Number of found documents: 17
Published from to

Posuzování historické, architektonické a konstrukční hodnoty betonových klenbových a obloukových silničních mostů.
Šafář R.; Fajman P.; Hlavničková V.; Hrdoušek V.; Jiřikovský T.; Křemen T.; Máca J.; Panáček M.; Svoboda M.; Včelová H.; Záruba J.
2022 - Czech
Hlavním účelem této metodiky je ochrana a zachování hodnotných historických mostů - zaměřena je na betonové klenbové a obloukové mosty pozemních komunikací. Sloužit by měla především majitelům a správcům mostů, pracovníkům památkové péče a všem, kteří se nějakým způsobem zabývají průzkumem, hodnocením, projektováním a rozhodováním o stavební obnově mostních objektů. Měla by se stát pomocným nástrojem pro správné rozhodování a pro péči o historické betonové klenbové a obloukové mosty a přispět ve vhodných případech k jejich záchraně. The principal aim of this methodology is a preservation and conservation of valuable historical bridges - it is focused on concrete vaulted and arch road bridges. It is intended to be used by owners of bridges and by all people who take care of historical monuments and who are involved in inquiry, assessment, design and decisions related to existing bridges. It should become a helping tool for a care of historical concrete vaulted and arch bridges and to contribute in convenient cases to their conservation. Keywords: concrete bridges; arch bridges; vaulted bridges; historical bridges; assessment of historical value; repair of bridges; strengthening of bridges; conservation of bridges Available in a digital repository NRGL
Posuzování historické, architektonické a konstrukční hodnoty betonových klenbových a obloukových silničních mostů.

Hlavním účelem této metodiky je ochrana a zachování hodnotných historických mostů - zaměřena je na betonové klenbové a obloukové mosty pozemních komunikací. Sloužit by měla především majitelům a ...

Šafář R.; Fajman P.; Hlavničková V.; Hrdoušek V.; Jiřikovský T.; Křemen T.; Máca J.; Panáček M.; Svoboda M.; Včelová H.; Záruba J.
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Metodika principů sanace stavebních objektů kulturního dědictví
Balík L.; Nedvědová K.; Šimůnek I.; Kudrnáčová L.; Bolom-Kotari S.
2022 - Czech
Cílem předložené metodiky je shrnutí sanačních principů, které lze uplatnit v rámci oprav historických objektů. Metodika definuje základní vlivy, které ovlivňují přístup k sanaci a zároveň specifikuje jednotlivé kroky, které jsou součástí samotné realizace. Pozornost je věnována třem základním okruhům sanačních opatření. Jedná se o řešení vlhkosti a souvisejících problémů, úpravu vnitřního mikroklimatu a obnovení či posílení statické funkce stavby. S ohledem na aspekty památkové péče jsou předložené principy směřovány dominantně na konzervaci a prodloužení životnosti stávajících konstrukčních prvků s přihlédnutím k budoucímu užívání a provozu. V maximální míře je sledováno zachování původních tvarů a funkcí jednotlivých konstrukcí. Cílovou skupinou uživatelů této metodiky jsou pracovníci památkové péče, projektanti, vlastníci a správci historických objektů. Metodika samotná tedy poskytuje těmto uživatelům základní informace pro zahájení kroků obnovy památek. The aim of the presented methodology is to summarize the rehabilitation principles that can be applied in the context of the repair of historic buildings. The methodology defines the fundamental influences that affect the approach to rehabilitation and also specifies the individual steps that are part of the actual implementation. Attention is paid to three basic areas of rehabilitation measures. These are addressing moisture and related problems, modifying the indoor microclimate, and restoring or strengthening the structural function of the building. Concerning conservation aspects, the principles presented are directed predominantly towards conserving and prolonging the life of the existing structural elements, taking into account future use and operation. The preservation of the original forms and functions of the individual structures is pursued as far as possible. The target group of users of this methodology is conservation officers, designers, owners, and managers of historic buildings. The methodology provides these users with the basic information for initiating the restoration of monuments. Keywords: cultural heritage buildings; historic buildings; rehabilitation measures; indoor microclimate; moisture; conservation; restoration of monuments Available in a digital repository NRGL
Metodika principů sanace stavebních objektů kulturního dědictví

Cílem předložené metodiky je shrnutí sanačních principů, které lze uplatnit v rámci oprav historických objektů. Metodika definuje základní vlivy, které ovlivňují přístup k sanaci a zároveň specifikuje ...

Balík L.; Nedvědová K.; Šimůnek I.; Kudrnáčová L.; Bolom-Kotari S.
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Posuzování historické, architektonické a konstrukční hodnoty zděných klenbových silničních mostů
Panaček M.; Fajman P.; Řeřicha P.; Máca J.; Záruba Pfeffermann J.; Hrdoušek V.; Šafář R.; Jiřikovský T.; Křemen T.; Jakubec P.
2022 - Czech
Cílem metodiky je aby se stala pomocným nástrojem pro správné rozhodování a péči o historické zděné klenbové mosty sloužící v naší dopravní síti a přispěla k jejich záchraně. Měla by pomoci dokázat rozpoznat a správně ohodnotit jejich historický význam a kulturní, konstrukční a památkovou hodnotu. Správně nasměrovat postup jejich odborného hodnocení a návrhů jejich údržby a obnovy. Ukázat možnosti jejich správného posuzování z hlediska stavebně-technického stavu a konstrukčně- mechanického působení umožňující jejich zachování při spolehlivém fungování v dopravním provozu. Pomocí těchto správných postupů by chtěla nastolit obecnou důvěru v jejich konstrukční principy a řemeslné provedení a to promítnout do projektování rekonstrukčních a obnovovacích stavebních zásahů nebo vhodných adaptací s novodobým citlivým doplněním. Má umožnit legitimní existenci a fungování těchto nezastupitelných staveb pro naši současnost i budoucnost. The aim of the methodology is to become a tool for proper decision-making and care of historic masonry arch bridges serving our transport network and to contribute to their preservation. It should help to identify and correctly assess their historical significance and their cultural, structural and heritage value. To correctly guide the process of their professional evaluation and proposals for their maintenance and restoration. Demonstrate the possibilities of their correct assessment in terms of their structural-technical condition and structural-mechanical action, enabling their preservation in reliable operation in traffic. By means of these correct procedures, it would like to establish general confidence in their design principles and craftsmanship and to translate this into the design of reconstruction and restoration interventions or appropriate adaptations with modern sensitive additions. It is intended to enable the legitimate existence and functioning of these irreplaceable buildings for our present and future. Keywords: Bridge; Stone; assessment Available in a digital repository NRGL
Posuzování historické, architektonické a konstrukční hodnoty zděných klenbových silničních mostů

Cílem metodiky je aby se stala pomocným nástrojem pro správné rozhodování a péči o historické zděné klenbové mosty sloužící v naší dopravní síti a přispěla k jejich záchraně. Měla by pomoci dokázat ...

Panaček M.; Fajman P.; Řeřicha P.; Máca J.; Záruba Pfeffermann J.; Hrdoušek V.; Šafář R.; Jiřikovský T.; Křemen T.; Jakubec P.
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Metodika komplexní identifikace a ochrany atributů hodnot historických měst a jejich veřejných prostorů pro záchranu a zachování jejich autenticity
Jehlík, Jan; Drdácký, Tomáš; Plos, Jiří; Zdráhalová, Jana; Rýpar, Vít; Zoch, Karel; Hrůša, Petr
2019 - Czech
Smyslem práce bylo vytvoření metodiky identifikace komplementárních atributů, kritických pro udržitelnost hodnot památkových měst, pro jejich autenticitu a návrh inovativních nástrojů jejich ochrany v procesech územního plánování a památkové péče. Kromě toho může být Metodika dále využívána při prezentaci hodnot historického urbanismu. Je založena na relativně komplexním hodnocení měst, inovativních metodách využívajících počítačově podporované zobrazovací techniky odpovídající mezinárodním standardům řízení měst za účasti veřejnosti. Významně tak doplňuje a obohacuje výstupy dalších projektů NAKI v oblasti historického urbanismu. Konkrétním cílem bylo formulovat a vymezit obecné standardní podklady a nástroje pro posouzení rozvoje měst v rámci výkonů aktérů územního a stavebního rozvoje v rámci památkové péče, resp. pro posouzení míry památkové hodnoty specifikovaných urbánních/urbanistických jevů a atributů. Jinak řečeno, jde o specifikaci urbánních jevů a atributů s památkovým potenciálem. Keywords: certifikovaná metodika; mapování; autenticita; GIS; obraz města Available in a digital repository NRGL
Metodika komplexní identifikace a ochrany atributů hodnot historických měst a jejich veřejných prostorů pro záchranu a zachování jejich autenticity

Smyslem práce bylo vytvoření metodiky identifikace komplementárních atributů, kritických pro udržitelnost hodnot památkových měst, pro jejich autenticitu a návrh inovativních nástrojů jejich ochrany v ...

Jehlík, Jan; Drdácký, Tomáš; Plos, Jiří; Zdráhalová, Jana; Rýpar, Vít; Zoch, Karel; Hrůša, Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Metodika komplexní identifikace a ochrany atributů hodnot historických měst a jejich veřejných prostorů pro záchranu a zachování jejich autenticity
Jehlík, Jan; Drdácký, Tomáš; Plos, Jiří; Zdráhalová, Jana; Rýpar, Vít; Zoch, Karel; Hrůša, Petr
2019 -
Smyslem práce bylo vytvoření metodiky identifikace komplementárních atributů, kritických pro udržitelnost hodnot památkových měst, pro jejich autenticitu a návrh inovativních nástrojů jejich ochrany v procesech územního plánování a památkové péče. Kromě toho může být Metodika dále využívána při prezentaci hodnot historického urbanismu. Je založena na relativně komplexním hodnocení měst, inovativních metodách využívajících počítačově podporované zobrazovací techniky odpovídající mezinárodním standardům řízení měst za účasti veřejnosti. Významně tak doplňuje a obohacuje výstupy dalších projektů NAKI v oblasti historického urbanismu. Konkrétním cílem bylo formulovat a vymezit obecné standardní podklady a nástroje pro posouzení rozvoje měst v rámci výkonů aktérů územního a stavebního rozvoje v rámci památkové péče, resp. pro posouzení míry památkové hodnoty specifikovaných urbánních/urbanistických jevů a atributů. Jinak řečeno, jde o specifikaci urbánních jevů a atributů s památkovým potenciálem. Keywords: certifikovaná metodika; mapování; autenticita; GIS; obraz města Available in digital repository of ČVUT.
Metodika komplexní identifikace a ochrany atributů hodnot historických měst a jejich veřejných prostorů pro záchranu a zachování jejich autenticity

Smyslem práce bylo vytvoření metodiky identifikace komplementárních atributů, kritických pro udržitelnost hodnot památkových měst, pro jejich autenticitu a návrh inovativních nástrojů jejich ochrany v ...

Jehlík, Jan; Drdácký, Tomáš; Plos, Jiří; Zdráhalová, Jana; Rýpar, Vít; Zoch, Karel; Hrůša, Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Metodika pro informační a výpočetní techniku v oblasti českého technického muzejnictví
Efmertová, Marcela; Mikeš, Jan; Mannová, Božena; Nikel, Zbyněk; Holeček, Vít; Stříteský, Hynek
2019 - Czech
Keywords: historie techniky; historie elektrotechniky; historie informatiky; historie kybernetiky; historie výpočetní techniky; české země; Československo; Česká republika; Antonín Svoboda Available in a digital repository NRGL
Metodika pro informační a výpočetní techniku v oblasti českého technického muzejnictví

Efmertová, Marcela; Mikeš, Jan; Mannová, Božena; Nikel, Zbyněk; Holeček, Vít; Stříteský, Hynek
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Metodika pro informační a výpočetní techniku v oblasti českého technického muzejnictví
Efmertová, Marcela; Mikeš, Jan; Mannová, Božena; Nikel, Zbyněk; Holeček, Vít; Stříteský, Hynek; Hlavačka, Milan; Jakubec, Ivan
2019 -
Keywords: historie techniky; historie elektrotechniky; historie informatiky; historie kybernetiky; historie výpočetní techniky; české země; Československo; Česká republika; Antonín Svoboda Available in digital repository of ČVUT.
Metodika pro informační a výpočetní techniku v oblasti českého technického muzejnictví

Efmertová, Marcela; Mikeš, Jan; Mannová, Božena; Nikel, Zbyněk; Holeček, Vít; Stříteský, Hynek; Hlavačka, Milan; Jakubec, Ivan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Konfokální rentgenová fluorescenční analýza
Prokeš, Radek; Trojek, Tomáš
2018 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Konfokální rentgenová fluorescenční analýza

Prokeš, Radek; Trojek, Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Konfokální rentgenová fluorescenční analýza
Prokeš, Radek; Trojek, Tomáš
2018 -
Available in digital repository of ČVUT.
Konfokální rentgenová fluorescenční analýza

Prokeš, Radek; Trojek, Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Kritéria pro výběr, přípravu a opracování náhradního kamene určeného pro opravy kvádrového zdiva - sedimentární horniny
Bláha, Jiří; Buzek, Jaroslav; Cihla, Michal; Hejný, Lukáš; Chamra, Svatoslav; Kovářová, Kateřina; Panáček, Michal; Rafl, Tomáš; Rybařík, Václav; Schröfel, Jan
2016 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Kritéria pro výběr, přípravu a opracování náhradního kamene určeného pro opravy kvádrového zdiva - sedimentární horniny

Bláha, Jiří; Buzek, Jaroslav; Cihla, Michal; Hejný, Lukáš; Chamra, Svatoslav; Kovářová, Kateřina; Panáček, Michal; Rafl, Tomáš; Rybařík, Václav; Schröfel, Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases