Number of found documents: 23
Published from to

Differences between the Common law and the Continental law and their practical consequences
Kukovynets, Olga; Švejdarová, Sylva; Jansa, Viktor
2017 - English
Tatopráceanalyzujerozdílymezi Common law a kontinentálnímprávem a jejichpraktickýdopad and umožňujepochopitdynamikuchodutěchotsystému a jejichinterakci a průniky v odpovídajícíhpřípadech.Pojednáno je o jejichpoužitívevybranýchzemích a o jejichvlivunavymezenívztahů a režimů, cožmázcelazásadnípraktickýdopad. V teoretickéčásti je nastíněnadefinicepráva a vůbecjehopojetí a rysy v rámciperspectivy Common law a kontinentálníhopráva.V tomtoohledu je zásadnísiuvědomithistoricko-sociální context a zásadnímilníkyvývojeobousystému, tedyjak Common law takikontinentálníhopráva.Zvláštnípozornost je věnovánaroli a funkciprávníků, soudců a porot v každém z těchtosystémů.Nastíněnyjsouipramenypráva a dalšíaspektyainstitutynutné pro pochopeníinterakce a odlišnostíobousystémů a pro jejichposouzení a vyvozenípraktickýchdůsledků a dopadů. Praktickáčástspočívá v case study ohledněsoudníhořízení v Anglii a v Českérepublice, a to jak o institucionálnístruktuře, takipostupujednotlivýchaktérů.Průběžnějsoukomparativněanalyzoványjednotlivéaspekty a předkládánydílčízávěry a komentáře. V závěru je diskutovánacelápráce a z dílčíchzávěřů a komentářůjsoudovozoványkonečnézávěry a doporučeníosvětlujícídynamiku a významobousystémů pro globálnípostomoderníspolečnostijednotlivce. This Bachelors thesis analyses the differences between the Common law and the Continental law and their practical consequences and let to understand better how this two systems work in general and how crossed between each other in cases. How they could be used in the area of countries, which are under their influence and show to the readers how he or she can use the law in their own favour in practice. In the theoretical part is described the general definition of law the Common law and Continental law the features, history and development of both systems of law. Examined the role and functions of lawyers, judges and types of juries in each system. Represented the sources of Common law and Continental law. It is contain all necessary information for reader to make understand all questions which can appear. The practical part consist of Case Study of the Court Proceeding (Great Britain and Czech Republic). It examined courts and court proceeding in each system .The comparison between them and their lawyers. The results are analyzed and supplemented with comments. In conclusion of bachelors thesis discussed the whole summary of the work, which results were gotten and added comments and recommendations of author. Keywords: Continental Law; Kontinentální právo; poroty; soudci; soudní řízení dostupnost_czu
Differences between the Common law and the Continental law and their practical consequences

Tatopráceanalyzujerozdílymezi Common law a kontinentálnímprávem a jejichpraktickýdopad and umožňujepochopitdynamikuchodutěchotsystému a jejichinterakci a průniky v odpovídajícíhpřípadech.Pojednáno je ...

Kukovynets, Olga; Švejdarová, Sylva; Jansa, Viktor
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Statistical analysis of wine consumption preferences
Boldsaikhan, Amarzul; Hlavsa, Tomáš; Svobodová, Jitka
2017 - English
Bakalařská práce se zabývá preferncemi ve spotřebě vína. Hlavním cílem je určit možné faktory, které pravděpodobně mohou ovlinovat chování spotřebitele. První čast se věnuje základní metodice a objasnění teoretických vývhodisek. Hlavní pozornost je zde zaměřěna na marketingový výzkum a pravidla při tvořbě dotazníku. V této časti je rovněž popsána historie vína ve světě i v České republice nebo technologický postup při výrově vína. Poslední podkapitola první části se zabývá spotřebním chováním a faktory, které ovlivnují spotřebitele při nákupu potravin. Praktická část práce je poté zaměřena na vyhodnocení dotazníkového šetření. Nejzajímavější otázky jsou vyhodnoceny graficky. Dále jsou zde testovány hypotézy, které jsou na základě výsledků příjaty nebo zamítnuty. This bachelor thesis deals with wine consumption preferences. The main aim is to assess factors, which may influence consumer behavior. The first part is devoted to the research and the rules for creating a questionnaire. I will focus on the history of wine worldwide and in the Czech Republic. Technological process of wine productions is also described in this part. The last subchapter of the first part deals with consumer behavior and with the factors, which influence the consumer when purchasing food. The most interesting questions in the practical research are evaluated graphically. The stated hypotheses are tested in this part, as well. The dataset is analyzed using categorical data analysis. According to the results the stated hypotheses are either accepted or rejected. Keywords: spotřeba; preference; marketingový výzkum; dotazníkové šetrení; víno; statistická analýza; hypotéza dostupnost_czu
Statistical analysis of wine consumption preferences

Bakalařská práce se zabývá preferncemi ve spotřebě vína. Hlavním cílem je určit možné faktory, které pravděpodobně mohou ovlinovat chování spotřebitele. První čast se věnuje základní metodice ...

Boldsaikhan, Amarzul; Hlavsa, Tomáš; Svobodová, Jitka
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

International Trade of Iran
Saremi, Shadi; Benešová, Irena; Monika, Monika
2016 - English
V 21. století již nikdo nepopírá význam mezinárodního obchodu. Jeho důležitost je natolik významná, že zastíní i rasové, etnické či regionální rozdíly. Země, které jsou zapojeny do mezinárodního obchodu, který jim přináší zisk, se snaží zvýšit svoji obchodní výměnu. Zároveň tyto země zakládají různé uskupení či organizace, které mají napomoci ke zvýšení a zlepšení obchodu. Irán patří mezi tyto země. Mezinárodní obchod má prospěšný vliv nikoliv pouze na obchod, ale také na rozvoj. Může se jednat o rozvoj politický kulturní či ekonomický. In 21th century nobody can deny the value of international trade, also its importance has spread so much that racial, ethnic and regional differences seem less important these days. Today, those countries that have entered the international trade business and achieved the profitability are still trying to expand their trade volume and also have decided to establish different organizations and unions. Iran is one of these countries. International trade not only promotes the growth and the level of economic expansion of countries but also involves the political, social and cultural development. Keywords: Mezinárodní obchod; Makroekonomie; Irán; bariéry obchodu; import; export; cla; teorie; sankce dostupnost_czu
International Trade of Iran

V 21. století již nikdo nepopírá význam mezinárodního obchodu. Jeho důležitost je natolik významná, že zastíní i rasové, etnické či regionální rozdíly. Země, které jsou zapojeny do mezinárodního ...

Saremi, Shadi; Benešová, Irena; Monika, Monika
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Factors that affect revenue management in luxury hotels in Prague
Saido, Daniel; Selby, Richard; Procházka, Petr
2016 - English
Hlavním cílem této práce je analyzovat různé funkční body řízení příjmů na vzorku luxusních hotelů v Praze. Tento výzkum, rozvádí základní pojmy v oblasti řízení příjmů. Například systém řízení příjmů, segmentace trhu, analýza, prognózování, strategie procesu, profilování a metriky. Práce je rozdělena na dvě části: První část je teoretická část řízení příjmů, jeho různé strategie, vývoje a nástroje optimalizace příjmů a druhou částí je praktické zkoumání shromážděných výsledků a informací. Na základě tohoto, identifikovat hlavní faktory, ovlivňující realizaci řízení příjmů v tomto hotelovém sektoru a poskytnout doporučení pro jejich zlepšení. The overall aim of this thesis is to analyze different points of revenue management function at a sample of luxury hotels in Prague. This research monograph clarifies the essential concepts in the field of revenue management like revenue management system, market segmentation, analysis, forecasting, process strategies, profiling, and metrics. The work is divided first into a theoretical part of revenue management, its different strategies, development, and tools of revenue optimization, and second to a practical investigation of the collected results and information. Therefore, based on this to identify the main factors affecting revenue management and provide recommendations for its improvement. Keywords: Luxusní hotely; řízení příjmů; řízení výnosů dostupnost_czu
Factors that affect revenue management in luxury hotels in Prague

Hlavním cílem této práce je analyzovat různé funkční body řízení příjmů na vzorku luxusních hotelů v Praze. Tento výzkum, rozvádí základní pojmy v oblasti řízení příjmů. Například systém řízení ...

Saido, Daniel; Selby, Richard; Procházka, Petr
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Financial Analysis of Nike Inc.
Havlytska, Viktoriia; Procházka, Petr; Čermák, Michal
2016 - English
Tato diplomová práce se zabývá tématem "Finanční analýza společnocsti Nike , Inc.". Cílem této bakalářské práce je analyzovat a vyhodnocovat finanční situaci jedné z nejlepších sportovních značek nadnárodní společnosti Nike , Inc. Práce je rozdělena do dvou částí: především, teoretický díl, v němž jsou představeny základní pojmy a definice týkající se finanční analýzy a její cílů, vysvětlení horizontální i vertikální analýzy. Poté jsou vysvětleny fundamentální a technické analýzy. Druhý díl, praktický, hodnotí výsledky na základě fundamentální a technické analýzy, zisk metodou dolování dat . Grafiky a diagramy se používají pro vizualizaci a prokázování změn v hlavních činnostech účetní závěrky. Cílem této části je nejprve zhodnotit silné a slabé strany podniku a zda je rozumné investovat do něj. This diploma thesis examines the topic "Financial Analysis of Nike, Inc.". The goal of this bachelor thesis is to analyze and evaluate financial situation of one of the best sports brands, multinational company Nike, Inc. The thesis is divided into two parts. Firstly, the theoretical section introduces and defines basic terms about financial analysis and its objectives as well as explanation of horizontal and vertical analysis. Afterwards, fundamental and technical analyses are explained. The second, practical section evaluates results based on fundamental and technical analysis, gain by data mining method. Graphics and diagrams are used to visualize and demonstrate changes in main activities of financial statements. The aim of this section is firstly to evaluate strengths and weaknesses of company and if it is reasonable to invest in its stocks. Keywords: horizontální analýza; vertikální analýza; rentabilita; fundamentální analýza; technická analýza; finanční výrok; finanční analýza dostupnost_czu
Financial Analysis of Nike Inc.

Tato diplomová práce se zabývá tématem "Finanční analýza společnocsti Nike , Inc.". Cílem této bakalářské práce je analyzovat a vyhodnocovat finanční situaci jedné z nejlepších sportovních značek ...

Havlytska, Viktoriia; Procházka, Petr; Čermák, Michal
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Long-term monitoring of amphibian populations: methods and importance
Vargas Cáceres, Liz Mabel; Vojar, Jiří; Kopecký, Oldřich
2016 - English
V posledním desetiletí došlo k znepokojení nad zjevným poklesem mnoha populací obojživelníků. Kromě antropogenních stresorů je však potřeba rovněž brát v potaz přirozené kolísání populací obojživelníků, které je třeba zajistit prostřednictvím dlouhodobých programů pro jejich sledování s dostatečnou prostorovou stupnicí, aby se zabránilo chybné interpretaci údajů, na které mají vliv proměnlivé přírodní faktory. Významem studií dlouhodobého sledování je pochopení toho, jak geografické a druhově specifické rozdíly ovlivňují výkyvy populací obojživelníků. I přes zřejmý význam časově dlouhodobých analýz je jejich využití v případech sledování obojživelníků poměrně řídké. Literární rešerše hlavních příčin klesajících populací obojživelníků, populační dynamika obojživelníků, meta-analýza dostupných dlouhodobých pozorování populačních trendů obojživelníků společně s aktivním zapojením v terénních prací, shromažďování dat a příprava rukopisu k 11 let trvajícímu monitorování početnosti skokana štíhlého (Rana dalmatina) jsou hlavními cíli této bakalářské práce. In the last decade, there has been particular concern about the apparent widespread decline of many amphibian populations. Aside anthropogenic stressors, there are large, natural fluctuations in amphibian populations that need to be established through long-term monitoring programs with sufficient spatial scale to preclude the misinterpretation of preliminary data cause y variations in natural factors. The true utility of multiple, long-term studies is an understanding of how geographic and species-specific differences affect population fluctuations. Despite the obvious importance of time series analyses in this process, they are still rare in amphibian ecology. The literary review of the main causes of amphibian population declines, dynamics of the amphibians, the meta-analysis of the available long-term publication reports of amphibian population trends available at this point in time, as well as the active involvement in field work, data-collection, and the preparation of a manuscript of 11-year monitoring of abundances of the agile frog (Rana dalmatina) are the main purposes of this bachelor thesis. Keywords: ochrana obojživelníků; úbytek obojživelníků; kolísání velikostí populací; populační dynamika; skokan štíhlý; výsypky; obsazenost; monitoring dostupnost_czu
Long-term monitoring of amphibian populations: methods and importance

V posledním desetiletí došlo k znepokojení nad zjevným poklesem mnoha populací obojživelníků. Kromě antropogenních stresorů je však potřeba rovněž brát v potaz přirozené kolísání populací ...

Vargas Cáceres, Liz Mabel; Vojar, Jiří; Kopecký, Oldřich
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Economic Development of Kazakhstan since 1991
Dochshanova, Aida; Procházka, Petr; Rychkova, Victoria
2016 - English
Papír se zabývá strategickým plánováním ekonomického rozvoje Kazachstánu. Cílem této práce je poskytnout analýzu současnosti a budoucnosti kazachstánské ekonomiky. To je mluvené v detailu o hlavních charakteristikách hospodářského rozvoje Republiky Kazachstan. V textu se ponoří do cenné informace o tvorbě a rozvoji hospodářských vztahů Kazachstánu s jinými zeměmi. Skutečnost, že je potřeba vyvinout alternativní formy vlastnictví a racionálnější využívání zdrojů, vědecký a technický potenciál, je ve stresu. Druhá kapitola se ponoří do podrobné analýzy strategie ekonomického rozvoje zemí. Diskutovány jsou dlouhodobé priority a úkoly strategie hospodářského růstu a rozvoje. Je vidět, že strategie rozvoje naší země "Kazachstánem 2030" je nejdůležitějším referenčním bodem skutečního a perspektivního vývoje socio-ekonomického systému. Perspektivy strategie Kazachstánu ve srovnání se světovými analogy jsou také analyzovány. Uvádí se, že je možné obecně říci, že teoretický souhrn národní a mezinárodní zkušenosti a konkrétní stav reformování společnosti, umožňuje řešení úloh koordinaci strategických cílů a taktických opatření v rámci národního modelu rozvoje v transformačním období. The paper deals with the strategic planning of economic development of Kazakhstan. The aim of the work is to provide analyses and material on future and present of Kazakhstans economy. It is written in detail about main characteristics of economic development of the Republic of Kazakhstan. The text gives valuable information about formation and development of Kazakhstans economic relations with other countries. The fact that there is the necessity to develop alternative forms of ownership and more rational use of recourses, scientific and technical potential is stressed.The second chapter gives a detailed analysis of strategy of economic development.Long-term priorities and tasks of strategy of economic growth and development are discussed. It is shown that strategy of development of the country Kazakhstan 2030 is the most important reference point of the real and perspective development of socio- economic system. The perspectives of Kazakhstans strategy in comparison with world analogs are also analyzed in paper. It is reported that in general it is possible to tell that theoretical summarizing of national and international experience and a concrete condition of reforming of society allows solving tasks of coordination of strategic aims and tactical actions within national model of development in a transformation period. Keywords: Strategické plánování; Ekonomika Kazachstánu; Ekonomický rozvoj; mezinárodní zkušenosti; strategie; světové analogy dostupnost_czu
Economic Development of Kazakhstan since 1991

Papír se zabývá strategickým plánováním ekonomického rozvoje Kazachstánu. Cílem této práce je poskytnout analýzu současnosti a budoucnosti kazachstánské ekonomiky. To je mluvené v detailu o hlavních ...

Dochshanova, Aida; Procházka, Petr; Rychkova, Victoria
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Optimalization of PC based on user requirements
Doshimov, Akzhol; Toman, Prokop; Závodný, Martin
2015 - English
Tato práce představuje přehled o hardwarových součástí s aktuálně používaných technologií. Objasnění jejich specifikace, stručně jejich rolí a funkcí. Základem bylo ukázat některé řešení počítačových sestav podle požadavků a způsobů jejich použití.První bude kancelářský přístroj. Jako druhý kanceláře budou analyzovány pro použití v domácnosti a rodině a poslední výkonný herní stroj. Praktická část obsahuje informace pro výběr správné komponenty, návrh přemýšlet o jistých věcech ještě před nákupem sestavy a vyber komponent pro uvedené konfigurace na základě požadavků. This work presents an overview of hardware components with currently used technologies. Clarification of their specifications, briefly their roles and functions. The basis was to show some solutions to computer configurations according to the requirements and methods of their use. The first will be an office machine. As a second office will be analyzed for the household and family use and last a powerful gaming machine. Practical part contains information for selection the right components, suggestion to think about certain things before buying an assembly and choose of components for specified configurations based on requirements. Keywords: Osobní počítač; procesor; základní deska dostupnost_czu
Optimalization of PC based on user requirements

Tato práce představuje přehled o hardwarových součástí s aktuálně používaných technologií. Objasnění jejich specifikace, stručně jejich rolí a funkcí. Základem bylo ukázat některé řešení počítačových ...

Doshimov, Akzhol; Toman, Prokop; Závodný, Martin
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015

Influence of crude oil price upon fuel prices in the EU
Košťálová, Jindra; Procházka, Petr; Aleš, Aleš
2015 - English
Cena pohonných hmot je dnes velmi probíraným tématem z důvodu častých změn a výkyvů. Tato bakalářská práce si klade za cíl analyzovat vývoj ceny pohonných hmot se zaměřením na ropu, jako na hlavní faktor ovlivňující výši ceny. V první, teoretické části práce jsou popsány hlavní a vedlejší faktory ovlivňující cenu ropy a pohonných hmot. V analytické části se pak již tyto faktory zkoumají na reálných historických cenách postupně jak u benzinu Natural 95 tak u nafty. Pomocí regresní analýzy, je ukázáno jak má změna ceny ropy vliv na změnu pohonných hmot v České Republice. Dále pak se zkoumá odlišnost konečné ceny u čerpacích stanic v různých státech Evropské Unie. Ceny jsou následně očištěny od daní a je vyhodnoceno, ve kterých zemí má změna ceny ropy větší dopad na marži distributorů, tím pádem i na konečnou cenu pohonných hmot. Je zjištěno, že vysoká cena pohonných hmot neznamená vysokou marži prodejců, ale znamená to pouze vysokou sazbu spotřební daně. Nowadays, the price of fuels is much discussed topic, due to frequent changes and fluctuations. This bachelor thesis aims to analyze the development of fuel prices, with a focus on the crude oil as the main factor affecting the price. The first, theoretical part describes the major and minor factors influencing the price of oil and the price of fuel. Analytical part applies these factors on the real historical prices of both petrol Super 95 and diesel. Using the regression analysis, it is shown, how the change in price of crude oil influences the price of fuels in the Czech Republic. Furthermore, it examines the difference between the final prices at petrol stations in the various countries of the European Union. Prices are subsequently cleaned from the taxes and it is evaluated, where the change in price of crude oil influences the final margin of the distributors, thus on the final price of the fuels, the most. It is found that high price of the fuels does not automatically mean a high margin of the petrol stations, it only means high rate of excise duty. Keywords: Ropa; Ceny pohonných hmot; Faktory; Vliv; Vývoj; Porovnání; Regresní analýza dostupnost_czu
Influence of crude oil price upon fuel prices in the EU

Cena pohonných hmot je dnes velmi probíraným tématem z důvodu častých změn a výkyvů. Tato bakalářská práce si klade za cíl analyzovat vývoj ceny pohonných hmot se zaměřením na ropu, jako na hlavní ...

Košťálová, Jindra; Procházka, Petr; Aleš, Aleš
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015

Economics of online advertising: A case study
Morozov, Nikita; Procházka, Petr; Václav, Václav
2015 - English
V dnešní době internetu se stal důležitým nástrojem .Rust online publiky má síly inzerenty, podniky ke změně jejich zaměření a upraví přemýšlet o možnostech poskytování reklamní a marketingové sprava pro spotřebitele. Změny webových technologií a klienti chování v mnoha případech poskytuje a zvyšuje možnosti, jak zacílit reklamu a Hlavním cílem studie je zhodnotit možnosti, výhody a formy on-line reklamy. Tato práce zahrnuje pozorování metody internetové reklamy forem zpeněžit a praktického výzkumu Nowadays internet became an important tool.Growing of online audience has force advertisers,businesses to change their focus and revise thinking about possibilities of delivering advertisement and marketing massages to consumers. Changes of web technologies and clients behaviour in many cases gives and increases opportunities to target advertising.The main objective of the study is to evaluate possibilities,advantages and forms of online advertisement. This work includes observation methods of internet advertisement forms of monetizing and practical research. Keywords: on line inzerce; CPC; bannery dostupnost_czu
Economics of online advertising: A case study

V dnešní době internetu se stal důležitým nástrojem .Rust online publiky má síly inzerenty, podniky ke změně jejich zaměření a upraví přemýšlet o možnostech poskytování reklamní a marketingové sprava ...

Morozov, Nikita; Procházka, Petr; Václav, Václav
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases