Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 16323
Published from to

Romský holocaust
Wilde, Boris; Kosek, Jan; Agha, Petr
2022 - Slovak
The central theme of this thesis is the Roma Holocaust. Through the historical realities the Roma Holocaust is placed in a legal but also a wider sociological context. The individual stages in the development of the legal status of the Roma minority from approximately the thirteenth century form the internal division of the first mainly historical part of the work. The aim of this part is to point out the causes that to a certain extent determined the investigated events during the Second World War, but also the post-war development and the current status quo. The second part of the work directly analyzes the Roma Holocaust, while the emphasis is on the development in Nazi Germany but also on the development in the individual successor state units of the first Czechoslovak Republic. The differences in the state policy towards the Roma minority during the Second World War, which led to various consequences, are illustrated on the mentioned state units. The third and last part of the thesis is devoted to the development after the Second World War and its purpose is to point out the process of reflecting on the Roma Holocaust and the significance of this process for post-war society, both within the united Czechoslovakia and the independent Czech Republic. Emphasis is mainly on the question of how... Ústrednou témou tejto diplomovej práce je rómsky holokaust. Skrz historické súvislosti je rómsky holokaustu zasadený do právneho, no i širšieho spoločenskovedného kontextu. Jednotlivé etapy vo vývoji právneho postavenia Rómov, od približne trinásteho storočia, tvoria vnútorné členenie prvej prevažne historickej časti práce. Cieľom tejto časti je poukázať na východiská, ktoré do určitej miery determinovali skúmané udalosti v období druhej svetovej vojny, ale i povojnový vývoj a súčasný status quo. Druhá, hlavná, časť práce analyzuje priamo rómsky holokaust, pričom dôraz je kladený na vývoj v nacistickom Nemecku, ale i na vývoj v jednotlivých nástupníckych štátnych útvaroch prvej Československej republiky. Na uvedených štátnych útvaroch sú ilustrované rozdiely v štátnej politike voči rómskej menšine, ktoré sa v období druhej svetovej vojny uplatnili, a ktoré viedli k rozličným dôsledkom. Tretia a posledná časť práce je venovaná vývoju po skončení druhej svetovej vojny a jej účelom je poukázať na proces reflektovania rómskeho holokaustu a význame tohto procesu pre povojnovú spoločnosť, a to v rámci zjednoteného Československa, no i samostatnej Českej republiky. Dôraz je kladený najmä na otázku, ako sa spoločnosť vysporiadala s odkazom rómskeho holokaustu, ako sa na základe tejto skúsenosti vyvíjal... Keywords: rómsky holokaust; rasová diskriminácia; porajmos; nacizmus; Romani Holocaust; racial discrimination; porajmos; nazism Available in a digital repository NRGL
Romský holocaust

The central theme of this thesis is the Roma Holocaust. Through the historical realities the Roma Holocaust is placed in a legal but also a wider sociological context. The individual stages in the ...

Wilde, Boris; Kosek, Jan; Agha, Petr
Univerzita Karlova, 2022

Vývoj a diferenciace různých typů kvasinkových kolonií: Regulace metabolické diverzifikace a rozvoj buněk s novými vlastnostmi
Maršíková, Jana
2022 - Slovak
Yeasts are unicellular organisms, but on a solid substrate they are capable of forming complex organized structures that behave like primitive multicellular organisms. Examples of these structures include colonies and biofilms, whose cells interact with each other, coordinate their growth and development, differentiate spatially and form specialized cell subpopulations in which specific processes and regulatory pathways occur. The basis of cellular differentiation and specialization is the formation of gradients of nutrients, metabolites and signaling molecules. Thus, multicellular yeast communities differ significantly from planktonic populations in their characteristics. The aim of this work is to increase knowledge related to the development and differentiation of both smooth and structured colonies of the yeast Saccharomyces cerevisiae. The literature introduction of the thesis provides an overview of the current knowledge on the development of yeast colonies and biofilms, especially of S. cerevisiae species, and also includes selected regulations important for the formation of multicellular populations. The thesis provides insights into the antagonistic function of the transcriptional regulators Cyc8p and Tup1p in the development of structured biofilm colonies. Genome-wide transcriptomic... Kvasinky jsou jednobuněčné organismy, ale na pevném substrátu jsou schopny vytvářet složité organizované struktury, které se chovají jako primitivní mnohobuněčné organismy. Příkladem těchto struktur jsou kolonie a biofilmy, jejichž buňky spolu vzájemně interagují, koordinují svůj růst a vývoj, prostorově se diferencují a vytvářejí specializované buněčné subpopulace, v nichž se uplatňují specifické procesy a regulační dráhy. Základem buněčné diferenciace a specializace je tvorba gradientů živin, metabolitů a signálních molekul. Mnohobuněčná kvasinková společenstva se tak svými vlastnostmi výrazně liší od planktonních populací. Cílem této práce je rozšířit znalosti týkající se vývoje a diferenciace hladkých i strukturovaných kolonií kvasinky Saccharomyces cerevisiae. Do literárního úvodu práce je zařazen přehled současných poznatků o vývoji kvasinkových kolonií a biofilmů, zejména u S. cerevisiae, a jsou zde uvedeny i vybrané regulace důležité pro vznik mnohobuněčných populací. Práce přináší poznatky o antagonistické funkci transkripčních regulátorů Cyc8p a Tup1p při vývoji strukturovaných kolonií biofilmu. Celogenomové transkriptomické analýzy různých buněčných subpopulací hladkých kolonií přispěly k objasnění procesů, regulačních mechanismů a dějů, které jsou specifické pro jednotlivé buněčné... Keywords: Saccharomyces cerevisiae; kvasinková kolonie; diferenciace buněk; morfologie kolonie; biofilm; Cyc8p; Tup1p; Whi2p; Flo11p; RTG dráha; Saccharomyces cerevisiae; yeast colony; cell differentiation; colony morphology; biofilm; Cyc8p; Tup1p; Whi2p; Flo11p; RTG pathway Available in a digital repository NRGL
Vývoj a diferenciace různých typů kvasinkových kolonií: Regulace metabolické diverzifikace a rozvoj buněk s novými vlastnostmi

Yeasts are unicellular organisms, but on a solid substrate they are capable of forming complex organized structures that behave like primitive multicellular organisms. Examples of these structures ...

Maršíková, Jana
Univerzita Karlova, 2022

Publicum Portorium Illyrici a Mithraizmus v Dunajskej oblasti
Sarkisjan, Juraj; Titz, Pavel; Daňová, Miroslava; Chalupa, Aleš
2022 - Slovak
Publicum Portorium Illyrici and Mithraism in the Danube Region Juraj Sarkisjan Abstract The study of Mithraism has been of a great interest to many academics working in a relatively wide range of fields, from archaeobotany to zooarchaeology for quite a long time. The aim of this work was, on the one hand, to supplement, revise and categorize the information that in the long run indicated a link between the Publicum Portorium Illyrici and the spread of Mithraism in the Danube region. On the other hand, this effort was used to rework the model of this customs district as it was perceived since the first professional works dealing with this topic. The achievement of these goals was carried out based on the processing of epigraphic inscriptions categorized into datasets, which enabled not only to work with analytical tools such as GIS, but also with tools enabling the visualization of social networks. The methodology of the work is based on several overlapping steps, each of which focuses on a different aspect of the study. The first step was the extraction of data from online epigraphic databases based on keywords and the subsequent addition of this dataset with already existing written sources, which ensured a higher degree of completion. The result was the creation of several datasets, which not only allowed... Publicum Portorium Illyrici a Mithraizmus v Dunajské oblasti Juraj Sarkisjan Abstrakt Studium o kultu boha Mithry se už dlouhodoběji těší velikému zájmu množství akademiků, pracujících v poměrně širokém spektru odborů od archeobotaniky po zooarcheologii. Cílem této práce bylo doplnit, zrevidovat a kategorizovat informace, které dlouhodobě naznačovaly propojení mezi Publicem Portoriem Illyrici a šířením Mithraismu v Dunajské oblasti. Tato práce byla zároveň využita i na přepracování modelu, kterým byl tento celní okrsek vnímán od prvních odborných prací zabývajících se uvedeným tématem. Dosažení těchto cílů bylo uskutečněno na základě zpracování epigrafických nápisů kategorizovaných v datasetech, což umožnilo nejen práci s analytickými nástroji typu GIS, ale také s nástroji, umožňujícími vizualizaci sociálních sítí. Metodologie práce je založena na několika prolínajících se krocích, z nichž se každý zaměřuje na odlišný aspekt studia. Prvním krokem byla extrakce dat z online epigrafických databází, na základě klíčových slov a následným doplněním tohoto datasetu s již existujícími písemnými prameny, které zajišťovaly především vyšší míru kompletace. Výsledkem bylo vytvoření vícerých datasetů, umožňujících nejen rychlejší práci s materiálem, ale byly především použity k získávání důležitých analytických... Keywords: Publicum Portorium Illyrici|Portorium|Mithra|Sociální sítě|Epigrafika|Databáze|Dunajské provincie; Publicum Portorium Illyrici|Portorium|Mithra|Social Networks|Epigraphy|Databases|Danube Provinces Available in a digital repository NRGL
Publicum Portorium Illyrici a Mithraizmus v Dunajskej oblasti

Publicum Portorium Illyrici and Mithraism in the Danube Region Juraj Sarkisjan Abstract The study of Mithraism has been of a great interest to many academics working in a relatively wide range of ...

Sarkisjan, Juraj; Titz, Pavel; Daňová, Miroslava; Chalupa, Aleš
Univerzita Karlova, 2022

In vitro saturační studie gallium-67 a zirkonium-89 značené monoklonální protilátky ramucirumab na SKOV-3 buněčné linii
Holodňáková, Nikola; Bárta, Pavel; Smutná, Lucie
2022 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biophysics and Physical Chemistry Student: Nikola Holodňáková Supervisor: Mgr. Pavel Bárta, Ph.D. Name of the work: In vitro saturation study of gallium-67 and zirconium-89 labelled monoclonal antibody ramucirumab on SKOV-3 cell line. Targeted biological treatment becomes more and more important with the development of a new therapy in oncology. It stimulates immune system to eliminate cancer cells. Significant progress has been made since the introduction of monoclonal antibodies. They represent one of the newest possibility used in diagnosis and treatment of tumours. The ability of the monoclonal antibody ramucirumab is to recognize and bind specifically to tumour cell antigens such as the VEGF type 2 receptor (VEGFR-2) and thus to supress angiogenic process. Anti-angiogenic ramucirumab inhibits this receptor via blocking of VEGF binding sites, which prevents the growth of tumours. It is possible to increase antitumor effect of monoclonal antibodies by their combination with other molecules like radionuclides, toxins and cytostatics when forming the so called conjugates. Prepared immunoconjugates serve as diagnostic and therapeutic tools also in Nuclear Medicine. The aim of the experimental work in was the preparation of... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra fyziky a fyzikálnej chémie Študentka: Nikola Holodňáková Školiteľ: Mgr. Pavel Bárta, Ph.D. Názov diplomovej práce: In vitro saturačné štúdie gáliom-67 a zirkóniom-89 značenej monoklonálnej protilátky ramucirumab na SKOV-3 bunkovej línii Vývojom nových liečebných postupov v onkológii má čoraz väčšie postavenie cielená biologická liečba, ktorá stimuluje imunitný systém k boju s nádorovými bunkami. Významným pokrokom v cielení nádorov bolo zavedenie monoklonálnych protilátok, ktoré predstavujú jednu z novších možností využiteľných v diagnostike i terapii nádorov. Využíva sa schopnosť monoklonálnych protilátok rozpoznať a viazať sa špecificky na antigény nádorových buniek, akým je aj receptor pre VEGF typu 2 (VEGFR-2), na ktorý sa viaže monoklonálna protilátka ramucirumab. Blokáciou tohto receptoru sa inhibuje angiogenéza, a tým sa zabráni rastu nádorov. Spojením monoklonálnej protilátky s inou molekulou (rádionuklid, toxín, cytostatikum) za tvorby konjugátov je možné zvýšiť jej protinádorový účinok, čo pre diagnostické i terapeutické účely využíva i odbor nukleárna medicína. Cieľom predloženej práce bolo metódou nepriameho značenia pomocou chelátoru deferoxamínu (DFO) pripraviť rádioaktívnymi nuklidmi (67 Ga a 89 Zr) značený... Keywords: gallium-67; in vitro saturační studie; monoklonální protilátka; radioaktivní značení; ramucirumab; SKOV3; VEGFR2; gallium-67; in vitro saturation study; monoclonal antibody; radiolabelling; ramucirumab; SKOV3; VEGFR2 Available in a digital repository NRGL
In vitro saturační studie gallium-67 a zirkonium-89 značené monoklonální protilátky ramucirumab na SKOV-3 buněčné linii

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biophysics and Physical Chemistry Student: Nikola Holodňáková Supervisor: Mgr. Pavel Bárta, Ph.D. Name of the work: In vitro ...

Holodňáková, Nikola; Bárta, Pavel; Smutná, Lucie
Univerzita Karlova, 2022

Eutanázie a související otázky
Vékony, Jakub; Vokoun, Rudolf; Dvořák, Marek
2022 - Slovak
The diploma thesis is focused on the legal institute of euthanasia and related issues with emphasis on the criminal law aspect. The aim of this work is to introduce the reader to the concept of euthanasia, to provide an analysis of basic human rights related to euthanasia, an analysis of the criminal law of euthanasia in the Czech Republic and a comparison of euthanasia legislation in European countries. The work offers the author's reflection on legislative proposals in this area and a controversy over whether the criminal law sufficiently reflects social needs. The thesis is divided into seven chapters, some of which contain subchapters. In the first part, the author clarifies the research issues and goals of the thesis. In the second chapter, the author offers an introduction to the issues of law and punishment, he also introduces the reader to the concept of euthanasia. The most comprehensive third part of the thesis is focused on the controversy regarding the existence of the right to death, the view of the right to death in the context of human rights and freedoms from the point of view of the ECtHR and the comparison of euthanasia legislation in selected European countries. The fourth chapter deals with the criminal qualification of euthanasia from the perspective of the current criminal law... Diplomová práca je zameraná na právny inštitút eutanázie a súvisiacich otázok s dôrazom na trestnoprávny aspekt. Cieľom práce je priblížiť čitateľovi pojem eutanázie, poskytnúť analýzu základných ľudských práv súvisiacich s eutanáziou, analýzu trestnoprávnej úpravy eutanázie v Českej republike a komparáciu právnych úprav eutanázie v krajinách Európy. Práca ponúka zamyslenie autora nad legislatívnymi návrhmi v tejto oblasti a polemiku nad tým, či trestnoprávna úprava dostatočne reflektuje spoločenské potreby. Práca je členená do siedmych kapitol, pričom niektoré obsahujú podkapitoly. V prvej časti autor objasňuje výskumné otázky a ciele diplomovej práce. V druhej kapitole ponúka autor úvod do problematiky právotvorby a trestania, taktiež oboznamuje čitateľa zo samotným pojmom eutanázia. Najobsiahlejšia tretia časť práce je zameraná na polemiku ohľadom existencie práva na smrť, pohľadu na právo na smrť v kontexte ľudských práv a slobôd z pohľadu ESĽP a komparáciu právnych úprav eutanázie vo vybraných európskych krajinách. Štvrtá kapitola práce sa venuje trestnoprávnej kvalifikácií eutanázie z pohľadu súčasného trestného práva Českej republiky. Piata kapitola patrí pod časť praktickú, v ktorej autor prezentuje empirický výskum zameraný na zistenie postojov spoločnosti k eutanázií a súvisiacim otázkam.... Keywords: eutanázia; asistovaná samovražda; paliatívna starostlivosť; euthanasia; assisted suicide; palliative care Available in a digital repository NRGL
Eutanázie a související otázky

The diploma thesis is focused on the legal institute of euthanasia and related issues with emphasis on the criminal law aspect. The aim of this work is to introduce the reader to the concept of ...

Vékony, Jakub; Vokoun, Rudolf; Dvořák, Marek
Univerzita Karlova, 2022

Zdanění příjmů z cenných papírů a finančních derivátů ve vybraných zemích Evropské unie
Ondrušek, Dávid; Karfíková, Marie; Kohajda, Michael; Dřevínek, Karel
2022 - Slovak
Securities and Financial Derivatives Income Taxation in Selected Countries of the European Union Abstract The aim of the dissertation, dealing with the topic of taxation of income from securities and financial derivatives, is to summarize the theoretical basis of this topic and compare the methods and possibilities of taxation of income from securities and financial derivatives in selected countries of the European Union and outline development trends in this area. The author's intention is to search for, identify and describe similar and different components of the financial and legal framework for taxation of income from securities and financial derivatives. In the first chapter of the dissertation I will state the objectives of the dissertation, methods of scientific work and methodology of the dissertation, I will specify the objectives and methodology of the dissertation, the main objective of the dissertation and partial objectives of the dissertation and methodology of the dissertation together with a description of scientific methods used in the dissertation. . The second chapter of the dissertation will focus on the financial and legal context of the financial market, capital market and derivatives market of the European Union and selected member states of the European Union. In it I describe the... Zdaňovanie príjmov z cenných papierov a finančných derivátov vo vybraných krajinách Európskej únie Abstrakt Cieľom dizertačnej práce, spracovávajúcej tému zdaňovania príjmov z cenných papierov a finančných derivátov, je zosumarizovať teoretické východiská tejto témy a prostredníctvom komparatívnej analýzy porovnať spôsoby a možnosti zdaňovania príjmov z cenných papierov a finančných derivátov vo vybraných krajinách Európskej únie a načrtnúť vývojové tendencie v tejto oblasti. Autorským zámerom je vyhľadať, identifikovať a opísať podobné a odlišné komponenty finančno-právneho rámca zdaňovania príjmov z cenných papierov a finančných derivátov. V prvej kapitole dizertačnej práce uvediem ciele dizertačnej práce, metódy vedeckej práce a metodiku dizertačnej práce, podrobnejšie stanovím ciele a metodiku dizertačnej práce, hlavný cieľ dizertačnej práce a čiastkové ciele dizertačnej práce a metodiku dizertačnej práce spolu s opisom metód vedeckej práce, použitých v dizertačnej práci. Druhú kapitolu dizertačnej práce zameriam na finančno-právne súvislosti finančného trhu, kapitálového trhu a derivátového trhu Európskej únie a vybraných členských krajín Európskej únie. V nej opíšem základné finančno-právne súvislosti finančného trhu, kapitálového trhu a derivátového trhu Európskej únie z hľadiska finančného trhu... Keywords: cenné papiere; finančné deriváty; zdaňovanie; securities; financial derivatives; taxation Available in a digital repository NRGL
Zdanění příjmů z cenných papírů a finančních derivátů ve vybraných zemích Evropské unie

Securities and Financial Derivatives Income Taxation in Selected Countries of the European Union Abstract The aim of the dissertation, dealing with the topic of taxation of income from securities and ...

Ondrušek, Dávid; Karfíková, Marie; Kohajda, Michael; Dřevínek, Karel
Univerzita Karlova, 2022

Zvláštní formy zdanění a odvodového zatížení energetických společností v Evropské unii
Šipoš, Tomáš; Karfíková, Marie; Marková, Hana; Trubač, Ondřej
2022 - Slovak
Special forms of taxation and levy on energy companies in the EU Abstract The topic of the dissertation is special forms of taxation and tax burden of energy companies in the EU. Under the influence of rising wholesale energy prices, more and more Member States are adopting special forms of tax for energy companies in order to tax the so-called extraordinary income of energy companies. I consider the chosen topic of the dissertation to be actual, especially in the spectrum of current developments in social realities in the EU. Energy is a sector of the national economy that is subject to strict legal regulations, especially in pricing. In addition, energy is a very investment-intensive sector. I consider the focus on special forms of taxation and mutual comparison of these tax policy institutes to be beneficial for de lege ferenda legislation. The main goal of the presented dissertation is to evaluate the existing forms of special taxes and levies for energy companies in the EU. Internally, the dissertation is divided into chapters. The dissertation contains three tables and two graphs. The first chapter deals with the definition of the aim of the dissertation and the definition of the work methodology and the applied research method. The second chapter is devoted to the elaboration of the theoretical basis... Osobitné formy zdaňovania a odvodového zaťaženia energetických spoločností v EÚ Abstrakt Témou dizertačnej práce sú osobitné formy zdaňovania a odvodového zaťaženia energetických spoločností v EÚ. Pod vplyvom rastu veľkoobchodných cien energetických zdrojov čoraz viac členských štátov prijíma osobitné formy daní pre energetické spoločnosti, aby tak zdanili tzv. mimoriadne výnosy energetických spoločností. Zvolenú tému dizertačnej práce považujem za aktuálnu, obzvlášť v spektre súčasného vývoja spoločenských reálií v EÚ. Energetika predstavuje odvetvie národného hospodárstva, ktoré podlieha prísnej právnej regulácií, obzvlášť pri cenotvorbe. Okrem toho je pre energetiku charakteristické, že predstavuje investične veľmi náročné odvetvie. Zameranie sa na osobitné formy zdaňovania a vzájomné porovnanie týchto inštitútov daňovej politiky považujem za prínosné aj pre normotvorbu de lege ferenda. Hlavným cieľom predkladanej dizertačnej práce je zhodnotiť existujúce formy osobitných daní a odvodov pre energetické spoločnosti v EÚ. Vnútorne je dizertačná práca členená do kapitol. Dizertačná práca obsahuje tri tabuľky a dva grafy. Prvá kapitola sa venuje vymedzeniu cieľa dizertačnej práce a vymedzeniu metodiky práce a aplikovanej metódy skúmania . Druhá kapitola je venovaná spracovaniu teoretickej základne pre... Keywords: finančné právo; energetika; dane; energetické spoločnosti; priame dane; nepriame dane; financial law; energy; taxes; energy companies; direct taxes; indirect taxes Available in a digital repository NRGL
Zvláštní formy zdanění a odvodového zatížení energetických společností v Evropské unii

Special forms of taxation and levy on energy companies in the EU Abstract The topic of the dissertation is special forms of taxation and tax burden of energy companies in the EU. Under the influence ...

Šipoš, Tomáš; Karfíková, Marie; Marková, Hana; Trubač, Ondřej
Univerzita Karlova, 2022

Syntéza ceramidů odvozených od 6-hydroxysfingosinu
Kavuljak, Juraj; Opálka, Lukáš; Matouš, Petr
2022 - Slovak
Title of the Master thesis: Synthesis of ceramides derived from 6-hydroxysphingosine Candidate: Juraj Kavuljak Supervisor: PharmDr. Lukáš Opálka, Ph.D. Consultant: Mgr. Veronika Ondrejčeková Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Skin Barrier Research Group, Department of Organic and Bioorganic Chemistry Ceramides (Cer), belong to the group of sphingolipids naturally found in each cell. One of their principal functions is cell signaling. We can find Cer in the uppermost layer of epidermis (stratum corneum), where the concentrations of these lipids are highest in the whole human body. Cer form an intercellular multi-lamellar lipid matrix. This lipid mass is composed of cholesterol and free fatty acids as well. The major function of stratum corneum is to protect the body from the excesive transepidermal water loss, provide internal homeostasis and create a protective barrier against harmful substances from external environment. Cer are amides of long aminoalcohols with a fatty acid attached to their primary amino group. 6-hydroxysphingosine (H) is specific for human epidermis, but its function and biosynthesis in skin is still not completly understood. Some studies showed lower concentrations of 6-hydroxysphingosine-based Cer in skin of patients suffering from atopic dermatitis.... Názov Diplomovej práce: Syntéza ceramidov odvodených od 6-hydroxysfingozínu Kandidát: Juraj Kavuljak Školiteľ: PharmDr. Lukáš Opálka, Ph.D. Konzultant: Mgr. Veronika Ondrejčeková Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Skin Barrier Research Group, Katedra organickej a bioorganickej chémie Ceramidy (Cer) patria do skupiny sfingolipidov, ktoré sa prirodzene nachádzajú vo všetkých ľudských bunkách, kde hrajú dôležitú úlohu v bunkovej signalizácii. Vo vysokých koncentráciách sa Cer nachádzajú v najvrchnejšej vrstve epidermis (stratum corneum). Cer tvoria medzibunkovú multilamelárnu lipidovú matricu spolu s voľnými mastnými kyselinami a cholesterolom. Hlavnou funkciou stratum corneum je chrániť telo pred nadmernou transepidermálnou stratou vody, zabezpečiť vnútornú homeostázu a vytvoriť ochrannú bariéru proti škodlivým látkam z vonkajšieho prostredia. Cer sú amidy dlhých aminoalkoholov (známych ako sfingoidná báza) s vyššou mastnou kyselinou naviazanou na ich primárnu aminoskupinu. 6-Hydroxysfingozín (H) je špecifický pre ľudskú epidermis, ale jeho funkcia a biosyntéza v koži stále nie je úplne objasnená. Niektoré štúdie preukázali nižšie koncentrácie Cer na báze H v koži pacientov s atopickou dermatitídou. . Cieľom tohto projektu bolo optimalizovať jednotlivé kroky celkovej syntézy H... Keywords: Syntéza; ceramidy; sfingoidní báze; 6-hydroxysfingosin; Garnerův aldehyd; Synthesis; ceramides; sphingoid bases; 6-hydroxysphingosine; Garner aldehyde Available in a digital repository NRGL
Syntéza ceramidů odvozených od 6-hydroxysfingosinu

Title of the Master thesis: Synthesis of ceramides derived from 6-hydroxysphingosine Candidate: Juraj Kavuljak Supervisor: PharmDr. Lukáš Opálka, Ph.D. Consultant: Mgr. Veronika Ondrejčeková Charles ...

Kavuljak, Juraj; Opálka, Lukáš; Matouš, Petr
Univerzita Karlova, 2022

Vliv vybraných protinádorových léčiv na genovou expresi proteinů účastnících se buněčné odpovědi na poškození DNA
Klčová, Silvia; Jirkovská, Anna; Suchá, Simona
2022 - Slovak
Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bc. Silvia Klčová Supervisor: PharmDr. Anna Jirkovská, Ph.D. Title of diploma thesis: Effect of selected antineoplastic drugs on the gene expression of DNA repair proteins. Every single cell of the human body is continuously exposed to a wide range of stress factors, with the consequence of damage to the DNA molecule. The resulting changes represent variety of alterations - from simple alkylation modifications of bases to the most unfavorable double-strand breaks (DSBs). However, the effect of cellular stress and subsequent genotoxic DNA damage is a double-edged sword. On the one hand, typical alterations in the genome can be triggered by mutagenic agents (such as components of tobacco smoke or ionizing radiation). Consequences of their action can accumulate and trigger loss of control over various steps of the cell cycle, which results in tumor cell transformation. On the other hand, however, inducing detrimental impact affecting the genome of tumor cells is one of the fundamental approaches in cytostatic treatment of cancer. Therefore, we focused our research on several antineoplastic drugs widely used in clinical practice (etoposide, daunorubicin, dexrazoxane) or undergoing clinical... Univerzita Karlova v Prahe, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických vied Kandidát: Bc. Silvia Klčová Školiteľ: PharmDr. Anna Jirkovská, Ph.D. Názov práce: Vplyv vybraných protinádorových liečiv na génovú expresiu proteínov účastniacich sa bunkovej odpovede na poškodenie DNA Každá jedna bunka ľudského organizmu je nepretržite vystavovaná širokému spektru stresových faktorov, konzekvenciou ktorých vznikajú poškodenia v molekule DNA. Vzniknuté zmeny predstavujú škálu alterácií - od jednoduchých alkylačných modifikácií báz až po najnepriaznivejšie dvojvláknové zlomy. Vplyv bunkového stresu a následné genotoxické poškodenie DNA je však dvojsečná zbraň. Na jednej strane môžu byť typické alterácie v genóme vyvolané vplyvom mutagénnych agens (ako napríklad zložky tabakového dymu či ionizujúce žiarenie), pričom akumuláciou dôsledkov ich pôsobenia nastane strata kontroly nad jednotlivými krokmi bunkového cyklu, čo vyústi v nádorovú transformáciu bunky. Avšak na strane druhej, navodenie detrimentálneho účinku zasahujúceho do genómu nádorových buniek je jedným zo základných prístupov cytostatickej liečby malignít. V našej práci sme sa preto zamerali na štúdium niekoľkých antineoplastických liečiv široko využívaných v klinickej praxi (etopozid, daunorubicín), či podstupujúcich klinické... Keywords: poškození DNA; mRNA; protinádorová léčiva; DNA damage; mRNA; antineoplastic drugs Available in a digital repository NRGL
Vliv vybraných protinádorových léčiv na genovou expresi proteinů účastnících se buněčné odpovědi na poškození DNA

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bc. Silvia Klčová Supervisor: PharmDr. Anna Jirkovská, Ph.D. Title of diploma thesis: ...

Klčová, Silvia; Jirkovská, Anna; Suchá, Simona
Univerzita Karlova, 2022

Diskurzivní anihilace negativních implikací jako metoda obhajoby technik vylepšeného výslechu
Janovec, Adam; Karásek, Tomáš; Ludvík, Jan
2022 - Slovak
The thesis, entitled Discursive annihilation of negative implications as a method of defence of enhanced interrogation techniques, presents a qualitative content analysis of the public rhetorical output of U.S. government officials in order to identify the mechanics by which they attempted to advocate enhanced interrogation techniques. In addition to providing context for the conditions under which enhanced interrogation techniques were developed, the thesis provides insight into the nature of the controversy surrounding them, which made the entire issue one of the most critical topics of the George W. Bush administration. The extent of the negative public response toward the revelation of the deployment of interrogation techniques with incorporated elements of physical violence in questioning sessions conducted by U.S. security forces led to the need for an immediate response by senior government officials. In order to mitigate the potential impact on the legitimacy of state institutions, their leaders have resorted to transform the existing political discourse through the use of a variation of linguistic figures in their rhetoric. The most significant component of the thesis is represented by the analysis of a set of written outputs of selected representatives of the state and state security... Práca s názvom Diskurzívna anihilácia negatívnych implikácií ako metóda obhajoby techník vylepšeného výsluchu, predstavuje kvalitatívnu obsahovú analýzu verejných rétorických výstupov predstaviteľov amerických štátnych inštitúcií v záujme identifikovať mechaniky, ktorými sa pokúšali o obhajobu techník vylepšeného výsluchu. Okrem poskytnutia kontextu za akých podmienok techniky vylepšeného výsluchu vznikali, práca poskytuje náhľad do podstaty kontroverznosti ich charakteru, vďaka ktorej sa celá problematika stala jednou z najkritickejších tém vládnej administratívy Georgea W. Busha. Miera negatívneho ohlasu zo strany verejnosti smerom ku odhaleniu nasadzovania vypočúvacích techník, obsahujúcich prvky fyzického násilia do výsluchov vedených americkými bezpečnostnými zložkami, viedla k potrebe vysokých predstaviteľov štátu bezprostredne reagovať. Za účelom zmiernenia potenciálnych dopadov na legitimitu štátnych inštitúcií sa ich predstavitelia uchýlili k pokusom o transformáciu existujúceho politického diskurzu a to prostredníctvom využívania variácie jazykových prostriedkov vo svojich exoterických rétorikách. Najzásadnejšiu zložku práce reprezentuje analýza súboru písomných výstupov vybraných zástupcov štátu a štátnych bezpečnostných zložiek, v snahe identifikovať prítomnosť konkrétnych jazykových... Keywords: Techniky vylepšeného výsluchu; terorizmus; zajatec; metaforická anihilácia; diskurzívna analýza; negatívne implikácie; rétorika; manipulácia; Enhanced interrogation techniques; terrorism; detainee; metaphorical annihilation; discourse analysis; negative implications; rhetoric; manipulation Available in a digital repository NRGL
Diskurzivní anihilace negativních implikací jako metoda obhajoby technik vylepšeného výslechu

The thesis, entitled Discursive annihilation of negative implications as a method of defence of enhanced interrogation techniques, presents a qualitative content analysis of the public rhetorical ...

Janovec, Adam; Karásek, Tomáš; Ludvík, Jan
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases