in the C-manuscripts (1929-1934) this problem is eventually subsumed into the problematic of the functioning ego, and that nevertheless Hyle itself remains as a non-reducing component which makes possible phenomenological questions about alterity. Keywords: Hyle, Alterity, Original Stream, Original Hyle, Self-awareness, Time Consciousness, Transcendental Constitution, Passive Intentionality, Genetic Phenomenology, Edmund Husserl Zusammenfassung der Masterarbeit 2019 Begriff der Hyle in Husserls Zeitlehre : Erster Schritt für die Phänomenologie der Hyle Seongkyeong Joung Diese Arbeit untersucht den Status und die Rolle des Begriffs der Hyle in Husserls Zeitlehre, solange ihre Problematik im Rahmen der transzendentalen Konstitution subsumiert wird. Wir zeigen, wie die Probleme in den frühen Zeitvorlesungen(1904/5) mit der Entdeckung der Dimension der passiven Intentionalität in die Bernauer Manuskripten(1917/18) und den Vorlesungen über die passive Synthesis(1920-26) gelöst werden und damit die Problematik in Bezug auf die Hyle erweitert wurde, dass diese Problematik in den C-Manuskripten(1929-1934) von dreißiger Jahre in die Problematik des fungierenden Ich subsumiert wurde und dass dennoch die Hyle selbst als ein sich nicht darauf zu reduzierender Bestand bleibt. Dadurch deuten wir an, dass die Frage nach der Hyle die phänomenologische Frage nach der Alterität ist. Schlüsselwörter : Hyle, Alterität, Urstrom, Ur-Hyle, Selbstbewusstsein, Zeitbewusstsein, Transzendentale Konstitution, Passive Intentionalität, Genetische Phänomenologie, Edmund Husserl Available in a digital repository NRGL
Pojem "hyle" v Husserlově teorii času: první krok k fenomenologii "hyle"

- Master Thesis 2019 On the Concept of Hyle in Husserl's Time Theory : First Step into the Phenomenology of Hyle Seongkyeong Joung This paper examines the status and the role of the concept of Hyle in ...

Joung, Seongkyeong; Schnell, Alexander; Flock, Philip
Univerzita Karlova, 2019

Maria Anna Mozart: historická postava a její literární recepce
Shustova, Anastasiia; Markvartová, Eva; Poimer, Christiane
2019 - German
This bachelor thesis examines how the figure of Maria Anna Mozart, the older sister of the famous composer Wolfgang Amadeus Mozart, is represented in the literature of the 20th and 21st centuries. The first thing that is explored in the analysis is how the authors imagine her response to life events, the hardships, and the injustices of life. An important role also plays in the interpretation of the relationships within the family of Mozart and the family of Berchtold zu Sonnenburg, the spouse of Maria Anna, as these relationships are represented in the novels. An important part of the work is the description of various typologies of literary heroes as well as the methods of interpretation of the characters of a literary work and the specifics of working with heroes who have historical prototypes. In addition, the work contains a brief description of the life and fate of Maria Anna, which must help the reader to better understand the events and living conditions of Maria Anna, on the basis of which a comparison and an interpretation of the heroine in various works are made. It's a deep look at her character and feelings. At the end of this work shows that although the figures of Maria Anna are different in different works, there is always something in common to find. KEYWORDS Maria Anna Mozart,... Tato bakalářská práce se zabývá tím, jak je v literatuře 20. a 21. století zastoupena postava starší sestry slavného skladatele Wolfganga Amadea Mozarta Marie Anny Mozartové. V analýze prozkoumáno zejména to, jak si autoři představují její reakci na životní události, útrapy a nespravedlnosti života. Významnou roli hraje také interpretace vztahů v rodině Mozarta a rodiny Berchtold zu Sonnenburg, manžela Marie Anny, jak jsou tyto vztahy v románech popsány. Důležitou součástí práce je popis různých typologií literárních hrdinů i způsobů interpretace postav literárního díla a specifik práce s hrdiny, kteří mají historické prototypy. Práce dále obsahuje stručný popis života a osudu Marie Anny, která musí čtenáři pomoci lépe porozumět událostem a životním podmínkám Marie Anny, na jejímž základě bude pak její postava analyzovaná. Je to hluboký pohled na její charakter a pocity. Na konci táto práce ukazuje, že ačkoliv postavy Marie Anny se liší v různých dílech, je vždy něco, co je společné. Klíčová slova Maria Anna Mozart, interpretace postav, současná literatura Keywords: Maria Anna Mozart; Figureninterpretation; Gegenwartsliteratur; Maria Anna Mozart; character analysis; contemporary literature Available in a digital repository NRGL
Maria Anna Mozart: historická postava a její literární recepce

This bachelor thesis examines how the figure of Maria Anna Mozart, the older sister of the famous composer Wolfgang Amadeus Mozart, is represented in the literature of the 20th and 21st centuries. The ...

Shustova, Anastasiia; Markvartová, Eva; Poimer, Christiane
Univerzita Karlova, 2019

Wolfgang Herrndorf: Čik. Didaktická adaptace románu a filmové adaptace.
Lang, Marek; Bučková, Tamara; Švermová, Dagmar
2019 - German
This master's dissertation deals with the elaboration of a didactic adaptation of the novel ​Tschick ​by Wolfgang Herrndorf and its film adaptation. The goal of this master's dissertation is to create a complete educational project that is used in a real school curriculum. In the theoretical part, the basic principles for creating such a project are expounded: The terms literature and film in teaching German are explained. Moreover, there are reasons listed why literature and films ought to be a firm part of second language teaching. The literary work ​Tschick ​by Wolfgang Herrndorf is dealt with in the perspective of literary studies. Furthermore, the theoretical and methodological principles are introduced in the purpose of creating such a project. This is implemented in the practical part of this master's dissertation using the novel ​Tschick ​by Wolfgang Herrndorf and its film adaptation as a foundation of this project. Thus, the lesson materials and plans are created that are used at a real school, ​Gymnázium, Praha 6, Arabská 14​, where a group of 17 students, who are at level A2, is chosen for this project. The author of this thesis works at this school. As the school is technically well equipped, various information technologies are utilized within the project. The entire course of the... Tato diplomová práce se zabývá vypracováním didaktické adaptace románu ​Čik ​od Wolfganga Herrndorfa a jeho filmové adaptace. Cílem této práce je vytvořit ucelený projekt zaměřený na zpracování právě tohoto literárního a filmového díla, který bude použit ve skutečné škole. V teoretické části jsou vyloženy základní principy pro vytvoření takového projektu: Jsou vysvětleny termíny literatura a film ve výuce němčiny. Dále je objasněno, proč by měly být literatura a film pevnou součástí výuky cizích jazyků. Literární dílo ​Čik ​of Wolfganga Herrndorfa je zpracováno rovněž z perspektivy literární vědy. Dále jsou v rozsáhlé třetí kapitole zpracovány teoreticko-metodické principy, např stanovení cílů a organizace výuky pomocí různých modelů, které jsou v praktické části využity k vytvoření učebních materiálů a plánů hodin, jež budou využity na čtyřletém gymnáziu. Konkrétně se jedná o Gymnázium, Praha 6, Arabská 14, ​kde je autor zaměstnán. Tam je zvolena pro projekt skupina 17 žáků, kteří jsou na úrovni A2. Vzhledem k tomu, že je škola technicky velmi dobře vybavena, jsou v průběhu vyučování nasazeny informační technologie při různých aktivitách. Celkový průběh vyučování je v praktické části důkladně popsán. Celý projekt je zároveň i všemi zúčastněnými vyhodnocen. Nechybí ani rozsáhlá dokumentace každé... Keywords: Jugendliteratur; Literatur für junge Erwachsene; Jugendfilme; Wolgang Herrndorf; Daf-Unterricht; didaktische Adaptation; German literature for young adults; movie for young adults; Wolfgang Herrndorf; Tschick; German as a foreign language; didactic adaptation Available in a digital repository NRGL
Wolfgang Herrndorf: Čik. Didaktická adaptace románu a filmové adaptace.

This master's dissertation deals with the elaboration of a didactic adaptation of the novel ​Tschick ​by Wolfgang Herrndorf and its film adaptation. The goal of this master's dissertation is to create ...

Lang, Marek; Bučková, Tamara; Švermová, Dagmar
Univerzita Karlova, 2019

Hnutí Sturm und Drang a jeho specifika v dramatech Jakoba Michaela Reinholda Lenze a Heinricha Leopolda Wagnera
Vašíčková, Tereza; Tvrdík, Milan; Bučková, Tamara
2019 - German
The purpose of this bachelor's thesis is to investigate the German movement Sturm und Drang (Storm and Stress) and its significance in the literary, historical and philosophical context. The findings from the primary and secondary literature give us an idea of the main representatives of the movement, significant works and thoughts. The principal focus of research is the drama. The subject of investigation were two particular works: Der Hofmeister by Jakob Michael Reinhold Lenz and Die Kindermörderin by Heinrich Leopold Wagner. The aim of the thesis is the find out how the specific characteristic of the movement Sturm und Drang is manifested in these works. The analysis of these works is the starting point for the comparison of the two dramas. The thesis can be used as study material dealing with an important chapter of the German literature. KEYWORDS Sturm und Drang, drama, Jakob Michael Reinhold Lenz, Heinrich Leopold Wagner Tato bakalářská práce se zabývá německým hnutím Sturm und Drang a jeho významem v literárním, historickém a filosofickém kontextu. Na základě poznatků z primární a sekundární literatury přibližuje hlavní představitele tohoto hnutí, významná díla a myšlenky. Pozornost je věnována zejména dramatu. Vlastní sledování je zaměřeno na dvě konkrétní díla: Der Hofmeister od Jakoba Michaela Reinholda Lenze a Die Kindermörderin od Heinricha Leopolda Wagnera. Práce se snaží zjistit, jak se v těchto dílech projevují specifika hnutí Sturm und Drang. Analýza těchto děl je východiskem pro porovnání obou dramat. Práce může posloužit jako studijní materiál, přibližující významnou kapitolu německé literatury. KLÍČOVÁ SLOVA Sturm und Drang, Drama, Jakob Michael Reinhold Lenz, Heinrich Leopold Wagner Keywords: Sturm und Drang; Drama; Jakob Michael Reinhold Lenz; Heinrich Leopold Wagner; Sturm und Drang; drama; Jakob Michael Reinhold Lenz; Heinrich Leopold Wagner Available in a digital repository NRGL
Hnutí Sturm und Drang a jeho specifika v dramatech Jakoba Michaela Reinholda Lenze a Heinricha Leopolda Wagnera

The purpose of this bachelor's thesis is to investigate the German movement Sturm und Drang (Storm and Stress) and its significance in the literary, historical and philosophical context. The findings ...

Vašíčková, Tereza; Tvrdík, Milan; Bučková, Tamara
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases