Number of found documents: 11690
Published from to

Predikace krystalové struktury
Drahokoupil Jan; Milan Kočí; Biedermannová Eva
2021 -
Predikce krystalových struktur může mít zásadní vliv na budoucí vývoj materiálových věd a mít velký dopad na budoucí farmaceutický průmysl. V bakalářské práci jsou shrnuty základy tohoto vědního oboru, jako jsou způsoby určování energie krystalické struktury a základy optimalizačních algoritmů. Tyto znalosti jsou následně aplikovány na predikci krystalických struktur konkrétních látek – NaCl, Fe3Al a paracetamol. Výsledky práce ukazují, že je možné efektivně použít predikci krystalových struktur na určení správné permutace atomů v krystalu, nebo na predikci konkrétní molekuly a jejího umístění v krystalové mřížce.Predikce krystalových struktur může mít zásadní vliv na budoucí vývoj materiálových věd a mít velký dopad na budoucí farmaceutický průmysl. V bakalářské práci jsou shrnuty základy tohoto vědního oboru, jako jsou způsoby určování energie krystalické struktury a základy optimalizačních algoritmů. Tyto znalosti jsou následně aplikovány na predikci krystalických struktur konkrétních látek – NaCl, Fe3Al a paracetamol. Výsledky práce ukazují, že je možné efektivně použít predikci krystalových struktur na určení správné permutace atomů v krystalu, nebo na predikci konkrétní molekuly a jejího umístění v krystalové mřížce. Keywords: molekulární mechanika; DFT; globální optimalizace; NaCl; Fe3Al; paracetamol; molecular mechanics; DFT; global optimization; NaCl; Fe3Al; paracetamol Available at various departments of the ČVUT.
Predikace krystalové struktury

Predikce krystalových struktur může mít zásadní vliv na budoucí vývoj materiálových věd a mít velký dopad na budoucí farmaceutický průmysl. V bakalářské práci jsou shrnuty základy tohoto vědního ...

Drahokoupil Jan; Milan Kočí; Biedermannová Eva
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Krystalografické testování vazby ligandů S1-P1 nukleasy
Koval´ Tomáš; Karolína Špeldová; Pavlíček Jiří
2021 -
Nukleasy jsou hydrolasy štěpící fosfodiesterové vazby nukleových kyselin. Ke studiu vazeb komplexů nukleasy z rodiny S1-P1 s ligandy byla využita metoda testování vazeb fragmentů. Tato metoda má široké využití například při objevování nových léků. Nukleasy z rodiny S1-P1 se vyskytují v rostlinách, houbách, bakteriích či trypanosomách. Komplexy byly vytvořeny namáčením krystalů nukleasy do roztoku ligandů a vitrifikovány. Takto vzniklé krystaly komplexů byly podrobeny rentgenové strukturní analýze na zdroji synchrotronového záření BESSY II v Berlíně. Pomocí molekulárního nahrazení byly po zpracování získaných difrakčních dat určeny struktury těchto komplexů. Bylo ukázáno navázání některých ligandů do aktivního místa nukleasy z rodiny S1-P1.Nucleases are hydrolases that cleave the phosphodiester bonds of nucleic acids. A nuclease of the S1-P1 family hase been used to fragment screening. This method has wide applications, for example, in drug discovery. Members of the S1-P1 nuclease family are found in plants, fungi, bacteria and trypanosomes. The complexes were formed by soaking nuclease crystals into a ligand solution and then vitrified. The crystals of the complexes were subjected to X-ray structure analysis on a synchrotron radiation source BESSY II in Berlin. The structures of these complexes were determined by molecular replacement after processing the obtained diffraction data. Binding of some ligands into the active site of the S1-P1 nuclease was shown. Keywords: testování vazeb ligandů; nukleasa; proteinová krystalografie; rentgenová strukturní analýza; : fragment screening; nuclease; protein crystallography; X-ray structural analysis Available at various departments of the ČVUT.
Krystalografické testování vazby ligandů S1-P1 nukleasy

Nukleasy jsou hydrolasy štěpící fosfodiesterové vazby nukleových kyselin. Ke studiu vazeb komplexů nukleasy z rodiny S1-P1 s ligandy byla využita metoda testování vazeb fragmentů. Tato metoda má ...

Koval´ Tomáš; Karolína Špeldová; Pavlíček Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Nukleace a růst nanočástic pod vlivem ionizujícího záření beta, gama a fotonů UV-VIS různých vlnových délek
Svoboda Ladislav; Karolína Šollová; Kalvoda Ladislav
2021 -
Bakalářská práce se zabývá studiem přípravy nanočástic pod vlivem ionizujícího záření. Cílem práce bylo syntetizovat stříbrné nanočástice na amorfní nosič ve formě silikagelu za použití viditelného, UV, γ a β- záření. Byl připraven roztok silikagelu a AgNO3, který byl po důkladném míchání prudce zmrazen a lyofilizován. Výsledný práškový materiál byl ozářen za sucha a ve vodě. Při ozařování suchého práškového AgNO3-SiO2 nedošlo k formování stříbrných nanočástic ani při UV/VIS záření, ani při použití záření γ a β-. Při ozáření vodných roztoků AgNO3-SiO2 byly na SiO2 nosiči vytvořeny stříbrné nanočástice. Vytvoření stříbrných nanočástic potvrdila UV-VIS spektroskopie.The bachelor’s thesis deals with the study of the preparation of nanoparticles under the ionizing radiation. The aim of this work was to synthesize silver nanoparticles on an amorphous support in the form of silica gel using visible, UV, γ and β- radiation. A solution of silica gel and AgNO3 was prepared and freeze-dried. The resulting powder material was irradiated in a dry form and in water. Irradiation of the dry powder AgNO3-SiO2 did not result in formation of silver nanoparticles either under UV/VIS radiation or under γ and β- radiation. Silver nanoparticles were formed on the SiO2 support upon irradiation of aqueous solution of AgNO3-SiO2 . The formation of silver nanoparticles was confirmed by UV-VIS spectroscopy. Keywords: nanočástice; nukleace; ionizující záření; vlnová délka; nanoparticles; nucleation; ionizing radiation; wavelength Available at various departments of the ČVUT.
Nukleace a růst nanočástic pod vlivem ionizujícího záření beta, gama a fotonů UV-VIS různých vlnových délek

Bakalářská práce se zabývá studiem přípravy nanočástic pod vlivem ionizujícího záření. Cílem práce bylo syntetizovat stříbrné nanočástice na amorfní nosič ve formě silikagelu za použití viditelného, ...

Svoboda Ladislav; Karolína Šollová; Kalvoda Ladislav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Simulace růstu tenkých vrstev vysokoentropických slitin pomocí metod molekulární dynamiky
Kalvoda Ladislav; Petr Jaroš; Sedlák Petr
2021 -
Tato práce se zabývá simulací depozice tenkých vrstev pomocí metod molekulární dynamiky. Přiblížení tohoto procesu může vést k značnému zjednodušení přípravy reálných experimentů. Cílem práce bylo vytvoření obecnějšího skriptu v programu LAMMPS, který by mohl postihnout parametry charakteristické pro metodu Ionized Jet Deposition. Funkčnost skriptu je ověřena na vysokoentropické slitině FeNiCoCuCrAl, která je deponována ve dvou stechiometriích Al2Co9Cr32Cu39Fe12Ni6 a ekviatomární stechiometrii. Výsledky jsou diskutovány v závislosti na volbě dostupných potenciálů a byly porovnány s dostupnými daty z reálných či simulovaných experimentů.The purpose of this work is to use the principles of the molecular dynamic in oder to approach a process of a thin layer deposition. The approximation of this process can lead to significant simplification of the real experiment preparation. The aim of this work is to write a general code in LAMMPS programming language that could capture the parameter characteristics for the Ionized Jet Deposition method. This general code is applied to high entropy alloy FeNiCoCuCrAl, which is simulated in two stoichiometries Al2Co9Cr32Cu39Fe12Ni6 and equiatomic stoichiometrie. The results were discussed depending on the choice of available potentials and were compared to available data. Keywords: Molekulární dynamika; Vysokoentropické slitiny; Metoda Ionized jet deposition; Molecular dynamic; High entropy alloys; Ionized jet deposition Available at various departments of the ČVUT.
Simulace růstu tenkých vrstev vysokoentropických slitin pomocí metod molekulární dynamiky

Tato práce se zabývá simulací depozice tenkých vrstev pomocí metod molekulární dynamiky. Přiblížení tohoto procesu může vést k značnému zjednodušení přípravy reálných experimentů. Cílem práce bylo ...

Kalvoda Ladislav; Petr Jaroš; Sedlák Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Webová aplikace pro správu hodin
Majerová Dana; Michal Caha; Horaisová Kateřina
2021 -
Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat webovou aplikaci pro tvorbu rozvrhu pro školu, která umožní uživateli sestavit rozvrh a zobrazit rozvrh na webové stránce. Text bakalářské práce obsahuje nejprve porovnání existujících aplikací pro tvorbu rozvrhu. Dále je v práci popsán návrh databáze a webové aplikace, použité technologie a implementace vybraných funkcí systému. Příloha práce je věnována uživatelské příručce včetně popisu instalace.The aim of this bachelor thesis is to create a draft and implementation of a web application that allows its users to create and view school timetables on a web page. The thesis compares already existing tools for creating school timetables, proposes a draft of a database, web application, and lists technologies together with the implementation of selected system features. The user manual and installation process are enclosed with the thesis. Keywords: Rozvrh hodin; webová aplikace; databáze; Timetable; Web application; database Available at various departments of the ČVUT.
Webová aplikace pro správu hodin

Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat webovou aplikaci pro tvorbu rozvrhu pro školu, která umožní uživateli sestavit rozvrh a zobrazit rozvrh na webové stránce. Text bakalářské ...

Majerová Dana; Michal Caha; Horaisová Kateřina
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Elektronická úřední deska pro magistrát města Děčín
Moc Michal; Vít Barták; Nový Josef
2021 -
Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace softwarové úřední desky pro Magistrát města Děčín. Výsledkem je prototyp webové aplikace, která slouží jako softwarová část v elektronické úřední desce. Cílová platforma pro provoz této aplikace je jednodeskový počítač. V analytické kapitole se práce nejprve zabývá úřední deskou z pohledu zákona, jsou zde definovány vlastnosti elektronické úřední desky, dále kapitola zpracovává nynější řešení města Děčín a následně analýzu existujících řešení na českém trhu. Vetší část práce pak řeší návrh a implementaci této webové aplikace v ohledu ke specifikovaným vlastnostem. Ke konci práce je představen prototyp elektronické úřední desky, jehož provoz je testován na Magistráte města Děčín. V tomto prototypu slouží naprogramovaná aplikace jako hlavní, softwarová část. V závěru je pak celá práce zhodnocena a jsou navržena případná zlepšení.The aim of this bachelor thesis is the design and implementation of a software official board for the Municipality of Děčín. The outcome is a prototype web application, which serves as the software part in an electronic official board. The target operating platform of this application is a single-board computer. In the analytical chapter the thesis deals at first with how the law looks at official boards, attributes of an electronic official board are also specified here. The analytical chapter then deals with current solution of the Děčín City and existing solutions on the Czech market are analysed. The bigger part of this thesis deals with the design and implementation of said web application with regards to the specified attributes. By the end of the thesis a prototype of electronical official board is introduced, the operation of which is tested by the Municipality of Děčín. In this prototype the programmed web application serves as a main software component. In the conclusion the whole work is evaluated, and possible improvements are proposed. Keywords: elektronická úřední deska; Fat-Free Framework; webová aplikace; jednodeskový počítač; : electronic official board; Fat-Free Framework; web application; single-board computer Available at various departments of the ČVUT.
Elektronická úřední deska pro magistrát města Děčín

Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace softwarové úřední desky pro Magistrát města Děčín. Výsledkem je prototyp webové aplikace, která slouží jako softwarová část v elektronické úřední ...

Moc Michal; Vít Barták; Nový Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Tvorba aplikace pro správu registrací a výsledků na závodech
Kubera Petr; Vojtěch Zahradník; Thiele Jan
2021 -
Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit univerzální aplikaci pro správu primárně cyklistických a běžeckých závodů. Nejdříve jsem provedl rešerši o aktuálním stavu aplikací na trhu, pro danou problematiku a také zjistil požadavky na aplikaci od organizátorů závodů. Poté jsem na základně těchto informací navrhl databázi a začal vypracovávat funkční aplikaci s přívětivým GUI. K realizaci byl využit hlavně programovací jazyk Python a jazyk SQLite pro realizaci na straně databáze.The aim of this bachelor thesis was to create a universal application for the management of primary cycling and running races. First, I demonstrated a search on the current state of applications on the market for a given issue and also found out the requirements for the application from the race organizers. Then, based on this information of the proposed databases, I started preparing functional applications with a friendly graphical user interface. The Python programming language was mainly used for the implementation. Furthermore, for the database programming language SQLite. Keywords: správa závodů; PyQt5; Python; SQLite; výsledky; races management; PyQt5; SQLite; results Available at various departments of the ČVUT.
Tvorba aplikace pro správu registrací a výsledků na závodech

Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit univerzální aplikaci pro správu primárně cyklistických a běžeckých závodů. Nejdříve jsem provedl rešerši o aktuálním stavu aplikací na trhu, pro danou ...

Kubera Petr; Vojtěch Zahradník; Thiele Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vysokofrekvenční diagnostika rotačních strojů
Burian David; Tomáš Chvosta; Drobílek Jiří
2021 -
Bakalářská práce se zabývá měřením a zpracováním změřených vysokofrekvenčních vibračních signálů, které se využívají pro diagnostiku valivých ložisek. V úvodní části této práce jsou rozebrány projevy poškození ložiska a jednotlivé specializované metody pro jejich odhalení. Pro analýzu signálů byly vytvořeny dva programy v prostředí LabView. Experimentálně získaná data jsou v softwarové aplikaci zpracována do obálek a vytvořena spektra pomocí metody FFT s následným zobrazením kaskádních grafů a spektrálních map. V závěru jsou porovnány výsledky snímačů stejného typu a jednotlivé metody navzájem.The Bachelor thesis deals with the measurement and processing of measured high-frequency vibration signals, which are used for the diagnosis of rolling bearings. The opening part of this work analysed the manifestations of demage to the bearing and the various specialized methods for detecting them. Two programs have been created in the LabView environment to analyze signals. The experimentally obtained data is processed into envelopes in the software application and created by the FFT method with subsequet display of cascading graph and spectral maps. The final part compares the results of sensors of the same type and the different methods to each other. Keywords: vibrace; vysokofrekvenční diagnostika; akustická emise; ložisko; vibration; high frequency diagnostic; acoustic emission; bearing Available at various departments of the ČVUT.
Vysokofrekvenční diagnostika rotačních strojů

Bakalářská práce se zabývá měřením a zpracováním změřených vysokofrekvenčních vibračních signálů, které se využívají pro diagnostiku valivých ložisek. V úvodní části této práce jsou rozebrány projevy ...

Burian David; Tomáš Chvosta; Drobílek Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Měření tuhosti výstředníkového lisu LEN 25
Krannich Tomáš; Petr Bělka; Hlaváč Jan
2021 -
Bakalářská práce se zabývá návrhem vhodného postupu měření statické tuhosti malých mechanických lisů a metodikou vyhodnocení získaných hodnot. Pro potřeby měření je inovována a částečně navržena příslušná aparatura. Z dat naměřených na konkrétním výstředníkovém lisu LEN 25 je určena jeho statická tuhost a sestrojen graf dovoleného excentrického zatěžování tohoto stroje.The bachelor thesis deals with the suggestion of an appropriate method for measurement of static stiffness of small mechanical presses and with the method of evaluation of the obtained results. The relevant apparatus is innovated and partially designed for measurement purposes. From the data measured on the eccentric press LEN 25, it's static stiffness is determined and the graph of permitted loading is constructed. Keywords: Tuhost; měření statické tuhosti; výpočet tuhosti; deformace; tvářecí stroj; výstředníkový lis; Stiffness; measurement of static stiffness; calculation of stiffness; deformation; forming machine; eccentric press Available at various departments of the ČVUT.
Měření tuhosti výstředníkového lisu LEN 25

Bakalářská práce se zabývá návrhem vhodného postupu měření statické tuhosti malých mechanických lisů a metodikou vyhodnocení získaných hodnot. Pro potřeby měření je inovována a částečně navržena ...

Krannich Tomáš; Petr Bělka; Hlaváč Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vyhodnocení testu kruhové interpolace
Fojtů Petr; Alex Kubeš; Morávek Martin
2021 -
Tato práce se zabývá kruhovou interpolací, měřením a vyhodnocením testu kruhové interpolace. Obsahuje návrh postupu vyhodnocení testu a návrh algoritmů na diagnostiku vybraných chyb. Vyhodnocení navrženým postupem je dále srovnáno s profesionálním diagnostickým softwarem.This work deals with circular interpolation, measuring and evaluation of the circular interpolation test. It presents strategy of evaluation of the test and error diagnosis. Results are then compared to professional diagnostic software. Keywords: kruhová interpolace; chyby geometrie; chyby pohonů; diagnostika; circular interpolation; geometric errors; gear errors; diagnostics Available at various departments of the ČVUT.
Vyhodnocení testu kruhové interpolace

Tato práce se zabývá kruhovou interpolací, měřením a vyhodnocením testu kruhové interpolace. Obsahuje návrh postupu vyhodnocení testu a návrh algoritmů na diagnostiku vybraných chyb. Vyhodnocení ...

Fojtů Petr; Alex Kubeš; Morávek Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases