Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 11419
Published from to

Traumatologická pripravenosť zdravotníckej záchrannej služby v Českej republike a v Slovenskej republike
BARNA, Alexander
2019 - Slovak
BARNA, Alexander: Traumatologická pripravenosť zdravotníckej záchrannej služby v Českej republike a v Slovenskej republike [Diplomová práca]. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.Zdravotněsociální fakulta. Vedúci záverečnej práce:Mgr. Zuzana Freitinger-Skalická, Ph.D. Hlavnou témou práce bolo priblíženie problematiky traumatologickej pripravenosti zdravotníckej záchrannej služby v Českej republike a v Slovenskej republike, problematiky mimoriadnych udalostí s hromadným postihnutím osôb a zmapovanie vedomostí a orientácie nelekárskych zdravotníckych pracovníkov záchrannej zdravotnej služby v danej problematike. Práca je rozdelená na dve hlavné časti- teoretickú a výskumnú. Teoretická časť predstavila zákonné normy, predpisy a odborné odporúčané postupy, na základe ktorých poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby zabezpečujú svoju činnosť a krízovú pripravenosť, a to predovšetkým prostredníctvom pracovísk krízové pripravenosti. Vo výskumnej časti bol zvolený problém znalostí členov výjazdových skupín záchrannej zdravotnej služby riešený kvantitatívnou metódou - prieskumom realizovaným prostredníctvom anonymného neštandardizovaného dotazníku, ktorý bol vypracovaný zvlášť pre Českú republiku a zvlášť pre Slovenskú republiku. Zo zistených výsledkov dotazníkového šetrenia možno odvodzovať, že vedomosti členov výjazdových skupín sú na dostačujúcej úrovni, no je stále potreba zapracovať na odbornosti a znalosti niektorých skutočností týkajúcich sa traumatologickej pripravenosti. Problematické je predovšetkým zistenie nedostatkov v znalostiach, ktoré sa uplatňujú pri samotnom vykonávaní záchranných a likvidačných prác v rámci riešenia mimoriadnych udalostí. BARNA, Alexander: Trauma readiness of emergency medical services in the Czech Republic and Slovak Republic [Diploma thesis]. University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Health and Social Sciences. Lecturer: Mgr. Zuzana Freitinger-Skalická, Ph.D. The main topic of this work was the introduction of the issue of trauma readiness of the emergency medical service in the Czech Republic and the Slovak Republic, the issue of emergency events with mass casualty incidents and the mapping of the knowledge and orientation of paramedical personnel in the emergency medical services. The diploma thesis is divided into two major parts - theory and research. The theoretical part introduces legislative norms, regulations and expert recommended procedures, based on which providers of emergency health services ensure their activity and crisis readiness, especially through crisis readiness workplaces. The chosen issue in the research part was the knowledge of the members of the emergency medical services groups solved by the quantitative method - a survey carried out by means of an anonymous non-standardized questionnaire, was prepared individually for the Czech Republic and for the Slovak Republic. From the results of the questionnaire survey it can be deduced that the knowledge of the members of the emergency medical service groups is sufficient, but there is still a need to incorporate the expertise and knowledge of the trauma readiness issues. Above all, finding deficiencies in knowledge, which are used to carry out rescue and liquidation work in dealing with emergency events, is particularly problematic. Keywords: Emergency Medical Service; Integrated Rescue System; Emergency Event; Crisis Readiness in Healthcare; Trauma readiness Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Traumatologická pripravenosť zdravotníckej záchrannej služby v Českej republike a v Slovenskej republike

BARNA, Alexander: Traumatologická pripravenosť zdravotníckej záchrannej služby v Českej republike a v Slovenskej republike [Diplomová práca]. Jihočeská univerzita v Českých ...

BARNA, Alexander
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Formulace a testování nanočástic z větvených polyesterů s rifampicinem
Balciarová, Andrea; Dittrich, Milan; Šnejdrová, Eva
2019 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Consultant: doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc. Student: Andrea Balciarová Title of Thesis: Formulation and testing of rifampicin-loaded branched polyesters nanoparticles In presented thesis, the main attention in theoretical part is focused on nanoparticles for targeted drug delivery, their types, structure and carriers used for their preparation. Moreover, in this part there is an overview of physicochemical characteristics and preparation methods of polymeric nanoparticles applicable in formulation of pharmaceutical products. The experimental part is concerned on studying the influence of the concentration of biodegradable polymers, the presence of cationic surfactants and rifampicin as model drug substance on nanoparticles΄ size and zeta-potential. The main attention is given to nanoparticles decoration with anionic biopolymers, hyaluronic acid and xanthan gum. The simple method of preparation which is usable in nanosystems formulation that influence biological functions purposefully was tried and tested in different contexts. Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutickej technológie Školiteľ: doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc. Študent: Andrea Balciarová Názov diplomovej práce: Formulácia a testovanie nanočastíc z vetvených polyesterov s rifampicínom V teoretickej časti prezentovanej práce je hlavná pozornosť venovaná pojednaniu o nanočasticiach určených pre cielenú distribúciu, ich typoch, štruktúre a nosičoch používaných pre ich prípravu. Ďalej je v tejto časti uvedený prehľad fyzikálne-chemických vlastností a metód prípravy polymérnych nanočastíc využiteľných pri formulácii farmaceutických produktov. Experimentálna časť práce je zameraná na štúdium vplyvu koncentrácie biodegradabilních polymérov, prítomnosti kationických tenzidov a rifampicínu ako modelovej liečivej látky na veľkosť a zeta-potenciál nanočastíc. Hlavná pozornosť je venovaná dekorovaniu nanočastíc anionickými biopolymérmi, kyselinou hyaluronovou a xanthanovou klovatinou. Bola vyskúšaná a otestovaná v rôznych súvislostiach jednoduchá metóda prípravy, využiteľná pre formuláciu nanosystémov ovplyvňujúcich cielene biologické funkcie. Keywords: Characterisace biodegradabilních polymerů; příprava roztoků; dispergace; frakcionace; zeta potenciál; Biodegradable polymers characterisation; solutions preparation; fractionation; zeta potential Available in a digital repository NRGL
Formulace a testování nanočástic z větvených polyesterů s rifampicinem

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Consultant: doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc. Student: Andrea Balciarová Title of Thesis: Formulation and ...

Balciarová, Andrea; Dittrich, Milan; Šnejdrová, Eva
Univerzita Karlova, 2019

Formulace a testování nanočástic z větvených polyesterů s siRNA
Medviďová, Simona; Dittrich, Milan; Šnejdrová, Eva
2019 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradcec Králové Department of Pharmaceutical Technology Supervisor: doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc. Student: Simona Medviďová Title of thesis: Formulation and testing of branched polyesters siRNA-loaded nanoparticles The progression of development increases demand for new and more effective drug systems formulations. This diploma thesis is focused on the preparation of nanoparticles from biodegradable branched polyesters based on PLGA, which are suitable for the transport of an oligonucleotide of a small interfering nucleic acid, siRNA. The theoretical part focuses on the characteristics of usable polymers, their possible modifications, the methods of preparation with closer look at the selected nanoprecipitation method, the important parameters such as particles size, zeta potential, and polydispersity. The main part is also characterization of siRNA in terms of structure, properties, modifications, and its function. A more extensive experimental part deals with the appropriate choice of type and concentration of polyester and stabilizer, methods of preparation and characterization of nanoparticles, and the possibility of analyzing encapsulated siRNA. Chapters results and discussion compares polyesters branched on tripentaerythritol, and polyacrylic acid... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutickej technológie Školiteľ: doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc. Študent: Simona Medviďová Názov diplomovej práce: Formulácia a testovanie nanočastíc z vetvených polyesterov s siRNA S napredujúcim trendom vývoja rastú súčasne kladené požiadavky na nové, efektívnejšie formulácie v oblasti vývoja liekových systémov. Zameranie tejto diplomovej práce je tak upriamené na formuláciu nanočastíc z biodegradovateľných vetvených polyesterov na báze PLGA, vhodných k transportu oligoméru malej interferujúcej nukleovej kyseliny - siRNA. Teoretická časť je zameraná na charakteristiku využiteľných polymérov, ich možné modifikácie, metódy prípravy s rozsiahlejším upriamením na použitú nanoprecipitačnú metódu, opisuje dôležité parametre ako veľkosť, zeta potenciál a polydisperzitu. Hlavnou súčasťou je taktiež charakterizácia siRNA z hľadiska štruktúry, vlastností, modifikácií a funkcie. Rozsiahlejšou je časť experimentálna, ktorá sa zaoberá vhodným výberom typu a koncentrácie polyesteru i stabilizátora, metódami prípravy, charakterizácie nanočastíc a možnosťou analýzy siRNA v nich enkapsulovaného. V kapitolách výsledky a diskusia boli porovnávané použité polyestery vetvené na tripentaerythritole a na kyseline polyakrylovej v rôznych... Keywords: Biodegradabilní polymery; charakterisace; rozpouštění; dispergace roztoků; granulometrie částic; zeta potenciál; Biodegradable polymers; characterisation; dissolution; solutions dispersion; particles granulometry; zeta potential Available in a digital repository NRGL
Formulace a testování nanočástic z větvených polyesterů s siRNA

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradcec Králové Department of Pharmaceutical Technology Supervisor: doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc. Student: Simona Medviďová Title of thesis: Formulation and ...

Medviďová, Simona; Dittrich, Milan; Šnejdrová, Eva
Univerzita Karlova, 2019

Kardioprotektivní úloha adaptací na hypoxii a chlad: Konexín 43 a hexokináza 2
Kohútová, Jana; Žurmanová, Jitka; Radošinská, Jana; Barančík, Miroslav
2019 - Slovak
Ventricular arrhythmias are the main cause of death worldwide. An increased incidence of arrhythmias in the heart of mammals is accompanied by a remodeling of the cellular distribution gap between the channels of mainly connexin 43 (Cx43). Recently has been demonstrated significant effect of mitochondria and their association with arrhythmogenesis. Various pathological conditions alter the expression and / or distribution of Cx43, depending on the phosphorylation status. but also on altering the association of hexokinase with mitochondria, which reduces the likelihood of apoptosis activation. Adaptation to intermittent hypobaric hypoxia potentiates endogenous pathways reducing the incidence of ventricular arteries, whereas continuous normobaric hypoxia does not have this effect. Another studied model is cold acclimatization, which has been known for several decades by known effects on human health. However, the heart study of these models in relation to Cx43 is missing. Our goal was to determine the expression of Cx43, phosphorylated Cx43 (p-Cx43) and hexokinase (HK1, HK2) and their distribution in cardiomyocytes. In addition, the expression of Cx43 upstream kinases, protein kinase A, protein kinase G, casein kinase 1 in normoxic and hypoxic left ventricles of rats, along with Cx43 distribution... Ventrikulárne arytmie sú hlavnou príčinou úmrtí v celosvetovom meradle. Zvýšený výskyt arytmií v srdci cicavcov je sprevádzaný remodeláciou bunkovej distribúcie gap junction kanálov tvorených hlavne konexínom 43 (Cx43). V poslednej dobe sa preukazuje významný vplyv mitochondrií a ich asociácia s arytmogenézou. Za rôznych patologických stavov dochádza k zmene v expresii a/alebo distribúcii Cx43 v závislosti na fosforylačnom stave. Taktiež dochádza k zmene asociácie hexokinázy s mitochondriami, ktorá tak znižuje pravdepodobnosť aktivácie apoptózy. Adaptácia na intermitentnú hypobarickú hypoxiu potencuje endogénne ochranné cesty redukujúce výskyt ventrikulárnych arytmií, zatiaľ čo kontinuálna normbarická hypoxia tento efekt nemá. Ďalším študovaným modelom je aklimatizácia na chlad, ktorá je známa priaznivými účinkami na ľudské zdravie už niekoľko desaťročí. Avšak štúdie na srdci na týchto modeloch vo vzťahu ku Cx43 chýbajú. Naším cieľom bolo určiť expresiu Cx43, fosforylovaného Cx43 (p-Cx43) a hexokinázy (HK1, HK2), a ich distribúciu v kardiomyocytoch. Okrem toho bola analyzovaná expresia Cx43 upstream kináz, proteínkinázy A, proteínkinázy G, kazeínkinázy 1 v normoxických a hypoxických ľavých komorách potkanov spolu s distribúciou Cx43 počas krátkej ischémie a reperfúzneho poškodenia. Samce potkanov... Keywords: Potkan; Srdce; Chlad; Hypoxia; Konexín 43; Hexokináza; Rat; Heart; Cold; Hypoxia; Connexin 43; Hexokinase Available in a digital repository NRGL
Kardioprotektivní úloha adaptací na hypoxii a chlad: Konexín 43 a hexokináza 2

Ventricular arrhythmias are the main cause of death worldwide. An increased incidence of arrhythmias in the heart of mammals is accompanied by a remodeling of the cellular distribution gap between the ...

Kohútová, Jana; Žurmanová, Jitka; Radošinská, Jana; Barančík, Miroslav
Univerzita Karlova, 2019

Echo state sítě a jejich využití na předpovídání časových řad
Savčinský, Richard; Mráz, František; Matzner, Filip
2019 - Slovak
Recurrent neural networks (RNN) enable to model dynamical sys- tems with variable input length. Their disadvantage is in inherently difficult trai- ning which means adjusting weights of connections between neurons connected in the network. Echo state networks (ESN) are a special type of RNN which are by contrast trainable rather simply. They include a reservoir of neurons whose state reflect the history of all signals in the network and that is why this type of network is suitable for simulation and prediction of time series. To maximize the computational power of ESN, very precise adjusting and experimenting are required. Because of that, we have created a tool for building and testing such networks. We have implemented a time series forecasting task for the purpose of examination of our tool. We have focused on stock price prediction, which repre- sents an uncertain and complicated area for achieving precise results in. We have compared our tool to other tools and it was comparably successful. 1 Rekurentné neurónové siete (RNN) umožňujú modelovať dynamické systémy s premenlivou dĺžkou vstupu. Ich nevýhoda je v náročnom učení, teda ťažkom nastavovaní váh neurónov, ktoré sú v sieti spojené. Echo state siete (ESN) sú zvláštnym typom RNN, ktoré sa naopak dajú učiť relatívne jednoducho. Majú rezervoár neurónov, ktorých stav odráža históriu všetkých signálov v sieti, a preto je tento typ sietí vhodný na simuláciu a predikciu časových postupností. Dosia- hnutie maximálneho výkonu ESN vyžaduje veľmi precízne nastavenie a experi- mentovanie. Preto sme v tejto práci vytvorili nástroj pre konštruovanie a testova- nie takýchto sietí. Pre účely vyskúšania vytvoreného nástroja sme implementovali úlohu predpovedania vývoja časových radov. Konkrétne sme sa zamerali na pred- povedanie vývoja cien akcií, čo predstavuje veľmi neistú a pre presnú predpoveď veľmi náročnú oblasť. Výsledky našich experimentov sme porovnali s výsledkami iných nástrojov, a zistili sme, že náš nástroj dáva porovnateľné výsledky. 1 Keywords: echo state sítě; neuronové sítě; časové řady; echo state network; neural network; time series Available in a digital repository NRGL
Echo state sítě a jejich využití na předpovídání časových řad

Recurrent neural networks (RNN) enable to model dynamical sys- tems with variable input length. Their disadvantage is in inherently difficult trai- ning which means adjusting weights of connections ...

Savčinský, Richard; Mráz, František; Matzner, Filip
Univerzita Karlova, 2019

Charakterizace genu pop-1 u Caenorhabditis elegans
Jakšová, Soňa; Vacík, Tomáš; Cmarko, Dušan
2019 - Slovak
The human proteom diversity is caused by the ability of a single gene locus to encode more protein isoforms. The TCF/LEF genes produce a broad spectrum of protein variants, which consequently leads to a great functional diversity of the TCF/LEF proteins. The TCF/LEF transcriptional factors regulate the canonical Wnt signaling target genes. In this diploma project we focused on the Caenorhabditis elegans gene pop-1, the ortholog of the TCF/LEF genes. Using the Northern blot analysis we tried to identify alternative isoforms of the pop-1 mRNA in C. elegans. Using quantitative RT-PCR we also analyzed the pop-1 mRNA levels. Key words: canonical Wnt signaling pathway, TCF/LEF transcription factors, Caenorhabditis elegans, pop-1 Rozmanitosť ľudského proteómu vychádza zo schopnosti jedného génového lokusu kódovať viacero proteínových izoforiem. Gény TCF/LEF produkujú široké spektrum variant, čím rozširujú pole pôsobnosti TCF/LEF proteínov. Transkripčné faktory TCF/LEF regulujú cieľové gény Wnt signálnej dráhy. Diplomová práca využíva modelový organizmus Caenorhabditis elegans, u ktorého študuje gén pop-1, ortológ TCF/LEF. Hybridizačnou metódou Northern blot sme sa pokúsili overiť prítomnosť pop-1 alternatívnej mRNA. Pomocou kvantitatívnej RT-PCR sme analyzovali hladinu pop-1 mRNA. Kľúčové slová: kanonická Wnt signálna dráha, transkripčné faktory TCF/LEF, Caenorhabditis elegans, pop-1 Keywords: Wnt signalizace; genová exprese; transkripční regulace; alternativní izoformy; Wnt signaling; gene expression; transcriptional regulation; alternative isoforms Available in a digital repository NRGL
Charakterizace genu pop-1 u Caenorhabditis elegans

The human proteom diversity is caused by the ability of a single gene locus to encode more protein isoforms. The TCF/LEF genes produce a broad spectrum of protein variants, which consequently leads to ...

Jakšová, Soňa; Vacík, Tomáš; Cmarko, Dušan
Univerzita Karlova, 2019

Dotykové grafy kružnic a Möbiovy transformace
Porvichová, Janka; Zeman, Peter; Kratochvíl, Jan
2019 - Slovak
A graph can be represented by various geometric representations. In this work we focus on the circle packing representation. We state various concepts impor- tant for proving results regarding this kind of representation. We introduce a known proof of existence of a circle packing for planar graphs and a proof of existence of a primal-dual circle packing for 3-connected graphs. Next, we focus on computational complexity of extending the representation for a given partial circle packing. We examine the proof of the theorem stating that deciding whet- her such an extension exists is an NP-hard problem. We introduce our theoretical algorithm for extension construction based on real RAM machine. 1 Graf lze reprezentovat různými geometrickými reprezentacemi. V této práci se věnujeme reprezentaci grafů pomocí circle packingu (dotykových kružnic). Roze- bereme důležité koncepty potřebné pro dokázání klíčových výsledků ohledně této reprezentace. Představíme konkrétní známý důkaz existence circle packingu pro rovinné grafy a existence primal-dual circle packingu pro 3-souvislé grafy. Dále se budeme zabývat složitostí problému rozšíření reprezentace při zadaném čás- tečném circle packingu. Rozebereme důkaz věty, která říká, že rozhodnout, zda lze nalézt takové rozšíření, je NP-těžký problém. Představíme vlastní teoretický algoritmus pro konstrukci rozšíření založený na real RAM stroji. 1 Keywords: geometrické reprezentácie grafov; circle packing; primal-dual circle packing; zložitosť; Möbiove transformácie; geometric representation of graphs; circle packing; primal-dual circle packing; computational complexity; Möbius transformations Available in a digital repository NRGL
Dotykové grafy kružnic a Möbiovy transformace

A graph can be represented by various geometric representations. In this work we focus on the circle packing representation. We state various concepts impor- tant for proving results regarding this ...

Porvichová, Janka; Zeman, Peter; Kratochvíl, Jan
Univerzita Karlova, 2019

Testování cytotoxicity potenciálních léčiv na buněčných liniích spoločně s měřením jejich přechodu přes hematoencefalickou bariéru pomocí metody PAMPA
Šinaĺová, Lucia; Hofman, Jakub; Jansová, Hana
2019 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Lucia Šinaľová Supervisor: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Title of diploma thesis: Testing of the cytotoxicity of potential drugs in the cell lines together with the measurement of their passage through the blood brain barrier by the PAMPA method This master thesis focuses on the prediction of tacrine derivatives permeability through blood- brain barrier and their cytotoxicity. We studied tacrine-benzothiazole and tacrine- thiaquinazoline derivates as potential drugs for treatment of Alzheimer's disease. The reason of testing new tacrine derivates was effort to find substances with same effect and lower toxicity, for which was the tacrine discarded from clinical practice. The probable permeability of the studied substances was determined in vitro by the PAMPA method. Based on the permeation coeficient values we have identified that tacrine-benzothiazole derivates A-D (Pe= 8,31- 16,9×10-6 cm/s) and tacrine-thiaquinazoline derivates 1, 3, 4 (Pe= 8,59-14,9×10-6 cm/s) were permeable through blood-brain barrier, tacrine-thiaquinazoline derivate 2 (Pe= 3,79×10-6 cm/s) had uncertain permeability and tacrine-thiaquinazoline derivate 5 (Pe= 2,0×10-6 cm/s) was not permeable. In the pre-clinical evaluation of... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študentka: Lucia Šinaľová Školiteľ: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Názov diplomovej práce: Testovanie cytotoxicity potenciálnych liečiv na bunkových líniách spoločne s meraním ich priechodu cez hematoencefalickú bariéru pomocou metódy PAMPA V tejto diplomovej práci sme sa zaoberali prechodnosťou derivátov takrínu cez hematoencefalickú bariéru a stanovením ich cytotoxicity. Konkrétne sme testovali takrín- benzotiazolové a takrín-tiachinazolínové deriváty ako potenciálne liečivá na liečbu Alzheimerovej choroby. Dôvodom testovania nových derivátov takrínu je snaha nájsť látky s rovnakým účinkom a nižšou toxicitou, kvôli ktorej bol samotný takrín vyradený z klinického používania. Pravdepodobnú permeabilitu testovaných látok sme stanovili in vitro metódou PAMPA. Na základe zistených hodnôt permeačného koeficientu Pe sme z 9 testovaných derivátov takrínu určili, že benzotiazolové deriváty A-D (Pe= 8,31-16,9×10-6 cm/s) a takrín- tiachinazolínové deriváty 1, 3, 4 (Pe= 8,59-14,9×10-6 cm/s) sú cez HEB prechodné, takrín- tiachinazolínový derivát 2 (Pe= 3,79×10-6 cm/s) mal neistú permeabilitu a takrín- tiachinazolínový derivát 5 (Pe= 2,0×10-6 cm/s) bol testovaním určený ako neprechodný. V rámci predklinického hodnotenia... Keywords: nová léčiva; cytotoxicita; MTT; hematoencefalická bariéra; PAMPA; new drugs; cytotoxicity; MTT; blood brain barrier; PAMPA Available in a digital repository NRGL
Testování cytotoxicity potenciálních léčiv na buněčných liniích spoločně s měřením jejich přechodu přes hematoencefalickou bariéru pomocí metody PAMPA

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Lucia Šinaľová Supervisor: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Title of diploma thesis: Testing of the ...

Šinaĺová, Lucia; Hofman, Jakub; Jansová, Hana
Univerzita Karlova, 2019

Vliv flubendazolu a mebendazolu na epiteliálně-mezenchymální tranzici.
Hochmalová, Martina; Skálová, Lenka; Ambrož, Martin
2019 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Martina Hochmalová Supervisor: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Consultant: RNDr. Věra Králová, Ph.D. Title of diploma thesis: The effect of flubendazole and mebendazole on the epithelial- mesenchymal transition. Epithelial-mesenchymal transition (EMT) is a process in which a non-motile epithelial cell switches to motile mesenchymal phenotype. This phenomenon is typical for multiple biological processes including cancer metastases. It could be induced by transforming growth factor-β (TGF-β) which is produced by cancer cells and which regulates its key transcription factors including SNAIL, ZEB and TWIST. EMT involves a series of defined events mediated by microtubules, including changes in cell shape and migration into the surrounding tissue. Based on these findings we suppose that the inhibition of tubulin polymerization could prevent the EMT process therefore cell migration and also cancer metastases. In our experiments, the effect of anthelminitic drugs flubendazole (FLU) and mebendazole (MBZ) on TGF-β-induced EMT in dysplastic oral keratinocytes was tested in vitro. Expression of molecules involved in EMT process was examined on microRNA and mRNA level using RT-PCR. The protein level of EMT... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Martina Hochmalová Školiteľ: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Konzultant: RNDr. Věra Králová, Ph.D. Názov diplomovej práce: Vplyv flubendazolu a mebendazolu na epitelálne- mezenchymálnu tranzíciu Epiteliálne-mezenchymálna tranzícia (EMT) je proces, kedy nepohyblivé epiteliálne bunky strácajú svoje epiteliálne charakteristiky a prechádzajú do pohyblivého mezenchymálneho stavu. Tento proces je typický pre rozličné nádorové procesy, vrátane nádorových metastáz. EMT je indukovaná najmä transformujúcim rastovým faktorom beta (TGF-β), ktorý je produkovaný nádorovými bunkami a reguluje transkripčné faktory, ktorými sú SNAIL, ZEB a TWIST. V rámci EMT prebiehajú aj zmeny bunkového povrchu a migrácia do okolitých tkanív, na ktorých sa podieľajú mikrotubuly.. Predpokladáme, že pri zablokovaní funkcie mikrotubulov, by bolo možné zabrániť EMT, následne migrácii buniek a vďaka tomu aj metastázovaniu nádorov. V našich in vitro experimentoch bol testovaný vplyv benzimidazolových anthelmintik flubendazolu (FLU) a mebendazolu (MBZ) na EMT indukovanú TGF-β v dysplastických orálnych keratinocytoch. Metódou RT-PCR sme sledovali zmeny expresie jednotlivých molekúl zahrnutých v procese EMT na úrovni mikroRNA a mRNA. Pomocou... Available in a digital repository NRGL
Vliv flubendazolu a mebendazolu na epiteliálně-mezenchymální tranzici.

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Martina Hochmalová Supervisor: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Consultant: RNDr. Věra Králová, ...

Hochmalová, Martina; Skálová, Lenka; Ambrož, Martin
Univerzita Karlova, 2019

Tvorba a validace nástroje pro měření postojů k nakládání s odpadem v domácnostech
Simonová, Štefánia; Urban, Jan; Čada, Karel
2019 - Slovak
In my paper I measured attitudes towards waste handling by implementing the theory of Campbell's paradigm. This theory is mostly implemented by authors in the field of environmental psychology, who focus on research of environmentally friendly behaviour. Campbell's paradigm looks at the concept of attitude as a behavioural predisposition, which is equivalently observable from three attitudinal reactions (evaluative, affective and behavioural attitudes). I decided to measure attitudes towards waste handling in households through self- assessment of people's own behaviour connected to waste handling at home. For the purpose of my paper I created a tool, which is capable of measuring attitudes towards waste handling and at the same time determines whether suggested attitudes have a real impact on people's behaviour. By using Rasch model of measurement I estimated difficulties of particular behavioural expressions and also levels of attitudes of my study's participants. Subsequently I used specific examples to illustrate the usage of these two variables for estimation of specific behaviour. Simultaneously, I confirmed that with increasing level of attitudes in connection with waste handling (that means more environmentally conscious attitude with regards to this issue) the probability of choosing... V tejto práci som merala postoje k nakladaniu s odpadom implementovaním teórie Campbellovej paradigmy. Teóriu Campbellovej paradigmy v súčasnosti najčastejšie implementujú autori v environmentálnej psychológii, ktorí sa zaoberajú výskumom environmentálne šetrného správania [napr. Kaiser, Byrka, 2011]. Optika Campbellovej paradigmy nazerá na koncept postoja ako na behaviorálnu predispozíciu, ktorá je ekvivalentne pozorovateľná z troch postojových prejavov (evaluatívne, afektívne a behaviorálne prejavy). Postoje k nakladaniu s odpadom v domácnostiach som merala prostredníctvom sebahodnotenia vlastného správania súvisiaceho s nakladaním s odpadom v domácnostiach V rámci svojej práce som vytvorila nástroj, umožňujúci merať postoje k nakladaniu s odpadom, ktorý zároveň zisťuje, či odhadnuté postoje majú vplyv na reálne správanie ľudí. Využitím Raschovho modelu merania [Bond; Fox, 2015] som odhadla obtiažnosti jednotlivých behaviorálnych výrokov a zároveň úrovne postojov pre účastníkov výskumu. Následne som na konkrétnych príkladoch ilustrovala využitie týchto dvoch premenných pre pravdepodobnostný odhad špecifického správania. Zároveň som potvrdila, že so zvyšujúcou sa úrovňou postoja v rámci nakladania s odpadom (t.z. environmentálne šetrnejší postoj v rámci tejto problematiky) sa zvyšuje aj... Keywords: postoje; nakladanie s odpadom; Campbellovo paradigma; attitudes; waste handling; Campbell paradigm Available in a digital repository NRGL
Tvorba a validace nástroje pro měření postojů k nakládání s odpadem v domácnostech

In my paper I measured attitudes towards waste handling by implementing the theory of Campbell's paradigm. This theory is mostly implemented by authors in the field of environmental psychology, who ...

Simonová, Štefánia; Urban, Jan; Čada, Karel
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases