Number of found documents: 14252
Published from to

Kmitání v pohonech výrobních strojů
Souček P.; Bubák A.
2021 - Czech
Tato publikace se zabývá pouze některými dílčími problémy z oblasti kmitání s hlavním zaměřením na pohony posuvů NC obráběcích strojů. Keywords: productions machines; drives; vibrations Available in digital repository of ČVUT.
Kmitání v pohonech výrobních strojů

Tato publikace se zabývá pouze některými dílčími problémy z oblasti kmitání s hlavním zaměřením na pohony posuvů NC obráběcích strojů.

Souček P.; Bubák A.
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Korekce dráhového řízení a výkonu pro optimalizaci polohy a tvaru návaru metodou WAAM
Votruba V.
2021 - Czech
Práce se zabývá návrhem korekcí navařování pro aditivní, resp. hybridní výrobu metodou WAAM. Téma doktorské práce navazuje na vlastní diplomovou práci z roku 2018. Experimenty navařování probíhají v laboratořích RCMT za použití svařovacího agregátu Fronius CMT Advanced 4000R a 3osého CNC stroje Bridgeport VMC 500 XP s řídícím systémem Heidenhain iTNC 530. Nezbytná tvorba NC programů je zajištěna softwarem Siemens NX. Available in digital repository of ČVUT.
Korekce dráhového řízení a výkonu pro optimalizaci polohy a tvaru návaru metodou WAAM

Práce se zabývá návrhem korekcí navařování pro aditivní, resp. hybridní výrobu metodou WAAM. Téma doktorské práce navazuje na vlastní diplomovou práci z roku 2018. Experimenty navařování probíhají v ...

Votruba V.
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Rizika spojená s pozemními komunikacemi
Procházková D.; Procházka J.
2021 - Czech
Publikace se zabývá částí dopravní infrastruktury, která je součástí kritické in-frastruktury České republiky. Jde o pozemní komunikace (silnice a železnice) a jejich kritické položky. Jsou sledována rizika všeho druhu a objekty zkoumání jsou chápá-ny jako složité socio-kyber-fyzické systémy. Studium rizik je prováděno metodami, které používají disciplíny pracující s riziky. Výsledky výzkumu jsou: - seznam příčin rizik, které ohrožují pozemní komunikace a jejich komponenty, - prognostické případové studie ukazující dopady dopravních nehod spojených s přítomností nebezpečných látek, a to na nádražích a na vybraných kritických místech silnic, - systém pro podporu rozhodování jako podklad pro plány řízení rizik vybraných objektů. Keywords: routes; railways; risks; safety; dangerous substances; decision support systems Available in digital repository of ČVUT.
Rizika spojená s pozemními komunikacemi

Publikace se zabývá částí dopravní infrastruktury, která je součástí kritické in-frastruktury České republiky. Jde o pozemní komunikace (silnice a železnice) a jejich kritické položky. Jsou sledována ...

Procházková D.; Procházka J.
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Inteligentní podtlaková úchopná hlavice manipulačního robota
Jančaříková E.; Kolář P.; Novák O.
2021 - Czech
Flexibilní průmyslová automatizace je v dnešní době založena zejména na průmyslových robotech. Podtlakové úchopné hlavice jsou jednou z možností pro manipulaci objektů. Při jejich navrhování se konstruktér vždy musí rozhodnout mezi dvěma strategiemi: použití standardních komponent, které zajišťují cenově výhodné, ale hmotnostně neoptimální řešení, nebo dedikované hlavice, kde lze optimalizovat hmotnost a tlakové ztráty, ale výroba je časově náročnější a tedy dražší. Článek představuje řešení, které spojuje výhody obou přístupů: modulární CAD konstrukci dílce připraveného pro výrobu 3D tiskem, s možností plug-and-produce napojením na robota. V první části je uveden přehled stávajících průmyslových řešení a trendů v oblasti podtlakových úchopných hlavic. V druhé části je popsána konstrukce CAD geometrie dílce, která umožňuje snadnou změnu parametrů modelu dle konkrétního zadání. Model umožňuje rychlé a finančně efektivní generování CAD modelů určeny k výrobě technologií 3D-tisku. Koncept integruje též různé úrovně senzoriky, sloužící k sledování stavu dílce v okolí hlavice: měření vzdálenosti úchopné hlavice od dílce, určování přítomnosti dílce pod savkami, kamerový přenos scény. V závěru jsou popsány dva konkrétní příklady uplatnění a testování prvního prototypu. Available in digital repository of ČVUT.
Inteligentní podtlaková úchopná hlavice manipulačního robota

Flexibilní průmyslová automatizace je v dnešní době založena zejména na průmyslových robotech. Podtlakové úchopné hlavice jsou jednou z možností pro manipulaci objektů. Při jejich navrhování se ...

Jančaříková E.; Kolář P.; Novák O.
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Analýza vlivu dílčích rozměrových a tvarových chyb nosných dílců obráběcího stroje na dosažitelnou přesnost pohybových os po jejich kompletaci
Valášek A.
2021 - Czech
Tato práce se zabývá výzkumem určujících vlivů volumetrické chyby obráběcího stroje. V rešeršní části ukazuje, jaké jsou jednotlivé geometrické chyby strojních os a jakým způsobem se modeluje chyba volumetrická. Dále představuje dosavadní výzkum v oblasti chyb vznikajících při montáži stroje, nebo způsob přenášení chyb z podkladových ploch kolejnic na sestavenou strojní osu. Ve vlastní práci je pak představen model výpočtu volumetrických chyb tříosého stroje vycházející ze znalosti jednotlivých geometrických chyb, model výpočtu výsledných geometrických vlastností strojní osy na základě znalosti vlastností podkladových ploch a spojení obou modelů, které ve výsledku dokáží statisticky vyhodnotit volumetrické vlastnosti zadaného stroje pouze na základě předepsaných geometrických tolerancí. Available in digital repository of ČVUT.
Analýza vlivu dílčích rozměrových a tvarových chyb nosných dílců obráběcího stroje na dosažitelnou přesnost pohybových os po jejich kompletaci

Tato práce se zabývá výzkumem určujících vlivů volumetrické chyby obráběcího stroje. V rešeršní části ukazuje, jaké jsou jednotlivé geometrické chyby strojních os a jakým způsobem se modeluje chyba ...

Valášek A.
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vývoj metody inprocesního měření dotykovou sondou na pětiosém CNC stroji
Kasík F.; Vavruška P.
2021 - Czech
Cílem práce je vyvinout metodu pro zvýšení efektivity výrobního procesu dílce pomocí kontroly vyrobených dílců přímo na obráběcím stroji. Standardní výrobní proces se skládá z obrábění na stroji a následné kontroly přesnosti dílce. V některých případech lze následně provést opravné obrábění na základě naměřených dat. Proto je vhodné využít princip, který je založený na průběžné kontrole obráběných součástek a který je ve strojírenské praxi nazývaný jako inprocesní měření. Využití inprocesního měření, které vede především k úspoře času výrobního procesu, je proto základem vyvíjené metody určené pro pětiosé frézovací centrum KOVOSVIT MAS MCU 700V[T]-5X s řídicím systémem TNC 640 HEIDENHAIN, vybaveným novým měřicím Cyklem 444 pro měření ploch volného tvaru. Práce se zabývá principy fungování dotykových sond, plánováním metrologických drah v CAD/CAM systému Siemens NX, provedením měření obrobených ploch na stroji a následným vyhodnocením naměřených dat. Metoda je základem pro generování nového obrábění, jehož cílem je opravit chyby z prvotní výroby. Available in digital repository of ČVUT.
Vývoj metody inprocesního měření dotykovou sondou na pětiosém CNC stroji

Cílem práce je vyvinout metodu pro zvýšení efektivity výrobního procesu dílce pomocí kontroly vyrobených dílců přímo na obráběcím stroji. Standardní výrobní proces se skládá z obrábění na stroji a ...

Kasík F.; Vavruška P.
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Matematický model provozu deskového otopného tělesa
Boháč J.; Bašta J.
2020 - Czech
Příspěvek shrnuje poznatky týkající se experimentálního sledování a modelování nestacionárního chování otopných těles. Je popsán komplexní model využívající aproximaci podle Strejce a také matematický diskrétní ARX black-box model v softwaru Matlab (ukázka pro deskové otopné těleso 10 – 500 x 1000), včetně jejich předpokladů a okrajových podmínek. Cílem bylo nalezení takového způsobu stanovení rozhodujících parametrů popisujících dynamiku otopných těles a vlastní vyhodnocení dynamického děje, na jehož základě by bylo možné aplikovat model pro různá otopná tělesa, a to bez nutnosti jejich měření v akreditovaných laboratořích. Uvedený model je nástroj poskytující možnost zjišťovat dynamiku velice rychle a takto získané údaje mohou být základem pro návrh a optimalizaci funkce regulátorů tepelného výkonu, ale také podkladem pro jejich optimální součinnost například s konkrétním typem otopného tělesa. Keywords: dynamics; modelling; Matlab; radiator; control Available in digital repository of ČVUT.
Matematický model provozu deskového otopného tělesa

Příspěvek shrnuje poznatky týkající se experimentálního sledování a modelování nestacionárního chování otopných těles. Je popsán komplexní model využívající aproximaci podle Strejce a také matematický ...

Boháč J.; Bašta J.
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Možnosti a omezení tarifů aktuálně používaných v ČR
Mamula O.; Hrycej D.; Kasl F.; Pittner T.
2020 - Czech
Analýza motivačních schémat používaných v ČR a jejich analýza z pohledu využitelnosti a efektivity při nasazení v rámci systému aktivace flexibility. Pro zvýšení využitelnosti výsledku byla analýza prováděna v součinnosti a souladu s relevantními aktivitami projektu, zejména identifikací a predikcí skutečného chování odběratele a návrhem nástrojů pro vytěžování flexibility. Keywords: flexibility; tariffs; motivation schemes; demand side management Available in digital repository of ČVUT.
Možnosti a omezení tarifů aktuálně používaných v ČR

Analýza motivačních schémat používaných v ČR a jejich analýza z pohledu využitelnosti a efektivity při nasazení v rámci systému aktivace flexibility. Pro zvýšení využitelnosti výsledku byla analýza ...

Mamula O.; Hrycej D.; Kasl F.; Pittner T.
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Lehký beton z pórovitého kameniva s rozptýlenou výztuží
Cibulka T.
2020 - Czech
Betonové zdivo je poměrně levné díky široké dostupnosti kameniva používaného do výrobního procesu. Tato kameniva však nejsou vždy z hlediska materiálu vhodná pro použití do nosných konstrukcí. Obvyklým řešením problému křehké charakteristiky betonových prvků je přidání ocelové výztuže. Toto řešení však může být nákladné, velmi závislé na kvalitě provedení práce a zejména na kvalitě dostupné oceli. Možnou alternativou k betonářské výztuži se ukázalo přidání ocelových vláken do betonové směsi. Při přidání ocelových vláken do lehkého betonu s pórovitým kamenivem prokázaly výzkumy navýšení pevnosti v tahu, houževnatosti a duktility. Článek se věnuje problematice lehkého betonu s pórovitým kamenivem vyztuženého vlákny zejména z hlediska fyzikálních vlastností, se zvláštním zřetelem na vyztužení ocelovými drátky. Keywords: lightweight concrete; lightweight aggregate; fibre reinforced concrete; steel fibres Available in digital repository of ČVUT.
Lehký beton z pórovitého kameniva s rozptýlenou výztuží

Betonové zdivo je poměrně levné díky široké dostupnosti kameniva používaného do výrobního procesu. Tato kameniva však nejsou vždy z hlediska materiálu vhodná pro použití do nosných konstrukcí. ...

Cibulka T.
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Řízení rizik procesů a bezpečnost složitých technických děl
Procházková D.; Procházka J.; Dostál V.
2020 - Czech
Předložený sborník odborných článků dokládá výsledky celoroční odborné a organizační práce v předmětné oblasti. Obsahuje výsledky z širokého spektra oborů, které přispívají k řízení a vypořádání rizik ve prospěch bezpečnosti. Články obsahují výsledky: - teoretických studií, - zpracování rozsáhlých datových souborů, - experimentálních prací, - zkušenosti z praxe. Sdělení ve sborníku jsou uspořádána alfabeticky dle příjmení prvního autora s přihlédnutím k počtu autorů. Řada článků obsahuje výsledky národních projektů. Články v předložené publikaci byly recenzovány a upraveny podle připomínek recenzentů. Výsledky uvedené ve sděleních ukazují, že i navzdory velkému množství poznatků o technických dílech, jejich zařízeních, ́ strukturách, vzájemných propojení, rizicích a bezpečnosti, se havárie a selhání technických zařízení a technických děl stále vyskytují. Příčin je několik: - dynamická proměnlivost světa, - nedostatečné lidské znalosti a schopnosti, - pomalé používání poznatků a zkušeností získaných v praxi, - neuspokojivé povědomí o rizicích a jejich důsledcích pro technická díla a veřejný zájem. Studie havárií a selhání technických zařízení a děl ukazují, že důležitým faktorem pro zajištění bezpečnosti je jak kvalitní technická obsluha, tak správná realizace odpovědnosti na různých úrovních řízení. Obsluha musí být založena na kvalitních datech z měření a na použití správných technických postupů. Lidský faktor se projevuje jako základním činitel při řízení rizik ve prospěch bezpečnosti, a to na všech úrovních řízení a provádění činností. Shromážděné poznatky také ukazují, že při prevenci havárií a selhání je třeba se vyvarovat, jak velkých chyb v prevenci rizik, tak výskytu drobných chyb, jejichž realizace v krátkém časovém intervalu je nebezpečná. Proto u řízení rizik ve prospěch bezpečnosti složitých technických děl je důležitá aplikace systémového pojetí a zvážení proměnnosti limitů a podmínek v prostoru a čase. Keywords: risk; safety; risk management; technologies; facilities; experiment results Available in digital repository of ČVUT.
Řízení rizik procesů a bezpečnost složitých technických děl

Předložený sborník odborných článků dokládá výsledky celoroční odborné a organizační práce v předmětné oblasti. Obsahuje výsledky z širokého spektra oborů, které přispívají k řízení a vypořádání rizik ...

Procházková D.; Procházka J.; Dostál V.
České vysoké učení technické v Praze, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases