Number of found documents: 28
Published from to

Daňové aspekty starobních penzí v zemích OECD
Kubátová, Květa
2014 - Czech
Keywords: starobní penze; země OECD; daně; old-age pensions; OECD countries; taxation; penzijní pojištění; Země Available in a digital repository NRGL
Daňové aspekty starobních penzí v zemích OECD

Kubátová, Květa
Vysoká škola finanční a správní, 2014

Financování starobních penzí
Vostatek, Jaroslav
2014 - Czech
Keywords: starobní penze; financování; old-age pensions; financing; penzijní pojištění; penziony Available in a digital repository NRGL
Financování starobních penzí

Vostatek, Jaroslav
Vysoká škola finanční a správní, 2014

Financování starobních penzí
Vostatek, Jaroslav
2014 - Czech
Keywords: starobní penze Available in a digital repository NRGL
Financování starobních penzí

Vostatek, Jaroslav
Vysoká škola finanční a správní, 2014

Daňové aspekty starobních penzí v zemích OECD
Kubátová, Květa
2014 - Czech
Keywords: starobní penze; země OECD Available in a digital repository NRGL
Daňové aspekty starobních penzí v zemích OECD

Kubátová, Květa
Vysoká škola finanční a správní, 2014

Mediální masáž, aneb, Jsou opravdu defenzivní akcie tak výhodné v dobách krize?
Vataha, Jiří
2013 - Czech
Cíl této práce je vyvrátit fakt, že v dobách hospodářské krize resp. recese, je dobré investovat do defenzivních akcií anticyklických odvětví. Pro vyvrácení toto faktu jsem zvolil defenzivní akcii anticyklického odvětví služeb zábavního průmyslu - akcii Walt Disney Co. Vývoj této akcie porovnávám s vývojem na kapitálovém trhu v době hospodářské krize z let 2008/2009. Pomocí korelace a grafické komparace akcie s indexem zábavního průmyslu indexu Dow Jones a indexu Dow Jones Industrial Average jsem došel k závěru, že výše zmíněné tvrzení je nesprávné. Akcie se v době krize chová stejně volatilně jako samotný trh a silně s ním koreluje. The goal of this paper is to refute the fact that it is profitable, in times of economic crisis, or recession, to invest in defensive stocks of anticyclical industries. To refute this fact, I chose the defensive stock of the anticyclical service sector entertainment industry - Walt Disney Co. I will compare the development of these stocks with the developments in the capital market during the economic crisis of 2008/2009. With the aid of correlation and graphical comparisons of the stocks with the Dow Jones U.S. Broadcasting and Entertainment Index and Dow Jones Industrial Average Index, I have concluded that the above statement is incorrect. Shares in times of crisis behave with as much volatility as the market itself and correlates strongly with it. Keywords: Walt Disney Co.; televizní průmysl; index Dow Jones Industrial Average; Dow Jones index televizně zábavního průmyslu; korelace indexů; anticyklické odvětví; hospodářská krize Available in a digital repository NRGL
Mediální masáž, aneb, Jsou opravdu defenzivní akcie tak výhodné v dobách krize?

Cíl této práce je vyvrátit fakt, že v dobách hospodářské krize resp. recese, je dobré investovat do defenzivních akcií anticyklických odvětví. Pro vyvrácení toto faktu jsem zvolil defenzivní akcii ...

Vataha, Jiří
Vysoká škola finanční a správní, 2013

Vliv nekooperativního oligopolu bankovního sektoru na jeho procyklikalitu
Tisoň, David
2013 - Czech
Neracionální jednání bank v době ekonomického ochlazení ve formě nezdravé redukce úvěrů pro reálnou ekonomiku se stalo v poslední době diskutovaným tématem. Podle dostupných studií může být následkem předešlých nadměrných úvěrových expanzí v době ekonomické prosperity. Následné superkonzervativní jednání bankovního sektoru může naopak prodlužovat ekonomickou depresi se zpětnými efekty do úvěrových portfolií bank. Zda-li je toto neracionální jednání optimální z hlediska inteligentního hráče z teorií her, je předmětem této analýzy. Studie popisuje tento fenomén pomocí několika modelů teorií her z nichž ústřední je Bayesovská hra, která modeluje prostředí konfliktní situace s nedokonalými informacemi. Výsledek implikuje, že dominantní bankovní strategií bez ohledu na jednání ostatních hráčů, je právě agresivní strategie s nízkou averzí k riziku a tedy volba rizikovějšího, nicméně potenciálně výnosnějšího portfolia v době ekonomické prosperity. Toto řešení však není Paretooptimální. Příčinou tohoto jednání je neznalost informací o portfoliové strategii ostatních hráčů a jejich vzájemná rivalita v navýšení tržního podílu. Tedy vedle již známých příčin procyklikality, vstupuje do hry taktéž rivalita oligopolistů. Závěr práce nabízí východisko v podobě otevřených bankovních kartelů (kooperujícího oligopolu) za účelem koordinace strategie. Cílem by byla volba vhodné úvěrové expanze celého bankovního sektoru (vice versa úvěrové restrikce)s přijatelným ziskem a rizikem pro banky a únosnými podmínkami pro dlužníky vhodné pro dané stádium ekonomického cyklu. Keywords: úvěrové portfolio; procyklické chování; oligopol; Baeysovská hra; Nashova-Bayesova rovnováha; smíšené strategie Available in a digital repository NRGL
Vliv nekooperativního oligopolu bankovního sektoru na jeho procyklikalitu

Neracionální jednání bank v době ekonomického ochlazení ve formě nezdravé redukce úvěrů pro reálnou ekonomiku se stalo v poslední době diskutovaným tématem. Podle dostupných studií může být následkem ...

Tisoň, David
Vysoká škola finanční a správní, 2013

Vývoj dávek nemocenského pojištění v ČR v letech 1993 – 2010
LEGIERSKÁ, Yvona
2013 - Czech
Nemocenské pojištění má v českých zemích již dlouholetou tradici. Okruh osob účastných nemocenského pojištění se ustálil. Právní úprava pojistného i dávek se přizpůsobuje ekonomickému vývoji v České republice. V zásadě pro tento průběžný systém platí, že výše vybraného pojistného v kalendářním roce, jež je příjmem státního rozpočtu, je poskytována prostřednictvím správy sociálního zabezpečení v podobě dávek nemocenského pojištění. Od roku 2009 se dělí o zajištění pojištěných zaměstnanců v době nemoci jejich zaměstnavatel prostřednictvím náhrady mzdy a stát poskytnutím dávek nemocenského pojištění. Zavádí se karenční doba. Příspěvek analyzuje vývoj pojistného a dávek nemocenského pojištění v letech 1993 až 2010, mj. ve vazbě na hrubý domácí produkt. Keywords: pojistné na sociální zabezpečení; pojistné na nemocenské pojištění; dávky nemocenského pojištění; nemocenské; peněžitá pomoc v mateřství; ošetřovné; vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství; karenční doba; hrubý domácí produkt Available in a digital repository NRGL
Vývoj dávek nemocenského pojištění v ČR v letech 1993 – 2010

Nemocenské pojištění má v českých zemích již dlouholetou tradici. Okruh osob účastných nemocenského pojištění se ustálil. Právní úprava pojistného i dávek se přizpůsobuje ekonomickému vývoji v České ...

LEGIERSKÁ, Yvona
Vysoká škola finanční a správní, 2013

Vliv oligopolní struktury na výkon bankovního systému z pohledu teorie her
Tisoň, David
2013 - Czech
Práce se snaží uchopit fenomén procyklického chování oligopolního bankovního sektoru pomocí modelů teorií her. Simulace je založena na Bayesovské hře, která modeluje prostředí konfliktní situace s nedokonalými informacemi. Výsledek implikuje, že dominantní bankovní strategií, bez ohledu na jednání ostatních hráčů, je právě agresivní strategie s nízkou averzí k riziku a tedy volba rizikovějšího a potenciálně výnosnějšího portfolia v době ekonomické prosperity. Vedle již známých příčin procykličnosti, vstupuje do hry taktéž rivalita oligopolistů. Závěr práce nabízí východisko v podobě otevřených bankovních kartelů (kooperujícího oligopolu) za účelem koordinace strategie. Cílem může být volba vhodné úvěrové expanze bankovního systému (vice versa úvěrové restrikce) s přijatelným ziskem a rizikem pro banky a únosnými podmínkami pro dlužníky vhodné pro daný ekonomický cyklus. The paper tries to grasp the phenomenon of procyclical behavior of oligopolistic banking sector using game theory models. The simulation is based on a Bayesian game that models the environment of a conflict situation with imperfect information. The result implies that the dominant bank strategy, regardless of the actions of other players, is very aggressive strategy with low risk aversion and therefore the choice of riskier and potentially more profitable portfolio in times of economic prosperity. In addition to the known causes of procyclicality comes into play also the oligopolist rivalry. Conclusion the paper provides is a starting point in the form of open banking cartels (co-operating oligopoly) to coordinate strategy. The goal may be appropriate choice of credit expansion of the banking system (credit restrictions vice versa) with an acceptable profit and risk for banks and manageable terms for borrowers suitable for the economic cycle. Keywords: procyklické chování; oligopol; Bayesovská hra; precyclical behavior; oligopoly; Bayesian game Available in a digital repository NRGL
Vliv oligopolní struktury na výkon bankovního systému z pohledu teorie her

Práce se snaží uchopit fenomén procyklického chování oligopolního bankovního sektoru pomocí modelů teorií her. Simulace je založena na Bayesovské hře, která modeluje prostředí konfliktní situace s ...

Tisoň, David
Vysoká škola finanční a správní, 2013

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?
Kotěšovcová, Jana
2013 - Czech
Keywords: Penzijní fondy; nominální zhodnocení penzijních fondů; inflace; nominální hrubá mzda; měsíční důchod; výkonnost Available in a digital repository NRGL
Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Kotěšovcová, Jana
Vysoká škola finanční a správní, 2013

Grossmanův model poptávky po zdravotní péči (po zdraví)
Kosička, Tomáš
2013 - Czech
Zdravý životní styl je téma, které je v poslední době velmi často zmiňované, a to s mnoha tématy. Jsou to například rizika spojená s kouřením, s obezitou, s nádorovými chorobami a s dalšími závažnými nemocemi. V poslední době začaly stoupat čísla mortality a incidence různých civilizačních nemocí.Ve své práci budu rozebírat Grossmanův model, který se možná jako jediný touto tématikou zabývá. Tento model byl často doplňován a vylepšován, nicméně jeho podstata zůstala stejná. Chtěl bych se pokusit o nový pohled na tento model a jeho interpretaci. Keywords: Grossmanův model; behaviorální ekonomie Available in a digital repository NRGL
Grossmanův model poptávky po zdravotní péči (po zdraví)

Zdravý životní styl je téma, které je v poslední době velmi často zmiňované, a to s mnoha tématy. Jsou to například rizika spojená s kouřením, s obezitou, s nádorovými chorobami a s dalšími závažnými ...

Kosička, Tomáš
Vysoká škola finanční a správní, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases