Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 312
Published from to

Koncepce individuality a státnosti v novele Kotlovan od A. P. Platonova
Geints, Alexandra; Kosáková, Hana; Nykl, Hanuš
2023 - Russian
This bachelor's thesis deals with the topic of the relationship between an individual and the totalitarian state in Andrey Platonov's work, based on his novel "The Foundation Pit". This work will offer a perspective on historical context. The aim of this work is to pinpoint the type of the characters' identity based on their relationship with ideology and society, their motivations and actions. Tato práce je věnována problematice vztahu jedince a totalitního státu ve tvorbě A. P. Platonova na příkladu prózy "Kotlovan". V práci bude ukázan historický kontext. Cílem práce je určení typu identity hrdin prózy na základě charakteru jejich vztahu s ideologii a společnosti, jejich motivaci a činnosti. Keywords: Андрей Платонов|Котлован|личность|тоталитаризм|русская литература; Andrey Platonov|Kotlovan|individuality|totalitarianism|Russian literature Available in a digital repository NRGL
Koncepce individuality a státnosti v novele Kotlovan od A. P. Platonova

This bachelor's thesis deals with the topic of the relationship between an individual and the totalitarian state in Andrey Platonov's work, based on his novel "The Foundation Pit". This work will ...

Geints, Alexandra; Kosáková, Hana; Nykl, Hanuš
Univerzita Karlova, 2023

Specifika vyučování frazeologie ruského jazyka pro české studenty filologie (se zaměřením na úroveň B1)
Kishinevskaia, Olga; Rajnochová, Natalie; Šindelářová, Jaromíra; Walter, Harry
2022 - Russian
The dissertation is dedicated to the analysis of process of teaching Russian phraseological units to Czech students-philologists. The author analyze the main problematics associated with Russian phraseology. The emphasis of the research is on the problem of the phraseological minimum. The second part the dissertation is dedicated to modern approaches, methodology of teaching Russian phraseology and different informational tools that is most commonly used during the learning process. As a result, the author shows the example of the lesson, which might be applied during the study process or might be taken as a model of the workshop devoted to the Russian phraseology. Key words: phraseology, phraseological units, phraseological minimum, methodology, study process, corpus linguistics. Předkládaná disertační práce věnována analýze procesu vyučování ruských frazému českým studentům v ramci kurzu ruského jazyka jako cizího. Analyzovány základní problematická témata spojená s ruskou frazeologií. Zvláštní pozornost je věnována problému frazeologického minima. Ve druhé části výzkumu se popisují současné přístupy, metodologie a různorodé zdroje informace o frazémech, které se nejčastěj použivají ve výuce. Práce také obsahuje příklad praktického semináře, který je možné aplikovat ve výuce nebo využít jako model vyučovací hodiny věnované ruské frazeologii. Klíčová slova: frazeologie, frazém, frazeologické minimum, metodologie, výuka, korpusová lingvistika, motivace. Keywords: frazeologie|frazém|frazeologické minimum|metodologie|výuka|korpusová lingvistika; phraseology|phraseological units|phraseological minimum|methodology|study process|corpus linguistics Available in a digital repository NRGL
Specifika vyučování frazeologie ruského jazyka pro české studenty filologie (se zaměřením na úroveň B1)

The dissertation is dedicated to the analysis of process of teaching Russian phraseological units to Czech students-philologists. The author analyze the main problematics associated with Russian ...

Kishinevskaia, Olga; Rajnochová, Natalie; Šindelářová, Jaromíra; Walter, Harry
Univerzita Karlova, 2022

Retrospektivní přístup ke zkoumání náboženských a kulturních tradic ruského a českého národa na základě vzdělávací literatury pro české žáky
Medvedeva, Alena; Getmanenko, Natalia Ivanovna; Rozboudová, Lenka
2022 - Russian
This bachelor thesis deals with the description, analysis and comparison of the main holidays of the Czech Republic and Russia in order to establish similarities and differences between them. Moreover, significant religious and secular holidays, such as Christmas, New Year, Shrovetide and Easter will be considered in details. The research involves the study of the historical and religious prerequisites for the emergence and holding these holidays, the analysis of the development of traditions and customs in the historical context, as well as a description of the celebration of these holidays at the present time. The analysis of educational literature dedicated to the Russian language for primary and secondary schools will make it possible to draw a conclusion about the intensity and depth of presentation of material about Russians traditions to Czech school children. KEYWORDS Russian and Czech customs and traditions, religion, culture, educational literature, New Year, Christmas, Shrovetide, Easter Bakalářská práce se zabývá popisem, analýzou a komparací hlavních ruských a českých svátků za účelem zjištění podobností a rozdílů mezi nimi. Teoretická část práce přináší srovnání významných církevních a světských svátků, jako jsou Vánoce, Silvestr, Masopust a Velikonoce. Výzkum zahrnuje analýzu historických a náboženských podnětů ke vzniku a oslavování těchto svátků, analýzu vývoje tradic a zvyků v historickém kontextu a také popis konání těchto svátků v současnosti. Rozbor učebnic ruského jazyka pro české základní a střední školy umožní zhodnotit kvalitu prezentace informací o ruských tradicích českým žákům. KLÍČOVÁ SLOVA ruské a české tradice, náboženství, kultura, vzdělávací literatura, Nový rok, Vánoce, Masopust, Velikonoce Keywords: русские и чешские традиции; религия; культура; учебная литература; Новый год; Рождество; Пасха; Russian and Czech customs and traditions; religion; culture; educational literature; New Year; Christmas; Easter Available in a digital repository NRGL
Retrospektivní přístup ke zkoumání náboženských a kulturních tradic ruského a českého národa na základě vzdělávací literatury pro české žáky

This bachelor thesis deals with the description, analysis and comparison of the main holidays of the Czech Republic and Russia in order to establish similarities and differences between them. ...

Medvedeva, Alena; Getmanenko, Natalia Ivanovna; Rozboudová, Lenka
Univerzita Karlova, 2022

Problematika uvadání mateřského jazyka imigrantů ze zemí SNS žíjících a studujících v České republice
Fomina, Tatiana; Rozboudová, Lenka; Vasilyeva, Elena
2022 - Russian
Keywords: motivace; změna jazyka; migranti ze zemí SNS; jazyková gramotnost; mezijazykový transfer; jazyková atrice; motivation; language change; migrants from the CIS countries; language literacy; language transfer; language attrition Available in a digital repository NRGL
Problematika uvadání mateřského jazyka imigrantů ze zemí SNS žíjících a studujících v České republice

Fomina, Tatiana; Rozboudová, Lenka; Vasilyeva, Elena
Univerzita Karlova, 2022

Vzdělávací prostor ruského exilu: na základě časopisu Russkaja škola za rubežom (Praha, 1923-1931)
Osinovskaia, Anna; Nykl, Hanuš; Andrejs, René
2022 - Russian
This paper examines the specifics the specifics of the functioning of part of the educational space of the Russian diaspora of the first wave of emigration. An analysis of the essays published in the journal «Russian School Abroad» gives a general idea of Russian schools abroad during the first wave of emigration, their organization and teaching features, as well as options for solving various problems that arise in the course of educational institutions. About 40 essays on schools in Czechoslovakia, Yugoslavia, Bulgaria, Germany, Poland, France, Latvia, Lithuania, Estonia, Turkey, Bessarabia, Finland, Tunisia and even the USA and Manchuria were published in 34 issues of the magazine. Articles by such emigrant teachers as D.M.Sokoltsov, A.I. Tyminsky, A.T. Pavlov, and others made it possible to create a more holistic view of education abroad, to identify common problems of teaching and upbringing of students. Diplomová práce zkoumá specifiku fungování části vzdělávacího prostoru ruské diaspory první vlny emigrace. Analýza statí publikovaných v časopise Russkaja škola za rubežom poskytuje obecnou představu o ruských školách v zahraničí během první vlny emigrace, o jejich organizaci a výukových prvcích, jakož i o možnostech řešení různých problémů vznikajících v procesu vzdělávacích institucí. Ve 34 číslech časopisu vyšlo asi 40 článků o školách v Československu, Jugoslávii, Bulharsku, Německu, Polsku, Francii, Lotyšsku, Litvě, Estonsku, Turecku, Besarábii, Finsku, Tunisku a dokonce i USA a Mandžusku. Články takových exilových pedagogů jako D.M.Sokolcov, A.I.Tyminskij, A.T.Pavlov a další umožnily vytvořit ucelenější pohled na vzdělávání v zahraničí a identifikovat společné problémy výuky a výchovy studentů. Keywords: časopis Ruskaja škola za rubežom|ruská meziválečná emigrace|exilová pedagogika|ruské exilové časopisy; journal Russkaia shkola za rubezhom|Russian interwar emigration|exile pedagogy|Russian émigré journals Available in a digital repository NRGL
Vzdělávací prostor ruského exilu: na základě časopisu Russkaja škola za rubežom (Praha, 1923-1931)

This paper examines the specifics the specifics of the functioning of part of the educational space of the Russian diaspora of the first wave of emigration. An analysis of the essays published in the ...

Osinovskaia, Anna; Nykl, Hanuš; Andrejs, René
Univerzita Karlova, 2022

Fenomén kosmopolitního Baku
Svetlova, Yuliya; Košťálová, Petra; Nykl, Hanuš
2022 - Russian
The purpose of this work is a detailed study of the four largest ethnic groups that made up the main population of Baku at the turn of 19th and 20th centuries: Azerbaijanis, Russians, Jews and Armenians. The paper examines the characteristics of each ethnic group on the example of the brightest representatives, its influence on the city and interaction with other ethnic groups. In the context of non- autochthonous ethnic groups, special attention is paid to the history of their emergence and consolidation as a significant ethnic minority among the urban population, as well as the accompanying prerequisites and the ensuing consequences. The work aims to reveal the phenomenon of Baku cosmopolitanism in the context of the non-intrusive policy of the Russian Empire in the South Caucasus and its position at the time of the collapse of the empire and the formation of an independent state. Key words: Baku, cosmopolitanism, Azerbaijan, ethnic minorities, South Caucasus, Russian Empire, Armenians, Jews, history. Cílem této práce je podrobná studie čtyř nejpočetnějších etnických skupin, které tvořily hlavní populaci Baku, tj. Ázerbájdžánců, Rusů, Židů a Arménů. Práce si klade za úkol analyzovat základní charakteristiky každé etnické skupiny, její nejvýznamnější představitele, její vliv na město a interakci s jinými etnickými skupinami. Co se neautochtonních etnik týče, zvláštní pozornost bude věnována historii jejich vzniku a konsolidace jejich postavení coby významné etnické menšiny mezi městským obyvatelstvem, jakož i souvisejícím předpokladům a důsledkům, které z toho vyplývají. Práce si klade za cíl odhalit fenomén bakinského kosmopolitismu v kontextu politiky Ruského impéria na Kavkaze a jeho postavení v době rozpadu impéria a vzniku samostatného státu. Klíčová slova: Baku, kosmopolitismus, Ázerbájdžán, etnické menšiny, Jižní Kavkaz, Ruská říše, Armény, Židé, dějiny. Keywords: Baku|Ázerbájdžán|Jižní Kavkaz|etnické menšiny; Baku|Azerbaijan|South Caucasus|ethnic minority Available in a digital repository NRGL
Fenomén kosmopolitního Baku

The purpose of this work is a detailed study of the four largest ethnic groups that made up the main population of Baku at the turn of 19th and 20th centuries: Azerbaijanis, Russians, Jews and ...

Svetlova, Yuliya; Košťálová, Petra; Nykl, Hanuš
Univerzita Karlova, 2022

Role výrazových prostředků ve tvorbě řečového portrétu Iriny Chakamady v postpolitické kariéře.
Bezkorovayna, Tetyana; Rycheva, Ekaterina; Berger, Olga
2022 - Russian
Author: Tetyana Bezkorovayna Title: The role of means of expression in the speech portrait of Irina Khakamada in post political career Objectives: In the thesis, the features of the speech portrait of Irina Khakamada, a business coach, a public person and a former politician, are considered. The analysis of various expressive means, which form the speech portrait of the speaker and his image as a whole, is made. Methods: The work used methods of descriptive, stylistic and contextual analysis. Results: In the course of the study was confirmed that the use of special means of expression and stylistic devices not only contributes to the pragmatic impact of the speaker on the audience, but also helps in building the image of a public person. Keywords: speech portrait, linguistic personality, expressive means, speech influence, speech manipulation, conceptual metaphor, slang, «fashionable» words, terms, speaker, addresser, addressee, recipient, image, Irina Khakamada. Autor: Tetyana Bezkorovayna Název: Role výrazových prostředků ve tvorbě řečového portrétu Iriny Chakamady v postpolitické kariéře Cíl: Předkládaná diplomová práce je věnována popisu řečového portrétu Iriny Chakamady, obchodní koučky, veřejné osoby a bývalé političky. Je provedena analýza různých výrazových prostředků, které tvoří řečový portrét mluvčího a jeho image jako celek. Metody: V práci byly použity metody deskriptivní, stylistické a kontextové analýzy. Výsledky: V průběhu výzkumu bylo potvrzeno, že použití speciálních výrazových prostředků a stylistických prostředků přispívá nejen k pragmatickému působení mluvčího na publikum, ale pomáhá i při budování image veřejné osoby. Klíčová slova: řečový portrét, jazyková osobnost, výrazové prostředky, řečový vliv, řečová manipulace, konceptuální metafora, slang, «módní» slova, termíny, mluvčí, adresant, adresát, příjemce, image, Irina Сhakamada. Keywords: řečový portrét|jazyková osobnost|výrazové prostředky|řečový vliv|řečová manipulace|konceptuální metafora|slang|«módní» slova|termíny|mluvčí|adresant|adresát|příjemce|image|Irina Сhakamada; speech portrait|linguistic personality|expressive means|speech influence|speech manipulation|conceptual metaphor|slang|«fashionable» words|terms|speaker|addresser|addressee|recipient|image|Irina Khakamada Available in a digital repository NRGL
Role výrazových prostředků ve tvorbě řečového portrétu Iriny Chakamady v postpolitické kariéře.

Author: Tetyana Bezkorovayna Title: The role of means of expression in the speech portrait of Irina Khakamada in post political career Objectives: In the thesis, the features of the speech portrait of ...

Bezkorovayna, Tetyana; Rycheva, Ekaterina; Berger, Olga
Univerzita Karlova, 2022

Imažinismus v tvorbě Sergeji Jesenina
Buianova, Ekaterina; Kosáková, Hana; Nykl, Hanuš
2022 - Russian
In my bachelor's thesis I will explain what imaginism is, its history and elements, mention representatives of the Imaginist Movement like Sergei Yesenin. I will analyse his works and identify the elements of imaginism by analysing his poems related to the Imaginist Movement and figure out why he later stepped back from this literature movement and make conclusion about imaginism influence on his later works. Ve své bakalářské práci vysvětlím, co to je imažinismus, zmíním se o historii jeho vzniku a jeho prvcích. Řeknu něco o představitelích, kteří byli součástí "Řády imažinistů", jehož účastníkem byl i Sergej Jesenin. Součástí práce bude analýza děl Sergeje Jesenina, budou popsány prvky imažinismu v jeho básní z doby "Řády imažinkstů". Vysvětlím, proč se básník později odklonil od tohoto literárního směru a učiním závěr o vlivu imažinismu na jeho pozdější Keywords: Есенин|имажинизм|анализ|метафора; Esenin|imaginism|analysis|metaphor Available in a digital repository NRGL
Imažinismus v tvorbě Sergeji Jesenina

In my bachelor's thesis I will explain what imaginism is, its history and elements, mention representatives of the Imaginist Movement like Sergei Yesenin. I will analyse his works and identify the ...

Buianova, Ekaterina; Kosáková, Hana; Nykl, Hanuš
Univerzita Karlova, 2022

Směry rerichovského hnutí v Rusku a v zahraničí
Vasilevskaia, Anastasiia; Nykl, Hanuš; Ante, Kristine
2022 - Russian
The bachelor's thesis is devoted to the Roerich movement, which originated in the 20s of the 20th century and soon spread to a number of movements and groups around the world. The main attention is paid to the current state of the Roerich movement on the example of its three organizations, namely in Russia, Latvia and the USA. The study is based on available literature and sources, but primarily on interviews with leading representatives of the two Roerich organizations, through a comparative analysis, their common features and differences are described. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Bakalářská práce se zabývá Rerichovským hnutím, které vzniklo ve 20. letech 20. století a brzy rozšířilo svou působnost do řady směrů a skupin po celém světě. Zaměřuje se na současný stav Rerichovského hnutí na příkladu tří jeho organizací, konkrétně v Rusku, Lotyšsku a Spojených státech. Výzkum se opírá o dostupnou literaturu a zdroje, ale především o interview s vedoucími představiteli dvou rerichovských organizací, popisuje pomocí srovnávací analýzy jejich společné rysy a rozdíly. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Keywords: Rerichovské hnutí|Nikolaj Rerich|nová náboženská hnutí; Roerich movement|Nicholas Roerich|new religious movements Available in a digital repository NRGL
Směry rerichovského hnutí v Rusku a v zahraničí

The bachelor's thesis is devoted to the Roerich movement, which originated in the 20s of the 20th century and soon spread to a number of movements and groups around the world. The main attention is ...

Vasilevskaia, Anastasiia; Nykl, Hanuš; Ante, Kristine
Univerzita Karlova, 2022

Ruský newspeak
Dobryak, Daniil; Stranz-Nikitina, Veronika; Rycheva, Ekaterina
2022 - Russian
At the beginning of this undergraduate work, the author set himself the goal of studying and describing the phenomena of Russian newspeak, based on multiple publications in the mass media, as well as the statements made by politicians and public figures, in order to eventually define and formulate the main features and characteristics of this highly politicized language of modern Russia. It is important to emphasize that in this work, "newspeak" - the object of our study - is defined as certain elements of lexicon and several morphological and derivational features that are relevant for our study. Our main attention is focused on the search, identification and description of lexical markers of the language of modern Russian propaganda, which in turn affects the language of political and public discussion. In the theoretical part of this work, we used literature, which is dedicated to the study of three Newspeaks - one fictional (the language of Ingsoc from the novel "1984") and two real ones (the language of the Soviet era and the language of the Third Reich), which served as prototypes for the English writer George Orwell during creation of the dystopian novel. After having studied and analyzed these three politicized languages of the past, used by the authorities to spread their ideology, we... Keywords: Новояз|советизмы|Джордж Оруэлл|язык пропаганды|современный русский язык|язык медиа; Newspeak|sovietisms|George Orwell|language of propaganda|modern Russian language|language of mass media Available in a digital repository NRGL
Ruský newspeak

At the beginning of this undergraduate work, the author set himself the goal of studying and describing the phenomena of Russian newspeak, based on multiple publications in the mass media, as well as ...

Dobryak, Daniil; Stranz-Nikitina, Veronika; Rycheva, Ekaterina
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases