Number of found documents: 2212
Published from to

MS Office 365 pro školy a instituce
Duchek, Zdeněk; Očenášek, Vladimír; Vasilenko, Alexandr
2017 - Czech
Téma této bakalářské práce je zaměřeno na zavedení a využití systému MS Office 365 na Střední škole zemědělské a potravinářské Klatovy a v Zemědělském družstvu Měčín. V práci jsou popsány všechny výhody, nevýhody a pozitiva, která nový systém MS Office 365 pro školy a instituce nabízí. Dále by tím mělo dojít k prohloubení počítačových znalostí zaměstnanců Zemědělského družstva Měčín, což povede k zvýšení počítačové gramotnosti. Tím pádem by mělo dojít k ulehčení práce a ušetření času. Vedení firmy bylo podrobně seznámeno se systémem MS Office 365 a se vším, co systém obnáší, kdyby byl nainstalován místo současného systému ve firmě. Na střední škole zemědělské a potravinářské Klatovy je systém už nasazen, tudíž je v práci popsáno jak systém funguje, kdy byl zaveden, kdo je jeho správcem a tak dále. Práce seznamuje s tím, jak se v MS Office 365 pro školy a instituce pracuje, jak se přihlásit, jaké výhody a aplikace mohou žáci využívat. Popsána je i též sociální síť Yammer, která byla na škole zavedena v letošním roce. Pro snazší orientaci, jak moc žáci systém využívají, byl sestaven jednoduchý dotazník. V neposlední řadě byla vytvořena tabulka pro cenovou orientaci různých verzí systému MS Office 365. V závěru jsou popsána veškerá zhodnocení a výsledky plynoucí z nasazení a využití MS Office 365 na Střední škole zemědělské Klatovy a v Zemědělském družstvu Měčín The topic of this the thesis is focused on the deployment and use of MS Office 365 at the College of Agricultural and Food in Klatovy and Měčín Agricultural cooperatives. The work describes all the advantages and disadvantages which new MS Office 365 offers. The computer knowledge of agricultural cooperative workers should be enhanced to improve computer skills. The result is the increase in labor productivity and time-saving. The management of company was thoroughly familiar with the MS Office 365 and its advantages compared with current computer system. Currently, the MS Office 365 is already used in the high school of agriculture and food, this the thesis described how the system works and its advantages and the benefits. The advantage is that this system is already used by high school students. The social network Yammer was introduced at the high school this year and usage of this network was investigated by questionnaire. Lastly, the table was created to price orientation of the various versions of MS Office 365. In conclusion, all evaluation and results from the deployment and use of MS Office 365 at the College of Agriculture and Food in Klatovy and Agricultural cooperatives Měčín were described. Keywords: Microsoft Office; nasazení; aplikace dostupnost_czu
MS Office 365 pro školy a instituce

Téma této bakalářské práce je zaměřeno na zavedení a využití systému MS Office 365 na Střední škole zemědělské a potravinářské Klatovy a v Zemědělském družstvu Měčín. V práci jsou popsány všechny ...

Duchek, Zdeněk; Očenášek, Vladimír; Vasilenko, Alexandr
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Nezaměstnanost na Mostecku
Rácová, Pavla; Kopecká, Lenka; Svoboda, Roman
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá vývojem nezaměstnanosti v Ústeckém kraji a hlavně na Mostecku v letech 2014-2015. Část nazvaná teoretická východiska je zaměřena na trh práce, popisuje bariéry na trhu práce. Určitá část je věnována také státní politice zaměstnanosti a nástrojům, které používá k regulaci nezaměstnanosti. Dalšími zmíněnými tématy jsou míra nezaměstnanosti a podíl nezaměstnaných. Ti bývají v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce. Jeho činnostmi se zabývá kapitola 3.5. V praktické části je nezaměstnanost Mostecka porovnávána s okolními okresy a s údaji celého kraje. Region se výrazně vývojem nezaměstnanosti neliší od celorepublikového ani krajského vývoje. V úvodu jsem si vytýčila, že předmětem zkoumání bude region Mostecko z hlediska absolutního počtu nezaměstnaných, vzdělání, věku a pohlaví. Z těchto hledisek jsem také zhodnotila hrubé mzdy v čase. Na závěr práce je zařazena příloha obsahující zprávu z rozhovorů: s uchazečkou v evidenci Úřadu práce ČR a jeho zaměstnankyní. This thesis deals with the development of unemployment in the Usti region in the Most mainly in 2014-2015. Part called theoretical basis is focused on the labour market, describes the barriers in the labour market. A certain portion is also paid to the state employment policy tools that are used to control unemployment. Other mentioned topics are unemployment rate share of the unemployed. They tend to be registered as job seekers at the labour office. Its activities are examined in Chapter 3.5 In the practical part unemployment of Most region is compared with neighbouring districts and to the information of the entire region. The region is significantly different from the development of unemployment nationwide anal regional development. In the beginning I set itself the object of investigation will be the Most terms of the absolute number of unemployed, education, age, gender. From these perspectives, I also assessed the gross wage in the case. At the conclusion it is classified annex containing a message from the interviews: a contender in the Labour Office of the Czech Republic's and one employee. Keywords: trh práce; politika zaměstnanosti; úřad práce; hrubá mzda; nezaměstnanost dostupnost_czu
Nezaměstnanost na Mostecku

Bakalářská práce se zabývá vývojem nezaměstnanosti v Ústeckém kraji a hlavně na Mostecku v letech 2014-2015. Část nazvaná teoretická východiska je zaměřena na trh práce, popisuje bariéry na trhu ...

Rácová, Pavla; Kopecká, Lenka; Svoboda, Roman
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Vyhodnocení technických indikátorů při obchodování na komoditním trhu
Vyoral, Jan; Hes, Aleš; Petr, Petr
2017 - Czech
Tato práce je zaměřena na teoretický popis, praktické otestování a vyhodnocení technických indikátorů při obchodování na komoditních trzích. Práce je systematicky rozdělena na teoretickou a praktickou část. V úvodu první částí je obecně popsána technická analýza, jejíž součástí jsou technické indikátory a grafické formace tvořené cenovým grafem. Poté je teoretická část zaměřena na popis indikátorů a principy, na kterých jsou technické indikátory založeny. Součástí popisu indikátorů jsou možné obchodní strategie a využití indikátorů pro získání obchodních signálů. Ve druhé části této práce jsou vyhodnocovány jednotlivé indikátory za využití konkrétních obchodních strategií. Vyhodnocení je provedeno formou zpětného testování strategií na historických datech komoditního trhu. Indikátory jsou vyhodnocovány z pohledu ziskovosti jednotlivých strategií, při zohlednění brokerských poplatků. This work is focused on theoretical description, practical testing and evaluation of technical indicators in trading on commodity markets. The work is systematically divided on theoretical and practical parts. In the beginning of the first part is described theoretical analysis in general, which consists of the technical indicators and the chart patterns. Thereafter is theoretical part focused on the description of indicators and principles, on which are technical indicators founded. Part of the indicators descriptions are possible trading strategies and use for capture of trading signals. In the second part of the work are evaluated each indicators using definite trading strategies. The evaluation is performed by backtesting strategies on commodity markets historical data. The indicators are evaluated from the perspective of particular strategies profitability, taking into account the broker fees. Keywords: obchodník; makléř; technické indikátory; parametry; komoditní trh dostupnost_czu
Vyhodnocení technických indikátorů při obchodování na komoditním trhu

Tato práce je zaměřena na teoretický popis, praktické otestování a vyhodnocení technických indikátorů při obchodování na komoditních trzích. Práce je systematicky rozdělena na teoretickou a praktickou ...

Vyoral, Jan; Hes, Aleš; Petr, Petr
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Instituce pro trávení volného času mládeže
Černá, Markéta; Polišenský, Miroslav; Lörinczová, Enikö
2017 - Czech
Bakalářská práce pojednává o problematice volného času dětí a mládeže. Je rozdělena na dvě části: teoretickou a analytickou. Teoretická část vysvětluje základní pojmy, které souvisejí s tématem. Zabývá se volným časem a jeho funkcemi, výchovou, nežádoucím působením a pedagogikou volného času. Zmiňuje účastníky, volnočasové aktivity a instituce. Následně způsoby financování, možnosti dotací a legislativní normy. Informace byly získány studiem odborné literatury. Analytická část je zaměřena na konkrétní instituci. Cílem práce je ověřit hypotézu, zda organizace plní své poslání. Analýza je zaměřena na základní uměleckou školu v Řevnicích, která je analyzována z pohledu charakteristiky, personálu, vybavení, řádu a pravidel školy a financování. Je zde uveden výčet aktivit, které instituce nabízí. Informace byly čerpány z výročních zpráv, webových stránek a z rozhovorů s personálem. V závěru práce jsou shrnuty a zhodnoceny výsledky. This bachelor thesis is about problematics of free time activities of youth and children. It is divided into two parts: theoretical and analytical. Theoretical part explains basic theory which corresponds with the topic. It is dealing with free time activities and its functionality, education, adverse influences and free time education. It mentions participants, free time activities and institutions. Subsequently means of funding, subsidies and legislative standards. Information was obtained by studying academic literature. Analytical part is focused on a specific institution. The aim of this thesis is to prove the hypothesis that the organization fulfills its mission. Analysis is focused on elementary art school in Revnice which is analyzed in terms of characteristics, personnel, equipment, regulations, rules and funding. List of activities is mentioned. Information was gathered by annual reports, websites and interviews with the staff. At the end of the work results are summarized and evaluated. Keywords: volný čas; děti; mládež; výchova; umělecké vzdělávání; instituce; rodina; základní umělecká škola; financování dostupnost_czu
Instituce pro trávení volného času mládeže

Bakalářská práce pojednává o problematice volného času dětí a mládeže. Je rozdělena na dvě části: teoretickou a analytickou. Teoretická část vysvětluje základní pojmy, které souvisejí s tématem. ...

Černá, Markéta; Polišenský, Miroslav; Lörinczová, Enikö
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Instituce pro trávení volného času mládeže
Jarošová, Tereza; Polišenský, Miroslav; Steininger, Michal
2017 - Czech
Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda instituce Dům dětí a mládeže Praha 6 plní či neplní své veřejné poslání a zda má dostatek finančních prostředků na provozování činnosti. Hypotéza je ověřována na základě analýzy institucí Bronislawa K. Malinowského. Práce se dělí na dvě části,teoretickou a praktickou. Teoretická část vychází ze studia odborné literatury a vymezuje základní pojmy související s touto prací. Je zaměřena na různé definice volného času od různých autorů, funkce volného času a na instituce nabízející zájmovou činnost. Část praktická obsahuje analýzu instituce DDM Praha 6. V rámci analýzy je pozornost zaměřena na prostory a jejich vybavení, personál v instituci, činnosti, které instituce nabízí, a způsoby financování. The aim of the thesis Institutions for leisure youth is to determine whether the institution of Children and Youth Prague 6 fulfill their public mission and whether it has enough funds to provide activity. The hypothesis is verified by an analysis of institutions created by Bronislaw K. Malinowski. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part drawns from the study of literature and defines the basic concepts associated with this work. The thesis is focused on different definitions of leisure time by different authors, function of leisure time and to institutions offering leisure activities. The practical part contains an analysis of the institution DDM Prague 6. The analysis is focused on facilities and equipment, staff in the institution, activities that the institution offers and funding. Keywords: zájmové vzdělávání; trávení volného času; volný čas; děti a mládež; Dům dětí a mládeže; volnočasové aktivity; psychologie; pedagogika dostupnost_czu
Instituce pro trávení volného času mládeže

Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda instituce Dům dětí a mládeže Praha 6 plní či neplní své veřejné poslání a zda má dostatek finančních prostředků na provozování činnosti. Hypotéza je ...

Jarošová, Tereza; Polišenský, Miroslav; Steininger, Michal
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Výcvik zaměstnanců
Moc, Lukáš; Kolman, Luděk; Štolfová, Andrea
2017 - Czech
Výcvik zaměstnanců Souhrn Investováním do rozvoje a vzdělávání zaměstnanců si organizace účelně zvyšuje výkon podniku, a tím i svůj zisk. Výcvik je důležitý hlavně v oblasti jakosti, jelikož školy neposkytují v tomto směru dostatečné vzdělání. Cílem této práce je popsat problematiku rozvoje lidských zdrojů zaměstnanců v technologických dovednostech. Praktická část se zabývá analýzou výcviku zaměstnanců probíhajícího v podobě interního vzdělávání pomocí strukturovaných skupin při práci na vakuově tvářecích lisech u firmy Uniplast s.r.o. V praktické části bude zanalyzován a vyhodnocen evaluační dotazník na proběhlý výcvik. Budou také formulována doporučení a možná zlepšení a zefektivnění formy výcviku a také zlepšení vzdělávání zaměstnanců v organizaci. Employee training Summary Organizations effectively increases the capacity of the company and their profits by investing in employee training and development. Training is especially important in quality, because schools do not provide in this field sufficient education. The aim of this paper is to describe the development of human resources in technological skills. The practical part analyzes the ongoing training of employees in the form of internal training through structured groups working on vacuum-forming presses at the company Uniplast Ltd. In the practical part the completed training will be analyzed and evaluated by an evaluation questionnaire. Recommendations and possible improvements for more efficient forms of training will be formulated as well as improvement of employee´s education in the organization. Keywords: lidské zdroje; výcvik; vzdělávání zaměstnanců; podnikové vzdělávání; hodnocení vzdělávání; strukturovaná skupina dostupnost_czu
Výcvik zaměstnanců

Výcvik zaměstnanců Souhrn Investováním do rozvoje a vzdělávání zaměstnanců si organizace účelně zvyšuje výkon podniku, a tím i svůj zisk. Výcvik je důležitý hlavně v oblasti jakosti, jelikož školy ...

Moc, Lukáš; Kolman, Luděk; Štolfová, Andrea
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Nezaměstnanost v praxi ČR
Buriánková, Zuzana; Hájková, Ivana; Civínová, Denisa
2017 - Czech
Cílem této bakalářské práce je přiblížení problematiky nezaměstnanosti v České republice. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní pojmy spojené s trhem práce, ústředními orgány, politikou zaměstnanosti a způsoby zprostředkování zaměstnání. Důležitou součástí této ekonomicko-právní práce jsou dokumenty, předpisy a zákony, které se týkají nezaměstnanosti. Pozornost je taktéž věnována sociálnímu hledisku a dopadům, které na jedince nezaměstnanost má. V praktické části následuje analýza trhu práce České republiky a kraje Hlavní město Praha. Součástí provedeného výzkumu jsou rozhovory s nezaměstnanými, kteří přiblížili problematiku nezaměstnanosti z jejich perspektivy a dále rozhovor se zástupcem Úřadu práce ČR, který ohodnotil situaci na trhu práce z profesionálního hlediska. The goal of the thesis is to approach the problem of unemployment in the Czech Republic. The explanation of the basic concepts related to the labour market, the central authorities, employment policy and ways of arranging employment. An important part of this economic - legal work are documents, regulations and laws related to unemployment. Attention is also given to the social aspect and the impact that unemployment has on individuals. In the practical part is followed by an analysis of the labour market of the Czech Republic and region Hlavni mesto Praha. The research included interviews with unemployed people who have approached the issue from their perspective, but also interview with representative of the Labour Office, which reviewed the situation on the labor market from a professional point of view. Keywords: Nezaměstnanost; Úřad práce ČR; Trh práce; Zákoník práce; Politika zaměstnanosti; Zákon o zaměstnanosti; Sociální práce dostupnost_czu
Nezaměstnanost v praxi ČR

Cílem této bakalářské práce je přiblížení problematiky nezaměstnanosti v České republice. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní pojmy spojené s trhem práce, ústředními orgány, politikou ...

Buriánková, Zuzana; Hájková, Ivana; Civínová, Denisa
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Ekonomická analýza a vyhodnocení staveb na bázi dřeva na ruském stavebním trhu.
Sergeeva, Vera; Trgala, Kamil; Hýsek, Štěpán
2017 - Czech
Úkolem mé bakalářské práce je provedení marketingové analýzy dřevostaveb na ruském stavebním trhu. Teoretická část se zaměřuje na vznik a vývoj staveb na bázi dřeva v Rusku. Dále na charakteristiku jednotlivých stavebních technologií, jimiž jsou srubové stavby, skeletový systém, panelové konstrukce, paneloskeletové konstrukce. Získané teoretické poznatky jsou uplatňovány v praktické části bakalářské práce, kde je provedena analýza současného stavu bytové výstavby v Rusku, včetně struktury dřevostaveb založené na materiálech stěn, doby provozu, třídy kupujících. Praktická část zpracovává trend podílu domů postavených z cihel a dřevěných domů v průběhu pěti let (2011 2015), porovnává a definuje výhody a nevýhody dřevostaveb. Součástí práce je popis a hodnocení objemu a dynamiky vývoje dřevostaveb v Rusku v průběhu let 2015 2025 na základě prognózy Research.Techart. Další část práce se zabývá analýzou poptávky a tvorbou cen dřevostaveb. Nabídka dřevěných domů na ruském trhu je řešena na základě zpracované přílohy: souhrn 50. stavebních firem nejlépe hodnoceny zákazníky. Po provedení kompletní analýzy trhu dřevostaveb autor informuje o hlavních problémech dřevostaveb v Rusku a navrhuje možnosti zvyšování podílu realizace domů na bázi dřeva. The task of my thesis is to conduct marketing analysis of wooden structures in the Russian building market. The theoretical part focuses on the interesting origin and development of buildings based on wood in Russia. Next on characteristics of each building technology, which are log building, skeleton system, panel construction, combined structures. The theoretical knowledge is applied in the practical part, where is made the analysis of the current state of housing construction in Russia, including structure of building industry wooden constructions based on wall materials, operating time, the class of buyers. The practical part deals with the trend in the proportion of houses built of brick and wooden houses in five years (2011 2015), and compares some advantages and disadvantages of technology wooden buildings. Based on Research.Techart forecasts work is described and assessed the volume and dynamics of the wooden constructions in Russia in 2015 2025 years. Next part deals with the analysis of demand and pricing in wooden houses. Offer of wooden houses in the Russian market evaluated on the basis processed Annex : Summary 50. building companies, top rated by customer. After making a complete market analysis of wooden constructions, the author informs the main problems the industry of wooden buildings in Russia and suggests the possibility of increasing the share of realization of houses based on wood. Keywords: ruský trh; marketingový průzkum; ekonomická analýza; dřevostavba; dřevěná stavební konstrukce dostupnost_czu
Ekonomická analýza a vyhodnocení staveb na bázi dřeva na ruském stavebním trhu.

Úkolem mé bakalářské práce je provedení marketingové analýzy dřevostaveb na ruském stavebním trhu. Teoretická část se zaměřuje na vznik a vývoj staveb na bázi dřeva v Rusku. Dále na charakteristiku ...

Sergeeva, Vera; Trgala, Kamil; Hýsek, Štěpán
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Statistická analýza výsledků výroby a odbytu pekárny Josef BEDŘICH spol. s.r.o.
Klabanová, Kristýna; Prášilová, Marie; Dvořák, Marek
2017 - Czech
Bakalářská práce Statistická analýza výsledků výroby a odbytu pekárny Josef BEDŘICH spol. s. r. o. se zabývá analýzou výroby a odbytu za období 2005 až 2013. Teoretická část práce se zabývá základními pojmy spojené s podnikáním malých a středních firem, výrobou, odbytem a hospodařením podniku. Analytická část práce je zaměřená na výpočet a hodnocení výrobních a odbytových ukazatelů firmy Josef BEDŘICH spol. s. r. o., popisuje ukazatele produktivity, výroby, odbytu a finanční analýzy ve sledovaném období včetně analýzy tržeb. Součástí analýzy je zhodnocení výsledků dané firmy za sledované období a na základě těchto zjištění jsou v závěru formulovány výsledky práce a doporučení pro budoucí vývoj firmy na základě výsledků analytické části práce. Bachelor thesis Statistical analysis of the result of the production and marketing of bakery Josef BEDŘICH al. Ltd. analyzes production and sales for the period 2005 - 2013. The theoretical part deals with basic concepts associated with the business of small and medium-sized companies, manufacturing, sales and management company. Analytical part is focused on the calculation and assessment of production and sales indicators of the company Josef BEDŘICH al. s. r. o., describes the characteristics of productivity, production, sales and financial analysis in the period, including an analysis of revenue. The result of the analysis shows evaluation results of the company during the reporting period and on the basis of these findings. In conclusion the results and recommendations for the future development of the company based on the results of the analytical work are formulated. Keywords: Podnik; Výroba; Odbyt; Právnická osoba; Hospodaření; Pekárna dostupnost_czu
Statistická analýza výsledků výroby a odbytu pekárny Josef BEDŘICH spol. s.r.o.

Bakalářská práce Statistická analýza výsledků výroby a odbytu pekárny Josef BEDŘICH spol. s. r. o. se zabývá analýzou výroby a odbytu za období 2005 až 2013. Teoretická část práce se zabývá základními ...

Klabanová, Kristýna; Prášilová, Marie; Dvořák, Marek
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Cestovní ruch zvolené destinace v České republice
Řeřichová, Kristýna; Navrátilová, Miroslava; Hrubcová, Barbora
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou problematiky cestovního ruchu v dané destinaci. V tomto případě je práce zaměřena na problematiku mikroregionu Podblanicko. V první části práce jsou obecně popsány základní pojmy cestovního ruchu, jeho vývoj a druhy. Další část práce charakterizuje mikroregion, jeho polohu a jaké jsou zde podmínky pro cestovní ruch. Zaměřuje se také na kulturní a historické památky destinace a poskytuje přehled o ubytovacích a stravovacích zařízeních. Poslední část práce je zaměřena na aktuální situaci v mikroregionu, kdy je prováděna analýza pomocí dotazníkového šetření. Z jeho následného vyhodnocení je předloženo celkové zhodnocení a doporučení, které by mohlo pomoci ke zvýšení návštěvnosti dané destinace. This bachelor thesis analyzes the tourism in the specific destination. In this case, the work is focused on the micro-region Podblanicko. The first part describes general terms regarding the basic concepts of tourism, its evolution and types. Another part characterizes the micro-region, its location and what possibilities it offers for tourism. It also focuses on cultural and historical monuments of the destination and provides an overview of accommodation and eating establishments. The last part of the thesis is focused on the current situation in the micro-region, the analysis is performed by using a survey and its subsequent evaluation provides an overall assessment and recommendations which could help to increase attendance and attractiveness of the destination. Keywords: destinace; cestovní ruch; návštěvník; propagace; pobyt; turistika dostupnost_czu
Cestovní ruch zvolené destinace v České republice

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou problematiky cestovního ruchu v dané destinaci. V tomto případě je práce zaměřena na problematiku mikroregionu Podblanicko. V první části práce jsou obecně ...

Řeřichová, Kristýna; Navrátilová, Miroslava; Hrubcová, Barbora
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases