Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 300
Published from to

Jiří Laburda - skladatel a pedagog (koncertní praxe v Rusku)
Morozová, Naděžda; Nedělka, Michal; Maykovskaya, Larisa; Turčinskij, Boris; Gvozdevskaia, Galina
2022 - Russian
The name of Jiri Laburda is well-known in the world of music. Laburda is active both as a composer and a social activist, whose works are published and constantly performed in lots of countries of the world. In Russia Jiri Laburda's music was first played in the capital of Karelia - Petrozavodsk. A conservatoire trumpet tutor Leonid Petrovich Budanov (1946-2000) - an outstanding Russian performer and a teacher, Petrozavodsk Conservatoire professor, Honoured Artist of Karelia - was directing the then famous performing ensemble - brass quintet where junior tutors played. Some time later the ensemble took the name of Karelia- brass. Jiri Ladurda and Leonid Budanov got acquainted in 1983 which was the result of the composer's initiative. After hearing about Budanov's ensemble Laburda sent some of his works to his Conservatory Chair hoping that they would be performed there. In his letter the composer noted that his music was becoming to be performed by Czechoslovakian and European musicians more and more often and he expressed his hope for the Russian audience to hear it. Now, at the beginning of the XXI century Jiri Laburda's music has been performed in Karelia many times, lots of musicians and concert-goers are familiar with it and love it. Annual festival PIANO DUO, which has been held in Petrozavodsk since... Jméno Jiřího Laburdy je v hudebním světě dobře známé. Laburda aktivně pracuje jako skladatel a veřejná osobnost, jeho díla jsou publikována a neustále prováděná v mnoha zemích světa. V Rusku hudba Jiřího Laburdy poprvé zazněla před více než 30 lety v hlavním městě Karelské republiky - Petrozavodsku. Leonid Budanov (1946-2000) - vynikající ruský umělec a pedagog, profesor Petrozavodské konzervatoře, národní umělec Karelii - v té době vedl slavný koncertní soubor - kvintet měděných nástrojů, soubor se později nazýval "Karelia-brass". Jiří Laburda a Leonid Budanov se seznámily v roce 1983 z iniciativy skladatele. Poté, co se dozvěděl o Budanovově souboru, poslal Laburda několik svých skladeb na katedru v naději na jejich provedení. V dopise skladatel poznamenal, že jeho hudba je stále častěji slyšet v Československu a evropských zemích a rád by ji slyšel i v Rusku. Laburdova hudba byla neobvyklá pro ruské hudebníky, kteří vystupovali převážně s klasickými díly pro dechové nástroje. Pro správné vnímání Laburdovy hudby s její stylovou identitu a charakteristickými jazykovými prvky hudby 20. století bylo potřeba hodně času a usilovné práce hledání jednotného vnímání a intonace v souboru Laburdových děl, aby se skladatelova hudba stala srozumitelnou pro posluchače v Rusku, se pro interprety stala důležitým úkolem.... Keywords: Český skladatel; vědec a pedagog Jiří Laburda; učebnice "Diatonická harmonie"; provedení děl v Rusku; komorní hudba; sborové dílo; neoklasicismus; Czech composer; scientist and pedagog Jiří Laburda; book "Diatonic harmony"; performance of works in Russia; chamber music; choral work; neoklasicismus Available in a digital repository NRGL
Jiří Laburda - skladatel a pedagog (koncertní praxe v Rusku)

The name of Jiri Laburda is well-known in the world of music. Laburda is active both as a composer and a social activist, whose works are published and constantly performed in lots of countries of the ...

Morozová, Naděžda; Nedělka, Michal; Maykovskaya, Larisa; Turčinskij, Boris; Gvozdevskaia, Galina
Univerzita Karlova, 2022

Obraz Stalina v románu A. N. Rybakova Děti Arbatu
Gorabek, Maksym; Kosáková, Hana; Mokryk, Radomyr
2022 - Russian
(in English): The Thesis focuses on analysis of characterization of Joseph Stalin in the novel Children of the Arbat dated 1987 by Russian writer Anatoly Rybakov (1911-1998). The first part of the novel is subject to A. Rybakov's biography, brief summary of the novel Children of the Arbat and found significant part in the works of writer. The second part of the novel is subject to explore emergence of Stalin's cult of personality and its consequences. In the third part, we focus on the fictional categories and literary character, define the basic concepts that make it possible to analyze a literary character. In the final part of work, the emphasis is on revealing the image of I. Stalin in the novel by analyzing the text of the work and drawning conclusions due to help to see the versatility of the characterization. The main objective of the Thesis is to characterize of Stalin as literary figure in the novel in the aspect of outward and explore what principles A. Rybakov used with the description of Stalin's inner world. (česky): Diplomová práce se zabývá analýzou literární postavy Josifa Stalina v románu Děti Arbatu (1987) ruského spisovatele A. N. Rybakova (1911-1998). V první části práce se zaměřuji na biografii A. Rybakova, je stručně představen román Deti Arbatu a je zdůrazněno jeho výjimečné postavení v autorově tvorbě. Druhá část je věnovana vzniku kultu osobnosti Stalina a jeho důsledkům. Ve třetí části práce se zaměříme na kategorii fikci a literární postavy, definujeme základní pojmy, z nichž vychází zkoumání literární postavy. V závěrečné části práce je kladen důraz na odhalení obrazu J. Stalina v románu pomocí analýzy textu a na jejím základě učiněných závěrů, které pomáhají nahlédnout do všestrannosti zobrazené postavy. Cílem práce je nejen charakterizovat Rybakovova Stalina z vnější strany, ale také ukázat, o co se opíral autor, zobrazující vnitřní svět teto postavy. Keywords: Ruská litaratura|Děti Arbatu|Rybakov|Stalin|postava|analýza|kult osobnosti; Russian literature|Children of the Arbat|Rybakov|Stalin|the character|analysis|cult of personality Available in a digital repository NRGL
Obraz Stalina v románu A. N. Rybakova Děti Arbatu

(in English): The Thesis focuses on analysis of characterization of Joseph Stalin in the novel Children of the Arbat dated 1987 by Russian writer Anatoly Rybakov (1911-1998). The first part of the ...

Gorabek, Maksym; Kosáková, Hana; Mokryk, Radomyr
Univerzita Karlova, 2022

Přechylování slov označujících povolání. Ukrajinština ve srovnání s běloruštinou a ruštinou.
Morozuk, Uladzimir; Sverdan, Tetiana; Stranz-Nikitina, Veronika
2021 - Russian
This Master thesis studies the usage of feminin forms of the nouns describing the profession in three East Slavic languages: Ukrainian, Russian and Belarusian. The work places great emphasis on sociolinguistic and morphological aspects of the formation and usage of these female correlates. Táto diplomová práce se zabývá používáním přechylovaných forem názvů profesi ženského rodu ve tři východoslovanských jazycích: ukrajinštině, ruštině a běloruštine. V práci je kladen velký důraz na sociolingvistické a morfologické aspekty tvoření a použití přechylovaných korel átů ženského rodu. Keywords: přechylování|srovnání|slovanské jazyky|ukrajinština|běloruština|ruština; feminatives|comparison|Slavic languages|Ukrainian language|Belarusian language|Russian language Available in a digital repository NRGL
Přechylování slov označujících povolání. Ukrajinština ve srovnání s běloruštinou a ruštinou.

This Master thesis studies the usage of feminin forms of the nouns describing the profession in three East Slavic languages: Ukrainian, Russian and Belarusian. The work places great emphasis on ...

Morozuk, Uladzimir; Sverdan, Tetiana; Stranz-Nikitina, Veronika
Univerzita Karlova, 2021

Lingvokulturní a pragmatická specifika cestovních blogů
Korshunova, Daria; Rycheva, Ekaterina; Berger, Olga
2021 - Russian
LINGUOCULTURALAND PRAGMATIC FEATURES OF TRAVEL BLOGS Autor práce: Korshunova Daria Školitel: Mgr. Ekaterina Rycheva, Ph.D. Annotation: Everyday communication on the Internet has become an integral part of life of a modern person. A blog is one of the relevant genres of Internet communication. It has some specific features, such as the complexity of form and content, interactivity, interaction of verbal and non-verbal components and pragmatic orientation. The investigation is devoted to the definition of linguocultural and pragmatic features of travel blogs. An analysis of the use of expressive means and cultural stereotypes in travel blogs in the comparative aspect (based on Russian and Czech blogs) is carried out. Key words: Internet, Internet-discourse, Internet communication, genre, blog, blogger, travel blog, blogosphere, expressive means, cultural stereotype. LINGVOKULTURNÍ A PRAGMATICKÁ SPECIFIKA CESTOVNÍCH BLOGŮ Autor práce: Korshunova Daria Školitel: Mgr. Ekaterina Rycheva, Ph.D. Anotace: Každodenní komunikace na Internetu se stala pevnou součástí života moderního člověka. Jedním z žánrů současné Internetové komunikace je blog. Má určité specifické aspekty, jako například složitost formy a obsahu, interaktivita, interakce verbálních a neverbálních komponent a pragmatická orientace. Tento výzkum se věnuje definování lingvokulturních a pragmatických vlastností cestovních blogů. Je provedena srovnávací analýza používání expresivních prostředků a kulturních stereotypů v cestovních blozích (na základě ruských a českých blogů). Klíčová slova: Internet, internetový diskurz, internetová komunikace, žánr, blog, blogger, cestovní blog, blogosféra, expresivní prostředky, kulturní stereotyp. Keywords: Internet|internetový diskurz|internetová komunikace|žánr|blog|blogger|cestovní blog|blogosféra|expresivní prostředky|kulturní stereotyp; Internet|Internet-discourse|Internet communication|genre|blog|blogger|travel blog|blogosphere|expressive means|cultural stereotype Available in a digital repository NRGL
Lingvokulturní a pragmatická specifika cestovních blogů

LINGUOCULTURALAND PRAGMATIC FEATURES OF TRAVEL BLOGS Autor práce: Korshunova Daria Školitel: Mgr. Ekaterina Rycheva, Ph.D. Annotation: Everyday communication on the Internet has become an integral ...

Korshunova, Daria; Rycheva, Ekaterina; Berger, Olga
Univerzita Karlova, 2021

Tvoření deantroponymických jmen v ruštině a češtině od antroponym cizího původu na materiálu webových stránek věnovaných filmům, seriálům a fan-fikci
Andreeva, Dariia; Giger, Markus; Kitzlerová, Jana
2021 - Russian
(in English) The aim of the diploma thesis is to reveal the particularities in the derivation of hypocorisms from names of foreign origin in Czech and in Russian on websites, related to films, TV-series and fanfiction. The first part of the diploma thesis is dedicated to the theoretical questions such as the difference in the semantics of hypocorisms and official personal names, the methods of derivation, typical for hypocorisms in Czech and in Russian and their usage. In the second part, the derivation of hypocorisms from names of foreign origin in Czech and in Russian on websites, related to films, TV-series and fanfiction is revealed. (český) Cílem této diplomové práce je ukázat zvláštnosti v odvozování hypokoristik od antroponimů cizího původu v češtině a ruštině na webových strankách, věnovaných filmům, seriálům a fanouškové tvorbě. První část této práce je věnována následujícím teoretickým otázkám: rozdíl v semantice hypokoristik a oficiálních podob osobních jmén, způsoby derivace hypokoristik a jejich použití v češtině a ruštině. Ve druhé části je uvedeno porovnání hypokoristik, odvozených od osobních jmén cizího původu, v češtině a v ruštině tak, aby byly odhaleny zvláštnosti jejich vytvoření a jejich užití v online diskusích a ve fanouškové tvorbě. Keywords: antroponyma|deantroponymická jména|derivace|internetová komunikace|ruština|čeština; anthroponyms|deanthroponymic personal names|derivation|internet communication|Russian|Czech Available in a digital repository NRGL
Tvoření deantroponymických jmen v ruštině a češtině od antroponym cizího původu na materiálu webových stránek věnovaných filmům, seriálům a fan-fikci

(in English) The aim of the diploma thesis is to reveal the particularities in the derivation of hypocorisms from names of foreign origin in Czech and in Russian on websites, related to films, ...

Andreeva, Dariia; Giger, Markus; Kitzlerová, Jana
Univerzita Karlova, 2021

Porovnání překladů reálií ze světa Harryho Pottera
Shapirko, Mariia; Stranz-Nikitina, Veronika; Kitzlerová, Jana
2021 - Russian
The subject of this thesis is the "Comparison of the translations of realia in the fictional universe of Harry Potter". The main aim is to divide the realia found in Harry Potter books into thematic categories and thencarry out translation analysis to estimate translation solutions. This analysis is created through the prism of English. This thesis consists of three parts. The first part covers the general concepts of the theory of translation. The second part contains a brief biography of J. K. Rowling, the definition of fantasy, and an overview of the history of the four translations. The third part presents a comparison of the translation from English into two variations of Russian, Czech, and Ukrainian. In the thesis conclusion, we will summarize and estimate which translation solution of the four is more accurate, based on the carried out analysis of the translation examples discussed in part three. Keywords: linguistic, realia, Harry Potter, J. K. Rowling, Slavic languages, Russian, Czech, Ukrainian, translation. Tématem práce je porovnání překladů vybraných reálií ze světa Harryho Pottera do ruštiny, ukrajinštiny a češtiny. Cílem práce je překladatelská analýza vybraných reálií na základě jejich předběžné klasifikace podle tematických okruhů za účelem komparativního zhodnocení zvolených překladatelských řešení. Důležitou roli také hraje výchozí jazyk - angličtina. Diplomová práce se skládá ze třech částí. První část se zaměřuje na obecné teze z oblasti teorie překladu, druhá část obsahuje stručný životopis J. K. Rowlingove, definici fantazy a přehled historie vzniku čtyř překladů, třetí část je věnována praktické analýze a zabývá se porovnáním překladu reálií do ruštiny (2 překlady), češtiny a ukrajinštiny. V závěru proběhne zhodnocení výsledků komparativní analýzy a posouzení zvolených překladatelských postupů z hlediska celkové charakteristiky čtyř zvolených překladů. Klíčová slova: lingvistika, reálie, Harry Potter, J. K. Rowlingová, slovanské jazyky, ruština, čeština, ukrajinština, překlad. Keywords: lingvistika|reálie|Harry Potter|J. K. Rowlingová|slovanské jazyky|ruština|čeština|ukrajinština|překlad; linguistic|realia|Harry Potter|J.K. Rowling|Slavic languages|Russian|Czech|Ukrainian|translation Available in a digital repository NRGL
Porovnání překladů reálií ze světa Harryho Pottera

The subject of this thesis is the "Comparison of the translations of realia in the fictional universe of Harry Potter". The main aim is to divide the realia found in Harry Potter books into thematic ...

Shapirko, Mariia; Stranz-Nikitina, Veronika; Kitzlerová, Jana
Univerzita Karlova, 2021

Protináboženská propaganda na stránkách časopisu Bezbožnik
Kishkina, Aleksandra; Nykl, Hanuš; Tumis, Stanislav
2021 - Russian
The diploma thesis is devoted to the analysis of anti-religious propaganda conducted by the Bolshevik government in the 1920s and 1930s on the example of materials published in the Bezbozhnik magazine. The work outlines the historical context of the Soviet anti-religious policy of the interwar period, and describes the activities of the main anti-religious organization, the League of Militant Atheists and its leader Yemelyan Yaroslavsky. Furthermore, the publishing activities of the League of Militant Atheists and the network of periodicals published by it are described. In its core the work focuses on the analysis of the main anti-religious periodical, which was the newspaper and later the magazine Bezbožnik. The basic methods of propaganda used by this periodical are described in connection with the propagandistic character of contemporary Soviet art. Special attention is paid to the illustrative material in the magazine, especially the anti-religious cartoon and its sources. The work is a contribution to understanding the functioning of communist totalitarian ideology and its influence in the media space. Diplomová práce je věnována analýze protináboženské propagandy, kterou vedla bolševická vláda ve 20. a 30. letech na příkladu materiálů otištěných v časopise Bezbožnik. V práci je nastíněn historický kontext sovětské protináboženské politiky meziválečného období, dále je popsána činnost hlavní protináboženské organizace Svaz bojovných bezbožníků a jejího vůdce Jemeljana Jaroslavského. Dále je popsána publikační činnost nakladatelství Svazu bojovných bezbožníků a síť jím vydávaných periodik. Jádro práce se soustřeďuje na analýzu hlavního protináboženského periodika, jímž byly noviny a později časopis Bezbožnik. Jsou popsány základní metody propagandy, kterou toto periodikum užívalo, v souvislosti s propagandistickým charakterem dobového sovětského umění. Zvláštní pozornost je věnována ilustrativnímu materiálu v časopise, především protináboženské karikatuře a jejím zdrojům. Práce je příspěvkem k pochopení fungování komunistické totalitární ideologie a jejímu působení v mediálním prostoru. Keywords: protináboženská propaganda|sovětská periodika|dějiny sovětské kultury; anti-religious propaganda|soviet journals|history of soviet culture Available in a digital repository NRGL
Protináboženská propaganda na stránkách časopisu Bezbožnik

The diploma thesis is devoted to the analysis of anti-religious propaganda conducted by the Bolshevik government in the 1920s and 1930s on the example of materials published in the Bezbozhnik ...

Kishkina, Aleksandra; Nykl, Hanuš; Tumis, Stanislav
Univerzita Karlova, 2021

Protináboženská propaganda na stránkách časopisu Bezbožnik
Kishkina, Aleksandra; Nykl, Hanuš; Tumis, Stanislav
2021 - Russian
The diploma thesis is devoted to the analysis of anti-religious propaganda conducted by the Bolshevik government in the 1920s and 1930s on the example of materials published in the Bezbozhnik magazine. The work outlines the historical context of the Soviet anti-religious policy of the interwar period, and describes the activities of the main anti-religious organization, the League of Militant Atheists and its leader Yemelyan Yaroslavsky. Furthermore, the publishing activities of the League of Militant Atheists and the network of periodicals published by it are described. In its core the work focuses on the analysis of the main anti-religious periodical, which was the newspaper and later the magazine Bezbožnik. The basic methods of propaganda used by this periodical are described in connection with the propagandistic character of contemporary Soviet art. Special attention is paid to the illustrative material in the magazine, especially the anti-religious cartoon and its sources. The work is a contribution to understanding the functioning of communist totalitarian ideology and its influence in the media space. Diplomová práce je věnována analýze protináboženské propagandy, kterou vedla bolševická vláda ve 20. a 30. letech na příkladu materiálů otištěných v časopise Bezbožnik. V práci je nastíněn historický kontext sovětské protináboženské politiky meziválečného období, dále je popsána činnost hlavní protináboženské organizace Svaz bojovných bezbožníků a jejího vůdce Jemeljana Jaroslavského. Dále je popsána publikační činnost nakladatelství Svazu bojovných bezbožníků a síť jím vydávaných periodik. Jádro práce se soustřeďuje na analýzu hlavního protináboženského periodika, jímž byly noviny a později časopis Bezbožnik. Jsou popsány základní metody propagandy, kterou toto periodikum užívalo, v souvislosti s propagandistickým charakterem dobového sovětského umění. Zvláštní pozornost je věnována ilustrativnímu materiálu v časopise, především protináboženské karikatuře a jejím zdrojům. Práce je příspěvkem k pochopení fungování komunistické totalitární ideologie a jejímu působení v mediálním prostoru. Keywords: protináboženská propaganda|sovětská periodika|dějiny sovětské kultury; anti-religious propaganda|soviet journals|history of soviet culture Available in a digital repository NRGL
Protináboženská propaganda na stránkách časopisu Bezbožnik

The diploma thesis is devoted to the analysis of anti-religious propaganda conducted by the Bolshevik government in the 1920s and 1930s on the example of materials published in the Bezbozhnik ...

Kishkina, Aleksandra; Nykl, Hanuš; Tumis, Stanislav
Univerzita Karlova, 2021

Vliv tvorby Thomase Moora na ruskou poezii 19. století
Ataniyazova, Diana; Vasilyeva, Elena; Hlaváček, Antonín
2021 - Russian
This bachelor thesis studies the influence of the work of the Irish poet Thomas More on the development of Russian poetry in the 19th century. The aim of the thesis is to establish the prerequisites for influence, as well as the consequences of this influence in Russian literature. The work consists of three parts. In the first part, we got acquainted with the facts from the biography of Thomas More, which subsequently left a mark in the works of the author. In addition, we examined the poet's work from the point of view of Russian literary criticism. It is worth noting here that close attention to More's work flared up during the period of his greatest fame. The cycle of poems "Irish Melodies" served as inspiration not only for Russian society, but also interested many other consciousness in European countries. In the second part, we examined how the reforms of Peter I contributed to the emergence of Westernism and Slavophilism and how these tendencies subsequently influenced the perception of the Irish poet by the literary society in Russia, as well as how the traditions of Mohr's work are reflected in the poetry of M. Lermontov and A. Pushkin. The third part is devoted to the history of translations of Thomas Moore's works into Russian by such masters as V. Zhukovsky and I. Kozlov. The final... Tato bakalářská práce zkoumá vliv tvorby irského básníka Thomase Moora na vývoj ruské poezie v 19. století. Cílem práce je stanovení předpokladů pro vliv a důsledků tohoto vlivu v ruské literatuře. Práce se skládá ze tří částí. V první části jsme se seznámili s fakty z biografie Thomase Moora, který následně zanechal stopu v dílech autora. Kromě toho jsme zkoumali básníkovu tvorbu z hlediska ruské literární kritiky. Zde stojí za zmínku, že se velká pozornost na Mooreovu tvorbu se vzbudila v období jeho největší slávy. Cyklus básní Irské melodie sloužil jako inspirace nejen pro ruskou společnost, ale také zajímal mnoho dalších tvůrců v Evropě. Ve druhé části jsme upozornili na to, jak reformy Petra I. přispěly ke vzniku westernismu a slavofilismu, jak tyto proudy později ovlivnily vnímání irského básníka ruskou literární společností a jak přesně se tradice Mooreovy tvorby odrážejí v poezii M.J. Lermontova a A.S. Puškina. Třetí část je věnována historii překladů děl Thomase Moora do ruštiny. Zde vynikají práce takových mistrů jako V.A. Zhukovsky a I.I. Kozlov. Výzkum je shrnut v závěrečné části práce. Keywords: Томас Мур; русская поэзия; английская литература; Золотой век; влияние; романтизм; рецепция; Thomas Moore; Russian poetry; English literature; Golden Age; influence; romanticism; reception Available in a digital repository NRGL
Vliv tvorby Thomase Moora na ruskou poezii 19. století

This bachelor thesis studies the influence of the work of the Irish poet Thomas More on the development of Russian poetry in the 19th century. The aim of the thesis is to establish the prerequisites ...

Ataniyazova, Diana; Vasilyeva, Elena; Hlaváček, Antonín
Univerzita Karlova, 2021

Duchovní význam pravoslavného církevního zpěvu
Vaňková Filina, Larisa; Vopatrný, Gorazd Josef; Luptáková, Marina
2020 - Russian
This work contains a narrative about a liturgical chant, its history and various genres and styles. A lot of attention is paid to explaining the theory and practice of various ancient chants. All this helps to understand better the meaning of the phrase "spiritual influence". The second part of the work deals with the practice of the choir directors' (regents') work, the choice of the repertoire and the relationship between the choir director, the choir and the priest. It is about the influence of various musical styles, the tempo and power of the sound of the performed works on the spiritual state of a person. Speaking about the liturgical basis of choir singing in the Orthodox Church, I reveal the concepts of theory and practice. I recall the early Christian practice of psalm chant, traditional singing in an Orthodox church and also modern liturgical singing. The Church Charter is of great importance for understanding the choir singing. The essence of church chant is to convey the meaning of the prayers performed by musical means as fully as possible and transmit them to all those participating in the service, as the choir is the mouth of the worshipers. The challenges facing the Orthodox Church at the present time are not less important than those that faced it a hundred years ago. The future... Aбстракт Данная работа содержит повествование о богослужебном пении, о его истории и различных жанрах и стилях. Большое внимание уделяется разъяснению теории и практики различных старинных распевов. Все это помогает лучше понять смысл словосочетания «духовное влияние». Во второй части работы говориться о практике работы регентов с хоровыми коллективами, о выборе репертуара и взаимоотношениях регента, хора и священника. Говорится о воздействии различных музыкальных стилей, темпе и силе звука исполняемых произведений на духовное состояние человека. Говоря о литургических основах клиросного пения в православной церкви раскрываю понятия теории и практики. Вспоминаю раннехристианскую практику псалмопения, традиционное пение в православном храме а также современное богослужебное пение. Большое значени для понимания клиросного пения имеет Церковный Устав. Сущность церковного пения заключается в том, чтобы как можно полнее передать музыкальными средствами смысл исполнаемых молитвословий и донести их до всех участвующих в богослужении, ибо хор-это уста молящихся. Вызовы, которые стоят перед Православной Церковью в настоящее время, не менне важны, чем те, которые стояли перед ней сто лет назад. И от того, насколько адекватно Церковь ответит на них, зависит во многом ее будущее. Keywords: Богослужебное пение; распев; духовность; регент; клирос; молитва; Liturgical chant; chant; spirituality; choir director; choir; prayer Available in a digital repository NRGL
Duchovní význam pravoslavného církevního zpěvu

This work contains a narrative about a liturgical chant, its history and various genres and styles. A lot of attention is paid to explaining the theory and practice of various ancient chants. All this ...

Vaňková Filina, Larisa; Vopatrný, Gorazd Josef; Luptáková, Marina
Univerzita Karlova, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases