Number of found documents: 2070
Published from to

Volby a volební chování obyvatel města Lanškroun
Kyralová, Kristýna; Kopřiva, Radek; Lenka, Lenka
2017 - Czech
Diplomová práce Volby a volební chování obyvatel města Lanškroun se zabývá volbami a volebním chování obyvatel mající trvalé bydliště ve městě Lanškroun. V práci jsou charakterizovány výsledky jednotlivých voleb do zastupitelstva města z let 2002, 2006, 2010 a 2014. Následně je práce zaměřena na volební chování obyvatel. Informace o volebním chování občanů byly čerpány z provedeného dotazníkového šetření. Práce se dělí do dvou částí. První část diplomové práce tvoří teoretická část, která definuje základní pojmy týkající se tématu voleb. Zaměřuje se především na pojmy jako lokální demokracie, komunální politika, volby a volební chování. Praktická část se zaměřuje na charakteristiku města Lanškroun, analyzuje jednotlivé komunální volby a na základě výsledků dotazníkového šetření vysvětluje podobu volebního chování obyvatel Lanškrouna. This graduation thesis Vote and Voting Behaviour of Citizen of the Town Lanškroun deals with vote and voting behaviour of inhabitants, who have permanent residence in the town Lanškroun. In thesis the returns of particular elections to municipal government of the town are characterized from years 2002, 2006, 2010 and 2014. Subsequently the thesis is focused on the voting behaviour of the population. Informations about voting behaviour of citizen were obtained from performed questionnaire research. The thesis is divided into two parts. The first part of graduation thesis is theoretical, which defines the basic concepts related to the topic of elections. It focuses mainly on concepts such as local democracy, local politics, vote and voting behaviour. The practical part focuses on the characteristics of the town Lanškroun, analyzes individual municipal vote and on the basis of results of the questionnaire results explains the voting behaviour of the population of Lanškroun. Keywords: Volební chování; Volby; Zastupitelstvo obce; Komunální politika; Lanškroun; Politická strana; Volič dostupnost_czu
Volby a volební chování obyvatel města Lanškroun

Diplomová práce Volby a volební chování obyvatel města Lanškroun se zabývá volbami a volebním chování obyvatel mající trvalé bydliště ve městě Lanškroun. V práci jsou charakterizovány výsledky ...

Kyralová, Kristýna; Kopřiva, Radek; Lenka, Lenka
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Rozvoj elektronizace samosprávy mikroregionu Zábřežsko ve vztahu k e-governmentu
Filipová, Lucie; Ulman, Miloš; Martin, Martin
2017 - Czech
Diplomová práce "Rozvoj elektronizace samosprávy mikroregionu Zábřežsko ve vztahu k eGovernmentu" zkoumá problematiku rozvoje elektronizace samosprávy ve vztahu k legislativě a eGovernmentu. Téma elektronizace veřejné správy je v posledních letech stále více diskutováno nejen v souvislosti s rostoucími nároky na rychlost zpracování a poskytování informací, ale také na usnadnění a zprůhlednění dílčích procesů ve veřejné správě. V teoretické části jsou popsány role eGovernmentu ve veřejné správě, proces elektronizace veřejné správy v ČR a jednotlivé služby eGovernmentu (Czech POINT, datové schránky, základní registry, komunikační infrastruktura veřejné správy), které využívají obce. Praktická část hodnotí stav využívaného softwarového a hardwarového vybavení, legislativně vázaného softwaru a služeb eGovernmentu na vzorku obcí mikroregionu Zábřežsko. Na základě výsledků dotazníkového šetření jsou závěrem stanovena doporučení pro zkoumaný vzorek 20 obcí mikroregionu Zábřežsko. Thesis "Development of an electronisation of local administration of Zábřežsko micro region in relation with eGovernment"examines the issues of the development of electronisation of autonomy in relation to legislation and eGovernment. The topic of the public administration has been increasingly discussed in recent years not only in the context of increasing demands for processing speed and information, but also to facilitate transparency and sub-processes in public administration. Theoretical part describes the role of eGovernment in the public administration, the process of electronisation of public administration and individual services of eGovernment (Czech POINT, data boxes, basic registers, communication infrastructure of public administration), which are being in place with municipalities. The practical part evaluates the situation of software and hardware equipment, legislatively bound on a contract software and service of eGovernment on a sample of villages Zábřežsko. On the basis of the results of the questionnaire researches are determinated recommendations for sample of 20 micro region Zábřežsko. Keywords: Czech POINT; datové schránky; e-government; elektronizace; hardware; legislativně vázaný software; samospráva; spisová služba; technologické centrum; veřejná správa; základní registry dostupnost_czu
Rozvoj elektronizace samosprávy mikroregionu Zábřežsko ve vztahu k e-governmentu

Diplomová práce "Rozvoj elektronizace samosprávy mikroregionu Zábřežsko ve vztahu k eGovernmentu" zkoumá problematiku rozvoje elektronizace samosprávy ve vztahu k legislativě a eGovernmentu. Téma ...

Filipová, Lucie; Ulman, Miloš; Martin, Martin
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Manažerské dovednosti
Červinková, Barbora; Kříž, Josef; Zdeněk, Zdeněk
2017 - Czech
Teoretická východiska v této práci vysvětlují pojmy blízce související s managementem a manažerskými dovednostmi. Úvodní část se týká přiblížení samotného pojmu manažer a management, dále jsou rozepsány manažerské funkce, které jsou souvisle rozvity do popisu dalších schopností, jako jsou komunikace, stanovování cílů, kompetence i koučování. Stěžejním bodem je přiblížení pojmů soft a hard dovednosti, které by manažeři měli vlastnit, anebo kterým by se měli v průběhu své praxi naučit. Jen díky správnému ovládání obou těchto skupin dovedností lze docílit kvalitního vedení organizace. Pro zřetelnější vysvětlení je v části manažerských dovedností obsažen grafický náhled, který přibližuje rozdělení dovedností. V druhé části práce, tedy praktické části, je popsána situace s dosavadními dovednostmi manažerů ve zvolené společnosti. Díky dotazníku je možné změřit současnou úroveň získaných dovedností manažerů na třech úrovních a dále lze vyhodnotit, jaký je zájem o zvyšování jednotlivých dovedností, anebo zda se manažeři cítí dostatečně kvalifikování na výkon své pracovní pozice. The theoretical basis of this thesis explains the terms closely associated with the management and managerial skills. Introductory part relates to approach the concept itself and the executive management, we are further broken down managerial functions, which are continuously illuminates to describe other skills, such as communication, goal setting, skills and coaching. The main point is to approach the concepts of soft and hard skills that managers should possess, or which should in the course of his practice to learn. Only by careful control of both of these groups of skills can lead to good organization. For a clearer explanation of the managerial skills included graphic view, which approximates the distribution of skills. In the second part, a practical part, described the situation with the existing skills of managers in the selected company. Thanks to the questionnaire, it is possible to measure the current level of acquired skills of managers at three levels and can be evaluated, what is the interest of improving individual skills, or whether managers feel sufficiently qualified for their job positions. Keywords: management; asertivní komunikace; myšlenková mapa; manažerské dovednosti; kompetence manažera; soft dovednosti a hard dovednosti; manažerské funkce; řídící proces; formulování cílů; koučování dostupnost_czu
Manažerské dovednosti

Teoretická východiska v této práci vysvětlují pojmy blízce související s managementem a manažerskými dovednostmi. Úvodní část se týká přiblížení samotného pojmu manažer a management, dále jsou ...

Červinková, Barbora; Kříž, Josef; Zdeněk, Zdeněk
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Mezinárodní obchod s obalovým papírem určeným pro styk s potravinami
Vodičková, Martina; Regnerová, Olga; Zdeněk, Zdeněk
2017 - Czech
Tato práce je zaměřena na mezinárodní obchod s obalovým papírem určeným pro styk s potravinami. V teoretické části práce jsou popsány obaly, jejich typy a funkce, dále je přiblížena historie papírenství v České Republice a světový trh s obalovým papírem určeným pro styk s potravinami. Pro tento typ obchodu je velice důležitá legislativa jednotlivých zemí, a proto jsou zde také stručně popsány právní úpravy vybraných zemí včetně mezinárodně uznávané certifikace. Ve vlastní práci je proveden rozbor prodeje společnosti Mondi Štětí a.s. v letech 2010 až 2012 s následným vytyčením destinací s nejvyššími odběry obalového papíru s koncovým užitím pro styk s potravinami. Poslední část je věnována hodnocení obchodu z pohledu společnosti Mondi Štětí a.s. a jsou zde obsaženy návrhy na optimalizaci vedoucí ke zrychlení obchodu s touto komoditou. The master´s thesis deals with international trade with packaging paper intended for contact with food. The theoretical part concentrates on packaging types and functions, the history of the paper industry in the Czech Republic and the world market with packaging paper intended for contact with food. The legislation of each country is very important for this type of business, therefore the legislation in selected countries is briefly described, including internationally regarded certification. In the practical part the author analyses the sales of the company Mondi Štětí a.s. in the years from 2010 to 2012 and defines countries with the highest purchasing of packaging paper for end-use with food contact. The third part is devoted to evaluation of the market and the way the company trades on the market. There are contained proposals for optimization leading to the acceleration of trade in this commodity Keywords: obal; obchod; legislativa; certifikace; hygiena dostupnost_czu
Mezinárodní obchod s obalovým papírem určeným pro styk s potravinami

Tato práce je zaměřena na mezinárodní obchod s obalovým papírem určeným pro styk s potravinami. V teoretické části práce jsou popsány obaly, jejich typy a funkce, dále je přiblížena historie ...

Vodičková, Martina; Regnerová, Olga; Zdeněk, Zdeněk
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Porovnání zdravotního stavu dřevin v Zámeckém parku a parku Husovy sady.
Adamcova, Iveta; Čížková, Dana; Pešková, Vítězslava
2017 - Czech
Práce popisuje historické dění v parku až po současnost. Je provedena inventura parku, kontrola poškození jak biotickými (houby, hmyz) tak abiotickými činiteli. U Zámeckého parku je provedena kontrola, zda se něco změnilo od předchozího šetření. Na základě toho se v závěru porovnával zdravotní stav a výskyt škodlivých činitelů v jednotlivých parcích. Hodnotila se přítomnost patogenních hub, hmyzích škůdců a abiotického poškození. Ve všech případech je provedena fotodokumentace. the purpose is to summarize the historical events in the park until the present. Performs an inspection of the park, checking damage by both biotic (fungi, insects) and abiotic factors. At castlep ark will be performed inspection whether anything has changed since the previous investigation. On this basis, there will be in the end performed comparison of the state of health and occurrence of disturbances of individual parks. There will be valued the presence of pathogenic fungi, insect pests and abiotic damage. In all cases there will be done photographic documentation. Keywords: Park; Napadení dřevin škůdci; Hniloba; Patogenní houby; Ochrana dřevin dostupnost_czu
Porovnání zdravotního stavu dřevin v Zámeckém parku a parku Husovy sady.

Práce popisuje historické dění v parku až po současnost. Je provedena inventura parku, kontrola poškození jak biotickými (houby, hmyz) tak abiotickými činiteli. U Zámeckého parku je provedena ...

Adamcova, Iveta; Čížková, Dana; Pešková, Vítězslava
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Vývoj morfologických znaků kořenových systémů prostokořenných a krytokořenných sazenic dubu a buku
Becher, Vladimír; Kupka, Ivo; Bílek, Lukáš
2017 - Czech
Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci na téma Srovnání morfologických a ekonomických parametrů různých typů sadby, při které došlo k výsadbě prostokořenných a krytokořenných sazenic buku lesního (Fagus sylvativa Linné) a dubu letního (Quercus robur Linné) při obnově lesních porostů v září 2011 a dubnu 2012. V rámci diplomové práce bylo v březnu 2015 provedeno na vytyčených zkusných plochách měření výšky a tloušťky kořenového krčku sazenic, zjišťována případná mortalita od kontroly zalesnění v červenci 2012. Dále bylo ze země vyrýpnuto celkem 154 sazenic, 84 krytokořenných a 70 prostokořenných sazenic, na kterých byl posuzován vývoj kořenového systému, jeho případná deformace a následně zjištěn objem xylometrickou metodou. Údaje zjištěné v terénu byly zpracovány do tabulek a porovnány společně s výsledky zjištěnými v rámci bakalářské práce. Z průměrných hodnot pro výšku, tloušťku kořenové krčku a objem kořenového systému byl zjištěn téměř rovnoměrný vývoj prostokořenných a krytokořenných sazenic v porostu, a to i přesto že při měření jednotlivých sazenic byly jednotlivé hodnoty značně variabilní. Při kontrole vývoje kořenového systému byly zjištěny nepřípustné deformace hlavního kůlového kořenu u 25 % krytokořenných a 20 % prostokořenných sazenic. Zbylé sazenice byly bez deformace nebo s přípustnými deformacemi hlavního kůlového kořenu (zvlněný kůlový kořen, panohy, nesouměrný kůlový kořen s osou nadzemní části). Dále došlo ke zjištění, že krytokořenné sazenice byly snáze vyjmutelné ze země, sazenice nebyla v zemi dostatečně fixována a její kořenový systém byl v některých případech méně rozvinutý, nežli tomu bylo u prostokořenné sazenice. Tato skutečnost může být ovlivňována několika faktory, např. vliv bohatosti kořenového systému na jemné kořínky, znemožnění vývoje kořenového systému utužením okolní půdy při výsadbě štěrbinovou metodou. U prostokořenných sazenic, zejména dubu letního, byl pozorován vývoj kořenového systému do větší hloubky, což je velmi důležité nejen pro fixaci, ale i jako důležitý faktor v období sucha a extrémních letních teplot, kdy dochází k rychlému odčerpání vlhkosti v horním horizontu půdy vlivem odparu. Bohužel nebylo možné toto zjištění ověřit na větším počtu vzorků, neboť by došlo k poškození založeného lesního porostu. The thesis follows the bachelor thesis on comparison of morphological and economic parameters of various types of seedlings, which resulted in the planting of containerized and bare root seedlings of the European beech (Fagus sylvativa Linne) and the English oak (Quercus robur Linnaeus) in a forest regeneration in September 2011 and April 2012. The measurement of the height and thickness of the root neck of the seedlings was carried out on designated plots in March 2015. I also investigated possible mortality from the afforestation inspection in July 2012. Furthermore, 154 seedlings, 84 containerized seedlings a 70 bare root seedlings, in order to evalutate the development of the root system, its possible deformation and subsequently detection of the volume by using xylometric method. The data collected in the field were processed into tables and compared with the results observed in the bachelor thesis. The average figures for the height, the thickness of the root neck and the volume of the root system showed almost identical development of bare root and containerized seedlings in the forest cover, even though the figures of individual seedlings were highly variable. When reviewing the development of the root system, I found unacceptable deformation of the main taproot at 25% containerized seedlings and 20% bare root seedlings. The remaining seedlings were without deformation or with acceptable deformation of the taproot (wavy taproot, unbalanced taproot with the axis in the above-ground part, an outgrowth). It was discovered that containerized seedlings were more easily removable from the ground, the seedlings were not sufficiently fixed in the ground and its root system was in some cases less developed than it was with bare root seedlings. This may be influenced by several factors, e.g. the influence of richness of the root system on fine roots, the obstruction of development of the root system by cementing the surrounding soil when using the slit method. The bare root seedlings, the English oak in particular, showed root development to a greater depth, which is very important not only for sealing but also as an important factor in the drought season and extreme summer temperatures when there is rapid exhaustion of the moisture in the upper horizon of the soil due to the vapor. Unfortunately, it was not possible to verify these findings in a larger sample size, as there had been major damage of the forest. Keywords: buk; dub; kořenový systém; prostokořenný sadební materiál; krytokořenný sadební materiál dostupnost_czu
Vývoj morfologických znaků kořenových systémů prostokořenných a krytokořenných sazenic dubu a buku

Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci na téma Srovnání morfologických a ekonomických parametrů různých typů sadby, při které došlo k výsadbě prostokořenných a krytokořenných sazenic buku ...

Becher, Vladimír; Kupka, Ivo; Bílek, Lukáš
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Drobná církevní architektura v rozvoji venkova
Prokopová, Kristýna; Polišenský, Miroslav; Gabriela, Gabriela
2017 - Czech
Diplomová práce se zaměřuje na zkoumání drobných církevních objektů nacházejících se na Neveklovsku. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy, funkce a typy drobné církevní architektury. Dále jsou zde přiblíženy právní, technologické a ekonomické aspekty vztahující se k drobné církevní architektuře. Ve výzkumné části diplomové práce byl proveden terénní výzkum, při kterém byly zkoumány drobné církevní objekty v katastrálním území města Neveklov, a byl zhodnocen jejich stav. Tato část práce dále zahrnuje informace o financování péče o drobné církevní objekty ve zkoumané oblasti. Závěr práce obsahuje doporučení vlastníkům ohledně získávání prostředků na financování péče o tyto objekty. V příloze diplomové práce je uveden přehled všech drobných církevních objektů na Neveklovsku, jejich vyznačení v mapách a fotodokumentace. The thesis focuses on research of minor church objects located in Neveklovsko. Theoretical part of thesis includes the definition of basic concepts, functions and types of minor church architecture. This part also describes the legal aspects, technological aspects and economic aspects related to the minor church architecture. In research part of thesis, there was realized field research in cadastral area of the town Neveklov, in which the minor church objects were examined, and also their condition was evaluated. This part of thesis contains information about financing of care for minor church objects in surveyed area. The conclusion of thesis contains the recommendation to owners about acquire funds to finance care of minor church objects. Attachment contains a description of all objects in Neveklovsko, marking on maps and photo documentation. Keywords: drobná církevní architektura; kříž; kaple; kulturní památka; boží muka; Neveklovsko; dotace; kulturní rozvoj dostupnost_czu
Drobná církevní architektura v rozvoji venkova

Diplomová práce se zaměřuje na zkoumání drobných církevních objektů nacházejících se na Neveklovsku. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy, funkce a typy drobné církevní ...

Prokopová, Kristýna; Polišenský, Miroslav; Gabriela, Gabriela
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Statistická analýza finančních ukazatelů ČSOB pojišťovny, a.s. v letech 1993 - 2015
Klímová, Aneta; Hošková, Pavla; Petr, Petr
2017 - Czech
Tato práce se zaměřuje na statistickou analýzu finančních ukazatelů ČSOB pojišťovny, a.s. od doby jejího vzniku, tj. 1993 do roku 2015. Nejprve je objasněna problematika pojišťovnictví z globálního hlediska, kam se v rámci finančních trhů řadí, jaké druhy pojištění existují atd. Dále je navázáno konkrétními informacemi z analyzované ČSOB pojišťovny a.s., a to jak historických, tak současných. V další sekci je rozebrána problematika finanční analýzy, a to jak v obecném pojetí, tak i speciálně přizpůsobené oboru pojišťovnictví. V analytické části práce je provedena nejprve finanční analýza výkazů pojišťovny a dále finanční analýza obvyklých ukazatelů. Navazují elementární charakteristiky časových řad, a to ukazatelů zisku, počtu pracovníků, předepsaného pojistného, podílu na pojistném trhu a výplat pojistného plnění. V další části je rozebrán pojistný trh z hlediska konkurence a porovnání vývoje situace ČSOB pojišťovny a.s. s lídrem pojistného trhu Českou pojišťovnou, dále Kooperativou a Generali pojišťovnou v oblasti zisku, předepsaného zisku a počtu smluv. Předepsaný zisk a počet smluv je v tomto případě ještě samostatně rozdělen na životní a neživotní pojištění. V závěru analytické části práce jsou provedeny predikce na rok 2016 a 2017. This thesis focuses on the statistical analysis of the financial indicators the ČSOB insurance company inc. in the years 1993 to 2015. First is the issue of insurance from a global point of view, where in the context of financial markets ranks, what kinds of insurance there are etc. Furthermore, it is established by specific information from the analysis of ČSOB insurance company for historical and even current. In the next section also examines the issue of financial analysis, both in general concept and specifically tailored to the field of insurance. In the analytical part of the thesis is carried out first, the financial analysis of statements of insurance companies on financial analysis of standard and special financial indicators for insurance companies. Follow the elemental characteristics of time series, indicators, profit, number of employees, the premiums, the share of the insurance market and insurance indemnities. In the next section is discussed the insurance market in terms of competition and comparison the development of the situation CSOB pojistovna with the leader of the insurance Česká pojišťovna further by Kooperativa and Generali insurance company in the areas of profit, the prescribed profit and the number of contracts. The specified income and the number of contracts in this case have separately divided into life and non-life insurance. At the conclusion of the analytical part of the work are made a prediction for 2016 and 2017. Keywords: ČSOB pojišťovna; a.s.; finanční analýza; finanční ukazatele v pojišťovnictví; pojistný trh; komparace; pojišťovnictví dostupnost_czu
Statistická analýza finančních ukazatelů ČSOB pojišťovny, a.s. v letech 1993 - 2015

Tato práce se zaměřuje na statistickou analýzu finančních ukazatelů ČSOB pojišťovny, a.s. od doby jejího vzniku, tj. 1993 do roku 2015. Nejprve je objasněna problematika pojišťovnictví z globálního ...

Klímová, Aneta; Hošková, Pavla; Petr, Petr
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Vývoj místní samosprávy v obci Písek
Chalupa, Daniel; Čopík, Jan; Monika, Monika
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá samosprávou a komunální politikou ve městě Písek. Práce je zaměřená na vývoj místní samosprávy v období po roce 1989 až po současnost. Předmětem práce je analýza místního politického systému a také jeho činnost v oblasti rozvoje obce. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část vysvětluje základní pojmy, které souvisí se samosprávou i obcí samotnou, jako jsou obecní samospráva, komunální volby a polemiky. Praktická část pak charakterizuje Písek z historického, demografického a socioekonomického hlediska. Dále se zaměřuje na komunální politiku v tomto městě, zabývá se místními politickými subjekty, chodem zastupitelstva a polemikami, které zde vznikají. Praktická část také zahrnuje analýzu komunálních voleb v letech 1994 až 2014 a popisuje vývoj místní samosprávy po posledních volbách v roce 2014. The diploma thesis deals with local government municipal politics in the city of Písek. The work is focused on the development of local government in the period after 1989 to the present. The subject of the work is an analysis of the local political system as well as its activities in the field of municipal development. The work is divided into theoretical practical. The theoretical part explains the basic concepts that are related to local government and communities alone, such as municipal government, municipal elections controversy. The practical part then characterizes Sand historical, demographic socio-economic perspective. It also focuses on communal politics in this city, dealing with local political entities running the council controversies that arise here. The practical part includes analysis also municipal elections between 1994 and 2014 and describes the development of local government after the last elections in 2014. Keywords: rozvoj obce; rozpočet obce; participace občanů; spolek; Písek; místní samospráva; komunální volby; kandidátní listina; politická strana; komunální koalice dostupnost_czu
Vývoj místní samosprávy v obci Písek

Diplomová práce se zabývá samosprávou a komunální politikou ve městě Písek. Práce je zaměřená na vývoj místní samosprávy v období po roce 1989 až po současnost. Předmětem práce je analýza místního ...

Chalupa, Daniel; Čopík, Jan; Monika, Monika
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Online marketingový audit
Voráček, Jiří; Pilař, Ladislav; Barbora, Barbora
2017 - Czech
Tato práce se zabývá problematikou online marketingu ve společnosti Alensa, s.r.o. V úvodní části práce je rozebrána problematika internetového marketingu včetně jeho nástrojů. V praktické části jsou analyzovány 3 zahraniční projekty společnosti na základě online marketingového auditu. V práci jsou detailně zkoumány 3 weby společnosti, včetně jejich analýz návštěvnosti a konkurence. Další část je věnována samotným nástrojům internetového marketingu. Nástroje jsou rozebírány jeden po druhém a okomentovány konkrétními hodnotami. Zvlášť byla od nástrojů oddělená část SEO, která byla zkoumána z technického hlediska. Dále byla analyzovaná účinnost webu z hlediska použitelnosti a důvěryhodnosti. Práce si klade za cíl ohodnotit stav současného online marketingu ve zkoumané společnosti a díky zkoumání na třech trzích zároveň dospět k obecnějším závěrům. V práci došlo k okomentování všech výsledků a návrhů některých doporučení, které by měly společnosti z hlediska online marketingu prospět. This diploma thesis deals with online marketing at Alensa, s.r.o. (Ltd.) The first part of the thesis examines the basics of online marketing, including its tools. The next part analyses three foreign projects within Alensa, based on an online marketing audit. This thesis analyses all three websites by their traffic and their standing among their competitors. The next part of the thesis is devoted directly to the online marketing tools. These online marketing tools are discussed individually and with comments related to their values. SEO analysis was done from a technical perspective. The effectiveness of the website based on site usability and trustworthiness was also analysed. This dissertation aims to assess the current state of online marketing in Alensa and tries to reach a more general conclusion by analyzing three markets simultaneously. The conclusion of this thesis includes comments on all the results and proposes some recommendations to help the company to succeed in terms of online marketing. Keywords: online marketing; online marketingový audit; elektronický obchod; search engine marketing; webová analytika dostupnost_czu
Online marketingový audit

Tato práce se zabývá problematikou online marketingu ve společnosti Alensa, s.r.o. V úvodní části práce je rozebrána problematika internetového marketingu včetně jeho nástrojů. V praktické části jsou ...

Voráček, Jiří; Pilař, Ladislav; Barbora, Barbora
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases