Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 24
Published from to

Kategorie "vlastní a cizí" v polských hiphopových textech
Rakhmanov, Alexey; Rusin Dybalska, Renata; Benešová, Michala
2020 - Polish
1 The aim of the thesis is the reconstruction of the linguistic image of "Friend and foe" category on the basis of the selected hip-hop texts. The theoretical part of the work will be devoted to the basic aspects of the linguistic image of the world theory and also the history of the hip hop music genre of in Poland. Material for the analytical part of the thesis will be texts of selected artists of the older (e.g. Stare Miasto, Kaliber 44, Liroy, Wzgórze Ya-Pa 3), and also the younger Polish hip-hop generation (e.g. O.S.T.R., Donatan, Małpa, Taco Hemingway). Using their content analysis, the author tries to reconstruct the "Friend and foe" category image based on subcategories, such as "My place", "My person", "My life ideals" as well as "internal enemy" and "external enemy". Texts from different time periods will be analysed, which will allow to answer the question of how and whether the reconstructed image changes over time. 1 Cílem diplomové práce je rekonstrukce jazykového obrazu vlastního a cizího na základě shromážděných textů hiphopových písní. Teoretická část práce bude věnována základním aspektům teorie lingvistického obrazu světa a také historii hudebního žánru hip hop v polském prostředí. Materiál pro analytickou část poskytnou písňové texty vybraných skupin starší polské hiphopové generace (např. Stare Miasto, Kaliber 44, Liroy, Wzgórze Ya-Pa 3), ale i té mladší (např. O.S.T.R., Donatan, Małpa, Taco Hemingway). S pomoci analýzy jejich obsahu se autor pokusí zrekonstruovat v nich obsažený obraz vlastního a cizího na základě základních kategorií "vlastní: místo", "vlastní: osoba", "vlastní: názory" stejně jako "vnější nepřítel" a "vnitřní nepřítel". Analyzovány budou texty z různých časových období, což umožní odpovědět na otázku, jak a zda se rekonstruovaný obraz v průběhu času mění. Keywords: językowy obraz świata|kategoria swój-obcy|hip-hop; language picture of the world|friend-foe category|hip-hop Available in a digital repository NRGL
Kategorie "vlastní a cizí" v polských hiphopových textech

1 The aim of the thesis is the reconstruction of the linguistic image of "Friend and foe" category on the basis of the selected hip-hop texts. The theoretical part of the work will be devoted to the ...

Rakhmanov, Alexey; Rusin Dybalska, Renata; Benešová, Michala
Univerzita Karlova, 2020

Obraz polské církve ve vybraných reportážích
Vavrová, Laura; Rusin Dybalska, Renata; Benešová, Michala
2020 - Polish
Anotation The aim of the thesis is to reconstruct the image of the Polish Church in selected reportages by Wojciech Tochman and Justyna Kopińska. The thesis is divided into two parts. The first - theoretical - will deal with the history and specifics of Polish reportage and the most important theories about building a picture of the world. The second will contain information about selected authors and their publications. Its essential part, however, will be devoted to the analysis and attempt to reconstruct the image of the Polish Church, presented in selected texts, from the point of view of several reference points, those will be the reporter, the hero and the story described. Keywords A picture of the world in language, Polish reportage, Polish church, Justyna Kopińska, Wojciech Tochman Cílem práce je rekonstruovat obraz polské církve ve vybraných reportážích Wojciecha Tochmana a Justyny Kopińské. Práce je rozdělena na dvě části. První - teoretická - se bude zabývat historií a specifikami polské reportáže a nejdůležitějšími teoriemi o budování obrazu světa. Druhá část bude obsahovat informace o vybraných autorech a jejich publikacích. Jeho podstatná část však bude věnována analýze a pokusu o rekonstrukci obrazu polské církve, prezentované ve vybraných textech, z pohledu několika referenčních bodů, budou to: reportér, hrdina a líčené události. Klíčová slova obraz světa v jazyku, polská reportáž, náboženství, Justyna Kopińska, Wojciech Tochman Keywords: obraz świata w języku|polski reportaż|polski Kościół|Justyna Kopińska|Wojciech Tochman; a picture of the world in language|Polish reportage|Polish church|Justyna Kopińska|Wojciech Tochman Available in a digital repository NRGL
Obraz polské církve ve vybraných reportážích

Anotation The aim of the thesis is to reconstruct the image of the Polish Church in selected reportages by Wojciech Tochman and Justyna Kopińska. The thesis is divided into two parts. The first - ...

Vavrová, Laura; Rusin Dybalska, Renata; Benešová, Michala
Univerzita Karlova, 2020

Intertextuální a mýtické. Rezidenční komplexy Piastovců a Přemyslovců od poloviny 10. do konce 11. století
Oleś, Kamila; Klápště, Jan; Sommer, Petr; Rączkowski, Włodzimierz
2019 - Polish
In Central Europe, an early medieval architectural complex, in which palatial remnants have been either unearthed or expected on the basis of historical writing, is often classified as a royal/princely seat. Thus, the architectural criteria are used to define the residential areas. Alas, in most studies the interpreted architectural remnants are simply juxtaposed without taking into account their terresial and landscape context. I demonstrate that in some cases landscape significance of royal seats was constructed without taking into account any spatial evidence. Secondly, I illustrate that by isolating a single building within the royal seat from its landscape and textual context, the spatial aspects of the structure were misinterpreted. However, our understanding of the local environment is essential to identify the role of architectural "quotation" in the semantic creation of space of the royal seats in the past. Thus, based on a textual approach to architecture and landscape, my thesis aims to deconstruct the meaning of early medieval royal seats, and to demythologize the interpretation of early medieval royal seats in Central Europe. In addition, I present that both textual (historic writing) and physical (environmental) aspects of the reality creates a historic spatiality that is polarized... Raně středověké sídliště ve střední Evropě, u kterého je existence paláce v jeho strukturách zmíněna v písemných pramenech nebo archeologicky identifikována, je klasifikováno jako královská/knížecí rezidence. Proto je architektonické kritérium jedním z hlavních kritérií při definování sídla panovníka. Ve většině srovnávacích studií jsou interpretované architektonické pozůstatky bohužel odtrženy od kontextu terénu a krajiny, což v rezidenčním diskursu pouze udržuje vědecké mýty, které v něm panují. V předkládané rozpravě prokazuji, že v některých případech byl význam krajiny, ve které bylo sídlo vytvořeno, utvořen bez úvahy o prostorových údajích. Demonstruji, že izolací jednotlivých rezidenčních a sakrálních budov od jejich fyzického a textuálního kontextu byly prostorové aspekty architektonických struktur špatně interpretovány. Avšak pochopení místního prostředí je při identifikaci role "architektonického citátu" v sémantické prostorové tvorbě rezidenčního hradu klíčové. Z tohoto důvodu má prezentovaná teze na základě textuálního přístupu k architektuře a terénnímu zázemí dekonstruovat vybrané interpretace rezidenčních sídlišť ve střední Evropě. V mé práci také prezentuji, že dva aspekty reality - textový (písemné zdroje) a fyzický (environmentální) podmiňují historickou prostorovost, která je jak... Keywords: Ranně středověké rezidence; palácově - sakrální soubory; ranněstředověka architektura Piastovců a Přemyslovců; archeologicko architektonické výzkumy; Early medieval residences; palace-ecclesiastical complexes; Piasts' and Premyslids' early architecture; archaeological-architectural research Available in a digital repository NRGL
Intertextuální a mýtické. Rezidenční komplexy Piastovců a Přemyslovců od poloviny 10. do konce 11. století

In Central Europe, an early medieval architectural complex, in which palatial remnants have been either unearthed or expected on the basis of historical writing, is often classified as a ...

Oleś, Kamila; Klápště, Jan; Sommer, Petr; Rączkowski, Włodzimierz
Univerzita Karlova, 2019

Alternativa pro Němce (AfD) v politickém systému SRN: vznik, program a činnost.
Jamro, Mateusz; Kochnowski, Roman; Kubát, Michal
2018 - Polish
The thesis describes the genesis, programme and activityx of Alternative für Deutschland. It analyzes its position in the German political systém espacially when concerning with the term of antisystem or antiestablishment political movement. It describes the reasons leading to the genesis and partial succes of this new party. It analyzes in detail the programme of AfD as it is described in programme documents of the party. The thesis deals further not only with the Picture of this party in media, but also with the problém of extremism which is also partially connected with AfD Práce se věnuje vzniku, programu a činnosti politické strany AfD i z hlediska vztahu k extremismu, jakož i jejímu obrazu v médiích. Práce se detailněji věnuje vzniku strany a programu AfD, jak je obsažen ve stranických programových dokumentech. Práce se snaží také definovat postavení této strany v německém politickém systému a diskusi o termínu politických uskupení, k nimž je často AfD řazena Available in a digital repository NRGL
Alternativa pro Němce (AfD) v politickém systému SRN: vznik, program a činnost.

The thesis describes the genesis, programme and activityx of Alternative für Deutschland. It analyzes its position in the German political systém espacially when concerning with the term of antisystem ...

Jamro, Mateusz; Kochnowski, Roman; Kubát, Michal
Univerzita Karlova, 2018

Polsko-německá tematika v polské a německé kinematografii
May, Katarzyna; Kochnowski, Roman; Zelená, Alena
2018 - Polish
Master thesis reflects Polish and German stereotypes, eventually their de-construction in both, Polish and German (eventually Polish-German) cinematography The thesis connects elements of film analysis, culturology and sociology when dealing with intercultural relations. It discusses also the question of historical memory. The aim od the thesis is to discuss the term "stereotype" on example of presentation of intercultural relations in chosen Polish and Polish-German films. The thesis analyzes the genesis of stereotypical reflection of another nation, espacially as a result of German-Polish conflictual past Práce se věnuje reflexi polských a německých stereotypů, příp. jejich dekonstrukci v polské, resp. Polsko-německé kinematografii. Práce se tak pohybuje na pomezí teorie a analýzy filmu, kulturologie i sociologie ve smyslu interkulturních vztahů a částečně i analýzy historické paměti. Cílem práce je diskutovat o termínu stereotypu při vnímání interkulturních vztahů ve vybraných polských a polsko-německých filmech. Autorka analyzuje vznik stereotypních vnímání druhého národa, zvláště v důsledku konfliktní polsko-německé historie. Available in a digital repository NRGL
Polsko-německá tematika v polské a německé kinematografii

Master thesis reflects Polish and German stereotypes, eventually their de-construction in both, Polish and German (eventually Polish-German) cinematography The thesis connects elements of film ...

May, Katarzyna; Kochnowski, Roman; Zelená, Alena
Univerzita Karlova, 2018

Czesław Miłosz: "Un autre Europe" - "Jiná Evropa"
Solodukhin, Yury; Benešová, Michala; Holý, Jiří
2018 - Polish
Bachelor's work Czesław Milosz: "Un autre Europe" - "Jiná Evropa" explores the reasons why the title of the Czeslaw Milosz's book "Native Europe" was changed in different translations to such an extent that in France the book came out as "The Other Europe". The work consists of three main parts. In the first part, the author views contradictions as one of the main aspects of Miłosz's work, paying attention to two bipolar oppositions: West-East and City-Province. In the second, the author examines the civilizational theories of Spengler, Danilevsky and Huntington in order to understand the location of the "Other Europe" on the world map. The third is the consideration of the late university lectures and essays by Czeslaw Milosz "O tożsamości" and "O naszej Europe", their juxtaposition with the essays of Milan Kundura "The tragedy of central Europe", also it affirms the thesis that in modern times Central Europe becomes the custodian of historical memory and traditional European values and considered conception of «Małych ojczyzn» Bakalářská práce Czesław Miłosz: "Un autre Europe"- "Jiná Evropa" zkoumá důvody, proč název knihy Czeslawa Miłosza "Rodná Evropa" v různých překladech změnil do té míry, že ve Francii kniha byla vydána s názvem "Jiná Evropa". Práce se skládá ze tří hlavních částí. Ve první autor zvažuje vnitřní rozporuplnost jako jeden z hlavních aspektů tvorby Miłosza, dáva se též pozor na dvě bipolární opozice Východ - Západ a Město - Provincie. Ve druhé části autor probírá civilizační teorie Spenglera, Danilevského a Huntingtona s cílem pochopit umístění "Jiné Europy" na mapě světa. Ve třetí jsou zkoumány pozdní univerzitní přednášky a eseje Czesława Miłosza "O tożsamości" a "O naszej Europie", jejich srovnávání s esejem Milana Kundery "Tragédie Střední Evropy", utvrzuje se teze, že v současné době, Střední Evropa je strážcem historické paměti a tradičních evropských hodnot, projednává také koncepce "Małych Ojczyzn". Keywords: Czesław Miłosz|Milan Kundera|Rodzinna Europa|Mały ojczyzny|Europa Środkowa; Czesław Miłosz|Milan Kundera|Native Europe|Small motherlands|Central Europe Available in a digital repository NRGL
Czesław Miłosz: "Un autre Europe" - "Jiná Evropa"

Bachelor's work Czesław Milosz: "Un autre Europe" - "Jiná Evropa" explores the reasons why the title of the Czeslaw Milosz's book "Native Europe" was changed in different translations to such an ...

Solodukhin, Yury; Benešová, Michala; Holý, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

Percepce Záolší očima polských menšinových médií. Analýza vybraných historických a společenských otázek Těšínského Slezska na základě textů Głosu Ludu a Zwrotu
Matelová, Táňa; Rusin Dybalska, Renata; Muryc, Jiří
2018 - Polish
(in English): The diploma thesis analyzes special historical and social themes, which have been published in two most significant newspapers of Polish minority from Teschen Silesia - Głos Ludu and Zwrot. The theoretical part of this thesis is focused on problematics of Polish press in Teschen Silesia since 1848, especially on a history, contens and editors of first Polish- language newspapers. This part is also dedicated to the development of Polish press in Teschen Silesia in the 20th century, primarily to advancement of Polish press in the first half of the century, but also to the reaction to partition of Teschen Silesia after the First World War. This part put emphazis on Czech-Polish relations. The diploma thesis is also focused on the historical development and content of Głos Ludu and Zwrot (in the period of communism). Except for content analysis the thesis is dedicated to newspeak. The main purpose of the practical part of the thesis is to introduce a Polish perception of themself and perception of Czech majority through the minority press in the first six years after the fall of the communist regime (1990-1995). Using the Critical discourse analysis (CDA), the thesis examine a snippets of articles, which are divided into the following socio-historical thematic units: position of Polish... (česky): Práce se soustředí na analýzu vybraných společenských a historických témat, které se objevovaly na stránkách dvou nejvýznamnějších novin v polském jazyce vycházejících na Těšínsku, tj. Głosu Ludu a Zwrotu. Teoretická část se hlouběji zabývá problematikou polského tisku na Těšínském Slezsku od roku 1848, zaměřuje se pak zejména na historii, obsah a redaktory prvních novin v polském jazyce. Tato část se dále soustředí na vývoj polského tisku na Těšínsku ve 20. století: jeho rozkvět v první polovině století, ale také reakci na rozdělení Těšínského Slezska, důraz je pak kladen zejména na česko-polské vztahy. Práce se dále rámcově zabývá historickým vývojem a obsahem Głosu Ludu a Zwrotu v období komunismu. Kromě obsahové analýzy se práce soustředí také na dobový jazyk, tzv. newspeak. Praktická část si klade za cíl představit vnímání sebe sama a vnímání české většiny skrze menšinový tisk, a to v období prvních šesti let po pádu komunistického režimu (1990- 1995). Pomocí metody Kritické analýzy diskursu (KAD) jsou v práci zkoumány úryvky článků seřazených do následujících společensko-historických tematických celků: pozice menšiny po změně režimu, vztahy s jinými národnostmi, role jazyka, sčítání lidu a rozdělení Československa. Keywords: mniejszość narodowa; tożsamość; Polacy w Czechach; media mniejszości; Głos Ludu; Zwrot; National minority; National identity; Poles in the Czech Republic; Minority media; Głos Ludu; Zwrot Available in a digital repository NRGL
Percepce Záolší očima polských menšinových médií. Analýza vybraných historických a společenských otázek Těšínského Slezska na základě textů Głosu Ludu a Zwrotu

(in English): The diploma thesis analyzes special historical and social themes, which have been published in two most significant newspapers of Polish minority from Teschen Silesia - Głos Ludu and ...

Matelová, Táňa; Rusin Dybalska, Renata; Muryc, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

Společenský život karaimské obce v Lucku v meziválečném období (1919 - 1939)
Sulimowicz, Anna Akbike; Kaleta, Petr; Bartoň, Josef; Gąsiorowski, Stefan
2018 - Polish
The Social Life of the Karaim Community of Lutsk in the Interwar Period (1919-1939) Of the four Karaite communities lying within the borders of newly independent Poland the Lutsk community was the smallest. However, it was here that efforts to preserve the Karaim language and identity were most intense. The writer and editor A. Mardkowicz and the poet S. Rudkowski strove to preserve the Karaim language and strengthen ethnic self-identity. In this thesis the author endeavored to explain the background to this cultural eudaimonia in Lutsk: the demographic and legal status of the community, its spiritual and cultural life, relations with the non-Karaite environment, and its assets. Keywords: Karaites, Polish-Lithuanian Karaites, Karaites in Volhynia, Karaites in Luck Společenský život karaimské obce v Lucku v meziválečném období (1919-1939) Lucká obec byla nejméně početnou ze čtyř karaimských společenství, která se po první světové válce ocitla v hranicích obnoveného Polska. Kromě toho se stala významným centrem karaimské kultury. A. Mardkowicz, spisovatel a nakladatel, nebo básník S. Rudkowski za svůj cíl si kladli obrodu jazyka a posílení národního sebeuvědomění. Práce představuje pokus charakterizovat a analyzovat širší okolnosti tohoto kulturního obrození v Lucku: demografickou situaci, právní postavení obce, její duchovní život, vztahy s ne-karaimským okolím, kulturní činnost nebo konečně i materiální zázemí obce. Klíčová slova: Karaimové, polsko-litevští Karaimové, Karaimové na Volyni, Karaimové v Lucku Keywords: Karaimové; polsko-litevští Karaimové; Karaimové na Volyni; Karaimové v Lucku; Karaites; Polish-Lithuanian Karaites; Karaites in Volhynia; Karaites in Luck Available in a digital repository NRGL
Společenský život karaimské obce v Lucku v meziválečném období (1919 - 1939)

The Social Life of the Karaim Community of Lutsk in the Interwar Period (1919-1939) Of the four Karaite communities lying within the borders of newly independent Poland the Lutsk community was the ...

Sulimowicz, Anna Akbike; Kaleta, Petr; Bartoň, Josef; Gąsiorowski, Stefan
Univerzita Karlova, 2018

Edukace a etnická identita romských dětí v polské a české škole
Mach, Elżbieta; Prokop, Jiří; Osuch, Wiktor
2016 - Polish
The discrimination against the Romani people has been ongoing for many years. It has been largely influenced by both the cultural difference and the separation of the Roma community. This has caused problems with the participation of this ethnic group in education. As for the education policies which the post-communist states have adopted with regard to the Roma minority, they have changed significantly, largely due to the political transformation, the integration with the European Union and globalisation. Those states have abandoned the idea of assimilating this ethnic group so that the Roma people can preserve their identity, culture and language. As a result of this the Romani have ceased to be the object of the state's policy and have become the subject of it. This paper gives a general presentation of the education of the Roma people as exemplified by the situation of it in Poland and the Czech Republic, in the context of the ongoing changes which are shaping contemporary education systems. It discusses the characteristics of the Romani ethnic group and its situation as well as the conditions of the Romani's participation in the culture and education of a majority state. The time frame adopted in this paper encompasses the period between 1945 and 2014, while also referring in the introduction... Wieloletnia dyskryminacja Romów, na którą duży wpływ miała zarówno odmienność kulturowa, jak i separacja tej społeczności, spowodowała problemy w uczestnictwie tej grupy etnicznej w edukacji. Natomiast polityka edukacyjna państw postkomunistycznych wobec mniejszości romskiej uległa dość istotnym przeobrażeniom, a duży wpływ na to miała transformacja ustrojowa oraz integracja europejska i globalizacja. Zrezygnowano w tych państwach z asymilacji tej grupy etnicznej Romów, na rzecz zachowania przez nią nich tożsamości, kultury i języka, w wyniku czego z przedmiotu Romowie, stali się podmiotem polityki państwa. . W pracy omówiono ogólnie sytuację edukacji romskiej na przykładzie Polski i Czech, w kontekście zachodzących zmian, determinujących współczesne systemy oświatowe. Scharakteryzowano romską grupę etniczną oraz sytuację, w jakiej się znajduje ta społeczność. Odniesiono się również do warunków uczestnictwa Romów w kulturze i edukacji państwa większościowego. Przyjęta cezura czasowa obejmuje, z wyjątkiem konieczności odwołania się we wprowadzeniu do historycznych uwarunkowań obecnej rzeczywistości społecznej, okres od 1945 do 2014 r. SŁOWA KLUCZOWE kultura romska, edukacja, społeczności lokalne, mniejszości etniczne, wykluczenie Available in a digital repository NRGL
Edukace a etnická identita romských dětí v polské a české škole

The discrimination against the Romani people has been ongoing for many years. It has been largely influenced by both the cultural difference and the separation of the Roma community. This has caused ...

Mach, Elżbieta; Prokop, Jiří; Osuch, Wiktor
Univerzita Karlova, 2016

Od Avionu do Noivy. Historia miejsca wpisana w historię miasta
Parchanská, Pavlína; Gańczarczyk, Gabriela Maria; Téra, Michal
2016 - Polish
Kawiarnia Avion była w latach 30 tych XX wieku symbolem jedności narodów i religii. Spotykali się tutaj ludzie różnego pochodzenia i religii, i wszyscy byli częścią wspólnoty kulturalnej. Pierwszy etap kawiarni został przerwany II wojną światową i prześladowaniami Żydów. Idea byłej kawiarni ożyła w 90 latach XX wieku, kiedy aktorzy Teatru Cieszyńskiego przyszykowali program pod nazwą W kawiarni Avion, której nie ma. W 2010 roku zaczęła się realizacja odbudowania nowej kawiarni. Dziś kawiarnia Avion znów łączy narody oraz z nostalgią przypomina dawne czasy. Keywords: Wiesner, Rozalia; kawiarnia Avion; czytelnia Noiva; funkcjonalizm; Cieszyn; historia; kamień pamięci Stolpersteine; Wiesner, Rosalie; Avion café; reading hall Noiva; functionalism; Cieszyn; stumbling block - Stolpersteine; Wiesnerová, Rosalie; kavárna Avion; čítárna Noiva; funkcionalistický styl; Těšín; historie; kámen zmizelých - Stolpersteine Available in digital repository of UPCE.
Od Avionu do Noivy. Historia miejsca wpisana w historię miasta

Kawiarnia Avion była w latach 30 tych XX wieku symbolem jedności narodów i religii. Spotykali się tutaj ludzie różnego pochodzenia i religii, i wszyscy byli częścią wspólnoty kulturalnej. Pierwszy ...

Parchanská, Pavlína; Gańczarczyk, Gabriela Maria; Téra, Michal
Univerzita Pardubice, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases