Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 13396
Published from to

Jaderná lamina, její funkce v buňce a role při interakci s neobalenými DNA viry
Pápež, Samuel; Bruštíková, Kateřina; Kuthan, Martin
2020 - Slovak
The nuclear lamina is a protein network found in all metazoa. It is composed of intermediate filaments V, namely type A and type B lamins. It is a multifunctional cellular structure adjacent to the inner nuclear membrane, giving the nucleus its shape, ensuring its mechanical stability and participating in the regulation of many nuclear processes. The nuclear lamina also has a protective function manifested in the infection of cells with DNA viruses, whose life cycle takes place in the nucleoplasm. These include small non-enveloped DNA viruses. The nuclear lamina is an obstacle that viruses have had to learn to overcome in order to multiply. To do this, they use their own, but also cellular mechanisms, which disrupt the nuclear membrane together with the nuclear lamina and thus allow the virus nuclear entry and exit. This work summarizes the knowledge about changes in the nuclear lamina induced by viruses of the families Polyomaviridae, Parvoviridae and Circoviridae, on the way through the nuclear envelope. Keywords: Nuclear lamina, disassembly of nuclear lamina, DNA viruses, Polyomaviruses, Parvoviruses, Circoviruses Jadrová lamina je sieť nukleárnych proteínov, nachádzajúca sa u všetkých metazoa, ktorá je zložená z intermediálnych filamentov V, lamínov typu A a lamínov typu B. Ide o multifunkčnú bunkovú štruktúru priliehajúcu k vnútornej jadrovej membráne, udávajúcu jadru tvar, zaisťujúcu jeho mechanickú stabilitu, pričom sa zúčastňuje regulácie mnohých jadrových procesov. Nukleárna lamina má aj ochrannú funkciu, ktorá sa prejavuje pri infekcii bunky DNA vírusmi, ktorých životný cyklus z časti prebieha v nukleoplazme. Medzi tieto patria aj malé neobalené DNA vírusy. Jadrová lamina predstavuje prekážku v rozmnožovaní vírusov, ktoré sa potrebujú dostať do jadra, a preto sa ju museli naučiť obísť. Na to používajú vlastné, ale aj bunkové mechanizmy, ktoré narúšajú jadrovú membránu spolu s jadrovou laminou a umožňujú tak vírusom jadrový vstup a výstup. Táto práca zahŕňa poznatky o zmenách v jadrovej lamine indukovaných vírusmi čeľadí Polyomaviridae, Parvoviridae a Circoviridae, na ceste cez jadrový obal. Kľúčové slová: jadrová lamina, rozpad jadrovej laminy, DNA vírusy, Polyomavírusy, Parvovírusy, Cirkovírusy Keywords: jadrová lamina; rozpad jadrovej laminy; DNA vírusy; Polyomavírusy; Parvovírusy; Cirkovírusy; nuclear lamina; disassembly of nuclear lamina; DNA viruses; Polyomaviruses; Parvoviruses; Circoviruses Available in a digital repository NRGL
Jaderná lamina, její funkce v buňce a role při interakci s neobalenými DNA viry

The nuclear lamina is a protein network found in all metazoa. It is composed of intermediate filaments V, namely type A and type B lamins. It is a multifunctional cellular structure adjacent to the ...

Pápež, Samuel; Bruštíková, Kateřina; Kuthan, Martin
Univerzita Karlova, 2020

Regulace chronologického stárnutí u kvasinek
Fedorová, Viktória; Palková, Zdena; Malcová, Ivana
2020 - Slovak
After exhausting the nutrients from medium, yeast cells enter the stacionary phase, in which they adapt their metabolism and physiological functions and undergo chronological ageing characterized by a non-dividing, or only slowly-dividing cell state. This type of ageing is comparable with post-mitotic ageing of cells in higher eukaryotes. Chronologically aged yeast populations form two subpopulations of interdependent cells in liquid cultures as well as in colonies grown on solid media. Chronological ageing is understood as a period of time during which yeast population is able to survive in the stacionary phase, and is regulated by caloric restriction and evolutionary conserved pathways, which respond to various substances, such as carbon or amino acids. Metabolites produced by cellular processes or various chemicals found in the natural environment of these single-celled organisms also have regulatory effects on yeast chronological ageing. Key words: yeast, Saccharomyces cerevisiae, stationary phase, chronological ageing of yeast, cell differentiation, regulatory pathways, metabolites Kvasinkové bunky prechádzajú po vyčerpaní živín z prostredia do stacionárnej fázy, v ktorej prispôsobujú svoj metabolizmus a ďalšie fyziologické funkcie a prežívajú v režime tzv. chronologického starnutia charakteristickom nedeliacimi sa, prípadne len málo sa deliacimi bunkami. Tento typ starnutia je prirovnávaný k postmitotickému starnutiu buniek vyšších eukaryotických organizmov. Kvasinkové populácie v podmienkach chronologického starnutia tvoria dve subpopulácie vzájomne závislých buniek v tekutej kultúre aj v kolónii rastúcej na agarovom médiu. Dĺžka tohto starnutia sa udáva ako čas, ktorý je populácia schopná prežiť v podmienkach stacionárnej fázy a je regulovaná kalorickou reštrikciou či evolučne konzervovanými dráhami, ktoré reagujú na množstvo konkrétnych látok, ako sú uhlík či aminokyseliny. Regulačné účinky majú tiež samotné metabolity vnútorných procesov bunky či rôzne chemické látky nachádzané v prirodzenom životnom prostredí týchto jednobunkových organizmov. Kľúčové slová: kvasinky, Saccharomyces cerevisiae, stacionárna fáza, chronologické starnutie kvasiniek, diferenciácia buniek, regulačné dráhy, metabolity Available in a digital repository NRGL
Regulace chronologického stárnutí u kvasinek

After exhausting the nutrients from medium, yeast cells enter the stacionary phase, in which they adapt their metabolism and physiological functions and undergo chronological ageing characterized by a ...

Fedorová, Viktória; Palková, Zdena; Malcová, Ivana
Univerzita Karlova, 2020

Vztah mezi renin-angiotenzin-aldosteronovým systémem a srdcem a jeho ovlivnění v průběhu 5°C chladové aklimace.
Hlaváčová, Diana; Horníková, Daniela; Heleš, Mário
2020 - Slovak
Heart as one of the life-important organs is influenced by many ongoing processes in organism. Even the smallest molecular changes can importantly influence heart's physiology and activity. Last years, there were many studies concentrating on clarification of renin-angiotensin- aldosteron system (RAAS) and its influence on heart and kidneys. Cardiovascular diseases are usually caused by changes in RAAS and that is the reason why more and more experts are examining the extent to which diseases can be prevented and heart function improved. Ambient temperature is one of the factors that greatly affects the RAAS and the heart. In this thesis I tried to summarize current knowledge about RAAS and its effects on organism, focusing on influencing the physiology of the heart. While ambient temperature has significant effect on the RAAS and the heart, this thesis points to the knowledge associated with cold acclimation at 5 řC. Key words: renin-angiotensin-aldosteron system, heart, cold, hypertension, adrenergic receptors, natriuretic peptides Srdce ako jeden z najdôležitejších orgánov potrebných k životu, je ovplyvnené mnohými procesmi, ktoré v organizme prebiehajú. I najmenšie zmeny na molekulárnej úrovni dokážu významne ovplyvniť jeho fyziológiu a činnosť. Posledné roky sa mnoho štúdií sústredí na objasnenie renín-angiotenzín-aldosterónového systému (RAAS) a jeho vplyvu na srdce a obličky. Kardiovaskulárne ochorenia sú často spôsobené zmenami v tomto systéme, a preto stále viac odborníkov skúma, do akej miery je možné ochoreniam predísť a zlepšiť funkciu srdca. Jedným z faktorov, ktoré na RAAS a srdce vo veľkej miere vplývajú, je aj teplota prostredia. V tejto práci som sa pokúsila zhrnúť aktuálne poznatky o RAAS a jeho vplyve na organizmus, pričom som sa zamerala na ovplyvnenie fyziológie srdca. Nakoľko má teplota prostredia významný vplyv na RAAS a srdce, je v tejto práci poukázané na poznatky prepojené s chladovou aklimatizáciou pri 5 řC. Kľúčové slová: Renín-angiotenzín-aldosterónový systém, srdce, chlad, hypertenzia, adrenogerné receptory, natriuretické peptidy Keywords: renín-angiotenzín-aldosterónový systém; srdce; chlad; hypertenzia; adrenogerné receptory; natriuretické peptidy; renin-angiotensin-aldosteron system; heart; cold; hypertension; adrenergic receptors; natriuretic peptides Available in a digital repository NRGL
Vztah mezi renin-angiotenzin-aldosteronovým systémem a srdcem a jeho ovlivnění v průběhu 5°C chladové aklimace.

Heart as one of the life-important organs is influenced by many ongoing processes in organism. Even the smallest molecular changes can importantly influence heart's physiology and activity. Last ...

Hlaváčová, Diana; Horníková, Daniela; Heleš, Mário
Univerzita Karlova, 2020

Různé metody odhadu bodu změny
Šimonová, Soňa; Pešta, Michal; Hušková, Marie
2020 - Slovak
This thesis aims to give a comprehensive account of some of the most recent methods of a change point estimation. The literature on the change point estimation shows a variety of approaches to deal with this subject. Among them, tests based on the popular CUSUM process, likelihood ratio tests, wild binary segmentation and some of the most recent techniques on the change point estimation in panel data are all covered by this paper. The case of dependent panels is discussed as well. The practical part of the study is focused on application of the wild binary segmentation method on weekly log-returns of the Dow Jones stock index. Firstly, we fit a GARCH model to the analysed time series. We next use the wild binary segmenatation method to detect structural changes in the mean of the original time series. Next, we apply the same method to the residuals from the GARCH fit. We analyse several penalization criteria proposed by previous studies and evaluate their effects on the estimated number and locations of the change points in the given data set. 1 Cieľom tejto práce je podať zrozumiteľný výklad niektorých najnovších metód odha- dovania bodu zmeny. V literatúre môžeme nájsť rôzne prístupy k riešeniu tejto problema- tiky. Medzi ne patria testy založené na procese CUSUM, testy pomerom vierohodností, metóda WBS a metódy pre odhadovanie bodu zmeny v panelových dátach. Okrem spo- mínaných prístupov je v práci vysvetlený aj prípad závislých panelov. Praktická časť štúdie je zameraná na aplikáciu metódy WBS na týždenné logaritmické výnosy akcio- vého indexu Dow Jones. Najskôr na analyzovaný časový rad aplikujeme GARCH model. Metódu WBS následne použijeme na detekciu štrukturálnych zmien v pôvodnom rade, ako aj v rezíduách z modelu GARCH. Analyzujeme niekoľko typov penalizačných krité- rií a skúmame ich vplyv na odhadnutý počet a polohy bodov zmeny v danom dátovom súbore. 1 Keywords: bod zmeny; CUSUM štatistika; pomer vierohodností; binárna segmentácia; panelové dáta; okrajová podmienka; bootstrap; závislé dáta; change point; CUSUM statistic; likelihood ratio; binary segmentation; panel data; boundary issue; bootstrap; dependent data Available in a digital repository NRGL
Různé metody odhadu bodu změny

This thesis aims to give a comprehensive account of some of the most recent methods of a change point estimation. The literature on the change point estimation shows a variety of approaches to deal ...

Šimonová, Soňa; Pešta, Michal; Hušková, Marie
Univerzita Karlova, 2020

3D strategicko-bojová počítačová hra pro více hráčů
Stacho, Jakub; Ježek, Pavel; Gemrot, Jakub
2020 - Slovak
Many players like to play strategic and RPG games. Nowadays, is almost necessary, that player can play against players all over the world, which will be the key element in designing and implementation of our game. The goal of the thesis is to design and im- plement a 3D computer game with multiplayer mode with action and strategic elements, which is played from a third-person view while using modern tools for creating games. The player can gather wood from trees in the world, which can be used to either build or upgrade structures and creating nonplayer entities, that are gathering this resource by themselves. In the game, we can found neutral buildings. When they are captured, they produce other types of resources, which can be used for equipment to be able to fight against other players. The goal of the game is to destroy the enemy's main building. The game offers multiplayer mode 1v1, where any player around the world can connect and play. The game is implemented using the Unity game engine, which offers wide options for game creation. In this thesis, we are solving matchmaking problems and implementing our own solution, which offers players to either create or connect to a game. Within pro- blem analysis, we discuss choosing the best framework supporting creating multiplayer games inside Unity, or we... Mnoho hráčov má v obľube strategické a RPG hry. V dnešnej dobe je považované za samozrejmosť, mať možnosť hrať hru proti viacerým hráčom z celého sveta, čo tvorí základný prvok pri návrhu a implementácií našej hry. Cieľom práce je návrh a implemen- tácia 3D počítačovej hry pre viac hráčov s bojovými a strategickými prvkami, ktorá je hraná z pohľadu tretej osoby, s využitím moderných prostriedkov pre tvorbu hier. Hráč má za úlohu ťažiť drevo zo stromov v hernom svete, ktoré môže použiť na stavanie, vylep- šovanie budov a vytváranie pracovníkov, ktorý drevo ťažia. Taktiež sa v hre nachádzajú neutrálne dediny, ktoré po ich dobití dodávajú hráčovi suroviny, potrebné pre výzbroj, určenú na boj s hráčom z nepriateľského tímu. Cieľom hry je zničiť nepriateľskú hlavnú budovu. Hru je možné hrať online 1 proti 1 hráčovi, kde je možné pripojenie hráčov z celého sveta. Pri implementácii sme použili herný engine Unity, ktorý nám poskytuje ši- rokú podporu pri vytváraní hier. V tejto práci riešime vlastnú implementáciu vytvárania zápasov, ktoré umožňujú vytvárať hry, či pripájať hráčov do konkrétnych hier. V rámci analýzy diskutujeme o voľbe najlepšieho frameworku na vytváranie multiplayer hier v kontexte enginu Unity, či riešime problém interakcie hráčskej postavy s okolným svetom. 1 Keywords: Unity; 3D hra; strategické hry; RPG hry; Unity; 3D game; strategic games; RPG games Available in a digital repository NRGL
3D strategicko-bojová počítačová hra pro více hráčů

Many players like to play strategic and RPG games. Nowadays, is almost necessary, that player can play against players all over the world, which will be the key element in designing and implementation ...

Stacho, Jakub; Ježek, Pavel; Gemrot, Jakub
Univerzita Karlova, 2020

Hledání známého obrázku pomocí jednoduchých barevných skic
Dräxler, Peter; Lokoč, Jakub; Iser, Tomáš
2020 - Slovak
With the growing amount of multimedia content, the availability of quality search tools is becoming increasingly important. Without suitable sample queries, it is difficult to evaluate quality of any search algorithm. In this work we search for a known image in a database. We describe an experiment in which 2,500 simple color drawings were collected from real users. Using these drawings, we evaluate the accuracy with which the user is able to remember the colors in the image. We use the obtained data to evaluate the accuracy of various search models. Part of the work is also a web application that allows you to search in images. 1 S narůstajícím množstvím multimediálního obsahu narůstá důležitost dostupnosti kva- litních nástrojů pro vyhledávání. Bez vhodných vzorových dotazů je náročné vyhodnotit kvalitu jakéhokoliv vyhledávacího algoritmu. V této práci se věnujeme vyhledávání zná- mého obrázku v databázi. Popisujeme experiment, při kterém bylo shromážděných 2 500 jednoduchých barevných nákresů od reálných uživatelů. Pomocí těchto nákresů vyhodno- cujeme přesnost, s jakou si je uživatel schopen zapamatovat barvy na obrázku. Získaná data použijeme k vyhodnocení přesnosti různých vyhledávacích modelů. Součástí práce je i webová aplikace, která umožňuje vyhledávat v obrázcích. 1 Keywords: vyhledávání známých obrázků; barevné skicy; multimediální databáze; known-item image retrieval; color sketches; multimedia databases Available in a digital repository NRGL
Hledání známého obrázku pomocí jednoduchých barevných skic

With the growing amount of multimedia content, the availability of quality search tools is becoming increasingly important. Without suitable sample queries, it is difficult to evaluate quality of any ...

Dräxler, Peter; Lokoč, Jakub; Iser, Tomáš
Univerzita Karlova, 2020

Význam viktimologie pro prevenci kriminality
Havaš, Marko; Beranová, Andrea; Krupička, Jiří
2020 - Slovak
The aim of this thesis is to provide an information about victimology, especially in terms of a science regarding the victims of crime and means to help them, as well as to show how the knowledge provided by this science can be practically used to prevent crime. The thesis consists of introduction, conclusion and 6 chapters. The first chapter briefly introduces the concept of criminality, as well as the basic characteristics of the extent, structure, intensity and dynamics of criminality. It also deals with the role of criminology in relation to the research of crime and it mentions the differences between real and latent crime. The second chapter provides a comprehensive interpretation of crime prevention. First, it is anchored in the system of crime control, and then the concepts of object and subject of crime prevention are introduced. The chapter also presents the models of crime prevention, where two important ways of division are elaborated upon - the division into primary, secondary and tertiary prevention, and the division into social, situational and victimological prevention. Finally, the chapter outlines the limits of crime prevention and it also includes consideration of the role of crime prevention in the contemporary world. The third chapter presents victimology as a science, introduces its... Cílem této práce je poskytnout informace o viktimologii především jako o vědě zabývající se obětí trestního činu a způsoby, jak oběti pomoct, a zároveň ukázat, jaké mají poznatky této nauky praktický význam pro prevenci kriminality. Z obsahového hlediska je práce rozdělena na úvod, závěr a 6 kapitol. První kapitola v krátkosti uvádí pojem kriminality, jakož i pojmy rozsah, struktura, intenzita a dynamika kriminality. Zabývá se i představením úlohy kriminologie ve vztahu ke zkoumání kriminality a uvádí i rozdíly mezi skutečnou a latentní kriminalitou. Druhá kapitola práce poskytuje ucelený výklad týkající se prevence kriminality. Ta je nejdřív zakotvena do systému kontroly kriminality, a následně jsou představeny pojmy objekt a subjekt prevence kriminality. Kapitola dále uvádí členění a modely prevence kriminality, přičemž jsou v ní rozvedeny dva významné způsoby členění - členění na primární, sekundární a terciární prevenci, a členění na sociální, situační a viktimologickou prevenci. Kapitola v závěru předestírá limity prevence kriminality a obsahuje rovněž úvahu nad úlohou prevence kriminality v současném světě. Třetí kapitola představuje viktimologii jako vědu, uvádí předmět jejího zkoumání, zabývá se vývojem viktimologie i viktimologickými školami, představuje i viktimologický výzkum a zabývá se i... Keywords: Viktimológia; Obeť trestného činu; Prevencia kriminality; Victimology; Victim of a crime; Crime prevention Available in a digital repository NRGL
Význam viktimologie pro prevenci kriminality

The aim of this thesis is to provide an information about victimology, especially in terms of a science regarding the victims of crime and means to help them, as well as to show how the knowledge ...

Havaš, Marko; Beranová, Andrea; Krupička, Jiří
Univerzita Karlova, 2020

Sdružené hydrometeorologické události
Laco, Martin; Müller, Miloslav; Pejchová Plavcová, Eva
2020 - Slovak
This bachelor thesis deals with compound hydrometeorological events and provides overview of recent knowledge of this significant natural phenomena. There have risen several definitions of compound hydrometeorological events in recent years. All of these definitions are connected with condition of simultaneous occurrence of two, possibly more dangerous meteorological or hydrological threats. Examples are simultaneous occurrence of drought and heatwave. One of the aims of the study was to attempt classication of compound hydrometeorological events. Based on recent knowledge, it is possible to look at this type of threat from two main perspectives. The first perspective could be a description of a compound event as a random combination of dangerous threats, while the second perspective illustrates the dangerous phenomena as interdependent events. The practical part outlines some examples of associated hydrometeorological events that occurred in the Czech Republic with the help of brief case studies. Key words: compound hydrometeorological events, simultaneous occurrence, storm surge, heavy precipitation, drought, heatwave Táto bakalárska práca sa zaoberá združenými hydrometeorologickými udalosťami a poskytuje prehľad doterajších poznatkov o tomto významnom prírodnom fenoméne. V posledných rokoch vzniklo niekoľko definícii združených hydrometeorologických udalostí. Všetky definície spája podmienka súčasného výskytu dvoch, prípadne viacerých nebezpečných meteorologických alebo hydrologických javov. Príkladom môže byť súčasný výskyt sucha a vĺn horúčav. Jedným z cieľov práce bol aj pokus o klasifikáciu združených hydrometeorologických udalostí. Na základe doterajších poznatkov je možné pozerať sa na tento druh ohrozenia z dvoch hlavných pohľadov. Pri prvom pohľade ide o náhodnú kombináciu nebezpečných meteorologických javov, zatiaľ čo v druhom prípade sú pôsobiace nebezpečné javy vzájomne závislé. V praktickej časti sú pomocou stručných prípadových štúdii popísané niektoré príklady združených hydrometeorologických udalostí, ktoré sa vyskytli v Českej republike. Kľúčové slová: združené hydrometeorologické udalosti, súčasný výskyt, vzdutie morskej hladiny spôsobené búrkou, silné zrážky, sucho, vlna horúčav Keywords: združené hydrometeorologické udalosti; súčasný výskyt; vzdutie morskej hladiny spôsobené búrkou; silné zrážky; sucho; vlna horúčav; compound hydrometeorological events; simultaneous occurrence; storm surge; heavy precipitation; drought; heatwave Available in a digital repository NRGL
Sdružené hydrometeorologické události

This bachelor thesis deals with compound hydrometeorological events and provides overview of recent knowledge of this significant natural phenomena. There have risen several definitions of compound ...

Laco, Martin; Müller, Miloslav; Pejchová Plavcová, Eva
Univerzita Karlova, 2020

Nadváha a obezita jako rizikový faktor vzniku rakoviny a diabetu
Rožeková, Katarína; Lustigová, Michala; Kulhánová, Ivana
2020 - Slovak
The present thesis contains a set of three related articles dealing with the influence of one of the most important risk factors namely overweight (BMI≥25kg/m2 ) and obesity (BMI≥30kg/m2 ) on mortality intensity of selected types of malignant neoplasms and prevalence of diabetes and prediabetes. (I) The first published article analyzed the attributable risk of population death for selected malignant neoplasms in 2016, which could be attributed to excessive BMI in the Czech population from 2008 according to sex. (II) In the second submission, the analysis was expanded, estimating and comparing mortality in the Czech and Slovak populations and between different age categories. The present studies were analyzed using the population attribute fraction (PAF). (III) The aim of the last analysis was to determine the prevalence of diabetes (DM) and pre-diabetes in the Czech population and to assess their risk factors. In their studies, the authors point to the continuing and growing problem of obesity and its consequences across Europe. They thus contribute to a deeper understanding of the long-term risk factor involved and the design of measures for the planning and subsequent implementation of prevention. The present analyzes were also published in "Demography" (I), "Epidemiology, Microbiology,... Predkladajúca rigorózna práca obsahuje súbor troch súvisiacich článkov zaoberajúcich sa vplyvom jedného z najvýznamnejších rizikových faktorov a to nadváhy (BMI≥25kg/m2 ) a obezity (BMI≥30kg/m2 ) na intenzitu úmrtnosti vybraných typov zhubných novotvarov a prevalenciu diabetu a prediabetu. (I) Prvý publikovaný článok analyzoval pripísateľné riziko úmrtia obyvateľstva na vybrané zhubné novotvary v roku 2016, ktoré by bolo možné prisúdiť nadmernému BMI v českej populácii z roku 2008 a to podľa pohlavia. (II) V druhom predkladajúcom článku bola analýza rozšírená, pričom sa odhadovala a porovnávala úmrtnosť u českej a slovenskej populácie a medzi jednotlivými vekovými kategóriami. Predkladajúce výskumy boli analyzované pomocou populačnej atributívnej frakcie (PAF). (III) Cieľom poslednej analýzy bolo zistiť prevalenciu diabetu (DM) a prediabetu v českej populácii a zhodnotiť ich rizikové faktory. Autori vo svojich štúdiách poukazujú na pretrvávajúci a neustále narastajúci problém obezity, jej dôsledky a to naprieč Európou. Prispievajú tak k hlbšiemu porozumeniu daného, dlhodobo pôsobiaceho rizikového faktora a návrhu opatrení pre plánovanie a následné realizovanie prevencií. Predkladajúce analýzy boli zároveň publikované v časopise "Demografia" (I), "Epidemiologia, mikrobiologia, imunologia" (II) a... Available in a digital repository NRGL
Nadváha a obezita jako rizikový faktor vzniku rakoviny a diabetu

The present thesis contains a set of three related articles dealing with the influence of one of the most important risk factors namely overweight (BMI≥25kg/m2 ) and obesity (BMI≥30kg/m2 ) on ...

Rožeková, Katarína; Lustigová, Michala; Kulhánová, Ivana
Univerzita Karlova, 2020

Rekonstrukce obrazu pomocí grafických modelů
Ficová, Klára; Kazda, Alexandr; Bulín, Jakub
2020 - Slovak
Graphical models represent probability relations among random variables using a graph. They offer an effective way of modelling real life situations and are frequently used in machine learning and statistical thinking. The main goal of this thesis is to describe and implement techniques of denoising an image using graphical models. The graphical model we choose is factorgraph, representing pixels in image and interactions between them as nodes. Using algorithms on the graph, we determine the most probable true image. We also apply those theoretical methods on noisy images and compare the results. 1 Grafické modely slúžia na reprezentáciu pravdepodobnostných vzťahov medzi náhodnými veličinami pomocou grafu . Ponúkajú dobrý spôsob na vyjadrenie reálnych situácií a preto sa často využívajú v strojovom učení a štatistickom uvažovaní. Cieľom práce je popísať a implementovať spôsoby, ako grafickým mo- delom odstrániť z obrazu šum. Za grafický model zvolíme faktorgraf, v ktorom reprezentujeme ako vrcholy pixely v obraze a interakcie medzi nimi. Pomocou algoritmov popísaných na grafe budeme hľadať najpravdepodobnejší pôvodný obraz. Bližšie sa budeme venovať algoritmu belief propagation, ktorý je založený na vzájomnom posielaní správ medzi susednými vrcholmi. Teoretické metódy aplikujeme na obrazy so šumom a porovnáme výsledky. 1 Keywords: Grafický model; optimalizace; zpracování obrazu; Graphical model; optimization; image processing Available in a digital repository NRGL
Rekonstrukce obrazu pomocí grafických modelů

Graphical models represent probability relations among random variables using a graph. They offer an effective way of modelling real life situations and are frequently used in machine learning and ...

Ficová, Klára; Kazda, Alexandr; Bulín, Jakub
Univerzita Karlova, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases