Number of found documents: 662
Published from to

Die Übersetzung der Termini in ausgewählten deutschen Werbetexten
ČEPICOVÁ, Karolína; HRDINOVÁ, Eva
2019 - German
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou překladu termínů v německých reklamních textech. Konkrétně byly vybírány reklamní texty z českých a německých časopisů DM drogerie markt. Práce se zabývá publicistickým stylem, reklamou a termínem, jeho překladem a také překladem obecně. Praktická část se věnuje vybraným termínům v konkrétních reklamních textech a jejich analýze. This bachelor's thesis concern with problematic aspects of translating German advertising texts. More specifically, the advertising texts from the Czech and German DM magazines were chosen. The thesis is dealing with journalistic style, translating of the advertising terminology, and translating generally. The practical part of the thesis is devoted to the analysis of chosen terminology in some specific advertising texts. Keywords: advertising; translation; terms; journalistic style Available in digital repository of UPOL.
Die Übersetzung der Termini in ausgewählten deutschen Werbetexten

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou překladu termínů v německých reklamních textech. Konkrétně byly vybírány reklamní texty z českých a německých časopisů DM drogerie markt. Práce se zabývá ...

ČEPICOVÁ, Karolína; HRDINOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Posouzení tělesného složení u mužů ve věku 18-30 let
ŽĎÁRSKÁ, Veronika; SOFKOVÁ, Tereza
2019 - German
Bakalářská práce měla za cíl analyzovat a vyhodnotit vybrané parametry tělesného složení u mužů ve věkové kategorii 18 až 30 let. Výzkumný vzorek představovalo 66 studentů Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Výsledky měřených parametrů (tělesná výška, tělesná hmotnost, Body Mass Index, celkové množství vody a tuku v těle, intracelulární a extracelulární vodu, tukoprostá hmota, celkové množství kosterního svalstva, proteiny, minerály) jsme porovnávali s normou přístroje InBody 720. Ukázalo se, že námi změřené průměrné hodnoty jsou od normy lehce vyšší. Avšak při porovnání s výzkumem Reigerové et al. z roku 2010, jsme zjistili, že dané naměřené hodnoty jsou podobné těm našim. The aim of this bachelor thesis was to analyze and evaluate selected parameters of body composition of men aged from 18 to 30. The research sample was represented by 66 students of the Pedagogical Faculty of Palacký University in Olomouc. The resulting values of measured parameters (body height, body weight, body mass index, total body water and fat, intracellular and extracellular water, greasy mass, total skeletal muscle, proteins, minerals) were compared with the InBody 720 standard. We have found that our average values are slightly higher from the standardized values. However, when compared to Reigerová et al., 2010, given measured values are similar to ours. Keywords: Body composition; Bioelectric impedance; obesity; men; BMI; InBody720; Fat free mass Available in digital repository of UPOL.
Posouzení tělesného složení u mužů ve věku 18-30 let

Bakalářská práce měla za cíl analyzovat a vyhodnotit vybrané parametry tělesného složení u mužů ve věkové kategorii 18 až 30 let. Výzkumný vzorek představovalo 66 studentů Pedagogické fakulty ...

ŽĎÁRSKÁ, Veronika; SOFKOVÁ, Tereza
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Využití skautské výchovné metody na dětském letním táboře
NEVŘIVÁ, Karolína; JŮVOVÁ, Alena
2019 - German
Hlavním cílem této bakalářské práce je popsat návrh programu skautského tábora, ve kterém je kladen důraz na využití skautské výchovné metody. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmů volný čas, vývojová období dítěte mladšího školního věku a prepuberta. V praktické části je vysvětlena skautská výchovná metoda a specifika skautského tábora. Dále pak je zpracován program letního skautského tábora. The main aim of this bachelor work is to describe the form of the scout camp program in which the Scout Education Method is distinctly used. The theoretical part is focused on the definition of the terms as: leisure time, ontogenesis of the child in the younger school age and prepuberty. The practical part explains the Scout Educational Method in detail and also the typical specifics of the scout camp. Furthermore, the specific program of the summer scout camp is prepared. Keywords: Scouting; Junák- Czech Scout; z.s.; Scout Educational Method; leisure time; children's camp; younger school age; pre-puberty Available in digital repository of UPOL.
Využití skautské výchovné metody na dětském letním táboře

Hlavním cílem této bakalářské práce je popsat návrh programu skautského tábora, ve kterém je kladen důraz na využití skautské výchovné metody. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmů volný čas, ...

NEVŘIVÁ, Karolína; JŮVOVÁ, Alena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Deutsch-Tschechische wirtschaftliche Beziehungen bis zum Jahr 1945
CIMBÁLOVÁ, Nikol; KUBICA, Jan
2019 - German
Tato bakalářská práce se zabívá hospodářskými vztahy mezi Německem a Českem do roku 1945. Zaměřuje se blíže na období druhé světové války a oblasti Sudet, přičemž se soustředí na situaci zaměstnanců, dělníků, pracovních podmínek a sociální situace v Protektorátu Čechy a Morava v porovnání s Německou Říší. This bachelor thesis focuses on the ekonomical relations between Germany and the Czech Republic to 1945. The thesis concentrates on the situation during the Second World War, on the Sudetenland regieo, while also focusing on the situation employees and workers, their work conditions in the Protectorate Bohemia and Moravia compared to the German Reich. Keywords: Ekonomy; Sudetenland; protectorate Bohemia and Moravia; German Reich; Workers; Employees Available in digital repository of UPOL.
Deutsch-Tschechische wirtschaftliche Beziehungen bis zum Jahr 1945

Tato bakalářská práce se zabívá hospodářskými vztahy mezi Německem a Českem do roku 1945. Zaměřuje se blíže na období druhé světové války a oblasti Sudet, přičemž se soustředí na situaci zaměstnanců, ...

CIMBÁLOVÁ, Nikol; KUBICA, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Deutschsprachige Autoren im Exil
TENGLEROVÁ, Sabina; KUBICA, Jan
2019 - German
Bakalářská práce s názvem Deutschsprachige Autoren im Exil se zabývá životy německy mluvících (a píšících) spisovatelů. Zaměřena je především na život a tvorbu Oskara Marie Grafa. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se skládá ze tří kapitol. V první kapitole je vysvětlen pojem exil, druhá kapitola obsahuje náhled do historického pozadí a výčet států, které si autoři nejčastěji vybírali jako nový domov. Ve třetí kapitole je popsán život Oskara Marie Graffa. Praktická část se zabývá rozsahem informací o německy mluvících exilových autorech v českých učebnicích pro střední školy. Cílem této části je porovnat jednotlivé informace v různých učebnicích. Bachelor's thesis titled The German speaking authors in exile deals with the lives of German speaking (and writing) authors. It is focused primarily on the life and the work of Oskar Maria Graf. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part consists of three chapters. The first chapter explicates the term of exile, the second chapter contains an insight into the historic background and list of states, which were most commonly chosen by the authors as a new home. In the third part is described the life of Oskar Marie Graf. The practical part deals with the extent of informations in czech textbooks for high schools about german speaking exil authors. The goal of the practical part is comparison of individual informations in various textbooks. Keywords: German speaking authors; exile; Oskar Maria Graf; rise of Nazism; Second World War; Exil-literature; Czechoslovakia; german speaking authors in exile; Neue Deutsche Blätter Available in digital repository of UPOL.
Deutschsprachige Autoren im Exil

Bakalářská práce s názvem Deutschsprachige Autoren im Exil se zabývá životy německy mluvících (a píšících) spisovatelů. Zaměřena je především na život a tvorbu Oskara Marie Grafa. Práce je rozdělena ...

TENGLEROVÁ, Sabina; KUBICA, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Projekt v odborném technickém vzdělávání
GERLICH, Tomáš; HAVELKA, Martin
2019 - German
Bakalářská práce je zaměřena na využití projektové metody výuky na konkrétním projektu ve vyučovacím procesu. V teoretické části je obsažen popis činitelů výuky a charakteristika technického oboru. Aplikační část je zaměřena obsahuje popis učebního oboru ve kterém byl projekt realizován, požadavky na projekt, využívané technologické operace, požadavky na žáka a jeho hodnocení. The thesis attempts is focused on the use of the project method of teaching on a particular project in the teaching proces. In the theoretical part is included description on teaching factors and characteristic of technical field. The application part is focused on the description of the field of study in which the project was implemented, project requirements, used technological operations, pupil reqiurements and its evaluation. Keywords: Vocational training; project instruction; use of project as teaching method. Available in digital repository of UPOL.
Projekt v odborném technickém vzdělávání

Bakalářská práce je zaměřena na využití projektové metody výuky na konkrétním projektu ve vyučovacím procesu. V teoretické části je obsažen popis činitelů výuky a charakteristika technického oboru. ...

GERLICH, Tomáš; HAVELKA, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vývoj muzikálové produkce v Ostravě mezi lety 1945-1989
ŠIMÁKOVÁ, Jana; VŠETIČKOVÁ, Gabriela
2019 - German
Bakalářská práce se zabývá vývojem muzikálové produkce v Ostravě mezi lety 1945-1989. Je rozdělena do tří částí, jejíž první část se zabývá vymezením pojmu muzikál od žánrů jako opereta a jiných a také rozvojem muzikálové tvorby v Československu. Druhá kapitola se věnuje operetnímu souboru v Ostravě, který se stal nejvýznamnější platformou pro tvorbu muzikálových představení v regionu. Třetí kapitola pak uvádí jednotlivé muzikálové inscenace, seznamuje s inscenačním a hereckým obsazením a na základě recenzí vytváří obraz muzikálové scény na Ostravsku ve vymezeném období. This thesis deals with evolution of the musical production in Ostrava during years 1945-1989. The thesis is divided into three parts. The first part presents both the term "musical" with its genres such as operetta and others and also outlines the development of the musical production in Czechoslovakia. The second part focuses on the operetta ensemble in Ostrava, which became the most important producer of musical performances in the region. The third part deals with individual musical stagings, acquaints with stage and acting cast. It also uses reviews to create an image of the musical scene in Ostrava region in selected period. Keywords: Musical; operetta; Ostrava; operetta ensemble SDO Available in digital repository of UPOL.
Vývoj muzikálové produkce v Ostravě mezi lety 1945-1989

Bakalářská práce se zabývá vývojem muzikálové produkce v Ostravě mezi lety 1945-1989. Je rozdělena do tří částí, jejíž první část se zabývá vymezením pojmu muzikál od žánrů jako opereta a jiných a ...

ŠIMÁKOVÁ, Jana; VŠETIČKOVÁ, Gabriela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Informovanost žáků 6. ročníků ZŠ na Přerovsku v problematice sexuální výchovy a reprodukčního zdraví
ENENKLOVÁ, Tereza; HŘIVNOVÁ, Michaela
2019 - German
Tato bakalářská práce se zaměřuje na znalosti žáků 6. ročníků ZŠ na Přerovsku v problematice sexuální výchovy a reprodukčního zdraví. Teoretická část popisuje pojmy sexualita, sexuální chování a důkladně se věnuje procesu dospívání a změnami s ním spojenými. Dále se zabývá vybranými tématy spojenými se sexuálně reprodukčním zdravím jako jsou antikoncepce, či pohlavně přenosná onemocnění. Závěrečný úsek teoretické části je věnován postavení sexuální výchovy na českých školách, jak v minulosti, tak především nyní. Praktická část je realizována kvantitativním výzkumem, který zkoumá znalosti, preference a hodnoty žáků 6. tříd základních škol na Přerovsku v problematice sexuální výchovy a reprodukčního zdraví. This bachelor thesis focuses on the knowledge of sixth-graders at Přerov primary schools in the field of sex education and reproductive health. The theoretical part describes the concepts of sexuality, sexual behavior, and thoroughly deals with the process of growing up and changes associated with it. Furthermore, it deals with selected topics related to sexually reproductive health such as contraception or sexually transmitted diseases. The final segment of the theoretical part deals with the position of sex education at Czech schools, both in the past and mainly now. The practical part uses quantitative research, which examines the knowledge, preferences and values of sixth-graders at Přerov primary schools in the area of sex education and reproductive health. Keywords: reproductive health; sex education at school; sexuality; growing up; quantitative research Available in digital repository of UPOL.
Informovanost žáků 6. ročníků ZŠ na Přerovsku v problematice sexuální výchovy a reprodukčního zdraví

Tato bakalářská práce se zaměřuje na znalosti žáků 6. ročníků ZŠ na Přerovsku v problematice sexuální výchovy a reprodukčního zdraví. Teoretická část popisuje pojmy sexualita, sexuální chování a ...

ENENKLOVÁ, Tereza; HŘIVNOVÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Die Metapher in der Belletristik
STRYK, Zdeněk; VOMÁČKOVÁ, Olga
2019 - German
Práce se zabývá metaforami v beletrii. Práce je rozdělena do dvou částí, výzkum se soustřeďuje na klasifikaci metafor. This thesis focuses on metaphers in fiction Keywords: Metraphors; classification; freazeologie; Available in digital repository of UPOL.
Die Metapher in der Belletristik

Práce se zabývá metaforami v beletrii. Práce je rozdělena do dvou částí, výzkum se soustřeďuje na klasifikaci metafor.


This thesis focuses on metaphers in fiction

STRYK, Zdeněk; VOMÁČKOVÁ, Olga
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Translatologische Aspekte des "administrativen Texttyps": Die Übersetzung der Unterlagen für den Erasmus-Aufenthalt an der TU Dresden und ihre Analyse
MIČULKOVÁ, Monika Edith; KRAPPMANN, Marie; BAČUVČÍKOVÁ, Petra
2019 - German
Tato bakalářská práce se na základě vlastních překladů autorky zaměřuje na rozbor postupů, posunů a problémů spojených s převodem podkladů pro studijní pobyt v rámci programu Erasmus z němčiny do češtiny. V první části je uvedena terminologie, na základě které jsou analýzy provedeny. Dále je krátce představen překlad textů autorky práce. Ve třetí části je představen a rozebrán průzkum a dotazník, které byly provedeny mezi studenty germanistiky. Cílem práce je poukázat na problémy spojené s recepcí tohoto druhu textu a navrhnout vhodná řešení. This bachelor thesis is based on the author's own translations of the documents needed for a student exchange programme Erasmus. The thesis focuses on the analysis of translation methods, shifts and problems connected with the transfer of the documents from German into Czech. In the first part, the terminology on which the analyses are made is being introduced. In the second part, the author's the translation of texts is briefly introduced. The third part introduces and analyses the survey and questionnaire that were conducted among the students of German studies. The aim of the thesis is to emphasize the problems connected with the translation of this type of text and suggests suitable solutions. Keywords: administration; translation; equivalence Available in digital repository of UPOL.
Translatologische Aspekte des "administrativen Texttyps": Die Übersetzung der Unterlagen für den Erasmus-Aufenthalt an der TU Dresden und ihre Analyse

Tato bakalářská práce se na základě vlastních překladů autorky zaměřuje na rozbor postupů, posunů a problémů spojených s převodem podkladů pro studijní pobyt v rámci programu Erasmus z němčiny do ...

MIČULKOVÁ, Monika Edith; KRAPPMANN, Marie; BAČUVČÍKOVÁ, Petra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases