Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 3225
Published from to

Interkulturní fenomenologie fotografování
Gurjanov, Filip; Sepp, Hans Rainer; Coriando, Paola Ludovica; Tani, Toru
2022 - German
English In this dissertation I thematise the act of photographing with a special emphasis on the seeing, which constitutes this act. In order to cast a light on this subject, I refer to the early philosophy of Martin Heidegger as well as to the Japanese philosopher Kitarō Nishida. Having Heidegger's 'Pragmatism' and 'Apriorism' as my point of departure, I first develop a hypothesis of a tension be- tween the passivity and the activity of photographic vision. On the one hand, photographers depend on already existing entities and contexts, in which entities appear to us 'first and foremost'; on the other hand, photographers possess an 'a priori knowledge' regarding framing, which helps them to activate photographic vision in the right moment and under the right circumstances. Alongside the idea of a modification of sight from a practical interest (,Umsicht!) to the theoretical one (,Hinse- hen'), I also discuss photographic seeing with reference to Heidegger's idea of the phenomenologi- cal reduction. Before photographers use their cameras to prepare for the actual shot, they modify their understanding of the being of the encountered entities, i. e. they perform a phenomenological- photographic reduction. The first part of the dissertation ends with the inclusion of the theme of au- thenticity,... čeština V této disertační práci tematizuji akt fotografování se zvláštním důrazem na vidění, které tento akt konstituuje. Abych toto téma osvětlil, odkazuji na ranou filozofii Martina Heideggera a japonského filozofa Kitaró Nišidy. Vycházím z Heideggerova "pragmatismu" a "apriorismu" a nejprve rozvíjím hypotézu o napětí mezi pasivitou a aktivitou fotografického vidění. Na jedné straně jsou fotografové závislí na již existujících entitách a kontextech, v nichž se nám entity jeví "především"; na druhé straně fotografové disponují "apriorní znalostí" týkající se rámování, která jim pomáhá aktivovat fotografické vidění ve správný okamžik a za správných okolností. Vedle myšlenky modifikace vidění od praktického zájmu (,Umsicht') k teoretickému (,Hinsehen') pojednávám o fotografickém vidění také s odkazem na Heideggerovu myšlenku fenomenologické redukce. Než fotografové použijí své fotoaparáty a připraví se na vlastní záběr, modifikují své chápání bytí setkávaných entit, tj. provádějí fenomenologicko-fotografickou redukci. První část disertační práce končí zařazením tématu autenticity, jehož prostřednictvím se pro diskusi o fotografických praktikách stává relevantním několik dalších dílčích témat, jako je individuace, nálady a také okamžik. Ve druhé části disertační práce odkazuji na Nišidovu filozofii... Keywords: Heidegger,Nishida,fenomenologie,fotografování; Heidegger,Nishida,phenomenology,photographing Available in a digital repository NRGL
Interkulturní fenomenologie fotografování

English In this dissertation I thematise the act of photographing with a special emphasis on the seeing, which constitutes this act. In order to cast a light on this subject, I refer to the early ...

Gurjanov, Filip; Sepp, Hans Rainer; Coriando, Paola Ludovica; Tani, Toru
Univerzita Karlova, 2022

Integrál - filozoficky zpochybňující ocenění Kena Wilbera
Glogner, Tim Jakob; Sepp, Hans Rainer; Negele, Manfred; Lucas, Marc
2022 - German
Kenneth "Ken" Earl Wilber (born January 31, 1949 in Oklahoma City) is an American writer in the field of integral theory. He is considered a post-postmodern contemporary philosopher. He lives and works in Denver. Wilber writes in particular on philosophy, psychology, mysticism and spiritual evolution. His approach encompasses the humanities and natural sciences as well as psychology and the universal knowledge of the teachings of wisdom. In recent years he has developed an integral model with the help of which "eternally valid knowledge," also known as "Philosophia Perennis," can be applied to all areas of life. For example, in the field of psychology, the result is integral mod- els of therapy. On the one hand, Wilber would like to combine science with the spiritual theories and traditions of religions, including intercultural religious experience. On the other hand, his approach aims at a reconciling and constructive exchange between all (specialized) disciplines (e.g. philosophy, psy- chology, various forms of therapy, pedagogy, biology, physics, ecology, medicine, economics, poli- tics and many others). "Integral" has current meaning not only against the background of smaller and larger human crises. It also implies holistic consideration and exploration of all life phenomena and corresponds to... Available in a digital repository NRGL
Integrál - filozoficky zpochybňující ocenění Kena Wilbera

Kenneth "Ken" Earl Wilber (born January 31, 1949 in Oklahoma City) is an American writer in the field of integral theory. He is considered a post-postmodern contemporary philosopher. He lives and ...

Glogner, Tim Jakob; Sepp, Hans Rainer; Negele, Manfred; Lucas, Marc
Univerzita Karlova, 2022

Analýza vybraných učebnicových souborů pro výuku německého jazyka z hlediska osvojování gramatiky
Rudzanová, Tereza; Nečasová, Pavla; Švermová, Dagmar
2022 - German
Keywords: gramatika; němčina jako cizí jazyk; učebnice; vyučování němčiny jako cizího jazyka; analýza učebnic; zprostředkovávání gramatiky v učebnicích; RVP ZV; Standardy RVP ZV; grammar; German as a foreign language; coursebook; teaching German as a foreign language; analysis of the coursebooks; explanation of grammar in coursebooks; RVP ZV; The Standards RVP ZV Available in a digital repository NRGL
Analýza vybraných učebnicových souborů pro výuku německého jazyka z hlediska osvojování gramatiky

Rudzanová, Tereza; Nečasová, Pavla; Švermová, Dagmar
Univerzita Karlova, 2022

Recepce Arthura Schnitzlera v české a německo-české literatuře
Balvínová, Markéta; Zbytovský, Štěpán; Weiland, Marc
2022 - German
The thesis introduces the reception of the oeuvre of one of the leading forces behind Viennese modernism in Czech and German-speaking literary and theatre life in the Czech lands. First, there is a brief introduction of Schnitzler's poetics and the broader context of the relationships between Czech and Viennese modernism under scrutiny. After that, the thesis focuses on the beginnings of the reception of Schnitzler's work in the Czech lands and further maps the important streams of reception in Czech and in German-speaking critique and in reactions of the personae involved in cultural life of the Czech lands. It attempts to find out how the local Czech and German reception of Schnitzler was on the Prague stages and which analogical or contradicting tendencies can be observed in the literary critical and essayistic interpretations. The reception during the author's lifetime is enriched by (possible) immediate personal contact, therefore the investigation is limited to the period until Schnitzler's death in 1931. Keywords: Arthur Schnitzler|Wiener Moderne|deutsche und tschechische Prager Theaterszene|Rezeption|Dramatik|Literatur|Deutsch; Arthur Schnitzler|Viennese Modernism|German and Czech Prague theater scene|reception|drama|literature|German Available in a digital repository NRGL
Recepce Arthura Schnitzlera v české a německo-české literatuře

The thesis introduces the reception of the oeuvre of one of the leading forces behind Viennese modernism in Czech and German-speaking literary and theatre life in the Czech lands. First, there is a ...

Balvínová, Markéta; Zbytovský, Štěpán; Weiland, Marc
Univerzita Karlova, 2022

Fuggerové v českých zemích v 16. a 17. století. Textologická studie z diachronní perspektivy.
Čížková, Martina; Vodrážková, Lenka; Vachková, Marie
2022 - German
The presented diploma theses is focused on historical linguistics analysis of 32 archival documents written in German language which are related to the Fugger family and their activities in the Czech Lands in 1529-1691. The historical oriented introduction presents the situation in the Czech Lands in the 16th and 17th centuries, Fugger family and development of offices. The second part is focused on linguistics and describes the advancement of office languages and historical context. The textological analysis oriented on macrostructure of the text and selected aspects of the language leads to the determination of text types, classes, kinds, and functions. The performed study contributes to the investigation of German offices language in the given time period and simultaneously opens the possibility of linguistic and historical research. Předkládaná diplomová práce se zabývá historiolingvistickou analýzou 32 německy psaných archivních pramenů tematicky svázaných s rodinou Fuggerů a jejími aktivitami v českých zemích pocházejících z let 1529-1691. Historicky zaměřený úvod práce seznamuje s poměry v českých zemích v 16. a 17. století, rodinou Fuggerů a s rozvojem kanceláří. Lingvisticky orientovaná druhá část práce zasazuje vývoj kancelářských jazyků do historického kontextu. Textologická analýza zaměřená na makrostrukturu textu a na vybrané jazykové prvky umožnila určení textových typů, tříd, druhů a funkcí. Provedená analýza přispívá ke studiu německého jazyka kanceláří v daném období a zároveň zpřístupňuje doposud netransliterované archivní materiály k dalšímu lingvistickému i historickému výzkumu. Keywords: Klíčová slova v němčině:|deutsche Sprache|Historiolinguistik|Textologie|Fugger|böhmische Länder|16.-17. Jahrhundert|Klíčová slova v češtině:|německý jazyk|historiolingvistika|textologie|Fuggerové|české země|16.-17. století; German Language|Historiolinguistics|Textology|the Fuggers|Czech Lands|16th-17th Centuries Available in a digital repository NRGL
Fuggerové v českých zemích v 16. a 17. století. Textologická studie z diachronní perspektivy.

The presented diploma theses is focused on historical linguistics analysis of 32 archival documents written in German language which are related to the Fugger family and their activities in the Czech ...

Čížková, Martina; Vodrážková, Lenka; Vachková, Marie
Univerzita Karlova, 2022

Wolfgang Herrndorf: Bilder deiner großen Liebe. Komentovaný překlad vybraných kapitol
Špačková, Hana; Tichák, Viktor; Vachková, Marie
2022 - German
The aim of this thesis is to create an annotated translation of chapters selected from the text Bilder deiner großen Liebe by Wolfgang Herrndorf. Initially, the source text is analysed according to Christiane Nord's method (Nord 2009). The actual translation follows. The annotation comes after it. This part of the thesis focuses on the translation method used, translation problems, and the typology of translation shifts which are a means of preserving the core meaning of the source text during the translation process. Cílem bakalářské práce je vytvořit komentovaný překlad vybraných kapitol textu Wolfganga Herrndorfa Bilder deiner großen Liebe. Nejprve je provedena předpřekladová analýza podle metody Christiane Nord (Nord 2009). Na ni navazuje samotný překlad. Za překladem je umístěn komentář. Tato část práce je zaměřena na užitou metodu překladu, problematické pasáže a posuny, které vznikly během překladatelského procesu, aby se v českém překladu zachoval invariant výchozího textu. Keywords: kommentierte Übersetzung|Übersetzungsanalyse|Übersetzungsprobleme|Translatologie|kontrastive Linguistik|Wolfgang Herrndorf|Christiane Nord; annotated translation|translation analysis|translation problems|translatology|contrastive linguistics|Wolfgang Herrndorf|Christiane Nord Available in a digital repository NRGL
Wolfgang Herrndorf: Bilder deiner großen Liebe. Komentovaný překlad vybraných kapitol

The aim of this thesis is to create an annotated translation of chapters selected from the text Bilder deiner großen Liebe by Wolfgang Herrndorf. Initially, the source text is analysed according to ...

Špačková, Hana; Tichák, Viktor; Vachková, Marie
Univerzita Karlova, 2022

Vypořádání se s násilím národního socialismu třetí a druhé generace na příkladech koncentračního tábora Neuengamme a Cap Arcony
Fehrensová, Madeleine; Schneider, Thomas; Weinberg, Manfred
2022 - German
This Thesis deals with the issues of violence in relation to the time of National Socialism of the second and third Generation of the survivors illustrated by the examples of the sinking of the Cap Arcona and the Neuengamme concentration camp. The main source are the Interviews with the families of the Czech survivors from Cap Arcona and Neuengamme Concentration Camp and an interview with the main management of Neuengamme monument. The approaches from the experts to the transgenerational transmission of trauma will be discussed in the theoretical part the and they will be also analyzed and evaluated. Práce se zabývá tím, jak se s násilím nacionálního socialismu vypořádává třetí a druhá generace potomků přeživších na příkladech koncentračního tábora Neuengamme a potopení lodi Cap Arcona. Po teoretickém úvodu na základě předložené literatury, která se zabývá rámcem veřejného vzpomínání, stojí v centru vzpomínání napříč rodinami na příkladech autorkou uskutečněných rozhovorů s vybranými členy rodin obětí druhé a třetí generace a rozhovoru jak s památníkem Neuengamme, jak vypadá jejich konkrétní vzpomínková práce v tomto směru. Pro vyhodnocení výsledků se bude vycházet z konceptu transgeneračního přenosu. Závěr práce bude zaměřen na diskusi možností a hranic předložených pracovních postupů s pozadím předložených teoretických konceptů. Keywords: Erinnerungskultur|KZ Neuengamme|Das Schiff Cap Arcona|Nationalsozialismus|Transgenerationale Traumatisierung|Trauma; Culture of remembrance|Sinking of Cap Arcona|Concentration Camp Neuengamme|Holocaust|Trauma Available in a digital repository NRGL
Vypořádání se s násilím národního socialismu třetí a druhé generace na příkladech koncentračního tábora Neuengamme a Cap Arcony

This Thesis deals with the issues of violence in relation to the time of National Socialism of the second and third Generation of the survivors illustrated by the examples of the sinking of the Cap ...

Fehrensová, Madeleine; Schneider, Thomas; Weinberg, Manfred
Univerzita Karlova, 2022

Proměny lásky v baladách Theodora Fontana
Hamerníková, Kateřina; Broukalová, Jindra; Bučková, Tamara
2022 - German
Keywords: Theodor Fontane; láska; balada; žena; muž; rodičovská láska; přátelství; naplnění; zrada; odpuštění; Theodor Fontane; love; ballad; female; male; parental love; friendship; fulfillment; betrayal; forgiving Available in a digital repository NRGL
Proměny lásky v baladách Theodora Fontana

Hamerníková, Kateřina; Broukalová, Jindra; Bučková, Tamara
Univerzita Karlova, 2022

Pojetí dějinnosti u Paula Yorcka von Wartenburg
De Melo Coan, Isadora Cristina; Hartung, Gerald; Sepp, Hans Rainer
2021 - German
Paul Yorck von Wartenburgs Auffassung von Geschichtlichkeit Abstract The aim of this research is to examine the conception of historicity [Geschichtlichkeit] of the count Paul Yorck von Wartenburg - who is perhaps better known for his friendship with Wilhelm Dilthey. The recuperation and investigation of Yorck's arguments takes place in the context of his rejection of metaphysical and positivist models as well as from his constant intellectual exchange with Dilthey. The focus of the present analysis is Yorck's concept of person, strongly influenced by Christian doctrine, as well as his psychology of history: here we will identify how the author understands historical reality and the dependency between attitudes of consciousness [Bewusstseinsstellungen] and the context of life. Adjacent concepts ofYorck's conception of historicity, such as syndesmos (historical connection between people), "aliveness" or life [Lebendigkeit], totality [Totalität] and the human being in its entirety [Ganzer Mensch], are also examined in order to better understand Yorck's notion of historicity and its divergences to Dilthey's approach to the humanities. These observations allow us to identify some of the ways in which the relation between philosophy and history has been thought. Keywords: Paul Yorck von Wartenburg; Historicity... Paul Yorck von Wartenburgs Auffassung von Geschichtlichkeit Zusammenfassung Ziel dieser Forschung ist es, die Auffassung von Geschichtlichkeit des Grafen Paul Yorck von Wartenburg - wahrscheinlich hauptsächlich wegen seiner Freundschaft mit Wilhelm Dilthey bekannt - zu untersuchen. Die Wiederherstellung und Untersuchung von Yorcks Argumenten erfolgt aus seiner Ablehnung metaphysischer und positivistischer Modelle sowie aus seinem ständigen intellektuellen Austausch mit Dilthey. Im Mittelpunkt dieser Analyse steht der von Yorck angewandte Personenbegriff, der stark von der christlichen Lehre beeinflusst wurde, sowie seine Psychologie der Geschichte: hier werden wir identifizieren, wie der Autor die historische Realität und die Abhängigkeit zwischen Bewusstseinsstellungen und Lebenszusammenhang versteht. Angrenzende Begriffe von Yorcks Auffassung von Geschichtlichkeit, wie Syndesmos (historischen Verbindung zwischen Menschen), Lebendigkeit, Totalität und Ganzer Mensch, werden auch untersucht, um den von Yorck vertretenen Begriff der Geschichtlichkeit sowie seine Divergenzen zu Diltheys Zugang zu den Geisteswissenschaften besser zu verstehen. Diese Beobachtungen ermöglichen es uns, einige der Arten zu identifizieren, in denen Philosophie und Geschichte zusammen gedacht wurden. Stichwörter: Paul Yorck von... Keywords: Paul Yorck von Wartenburg; Geschichtlichkeit; Person; Psychologie; Philosophie der Geschichte; Bewusstseinsstellung; Wilhelm Dilthey; Paul Yorck von Wartenburg; Historicity [Geschichtlichkeit]; Person; Psychology; Philosophy of History; Stances of consciousness [Bewusstseinsstellung]; Wilhelm Dilthey Available in a digital repository NRGL
Pojetí dějinnosti u Paula Yorcka von Wartenburg

Paul Yorck von Wartenburgs Auffassung von Geschichtlichkeit Abstract The aim of this research is to examine the conception of historicity [Geschichtlichkeit] of the count Paul Yorck von Wartenburg - ...

De Melo Coan, Isadora Cristina; Hartung, Gerald; Sepp, Hans Rainer
Univerzita Karlova, 2021

Transcendentalní přístup k bytí u Fichta 1801-02
Ip, Long Nin Leonard; Schnell, Alexander; Goddard, Jean-Christophe
2021 - German
of thesis titled: Fichte's Transcendental Approach to Being 1801-02 submitted by Leonard Ip for the degree of Master of Arts in Philosophie in the programme Erasmus Mundus Master EuroPhilosophie, July 2021 This paper attempts to reconstruct the development of the problem of being within the framework of Fichte's Wissenschaftslehre after 1800 in its initial approach. Textually, it deals mainly with the Darstellung der Wissenschaftslehre from 1801/02. This text is considered the main document with which Fichte's so-called "late philosophy" begins after the first "Jena" period of his philosophising. The main result of the reconstruction presented is the demonstration of a "positive" concept of being, which goes beyond the concept of being explicitly determined as "negative" in Fichte's Jena Wissenschaftslehre and is defined in the Darstellung as "absolute being". In order to show that the positive concept of being is both demanded and legitimised on the basis of the Wissenschaftslehre as transcendental idealism, the reconstruction of this concept is carried out through an analysis of the first part of the Darstellung, i.e. the theory of absolute knowledge. The three chapters of this thesis carry out this analysis in three steps: in the first chapter, the systematic demand for absolute being is... der These: Fichtes transzendentale Annäherung zum Sein 1801-02 vorgelegt von Leonard Ip zur Erlangung des akademischen Grads eines Masters of Arts (M. A.) in Philosophie im Studiengang Erasmus Mundus Master EuroPhilosophie, Juli 2021 Diese Arbeit legt den Versuch vor, die Entwicklung der Seinsproblematik im Rahmen von Fichtes Wissenschaftslehre nach dem Jahr 1800 in ihrem anfänglichen Ansatz zu rekonstruieren. Textuell setzt sie sich hauptsächlich mit der Darstellung der Wissenschaftslehre aus den Jahren 1801/02 auseinander. Dieser Text gilt als das Hauptdokument, mit dem die sogenannte "Spätphilosophie" Fichtes nach der ersten "Jenaer" Periode seines Philosophierens einsetzt. Das Hauptergebnis der vorgelegten Rekonstruktion besteht in der Aufweisung eines "positiven" Seinsbegriffs, der über den ausdrücklich als "negativ" bestimmten Begriff des Seins in Fichtes Jenaer Wissenschaftslehre hinausgeht und in der Darstellung als "das absolute Sein" festgelegt wird. Um zu zeigen, dass der positive Seinsbegriff auf der Grundlage von der Wissenschaftslehre als transzendentalem Idealismus zugleich verlangt und legitimiert wird, wird die Rekonstruktion dieses Begriffs durch eine Analyse des ersten Teils, d. h. der Theorie des absoluten Wissens in der Darstellung vollzogen. Die drei Kapitel dieser Arbeit... Keywords: Sein; Wissen; Selbstbewusstsein; Reflexion; Transzendentalphilosophie; Being; knowledge; self-consciousness; reflection; transcendental philosophy Available in a digital repository NRGL
Transcendentalní přístup k bytí u Fichta 1801-02

of thesis titled: Fichte's Transcendental Approach to Being 1801-02 submitted by Leonard Ip for the degree of Master of Arts in Philosophie in the programme Erasmus Mundus Master EuroPhilosophie, July ...

Ip, Long Nin Leonard; Schnell, Alexander; Goddard, Jean-Christophe
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases