Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 11948
Published from to

Alkaloidy rodu Narcissus a jejich biologická aktivita
Tanková, Sabina; Hulcová, Daniela; Opletal, Lubomír
2019 - Slovak
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacognosy Candidate: Sabina Tanková Supervisor: PharmDr. Daniela Hulcová, PhD. Title of diploma thesis: Alkaloids of the genus Narcissus and their biological activity. Key worlds: Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master, Amaryllidaceae, alkaloids, AChE, BuChE, POP, GSK-3β, biological activity. Alkaloid extract obtained from bulbs of Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master was extracted by ethanol and was purified by liquid-liquid extraction and fractionated by column chromatography to individual fractions. At the end, were obtained 11 pooled fractions, which were used to isolate pure alkaloids. The ND 3-5 / 7 fraction was processed by preparative thin layer chromatography followed by crystallization of pure substances. In total, 5 alkaloid substances of ST1D2, ST1D3, ST2A, ST2B1 and ST3C were obtained from this fraction in various amounts. These substances were determined by GC-MS analysis, NMR analysis and optical rotation. Subsequently, the obtained data were compared with the NIST library spectra and the literature. Isolated substances have been identified as caranine, O-ethyllycorenine, narwedine, pluviine and N-demethylhomolycorine. The alkaloids obtained in sufficient amounts were subsequently subjected to... Univerzita Karlova v Prahe, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakognozie Kandidát: Sabina Tanková Školiteľ: PharmDr. Daniela Hulcová, PhD. Názov diplomovej práce: Alkaloidy rodu Narcissus a ich biologická aktivita Kľúčové slová: Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master, Amaryllidaceae, alkaloidy, AChE, BuChE, POP, GSK-3β, biologická aktivita. Alkaloidný extrakt získaný z cibúľ rastliny Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master extrakciou do etanolu, bol prečistený liquid-liquid extrakciou a frakcionizovaný pomocou stĺpcovej chromatografie na jednotlivé frakcie. Na konci bolo získaných 11 spojených frakcií, ktoré ďalej slúžili k izolácii čistých alkaloidov. Frakcia ND 3-5/7 bola spracovaná pomocou preparatívnej tenkovrstvovej chromatografie a následnou kryštalizáciou čistých látok. Z tejto frakcie bolo celkovo získaných 5 látok alkaloidnej povahy ST1D2, ST1D3, ST2A, ST2B1 a ST3C v rôznom množstve. Látky boli identifikované za využitia GC-MS analýzy, NMR analýzy a optickej otáčavosti. Následne boli získané údaje porovnávané so spektrami z knižnice NIST a s údajmi uvádzanými v literatúre. Získané alkaloidy boli identifikované ako karanin, O-etyllykorenin, narwedin, pluviín a N-demetylhomolykorin. Alkaloidy získané v dostatočnom množstve boli následne podrobené testom na... Keywords: Narcissus pseudonarcissus dutch master - cibule - alkaloidní extrakty - GC; MS analýza - biologická aktivita - acetylcholinesterasa - butyrylcholinesterasa; Narcissus pseudonarcissus dutch master - bulbs - alkaloidal extracts - GC; MS analysis - biological aktivity - acetylcholinesterase - butyrylcholinesterase Available in a digital repository NRGL
Alkaloidy rodu Narcissus a jejich biologická aktivita

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacognosy Candidate: Sabina Tanková Supervisor: PharmDr. Daniela Hulcová, PhD. Title of diploma thesis: Alkaloids of the ...

Tanková, Sabina; Hulcová, Daniela; Opletal, Lubomír
Univerzita Karlova, 2019

Alkaloidy čeledi Amaryllidaceae a jejich biologická aktivita I.
Puskásová, Dominika; Šafratová, Marcela; Chlebek, Jakub
2019 - Slovak
Puskásová Dominika: Alkaloids of the Amaryllidaceae family and their biological activity I. Diploma thesis 2019. Charles university in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Pharmacognosy. The aim of this thesis was to isolate alkaloids from herbal extract, which was obtained from Narcissus pseudonarcissus 'Dutch Master' plant. The preparation and column chromatography of the extract were performed by PharmDr. Daniela Hulcová, Ph.D. as a part of her doctoral study. Using the preparative TLC method, 2 alkaloids marked as No.2.1 and 2.2.2 were isolated from the fraction No.4. Their structure was determined by using the NMR, GC-MS analysis and optical rotation. After comparing the data obtained with literature, the compounds were identified as (+)-homolycorine and (+)-masonine. Both homolycorine and masonine were subsequently subject to testing of inhibitory activity against acetylcholinesterase (AChE), butyrylcholinesterase (BuChE), prolyloligopeptidase (POP) and glycogensynthase kinase 3β (GSK-3β). The activity was expressed as IC50 and was compared to IC50 of the reference substances. Galanthamine (IC50 AChE = 1,7 ± 0,1 μM, IC50 BuChE = 42,3 ± 1,3 μM) and huperzine A (IC50 AChE = 0,033 ± 0,001 μM, IC50 BuChE > 500 μM) were used as standards to compare the inhibitory activity... Puskásová Dominika: Alkaloidy čeľade Amaryllidaceae a ich biologická aktivita I. Diplomová práca 2019. Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmakognozie. Hlavným cieľom tejto práce bola izolácia alkaloidov z rastlinného extraktu, ktorý bol získaný z rastliny Narcissus pseudonarcissus 'Dutch Master'. Príprava sumárneho extraktu a jeho stĺpcova chromatografia boli vykonané PharmDr. Danielou Hulcovou, Ph.D. v rámci jej doktorskej práce. Prostredníctvom metódy preparatívnej TLC boli z priradenej frakcie č.4 izolované 2 látky, označené ako č.2.1 a č.2.2.2. Ich štruktúra bola stanovená pomocou NMR, GC-MS analýzy a optickej otáčavosti. Po porovnaní získaných údajov s literatúrou boli látky identifikované ako (+)-homolykorín a (+)-masonín. Homolykorín aj masonín boli následne podrobené testovaniu inhibičnej aktivity voči acetylcholínesteráse (AChE), butyrylcholínesteráse (BuChE), prolyloligopeptidáse (POP) a glykogénsyntáse kináse 3β (GSK-3β). Aktivita bola vyjadrená ako IC50 a bola porovnávaná s IC50 referenčných látok. Pre porovnanie inhibície AChE a BuChE bol ako štandard použitý galanthamín (IC50 AChE = 1,7 ± 0,1 μM, IC50 BuChE = 42,3 ± 1,3 μM) a huperzín A (IC50 AChE = 0,033 ± 0,001 μM, IC50 BuChE > 500 μM). Inhibičná aktivita voči POP bola porovnávaná so... Keywords: Narcissus pseudonarcissus dutch master - cibule - alkaloidní extrakty - GC; MS analýza - biologická aktivita - acetylcholinesterasa - butyrylcholinesterasa; Narcissus pseudonarcissus dutch master - bulbs - alkaloidal extracts - GC; MS analysis - biological aktivity - acetylcholinesterase - butyrylcholinesterase Available in a digital repository NRGL
Alkaloidy čeledi Amaryllidaceae a jejich biologická aktivita I.

Puskásová Dominika: Alkaloids of the Amaryllidaceae family and their biological activity I. Diploma thesis 2019. Charles university in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of ...

Puskásová, Dominika; Šafratová, Marcela; Chlebek, Jakub
Univerzita Karlova, 2019

Evaulácia a stanovenie noriem konvenčného pomeru extenzorov a flexorov kolena u športujúcej mládeže
Ižovská, Jana; Zahálka, František; Džupa, Valér; Zahradník, David
2019 - Slovak
Title: Evaluation and determination of standard ratio of extensors and flexors of the knee in sporting youth. Objectives: The aim of the thesis is to establish the standards of the force ratio H: Q for the youth football categories U16, U17, U18, U19, U21 and adult players of the Czech Republic and based on the prescription type of study to establish a percentage critical disbalance of dynamic knee stabilizers which may be the most common cause of injuries to dynamic or static knee joint stabilizers in soccer players. Methods: The monitored group of players consisted of football players playing in elite Czech football clubs, both in youth and senior categories, who meet the predetermined selection criteria. The isokinetic strength parameters were monitored using a Cybex Humac Norm isokinetic dynamometer (Cybex NORM ®, Humac, CA, USA). We investigated maximum strength moment (PT) of extensors and knee flexors of dominant and non-dominant limb at concentric contraction at angular velocities of 60, 180 and 300ř.s-1 . Then we watched the players wounded. If the injury occurred, then we looked back at its strength characteristics and the strength ratio between the extensors and flexors of the knees and whether it was possible to predict the injury and determine the critical level that indicates the... Názov: Evaluácia a stanovenie noriem konvenčného pomeru extenzorov a flexorov kolena u športujúcej mládeže. Ciele: Cieľom práce je stanoviť normy silového pomeru H/Q (pomer medzi flexormi a extenzormi kolena) pre mládežnícke futbalové kategórie U16, U17, U18, U19, U21 a pre dospelých hráčov Českej republiky a na základe preskriptívneho typu štúdie stanoviť percentuálnu kritickú hranicu dysbalancií dynamických stabilizátorov kolenného kĺbu, pri ktorej môže dôjsť najčastejšie ku poraneniam dynamických či statických stabilizátorov kolenného kĺbu u futbalistov. Metódy: Sledovaná skupina probandov pozostávala z futbalových hráčov, hrajúcich v elitných českých futbalových kluboch ako v mládežníckych tak aj v seniorských kategóriách, ktorí splnia predom dané kritéria výberu. Parametre izokinetickej sily sme sledovali pomocou izokinetického dynamometru Cybex Humac Norm (Cybex NORM ®, Humac, CA, USA). Zisťovali sme maximálny silový moment (PT) extenzorov a flexorov kolena dominantnej a nedominantnej končatiny pri koncentrickej kontrakcii v uhlových rýchlostiach 60, 180 a 300ř.s- 1 . Následne sme hráčov sledovali, či u nich nenastalo nejaké zranenie. Pokiaľ k zraneniu dôošlo, tak sme sa spätne pozerali na jeho silové charakteristiky a silový pomer medzi extenzormi a flexormi kolena a či je na základe toho... Keywords: asymetrie; futbal; koleno; poranenia; silová schopnosť; asymmetry; football; injuries; knee; strength Available in a digital repository NRGL
Evaulácia a stanovenie noriem konvenčného pomeru extenzorov a flexorov kolena u športujúcej mládeže

Title: Evaluation and determination of standard ratio of extensors and flexors of the knee in sporting youth. Objectives: The aim of the thesis is to establish the standards of the force ratio H: Q ...

Ižovská, Jana; Zahálka, František; Džupa, Valér; Zahradník, David
Univerzita Karlova, 2019

Dopad regionální změny klímy na hydrologický režim s ohledem na extrémní situace
Blahušiaková, Andrea
2019 - Slovak
Investigation of changes in the rainfall-runoff regimes of rivers and its extremes has become more important especially in the context of ongoing and future climate changes. The main aim of this study is to investigate the key factors involved in these changes and thus influence the hydrological regime. Trends and changes in climatic and hydrological variables are detected and the development of flood and drought extremes is assessed. Several methods are used to identify trends and examine their changes; the Mann-Kendall test, linear regression, simple mass curves, and comparative analysis (IHA). Flood extremity is evaluated based on flood activity levels and return period (N-year flood event), frequency and seasonality using the threshold method and culmination day. Extremity, frequency and seasonality of meteorological drought are evaluated by the threshold method, followed by de Martonne Aridity index and Relative precipitation index. Hydrological drought is evaluated based on Base flow index, Low flow index and threshold method. The main variables involved in these analyzes were annual, seasonal and monthly discharge, air temperature, precipitation and snow cover. The database of the base and other calculated variables is compiled for the period from 1931/1961 to 2010/2012. Trends and changes... V kontexte prebiehajúcich i budúcich klimatických zmien sa do popredia dostáva výskum zmien zrážkovo-odtokového režimu vodných tokov a jeho extrémnych prejavov. Hlavným cieľom práce je skúmať kľúčové faktory, ktoré sa na týchto zmenách podieľajú, a tým ovplyvňujú hydrologický režim vodného toku. Detekované sú trendy a zmeny hydroklimatických parametrov a hodnotený je vývoj extrémov povodní a sucha. Na identifikovanie trendov a skúmanie ich zmien je použitých niekoľko metód; Mann-Kendallov test, lineárna regresia, jednoduché súčtové čiary a komparatívna analýza (IHA). Extremita povodní je vyhodnotená na základe stupňov povodňovej aktivity a N-ročnosti, frekvencia a sezónnosť použitím threshold metódy a dňa kulminácie. Extremitu, frekvenciu a sezonalitu meteorologického sucha hodnotí threshold metóda, ďalej de Martonne Aridity index a Relative precipitation index. Hydrologické sucho je hodnotené na základe Base flow indexu, Low flow indexu a threshold metódy. Hlavnými parametrami, ktoré do týchto analýz vstupovali boli ročné, sezónne a mesačné hodnoty prietokov, teploty vzduchu, zrážok a snehovej pokrývky. Databáza základných i ďalších vypočítaných parametrov je zostavená pre obdobie 1931/1961-2010/2012. Trendy a zmeny hydroklimatických parametrov, ako i vývoj sucha a povodní sú skúmané v povodí... Keywords: zmena klímy; trendová analýza; povodeň; sucho; zrážkovo-odtokový režim; povodie horného Hrona; climate change; trend analysis; flood; drought; rainfall-runoff regime; upper Hron Available in a digital repository NRGL
Dopad regionální změny klímy na hydrologický režim s ohledem na extrémní situace

Investigation of changes in the rainfall-runoff regimes of rivers and its extremes has become more important especially in the context of ongoing and future climate changes. The main aim of this study ...

Blahušiaková, Andrea
Univerzita Karlova, 2019

Vliv IKT na rozvoj edukace seniorů
Selecký, Erik; Vojtko, Tibor
2019 - Slovak
The main goal of this work is to point out existing education tools and new tools, ICT elements that we can apply to senior education. By introducing new practices, we can improve and support the education of seniors organized by various institutions, organizations, associations, community centers and others. By researching ICT tools not only in the Central European area, we open up the space for a higher quality of the educational process. Our theoretical approach is based on the empirical findings we have made on students and lecturers of the Third Age University. We have also enriched the work on the discussion of results, including recommendations for practice not only for the professionals. Key words: old age, ageing, active ageing, adult education, education of seniors, university of the third age, virtual university of the third age, information and communication technologies, social networks Cieľom našej práce je poukázať na existujúce a nové nástroje, prvky v oblasti informačno- komunikačných technológií, ktoré môžeme aplikovať do seniorskej edukácie. Zavádzaním nových postupov môžeme skvalitniť a podporiť vzdelávanie seniorov, ktoré organizujú rôzne inštitúcie, organizácie, združenia, spolky, komunitné centrá a iní. Prieskumom IKT nástrojov nielen v stredoeurópskom prostredí otvárame priestor pre vyššiu kvalitu vzdelávacieho procesu. Náš teoretický prístup opierame aj o empirické zistenia, ktoré sme realizovali na študentoch a lektoroch univerzity tretieho veku. Prácu sme obohatili aj o diskusiu výsledkov vrátane odporúčaní pre prax určenú nielen pre odbornú verejnosť. Kľúčové slová: staroba, starnutie, aktívne starnutie, vzdelávanie dospelých, vzdelávanie seniorov, univerzity tretieho veku, virtuálna univerzita tretieho veku, informačno-komunikačné technológie, sociálne siete Keywords: staroba|starnutie|aktívne starnutie|vzdelávanie dospelých|vzdelávanie seniorov|univerzity tretieho veku|virtuálna univerzita tretieho veku|informačnokomunikačné technológie|sociálne siete; old age|ageing|active ageing|adult education|education of seniors|university of the third age|virtual university of the third age|information and communication technologies|social networks Available in a digital repository NRGL
Vliv IKT na rozvoj edukace seniorů

The main goal of this work is to point out existing education tools and new tools, ICT elements that we can apply to senior education. By introducing new practices, we can improve and support the ...

Selecký, Erik; Vojtko, Tibor
Univerzita Karlova, 2019

Syntéza a studium vlastností karboxylato komplexů platiny
Pazderová, Lucia
2019 - Slovak
Bibliographical identification: Author's first name and surname: Bc. Lucia Pazderová Title: Synthesis and study of properties of platinum carboxylato complexes Type of thesis: Diploma Department: Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Science, Palacký University in Olomouc, Czech Republic Supervisor: Mgr. Pavel Štarha, Ph.D. The year of presentation: 2015 Abstract: Eleven platinum(II) carboxylato complexes of the general formula [Pt(naza)2(Mal)] (1)-(3), cis-[Pt(naza)2(Dec)2] (4)-(7), [Pt(naza)2(EtMal)] (8) a (9) and cis-[Pt(naza)2(MEE)2] (10) a (11) were synthesized and fully characterized; naza = 7-azaindole derivatives, Mal = malonate dianion, Dec = decanoate anion, EtMal = ethylmalonate dianion and MEE = 2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]acetate anion. Compounds (1)-(7) were tested for their in vitro cytotoxicity against cisplatin sensitive (A2780) and resistant (A2780R) human ovarian carcinoma cell lines, normal human fibroblast cell line (MRC5) and primary culture of human hepatocytes (Hep). The complexes (2), (4), (5) and (7) were found to be more in vitro cytotoxic against the A2780 cells (IC50 = 13.0-24.4 μM) than the clinically used platinum-based drug cisplatin (IC50 = 26.3 μM). All the studied complexes (1)-(7) were effective against A2780R cell line (IC50 = 13.6-28.9 μM) and thus circumvented... Bibliografická identifikácia: Meno a priezvisko autora: Bc. Lucia Pazderová Názov práce: Syntéza a štúdium vlastností karboxyláto komplexov platiny Typ práce: Diplomová Pracovisko: Katedra anorganické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci Vedúci práce: Mgr. Pavel Štarha, Ph.D. Rok obhajoby práce: 2015 Abstrakt: Bolo pripravených a kompletne fyzikálno-chemicky charakterizovaných jedenásť karboxylátoplatnatých komplexov so všeobecným vzorcom [Pt(naza)2(Mal)] (1)-(3), cis-[Pt(naza)2(Dec)2] (4)-(7), [Pt(naza)2(EtMal)] (8) a (9) a cis-[Pt(naza)2(MEE)2] (10) a (11), kde: naza = substituovaný derivát 7-azaindolu, Mal = malonátový dianión, Dec = dekanoátový anión, EtMal = ethylmalonátový dianión a MEE = 2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]acetátový anion. Látky (1)-(7) sa podrobili in vitro cytotoxickým testom na ľudských bunkových líniách karcinómu vaječníkov citlivých (A2780) a rezistentných (A2780R) na cisplatinu, na normálnych bunkových líniách ľudských fibroblastov (MRC5) a na primárnych kultúrach ľudských hepatocytov (Hep). U komplexov (2), (4), (5) a (7) bola zistená vyššia in vitro cytotoxicita voči A2780 (IC50 = 13,0-24,4 μM) v porovnaní s klinicky používaným liečivom na báze platiny cisplatinou (IC50 = 26,3 μM). Všetky študované komplexy (1)-(7) boli účinné voči A2780R línii (IC50 =... Available in a digital repository NRGL
Syntéza a studium vlastností karboxylato komplexů platiny

Bibliographical identification: Author's first name and surname: Bc. Lucia Pazderová Title: Synthesis and study of properties of platinum carboxylato complexes Type of thesis: Diploma Department: ...

Pazderová, Lucia
Univerzita Karlova, 2019

Opravné prostředky v civilním procesu v české a slovenské právní úpravě v komparativním pohledu
Majchrák, Tadeáš; Macková, Alena; Frintová, Dita
2019 - Slovak
Remedies in civil procedure under Czech and Slovak legal order - comparative view Abstract The aim of the rigorous thesis is to analyze and then compare the individual remedies of the finding procedure as the basic type of civil (judicial) process in the legal regulations of two separate states, the Czech Republic and the Slovak Republic, with particular emphasis on the differences of both orders and their same or similar features stemming from a shared legal, historical, cultural and social past, as well as from mutual inspiration and shared value attitudes. In the first part, dealing with general theoretical background and concepts, emphasis is placed on describing the civil process in both countries, especially in terms of its division into founding and executing procedures. The stage of the finding procedure is the remedy whereby the appeals court examines the correctness of the contested decision. Finding procedures can be differentiated into dispute and non-dispute proceedings. In regards to the parties involved in civil proceedings, they are the participants in civil law relations or the parties to the proceedings, in particular litigation and court. Apart from them, other persons, such as a prosecutor (public prosecutor), a lawyer, a notary or in the Czech Republic, the Office for Government... Opravné prostriedky v civilnom procese v českej a slovenskej právnej úprave v komparatívnom pohľade Abstrakt Cieľom rigoróznej práce je analýza a následné porovnanie jednotlivých opravných prostriedkov nachádzacieho konania ako základného druhu civilného (súdneho) procesu v právnych úpravách dvoch samostatných štátov, Českej republiky a Slovenskej republiky, s dôrazom kladeným najmä na odlišnosti oboch poriadkov, ako aj na rovnaké alebo podobné znaky prameniace zo spoločne zdieľanej právnej, historickej, kultúrnej a spoločenskej minulosti, a tiež zo vzájomnej inšpirácie a zdieľaných hodnotových postojov. V prvej časti pojednávajúcej o všeobecných teoretických východiskách a pojmoch, sa dôraz kladie na popis civilného procesu v oboch štátoch, predovšetkým z hľadiska jeho členenia na nachádzacie a vykonávacie konanie. Fázou nachádzacieho konania je konanie opravné, v ktorom na základe opravných prostriedkov skúma opravný súd správnosť napadnutého rozhodnutia. Nachádzacie konania možno diferencovať na sporové a mimosporové konania. Pokiaľ ide o subjekty zúčastnené na civilnom konaní, sú nimi najmä účastníci konania, resp. strany sporu a súd. Okrem nich sa konaní môžu zúčastniť i iné osoby, ako prokurátor (štátny zástupca), advokát, notár či v ČR Úrad pre zastupovanie štátu vo veciach majetkových. Druhá časť... Keywords: civilný; proces; súd; odvolanie; dovolanie; civil; trial; court; abjuration; appeal Available in a digital repository NRGL
Opravné prostředky v civilním procesu v české a slovenské právní úpravě v komparativním pohledu

Remedies in civil procedure under Czech and Slovak legal order - comparative view Abstract The aim of the rigorous thesis is to analyze and then compare the individual remedies of the finding ...

Majchrák, Tadeáš; Macková, Alena; Frintová, Dita
Univerzita Karlova, 2019

Nepřímé pachatelství
Repáňová, Patrícia; Hořák, Jaromír; Vokoun, Rudolf
2019 - Slovak
Indirect perpetration Abstract The topic of this diploma thesis is the analysis of an institute of indirect perpetration, which is one of many possible ways of committing a crime. Its essence lies in using other person who cannot be liable for his/her actions, also called an innocent agent or instrumentality. Such a person is controlled by an indirect perpetrator in the backround who must have double intentions towards committing a crime and also an abuse of a person who for some reason will not be held criminally liable. The reasons for staying out of criminal liability are enumeratively listed in the Criminal Code and include the lack of age, insanity, mistake, emergency, necessity and other defenses, as well as the fact that the person acted with no culpability or at all. It also deals with a matter when the innocent agent acts with no mental state (or motive) sufficient for commision of the offense which is required for particular criminal act and in those cases his liability can be measured at least as negligence and does not exclude his liability for another offense. This institute sought its way into the Criminal Code for quite a long time, until the enaction in 2009. The new Criminal Code was considered a groundbreaking legal regulation. By that time, the institute of indirect perpetration was only... Nepriame páchateľstvo Témou predkladanej diplomovej práce je inštitút nepriameho páchateľstva, ktorý je jedným z možných spôsobov spáchania trestnej činnosti. Jeho podstata spočíva vo využití osoby, ktorá nie je trestne zodpovedná za svoje konanie, nazývaná aj živým nástrojom. Takúto osobu ovláda v pozadí nepriamy páchateľ, ktorý musí disponovať dvojitým úmyslom - ku spáchaniu trestného činu a k zneužitiu osoby, ktorá z nejakých dôvodov nebude trestne zodpovedná. Tieto dôvody vymenúva trestný zákonník taxatívne a radí medzi nich nedostatok veku, nepríčetnosť, omyl, krajnú núdzu, nutnú obranu a iné okolnosti vylučujúce protiprávnosť, ako aj fakt, že osoba nejednala, alebo nejednala zavinene. Ráta aj s prípadom , kedy živý nástroj nebude jednať v zvláštnom úmysle alebo pohnútke vyžadovanej zákonom pre daný trestný čin, a vtedy nevylučuje jeho zodpovednosť pre iný trestný čin. Svoju cestu do trestného zákoníka si hľadal pomerne dlhú dobu, až do jeho uzákonenia v roku 2009. Nový Trestný zákonník bol považovaný za prelomovú právnu normu. Do tej doby bol inštitút z veľkej časti len dovodzovaný a ponechaný na posúdenie praxou. V mnohých znakoch sa totiž podobá právnej úprave účastníctva, a preto autori nevideli v jeho využití veľký zmysel. Ten prišiel až s prísnou akcesoritou účastníctva, kedy návodca... Keywords: nepriamy páchateľ; živý nástroj; trestná zodpovednosť; indirect perpetrator; innocent instrumentality; criminal liability Available in a digital repository NRGL
Nepřímé pachatelství

Indirect perpetration Abstract The topic of this diploma thesis is the analysis of an institute of indirect perpetration, which is one of many possible ways of committing a crime. Its essence lies in ...

Repáňová, Patrícia; Hořák, Jaromír; Vokoun, Rudolf
Univerzita Karlova, 2019

Vliv doxorubicinu na vybrané myší mikroRNA
Dugasová, Lucia; Matoušková, Petra; Jansová, Hana
2019 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bc. Lucia Dugasová Supervisor: doc. Ing. Petra Matošková Ph.D. Title of diploma thesis: Effect of doxorubicin on selected mice microRNAs Doxorubicin (DOX) belongs to the anthracycline antibiotics used by patients suffering from cancer. Its undesirable effect is cardiotoxicity. Prognostic of cardiotoxicity depends on its early detection, and therefore many studies examine the properties of microRNAs that could be appropriate biomarkers for heart failure in the future. MicroRNAs are involved in almost all processes in the human body, in development, differentiation, proliferation and apoptosis. They are also located in the extracellular space, they are stable and have many other positive properties. My diploma thesis is focused on monitoring changes in microRNA levels that can occur in heart damage by doxorubicin. The cardiac tissues and plasma of mice treated with doxorubicin were used as samples and compared with control samples. Samples were processed and evaluated by real-time quantitative PCR (qPCR). A statistically significant increase in expression in heart tissue occurred only in miR-34a and decrease in miR-205 level. Plasma mice samples showed a statistically significant increase in... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických vied Kandidát: Bc. Lucia Dugasová Vedúci: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Vplyv doxorubicínu na vybrané myšacie mikroRNA Doxorubicín (DOX) patrí mezi antracyklínové antibiotiká, používajú ho pacienti trpiaci nádorovými ochoreniami. Jeho nežiadúcim účinkom je vznik kardiotoxicity. Prognóza kardiotoxicity závisí na jej včasnom odhalení, a preto mnohé štúdie skúmajú vlasnosti mikroRNA, ktoré by v budúcnosti mohli byť vhodné biomarkery poškodenia srdca. MikroRNA sú zapojené takmer vo všetkých procesoch v ľudskom tele, pri vývoji, deferenciácií, proliferácií a apoptóze. Nachádzajú sa aj v extracelulárnom priestore, sú stabilné a majú mnoho ďalších pozitívnych vlastností. Moja diplomová práca je zameraná na sledovanie zmien hladín expresie mikroRNA, ktoré môžu vznikať pri poškodení srdca doxorubicínom. Ako vzorky boli použité srdcové tkanivá a plazma myší, ktoré boli ovplyvňované doxorubicínom a porovnávané s kontrolnými vzorkami. Vzorky boli spracované a vyhodnotené metódou kvantitatívnou real - time PCR (qPCR). Štatisticky významné zvýšenie expresie vo vzorkách srdcového tkaniva myší nastalo len u miR- 34a a zníženie expresie u miR-205. Vzorky plazmy myší poukázali na štatisticky signifikantné... Available in a digital repository NRGL
Vliv doxorubicinu na vybrané myší mikroRNA

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bc. Lucia Dugasová Supervisor: doc. Ing. Petra Matošková Ph.D. Title of diploma thesis: Effect of ...

Dugasová, Lucia; Matoušková, Petra; Jansová, Hana
Univerzita Karlova, 2019

Toxicita pulegonu a menthofuranu a jejich vliv na expresi miRNA v lidských jaterních řezech
Lancošová, Bibiána; Boušová, Iva; Szotáková, Barbora
2019 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bibiána Lancošová Supervisor: doc. PharmDr. Boušová Iva, Ph.D Title of diploma thesis: Toxicity of pulegone and menthofuran and their effect on miRNA expression in human liver slices Monoterpenes are secondary plant metabolites, characterised by their odour, which have a positive impact on human body and are used not only in cosmetic and food industry, but also in medication. R-pulegone (PUL) and its metabolite R-menthofuran (MF) are the most represented in plants of genus Mentha (Mint), with higher doses of these substances exerting certain risk of hepatotoxicity. The aim of this thesis was to assess the concentration, at which the viability of liver cells decreases and also to observe the changes in individual microRNA expression as a result of influence of PUL, MF and paracetamol, as the reference compound. Five samples of human liver obtained from patients of both genders and at age of 57 to 73 years represented biological material for hepatotoxicity testing. The samples were stored in Euro-Collins solution and subsequently cut into precision-cut liver slices with thickness of 150- 170 µm, placed to 12-well plate and put into incubation medium with the tested substances for 24 hours. The... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Bibiána Lancošová Školiteľ: doc. PharmDr. Boušová Iva, Ph.D Názov diplomovej práce: Toxicita pulegónu a mentofuránu a ich vplyv na expresiu miRNA v ľudských pečeňových rezoch Monoterpény ako sekundárne rastlinné metabolity charakteristickej vône majú pozitívny vplyv na ľudské telo a uplatňujú sa nielen v kozmetickom a potravinárskom priemysle, ale aj pri liečení. R-pulegón (PUL) a jeho metabolit R-mentofurán (MF) sú najviac zastúpené v rastlinách rodu Mentha (Mäta), pričom vyššie dávky týchto látok vykazujú isté riziko hepatotoxicity. Cieľom tejto práce bolo stanoviť koncentráciu, pri ktorej dochádza k zníženiu životaschopnosti pečeňových buniek, a taktiež sledovať zmeny expresie jednotlivých mikroRNA pôsobením PUL, MF a paracetamolu ako referenčnej látky. Biologickým materiálom na testovanie hepatotoxicity bolo 5 ľudských vzoriek pečene získaných od pacientov oboch pohlaví vo veku 57 až 73 rokov. Vzorky boli uchovávané v Euro- Collins roztoku a následne nakrájané na ultratenké tkaninové rezy s hrúbkou 150-170 µm, umiestnené do 12-jamkovej dosky a vložené do inkubačného média na dobu 24 hodín s testovanými látkami. Toxicita bola stanovená meraním hladiny ATP, zmeny expresie pomocou qPCR. PUL preukázal... Available in a digital repository NRGL
Toxicita pulegonu a menthofuranu a jejich vliv na expresi miRNA v lidských jaterních řezech

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bibiána Lancošová Supervisor: doc. PharmDr. Boušová Iva, Ph.D Title of diploma thesis: Toxicity ...

Lancošová, Bibiána; Boušová, Iva; Szotáková, Barbora
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases