Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 11334
Published from to

Postoje k léčbě a znalosti o hormonální antikoncepci u studentů posledního ročníku farmacie
Pavlíková, Veronika; Malá, Kateřina; Pokladníková, Jitka
2019 - Slovak
The attitudes toward the treatment and knowledge about hormonal contraception among the final year pharmacy students Author: Veronika Pavlíková¹ Supervisor: PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D.¹ Consultant: PharmDr. Anna Oleárová, Ph.D., MPHš ¹Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University, Czech Republic šDepartment of Organisation and Management of Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Comenius University in Bratislava, Slovak Republic Introduction: Hormonal contraception (HC) is ranked among the widespread birth control methods used in a broad age structure of women worldwide. Based on of the health status, lifestyle, user's preferences or non-contraceptive benefits, it is possible to choose from the wide spectrum of HC, which differs in dosage and composition. Aim: The aim of this thesis was to determine the attitudes toward the treatment and knowledge about the HC among the final-year pharmacy students upon the completion of the mandatory 6-month long practical training in the pharmacy and knowledge acquired during the studies. Methods: The on-line survey was the realized in students of faculties of pharmacy in the Czech Republic and in the Slovak Republic, who had already completed the mandatory 6-month long practical training or who have just been... Postoje k liečbe a znalosti o hormonálnej antikoncepcii u študentov posledného ročníka farmácie Autor: Veronika Pavlíková¹ Vedúci diplomovej práce: PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D.¹ Konzultant diplomovej práce: PharmDr. Anna Oleárová, Ph.D., MPHš ¹Katedra sociálnej a klinické farmácie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Česká republika šKatedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika Úvod: Hormonálna antikoncepcia (HA) patrí medzi celosvetovo rozšírenú antikoncepčnú metódu, užívanú v širokej vekovej skladbe žien. Na základe zdravotného stavu, životného štýlu, preferencie užívateľky alebo neantikoncepčných výhod je možné vybrať z rozsiahleho spektra líšiaceho sa aplikačnou formou a zložením. Cieľ: Cieľom práce bolo zistiť postoje k liečbe a znalosti o HA u študentov posledného ročníka farmácie na základe absolvovanej 6-mesačnej povinnej odbornej praxe v lekárni a znalostiam získaným v priebehu štúdia. Metodika: V rámci prierezového dotazníkového on-line šetrenia boli oslovení študenti farmaceutických fakúlt v Českej republike a na Slovensku, ktorí už mali absolvovanú 6-mesačnú odbornú prax alebo práve praxovali. Prieskum prebiehal od januára do marca 2017. Dotazník obsahoval 33 otázok, ktoré boli členené... Keywords: hormonální antikoncepce; pregraduální vzdělání; dotazníkové šetření; hormonal contraception; undergraduate education; questionnaire survey Available in a digital repository NRGL
Postoje k léčbě a znalosti o hormonální antikoncepci u studentů posledního ročníku farmacie

The attitudes toward the treatment and knowledge about hormonal contraception among the final year pharmacy students Author: Veronika Pavlíková¹ Supervisor: PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D.¹ ...

Pavlíková, Veronika; Malá, Kateřina; Pokladníková, Jitka
Univerzita Karlova, 2019

Analýza činnosti Lékového informačního centra II.
Čikovská, Natália; Malá, Kateřina; Matoulková, Petra
2019 - Slovak
Drug Information Centre service analysis II. Author: Natália Čikovská Supervisor: PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D. Consultant: PharmDr. Petra Thomson Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University, Czech Republic Introduction: Drug Information Centre (DIC) of the Faculty of Pharmacy in Hradec Kralové was established in 1994 and is the only university-based DIC in the Czech Republic. DIC is providing expert information about drugs, such as answering medicines-related enquiries received from healthcare professionals. Objective: The objective of diploma thesis was to gather and analyze information about the informational service of LIC FAF UK a FN HK in 1994-2016 aimed for general characteristics of drug enquiries and professional drug information resources used for solving the enquiries. Methods: Detailed analysis of DIC activities was performed to compile suitable data. All enquiries from years between 1994 and 2016 were summarized into a database using Microsoft Excel software. General characteristics of the enquiries were analyzed, such an average number of enquiries per year or time needed for resolving one enquiry. Information about enquirers was considered as well, e.g. their profession and region, from which the enquiries were sent.... Analýza činnosti Liekového informačného centra II. Autor: Natália Čikovská Školiteľ: PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D. Konzultant: PharmDr. Petra Thomson Katedra sociálnej a klinickej farmácie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Česká republika Úvod: Liekové informačné centrum (LIC) Farmaceutickej fakulty Univerzity Karlovej (FAF UK) bolo založené v roku 1994 a je jediným univerzitným LIC v Českej republike (ČR). Centrum poskytuje odborné informácie o liečivách (LČ), a to najmä prostredníctvom odpovedania na dotazy týkajúce sa LČ od zdravotníckych pracovníkov. Cieľ: Cieľom diplomovej práce bolo zozbieranie a zanalyzovanie informácií o informačnej službe LIC FAF UK a FN HK v období 1994-2016 so zameraním na všeobecné charakteristiky liekových dotazov a používané odborné informačné zdroje o LČ pri ich riešení. Metodika: Bola vykonaná podrobná analýza informačnej služby LIC na získanie vhodných dát. Všetky dotazy z jednotlivých rokov 1994-2016 boli zosumarizované do databázy liekových dotazov v programe Microsoft Office Excel. Pomocou získaných údajov boli hodnotené všeobecné charakteristiky dotazov, ako napr. priemerný počet dotazov za rok alebo čas potrebný pre riešenie jedného dotazu. Údaje o žiadateľoch boli taktiež hodnotené, napr. ich profesia a región, odkiaľ boli dotazy... Keywords: informace o léčivu; lékové informační centrum; databáze; medication information; drug information centre; database Available in a digital repository NRGL
Analýza činnosti Lékového informačního centra II.

Drug Information Centre service analysis II. Author: Natália Čikovská Supervisor: PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D. Consultant: PharmDr. Petra Thomson Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty ...

Čikovská, Natália; Malá, Kateřina; Matoulková, Petra
Univerzita Karlova, 2019

Propargyltakriny - inhibitory acetylcholinesterasy s anti-MAO aktivitou
Nemčíková, Lenka; Kučerová, Marta; Doležal, Martin
2019 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Student: Lenka Nemčíková Supervisor: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D. Title of Thesis: Propargyltacrines - acetylcholinesterase inhibitors with anti-MAO activity Alzheimer's disease (AD) is a serious neurodegenerative disorder that affects mainly aged people. Neurodegenerative disorders lead to dementia. However, dementia is not a part of normal aging. It is the result of pathologigal process. Alois Alzheimer was the first who described AD. The causes of this disease are not clear, however partial pathological mechanisms and the risk factors are known. There is no drug for casual treatment of AD. Nowadays, we can only slow down the symptoms or development of dementia by combining pharmacological and non-pharmacological techniques. Such approach could improve the quality of life of affected people. The treatment of AD involves acetylcholinesterase (AChE) inhibitors and N-methyl-D-aspartate receptor antagonist (NMDA). Donepezil, rivastigmine and galantamine belong to AChE inhibitors. Decrease in AChE activity leads to balance in acetylcholine transmission, which is disturbed in early stages of the disease. Tacrine was the first drug launched on the market for the treatment of... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutickej chémie a farmaceutickej analýzy Študent: Lenka Nemčíková Školiteľ: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D. Názov práce: Propargyltakríny - inhibítory acetylcholínesterázy s anti-MAO aktivitou Alzheimerova choroba (AD) patrí medzi závažné neurodegeneratívne ochorenia, ktoré postihujú predovšetkým osoby staršieho veku. Neurodegeneratívne choroby sa väčšinou prejavujú postupným rozvojom demencie. Demencia však nie je súčasťou starnutia, je vždy dôsledkom patologického procesu. Ako prvý ju opísal Alois Alzheimer. Príčiny vzniku tejto choroby nie sú jasné. Na druhej strane, jednotlivé patologické mechanizmy ochorenia a rizikové faktory sú známe. Z vyššie uvedeného dôvodu neexistuje liek, ktorý by vyliečil Alzheimerovu chorobu. Kombináciou farmakologických a nefarmakologických postupov môžeme zmierniť príznaky, prípadne spomaliť rozvoj demencie, čím sa zlepší kvalita života ľudí, ktorí chorobou trpia. Liečba využíva inhibítory enzýmu acetylcholínesterázy (AChE) a antagonistu N-methyl-D-aspartátových receptorov (NMDA). Medzi inhibítory AChE patrí donepezil, rivastigmín a galantamín. Znížením aktivity AChE sa zaistí rovnováha cholinergnej transmisie, ktorá je narušená už v skorých štádiách ochorenia. Takrín bol prvým liečivom, ktoré... Available in a digital repository NRGL
Propargyltakriny - inhibitory acetylcholinesterasy s anti-MAO aktivitou

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Student: Lenka Nemčíková Supervisor: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D. Title of ...

Nemčíková, Lenka; Kučerová, Marta; Doležal, Martin
Univerzita Karlova, 2019

Sloučeniny kombinující fragment pyrazinamidu a 4-aminobenzoové kyseliny jako potenciální antituberkulotika
Žecová, Jana; Zitko, Jan; Zimčík, Petr
2019 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical chemistry and Pharmaceutical analysis Author: Jana Žecová Supervisor: PharmDr. Jan Zitko, Ph.D. Title of diploma thesis: Compounds combining pyrazinamide and 4-aminobenzoic acid fragments as potential antituberculars Tuberculosis is a severe infectious disease, which has been afflicting the human world population for centuries. It's figuring in the scale of the deadliest diseases as well as the occurring of strains resistant to therapy requires a serious approach to this problem and the research of new therapeutic means. Among the actual antituberculars figure two compounds, PZA and PAS. Pyrazinamide is a first line drug, and its derivatives are subject of the research in the Department of Pharmaceutical chemistry and Pharmaceutical analysis. Structurally similar to 4-aminobenzoic acid, PAS is a second line antitubercular, which is again actual in the therapy of resistant form of TBC. This diploma thesis treats about possibilities of the use of compounds combining fragments of PZA and 4-aminobenzoic acid as potential antituberculars. Furthermore, this thesis evaluates the influence of PAS fragment in the derivatives prepared with this antimycobacterial purpose. The theoretical part describes the actual state of... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chémie a farmaceutické analýzy Riešiteľ: Jana Žecová Vedúci diplomovej práce: PharmDr. Jan Zitko, Ph.D. Názov diplomovej práce: Zlúčeniny kombinujúce fragment pyrazínamidu a 4-aminobenzoovej kyseliny ako potencionálne antituberkulotiká Tuberkulóza je závažné infekčné ochorenie, ktoré po storočia sužuje ľudskú svetovú populáciu. Jej stále zastúpenie v rebríčku najsmrteľnejších ochorení, rovnako tak ako výskyt foriem rezistentných na terapiu, naďalej vyžaduje seriózny prístup k tejto problematike a nájdení nových terapeutických možností. V škále liečiv súčasné terapie TBC sa vyskytujú dve látky, PZA a PAS. Pyrazínamid je liečivo 1. línie, jeho derivátmi sa roky zaoberá výskum na Katedre farmaceutickej chémie a farmaceutickej analýzy. Štruktúrne podobná 4-aminobenzoovej kyseline, PAS je antituberkulotikom 2. línie, ktoré sa po rokoch znovu stáva aktuálnym v liečbe rezistentných foriem M. tbc. Táto diplomová práca sa zaoberá možnosťami využitia zlúčenín zložených z fragmentu PZA a 4-aminobenzoovej kyseliny ako potencionálnych antituberkulotík. Práca naďalej zhodnocuje vplyv fragmentu PAS v derivátoch pripravovaných s antimykobakteriálnym účelom. Teoretická časť práce popisuje súčasný svetový stav tuberkulózy, jej... Keywords: antimykobakteriální; antituberkulotikum; pyrazinamid; 4-aminobenzoová kyselina; antimycobacterial; antitubercular; pyrazinamide; 4-aminobenzoic acid Available in a digital repository NRGL
Sloučeniny kombinující fragment pyrazinamidu a 4-aminobenzoové kyseliny jako potenciální antituberkulotika

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical chemistry and Pharmaceutical analysis Author: Jana Žecová Supervisor: PharmDr. Jan Zitko, Ph.D. Title of diploma ...

Žecová, Jana; Zitko, Jan; Zimčík, Petr
Univerzita Karlova, 2019

Stavebně technologický projekt výstavby centrální nabíjecí stanice v Púchově
Stopka, Peter; Nečasová, Barbora; Diaz, Yvetta
2019 - Slovak
Táto diplomová práce je zameraná na vytvorenie stavebne technologického projektu výstavby Centrálnej nabíjacej stanice v Púchove. Objekt sa nachádza v priemyselnej oblasti mesta Púchov a v areáli firmy Continental Matador Rubber. V práci je spracovaná technická správa k stavebne technologickému projektu, koordinačná situácia stavby so širšími dopravnými trasami, časový a finančný objektový plán, štúdia realizácie hlavných technologických etáp, projekt zariadenia staveniska, návrh hlavných stavebných strojov a mechanizmov, časový plán hlavného stavebného objektu, plán zaistenia materiálových zdrojov pre monolitickú časť stavby. V práci sú zhotovené, technologické predpisy pre vŕtané piloty a stropnú konštrukciu nad prvým nadzemným podlažím. Na technologické predpisy nasledujú kontrolné a skúšobné plány. Ďalšie zadania, ktoré boli zhotovené v tejto práci ako sú plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, návrh a porovnanie žeriavov a položkový rozpočet. This diploma thesis focuses on the construction of a construction technological project for the construction of the Central Charging Station in Púchov. The building is located in the industrial area of Púchov and in the area of Continental Matador Rubber. In the thesis is elaborated technical report for building technological project, co-ordination situation of construction with wider transport routes, time and financial object plan, study of the realization of the main technological stages, construction site design, design of main building machines and mechanisms, time schedule of main building, securing material resources for the monolithic part of the building. In the thesis are made, technological rules for drilled pilots and ceiling structure above the first overground floor. Technological regulations follow control and test plans. Other assignments that have been made in this work, such as the occupational safety and health plan, the design and comparison of cranes and the item budget. Keywords: Industrial monolithic hall; building equipment; machine assembly; timetable; technological regulation; control and test plan; drilled piles by CFA method; monolithic ceiling construction; occupational safety and health plan; comparison of cranes. Available in a digital repository NRGL
Stavebně technologický projekt výstavby centrální nabíjecí stanice v Púchově

Táto diplomová práce je zameraná na vytvorenie stavebne technologického projektu výstavby Centrálnej nabíjacej stanice v Púchove. Objekt sa nachádza v priemyselnej oblasti mesta Púchov a v areáli ...

Stopka, Peter; Nečasová, Barbora; Diaz, Yvetta
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Tvorba podnikatelského záměru
Vojenčáková, Paulína; Kocourková, Gabriela; Vítková, Eva
2019 - Slovak
Obsahom diplomovej práce je návrh podnikateľského zámeru. Diplomová práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti je popísaný podnikateľský zámer stručne charakterizovaný podnikateľský plán. Podnikateľský zámer je uvedený v praktickej časti a podrobne sa zaoberá analýzou trhu, marketingovým plánom, veľkosťou podniku, umiestnením, personálnymi zdrojmi a finančným plánom. V rámci podnikateľského zámeru je stanovený marketingový prieskum, finančný plán. Na základe týchto faktorov sa popisuje v závere práce ziskovosť podniku a reálnosť podnikateľského zámeru. The content of the thesis is a proposal for a business plan. The thesis is divided into a theoretical and practical part. In the theoretical part is described the business intention briefly characterized business plan. The business plan is presented in a practical part and deals in detail with market analysis, marketing plan, business size, placement, personnel resources and financial plan. As part of the business plan, a marketing survey, financial plan and financial analysis are set out. Based on these factors, the profitability of the enterprise and the reality of the business plan are determined at the end of the work. Keywords: business plan; business plan; size of business; location of business; financial plan Available in a digital repository NRGL
Tvorba podnikatelského záměru

Obsahom diplomovej práce je návrh podnikateľského zámeru. Diplomová práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti je popísaný podnikateľský zámer stručne charakterizovaný ...

Vojenčáková, Paulína; Kocourková, Gabriela; Vítková, Eva
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Systémy chlazení pro polyfunkční objekty.
Milatová, Adriána; Blasinski, Petr; Formánek, Marian
2019 - Slovak
Diplomová práca sa zaoberá návrhom chladiacich zariadení štrnásť-podlažného poly-funkčného objektu s administratívou a bytovými jednotkami. V práci je opísaná fyzikálna podstata chladenia, základné typy a funkcie klimatizačných systémov a legislatíva vzťahujúca sa na chladiace zariadenia. Sú vybraté dva typy klimatizačných systémov a vypracované pre zadaný objekt na úrovni projektu pre stavebné povolenie. V práci sú uvedené výpočty všetkých prvkov jednotlivých systémov. Podstatou diplomovej práce je porovnanie týchto variant a zhodnotenie vhodnosti použitia na jednotlivých častiach zadanej budovy. Vybratá varianta je rozpracovaná na úrovni realizačného projektu vrátane výkresovej dokumentácie. The diploma thesis deals with the design of cooling devices of a fourteen-storey polyfunctional building with administration part and housing units. The thesis describes the physical nature of cooling, the basic types and functions of cooling systems and legislation related to cooling devices. Two types of cooling systems are selected and developed for the assigned object at the building permit design level. The work includes calculations of all elements of individual systems. The purpose of this diploma thesis is the comparison of these variants and the evaluation of suitability for use on the individual parts of the assigned building. The variant chosen is elaborated at the level of the rea-lization project, including the drawing documentation. Keywords: cooling; air conditioning; regrigerant; regrigeration circuit; heat load; chiller; conden-ser; evaporator; fancoil; heat pump; regulation; piping; fittings Available in a digital repository NRGL
Systémy chlazení pro polyfunkční objekty.

Diplomová práca sa zaoberá návrhom chladiacich zariadení štrnásť-podlažného poly-funkčného objektu s administratívou a bytovými jednotkami. V práci je opísaná fyzikálna podstata chladenia, základné ...

Milatová, Adriána; Blasinski, Petr; Formánek, Marian
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Stavebně technologický projekt Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Krištof, Marek; Novotný, Michal; Venkrbec, Václav
2019 - Slovak
Predmetom mojej diplomovej práce sú vybrané časti stavebne technologického projektu Univerzity Tomáše Bati v Zlíne. Obsahom práce je hlavne vypracovaný technologický predpis pre vyhotovenie monolitickej stropnej škrupiny hlavnej auly objektu, spracovanie kontrolného a skúšobného plánu a výkresov debnenia stropnej škrupiny. Ďalej som sa zaoberal návrhom vhodných dopravných tras na stavenisko, spracovanie štúdií realizácie hlavných technologických etáp, návrhom a spracovaním výkresov zariadenia staveniska, ktorý sa mení v čase v závislosti na priebehu technologických etáp, návrh a posúdenie zdvíhacích mechanizmov a strojov, časový a finančný plán stavby, časový harmonogram hrubej stavby a hlavných technologických etáp, rozpočet hrubej stavby, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. The subject of my diploma thesis is selected parts of the construction technology project of Tomas Bata University in Zlín. The content of the work is mainly elaborated technological regulation for making the monolithic ceiling shell of the main aula of the building, processing of the control and test plan and drawings of the ceiling shell. Next, I worked on the design of suitable transport routes to the construction site, the processing of the studies of the implementation of the main technological stages, the design and the processing of the drawings of the construction site, which varies in time depending on the progress of the technological stages, the design and assessment of the lifting mechanisms and machines, time and financial plan, the timetable for the rough construction and the main technological stages, budget of the rough construction, health and safety at work. Keywords: Technological project; technology prescriptions; monolithic ceiling shell; formwork drawing; study of the implementation of the main technological stages; building site layout; design of building machine and mechanism; time and financial plan; schedule; item budget; transport; control and test plan; health and safety at work. Available in a digital repository NRGL
Stavebně technologický projekt Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Predmetom mojej diplomovej práce sú vybrané časti stavebne technologického projektu Univerzity Tomáše Bati v Zlíne. Obsahom práce je hlavne vypracovaný technologický predpis pre vyhotovenie ...

Krištof, Marek; Novotný, Michal; Venkrbec, Václav
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Planetárium v Brně
Revayová, Veronika; Pilgr, Milan; Pešek, Ondřej
2019 - Slovak
Predmetom diplomovej práce je návrh niekoľkých variant nosnej konštrukcie planetária v Brně. Objekt má pôdorysné rozmery o veľkosti 30x30metrov. Hlavný nosný materiál je oceľ S235. Nosnú konštrukciu objektu tvoria stĺpy, stropnice a prievlaky. Nosnú konštrukciu kopuly tvorí priestorová konštrukcia, ktorá je vytvorená ako pologuľa nad priemerom 18 metrov. Boli spracované 3 verzie tejto kopuly. Výsledným návrhom je Geodetická kopula. Súčasťou práce je posúdenie hlavných nosných prvkov konštrukcie a vybrané detaily. Pre výpočet vnútorných síl bol použitý program Scia engineer 2016 verzia 16.1.3033. The design of several variants of the structure of the planetarium in Brno is the subject of the diploma thesis . The building has a ground plan size of 30x30 meters. The main supporting material is S235 steel. The bearing structure of the object consists of columns, joists and beams. The bearing structure of the dome consists of a spatial structure, which is formed as a half-globe above the diameter of 18 meters. 3 versions of this dome have been processed. The resulting design is Geodetic Dome. Part of the work is an assessment of the main structural elements and selected details. The Scia engineer 2016 version 16.1.3033 was used to calculate internal forces. Keywords: steel; dome; beams; column; steel structure; Schwedler's dome; Geodetic Dome; planetarium Available in a digital repository NRGL
Planetárium v Brně

Predmetom diplomovej práce je návrh niekoľkých variant nosnej konštrukcie planetária v Brně. Objekt má pôdorysné rozmery o veľkosti 30x30metrov. Hlavný nosný materiál je oceľ S235. Nosnú konštrukciu ...

Revayová, Veronika; Pilgr, Milan; Pešek, Ondřej
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Železobetonová monolitická nádrž
Renczes, Gábor; Šiška, Radek; Strnad, Jiří
2019 - Slovak
Diplomová práca je zameraná na návrh a posúdenie nosných častí monolitickej železobetónovej nádrže v areáli čistiarne odpadových vôd. Súčasťou práce je technická správa, sprievodná správa k statickému výpočtu, statický výpočet, výkresová dokumentácia, postup výstavby a vizualizácia. Výkresová dokumentácia pozostáva z výkresu tvaru a výkresu betonárskej výstuže nosných konštrukcií. The thesis deals with the design and assessment of all supporting parts of a cast-in-place reinforced concrete sewage tank in a wastewater treatment plant. The thesis includes a technical report, static analysis, drawing documentations, construction process and visualization. The drawing documentation consists of shape and reinforcement drawings of supporting parts. Keywords: wastewater treatment plant; walls; foundation slab; reinforced concrete; cracks; thermal actions; shrinkage; shear; internal forces; design of structures; reinforcement Available in a digital repository NRGL
Železobetonová monolitická nádrž

Diplomová práca je zameraná na návrh a posúdenie nosných častí monolitickej železobetónovej nádrže v areáli čistiarne odpadových vôd. Súčasťou práce je technická správa, sprievodná správa k statickému ...

Renczes, Gábor; Šiška, Radek; Strnad, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases