Number of found documents: 117
Published from to

Vzájemné vztahy běloruského a ruského jazyka v Bělorusku a odraz jazykové situace ve škole
Karpíšek, Vratislav; Getmanenko, Natalia Ivanovna; Rozboudová, Lenka
2023 - Russian
The present diploma thesis deals with the co-relation of language situation in Belarus and the educational system. The first chapter is devoted to historical relations of Polish, Russian and Belarusian in the period starting from the 19th century up to the present moment, to the country's language question and the role of religious affiliation in the choice of the language. The second chapter analyzes primarily the reflection of changes in the language policies at the turn of 1980's and 1990's, as well as the position of Belarusian in the educational system and the comparison of presence of both languages on all educational levels. The third chapter contains the description of the significant role of bilingualism in contemporary world, presentation of Belarusian bilingualism, as well as possible use of the thesis for various academic purposes. KEYWORDS Belarusian, Russian, bilingualism, edcuation, language policy, school Tato diplomová práce rozebírá souvztažnost mezi jazykovou situací v Bělorusku a systémem vzdělávání. První kapitola se zabývá historickými vztahy polského, ruského a běloruského jazyka od 19. století do dnešní doby, otázkou jazyka v Bělorusku a rolí náboženské příslušnosti ve výběru jazyka komunikace. V druhé kapitole je analyzován především odraz změn v jazykové politice na přelomu 80. a 90. let 20. století, dále také místo běloruského jazyka ve vzdělávání a srovnání obou jazyků na různých úrovních vzdělávání. Třetí kapitola obsahuje vysvětlení role bilingvizmu ("dvojjazyčnosti") v současném světě, představení běloruského bilingvizmu a taktéž cíle možného využití této práce v praxi. KLÍČOVÁ SLOVA běloruština, ruština, bilingvismus, vzdělávání, jazyková politika, škola Keywords: Bělorusko; ruský jazyk; běloruský jazyk; vzdělávání; jazyková situace; jazyková politika; jazykové plánování; Belarus; the Russian language; the Belarusian language; education; language situation; language policy; language planning Available in a digital repository NRGL
Vzájemné vztahy běloruského a ruského jazyka v Bělorusku a odraz jazykové situace ve škole

The present diploma thesis deals with the co-relation of language situation in Belarus and the educational system. The first chapter is devoted to historical relations of Polish, Russian and ...

Karpíšek, Vratislav; Getmanenko, Natalia Ivanovna; Rozboudová, Lenka
Univerzita Karlova, 2023

Vzdělávací prostor ruského exilu: na základě časopisu Russkaja škola za rubežom (Praha, 1923-1931)
Osinovskaia, Anna; Nykl, Hanuš; Andrejs, René
2022 - Russian
This paper examines the specifics the specifics of the functioning of part of the educational space of the Russian diaspora of the first wave of emigration. An analysis of the essays published in the journal «Russian School Abroad» gives a general idea of Russian schools abroad during the first wave of emigration, their organization and teaching features, as well as options for solving various problems that arise in the course of educational institutions. About 40 essays on schools in Czechoslovakia, Yugoslavia, Bulgaria, Germany, Poland, France, Latvia, Lithuania, Estonia, Turkey, Bessarabia, Finland, Tunisia and even the USA and Manchuria were published in 34 issues of the magazine. Articles by such emigrant teachers as D.M.Sokoltsov, A.I. Tyminsky, A.T. Pavlov, and others made it possible to create a more holistic view of education abroad, to identify common problems of teaching and upbringing of students. Diplomová práce zkoumá specifiku fungování části vzdělávacího prostoru ruské diaspory první vlny emigrace. Analýza statí publikovaných v časopise Russkaja škola za rubežom poskytuje obecnou představu o ruských školách v zahraničí během první vlny emigrace, o jejich organizaci a výukových prvcích, jakož i o možnostech řešení různých problémů vznikajících v procesu vzdělávacích institucí. Ve 34 číslech časopisu vyšlo asi 40 článků o školách v Československu, Jugoslávii, Bulharsku, Německu, Polsku, Francii, Lotyšsku, Litvě, Estonsku, Turecku, Besarábii, Finsku, Tunisku a dokonce i USA a Mandžusku. Články takových exilových pedagogů jako D.M.Sokolcov, A.I.Tyminskij, A.T.Pavlov a další umožnily vytvořit ucelenější pohled na vzdělávání v zahraničí a identifikovat společné problémy výuky a výchovy studentů. Keywords: časopis Ruskaja škola za rubežom|ruská meziválečná emigrace|exilová pedagogika|ruské exilové časopisy; journal Russkaia shkola za rubezhom|Russian interwar emigration|exile pedagogy|Russian émigré journals Available in a digital repository NRGL
Vzdělávací prostor ruského exilu: na základě časopisu Russkaja škola za rubežom (Praha, 1923-1931)

This paper examines the specifics the specifics of the functioning of part of the educational space of the Russian diaspora of the first wave of emigration. An analysis of the essays published in the ...

Osinovskaia, Anna; Nykl, Hanuš; Andrejs, René
Univerzita Karlova, 2022

Fenomén kosmopolitního Baku
Svetlova, Yuliya; Košťálová, Petra; Nykl, Hanuš
2022 - Russian
The purpose of this work is a detailed study of the four largest ethnic groups that made up the main population of Baku at the turn of 19th and 20th centuries: Azerbaijanis, Russians, Jews and Armenians. The paper examines the characteristics of each ethnic group on the example of the brightest representatives, its influence on the city and interaction with other ethnic groups. In the context of non- autochthonous ethnic groups, special attention is paid to the history of their emergence and consolidation as a significant ethnic minority among the urban population, as well as the accompanying prerequisites and the ensuing consequences. The work aims to reveal the phenomenon of Baku cosmopolitanism in the context of the non-intrusive policy of the Russian Empire in the South Caucasus and its position at the time of the collapse of the empire and the formation of an independent state. Key words: Baku, cosmopolitanism, Azerbaijan, ethnic minorities, South Caucasus, Russian Empire, Armenians, Jews, history. Cílem této práce je podrobná studie čtyř nejpočetnějších etnických skupin, které tvořily hlavní populaci Baku, tj. Ázerbájdžánců, Rusů, Židů a Arménů. Práce si klade za úkol analyzovat základní charakteristiky každé etnické skupiny, její nejvýznamnější představitele, její vliv na město a interakci s jinými etnickými skupinami. Co se neautochtonních etnik týče, zvláštní pozornost bude věnována historii jejich vzniku a konsolidace jejich postavení coby významné etnické menšiny mezi městským obyvatelstvem, jakož i souvisejícím předpokladům a důsledkům, které z toho vyplývají. Práce si klade za cíl odhalit fenomén bakinského kosmopolitismu v kontextu politiky Ruského impéria na Kavkaze a jeho postavení v době rozpadu impéria a vzniku samostatného státu. Klíčová slova: Baku, kosmopolitismus, Ázerbájdžán, etnické menšiny, Jižní Kavkaz, Ruská říše, Armény, Židé, dějiny. Keywords: Baku|Ázerbájdžán|Jižní Kavkaz|etnické menšiny; Baku|Azerbaijan|South Caucasus|ethnic minority Available in a digital repository NRGL
Fenomén kosmopolitního Baku

The purpose of this work is a detailed study of the four largest ethnic groups that made up the main population of Baku at the turn of 19th and 20th centuries: Azerbaijanis, Russians, Jews and ...

Svetlova, Yuliya; Košťálová, Petra; Nykl, Hanuš
Univerzita Karlova, 2022

Role výrazových prostředků ve tvorbě řečového portrétu Iriny Chakamady v postpolitické kariéře.
Bezkorovayna, Tetyana; Rycheva, Ekaterina; Berger, Olga
2022 - Russian
Author: Tetyana Bezkorovayna Title: The role of means of expression in the speech portrait of Irina Khakamada in post political career Objectives: In the thesis, the features of the speech portrait of Irina Khakamada, a business coach, a public person and a former politician, are considered. The analysis of various expressive means, which form the speech portrait of the speaker and his image as a whole, is made. Methods: The work used methods of descriptive, stylistic and contextual analysis. Results: In the course of the study was confirmed that the use of special means of expression and stylistic devices not only contributes to the pragmatic impact of the speaker on the audience, but also helps in building the image of a public person. Keywords: speech portrait, linguistic personality, expressive means, speech influence, speech manipulation, conceptual metaphor, slang, «fashionable» words, terms, speaker, addresser, addressee, recipient, image, Irina Khakamada. Autor: Tetyana Bezkorovayna Název: Role výrazových prostředků ve tvorbě řečového portrétu Iriny Chakamady v postpolitické kariéře Cíl: Předkládaná diplomová práce je věnována popisu řečového portrétu Iriny Chakamady, obchodní koučky, veřejné osoby a bývalé političky. Je provedena analýza různých výrazových prostředků, které tvoří řečový portrét mluvčího a jeho image jako celek. Metody: V práci byly použity metody deskriptivní, stylistické a kontextové analýzy. Výsledky: V průběhu výzkumu bylo potvrzeno, že použití speciálních výrazových prostředků a stylistických prostředků přispívá nejen k pragmatickému působení mluvčího na publikum, ale pomáhá i při budování image veřejné osoby. Klíčová slova: řečový portrét, jazyková osobnost, výrazové prostředky, řečový vliv, řečová manipulace, konceptuální metafora, slang, «módní» slova, termíny, mluvčí, adresant, adresát, příjemce, image, Irina Сhakamada. Keywords: řečový portrét|jazyková osobnost|výrazové prostředky|řečový vliv|řečová manipulace|konceptuální metafora|slang|«módní» slova|termíny|mluvčí|adresant|adresát|příjemce|image|Irina Сhakamada; speech portrait|linguistic personality|expressive means|speech influence|speech manipulation|conceptual metaphor|slang|«fashionable» words|terms|speaker|addresser|addressee|recipient|image|Irina Khakamada Available in a digital repository NRGL
Role výrazových prostředků ve tvorbě řečového portrétu Iriny Chakamady v postpolitické kariéře.

Author: Tetyana Bezkorovayna Title: The role of means of expression in the speech portrait of Irina Khakamada in post political career Objectives: In the thesis, the features of the speech portrait of ...

Bezkorovayna, Tetyana; Rycheva, Ekaterina; Berger, Olga
Univerzita Karlova, 2022

Reprezentace migrace a migrantů v politickém diskurzu v Rusku a České republice
Soroka, Sergei; Rycheva, Ekaterina; Rajnochová, Natalie
2022 - Russian
The economic and social disruption caused by the global pandemic has affected aggressive political rhetoric related to migration and refugees. During the political struggle, politicians use linguistic means and communicative strategies to manipulate public opinion. The aim of the study is to analyze the linguistic means used by politicians in the migration discourse. The analysis of the representation of migration and migrants in the political discourse of Russia and Czechia in a comparative aspect is carried out. V kontextu globální pandemie, která způsobila potíže v sociální a ekonomické oblastech, se zintenzivnila agresivní rétorika politiků ohledně migrace a migrantů. Politici používají specifické jazykové prostředky a komunikační strategie, které zvyšují pragmatický dopad na publikum. Práce se zabývá analyzou jazykových prostředků, které politici používají v diskurzu o migraci a migrantech. Provádí se analýza lingvistické reprezentace migraсe a migrantů v politickém diskurzu v Rusku a České republice ve srovnávacím aspektu. Keywords: diskurz|politický diskurz|migrační diskurz|jazykové prostředky|stylistické prostředky|řečové strategie|politický slogan|konceptuální metafora|kognitivní lingvistika|komparativní analýza; discourse|political discourse|migration discourse|linguistic means|stylistic means|speech strategies|political slogan|conceptual metaphor|cognitive linguistics|contrastive analysis Available in a digital repository NRGL
Reprezentace migrace a migrantů v politickém diskurzu v Rusku a České republice

The economic and social disruption caused by the global pandemic has affected aggressive political rhetoric related to migration and refugees. During the political struggle, politicians use linguistic ...

Soroka, Sergei; Rycheva, Ekaterina; Rajnochová, Natalie
Univerzita Karlova, 2022

Obraz Stalina v románu A. N. Rybakova Děti Arbatu
Gorabek, Maksym; Kosáková, Hana; Mokryk, Radomyr
2022 - Russian
(in English): The Thesis focuses on analysis of characterization of Joseph Stalin in the novel Children of the Arbat dated 1987 by Russian writer Anatoly Rybakov (1911-1998). The first part of the novel is subject to A. Rybakov's biography, brief summary of the novel Children of the Arbat and found significant part in the works of writer. The second part of the novel is subject to explore emergence of Stalin's cult of personality and its consequences. In the third part, we focus on the fictional categories and literary character, define the basic concepts that make it possible to analyze a literary character. In the final part of work, the emphasis is on revealing the image of I. Stalin in the novel by analyzing the text of the work and drawning conclusions due to help to see the versatility of the characterization. The main objective of the Thesis is to characterize of Stalin as literary figure in the novel in the aspect of outward and explore what principles A. Rybakov used with the description of Stalin's inner world. (česky): Diplomová práce se zabývá analýzou literární postavy Josifa Stalina v románu Děti Arbatu (1987) ruského spisovatele A. N. Rybakova (1911-1998). V první části práce se zaměřuji na biografii A. Rybakova, je stručně představen román Deti Arbatu a je zdůrazněno jeho výjimečné postavení v autorově tvorbě. Druhá část je věnovana vzniku kultu osobnosti Stalina a jeho důsledkům. Ve třetí části práce se zaměříme na kategorii fikci a literární postavy, definujeme základní pojmy, z nichž vychází zkoumání literární postavy. V závěrečné části práce je kladen důraz na odhalení obrazu J. Stalina v románu pomocí analýzy textu a na jejím základě učiněných závěrů, které pomáhají nahlédnout do všestrannosti zobrazené postavy. Cílem práce je nejen charakterizovat Rybakovova Stalina z vnější strany, ale také ukázat, o co se opíral autor, zobrazující vnitřní svět teto postavy. Keywords: Ruská litaratura|Děti Arbatu|Rybakov|Stalin|postava|analýza|kult osobnosti; Russian literature|Children of the Arbat|Rybakov|Stalin|the character|analysis|cult of personality Available in a digital repository NRGL
Obraz Stalina v románu A. N. Rybakova Děti Arbatu

(in English): The Thesis focuses on analysis of characterization of Joseph Stalin in the novel Children of the Arbat dated 1987 by Russian writer Anatoly Rybakov (1911-1998). The first part of the ...

Gorabek, Maksym; Kosáková, Hana; Mokryk, Radomyr
Univerzita Karlova, 2022

Přechylování slov označujících povolání. Ukrajinština ve srovnání s běloruštinou a ruštinou.
Morozuk, Uladzimir; Sverdan, Tetiana; Stranz-Nikitina, Veronika
2021 - Russian
This Master thesis studies the usage of feminin forms of the nouns describing the profession in three East Slavic languages: Ukrainian, Russian and Belarusian. The work places great emphasis on sociolinguistic and morphological aspects of the formation and usage of these female correlates. Táto diplomová práce se zabývá používáním přechylovaných forem názvů profesi ženského rodu ve tři východoslovanských jazycích: ukrajinštině, ruštině a běloruštine. V práci je kladen velký důraz na sociolingvistické a morfologické aspekty tvoření a použití přechylovaných korel átů ženského rodu. Keywords: přechylování|srovnání|slovanské jazyky|ukrajinština|běloruština|ruština; feminatives|comparison|Slavic languages|Ukrainian language|Belarusian language|Russian language Available in a digital repository NRGL
Přechylování slov označujících povolání. Ukrajinština ve srovnání s běloruštinou a ruštinou.

This Master thesis studies the usage of feminin forms of the nouns describing the profession in three East Slavic languages: Ukrainian, Russian and Belarusian. The work places great emphasis on ...

Morozuk, Uladzimir; Sverdan, Tetiana; Stranz-Nikitina, Veronika
Univerzita Karlova, 2021

Lingvokulturní a pragmatická specifika cestovních blogů
Korshunova, Daria; Rycheva, Ekaterina; Berger, Olga
2021 - Russian
LINGUOCULTURALAND PRAGMATIC FEATURES OF TRAVEL BLOGS Autor práce: Korshunova Daria Školitel: Mgr. Ekaterina Rycheva, Ph.D. Annotation: Everyday communication on the Internet has become an integral part of life of a modern person. A blog is one of the relevant genres of Internet communication. It has some specific features, such as the complexity of form and content, interactivity, interaction of verbal and non-verbal components and pragmatic orientation. The investigation is devoted to the definition of linguocultural and pragmatic features of travel blogs. An analysis of the use of expressive means and cultural stereotypes in travel blogs in the comparative aspect (based on Russian and Czech blogs) is carried out. Key words: Internet, Internet-discourse, Internet communication, genre, blog, blogger, travel blog, blogosphere, expressive means, cultural stereotype. LINGVOKULTURNÍ A PRAGMATICKÁ SPECIFIKA CESTOVNÍCH BLOGŮ Autor práce: Korshunova Daria Školitel: Mgr. Ekaterina Rycheva, Ph.D. Anotace: Každodenní komunikace na Internetu se stala pevnou součástí života moderního člověka. Jedním z žánrů současné Internetové komunikace je blog. Má určité specifické aspekty, jako například složitost formy a obsahu, interaktivita, interakce verbálních a neverbálních komponent a pragmatická orientace. Tento výzkum se věnuje definování lingvokulturních a pragmatických vlastností cestovních blogů. Je provedena srovnávací analýza používání expresivních prostředků a kulturních stereotypů v cestovních blozích (na základě ruských a českých blogů). Klíčová slova: Internet, internetový diskurz, internetová komunikace, žánr, blog, blogger, cestovní blog, blogosféra, expresivní prostředky, kulturní stereotyp. Keywords: Internet|internetový diskurz|internetová komunikace|žánr|blog|blogger|cestovní blog|blogosféra|expresivní prostředky|kulturní stereotyp; Internet|Internet-discourse|Internet communication|genre|blog|blogger|travel blog|blogosphere|expressive means|cultural stereotype Available in a digital repository NRGL
Lingvokulturní a pragmatická specifika cestovních blogů

LINGUOCULTURALAND PRAGMATIC FEATURES OF TRAVEL BLOGS Autor práce: Korshunova Daria Školitel: Mgr. Ekaterina Rycheva, Ph.D. Annotation: Everyday communication on the Internet has become an integral ...

Korshunova, Daria; Rycheva, Ekaterina; Berger, Olga
Univerzita Karlova, 2021

Tvoření deantroponymických jmen v ruštině a češtině od antroponym cizího původu na materiálu webových stránek věnovaných filmům, seriálům a fan-fikci
Andreeva, Dariia; Giger, Markus; Kitzlerová, Jana
2021 - Russian
(in English) The aim of the diploma thesis is to reveal the particularities in the derivation of hypocorisms from names of foreign origin in Czech and in Russian on websites, related to films, TV-series and fanfiction. The first part of the diploma thesis is dedicated to the theoretical questions such as the difference in the semantics of hypocorisms and official personal names, the methods of derivation, typical for hypocorisms in Czech and in Russian and their usage. In the second part, the derivation of hypocorisms from names of foreign origin in Czech and in Russian on websites, related to films, TV-series and fanfiction is revealed. (český) Cílem této diplomové práce je ukázat zvláštnosti v odvozování hypokoristik od antroponimů cizího původu v češtině a ruštině na webových strankách, věnovaných filmům, seriálům a fanouškové tvorbě. První část této práce je věnována následujícím teoretickým otázkám: rozdíl v semantice hypokoristik a oficiálních podob osobních jmén, způsoby derivace hypokoristik a jejich použití v češtině a ruštině. Ve druhé části je uvedeno porovnání hypokoristik, odvozených od osobních jmén cizího původu, v češtině a v ruštině tak, aby byly odhaleny zvláštnosti jejich vytvoření a jejich užití v online diskusích a ve fanouškové tvorbě. Keywords: antroponyma|deantroponymická jména|derivace|internetová komunikace|ruština|čeština; anthroponyms|deanthroponymic personal names|derivation|internet communication|Russian|Czech Available in a digital repository NRGL
Tvoření deantroponymických jmen v ruštině a češtině od antroponym cizího původu na materiálu webových stránek věnovaných filmům, seriálům a fan-fikci

(in English) The aim of the diploma thesis is to reveal the particularities in the derivation of hypocorisms from names of foreign origin in Czech and in Russian on websites, related to films, ...

Andreeva, Dariia; Giger, Markus; Kitzlerová, Jana
Univerzita Karlova, 2021

Porovnání překladů reálií ze světa Harryho Pottera
Shapirko, Mariia; Stranz-Nikitina, Veronika; Kitzlerová, Jana
2021 - Russian
The subject of this thesis is the "Comparison of the translations of realia in the fictional universe of Harry Potter". The main aim is to divide the realia found in Harry Potter books into thematic categories and thencarry out translation analysis to estimate translation solutions. This analysis is created through the prism of English. This thesis consists of three parts. The first part covers the general concepts of the theory of translation. The second part contains a brief biography of J. K. Rowling, the definition of fantasy, and an overview of the history of the four translations. The third part presents a comparison of the translation from English into two variations of Russian, Czech, and Ukrainian. In the thesis conclusion, we will summarize and estimate which translation solution of the four is more accurate, based on the carried out analysis of the translation examples discussed in part three. Keywords: linguistic, realia, Harry Potter, J. K. Rowling, Slavic languages, Russian, Czech, Ukrainian, translation. Tématem práce je porovnání překladů vybraných reálií ze světa Harryho Pottera do ruštiny, ukrajinštiny a češtiny. Cílem práce je překladatelská analýza vybraných reálií na základě jejich předběžné klasifikace podle tematických okruhů za účelem komparativního zhodnocení zvolených překladatelských řešení. Důležitou roli také hraje výchozí jazyk - angličtina. Diplomová práce se skládá ze třech částí. První část se zaměřuje na obecné teze z oblasti teorie překladu, druhá část obsahuje stručný životopis J. K. Rowlingove, definici fantazy a přehled historie vzniku čtyř překladů, třetí část je věnována praktické analýze a zabývá se porovnáním překladu reálií do ruštiny (2 překlady), češtiny a ukrajinštiny. V závěru proběhne zhodnocení výsledků komparativní analýzy a posouzení zvolených překladatelských postupů z hlediska celkové charakteristiky čtyř zvolených překladů. Klíčová slova: lingvistika, reálie, Harry Potter, J. K. Rowlingová, slovanské jazyky, ruština, čeština, ukrajinština, překlad. Keywords: lingvistika|reálie|Harry Potter|J. K. Rowlingová|slovanské jazyky|ruština|čeština|ukrajinština|překlad; linguistic|realia|Harry Potter|J.K. Rowling|Slavic languages|Russian|Czech|Ukrainian|translation Available in a digital repository NRGL
Porovnání překladů reálií ze světa Harryho Pottera

The subject of this thesis is the "Comparison of the translations of realia in the fictional universe of Harry Potter". The main aim is to divide the realia found in Harry Potter books into thematic ...

Shapirko, Mariia; Stranz-Nikitina, Veronika; Kitzlerová, Jana
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases