Number of found documents: 123
Published from to

Specifika překladu literatury v žánru fantasy z angličtiny do ruštiny
Dolgushina, Mariia; Stranz-Nikitina, Veronika; Rycheva, Ekaterina
2024 - Russian
Peculiarities of the fantasy literature translation from English into Russian ABSTRACT This thesis is devoted to the peculiarities of translating fantasy literature from English into Russian and studies these features on the example of several literary works. The paper is divided into theoretical and practical parts. The first part contains the theoretical foundations of the translation of literature in the chosen genre based on the thematic works of Russian-speaking and English- speaking authors. Lexical and grammatical features of fantasy literature, types and classification of translation transformations are also analyzed here. A separate chapter is devoted to the problems and difficulties encountered by translators who deal with the literature of the genre under study. The second part of the work contains an analysis of translation transformations, primarily lexical and grammatical, in the translation of selected works. The main purpose of the work is to compare the approaches of translators to different fantasy subgenres, such as magical, urban and humorous fantasy, which allows us to identify the specific features of the translation of each subgenre. Based on the comparison, the work will reveal which specific translation transformations prevail in the works of the selected subgenres. KEYWORDS... Specifika překladu literatury v žánru fantasy z angličtiny do ruštiny ABSTRAKT Tato práce je věnovaná zvláštnostem překladu fantasy literatury z angličtiny do ruštiny a prozkoumá rysy na příkladu několika literárních děl. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část obsahuje teoretické základy překladu literatury ve zvoleném žánru na základě tematických děl rusky a anglicky mluvících autorů. Provedena analýza lexikálních a gramatických rysy fantasy literatury, typy a klasifikace překladatelských transformací. Samostatná kapitola je věnována problémům a zvláštnostem, které mohou potkat překladatelé, zabývající literaturou zkoumaného žánru. Druhá část práce obsahuje analýzu překladatelských transformací, především lexikálních a gramatických, v překladu vybraných děl. Hlavním účelem práce je porovnat přístupy překladatelů k různým fantasy subžánrům, jako je magická, městská a humorná fantasy. Tato analýza umožňuje identifikovat specifické rysy překladu každého subžánru. Na základě srovnání práce odhalí, jaké konkrétní překladatelské proměny převládají v dílech vybraných subžánrů. KLÍČOVÁ SLOVA literatura, překlad, překladatelské proměny, fantasy, fantasy subžánr Keywords: литература|перевод|переводческие трансформации|фэнтези|поджанры фэнтези; literature|translation|translation transformations|fantasy|fantasy subgenres Available in a digital repository NRGL
Specifika překladu literatury v žánru fantasy z angličtiny do ruštiny

Peculiarities of the fantasy literature translation from English into Russian ABSTRACT This thesis is devoted to the peculiarities of translating fantasy literature from English into Russian and ...

Dolgushina, Mariia; Stranz-Nikitina, Veronika; Rycheva, Ekaterina
Univerzita Karlova, 2024

Způsoby motivace žáků v učebnicových souborech pro výuku ruského jazyka
Šiffner, Natalia; Rozboudová, Lenka; Konečný, Jakub
2024 - Russian
The thesis deals with the issue of motivation of learning Russian as a second foreign language at Czech lower secondary schools. The main aim of the thesis is to determine the level of motivation of teaching aids for Russian language for lower secondary school pupils in the Czech Republic. The thesis consists of theoretical and practical parts. In the theoretical part the concepts of motivation, motivation to learn and teaching aids for foreign language and their role in motivation are explained. In the practical part, three textbooks for Russian language teaching are analysed: Классные друзья, Времена and Поехали. The analysis is based on the criteria developed by the author of the thesis. The conducted research shows that the above- mentioned textbooks are motivating for Russian language teaching, but they have some weaknesses in structure, motivational aspect, clarity of tasks and content. On the basis of the analysis, recommendations for motivating students in using these teaching aids are proposed. The work has practical significance for foreign language teachers, textbook authors and publishers. KEYWORDS foreign language, lower secondary school, textbook, analysis, recommendation Diplomová práce se zabývá problematikou motivace k učení ruského jazyka jako druhého cizího jazyka v českých základních školách. Hlavním cílem práce je určit úroveň motivace učebních pomůcek pro ruský jazyk pro žáky základních škol v České republice. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy motivace, motivace k učení a učební pomůcky pro cizí jazyk a jejich role v motivaci. V praktické části jsou analyzovány tři učební soubory pro výuku ruského jazyka: Классные друзья, Времена a Поехали. Analýza je založena na kritériích, které byly vypracovány autorem práce. Provedený výzkum ukazuje, že výše zmíněné učební soubory jsou motivující pro výuku ruského jazyka, ale mají některé slabiny ve struktuře, motivační stránce, jasnosti úkolů a obsahu. Na základě analýzy jsou navrženy doporučení pro motivaci žáků při použití těchto učebních pomůcek. Práce má praktický význam pro učitele cizích jazyků, autory učebnic a nakladatele. KLÍČOVÁ SLOVA cizí jazyk, základní škola, učebnice, analýza, doporučení Keywords: cizí jazyk; základní škola; učebnice; analýza; doporučení; foreign language; lower secondary school; textbook; analysis; recommendation Available in a digital repository NRGL
Způsoby motivace žáků v učebnicových souborech pro výuku ruského jazyka

The thesis deals with the issue of motivation of learning Russian as a second foreign language at Czech lower secondary schools. The main aim of the thesis is to determine the level of motivation of ...

Šiffner, Natalia; Rozboudová, Lenka; Konečný, Jakub
Univerzita Karlova, 2024

Hodnotící složka výuky ruštiny jako cizího jazyka
Svoboda, Lidia; Getmanenko, Natalia Ivanovna; Rozboudová, Lenka
2023 - Russian
The modern educational triad "education-learning-evaluation" assigns a significant role to the evaluation component. This master's thesis examines the problem of measuring knowledge, skills and abilities in teaching Russian as a foreign language (RFL). The aim of this work is to study the structure and content of existing test methods in the context of the general educational triad and to develop the new test assignments for a summative assessment. The main objective of this study is to determine effectiveness of the existing systems of knowledge control when teaching Russian as a foreign language in a Czech audience.In this paper, we will analyze the existing test methods and explore the modern linguodidactic measurements and assessments of the quality of teaching Russian as a foreign language. The relevance of this work lies in the need to develop a better control of students ' knowledge in order to achieve their language competence. The practical part of this master's paper will offer the summative test assigments for the electronic textbook "Cultural History of Russia" (Getmanenko, Rozboudová, Vasilieva, 2020). Moderní vzdělávací trojice "Vzdělávání-výuka-hodnocení" přiřazuje významnou roli hodnotící složce. Tato diplomová práce zkoumá problematiku měření znalostí, dovedností a schopností ve výuce ruštiny jako cizího jazyka (RKI). Cílem této práce je studium struktury a obsahu stávajících zkušebních metod v kontextu obecné vzdělávací triády a vypracování nových testovacích úkolů pro souhrnné hodnocení. Hlavním cílem této studie je stanovení efektivity stávajících systémů kontroly znalostí při výuce ruštiny jako cizího jazyka u českých studentů. V této diplomové práci budeme analyzovat stávající zkušební metody a zkoumat moderní linguodidaktická měření a hodnocení kvality výuky ruštiny jako cizího jazyka. Význam této práce spočívá v potřebě rozvíjet lepší kontrolu znalostí studentů za účelem dosažení jejich jazykové kompetence. V praktické části magisterské práce budou nabídnuty souhrnné testovací úkoly pro elektronickou učebnici Kulturní historie Ruska (Getmanenko, Rozboudova, Vasilieva, 2020) Keywords: hodnocení znalostí; ruština jako cizí jazyk; didaktika ruského jazyka; kontrola znalostí; testování; testové úlohy; evaluation of students' knowledge; Russian as a foreign language; knowledge monitoring; test control; test tasks Available in a digital repository NRGL
Hodnotící složka výuky ruštiny jako cizího jazyka

The modern educational triad "education-learning-evaluation" assigns a significant role to the evaluation component. This master's thesis examines the problem of measuring knowledge, skills and ...

Svoboda, Lidia; Getmanenko, Natalia Ivanovna; Rozboudová, Lenka
Univerzita Karlova, 2023

Mem jako kulturní fenomén v ruskojazyčném prostředí
Mikhalkova, Polina; Rajnochová, Natalie; Rycheva, Ekaterina
2023 - Russian
Meme as a cultural phenomenon in the Russian-speaking environment Abstract In this work there is analysis of memes in the Russian language as part of communication and mentality not only in the Internet space, but also beyond it. The theoretical part is based on available scientific literature; in the practical part, attention is paid to various ways of forming memes, their classification and methods of application in speech and written communication. Purpose of writing this work: to determine what is a meme, to explain the reasons for the use of memes in the Internet space and in the domestic environment; analyze the ways of their formation and make a semantic classification. Mem jako kulturní fenomén v ruskojazyčném prostředí Abstrakt V této práci se probírá analýza memů v ruském jazyce jako součásti komunikace a mentality nejen v internetovém prostoru, ale i mimo něj. Teoretická část je záložena na dostupné odborné literatuře; praktická část je zaměřena na různé způsoby utváření memů, jejich klasifikaci a způsoby použití v řečové a písemné komunikaci. Cílem napsání práce je zkoumát memy, definovat důvody jejich použití v internetovém prostoru a domácím prostředí. Taky cílem práce je analýza způsobů utváření memů a sestavení jejich sémantické klasifikace. Keywords: Mem|jazyk|sémantika|klasifikace|internet|lidové výrazy; Meme|language|semantics|classification|internet|popular expressions Available in a digital repository NRGL
Mem jako kulturní fenomén v ruskojazyčném prostředí

Meme as a cultural phenomenon in the Russian-speaking environment Abstract In this work there is analysis of memes in the Russian language as part of communication and mentality not only in the ...

Mikhalkova, Polina; Rajnochová, Natalie; Rycheva, Ekaterina
Univerzita Karlova, 2023

Precedentní fenomény v reklamním diskurzu
Krasteleva, Anastasiia; Rycheva, Ekaterina; Zaňko, Taťjana
2023 - Russian
Annotation. The authors of advertising texts are constantly looking for the most effective ways to attract the attention of the recipient. The use of precedent phenomena in advertising can increase its effectiveness. The thesis describes various types of advertising, as well as types of precedent phenomena and their functional and semantic specificity. The purpose of this study is to analyze the features of the use of precedent phenomena in Russian advertising and to identify different types of precedent phenomena used in advertising texts. In addition, an important part of the work is the database of advertising texts containing precedent phenomena. Anotace. Autoři reklamních textů neustále hledají co nejefektivnější způsoby, jak upoutat pozornost příjemce. Využití precedentních jevů v reklamě může zvýšit její účinnost. Práce popisuje různé druhy reklamy, ale i typy precedentních jevů a jejich funkční a sémantickou specifičnost. Cílem této studie je analyzovat rysy použití precedentních jevů v ruské reklamě a identifikovat různé typy precedentních jevů používaných v reklamních textech. Kromě toho je důležitou součástí práce databáze reklamních textů obsahujících precedentní jevy. Keywords: precedentní jevy|precedentní jméno|precedentní výraz|precedentní situace|precedentní text|reklama|reklamní text|reklamní diskurz; precedent phenomena|precedent name|precedent expression|precedent situation|precedent text|advertising|advertising text|advertising discourse Available in a digital repository NRGL
Precedentní fenomény v reklamním diskurzu

Annotation. The authors of advertising texts are constantly looking for the most effective ways to attract the attention of the recipient. The use of precedent phenomena in advertising can increase ...

Krasteleva, Anastasiia; Rycheva, Ekaterina; Zaňko, Taťjana
Univerzita Karlova, 2023

Vzájemné vztahy běloruského a ruského jazyka v Bělorusku a odraz jazykové situace ve škole
Karpíšek, Vratislav; Getmanenko, Natalia Ivanovna; Rozboudová, Lenka
2023 - Russian
The present diploma thesis deals with the co-relation of language situation in Belarus and the educational system. The first chapter is devoted to historical relations of Polish, Russian and Belarusian in the period starting from the 19th century up to the present moment, to the country's language question and the role of religious affiliation in the choice of the language. The second chapter analyzes primarily the reflection of changes in the language policies at the turn of 1980's and 1990's, as well as the position of Belarusian in the educational system and the comparison of presence of both languages on all educational levels. The third chapter contains the description of the significant role of bilingualism in contemporary world, presentation of Belarusian bilingualism, as well as possible use of the thesis for various academic purposes. KEYWORDS Belarusian, Russian, bilingualism, edcuation, language policy, school Tato diplomová práce rozebírá souvztažnost mezi jazykovou situací v Bělorusku a systémem vzdělávání. První kapitola se zabývá historickými vztahy polského, ruského a běloruského jazyka od 19. století do dnešní doby, otázkou jazyka v Bělorusku a rolí náboženské příslušnosti ve výběru jazyka komunikace. V druhé kapitole je analyzován především odraz změn v jazykové politice na přelomu 80. a 90. let 20. století, dále také místo běloruského jazyka ve vzdělávání a srovnání obou jazyků na různých úrovních vzdělávání. Třetí kapitola obsahuje vysvětlení role bilingvizmu ("dvojjazyčnosti") v současném světě, představení běloruského bilingvizmu a taktéž cíle možného využití této práce v praxi. KLÍČOVÁ SLOVA běloruština, ruština, bilingvismus, vzdělávání, jazyková politika, škola Keywords: Bělorusko; ruský jazyk; běloruský jazyk; vzdělávání; jazyková situace; jazyková politika; jazykové plánování; Belarus; the Russian language; the Belarusian language; education; language situation; language policy; language planning Available in a digital repository NRGL
Vzájemné vztahy běloruského a ruského jazyka v Bělorusku a odraz jazykové situace ve škole

The present diploma thesis deals with the co-relation of language situation in Belarus and the educational system. The first chapter is devoted to historical relations of Polish, Russian and ...

Karpíšek, Vratislav; Getmanenko, Natalia Ivanovna; Rozboudová, Lenka
Univerzita Karlova, 2023

Vzdělávací prostor ruského exilu: na základě časopisu Russkaja škola za rubežom (Praha, 1923-1931)
Osinovskaia, Anna; Nykl, Hanuš; Andrejs, René
2022 - Russian
This paper examines the specifics the specifics of the functioning of part of the educational space of the Russian diaspora of the first wave of emigration. An analysis of the essays published in the journal «Russian School Abroad» gives a general idea of Russian schools abroad during the first wave of emigration, their organization and teaching features, as well as options for solving various problems that arise in the course of educational institutions. About 40 essays on schools in Czechoslovakia, Yugoslavia, Bulgaria, Germany, Poland, France, Latvia, Lithuania, Estonia, Turkey, Bessarabia, Finland, Tunisia and even the USA and Manchuria were published in 34 issues of the magazine. Articles by such emigrant teachers as D.M.Sokoltsov, A.I. Tyminsky, A.T. Pavlov, and others made it possible to create a more holistic view of education abroad, to identify common problems of teaching and upbringing of students. Diplomová práce zkoumá specifiku fungování části vzdělávacího prostoru ruské diaspory první vlny emigrace. Analýza statí publikovaných v časopise Russkaja škola za rubežom poskytuje obecnou představu o ruských školách v zahraničí během první vlny emigrace, o jejich organizaci a výukových prvcích, jakož i o možnostech řešení různých problémů vznikajících v procesu vzdělávacích institucí. Ve 34 číslech časopisu vyšlo asi 40 článků o školách v Československu, Jugoslávii, Bulharsku, Německu, Polsku, Francii, Lotyšsku, Litvě, Estonsku, Turecku, Besarábii, Finsku, Tunisku a dokonce i USA a Mandžusku. Články takových exilových pedagogů jako D.M.Sokolcov, A.I.Tyminskij, A.T.Pavlov a další umožnily vytvořit ucelenější pohled na vzdělávání v zahraničí a identifikovat společné problémy výuky a výchovy studentů. Keywords: časopis Ruskaja škola za rubežom|ruská meziválečná emigrace|exilová pedagogika|ruské exilové časopisy; journal Russkaia shkola za rubezhom|Russian interwar emigration|exile pedagogy|Russian émigré journals Available in a digital repository NRGL
Vzdělávací prostor ruského exilu: na základě časopisu Russkaja škola za rubežom (Praha, 1923-1931)

This paper examines the specifics the specifics of the functioning of part of the educational space of the Russian diaspora of the first wave of emigration. An analysis of the essays published in the ...

Osinovskaia, Anna; Nykl, Hanuš; Andrejs, René
Univerzita Karlova, 2022

Fenomén kosmopolitního Baku
Svetlova, Yuliya; Košťálová, Petra; Nykl, Hanuš
2022 - Russian
The purpose of this work is a detailed study of the four largest ethnic groups that made up the main population of Baku at the turn of 19th and 20th centuries: Azerbaijanis, Russians, Jews and Armenians. The paper examines the characteristics of each ethnic group on the example of the brightest representatives, its influence on the city and interaction with other ethnic groups. In the context of non- autochthonous ethnic groups, special attention is paid to the history of their emergence and consolidation as a significant ethnic minority among the urban population, as well as the accompanying prerequisites and the ensuing consequences. The work aims to reveal the phenomenon of Baku cosmopolitanism in the context of the non-intrusive policy of the Russian Empire in the South Caucasus and its position at the time of the collapse of the empire and the formation of an independent state. Key words: Baku, cosmopolitanism, Azerbaijan, ethnic minorities, South Caucasus, Russian Empire, Armenians, Jews, history. Cílem této práce je podrobná studie čtyř nejpočetnějších etnických skupin, které tvořily hlavní populaci Baku, tj. Ázerbájdžánců, Rusů, Židů a Arménů. Práce si klade za úkol analyzovat základní charakteristiky každé etnické skupiny, její nejvýznamnější představitele, její vliv na město a interakci s jinými etnickými skupinami. Co se neautochtonních etnik týče, zvláštní pozornost bude věnována historii jejich vzniku a konsolidace jejich postavení coby významné etnické menšiny mezi městským obyvatelstvem, jakož i souvisejícím předpokladům a důsledkům, které z toho vyplývají. Práce si klade za cíl odhalit fenomén bakinského kosmopolitismu v kontextu politiky Ruského impéria na Kavkaze a jeho postavení v době rozpadu impéria a vzniku samostatného státu. Klíčová slova: Baku, kosmopolitismus, Ázerbájdžán, etnické menšiny, Jižní Kavkaz, Ruská říše, Armény, Židé, dějiny. Keywords: Baku|Ázerbájdžán|Jižní Kavkaz|etnické menšiny; Baku|Azerbaijan|South Caucasus|ethnic minority Available in a digital repository NRGL
Fenomén kosmopolitního Baku

The purpose of this work is a detailed study of the four largest ethnic groups that made up the main population of Baku at the turn of 19th and 20th centuries: Azerbaijanis, Russians, Jews and ...

Svetlova, Yuliya; Košťálová, Petra; Nykl, Hanuš
Univerzita Karlova, 2022

Role výrazových prostředků ve tvorbě řečového portrétu Iriny Chakamady v postpolitické kariéře.
Bezkorovayna, Tetyana; Rycheva, Ekaterina; Berger, Olga
2022 - Russian
Author: Tetyana Bezkorovayna Title: The role of means of expression in the speech portrait of Irina Khakamada in post political career Objectives: In the thesis, the features of the speech portrait of Irina Khakamada, a business coach, a public person and a former politician, are considered. The analysis of various expressive means, which form the speech portrait of the speaker and his image as a whole, is made. Methods: The work used methods of descriptive, stylistic and contextual analysis. Results: In the course of the study was confirmed that the use of special means of expression and stylistic devices not only contributes to the pragmatic impact of the speaker on the audience, but also helps in building the image of a public person. Keywords: speech portrait, linguistic personality, expressive means, speech influence, speech manipulation, conceptual metaphor, slang, «fashionable» words, terms, speaker, addresser, addressee, recipient, image, Irina Khakamada. Autor: Tetyana Bezkorovayna Název: Role výrazových prostředků ve tvorbě řečového portrétu Iriny Chakamady v postpolitické kariéře Cíl: Předkládaná diplomová práce je věnována popisu řečového portrétu Iriny Chakamady, obchodní koučky, veřejné osoby a bývalé političky. Je provedena analýza různých výrazových prostředků, které tvoří řečový portrét mluvčího a jeho image jako celek. Metody: V práci byly použity metody deskriptivní, stylistické a kontextové analýzy. Výsledky: V průběhu výzkumu bylo potvrzeno, že použití speciálních výrazových prostředků a stylistických prostředků přispívá nejen k pragmatickému působení mluvčího na publikum, ale pomáhá i při budování image veřejné osoby. Klíčová slova: řečový portrét, jazyková osobnost, výrazové prostředky, řečový vliv, řečová manipulace, konceptuální metafora, slang, «módní» slova, termíny, mluvčí, adresant, adresát, příjemce, image, Irina Сhakamada. Keywords: řečový portrét|jazyková osobnost|výrazové prostředky|řečový vliv|řečová manipulace|konceptuální metafora|slang|«módní» slova|termíny|mluvčí|adresant|adresát|příjemce|image|Irina Сhakamada; speech portrait|linguistic personality|expressive means|speech influence|speech manipulation|conceptual metaphor|slang|«fashionable» words|terms|speaker|addresser|addressee|recipient|image|Irina Khakamada Available in a digital repository NRGL
Role výrazových prostředků ve tvorbě řečového portrétu Iriny Chakamady v postpolitické kariéře.

Author: Tetyana Bezkorovayna Title: The role of means of expression in the speech portrait of Irina Khakamada in post political career Objectives: In the thesis, the features of the speech portrait of ...

Bezkorovayna, Tetyana; Rycheva, Ekaterina; Berger, Olga
Univerzita Karlova, 2022

Reprezentace migrace a migrantů v politickém diskurzu v Rusku a České republice
Soroka, Sergei; Rycheva, Ekaterina; Rajnochová, Natalie
2022 - Russian
The economic and social disruption caused by the global pandemic has affected aggressive political rhetoric related to migration and refugees. During the political struggle, politicians use linguistic means and communicative strategies to manipulate public opinion. The aim of the study is to analyze the linguistic means used by politicians in the migration discourse. The analysis of the representation of migration and migrants in the political discourse of Russia and Czechia in a comparative aspect is carried out. V kontextu globální pandemie, která způsobila potíže v sociální a ekonomické oblastech, se zintenzivnila agresivní rétorika politiků ohledně migrace a migrantů. Politici používají specifické jazykové prostředky a komunikační strategie, které zvyšují pragmatický dopad na publikum. Práce se zabývá analyzou jazykových prostředků, které politici používají v diskurzu o migraci a migrantech. Provádí se analýza lingvistické reprezentace migraсe a migrantů v politickém diskurzu v Rusku a České republice ve srovnávacím aspektu. Keywords: diskurz|politický diskurz|migrační diskurz|jazykové prostředky|stylistické prostředky|řečové strategie|politický slogan|konceptuální metafora|kognitivní lingvistika|komparativní analýza; discourse|political discourse|migration discourse|linguistic means|stylistic means|speech strategies|political slogan|conceptual metaphor|cognitive linguistics|contrastive analysis Available in a digital repository NRGL
Reprezentace migrace a migrantů v politickém diskurzu v Rusku a České republice

The economic and social disruption caused by the global pandemic has affected aggressive political rhetoric related to migration and refugees. During the political struggle, politicians use linguistic ...

Soroka, Sergei; Rycheva, Ekaterina; Rajnochová, Natalie
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases