Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 16211
Published from to

Rozhodovanie sudcov ústavných súdov v Českej a Slovenskej republike v kontexte mimoprávnych súvislostí
Habová, Patrícia; Reschová, Jana; Uhl, Pavel
2022 - Slovak
62 Decision - making of judges of constitutional courts in the Czech and Slovak Republic in the context of non - legal aspects ABSTRACT The diploma thesis approaches the relevant non-legal influences on the decision-making of constitutional court judges in the Czech and Slovak Republics based on the existing literature, important decisions of the constitutional courts of the Slovak and Czech Republics and on the basis of empirical research available. Furthermore, the work deals with how the non-legal influences on the decision-making of judges of the constitutional court are taken into account by individual actors in the process of selecting judges of the constitutional courts. Another key point of the work is to find out whether in these countries it is ensured that the constitutional courts have a representative constitutional court, which could lead not only to better decision-making but also to increased credibility in the judiciary. Key words: constitutional judiciary, constitutional court judge, diversity 61 Rozhodovanie sudcov ústavných súdov v Českej a Slovenskej republike v kontexte mimoprávnych súvislostí ABSTRAKT Diplomová práca približuje na základe existujúcej literatúry, významných rozhodnutí ústavných súdov Slovenskej a Českej republiky a na základe empirických výskumov, aké sú relevantné mimoprávne vplyvy na rozhodovanie sudcov ústavných súdov v Českej a Slovenskej republike a aký je ich reálny význam v procese rozhodovania. Ďalej sa práca zaoberať tým, ako mimoprávne vplyvy na rozhodovanie sudcov ústavného súdu zohľadňujú jednotliví aktéri v procese výberu sudcov ústavného súdu. Ďalším dôležitým bodom práce bude zistiť, či v týchto krajinách je dbané na to, aby ústavné súdy mali reprezentatívne obsadený ústavný súd, ktorí by mohol viesť nielen k lepšiemu rozhodovaniu ale aj k zvýšeniu dôveryhodnosti v súdnictvo Kľúčové slová: ústavné súdnictvo, sudca ústavného súdu, rozmanitosť Keywords: ústavné súdnictvo; sudca ústavného súdu; rozmanitosť; constitutional judiciary; constitutional court judge; diversity Available in a digital repository NRGL
Rozhodovanie sudcov ústavných súdov v Českej a Slovenskej republike v kontexte mimoprávnych súvislostí

62 Decision - making of judges of constitutional courts in the Czech and Slovak Republic in the context of non - legal aspects ABSTRACT The diploma thesis approaches the relevant non-legal influences ...

Habová, Patrícia; Reschová, Jana; Uhl, Pavel
Univerzita Karlova, 2022

"Guilty pleasures": Napětí mezi požitkem z populární kultury a dobrým vkusem
Ružičková, Judita; Reifová, Irena; Jansa, Petra
2022 - Slovak
This Master's thesis deals with the phenomenon of so-called guilty pleasures within the consumption of popular culture. The theoretical basis of this work consists of three thematic pillars. Specifically: concepts related to the consumption of popular culture by authors such as Fiske and Ang; a distinction based on taste and cultural consumption, in particular by Bourdieu, Peterson and Holt; and a set of theoretical-critical views on the very concept of guilty pleasure. However, this complex combination of (not only) pleasure and guilt is still just gaining more academic attention. Therefore, the aim of this thesis is to contribute to the understanding of this phenomenon, through individual interviews with consumers characterized by both high cultural capital and a wide range of preferences, known as cultural omnivory. Within those consumers, the contrast of low and high taste, the presumed clash of acceptance of legitimized aesthetic rules and their violation, are present. The research question "How do cultural omnivores with a high cultural capital perceive the consumption of products of popular culture - especially those which they consider their guilty pleasures?" is answered through thematic analysis of coded interviews. populárnej kultúry. Tento pojem sa v bežnej reči udomácnil vo svojej anglickej podobe, no je možné ho voľne preložiť ako previnilé potešenia či tajné neresti. Teoretický zák pozostáva z troch tematických pilierov. Sú to: koncepty vzťahujúce sa ku konzumácii populárnej kultúry od autorov ako Fiske a Ang; dištinkcia na základe vkusu a spôsobu konzumácie kultúry, predovšetkým v podaní Bourdieuho, Petersona a Holta; a sú kritických pohľadov na samotný koncept guilty pleasure. Toto komplexné spojenie (nielen) pôžitku a viny si však väčšiu akademickú pozornosť ešte len získava. Aj preto je cieľom práce prispieť k pochopeniu tohto fenoménu, prostredníct individuálnych rozhovorov s konzumentami vyznačujúcimi sa jednak vysokým kultúrnym kapitálom a zároveň širokým záberom preferencií, tzv. kultúrnym všežravstvom. Práve u nich totiž dochádza k predpokladanému stretu nízkeho a vysokého vkusu, k akceptácii legitimizovaných pravidiel estetiky a zároveň ich porušovaniu. Výskumná otázka "Ako kultúrni všežravci s vysokým kultúrnym kapitálom vnímajú konzumáciu produktov - zvlášť tých, ktoré považujú za svoje guilty pleasures?" je zodpovedaná Keywords: populárna kultúra; kultúrny kapitál; kultúrni všežravci; vkus; dištinkcia; pôžitok; guiltypleasure; popular culture; cultural capital; cultural omnivores; taste; distinction; pleasure; guiltypleasure Available in a digital repository NRGL
"Guilty pleasures": Napětí mezi požitkem z populární kultury a dobrým vkusem

This Master's thesis deals with the phenomenon of so-called guilty pleasures within the consumption of popular culture. The theoretical basis of this work consists of three thematic pillars. ...

Ružičková, Judita; Reifová, Irena; Jansa, Petra
Univerzita Karlova, 2022

Mnišky v indickém buddhismu a jejich příběhy v Avadánašatace
Barát, Denis; Holba, Jiří; Hlubina, Miloš
2022 - Slovak
This thesis is concerned with nuns in Indian Buddhism of the early to middle period, roughly up to the first half of the first millennium CE, with a focus on non-Mahāyāna sources. The textual sources on the subject are few, and the views found in them are not uniform. The thesis first presents the traditional story of the founding of the order of nuns in its various versions, which is ambivalent towards nuns. This story is discussed in detail and the views on it from contemporary scholars are presented. Attention then turns to other sources of information about nuns. The possible historical facts of their lives and the way in which they are portrayed in Buddhist canonical literature are discussed. From this overview, it will be seen that nuns are portrayed in a predominantly positive light, as conscientious and diligent disciples of the Buddha. Texts expressing doubtful or misogynistic views of them, such as the story of the founding of the nuns' order, are considerably fewer. However, not all sources dealing with Buddhist women are sufficiently explored. One of these is the Avadānaśataka, a collection of avadānas, i.e., stories illustrating the effects of actions throughout lives, dating from the first centuries CE. Its eight chapter is devoted to ten stories of nuns who attained liberation. These... Táto diplomová práca sa zaoberá mníškami v indickom buddhizme raného až stredného obdobia, približne do prvej polovice prvého tisícročia nášho letopočtu, pričom pozornosť je zameraná na ne-mahájánové zdroje. Textových prameňov o tejto problematike nie je veľa a názory, ktoré v nich nájdeme, nie sú jednotné. V práci je najskôr prezentovaný tradičný príbeh o založení rádu mníšok v jeho rôznych verziách, ktorý je k mníškam ambivalentný. Tento príbeh je podrobne rozobraný a sú predstavené názory naň od súčasných bádateľov. Následne sa pozornosť obracia k ostatným zdrojom informácií o mníškach. Diskutované sú možné reálie ich života a spôsob, akým sú zobrazované v buddhistickej kánonickej literatúre. Z tohto prehľadu vyplynie, že mníšky sú vyobrazované prevažne v pozitívnom svetle, ako svedomité a usilovné žiačky Buddhu. Textov vyjadrujúcich pochybovačné či mizogýnne názory na ne, ako je príbeh o založení rádu mníšok, je výrazne menej. Avšak nie všetky pramene hovoriace o buddhistických ženách sú dostatočne prebádané. Jedným z nich je Avadánašataka, zbierka avadán, teda príbehov ilustrujúcich následky činov medzi životmi, ktorá pochádza z prvých storočí nášho letopočtu. Jej ôsma kapitola je venovaná desiatim príbehom mníšok, ktoré dosiahli vyslobodenie. Tieto avadány sú preložené a rozobrané z... Keywords: buddhizmus|indický buddhizmus|ženy v buddhizme|raný buddhizmus|avadány|Avadánašataka; Buddhism|Indian Buddhism|Nuns|Women in Buddhism|Early Buddhism|Avādanas|Avadānaśataka Available in a digital repository NRGL
Mnišky v indickém buddhismu a jejich příběhy v Avadánašatace

This thesis is concerned with nuns in Indian Buddhism of the early to middle period, roughly up to the first half of the first millennium CE, with a focus on non-Mahāyāna sources. The textual sources ...

Barát, Denis; Holba, Jiří; Hlubina, Miloš
Univerzita Karlova, 2022

Kauzalita ve vícerozměrných časových řadách
Kusenda, Ondrej; Pešta, Michal; Cipra, Tomáš
2022 - Slovak
The bachelor thesis describes causality in multiple time series. Mul- tiple time series are formulated by using vector autoregressive models (VAR). The general properties of the VAR model are defined in the thesis . Model cre- ation involves VAR order selection, estimation of its parameters and checking the properties of the VAR model. The basic concepts of the Granger and instan- taneous Granger causality and theorems for the classification of these relations are defined in the thesis. Tests for the Granger and instantaneous Granger causality are described on suitable models. Subsequently, theoretical knowledge is applied to real data, which are available in the database in the program R. The practical part of the bachelor thesis is performed in the program R. 1 Bakalárska práca popisuje kauzalitu vo viacrozmerných časových radoch. Viacrozmerné časové rady sú vyjadrené pomocou vektorových au- toregresných modelov (VAR), pričom sú popísané základné vlastnosti mod- elov VAR. Tvorba modelu zah'rňa určenie stupňa modelu VAR, odhadnutie jeho parametrov a diagnostiku vlastností modelu VAR. V práci sú zadefino- vané základné pojmy Grangerovej a okamžitej Grangerovej kauzality a vety na klasifikáciu týchto vzťahov. Na vhodných modeloch je popísané testovanie Grangerovej a okamžitej Grangerovej kauzality. Následne sú teoretické poz- natky aplikované na reálne dáta vybraté z databázy programu R. Praktická časť bakalárskej práce je spracovaná v programe R. 1 Keywords: Grangerova kauzalita|vícerozměrné časové řady|vektorová autoregrese; Granger causality|multiple time series|vector autoregression Available in a digital repository NRGL
Kauzalita ve vícerozměrných časových řadách

The bachelor thesis describes causality in multiple time series. Mul- tiple time series are formulated by using vector autoregressive models (VAR). The general properties of the VAR model are defined ...

Kusenda, Ondrej; Pešta, Michal; Cipra, Tomáš
Univerzita Karlova, 2022

Matematické duely a truely
Matis, Anton; Slavík, Antonín; Staněk, Jakub
2022 - Slovak
The bachelor thesis describes and analyzes a game in which two or three players compete against each other with the task of eliminating opponents. The game has several variants, which differ in the specified rules. The aim of the work is to review the optimal strategy and calculate the probabilities of success for individual players. 1 Bakalárska práca popisuje a analyzuje hru, v ktorej proti sebe súperia dvaja alebo traja hráči s úlohou eliminovať protivníkov. Hra má rôzne va- rianty, ktoré sa líšia zadanými pravidlami. Cieľom práce je preskúmanie optimálnej stratégie a analytické vyrátanie pravdepodobnosti úspechu jed- notlivých hráčov za daných pravidiel. 1 Keywords: duel|truel|stratégia|pravdepodobnosť výhry; duel|truel|strategy|winning probabilty Available in a digital repository NRGL
Matematické duely a truely

The bachelor thesis describes and analyzes a game in which two or three players compete against each other with the task of eliminating opponents. The game has several variants, which differ in the ...

Matis, Anton; Slavík, Antonín; Staněk, Jakub
Univerzita Karlova, 2022

Reprezentácia vybraných historicky významných událostí a konšpiračných teorií s nimi súvisiacimi vo vybraných mainstremových a alternatívnych slovenských médiách
Bernátová, Miriama; Cebe, Jan; Končelík, Jakub
2022 - Slovak
The Diploma thesis named Media representation of selected events and related conspiracy theories in mainstream and alternative media in Slovakia is focused on media representation of historical events related to Slovak public officials, namely the death of Milan Rastislav Štefánik and the death of Alexander Dubček, which are the subject of various conspiracy theories. The theoretical part of the thesis focuses on placing the phenomenon of conspiracy theories in the context of media studies, followed by the division of the Slovak media structure into mainstream and alternative based on the available sources. Last but not least, theoretical part contains overview of available information regarding selected events. Subsequently, the representation of the events in selected Slovak digital media (aktuality.sk, dennikn.sk, sme.sk, hlavnespravy.sk, kulturblog.sk, zemavek.sk) is examined using frame analysis in order to map the frames through which the events are mediated and also the identification of individual conspiracy theories related to them. In terms of methodology of analysis, a combination of qualitative and quantitative approaches was used. As a result, the analysis offers an overview of the media representation of both events through the identified thematic categories, the individually assigned... Diplomová práca s názvom Reprezentácia vybraných udalostí a konšpiračných teórií s nimi súvisiacimi vo vybraných mainstreamových a alternatívnych slovenských médiách je zameraná na mediálnu reprezentáciu slovenských historických udalostí súvisiacich s verejnými činiteľmi, a to smrť Milana Rastislava Štefánika a smrť Alexandra Dubčeka, ktoré sú predmetom rozličných konšpiračných teórií. V teoretickej časti sa práca venuje zasadeniu fenoménu konšpiračných teórií do kontextu mediálnych štúdií, rozdeleniu slovenských médií na mainstreamové a alternatívne na základe dostupných zdrojov a v neposlednom rade na uvedenie kontextu vybraných udalostí. Následne je skúmaná reprezentácia daných udalostí vo vybraných slovenských digitálnych médiách (aktuality.sk, dennikn.sk, sme.sk, hlavnespravy.sk, kulturblog.sk, zemavek.sk) pomocou rámcovej analýzy za účelom zmapovania rámcov, skrz ktoré sú udalosti medializované a tiež identifikácie jednotlivých konšpiračných teórií s nimi súvisiacimi. Z hľadiska metodológie bola pre analýzu použitá kombinácia kvalitatívnych a kvantitatívnych prístupov. V závere práca ponúka pohľad na reprezentáciu oboch udalostí skrz identifikované tematické okruhy, jednotlivé priradené rámce, príslušné typy médií a uvádzané konšpiračné teórie. Keywords: Konšpiračné teórie; mainstreamové médiá; alternatívne médiá; rámcová analýza; smrť M. R. Štefánika; smrť A. Dubčeka; Conspiracy theories; mainstream media; alternative media; framing analysis; death of M. R. Štefánik; death of A. Dubček Available in a digital repository NRGL
Reprezentácia vybraných historicky významných událostí a konšpiračných teorií s nimi súvisiacimi vo vybraných mainstremových a alternatívnych slovenských médiách

The Diploma thesis named Media representation of selected events and related conspiracy theories in mainstream and alternative media in Slovakia is focused on media representation of historical events ...

Bernátová, Miriama; Cebe, Jan; Končelík, Jakub
Univerzita Karlova, 2022

Syntéza analog lansoprazolu s potenciální antimykobakteriální aktivitou
Kubásková, Mária; Roh, Jaroslav; Krátký, Martin
2022 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Organic and Bioorganic Chemistry Author: Mária Murínová Supervisor: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. Title of diploma thesis: Synthesis of lansoprazole analogs with potential antimycobacterial activity Mycobacterium tuberculosis is a bacterium that causes a serious infectious disease, tuberculosis. Recent studies show an increase in the number of patients suffering from this disease, pointing to the increasing resistance of this bacterium to most antibiotics. Given the current globalization of the world, as another factor contributing to the spread of tuberculosis in areas where the disease has been under control so far, it is essential to focus on the development of new antituberculosis drugs. Recent studies have reported that a promising candidate is lansoprazole, which is known primarily as gastric proton pump inhibitor. The mechanism of the antimycobacterial effect is that lansoprazole, after intracellular reduction to lansoprazole sulfide, kills M. tuberculosis by inhibiting cytochrome bc-1. This makes lansoprazole sulfide an excellent compound for further structural optimization and study of its structure-activity relationships. The aim of this work was to modify the structure of the lansoprazole and to prepare its... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra organickej a bioorganickej chémie Kandidát: Mária Murínová Školiteľ: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. Názov práce: Syntéza analógov lansoprazolu s potenciálnou antimykobakteriálnou aktivitou Mycobacterium tuberculosis je baktéria, spôsobujúca závažné infekčné ochorenie, tuberkulózu. Posledné štúdie ukazujú nárast v počte pacientov trpiacich týmto ochorením, poukazujúc na vzrastajúcu rezistenciu tejto baktérie na väčšinu antibiotík. Vzhľadom k súčasnej globalizácii sveta ako ďalšieho z faktorov, ktorý prispieva šíreniu tuberkulózy aj do oblastí, kde doteraz toto ochorenie bolo pod kontrolou, je priam nevyhnutné zameriavať pozornosť na vývoj nových antituberkulotík. Nedávne štúdie zverejnili, že sľubným kandidátom antituberkulotík je lansoprazol, ktorý je známy predovšetkým v súvislosti inhibítorov žalúdočnej protónovej pumpy. Mechanizmus antimykobakteriálneho účinku spočíva v tom, že lansoprazol po intracelulárnej redukcii na lansoprazol sulfid zabíja M. tuberculosis inhibíciou cytochrómu bc-1. To robí z lansoprazol sulfidu vynikajúcu zlúčeninu pre ďalšiu štrukturálnu optimalizáciu a štúdium vzťahov medzi štruktúrou a aktivitou. Cieľom tejto práce bolo modifikovať štruktúru lansoprazolu a pripraviť jeho analógy obmenou... Available in a digital repository NRGL
Syntéza analog lansoprazolu s potenciální antimykobakteriální aktivitou

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Organic and Bioorganic Chemistry Author: Mária Murínová Supervisor: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. Title of diploma thesis: ...

Kubásková, Mária; Roh, Jaroslav; Krátký, Martin
Univerzita Karlova, 2022

Fenomén Folklore show. Komodifikace tradiční lidové kultury perspektivou antropologie turismu
Kolačkovská, Laura; Půtová, Barbora; Ferrarová, Eva
2022 - Slovak
The diploma thesis will present the phenomenon of the Folklore show focusing on selected restaurants in Prague. The research sample consisted of three specially adapted restaurants, Restaurant Michal in the Old Town, Folklore Garden in Hlubočepy and finally the U marčanů restaurant in Veleslavín. The aim of the thesis is to formulate a connection between tourism and traditional folk culture, respectively, with its selected elements, which are then applied to evening performances. The intention is to examine the processes of commodification in which the expressions of folk culture become a product for sale. The diploma thesis reveals the view of the owners, which allows you to look at the strategies of these processes, but also the view of the performers, thanks to which it brings motivation and attitude to the given way of presentation. The diploma thesis is structured into three main chapters. The first deals with the chosen research methods and my position in research. The second chapter clarifies the selected terminology and provides a summary of previous professional production related to the researched issues. The third chapter describes and analyzes the researched phenomenon of the Folklore show. Diplomová práce představí fenomén Folklore show se zaměřením na vybrané restaurace v Praze. Výzkumný vzorek se skládá ze tří speciálně upravených restaurací, a to Restaurant Michal na Starém měste, Folklore Garden v Hlubočepích a nakonec restaurace U marčanů na Veleslavíně. Cílem práce je zformulovat propojení turismu s tradiční lidovou kulturou, respektive s jejími vybranými prvky, které jsou následně aplikovány do večerních představení. Záměrem je zkoumat procesy komodifikace ve kterých se z projevů lidové kultury stává produkt na prodej. Práce odhaluje pohled majitelů, který umožňuje nahlédnout na strategie těchto procesů, ale i pohled interpretů, ďíky kterým přibližuje motivace a postoj k danému způsobu prezentace. Práce je strukturovaná do tří hlavních kapitol. V první se věnuje zvoleným metodám výzkumu a mojí pozici ve výzkumu. Druhá kapitola objasňuje vybranou terminologii a přináší sumarizaci dosavadní odborné produkce týkající se zkoumané problematiky. Třetí kapitola popisuje a analyzuje zkoumaný fenomén Folklore show. Keywords: turizmus|antropológia turizmu|komodifikácia|autenticita|ľudová kultúra|folklorizmus|Folklore show; tourism|anthropology of tourism|commodification|authenticity|folk culture|folklorism|Folklore show Available in a digital repository NRGL
Fenomén Folklore show. Komodifikace tradiční lidové kultury perspektivou antropologie turismu

The diploma thesis will present the phenomenon of the Folklore show focusing on selected restaurants in Prague. The research sample consisted of three specially adapted restaurants, Restaurant Michal ...

Kolačkovská, Laura; Půtová, Barbora; Ferrarová, Eva
Univerzita Karlova, 2022

Strategické cíle Ruské federace podporované šířením dezinformací a propagandy v členských státech NATO
Nižníková, Martina; Střítecký, Vít; Karásek, Tomáš
2022 - Slovak
The diploma thesis deals with the spread of disinformation and propaganda by the Russian- supported media operating in Europe. It includes narratives that misrepresent reality and cause chaos in societies. Different contradictory interpretations of reality undermine the security, stability and credibility of European democratic institutions. In connection with the aim of the work, emphasis is placed not only on the reasons for the operation of fake news, but also on the determining factors impacting the formulation of disinformation narratives that are being misused in individual states. In connection with the research form, the theory of constructivism is applied, which deals with the interpretation of national identity and national interests. The regional security complex theory is also partially included in the research. This multiple case study consists of five groups of European countries based on the relationship with the Russian Federation. Individual selected countries are examined in accordance with historical context of building relations with Russia. These relations are a prerequisite for a careful selection of disinformation and propaganda narratives. After examining the specific types of narratives, the similarity between individual groups of states will be discussed. Predkladaná diplomová práca sa zaoberá šírením dezinformácií a propagandy Ruskom podporovanými médiami pôsobiacimi v Európe. Ich súčasťou sú naratívy, ktoré skresľujú realitu a vyvolávajú v spoločnosti chaos. Rôzne protichodné interpretácie reality podkopávajú bezpečnosť, stabilitu a dôveryhodnosť európskych demokratických inštitúcií. V súvislosti s cieľom práce je kladený dôraz nielen na dôvody pôsobenia žánrov falošného spravodajstva, ale aj na rozhodujúce faktory pri formulácii naratívov v jednotlivých štátoch. V kontexte formy výskumu je aplikovaná teória konštruktivizmu, ktorá sa zaoberá interpretáciou národnej identity a národných záujmov. Čiastočne je do výskumu zaradená aj teória bezpečnostného komplexu. Táto viacnásobná prípadová štúdia sa skladá z piatich skupín európskych štátov podľa vzťahu s Ruskou federáciou. Analyzované sú vybrané štáty, ktorých historický kontext budovania vzťahu s Ruskom je predpokladom pre starostlivý výber dezinformačných a propagandistických naratívov. Po preskúmaní pôsobnosti konkrétnych typov naratívov je vyhodnotená podobnosť medzi jednotlivými skupinami štátov. Keywords: dezinformace; propaganda; NATO; disinformation; propaganda; NATO Available in a digital repository NRGL
Strategické cíle Ruské federace podporované šířením dezinformací a propagandy v členských státech NATO

The diploma thesis deals with the spread of disinformation and propaganda by the Russian- supported media operating in Europe. It includes narratives that misrepresent reality and cause chaos in ...

Nižníková, Martina; Střítecký, Vít; Karásek, Tomáš
Univerzita Karlova, 2022

Vplyv štruktúry tréningových programov na policajné násilie v USA
Janovec, Adam; Hornát, Jan; Sehnálková, Jana
2022 - Slovak
The thesis named The influence of training program structures on police brutality in the USA, presents a content analysis of the textual training manuals that accompany both cadets and their instructors throughout the duration of training. The manuals represent the backbone of all training programs, encoding not only operational procedures, but also the ethical standards and moral values that police officers should adhere to in the performance of their duties. How these values are presented is a determining element in shaping an officer's perception of the police mission as well as his or her approach to the use of physical force as a tool for law enforcement. A neglectful interpretation of physical intervention in a crackdown on civilians has far-reaching implications for officers who, as a result, may resort to abuses of police authority and the perpetration of police violence. The main objective of this thesis is to demonstrate that there is a correlation between the content of training manuals designed for cadets in police academies and the rate of occurrence of police violence. The thesis devotes considerable space to the identification of the key factors behind the emergence of police violence, through the unification of current theoretical research on this issue. However, most space is... Práca s názvom Vplyv štruktúry tréningových programov na policajné násilie v USA predstavuje analýzu obsahovej stránky textových tréningových manuálov, ktoré sprevádzajú kadetov aj ich inštruktorov počas celej doby trvania tréningu. Manuály reprezentujú kostru tréningového programu, v ktorej sú zakódované okrem operatívnych postupov aj etické normy a morálne hodnoty, ktorých by sa policajní dôstojníci pri výkone služby mali pridržiavať. Akým spôsobom sú tieto hodnoty prezentované, predstavuje určujúci element pri formovaní dôstojníkovho vnímania poslania polície, ako aj jeho prístupu k využívaniu fyzickej sily, ako nástroja na vymáhanie právneho poriadku. Neobozretná interpretácia fyzickej intervencie pri zákroku voči civilistom má ďalekosiahle dopady na dôstojníkov, ktorí sa v jej dôsledku môžu uchyľovať k zneužitiu policajnej autority a páchaniu policajného násilia. Hlavným cieľom práce je preukázať, že medzi obsahom tréningových manuálov určených pre kadetov v policajných akadémiách a mierou výskytu policajného násilia, existuje vzájomná korelácia. Práca venuje značný priestor identifikácií kľúčových faktorov stojacich za vznikom policajného násilia, prostredníctvom zjednotenia súčasného teoretického výskumu tejto problematiky. Najväčší priestor je však venovaný priblíženiu spôsobu posudzovania... Keywords: Policajné násilie; policajná akadémia; tréningové programy; tréningové manuály; vymáhanie právneho poriadku; predpojatosť; vojenské zmýšľanie; zbraňová kultúra; Police violence; police academy; training programs; training guidelines; law enforcement; bias; warrior mindset; gun culture Available in a digital repository NRGL
Vplyv štruktúry tréningových programov na policajné násilie v USA

The thesis named The influence of training program structures on police brutality in the USA, presents a content analysis of the textual training manuals that accompany both cadets and their ...

Janovec, Adam; Hornát, Jan; Sehnálková, Jana
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases