Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 3326
Published from to

Josef Redlich, liberární učenec v době krize
Koluch, Petr Vilém; Šedivý, Ivan
2022 - German
This thesis covers the personality of Josef Redlich, a university professor and a member of the House of Deputies of the Imperial Austro-Hungarian Council representing Moravia, who was appointed the Austrian Minister of Finance at difficult times. His extensive estate allows us to understand the Austrian society and follow its social transformation. The purpose of the research project focused on Josef Redlich is to provide a comprehensive analysis of social phenomena in the years 1848-1918, which led to the disintegration of the monarchy and the establishment of individual republican states. The thesis comprises three story lines. The first part of the thesis, conceived from the perspective of cultural history, seeks to find a link between the birth of the modernist movement and the rise and fall of the liberal regime in Austria- Hungary. It describes the rise of the bourgeois class, the Jewish patriarchy and the Redlichs, a South Moravian business family, together with the story of Josef Redlich. It also presents the relation of bourgeoisie to art and its role of the bearer of cultural and social transformation in the 19th century. Based on the study of the results of Austrian researchers and recognised personalities from the field of cultural history, the thesis aims to introduce social changes... Tato práce se zabývá osobností Josefa Redlicha, univerzitního profesora a poslance Poslanecké sněmovny Říšské rady Rakousko-Uherska zastupujícího Moravu, který byl v těžkých dobách jmenován rakouským ministrem financí. Jeho rozsáhlá pozůstalost umožňuje pochopit rakouskou společnost a sledovat její společenské proměny. Cílem výzkumného projektu zaměřeného na Josefa Redlicha je podat komplexní analýzu společenských jevů v letech 1848- 1918, které vedly k rozpadu monarchie a vzniku jednotlivých republikánských států. Práce se skládá ze tří dějových linií. První část práce, koncipovaná z pohledu kulturních dějin, se snaží najít souvislost mezi zrodem modernistického hnutí a vzestupem a pádem liberálního režimu v Rakousku-Uhersku. Popisuje vzestup měšťanské třídy, židovského patriarchátu a jihomoravské podnikatelské rodiny Redlichů spolu s příběhem Josefa Redlicha. Představuje také vztah měšťanstva k umění a jeho roli nositele kulturních a společenských proměn v 19. století. Na základě studia výsledků rakouských badatelů a uznávaných osobností z oblasti kulturních dějin si práce klade za cíl představit sociální změny probíhající v rakouské společnosti na konci 19. století. Druhá část práce se věnuje formování liberální mentality městských elit a analyzuje prvky Redlichova ústavního myšlení. Josef... Keywords: Josef Redlich; Josef Redlich Available in a digital repository NRGL
Josef Redlich, liberární učenec v době krize

This thesis covers the personality of Josef Redlich, a university professor and a member of the House of Deputies of the Imperial Austro-Hungarian Council representing Moravia, who was appointed the ...

Koluch, Petr Vilém; Šedivý, Ivan
Univerzita Karlova, 2022

Rakouská reforma volebního práva 2007: Experiment a inspirace?
Uhlich, Tereza; Kunštát, Miroslav; Dimitrov, Michal
2022 - German
This diploma thesis deals with the Austrian electoral reform of 2007, which included the lowering of the voting age from 18 to 16 years. Lowering the voting age has resonated in Austrian society since the 1990s. As a rule, it was promoted by the left-wing parties, while the right-wing parties opposed it. Gradually, in a total of five federal states, it was possible to lower the age limit at the municipal or state level. At the federal level, the situation was different. The implementation was possible due to a political calculation between the governing parties, when the SPÖ's proposal to lower the voting age was exchanged for that of the ÖVP, which advocated the introduction of postal voting options for all Austrians. The proposal was finally approved by all political parties in the parliament. Although the lowering of the voting age was approved without much attention, it caused the creation of many projects, thanks to which it was possible to maintain the interest of young people in politics. Tato diplomová práce se zabývá rakouskou volební reformou z roku 2007, jejíž součástí bylo snížení věkové hranice aktivního volebního práva z 18 na 16 let. Snížení věkové hranice u především aktivního volebního práva rezonovala v rakouské společnosti již od 90. let. Zpravidla ho prosazovaly levicové strany, ty pravicové byly naopak proti. Postupně se v celkově pěti spolkových zemích povedlo věkovou hranici na komunální či zemské úrovni snížit. Na spolkové úrovni byla situace odlišná. K prosazení došlo díky politickému kalkulu mezi vládními stranami, kdy byl návrh SPÖ na snížení volební věkové hranice vyměněn za ten od ÖVP, prosazující zavedení možností volby poštou. Návrh byl nakonec všemi politickými stranami v parlamentu schválen. Rakousko se tak stalo prvním evropským státem, který se ke snížení věkové hranice rozhodl. Přestože bylo snížení věkové hranice schváleno bez větší pozornosti, zapříčinilo vznik mnoha projektů, které udržují i tak vysoký zájem mladých o politiku. Toto opatření zapříčinilo v Rakousku zvýšený zájem o politické dění i občanskou angažovanost. Keywords: Rakousko; volební systém; reforma volebního práva; volební věk; prvovoliči; mladí a mladiství voliči; politická angažovanost; Austria; voting system; electoral law reform; voting age; first-time voters; young and youth voters; political participation Available in a digital repository NRGL
Rakouská reforma volebního práva 2007: Experiment a inspirace?

This diploma thesis deals with the Austrian electoral reform of 2007, which included the lowering of the voting age from 18 to 16 years. Lowering the voting age has resonated in Austrian society since ...

Uhlich, Tereza; Kunštát, Miroslav; Dimitrov, Michal
Univerzita Karlova, 2022

Použití a vliv anglicismů v jazyce německé žurnalistiky
Jakešová, Kristýna; Zeman, Dalibor; Nečasová, Pavla
2022 - German
This bachelor thesis treats the topic of the influence of the English language on the German language. It explores which English terms are regularly used in everyday life. The thesis is divided into two parts - the theoretical part and the practical part. The theoretical part focuses on the development of the German language regarding the English lexicon and the international lexicon. The practical part explores the word meaning of each English expression, its usage, linguistic characterization, and categorisation. The list of anglicisms contents different areas - for example the words used in journalism. The aim of the thesis is to prove that German and English are closely interconnected. KEYWORDS anglicisms, the German language, the English language, the English expressions, internet, media, newspaper, written communication, nowadays language Tato bakalářská práce se zaměří na vliv anglického jazyka na jazyk německý. Zkoumá, jaké anglické termíny se běžně používají v každodenním životě. Práce je rozdělena na dvě části - část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je zaměřena na vývoj německého jazyka s ohledem na anglickou slovní zásobu a na internacionální slovní zásobu. Praktická část zkoumá význam jednotlivých anglicismů, jejich použití, lingvistický popis a zařazení. Seznam anglicismů obsahuje různé okruhy - například používaná slova v publicistickém stylu. Cílem této práce je ukázat, že angličtina a němčina jsou vzájemně propojené. KLÍČOVÁ SLOVA anglicismy, německý jazyk, anglický jazyk, anglické termíny, internet, média, noviny, psaná komunikace, současný jazyk Keywords: anglicismy; německý jazyk; anglický jazyk; anglické termíny; internet; média; noviny; psaná komunikace; současný jazyk; anglicisms; the German language; the English language; the English expressions; internet; media; newspaper; written communication; nowadays language Available in a digital repository NRGL
Použití a vliv anglicismů v jazyce německé žurnalistiky

This bachelor thesis treats the topic of the influence of the English language on the German language. It explores which English terms are regularly used in everyday life. The thesis is divided into ...

Jakešová, Kristýna; Zeman, Dalibor; Nečasová, Pavla
Univerzita Karlova, 2022

Posun vývojového románu za posledních sto let na příkladu knih Demian od Hermanna Hesseho a Vom Ende der Einsamkeit od Benedicta Wellse
Borisova, Violeta; Markvartová, Eva; Tvrdík, Milan
2022 - German
Keywords: Bildungsroman; Demian; Hermann Hesse; Vom Ende der Einsamkeit; Benedict Wells; Roman Analyse; Bildungsroman; Demian; Hermann Hesse; Vom Ende der Einsamkeit; Benedict Wells; novel analysis Available in a digital repository NRGL
Posun vývojového románu za posledních sto let na příkladu knih Demian od Hermanna Hesseho a Vom Ende der Einsamkeit od Benedicta Wellse

Borisova, Violeta; Markvartová, Eva; Tvrdík, Milan
Univerzita Karlova, 2022

Ženské postavy v románu "Der Engel mit der Posaune" od Ernsta Lothara
Nováková, Eliška; Kafka, Clemens; Broukalová, Jindra
2022 - German
Keywords: Deutsche Prosa; Frauen; Stellung der Frau; Österreichische Literatur; Ernst Lothar; Der Engel mit der Posaune; German Prose; Women; women's rank in society; Austrian Literature; Ernst Lothar; Der Engel mit der Posaune Available in a digital repository NRGL
Ženské postavy v románu "Der Engel mit der Posaune" od Ernsta Lothara

Nováková, Eliška; Kafka, Clemens; Broukalová, Jindra
Univerzita Karlova, 2022

Mytologické postavy v básnickém díle Neue Gedichte Rainera Maria Rilkeho
Kubáková, Klára; Glosíková, Viera; Markvartová, Eva
2022 - German
Keywords: Rainer Maria Rilke; Gedichte; Mythologische Figuren; Griechische Mythologie; Neue Gedichte; Gedichtinterpretation; Rainer Maria Rilke; poems; mythological figures; Greek mythology; Neue Gedichte; poetry interpretation Available in a digital repository NRGL
Mytologické postavy v básnickém díle Neue Gedichte Rainera Maria Rilkeho

Kubáková, Klára; Glosíková, Viera; Markvartová, Eva
Univerzita Karlova, 2022

Goethův Faust I v dnešní škole
Vosáhlo, Filip; Glosíková, Viera; Bučková, Tamara
2022 - German
Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht, welche Themen im Drama Faust I von Johann Wolfgang von Goethe für heutige tschechische Schüler der Mittelschulen aktuell sein können und wie man mit diesem Buch im Unterricht arbeiten kann. Im theoretischen Teil wird die Handlung einzelner Szenen des Dramas vorgestellt. Dabei wird vor allem über die Textstellen diskutiert, die aus der Sicht heutiger Schüler für interessant gehalten werden können. Im folgenden Text wird dann nach Parallelen aus der heutigen Welt zu diesen Stellen gesucht. Der theoretische Teil beinhaltet auch Vorschläge für Fragestellungen, die den Schülern während der Interpretation des Dramas gestellt werden können. In jeder Szene wird eine Stelle oder eine Idee genannt, die für die junge Generation besonders aktuell sein könnte. Der theoretische Teil nimmt den größten Teil der Arbeit ein. Sein Ausgangspunkt ist das im Jahre 1945 in Leipzig bei Reclam-Verlag erschienene Buch Faust I. Die benutzte Nummerierung der Verse entspricht auch dieser Ausgabe. Im praktischen Teil wird eine illustrative Umfrage durchgeführt, die darauf abzielt, die im theoretischen Teil formulierten Annahmen zu untermauern oder zu widerlegen. Ein weiteres Ziel des Fragebogens ist es herauszufinden, ob und wie das Werk Faust I in den heutigen Schulen diskutiert wird.... Keywords: Johann Wolfgang von Goethe; Faust I; Literaturunterricht; Aktualität der alten Werke; Johann Wolfgang von Goethe; Faust I; literature lessons; topicality of old dramas Available in a digital repository NRGL
Goethův Faust I v dnešní škole

Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht, welche Themen im Drama Faust I von Johann Wolfgang von Goethe für heutige tschechische Schüler der Mittelschulen aktuell sein können und wie man mit diesem ...

Vosáhlo, Filip; Glosíková, Viera; Bučková, Tamara
Univerzita Karlova, 2022

Motiv proměny v díle Franze Kafky a Thomase Brussiga
Vašků, Tereza; Markvartová, Eva; Bučková, Tamara
2022 - German
This presented bachelor thesis deals with the comparison of two works with the motif of metamorphosis, Franz Kafka's short story Die Verwandlung (1915) and Thomas Brussig's novel Die Verwandelten (2020). The motif of metamorphosis has always fascinated artists and it appears in new works and thus enters the general consciousness. In the introductory section, the general theme of the motif of metamorphosis in literature and the division of metamorphosis is presented. The second part is devoted to an in-depth analysis of the works Die Verwandlung and Die Verwandelten. The metamorphosis of characters, the development of family relationships and communication are stressed the most. The third part is devoted to the question of the similarity of the works, since the novel by Thomas Brussig is undoubtedly based on Franz Kafka's short story (similar titles, division into 3 parts, the transformation of people into animals with the ability to think and communicate). The differences that exist between the works stem from the different times in which the works they were written. KEYWORDS The motif of metamorphosis, Die Verwandlung, metamorphosis, Die Verwandelten, Franz Kafka, Thomas Brussig Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním dvou děl s motivem proměny, povídkou Franze Kafky Die Verwandlung (1915) a románem Thomasse Brussiga Die Verwandelten (2020). Motiv proměny umělce odjakživa fascinoval, objevuje se ve stále nových dílech a vstupuje tak do obecného povědomí. V úvodní části je obecně popsána problematika motivu proměny v literatuře a je uvedeno dělení proměn. Druhá část je věnovaná hloubkové analýze děl Die Verwandlung a Die Verwandelten. Hlavní důraz je zde kladen na proměnu postav, vývoj vztahů v rodině a komunikaci. Třetí část se věnuje otázce podobnosti děl, neboť román Thomasse Brussiga nepochybně vychází z povídky Franze Kafky (podobné názvy, dělení na 3 části, proměna lidí ve zvířata s možností myslet a komunikovat). Rozdíly, které mezi díly jsou, pramení z odlišných dob, ve kterých díla vznikla. KLÍČOVÁ SLOVA Motiv proměny, proměna, metamorfóza, Die Verwandlung, Franz Kafka, Die Verwandelten, Thomas Brussig Keywords: Franz Kafka; Thomas Brussig; Verwandlung; Franz Kafka; Thomas Brussig; Metamorphosis Available in a digital repository NRGL
Motiv proměny v díle Franze Kafky a Thomase Brussiga

This presented bachelor thesis deals with the comparison of two works with the motif of metamorphosis, Franz Kafka's short story Die Verwandlung (1915) and Thomas Brussig's novel Die Verwandelten ...

Vašků, Tereza; Markvartová, Eva; Bučková, Tamara
Univerzita Karlova, 2022

Použití opisných forem trpného rodu v německém tisku
Proková, Gabriela; Zeman, Dalibor; Kafka, Clemens
2022 - German
Keywords: opisné formy trpného rodu; agent; stavový trpný rod; průběhový trpný rod; německý tisk; periphrastic forms of the passive voice; agent; stative passive voice; dynamic passive voice; the German press Available in a digital repository NRGL
Použití opisných forem trpného rodu v německém tisku

Proková, Gabriela; Zeman, Dalibor; Kafka, Clemens
Univerzita Karlova, 2022

Motivy domova ve vybraných vzpomínkových prozách Otfrieda Preußlera: "Moje knížka o Krakonošovi" a "Anděl v kulichu"
Reibenspiess, Viktoria-Elisabeth; Bučková, Tamara; Broukalová, Jindra
2022 - German
Keywords: Otfried Preußler; vzpomínková literatura; Anděl v kulichu; Moje knížka o Krakonošovi; domov; Jizerské hory; Krkonoše; Otfried Preussler; commemorative literature; Der Engel mit der Pudelmütze; Mein Rübezahlbuch; home; Jizera Mountains; Giant Mountains Available in a digital repository NRGL
Motivy domova ve vybraných vzpomínkových prozách Otfrieda Preußlera: "Moje knížka o Krakonošovi" a "Anděl v kulichu"

Reibenspiess, Viktoria-Elisabeth; Bučková, Tamara; Broukalová, Jindra
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases